| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO l BUDOWNICTWA

z dnia 14 listopada 2000 r.

w sprawie sposobu, trybu i szczegółowych warunków nadawania uprawnień zawodowych oraz działania komisji kwalifikacyjnej do spraw uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii.

Na podstawie art. 45 ust. 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2000 r. Nr 100, poz. 1086) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne,

2) komisji kwalifikacyjnej – należy przez to rozumieć komisję do spraw uprawnień zawodowych, powoływaną na podstawie art. 45 ust. 3 ustawy.

§ 2.
Postępowanie kwalifikacyjne osób ubiegających się o nadanie uprawnień w dziedzinie geodezji i kartografii, które spełniają warunki określone w art. 44 ustawy, przeprowadza komisja kwalifikacyjna.
§ 3.
1. Osoba ubiegająca się o nadanie jej uprawnień zawodowych, zwana dalej „osobą zainteresowaną”, składa do Głównego Geodety Kraju wniosek o nadanie tych uprawnień, sporządzony na formularzu wniosku, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia.

2. Osoba ubiegająca się o rozszerzenie zakresu posiadanych uprawnień zawodowych składa do Głównego Geodety Kraju wniosek o rozszerzenie zakresu tych uprawnień, sporządzony na formularzu, o którym mowa w ust. 1.

3. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, należy dołączyć:

1) dokumenty potwierdzające posiadanie wykształcenia geodezyjnego,

2) potwierdzony zaświadczeniem pracodawcy opis prac wykonanych w ramach praktyki zawodowej, uznanych przez osobę zainteresowaną za istotne,

3) oświadczenie osoby zainteresowanej o niekaralności za przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi oraz przestępstwa skarbowe,

4) inne dokumenty mające wpływ na ocenę dotychczasowego dorobku zawodowego, w tym opinie pracodawców,

5) znaczki opłaty skarbowej zgodnie z przepisami o opłacie skarbowej,

6) dwie fotografie o wymiarach 36 x 45 mm.

4. Praktyka zawodowa osoby zainteresowanej powinna odpowiadać zakresom uprawnień zawodowych, o których mowa w art. 43 ustawy.

§ 4.
Osoby zainteresowane, o których mowa w art. 44 ust. 3 ustawy, dołączają do wniosku wykaz dorobku naukowego w zakresach uprawnień zawodowych wymienionych w art. 43 ustawy, potwierdzony pracami i publikacjami zawodowymi oraz prowadzonymi zajęciami dydaktycznymi.
§ 5.
1. Osoba zainteresowana dokumentuje praktykę zawodową zaświadczeniem z miejsca pracy lub składa oświadczenie według wzoru określonego w cz. IV załącznika nr 1 do rozporządzenia.

2. Prace geodezyjne i kartograficzne wykonywane za granicą są zaliczone do praktyki zawodowej.

§ 6.
Komisja kwalifikacyjna działa zgodnie z regulaminem, który zatwierdza Główny Geodeta Kraju po uprzednim zaopiniowaniu go przez stowarzyszenia społeczno-zawodowe działające w dziedzinie geodezji i kartografii.
§ 7.
1. Postępowanie kwalifikacyjne przeprowadza się w siedzibie komisji kwalifikacyjnej lub na posiedzeniach wyjazdowych.

2. Główny Geodeta Kraju może upoważnić organizację społeczno-zawodową działającą w dziedzinie geodezji i kartografii do organizowania posiedzeń komisji kwalifikacyjnej.

3. Postępowanie kwalifikacyjne przeprowadza się w terminie nie dłuższym niż 4 miesiące od dnia złożenia wniosku przez osobę zainteresowaną.

4. W razie złożenia wniosku niekompletnego, komisja kwalifikacyjna zwraca go osobie zainteresowanej za potwierdzeniem odbioru, a termin, o którym mowa w ust. 3, liczy się od dnia dostarczenia brakujących dokumentów, nie później jednak niż w terminie 10 dni od dnia zwrócenia wniosku osobie zainteresowanej.

5. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego osobę zainteresowaną zawiadamia się na piśmie nie później niż na 14 dni przed rozpoczęciem postępowania.

§ 8.
1. Postępowanie kwalifikacyjne składa się z części wstępnej i części sprawdzającej.

2. Postępowanie kwalifikacyjne w części wstępnej obejmuje:

1) badanie dokumentów złożonych przez osobę zainteresowaną pod względem formalnoprawnym,

2) ocenę spełnienia przez osobę zainteresowaną wymaganych kryteriów,

3) rozstrzygnięcie o dopuszczeniu lub niedopuszczeniu osoby zainteresowanej do części sprawdzającej, potwierdzone zapisem protokolarnym.

3. Postępowanie kwalifikacyjne w części sprawdzającej przeprowadza się w formie egzaminu pisemnego i ustnego.

4. Egzamin obejmuje sprawdzenie znajomości przepisów prawa i zasad technicznych wykonywania prac geodezyjnych i kartograficznych, stosownie do zakresów uprawnień zawodowych objętych wnioskiem osoby zainteresowanej, oraz ocenę umiejętności zastosowania tej wiedzy w praktyce.

5. Jeżeli osoba zainteresowana nie uzupełniła wymaganych dokumentów zgodnie z § 7 ust. 4 lub bez uzasadnionej przyczyny nie przystąpiła w wyznaczonym terminie do egzaminu, postępowanie kwalifikacyjne uznaje się za zakończone.

6. Z przeprowadzonego postępowania kwalifikacyjnego sporządza się protokół, który podpisują wszyscy członkowie komisji kwalifikacyjnej.

§ 9.
1. Z postępowania kwalifikacyjnego sporządza się protokół, który stanowi podstawę do wydania świadectwa o nadaniu uprawnień zawodowych osobie zainteresowanej w przypadku pozytywnego wyniku egzaminu lub do wydania decyzji o odmowie nadania tych uprawnień w przypadku negatywnego wyniku egzaminu.

2. Wzór świadectwa nadania uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§ 10.
Osoby, którym w wyniku postępowania kwalifikacyjnego odmówiono nadania uprawnień zawodowych, mogą ponownie wystąpić z wnioskiem o ich nadanie nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się decyzji o odmowie nadania uprawnień zawodowych.
§ 11.
Traci moc rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 28 listopada 1989 r. w sprawie sposobu, trybu i szczegółowych warunków nadawania uprawnień zawodowych oraz działania komisji kwalifikacyjnej do spraw uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii (Dz. U. Nr 67, poz. 411, z 1992 r. Nr 41, poz. 181 i z 1993 r. Nr 70, poz. 341).
§ 12.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Rozwoju Regionalnego i Budownictwa: J. Kropiwnicki


Załącznik 1.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa
z dnia 14 listopada 2000 r. (poz. 1139)

Załącznik nr 1

infoRgrafika

infoRgrafika


Załącznik 2.

Załącznik nr 2

infoRgrafika

infoRgrafika

Uwaga: Świadectwo jest 4-stronne, laminowane folią plastikową.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Ewa Tomala

Aplikant radcowski przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »