| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 28 października 2000 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2000.

Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. Nr 88, poz. 439, z 1996 r. Nr 156, poz. 775, z 1997 r. Nr 88, poz. 554 i Nr 121, poz. 769 oraz z 1998 r. Nr 99, poz. 632 i Nr 106, poz. 668) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W „Programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2000", stanowiącym załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 sierpnia 1999 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2000 (Dz. U. Nr 77, poz. 863 oraz z 2000 r. Nr 53, poz. 641 i Nr 82, poz. 922), wprowadza się następujące zmiany:

1) pozycja l .01.04(004) Zasoby, zmiany i wykorzystanie surowców mineralnych (kopalin) otrzymuje brzmienie:

 

Symbol i temat badania Prowadzący

Zakres podmiotowy i przedmiotowy

Źródła danych

1

2

1.01.04(004)

Zasoby, zmiany i wykorzystanie surowców mineralnych (kopalin)

Badanie stałe, pełne

Minister Środowiska

Prezes GUS

Zakłady eksportujące złoża oraz terenowe służby geologiczne

Badania obejmuje:

– kopaliny ogółem (surowce energetyczne, metaliczne, chemiczne, skalne): liczba złóż (w tym zagospodarowane), zasoby bilansowe złóż udokumentowanych geologicznie (w tym zagospodarowane oraz przyrost i ubytek w stosunku do roku poprzedniego), wydobycie,

– węgiel kamienny: liczba i zasoby złóż geologicznie udokumentowanych (w tym zagospodarowane, nie zagospodarowane, złoża, których eksploatacji zaniechano),

– węgiel brunatny (zasoby udokumentowane geologicznie, w tym zagospodarowane i nie zagospodarowane, złoża, których eksploatacji zaniechano): liczba złóż i zasoby (bilansowe, pozabilansowe i przemysłowe),

– rudy miedzi, sól kamienną, surowce wapienne i kruszywa naturalne (udokumentowane geologicznie, nie zagospodarowane, złoża, których eksploatacji zaniechano): liczba złóż i zasoby (bilansowe, pozabilansowe),

– wody podziemne, w tym lecznicze (zasoby dyspozycyjne i eksploatacyjne)

Źródła danych: MŚ sprawozdania: OŚZ–21,–22,–23,–24,–25, –26, –28 oraz zasilenia oparte na informatycznym systemie gospodarki i ochrony bogactw mineralnych Polski „MIDAS”, prowadzonym przez Państwowy Instytut Geologiczny

 

Podmioty zobowiązane

Forma przekazania danych

Częstotliwość i termin

Miejsce przekazaniadanych

 

3

4

5

6

 

zakłady eksploatujące złoża lub użytkownicy złóż

OŚZ–21 – zestawienie zasobów i danych o złożu

raz w roku do

31 marca 2000 r.

za rok 1999 i do

31 marca 2001 r.

za rok 2000

Państwowy Instytut Geologiczny

 

 

OŚZ–22 – zestawienie zmian zasobów złoża

raz w roku do

31 marca 2000 r.

za rok 1999 i do

31 marca 2001 r

za rok 2000

Państwowy Instytut Geologiczny

 

 

OŚZ–23 – roczne uproszczone zestawienie zmian zasobów złoża

raz w roku do

31 marca 2000 r.

za rok 1999 i do

31 marca 2001 r.

za rok 2000

Państwowy Instytut Geologiczny

 

 

OŚZ–24 – zestawienie zasobów i danych udokumentowanych złóż ropy naftowej i gazu ziemnego

raz w roku do

31 marca 2000 r.

za rok 1999 i do

31 marca 2001 r.

za rok 2000

Państwowy Instytut Geologiczny

 

 

 

OŚZ–25 – zestawienie zmian zasobów udokumentowanych złóż ropy naftowej i gazu ziemnego

raz w roku do 31 marca 2000 r.

za rok 1999 i do

31 marca 2001 r.

za rok 2000

Państwowy Instytut Geologiczny

 

 

OŚZ–26 –

sprawozdanie z zatwierdzonych zasobów wód podziemnych i z wyników prac hydrogeologicznych

raz w roku do

31 marca 2000 r.

za rok 1999 i do

31 marca 2001 r.

za rok 2000

Państwowy Instytut Geologiczny

 

zakłady eksploatujące złoże lub użytkownicy złóż

OŚZ–28 – zestawienie zmian zasobów udokumentowanych złóż wód leczniczych, wód o właściwościach leczniczych i wód termalnych

raz w roku do 31 marca 2001 r.

za rok 2000

Państwowy Instytut Geologiczny

 

Państwowy Instytut Geologiczny

zestawienie zbiorcze o liczbie, zasobach i zmianach złóż kopalin, a także wód podziemnych na podstawie sprawozdań

OŚZ–21, 22, 23, 24, 25, 26, 28 oraz zasileń z informatycznego systemu gospodarki i ochrony bogactw mineralnych Polski „MIDAS"; zestawienia tabelaryczne, nośniki magnetyczne

raz w roku do 31 sierpnia 2000 r. opracowanie wyników badań za rok 1999 i do 31 sierpnia 2001 r.

za rok 2000

GUS

 

Ministerstwo Środowiska

opracowanie "Bilansu zasobów kopalin i wód podziemnych w Polsce"

raz w roku do

10 października 2000 r. za rok 1999 i do 10 października 2001 r. za rok 2000

GUS

 

Rodzaje wynikowych informacji statystycznych i terminy ich udostępniania

 

7

 

Kopaliny imiennie w przekroju kraju; w zakresie węgla kamiennego – zagłębia węglowe.

– „Ochrona Środowiska 2000" – listopad,

– „Ochrona Środowiska 2001" – listopad 2001 r.

– „Bilans zasobów kopalin i wód podziemnych w Polsce" – MŚ – październik.

 

Koszty i sposób finansowania

 

8

 

1 318 881 zł – budżet MŚ,

1 417 zł – budżet GUS

 

2) pozycja 1.25.07(061) Pomoc społeczna otrzymuje brzmienie:

 

Symbol i temat badania Prowadzący

Zakres podmiotowy i przedmiotowy

Źródła danych

1

2

1.25.07(061)

Pomoc społeczna

Badanie stale

Minister Pracy i Polityki Społecznej

Prezes GUS

Powiatowe centra pomocy rodzinie w zakresie świadczeń pomocy społecznej wg rodzajów oraz liczby i wartości udzielonych świadczeń (zadania zlecone i własne) dotyczące:

– osób opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze, schroniska dla nieletnich, rodziny zastępcze, domy pomocy społecznej, zakłady poprawcze, zakłady karne, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze,

– rodzin zastępczych,

– uchodźców.

Gminne ośrodki pomocy społecznej w zakresie osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej wg rodzajów oraz liczby i wartości udzielonych świadczeń (zadania zlecone i własne), a także rodzin objętych pomocą społeczną.

Pracownicy zatrudnieni w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej oraz instytucje pomocy społecznej o zasięgu lokalnym, finansowane z budżetów gmin ze środków na pomoc społeczną i instytucje pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym, finansowane z budżetów powiatów ze środków na pomoc społeczną. Wszystkie zakłady stacjonarne pomocy społecznej: rodzaje zakładów, miejsca, mieszkańcy wg płci i wieku, źródła finansowania pobytu, osoby pracujące w zakładach wg zawodów.

Źródła danych: sprawozdanie MPiPS–03 – roczna sprawozdawczość Min. Pracy i Polityki Społecznej,

GUS – sprawozdanie ZD – 7; wtórne wykorzystanie danych ze sprawozdawczości finansowej GUS

podmiotów sekcji N, grupa 85.3 i danych MF.

 

Podmioty zobowiązane

Forma przekazania danych

Częstotliwość i termin

Miejsce przekazania danych

 

3

4

5

6

 

gminne ośrodki pomocy społecznej

MPiPS–03 – sprawozdanie roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej – pieniężnych, w naturze i usługach; działy: 1 (wiersz 21–36), 2A, 2B, 3, 4, 5, 6A

raz w roku do

20 stycznia 2001 r. za rok 2000

wydział w urzędzie wojewódzkim zajmujący się sprawami pomocy społecznej

 

powiatowe centra pomocy rodzinie

MPiPS–03 –sprawozdanie roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej – pieniężnych, w naturze i usługach; działy: 1 (wiersz 4–20), 2C–1, 2C–2, 2C–3, 3, 4, 5, 6B

raz w roku do

20 stycznia 2001 r. za rok 2000

wydział w urzędzie wojewódzkim zajmujący się sprawami pomocy społecznej

 

 

wydziały urzędów wojewódzkich zajmujące się sprawami pomocy społecznej

MPiPS–03 – sprawozdanie roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej –pieniężnych, w naturze i usługach

raz w roku do

10 lutego 2001 r.

za rok 2000

Ministerstwo Pracy

i Polityki Społecznej

 

osoby prawne, jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, która zaklasyfikowana jest według Polskiej Klasyfikacji Działalności do działalności związanej z prowadzeniem domów pomocy społecznej, zakładów opiekuńczo-leczniczych i innych zakładów (podklasa 85.31.B)

ZD–7 – sprawozdanie zakładu stacjonarnego pomocy społecznej i zakładu opieki zdrowotnej typu opiekuńczo-leczniczego

raz w roku do dnia 20 stycznia 2000 r. za rok 1999 i do 20 stycznia 2001 r. za rok 2000

urząd statystyczny w województwie, na terenie którego ma siedzibę podmiot badany

 

Rodzaje wynikowych informacji statystycznych i terminy ich udostępniania

 

7

 

Informacje o pomocy społecznej środowiskowej opracowywane są wg województw, a US-y otrzymują jednostkowe dane na poziomie powiatów i gmin.

Informacje o zakładach stacjonarnych opracowuje się wg rodzajów domów, organu prowadzącego, a dla niektórych – także wg rozdziału budżetowego, wg województw oraz wybrane dane wg powiatów i gmin. Informacje o działalności finansowej są wykorzystywane do rachunków narodowych (sekcja N grupa 85.3).

– Dane o pomocy społecznej środowiskowej w formie biuletynu Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej – kwiecień 2001 (za rok 2000),

– Dane o zakładach stacjonarnych – tablice wynikowe i nośniki magnetyczne – czerwiec,

– „Podstawowe dane z zakresu ochrony zdrowia w 1999 r. " – listopad ,

– „Podstawowe dane z zakresu ochrony zdrowia w 2000 r. " – listopad 2001 r.

 

Koszty i sposób finansowania

 

8

 

223 503 zł

– budżet MPiPS oraz budżety powiatowe w ramach środków przeznaczonych na koszty działania powiatowych centrów pomocy rodzinie i ośrodków pomocy społecznej

 

40 529 zł

– budżet GUS

 

3) pozycja 1 .47.07(172) Efekty działalności budowlanej otrzymuje brzmienie:

 

Symbol i temat badania Prowadzący

Zakres podmiotowy i przedmiotowy

Źródła danych

1

2

1.47.07(172)

Efekty działalności budowlanej

Badanie stałe, pełne

Prezes GUS

Organy administracji architektoniczno-budowlanej lub jednostki samorządu terytorialnego realizujące powierzone im zadania z zakresu administracji architektoniczno-budowlanej – określone w ustawie – Prawo budowlane, inwestorzy inni niż kościoły i związki wyznaniowe oddający do użytku nowe budynki mieszkalne.

Badanie obejmuje:

– budynki mieszkalne – w momencie rozpoczęcia i oddania do użytku – według form budownictwa,

– budynki o innym przeznaczeniu niż mieszkalne oddane do użytku,

– mieszkania w budynkach mieszkalnych rozpoczęte i oddane do użytku oraz w budynkach o innym przeznaczeniu niż mieszkalne oddane do użytku – według form budownictwa,

– urządzenia zaopatrzenia wsi w wodę,

– nakłady poniesione na budowę nowych budynków mieszkalnych.

Źródła danych: sprawozdania GUS: B–04, załącznik do działu 1 sprawozdania B–04, załącznik do działu 3 sprawozdania B–04, meldunek B–06, sprawozdania: B–07, B–08, B–09; wykazy budynków mieszkalnych i niemieszkalnych oraz obiektów zbiorowego zakwaterowania przekazanych do użytku.

 

Podmioty zobowiązane

Forma przekazania danych

Częstotliwość i termin

Miejsce przekazania danych

 

3

4

5

6

 

Organy administracji architektoniczno-budowlanej lub jednostki samorządu terytorialnego realizujące powierzone im zadania z zakresu administracji architektoniczno-budowlanej – określone w ustawie – Prawo budowlane.

B–04 – sprawozdanie o obiektach oddanych do eksploatacji

raz w roku do 26 stycznia 2000 r. z danymi za rok 1999 (łącznie z załącznikami do działów 1 i 3)

urząd statystyczny w województwie, na terenie którego ma siedzibę podmiot zobowiązany

 

 

załącznik do działu 1 sprawozdania B–04 – wykaz budynków mieszkalnych i mieszkań w budynkach o innym przeznaczeniu niż mieszkalne przekazanych do użytkowania w roku sprawozdawczym

raz w roku do 26 stycznia 2000 r. z danymi za rok 1999

urząd statystyczny w województwie, na terenie którego ma siedzibę podmiot zobowiązany

 

 

 

załącznik do działu 3 sprawozdania B–04 – wykaz budynków o innym przeznaczeniu niż mieszkalne przekazanych do użytkowania w roku sprawozdawczym

raz w roku do 26 stycznia 2000 r. z danymi za rok 1999

urząd statystyczny w województwie, na terenie którego ma siedzibę podmiot zobowiązany

 

 

B–06 – meldunek o budownictwie mieszkaniowym

raz w miesiącu do trzeciego dnia roboczego każdego miesiąca z danymi od początku roku do końca miesiąca poprzedniego (sprawoz­dawczego)

urząd statystyczny w województwie, na terenie którego ma siedzibę podmiot zobowiązany

 

 

B–07 – załącznik do Wykazu budynków mieszkalnych i niemieszkalnych oraz obiektów zbiorowego zakwaterowania przekazanych do użytku

raz w kwartale do 25 dnia po kwartale z danymi za I, II, III i IV kwartał 2000 r.

urząd statystyczny w województwie, na terenie którego ma siedzibę podmiot zobowiązany

 

 

B–08 – sprawozdanie o budynkach o innym przeznaczeniu niż mieszkalne oddanych do użytkowania

raz w roku do

25 stycznia 2001 r. z danymi za rok 2000

urząd statystyczny w województwie, na terenie którego ma siedzibę podmiot zobowiązany

 

organy administracji geodezyjnej i kartograficznej w powiecie

urzędowe źródła danych – sporządzane dla potrzeb rejestru terytorialnego –wykazy budynków mieszkalnych i niemieszkalnych oraz obiektów zbiorowego zakwaterowania przekazanych do użytku

raz w kwartale 14 dni po każdym kwartale 2000 r.

urząd statystyczny w województwie, na terenie którego ma siedzibę podmiot zobowiązany

 

inwestorzy inni niż kościoły i związki wyznaniowe oddający do użytku nowe budynki mieszkalne

B–09 – sprawozdanie o nakładach na budowę nowych budynków mieszkalnych oddawanych do użytku

3 dni po otrzymaniu decyzji o pozwoleniu na użytkowanie lub zawiadomieniu o zakończeniu budowy

urząd statystyczny w województwie, na terenie którego znajduje się budynek oddawany do użytku

 

 

Rodzaje wynikowych informacji statystycznych i terminy ich udostępniania

7

Budynki mieszkalne oddane do użytku: liczba mieszkań, liczba izb, powierzchnia użytkowa mieszkań, kubatura, rodzaj budynku, wyposażenie budynku, technologia wznoszenia – wg województw, miast, gmin, powiatów, form budownictwa; budynki o innym przeznaczeniu niż mieszkalne oddane do użytku: kubatura, rodzaj budynku – wg województw, miast, gmin, powiatów; liczba rozpoczętych mieszkań – wg form budownictwa, województw.

– Informacje bieżące – wyniki wstępne – mieszkania oddane do użytku – miesiąc,

– Internet – miesiąc,

– „Informacja o sytuacji gospodarczej kraju",

– „Informacja o sytuacji społeczno – gospodarczej województw",

– „Biuletyn Statystyczny",

– „Budownictwo mieszkaniowe" – kwartał,

– „Budownictwo – wyniki działalności w 1999 r. " – lipiec,

– „Budownictwo – wyniki działalności w 2000 r. " – lipiec 2001 r„

– „Poland Quarterly Statistics",

– „Short–Term Economic Indicators" – kwartał,

– Dane dla organizacji międzynarodowych – w zależności od potrzeb.

Koszty i sposób finansowania

8

1 030 055 zł – budżet GUS

 

§ 2.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: J. Buzek

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Równego Traktowania

Realizuje politykę rządu w zakresie równego traktowania, w tym przeciwdziałania dyskryminacji

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »