| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW

z dnia 31 października 2000 r.

w sprawie warunków urządzania gier losowych, zakładów wzajemnych i gier na automatach

Na podstawie art. 11 ust. 7, art. 16 i art. 22 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 1992 r. o grach losowych, zakładach wzajemnych i grach na automatach (Dz. U. z 1998 r. Nr 102, poz. 650, Nr 145, poz. 946, Nr 155, poz. 1014 i Nr 160, poz. 1061 oraz z 2000 r. Nr 9, poz. 117 i Nr 70, poz. 816) zarządza się, co następuje:

Rozdział 1

Przepisy ogólne

§ 1. [Zakres regulacji]

Rozporządzenie określa:

1) ogólne warunki urządzania gier losowych, zakładów wzajemnych i gier na automatach,

2) warunki dopuszczenia do eksploatacji i użytkowania automatów do gier oraz urządzeń do gier losowych,

3) szczegółowe warunki instalacji i wykorzystania systemu magnetycznego zapisu obrazu,

4) warunki produkcji i sprzedaży kartonów do gry bingo pieniężne,

5) wzór zaświadczeń o uzyskanej wygranej oraz szczegółowe zasady ewidencjonowania zaświadczeń.

§ 2.
Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o ustawie, rozumie się przez to ustawę z dnia 29 lipca 1992 r. o grach losowych, zakładach wzajemnych i grach na automatach.

Rozdział 2

Ogólne warunki urządzania gier losowych, zakładów wzajemnych i gier na automatach

§ 3. [Regulamin gier]

1. Gry losowe, zakłady wzajemne i gry na automatach są urządzane zgodnie z zatwierdzonymi regulaminami gier.

2. Określone w regulaminie, o którym mowa w art. 13 ust. 4 pkt 4 ustawy, zasady i tryb zgłaszania i rozpatrywania roszczeń powinny wskazywać w szczególności:

1) sposób zgłoszenia reklamacji i jej rozpatrzenia,

2) skutki niezgłoszenia reklamacji w terminie.

3. Wątpliwości związane z treścią regulaminu rozstrzyga minister właściwy do spraw finansów publicznych, uwzględniając interesy Skarbu Państwa, organizatorów i uczestników gry lub zakładów wzajemnych.

§ 4.
1. Podmiot urządzający gry losowe, zakłady wzajemne i gry na automatach jest odpowiedzialny za utrzymanie porządku i ładu na terenie ośrodka gier i punktu przyjmowania zakładów wzajemnych.

2. Podmiot, o którym mowa w ust. 1, jest obowiązany zapoznać uczestników gry lub zakładów wzajemnych przed przystąpieniem do gry:

1) ze sposobem działania automatu do gier, urządzeń do gier losowych lub zakładów wzajemnych,

2) z zasadami gry i możliwościami wyboru wariantów gry i zakładów wzajemnych,

3) z innymi, wymienionymi w regulaminie, zastrzeżeniami dotyczącymi sposobu gry.

3. Podmiot, o którym mowa w ust. 1, utrzymuje automaty do gry, urządzenia do gier losowych i zakładów wzajemnych w stanie gwarantującym grę zgodną z regulaminem, a uczestnikom gry – bezpieczne korzystanie z nich.

4. Podmiot, o którym mowa w ust. 1, w celu ochrony interesu uczestników gry i osób trzecich może odmówić wstępu do ośrodka gier lub punktu przyjmowania zakładów wzajemnych osobie, która nie respektuje postanowień regulaminu gry lub stosuje techniki gry mogące wpłynąć na nieprzypadkowość wyniku gry poprzez:

1) sporządzanie notatek dotyczących przebiegu gry przy użyciu notesów, elektronicznych urządzeń obliczeniowych, zapisów audio i wideo,

2) posługiwanie się łącznością telefoniczną, radiową lub podobną w celu sporządzania lub wykorzystania analiz przebiegu gry.

§ 5.
1. Regulamin loterii fantowej i gry bingo fantowe określa:

1) nazwę gry,

2) nazwę podmiotu urządzającego grę,

3) nazwę organu wydającego zezwolenie,

4) obszar, na którym będzie urządzana loteria lub bingo, oraz miejsce i termin losowania nagród,

5) liczbę losów lub kartonów przeznaczonych do sprzedaży,

6) cenę jednego losu lub kartonu,

7) sposób prowadzenia gry, w szczególności sposób i termin realizacji wygranych,

8) sposób zapewnienia prawidłowości urządzania gry,

9) terminy rozpoczęcia i zakończenia sprzedaży losów lub kartonów,

10) cel społecznie użyteczny, w szczególności dobroczynny, na który zostanie przeznaczony dochód z gry,

11) sposób i termin ogłaszania wyników,

12) miejsce i termin wydawania wygranych,

13) tryb składania i rozpatrywania reklamacji,

14) termin przedawnienia roszczeń,

15) jeżeli urządzaną grą jest:

a) loteria fantowa – liczbę i rodzaj fantów przeznaczonych na nagrody oraz procentowe określenie wartości fantów w stosunku do łącznej ceny przewidzianych do sprzedaży losów,

b) bingo fantowe – liczbę i rodzaj fantów oraz procentowe określenie ich wartości w stosunku do łącznej ceny przeznaczonych do sprzedaży kartonów.

2. Przy ustalaniu wartości fantów, o której mowa w ust. 1 pkt 15 lit. b), należy kierować się wartością fantów, określoną w art. 10 ust. 2 ustawy dla loterii fantowej.

§ 6.
Regulamin loterii promocyjnej i loterii audioteksowej określa:

1) nazwę loterii,

2) nazwę podmiotu urządzającego loterię,

3) nazwę organu wydającego zezwolenie,

4) zasady prowadzenia loterii,

5) obszar, na którym będzie urządzana loteria,

6) czas trwania loterii,

7) sposób prowadzenia loterii, w szczególności miejsce i termin losowania nagród,

8) sposób zapewnienia prawidłowości urządzania loterii,

9) sposób i termin ogłaszania wyników,

10) miejsce i termin wydawania wygranych,

11) tryb składania i rozpatrywania reklamacji,

12) termin przedawnienia roszczeń,

13) wartość puli nagród,

14) jeżeli urządzaną grą jest loteria promocyjna – termin rozpoczęcia i zakończenia sprzedaży towarów lub innych dowodów udziału w loterii promocyjnej.

Rozdział 3

Warunki dopuszczenia do eksploatacji i użytkowania automatów do gier oraz urządzeń do gier losowych

§ 7. [Eksploatacja automatów do gier]

Automaty do gier oraz urządzenia do gier losowych mogą być eksploatowane i użytkowane wyłącznie przez podmioty posiadające zezwolenie na urządzanie i prowadzenie działalności w zakresie gier losowych, zakładów wzajemnych i gier na automatach.
§ 8.
1. Warunkiem dopuszczenia automatu do gier lub urządzenia do gier losowych do eksploatacji i użytkowania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uzyskanie świadectwa homologacji oraz świadectwa rejestracji takiego automatu lub urządzenia.

2. Świadectwa, o których mowa w ust. 1, wydaje minister właściwy do spraw finansów publicznych.

§ 9.
1. Świadectwo homologacji stwierdza dopuszczenie danego typu automatu do gier lub urządzenia do gier losowych do eksploatacji i użytkowania.

2. Wydanie świadectwa homologacji następuje po przeprowadzeniu, na koszt wnioskodawcy, badań przez jednostkę badającą wyznaczoną lub upoważnioną przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych, zwaną dalej „jednostką badającą”.

3. Świadectwo homologacji może być wydane dla typu automatu do gier lub urządzenia do gier losowych, którego konstrukcja zapewnia:

1) bezpieczeństwo użytkowania,

2) poprawność działania układów elektromechanicznych i elektronicznych,

3) określenie losowości wyników gry,

4) zabezpieczenie przed ingerencją z zewnątrz.

4. Szczegółowe wymagania techniczne i program badań opracowany przez jednostkę badającą, z uwzględnieniem wymagań, o których mowa w ust. 3, zatwierdza minister właściwy do spraw finansów publicznych.

§ 10.
1. Świadectwo rejestracji stwierdza uprawnienie określonego podmiotu do wprowadzenia do eksploatacji i użytkowania automatu do gier lub urządzenia do gier losowych posiadającego świadectwo homologacji.

2. Świadectwo rejestracji wydaje się na czas określony, nie dłuższy niż 6 lat, z zastrzeżeniem ust. 3.

3. Świadectwo rejestracji traci ważność równocześnie z wygaśnięciem zezwolenia, o którym mowa w § 7.

§ 11.
1. Wydanie świadectwa rejestracji następuje po przeprowadzeniu, na koszt wnioskodawcy, badania przez jednostkę badającą.

2. Badanie polega na sprawdzeniu:

1) zgodności rejestrowanego automatu do gier lub urządzenia do gier losowych z typem, na który zostało wydane świadectwo homologacji,

2) wyposażenia automatu do gier w widoczne dla grających informacje, umieszczone w sposób uniemożliwiający ich usunięcie bez uszkodzenia lub zniszczenia automatu, określające:

a) nazwę gry,

b) stawkę za grę,

c) tabelę wygranych,

d) opis sterowania grą,

e) oznaczenie uprawnienia do użytkowania automatu do gier,

3) wyposażenia automatu do gier w system trwałej rejestracji i zapamiętywania danych, które pozwalają na ustalenie kwoty stanowiącej podstawę opodatkowania podatkiem od gier.

3. Jednostka badająca zakłada plomby zabezpieczające automat do gier przed ingerencją z zewnątrz.

4. Przepisy ust. 2 pkt 2 i 3 oraz ust. 3 stosuje się odpowiednio do urządzeń do gier losowych.

§ 12.
W przypadku zastosowania urządzeń lub systemów do odczytywania danych dla potrzeb wewnętrznych podmiotu eksploatującego i użytkującego automaty do gier i urządzenia do gier losowych oraz systemów umożliwiających połączenie między automatami i innymi urządzeniami, wydanie świadectwa homologacji i świadectwa rejestracji może nastąpić pod warunkiem, że te urządzenia i systemy nie ingerują w przebieg i rezultat gry.
§ 13.
1. Podmiot prowadzący gry na automatach i gry losowe może wystąpić do ministra właściwego do spraw finansów publicznych z wnioskiem o czasowe zawieszenie lub o unieważnienie świadectwa rejestracji z powodu uszkodzenia automatu do gier lub urządzenia do gier losowych albo z innych uzasadnionych przyczyn.

2. Podmiot prowadzący gry na automatach i gry losowe jest obowiązany przechowywać świadectwa rejestracji wszystkich użytkowanych automatów do gier i urządzeń do gier losowych w miejscu ich eksploatowania i użytkowania.

§ 14.
1. Podmiot prowadzący gry na automatach i gry losowe eksploatuje i użytkuje automaty do gier i urządzenia do gier losowych, w ilości zgodnej z warunkami określonymi w zezwoleniu, o którym mowa w § 7, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Podmiot, o którym mowa w ust. 1, może posiadać dodatkowo nie więcej niż dwa rezerwowe automaty do gier na każdy ośrodek gier, pod warunkiem że automaty te będą posiadać świadectwa rejestracji.

3. Podmiot, o którym mowa w ust. 1, jest obowiązany co najmniej na 14 dni przed zmianą miejsca (ośrodka) eksploatacji automatu do gier lub urządzenia do gier losowych powiadomić ministra właściwego do spraw finansów publicznych o przemieszczeniu, z podaniem:

1) dokładnej daty przemieszczenia,

2) adresu ośrodka dotychczasowej eksploatacji,

3) adresu ośrodka planowanej eksploatacji.

4. Minister właściwy do spraw finansów publicznych może zażądać przeprowadzenia przez jednostkę badającą badań kontrolnych automatów do gier i urządzeń do gier losowych.

5. W razie stwierdzenia niezgodności stanu rzeczywistego automatów do gier i urządzeń do gier losowych ze świadectwem homologacji lub świadectwem rejestracji, minister właściwy do spraw finansów publicznych cofa świadectwo homologacji lub świadectwo rejestracji.

Rozdział 4

Szczegółowe warunki instalacji i wykorzystywania systemu magnetycznego zapisu obrazu

§ 15. [System kamer]

1. W kasynie gry instaluje się system kamer rejestrujących obraz i umożliwiających odtworzenie każdej z gier odbywających się w kasynie i poszczególnych jej elementów oraz zastosowanie stop-klatki i wykonanie dowolnej liczby fotokopii.

2. Liczba i sposób rozmieszczenia kamer powinny umożliwiać zarejestrowanie obrazu obejmującego w szczególności:

1) wejście do kasyna,

2) każdy ze stołów gry oraz automaty do gier,

3) prowadzących grę,

4) uczestników gry,

5) otwarcie i zamknięcie stołu do gry,

6) obliczanie rezultatów gry na stole do gry i na automacie do gry.

3. Zapisu obrazu dokonuje się oddzielnie dla każdego stołu.

§ 16.
W wydzielonym pomieszczeniu osoba upoważniona przez sprawującego nadzór nad kasynem gry prowadzi bieżącą obserwację na monitorach rejestrowanych czynności.
§ 17.
1. Podmiot prowadzący kasyno gry przechowuje magnetyczny zapis obrazu przez okres 30 dni od daty jego dokonania.

2. Zapis, o którym mowa w ust. 1, może być udostępniany:

1) uczestnikom gry, w terminach określonych w regulaminie,

2) osobom upoważnionym przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych do sprawowania nadzoru i kontroli,

3) na żądanie organów upoważnionych na podstawie odrębnych przepisów.

3. Udostępnienie zapisu jest nieodpłatne.

Rozdział 5

Produkcja i sprzedaż kartonów do gry bingo pieniężne

§ 18. [Kartony do gry bingo]

Kartony do gry bingo pieniężne są produkowane przez przedsiębiorcę, o którym mowa w art. 14 ustawy, na specjalnie zabezpieczonym papierze zawierającym ukryte, graficzne lub inne, znaki (elementy) uniemożliwiające podrobienie kartonu – według jednolitego wzoru zatwierdzonego przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych.
§ 19.
1. Karton do gry bingo pieniężne zawiera w szczególności:

1) wartość kartonu,

2) numer serii,

3) numer kartonu,

4) przypadkowy zestaw liczb pochodzących ze zbioru kolejnych liczb,

5) zobowiązanie gracza do przestrzegania regulaminu.

2. Podmiot, dla którego drukuje się kartony do gry bingo pieniężne, może zażądać zamieszczenia na kartonie dodatkowych informacji, pod warunkiem że wymienione zostały w zatwierdzonym regulaminie gry.

§ 20.
Sprzedaż kartonów do gry bingo pieniężne może nastąpić wyłącznie na rzecz podmiotu posiadającego zezwolenie na prowadzenie gry bingo pieniężne.

Rozdział 6

Zaświadczenia o uzyskanej wygranej

§ 21. [Wzór imiennego zaświadczenia o wygranej]

Ustala się wzór imiennego zaświadczenia o uzyskanej wygranej przez uczestnika gry losowej, zakładu wzajemnego lub gry na automacie, zwanego dalej „zaświadczeniem”, stanowiący załącznik do rozporządzenia.
§ 22.
Zaświadczenie jest drukiem ścisłego zarachowania. Podmiot urządzający grę losową, zakład wzajemny lub grę na automacie jest obowiązany zaopatrywać się w druki zaświadczeń w jednostkach organizacyjnych wyznaczonych przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych.
§ 23.
W zaświadczeniach nie wolno dokonywać poprawek oraz skreśleń. W razie popełnienia błędu przy wypełnianiu zaświadczenia, zaświadczenie anuluje się i wpisuje do rejestru, o którym mowa w § 24 ust. 1 pkt 2, z adnotacją o jego anulowaniu.
§ 24.
1. Podmiot wystawiający zaświadczenie jest obowiązany do:

1) przechowywania odpisów (kopii) wydanych zaświadczeń przez 5 lat następujących po roku, w którym uzyskano wygraną lub nastąpiła wypłata (wydanie) wygranej,

2) prowadzenia rejestru zaświadczeń.

2. Rejestr, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, zawiera:

1) liczbę, datę, serię i numer druków zaświadczeń,

2) liczbę porządkową wpisu, serię, numer oraz datę wystawienia zaświadczenia lub jego anulowania, imię, nazwisko i adres uczestnika, rodzaj gry losowej, zakładu wzajemnego lub gry na automacie i wysokość wygranej.

3. Rejestr prowadzi się nieprzerwanie przez okres działalności podmiotu. Przed zaprowadzeniem rejestr poświadcza się we właściwym urzędzie skarbowym.

4. Niezwłocznie po zakończeniu działalności podmiot jest obowiązany przedłożyć we właściwym urzędzie skarbowym rejestr, celem poświadczenia zamknięcia rejestru i anulowania nie wykorzystanych druków zaświadczeń.

Rozdział 7

Przepisy przejściowe i końcowe

§ 25. [Ważność druków zaświadczeń]

1. Druki zaświadczeń o uzyskanej wygranej przez uczestnika gry losowej lub zakładu wzajemnego, sporządzone na podstawie zarządzenia Ministra Finansów z dnia 30 czerwca 1993 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o grach losowych i zakładach wzajemnych (Monitor Polski Nr 35, poz. 359 i Nr 52, poz. 483), uznaje się za ważne do dnia 30 czerwca 2001 r.

2. Nie wykorzystane druki zaświadczeń, o których mowa w ust. 1, z dniem 1 lipca 2001 r. ulegają anulowaniu. Anulowane druki zaświadczeń powinny być odnotowane w rejestrze, o którym mowa w § 24 ust. 1 pkt 2, i przechowywane na zasadach określonych w § 24 ust. 1 pkt 1.

§ 26.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 23 listopada 2000 r.

Minister Finansów: J. Bauc

Załącznik 1.

Załącznik do rozporządzenia Ministra Finansów
z dnia 31 października 2000 r. (poz. 1049)

infoRgrafika

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Chałas i Wspólnicy

Kancelaria Prawna

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »