| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ

z dnia 6 grudnia 2000 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych.

Na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 i Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 28, poz. 153 i Nr 141, poz. 943, z 1998 r. Nr 117, poz. 759 i Nr 162, poz. 1126 oraz z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 19, poz. 239, Nr 48, poz. 550 i Nr 104, poz. 1104) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 kwietnia 1999 r. w sprawie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w Szkołach publicznych (Dz. U. Nr 41, poz. 413 i z 2000 r. Nr 6, poz. 72) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 6 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Nauczyciel jest zobowiązany, na podstawie pisemnej opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej, dostosować wymagania edukacyjne, o których mowa w § 4 ust. 1, do indywidualnych potrzeb ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom.”;

2) po § 7 dodaje się § 7a w brzmieniu:

„§ 7a.1. Uczeń z wadą słuchu może być zwolniony z nauki drugiego języka obcego. Zwolnienie może dotyczyć części lub całego cyklu kształcenia w danym typie szkoły.

2. Decyzję w sprawie zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego podejmuje dyrektor szkoły na podstawie pisemnego wniosku rodziców (prawnych opiekunów) ucznia oraz pisemnej opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej.

3. W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się «zwolniony».”;

3) w § 14:

a) w ust. 5 po wyrazie „lub” dodaje się wyraz „publiczną”,

b) dodaje się ust. 7 w brzmieniu:

„7. Przepisy ust. 6 stosuje się odpowiednio do uczniów gimnazjów.”

§ 2.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Edukacji Narodowej: E. Wittbrodt

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Ewa Tomala

Aplikant radcowski przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »