| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 5 grudnia 2000 r.

w sprawie dotacji budżetowej dla samorządów województw na organizowanie i dotowanie kolejowych regionalnych przewozów pasażerskich.

Na podstawie art. 22 ust. 10 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. Nr 96, poz. 591, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 1999 r. Nr 84, poz. 934 i z 2000 r. Nr 84, poz. 948) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa:

1) szczegółowe zasady ustalania dotacji z budżetu państwa przekazywanych samorządom województw na organizowanie i dotowanie kolejowych regionalnych przewozów pasażerskich,

2) tryb przekazywania dotacji, o których mowa w pkt 1, i organy dokonujące tego przekazania,

3) terminy rozpoczęcia organizowania i dotowania kolejowych regionalnych przewozów pasażerskich przez samorządy województw.

§ 2.
1. Wysokość dotacji z budżetu państwa dla samorządu województwa na dofinansowanie kolejowych regionalnych przewozów pasażerskich ustala minister właściwy do spraw finansów publicznych, mnożąc ogólną kwotę dotacji, określoną w ustawie budżetowej, przez wskaźnik udziału województwa w dotacji Vn, obliczony przez ministra właściwego do spraw transportu według następującego wzoru:

Vn = 0,5Zn/Z + 0,4Ln/L + 0,1 Bn/Nb

gdzie poszczególne symbole oznaczają:

Vn – wskaźnik udziału województwa w dotacji, określony z dokładnością do czwartego miejsca po przecinku,

Zn – liczbę mieszkańców województwa,

Z – liczbę mieszkańców Polski,

Ln – długość czynnych linii kolejowych w województwie,

L – długość czynnych linii kolejowych w Polsce,

Bn – wskaźnik zagrożenia szczególnie wysokim bezrobociem strukturalnym w województwie; dla województw, w których co najmniej 40% powiatów zalicza się do powiatów zagrożonych szczególnie wysokim bezrobociem strukturalnym w rozumieniu przepisów o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu Bn = 1, dla pozostałych Bn = 0,

Nb – liczbę województw, dla których Bn = 1.

2. Wartość Zn, Z, Ln, L, Bn i Nb, o których mowa w ust. 1, ustala się na podstawie danych opublikowanych przez Główny Urząd Statystyczny, ustalonych na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok, w którym opracowano projekt ustawy budżetowej.

3. Wskaźniki udziału województw w dotacji minister właściwy do spraw transportu przekazuje ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych raz w roku, w terminie do dnia 30 czerwca roku poprzedzającego rok budżetowy.

§ 3.
1. Dotacje, o których mowa w § 2 ust. 1, wojewoda przekazuje samorządowi województwa w okresach miesięcznych, na podstawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu państwa, w trybie umożliwiającym pełne i terminowe wykonanie zadań.

2. W kwocie dotacji, o której mowa w § 2 ust. 1, uwzględnia się, począwszy od dnia 1 stycznia 2001 r., środki finansowe przeznaczone na nabywanie kolejowych pojazdów szynowych, niezbędnych do realizacji przewozów regionalnych.

§ 4.
W przypadku wystąpienia oszczędności w dotacji przedmiotowej, o której mowa w art. 22 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o transporcie kolejowym, przeznaczonych na dotację celową na dofinansowanie zadań bieżących samorządów województw w zakresie organizowania i dotowania regionalnych przewozów pasażerskich, podział kwoty tej dotacji dla samorządów poszczególnych województw następuje stosownie do wzoru, o którym mowa w § 2 ust. 1.
§ 5.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: J. Buzek

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Business Media Software Solutions

Firma zajmuje się zastosowaniem nowoczesnych technologii w procesie nauczania, komunikacji w biznesie i e-learningu.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »