| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA

z dnia 10 października 2000 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie treści, wzorów i sposobu umieszczania napisów ostrzegających przed szkodliwością używania tytoniu oraz informacji o zawartości substancji smolistych i nikotyny, a także w sprawie dopuszczalnej zawartości substancji szkodliwych w wyrobach tytoniowych i sposobu ustalania ich zawartości.

Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz. U. z 1996 r. Nr 10, poz. 55, z 1997 r. Nr 88, poz. 554 i Nr 121, poz. 770 oraz z 1999 r. Nr 96, poz. 1107) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 5 grudnia 1996 r. w sprawie treści, wzorów i sposobu umieszczania napisów ostrzegających przed szkodliwością używania tytoniu oraz informacji o zawartości substancji smolistych i nikotyny, a także w sprawie dopuszczalnej zawartości substancji szkodliwych w wyrobach tytoniowych i sposobu ustalania ich zawartości (Dz. U. Nr 146, poz. 685 i z 1997 r. Nr 109, poz. 713) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Na jednostkowym opakowaniu wyrobów tytoniowych przeznaczonych do palenia: papierosów, cygar, cygaretek, tytoni do fajek, tytoni przeznaczonych do skręcania papierosów oraz innych wyrobów przeznaczonych do palenia, z zastrzeżeniem ust. 3, umieszcza się informacje ostrzegające przed szkodliwością używania tytoniu o treści: «Palenie tytoniu powoduje raka» oraz «Palenie tytoniu powoduje choroby serca».",

b) po ust. 2 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

„3. Na jednostkowym opakowaniu tabaki umieszcza się informacje ostrzegające przed szkodliwością używania tytoniu o treści: «Tytoń poważnie szkodzi zdrowiu» oraz «Powoduje raka».";

2) w § 2 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie;

„1) na trwałych elementach opakowania nie ulegających uszkodzeniu lub oddzieleniu podczas otwierania opakowania i w taki sposób, by były one dobrze widoczne, łatwe do odczytania, nieusuwalne, nie zasłonięte przez inny element graficzny lub jakąkolwiek część opakowania i nie rozdzielane na części przez inne napisy lub rysunki.”;

3) w § 4 w ust. 1 wyrazy „Minister Zdrowia i Opieki Społecznej” zastępuje się wyrazami „Minister Zdrowia”;

4) w § 5:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się dopuszczalną zawartość substancji szkodliwych dla zdrowia w wyrobach tytoniowych:

1) w odniesieniu do produkcji:

 

terminy obowiązywania

substancje smoliste na 1 papieros

nikotyna na 1 papieros

do 15 listopada 2000 r.

15 mg

1,5 mg

od 16 listopada 2000 r.

12 mg

1,2 mg

 

2) w odniesieniu do wprowadzania do obrotu:

 

terminy obowiązywania

substancje smoliste
na 1 papieros

nikotyna na 1 papieros

do 15 maja 2001 r.

15 mg

1,5 mg

od 16 maja 2001 r.

12 mg

1,2 mg

 

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Zawartość substancji, o których mowa w ust. 1, powinna być oznaczana zgodnie z normami PN-ISO 4387 oraz PN-ISO 3400, a próbki papierosów do oznaczania zawartości tych substancji powinny być pobierane zgodnie z normą PN-ISO 8243.”,

c) skreśla się ust. 3;

5) załączniki do rozporządzenia otrzymują brzmienie ustalone w załącznikach do niniejszego rozporządzenia.

§ 2.
1. Przepis § 1 pkt 4 lit. b) stosuje się do wyrobów tytoniowych wyprodukowanych po dniu 15 listopada 2000 r.

2. Napis „Minister Zdrowia” producenci wyrobów tytoniowych umieszczą na jednostkowych opakowaniach papierosów nie później niż po upływie roku od dnia wejścia w życie rozporządzenia.

3. Napis „Minister Zdrowia” umieszcza się na reklamie wyrobów tytoniowych nie później niż od dnia 1 stycznia 2001 r.

§ 3.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem § 1 pkt 1 lit. b), który wchodzi w życie po upływie 12 miesięcy od dnia ogłoszenia.

Minister Zdrowia: w z. M. Piróg

Załącznik 1.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Zdrowia
z dnia 10 października 2000 r. (poz. 1023)

Załącznik nr 1

WZORY l SPOSOBY UMIESZCZANIA INFORMACJI OSTRZEGAJĄCYCH PRZED SZKODLIWOŚCIĄ UŻYWANIA TYTONIU ORAZ INFORMACJI O ZAWARTOŚCI SUBSTANCJI SMOLISTYCH l NIKOTYNY NA OPAKOWANIACH JEDNOSTKOWYCH WYROBÓW TYTONIOWYCH


1. Opakowania papierosów:

infoRgrafika

Opis:

1. Elementy A i C oznaczają naprzeciwległe największe płaszczyzny opakowania jednostkowego, których 30% powierzchni otoczone ramką przeznaczone jest na umieszczenie informacji, o której mowa w § 1 ust. 1 rozporządzenia.

2. Grubość linii tworzącej ramkę otaczającą ostrzeżenie - 1 mm.

3. Tekst ostrzeżenia drukuje się w wierszach wyśrodkowanych, wielkimi literami (wersalikami), czcionką o wielkości i kroju zależnym od wielkości opakowania:

1) na opakowaniach o wysokości do 84 mm : Arial, 14 pkt, pogrubioną (bold),

2) na opakowaniach o wysokości 85 mm i więcej: Avalon, 16 pkt, pogrubioną (bold).

4. Napis "Minister Zdrowia", przesunięty do prawej krawędzi, drukuje się czcionką Arial, 8 pkt.

5. Element B oznacza węższą ścianę boczną, na której umieszcza się informację o zawartości substancji smolistych i nikotyny.

6. Grubość linii tworzącej ramkę na elemencie B - 0,5 mm.

7. Tekst informacji o zawartości substancji smolistych i nikotyny drukuje się:

a/ na opakowaniach miękkich czcionką Times Roman, 10 pkt,

b/ na pozostałych opakowaniach czcionką Times Roman, 11 pkt.


2. Opakowania tytoniu fajkowego:

2. 1. Torebki foliowe zorientowane poziomo:

infoRgrafika

Opis :

1. Elementy A i B oznaczają naprzeciwległe płaszczyzny torebek foliowych, na których umieszcza się informacje, o których mowa w § 1 ust. 1 rozporządzenia, otoczone ramką.

2. Grubość linii tworzącej ramkę otaczającą ostrzeżenie - 1 mm.

3. Tekst ostrzeżenia drukuje się w wierszach wyśrodkowanych, wielkimi literami (wersalikami), czcionką Arial, 16 pkt pogrubioną (bold).

4. Napis "Minister Zdrowia", przesunięty do prawej krawędzi, drukuje się czcionką Arial, 8 pkt.


2.2. Torebki foliowe zorientowane pionowo:

infoRgrafika

Opis:

Do pkt 2.2 stosuje się opis przedstawiony w pkt 2.1.


3. Opakowania kartonowe:

infoRgrafika

Opis :

1. Elementy A i B oznaczają największe naprzeciwległe płaszczyzny pudełka, na których umieszcza się informacje, o których mowa w § 1 ust. 1 rozporządzenia, otoczone ramką.

2. Grubość linii tworzącej ramkę otaczającą informacje - 1 mm.

3. Tekst ostrzeżenia drukuje się w wierszach wyśrodkowanych, wielkimi literami (wersalikami), czcionką Arial, 15 pkt, pogrubioną (bold).

4. Napis "Minister Zdrowia", przesunięty do prawej krawędzi, drukuje się czcionką Arial, 8 pkt.

4. Opakowania tytoniu przeznaczonego do skręcania papierosów, opakowania tabaki oraz opakowania innych nie wymienionych wyrobów tytoniowych

Do innych opakowań, dla których niemożliwe jest zastosowanie wzorów przedstawionych w pkt 2.1.-3., stosuje się ogólne zasady określone niniejszym rozporządzeniem, z tym że:

1) grubość linii tworzącej ramkę nie może być mniejsza niż 0,5 mm,

2) tekst ostrzeżenia drukuje się wielkimi literami (wersalikami), czcionką Arial, nie mniejszą niż 12 pkt,

3) napis "Minister Zdrowia", przesunięty do prawej krawędzi, drukuje się czcionką Arial, nie większą niż 8 pkt,

4) w przypadku opakowań tytoniu przeznaczonego do skręcania papierosów odpowiednie napisy ostrzegające przed szkodliwością używania tytoniu umieszcza się analogicznie do napisów na opakowaniach kartonowych,

5) w przypadku opakowań tabaki odpowiednie napisy ostrzegające przed szkodliwością używania tytoniu umieszcza się analogicznie do napisów na opakowaniach kartonowych, przy czym napis .Tytoń poważnie szkodzi zdrowiu" – w dolnej części strony przedniej opakowania (strona A), a napis .„Powoduje raka" – w dolnej części strony tylnej opakowania (strona B).


Załącznik 2.

Załącznik nr 2

WZÓR l SPOSOBY UMIESZCZANIA NAPISU OSTRZEGAJĄCEGO O SZKODLIWOŚCI UŻYWANIA TYTONIU NA REKLAMACH WYROBÓW TYTONIOWYCH

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Opis:

1. Rozłożenie napisu ostrzegającego w 2 lub 3 wierszach dostosowuje się do wymiarów planszy reklamowej w taki sposób, by w układzie 3-wierszowym nie pozostawało w pierwszym od góry wierszu więcej wolnego miejsca niż wystarczy do umieszczenia w nim kolejnego wyrazu z zachowaniem podwójnych odstępów (spacji) między wyrazami.

Przykład : Jeżeli napis na reklamie byłby projektowany w trzech wierszach, jak na rys. C, a wobec rzeczywistych wymiarów reklamy w pierwszym od góry wierszu pozostawałoby wolne miejsce wystarczające do umieszczenia w nim wyrazu "powoduje", to napis rozmieszcza się w dwóch wierszach, jak na rys. B.

2. Napis "Minister Zdrowia" umieszcza się pod ostrzeżeniem, w prawym dolnym rogu, stosując krój czcionki Arial. Wysokość wielkich liter tego napisu nie może być większa niż połowa wysokości liter w napisie ostrzegającym.

POLECANE

reklama

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Monika Kwiatek Kancelaria Radcy Prawnego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »