| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH l ADMINISTRACJI

z dnia 17 listopada 2000 r.

w sprawie rejestracji pojazdów jednostek wojskowych podporządkowanych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych, Policji, Urzędu Ochrony Państwa i Straży Granicznej.

Na podstawie art. 76 ust. 3 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Nr 98, poz. 602, Nr 123, poz. 779 i Nr 160, poz. 1086, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 133, poz. 872, z 1999 r. Nr 106, poz. 1216 oraz z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 43, poz. 483 i Nr 53, poz. 649) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa dla pojazdów jednostek wojskowych podporządkowanych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych, Policji, Urzędu Ochrony Państwa i Straży Granicznej:

1) warunki i tryb rejestracji,

2) wzory dowodu rejestracyjnego i tablic rejestracyjnych,

3) jednostki organizacyjne właściwe w tych sprawach.

§ 2.
1. Rejestracji na warunkach i w trybie określonych w rozporządzeniu podlegają pojazdy samochodowe, ciągniki rolnicze, motorowery i przyczepy, z wyjątkiem przyczep motocyklowych i specjalnych przeznaczonych do ciągnięcia przez ciągniki rolnicze lub pojazdy wolnobieżne, zwane dalej „pojazdami”, używane przez jednostki wojskowe podporządkowane ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych, Policję, Urząd Ochrony Państwa i Straż Graniczną, zwane dalej „służbami”.

2. Rejestracji na warunkach i w trybie określonych w rozporządzeniu podlegają również pojazdy nie zarejestrowane przyjęte do badań albo testowania.

§ 3.
Rejestracji pojazdów dokonują:

1) Komendant Główny Policji – w odniesieniu do pojazdów Komendy Głównej Policji,

2) właściwy komendant wojewódzki Policji – w odniesieniu do pojazdów komend, komisariatów i innych jednostek organizacyjnych Policji działających na obszarze województwa,

3) komendant Wyższej Szkoły Policji i komendant szkoły policyjnej – w odniesieniu do pojazdów szkoły,

4) Komendant Główny Straży Granicznej – w odniesieniu do pojazdów Straży Granicznej,

5) dowódca (szef) jednostki wojskowej podporządkowanej ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych – w odniesieniu do pojazdów jednostek wojskowych podporządkowanych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych,

6) Szef Urzędu Ochrony Państwa – w odniesieniu do pojazdów Urzędu Ochrony Państwa.

§ 4.
1. Rejestracji pojazdu dokonuje się na podstawie:

1) dowodu własności pojazdu lub dowodu przyjęcia pojazdu przez organ, o którym mowa w § 3, do użytkowania albo

2) wniosku kierownika jednostki organizacyjnej bezpośrednio użytkującej pojazd, do którego dołącza się dowód własności pojazdu lub dowód przyjęcia pojazdu do użytkowania.

2. Do dokumentów, o których mowa w ust. 1, dołącza się dowód rejestracyjny, jeżeli pojazd był zarejestrowany poza służbami, oraz kartę pojazdu, jeżeli była wydana.

§ 5.
1. Organ dokonujący rejestracji, po wpisaniu do ewidencji, wydaje:

1) dowód rejestracyjny,

2) tablice (tablicę) rejestracyjne wraz ze znakiem legalizacyjnym,

3) nalepkę kontrolną.

2. W przypadku rejestracji pojazdu wyposażonego w tablice (tablicę) rejestracyjne zawierające:

1) wyróżnik służby, o którym mowa w § 6 ust. 2 – wydaje się dowód rejestracyjny, którego wzór określa załącznik do rozporządzenia,

2) wyróżnik województwa i powiatu – wydaje się dowód rejestracyjny, którego wzór określają przepisy Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej dotyczące rejestracji i oznaczania pojazdów.

§ 6.
1. Numer na tablicach rejestracyjnych pojazdu składa się z:

1) wyróżnika służby i jednej litery ze zbioru następujących 25 liter: A, B, C, D, E, F, G, H, l. J, K, L, M, N, O, P, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z oraz wyróżnika pojazdu albo

2) wyróżnika województwa i wyróżnika powiatu oraz wyróżnika pojazdu, które określają przepisy, o których mowa w § 5 ust. 2 pkt 2.

2. Wyróżniki służb stanowią litery:

1) HP – dla Policji,

2) HW – dla Straży Granicznej,

3) HB – dla jednostek wojskowych podporządkowanych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych,

4) HK – dla Urzędu Ochrony Państwa.

3. Wyróżnik pojazdu, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, stanowią:

1) jedna litera ze zbioru liter, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, oraz trzy cyfry w przedziale od 001 do 999 albo

2) dwie cyfry w przedziale od 01 do 99 i dwie litery ze zbioru liter, o którym mowa w ust. 1 pkt 1.

§ 7.
Tablic rejestracyjnych zawierających wyróżniki województwa i powiatu nie stosuje się do oznakowanych pojazdów służb.
§ 8.
Wzory tablic rejestracyjnych zawierających wyróżniki służb, wzory umieszczanych na nich znaków i symboli oraz wzór nalepki kontrolnej odpowiadają wzorom określonym w przepisach Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej dotyczących rejestracji i oznaczania pojazdów.
§ 9.
1. Organy, o których mowa w § 3:

1) zamawiają u producentów tablice rejestracyjne zawierające wyróżniki, o których mowa w § 6 ust. 1, blankiety dowodów rejestracyjnych, o których mowa w § 5 ust. 2, znaki legalizacyjne i nalepki kontrolne,

2) zgłaszają zapotrzebowanie na numery rejestracyjne zawierające wyróżniki, o których mowa w § 6 ust. 1 pkt 2, do właściwego starosty.

2. Starosta przyznaje organom, o których mowa w § 3, numery rejestracyjne zawierające wyróżniki określone w § 6 ust. 1 pkt 2, na podstawie zgłoszonego zapotrzebowania.

§ 10.
W przypadku zbycia pojazdu lub zwrotu po badaniach albo testowaniu pojazdu zarejestrowanego w trybie rozporządzenia przekazuje się kartę pojazdu, jeżeli była wydana. Tablice rejestracyjne i dowód rejestracyjny nie podlegają przekazaniu.
§ 11.
1. Dowody rejestracyjne, które utraciły przydatność do celów służbowych albo zostały zniszczone lub zużyte, unieważnia się przez odcięcie prawego dolnego rogu dokumentu w taki sposób, aby można było odczytać zapisy wcześniej naniesione na dokument, oraz przekreślenie stron. Unieważnione dowody rejestracyjne przechowuje się w aktach pojazdu.

2. Zniszczone lub zużyte tablice rejestracyjne, znaki legalizacyjne i nalepki kontrolne podlegają komisyjnemu skasowaniu. Numery rejestracyjne skasowanych tablic rejestracyjnych zawierających wyróżnik służby wykorzystuje się ponownie. Numery rejestracyjne skasowanych tablic rejestracyjnych zawierających wyróżnik województwa i powiatu mogą być wykorzystane ponownie.

3. W przypadku utraty dowodu rejestracyjnego lub tablicy rejestracyjnej numer rejestracyjny pojazdu, dowód rejestracyjny i tablicę rejestracyjną unieważnia się.

4. O unieważnieniu numeru rejestracyjnego zawierającego wyróżnik województwa i powiatu służby powiadamiają właściwego starostę.

§ 12.
1. Wydane na podstawie dotychczasowych przepisów dowody rejestracyjne i tablice rejestracyjne zachowują ważność.

2. Dowody rejestracyjne, których wzór określają dotychczasowe przepisy dotyczące rejestracji pojazdów służb, mogą być wydawane nie dłużej niż 6 miesięcy od dnia wejścia w życie rozporządzenia.

3. Tablice rejestracyjne według dotychczasowego wzoru, zawierające dotychczasowe wyróżniki służb, mogą być wydawane nie dłużej niż 6 miesięcy od dnia wejścia w życie rozporządzenia.

§ 13.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: M. Biernacki

Załącznik 1.

Załącznik do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 17 listopada 2000 r. (poz. 1143)

infoRgrafika

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Tax Angels Group Limited

Tax Angels Group Limited to kancelaria podatkowa, tworzona przez zespół doradców wspierających przedsiębiorców w zakresie otwierania firm za granicą, w szczególności w Wielkiej Brytanii i Szkocji.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »