| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW

z dnia 5 grudnia 2000 r.

w sprawie szczegółowych zasad poboru podatku od czynności cywilnoprawnych

Na podstawie art. 10 ust. 4 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. Nr 86, poz. 959 i Nr 103, poz. 1099) zarządza się, co następuje:

Rozdział 1

Przepisy ogólne

§ 1. [Zakres regulacji]

Rozporządzenie określa:

1) wzór deklaracji,

2) sposób pobierania, zapłaty i zwrotu podatku,

3) sposób prowadzenia rejestrów podatku.

§ 2.
Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o „ustawie”, rozumie się przez to ustawę z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych.

Rozdział 2

Zapłata podatku od czynności cywilnoprawnych

§ 3. [Zapłata podatku]

1. Osoba lub jednostka określona w art. 5 ust. 1 ustawy oblicza i dokonuje zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych, zwanego dalej „podatkiem”:

1) w kasie urzędu skarbowego lub

2) na rachunek bankowy urzędu skarbowego

– chyba że podatek pobierany jest przez płatnika.

2. Podmioty, o których mowa w ust. 1, składają właściwemu urzędowi skarbowemu jedną deklarację oraz dokonują zapłaty podatku w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego.

3. Wzór deklaracji określa załącznik do rozporządzenia.

4. Dowód wpłaty powinien zawierać: imię i nazwisko albo nazwę lub firmę podatnika dokonującego zapłaty, numer identyfikacji podatkowej, datę dokonania czynności cywilnoprawnej oraz jej przedmiot.

Rozdział 3

Pobór podatku przez płatników oraz sposób prowadzenia rejestrów podatku

§ 4. [Obowiązki płatników]

1. Płatnicy podatku od czynności cywilnoprawnych, zwani dalej „płatnikami”, są obowiązani:

1) założyć i prowadzić na każdy rok podatkowy osobny rejestr podatku oraz ponumerować jego karty,

2) w razie niepobrania podatku zamieszczać w treści aktów notarialnych i innych dokumentów stwierdzających dokonanie czynności cywilnoprawnej adnotacje stwierdzające fakt niepobrania podatku z podaniem podstawy prawnej bądź wskazaniem decyzji urzędu skarbowego o zwolnieniu płatnika z obowiązku pobrania podatku,

3) jeżeli czynność cywilnoprawna nie podlega podatkowi lub jest zwolniona od podatku, wypełnić następujące rubryki rejestru: liczbę porządkową, datę wpisania do rejestru aktu notarialnego lub innego dokumentu stwierdzającego dokonanie czynności cywilnoprawnej, datę i numer dokumentu, imię i nazwisko albo nazwę lub firmę strony (stron) czynności cywilnoprawnej, numer (numery) identyfikacji podatkowej oraz miejsce zamieszkania (siedzibę) strony (stron) czynności cywilnoprawnej, a w rubryce „uwagi” – podstawę prawną niepobrania podatku,

4) podsumować w rejestrze kwoty podatku pobranego w każdym miesiącu, za jaki dokonywane jest rozliczenie podatku z urzędem skarbowym,

5) przekazywać podatek w terminie do 7 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano podatek,

6) odnotowywać w rejestrze w rubryce „uwagi” kwotę podatku przekazanego na rachunek bankowy urzędu skarbowego, datę wpłaty i okres, którego wpłata dotyczy, oraz wskazywać podatnika, od którego podatek został pobrany.

2. Płatnicy są obowiązani w terminach przekazywania podatku sporządzić i przesłać właściwemu miejscowo urzędowi skarbowemu deklarację o należnościach wpłaconych przez płatnika z tytułu podatku; deklaracja powinna określać imię i nazwisko albo nazwę lub firmę płatnika, numer identyfikacji podatkowej oraz miejsce zamieszkania (siedzibę) płatnika, wysokość pobranego i przekazywanego podatku.

§ 5.
1. Notariusze, jako płatnicy podatku od czynności cywilnoprawnych dokonywanych w formie aktu notarialnego, pobierają podatek gotówką lub bezgotówkowo.

2. Notariusze są obowiązani:

1) określać w treści sporządzanych aktów notarialnych podstawę prawną i sposób obliczenia podatku,

2) pouczać strony czynności cywilnoprawnych o przysługującym urzędowi skarbowemu prawie do określenia, podwyższenia lub obniżenia wartości przedmiotu tej czynności oraz o ciążącym na stronach solidarnym obowiązku zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę, w przypadku określenia lub podwyższenia wartości przedmiotu czynności cywilnoprawnej przez urząd skarbowy,

3) przesyłać urzędowi skarbowemu odpis rejestru za każdy ubiegły miesiąc w terminie do 7 dnia miesiąca.

3. Rejestr podatku powinien zawierać następujące rubryki: liczbę porządkową, datę sporządzenia aktu notarialnego, numer repertorium „A”, imiona i nazwiska albo nazwę lub firmę, numery identyfikacji podatkowej oraz miejsce zamieszkania (siedzibę) stron czynności cywilnoprawnej, zwięzłe określenie treści czynności, wartość przedmiotu czynności cywilnoprawnej, miejsce położenia nieruchomości (miejscowość, gmina, powiat, województwo), stawkę podatku, kwotę pobranego podatku oraz uwagi.

4. Rejestr może być zastąpiony przez repertorium „A”, przewidziane przepisami o prowadzeniu ksiąg i przechowywaniu akt notarialnych; przepisy dotyczące rejestru stosuje się odpowiednio do repertorium zastępującego rejestr.

5. W przypadku, o którym mowa w art. 6 ust. 5 ustawy, oraz w razie przedłożenia przez strony czynności cywilnoprawnej decyzji urzędu skarbowego o zwolnieniu płatnika z obowiązku poboru podatku, notariusze przesyłają urzędowi skarbowemu wypis aktu notarialnego w terminie 14 dni od daty jego sporządzenia.

§ 6.
1. Nabywcy rzeczy przeznaczonych do przerobu lub sprzedaży jako płatnicy pobierają, przy wypłacie należności za nabyte rzeczy, podatek gotówką lub bezgotówkowo.

2. Płatnicy, o których mowa w ust. 1, są obowiązani zamieszczać na dokumentach stwierdzających dokonanie czynności cywilnoprawnej adnotację o pobraniu podatku, ze wskazaniem kwoty podatku i pozycji rejestru, pod którą kwota ta została wpisana.

3. Rejestr powinien zawierać następujące rubryki: liczbę porządkową, datę wpisania do rejestru dokumentu stwierdzającego dokonanie czynności cywilnoprawnej, datę i numer dokumentu, imię i nazwisko albo nazwę lub firmę, numer identyfikacji podatkowej oraz miejsce zamieszkania (siedzibę) sprzedawcy, kwotę należności, stawkę podatku, kwotę pobranego podatku oraz uwagi.

4. Jeżeli w urządzeniach księgowych jest wyodrębniony rachunek podatku pozwalający na kontrolę prawidłowości i terminowości jego poboru, płatnicy mogą, za zgodą urzędu skarbowego, zaniechać prowadzenia rejestru podatku, poczynając od pierwszego dnia miesiąca po miesiącu, w którym otrzymali zgodę.

Rozdział 4

Zwrot podatku

§ 7. [Zwrot podatku]

1. W przypadkach określonych w art. 11 ust. 1 ustawy zwrot podatku następuje po przeprowadzeniu postępowania i ustaleniu, że zachodzą przesłanki określone w tym przepisie, oraz określeniu w decyzji wysokości podatku podlegającego zwrotowi.

2. Wszczęcie postępowania w sprawie zwrotu podatku następuje na wniosek lub z urzędu.

3. Zwrotu podatku dokonuje urząd skarbowy, na którego obszarze działania położona jest gmina, której podatek stanowił dochód.

4. Jeżeli w przypadkach, o których mowa w ust. 1, obowiązek zapłaty podatku ciążył solidarnie na osobach lub jednostkach określonych w art. 5 ust. 1 ustawy, zwrot podatku następuje na rzecz jednej z osób (jednostek) solidarnie zobowiązanych do jego zapłaty, z równoczesnym powiadomieniem pozostałych osób (jednostek) o dokonanym zwrocie.

5. Zwrot podatku następuje z urzędu.

Rozdział 5

Przepis końcowy

§ 8. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2001 r.

Minister Finansów: w z. J. Rudowski

Załącznik 1.

Załącznik do rozporządzenia Ministra Finansów

z dnia 5 grudnia 2000 r. (poz. 1153)

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Marek Opiela

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »