REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2000 nr 103 poz. 1098

USTAWA

z dnia 26 października 2000 r.

o Polskim Rejestrze Statków.

Tekst pierwotny

Rozdział 1

Przepisy ogólne

Art. 1.

Ustawa określa sposób przekształcenia przedsiębiorstwa państwowego „Polski Rejestr Statków" w Gdańsku w spółkę akcyjną, jej przedmiot i charakter działalności oraz organizację.
Art. 2.
1. „Polski Rejestr Statków Spółka Akcyjna" jest spółką akcyjną z siedzibą w Gdańsku.

2. „Polski Rejestr Statków Spółka Akcyjna" wykonuje zadania określone w rozdziale 3, a jej przedsiębiorstwo ma charakter użyteczności publicznej.

Art. 3.
Ilekroć w ustawie mowa jest o:

1) PRS – rozumieć przez to należy przedsiębiorstwo państwowe „Polski Rejestr Statków" z siedzibą w Gdańsku,

2) PRS SA – rozumieć przez to należy spółkę akcyjną z siedzibą w Gdańsku, powstałą z przekształcenia PRS, działającą pod firmą „Polski Rejestr Statków Spółka Akcyjna".

Rozdział 2

Komercjalizacja i prywatyzacja PRS

Art. 4.

Komercjalizacja i prywatyzacja PRS następuje na zasadach i w trybie określonych w ustawie z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych (Dz. U. Nr 118, poz. 561 i Nr 156, poz. 775, z 1997 r. Nr 32, poz. 184, Nr 98, poz. 603, Nr 106, poz. 673, Nr 121, poz. 770, Nr 137, poz. 926 i Nr 141, poz. 945, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 1999 r. Nr 40, poz. 400 i Nr 101, poz. 1178 oraz z 2000 r. Nr 15, poz. 180, Nr 26, poz. 306, Nr 31, poz. 383, Nr 60, poz. 703 i Nr 84, poz. 948), chyba że niniejsza ustawa stanowi inaczej.
Art. 5.
Komercjalizacji PRS dokonuje minister właściwy do spraw Skarbu Państwa w terminie nieprzekraczającym 3 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy.
Art. 6.
Pierwszy statut spółki PRS SA określi minister właściwy do spraw Skarbu Państwa, po uzgodnieniu z ministrem właściwym do spraw gospodarki morskiej.
Art. 7.
Minister właściwy do spraw Skarbu Państwa zbywa do 51% akcji PRS SA. Pierwszą ofertę minister właściwy do spraw Skarbu Państwa skieruje imiennie do zakładów ubezpieczeń, banków oraz przedsiębiorców, których dotyczy działalność PRS SA.
Art. 8.
1. Zbycie akcji podmiotom, o których mowa w art. 7, do których skierowana została pierwsza oferta, następuje po cenie nieprzekraczającej 1/5 ich wartości nominalnej.

2. Zbycie akcji, o których mowa w art. 7, następuje nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia komercjalizacji PRS.

Rozdział 3

Cel i przedmiot działalności PRS SA

Art. 9.

Celem PRS SA jest działanie na rzecz bezpieczeństwa statków, bezpieczeństwa innych obiektów, znajdujących się na nich osób i ładunków oraz ochrony środowiska morskiego.
Art. 10.
Przedmiotem działalności PRS SA jest w szczególności:

1) klasyfikacja statków i innych obiektów oraz wykonywanie nad nimi nadzoru technicznego,

2) wykonywanie niezależnego nadzoru rzeczoznawczego,

3) prowadzenie certyfikacji i szkoleń, stosownie do obowiązujących przepisów,

4) prowadzenie i wspomaganie badań naukowych oraz eksperymentów.

Art. 11.
1. PRS SA, w zakresie działalności określonej w art. 9 i art. 10, prowadzi księgi rejestrowe oraz opracowuje szczegółowe wymagania techniczne pod nazwą „Przepisy klasyfikacji i budowy".

2. PRS SA potwierdza, w formie stosownych świadectw, spełnienie przez statki i inne obiekty wymagań przewidzianych normami krajowymi i międzynarodowymi.

Art. 12.
Techniczne rozstrzygnięcia PRS SA w zakresie klasyfikacji statków i innych obiektów są ostateczne.
Art. 13.
Uprawnienia PRS SA nie mogą naruszać uprawnień organów dozoru technicznego oraz organów administracji morskiej.

Rozdział 4

Organizacja PRS SA

Art. 14.

PRS SA działa na podstawie przepisów Kodeksu handlowego, chyba że ustawa stanowi inaczej.
Art. 15.
PRS SA może realizować swoje zadania poprzez oddziały, filie i przedstawicielstwa w kraju i za granicą i zakładać spółki zgodnie z przepisami prawa miejscowego.
Art. 16.
1. Akcje PRS SA są imienne.

2. PRS SA emituje akcje w liczbie umożliwiającej ich nabycie przez podmioty, o których mowa w art. 7.

3. Akcjonariusz PRS SA, z wyjątkiem Skarbu Państwa, jest uprawniony do wykonywania nie więcej niż 3% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.

4. Zbycie akcji PRS SA następuje po cenie ich nabycia i wymaga zgody PRS SA.

5. Pracownicy, którzy nabyli akcje nieodpłatnie, na zasadach określonych w ustawie, o której mowa w art. 4, mogą je zbyć po cenie nominalnej. Prawo pierwokupu akcji przysługuje PRS SA.

6. Podwyższenie kapitału akcyjnego PRS SA może nastąpić także ze środków zakumulowanych w kapitale zapasowym.

Art. 17.
Władzami PRS SA są:

1) Walne Zgromadzenie,

2) Rada Nadzorcza,

3) Zarząd.

Art. 18.
1. Rada Nadzorcza, z wyjątkiem pierwszej, składa się z 7 członków. Członków Rady Nadzorczej wybiera Walne Zgromadzenie. W skład pierwszej Rady Nadzorczej wchodzi 2 członków delegowanych przez ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa, 2 członków delegowanych przez ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej oraz 2 członków delegowanych przez pracowników PRS SA.

2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności:

1) wnioskowanie o powołanie i odwołanie członków Zarządu,

2) opiniowanie kierunków rozwoju spółki,

3) opiniowanie projektów inwestycji spółki,

4) wyrażanie zgody w sprawie zakładania i likwidowania stałych oddziałów, filii i przedstawicielstw oraz spółek, o których mowa w art. 15,

5) opiniowanie wieloletnich umów o współpracy.

3. Funkcjonowanie i szczegółowy zakres kompetencji Rady Nadzorczej określa statut.

Art. 19.
Przychodami spółki są, w szczególności, opłaty pobierane za wykonane czynności, o których mowa w art. 10, ustalane przez spółkę w cenniku lub na podstawie umów.
Art. 20.
Przychody z działalności PRS SA przeznacza się w szczególności na:

1) realizację zadań spółki wynikających z przedmiotu jej działalności,

2) pokrycie bieżących kosztów utrzymania spółki.

Art. 21.
Zysk netto PRS SA przeznacza się na:

1) kapitał zapasowy,

2) kapitał rezerwowy, przeznaczony między innymi na cele związane ze zwiększeniem bezpieczeństwa życia na morzu oraz ochronę środowiska morskiego.

Rozdział 5

Przepis końcowy

Art. 22.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Kwaśniewski

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2000-11-27
  • Data wejścia w życie: 2000-12-12
  • Data obowiązywania: 2017-01-01
  • Dokument traci ważność: 2017-11-02

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA