| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŁĄCZNOŚCI

z dnia 3 października 2000 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków świadczenia usług telekomunikacyjnych w sieci telekomunikacyjnej użytku publicznego.

Na podstawie art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 23 listopada 1990 r. o łączności (Dz. U. z 1995 r. Nr 117, poz. 564, z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 43, poz. 272, Nr 88, poz. 554, Nr 106, poz. 675, Nr 121, poz. 770 i Nr 137, poz. 926, z 1998 r. Nr 137, poz. 887 i Nr 150, poz. 984, z 1999 r. Nr 47, poz. 461 oraz z 2000 r. Nr 62, poz. 718 i Nr 73, poz. 852) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Ministra Łączności z dnia 8 lutego 1996 r. w sprawie ogólnych warunków świadczenia usług telekomunikacyjnych w sieci telekomunikacyjnej użytku publicznego (Dz. U. Nr 20, poz. 93, z 1997 r. Nr 39, poz. 238, z 1999 r. Nr 35, poz. 331 i z 2000 r. Nr 50, poz. 594) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 4:

a) w ust. 2 zdanie wprowadzające otrzymuje brzmienie:

„2. Poziom jakości usług telefonicznych, polegających na zapewnianiu bezpośredniej transmisji sygnałów mowy w czasie rzeczywistym za pomocą sieci telekomunikacyjnej użytku publicznego wykorzystującej techniki komutacji łączy, określa się na podstawie następujących wskaźników:",

b) ust. 7 otrzymuje brzmienie:

„7. Od dnia uruchomienia w strefie numeracyjnej punktów styku z siecią operatora między-strefowej sieci telefonicznej, zwanego dalej «operatorem międzystrefowym», realizowanie połączeń telefonicznych międzystrefowych odbywa się po wyborze przez abonenta operatora świadczącego usługi międzystrefowe za pomocą numeru dostępu do sieci tego operatora, zwanego dalej «numerem dostępu NDSMS», wybieranego każdorazowo przed numerem krajowym abonenta.",

c) ust. 8 otrzymuje brzmienie:

„8. Operator strefowej sieci telefonicznej, zwany dalej «operatorem strefowym», jest obowiązany kierować połączenia międzystrefowe na wybrany każdorazowo przez abonenta numer dostępu NDSMS operatora międzystrefowego, bez możliwości kierowania połączeń przez operatora domyślnego.",

d) dodaje się ust. 9–11 w brzmieniu:

„9. Operator strefowy od dnia uruchomienia punktów styku z siecią operatora między-strefowego zapewnia własnym abonentom możliwość wyboru, zwanego dalej «prese-lekcją», operatora międzystrefowego w celu realizacji połączeń międzystrefowych bez wybierania numeru dostępu, w następujący sposób:

1) abonent może ustalić za pomocą znaków oraz cyfr, wybieranych z urządzenia końcowego, stałe kierowanie połączeń międzystrefowych do realizacji przez operatora posiadającego numer dostępu NDSMS albo

2) abonent może złożyć do operatora strefowego zlecenie kierowania swoich połączeń międzystrefowych do wskazanego operatora świadczącego usługi międzystrefowe. Zlecenie może być zmieniane.

Preselekcja nie wyłącza możliwości doraźnego wyboru operatora międzystrefowego dla poszczególnych połączeń poprzez wybór numeru dostępu NDSMS.

10. W przypadkach uzasadnionych brakiem, w danej centrali abonenckiej, technicznych możliwości wdrożenia preselekcji lub w przypadku, gdy abonent nie dokonał preselekcji, operator strefowy jest obowiązany kierować połączenia międzystrefowe na wybrany każdorazowo przez abonenta numer dostępu NDSMS operatora międzystrefowego.

11. Operator strefowy zapewni abonentom, którzy wybrali numer dostępu NDSMS operatora międzystrefowego, zapowiedź słowną informującą o dacie rozpoczęcia świadczenia usług przez operatora międzystrefowego.";

2) po § 4 dodaje się § 4a i 4b w brzmieniu:

„§ 4a. 1. Operator strefowy jest obowiązany poinformować swoich abonentów o możliwości wyboru operatora międzystrefowego oraz o nadanych operatorom międzystrefowym numerach NDSMS.

2. Do dnia rozpoczęcia świadczenia usług przez operatora międzystrefowego dla abonentów sieci strefowej, operator strefowy zapewni abonentom, którzy wybrali numer dostępu NDSMS operatora międzystrefowego, zapowiedź słowną informującą o dacie rozpoczęcia świadczenia usług przez operatora międzystrefowego.

3. Operator strefowy, na żądanie operatora międzystrefowego i na zasadzie odpłatności, jest obowiązany poinformować swoich abonentów o warunkach i cenach usług świadczonych przez operatora międzystrefowego.

4. Operator międzystrefowy ma prawo do:

1) dostępu do abonenta w celach marketingowych i informacyjnych wyłącznie za zgodą abonenta,

2) szczegółowego specyfikowania swoich usług we własnym rachunku lub w rachunku operatora strefowego w oddzielnych pozycjach tego rachunku, wraz ze wskazaniem swojej nazwy i ceny usługi, w sposób umożliwiający realizowanie przez abonenta uprawnień z tytułu reklamacji.

5. Dla celów marketingowych i informacyjnych operatorowi mogą być udostępniane przez innego operatora wyłącznie dane dotyczące imienia i nazwiska abonenta, jeśli jest on osobą fizyczną, lub nazwy abonenta, jeśli jest on jednostką organizacyjną, oraz dane adresowe.

§ 4b. 1. Operator jest obowiązany do udostępniania współpracującemu operatorowi, w zakresie niezbędnym do rozliczeń z abonentami, danych, o których mowa w § 4a ust. 5, niezbędnych dla identyfikacji abonenta korzystającego z usług, oraz, o ile jest to technicznie możliwe, do przesyłania w punkcie styku numeru abonenta wywołującego.

2. W przypadku gdy przesłanie w punkcie styku numeru abonenta wywołującego nie jest możliwe ze względów technicznych, operator strefowy jest obowiązany do przekazania operatorowi międzystrefowemu szczegółowych danych bilingowych niezbędnych do wystawienia rachunku abonentowi za usługi świadczone przez operatora międzystrefowego lub do wystawiania rachunku abonentowi w imieniu operatora międzystrefowego."

§ 2.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z tym że § 4 ust. 7 i 10 rozporządzenia, o którym mowa w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Łączności: T. Szyszko

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Ewa Tomala

Aplikant radcowski przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »