| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 7 grudnia 2000 r.

w sprawie wyżywienia żołnierzy zawodowych i kandydatów na żołnierzy zawodowych.

Na podstawie art. 59 ust. 2 pkt 2 i art. 99 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 1970 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 1997 r. Nr 10, poz. 55, Nr 28, poz. 153, Nr 106, poz. 678, Nr 107, poz. 688, Nr 117, poz. 753, Nr 121, poz. 770 i Nr 141, poz. 944, z 1998 r. Nr 162, poz. 1117 oraz z 1999 r. Nr 1, poz. 7) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa przypadki, w których żołnierzom zawodowym i kandydatom na żołnierzy zawodowych przysługuje wyżywienie, oraz normy tego wyżywienia.
§ 2.
Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) zasadniczej normie wyżywienia – należy przez to rozumieć ilość środków spożywczych przysługującą żołnierzowi w ciągu doby,

2) dodatkowej normie wyżywienia – należy przez to rozumieć ilość środków spożywczych lub napoju, przysługującą żołnierzowi w ciągu doby, jako uzupełnienie zasadniczej normy wyżywienia albo jako oddzielny posiłek lub porcja napoju,

3) dominującej normie wyżywienia – należy przez to rozumieć normę, według której jest żywiona największa grupa żołnierzy ze wszystkich żywionych w danej jednostce wojskowej,

4) wartości pieniężnej normy wyżywienia – należy przez to rozumieć wartość produktów spożywczych, w cenach zakupu, wchodzących w skład zasadniczej lub dodatkowej normy wyżywienia,

5) ćwiczeniach w garnizonie – należy przez to rozumieć zajęcia szkoleniowe połączone z przebywaniem żołnierzy zawodowych w miejscach pełnienia służby,

6) sportowcach wojskowych – należy przez to rozumieć żołnierzy czynnie uprawiających sport w wojskowych ośrodkach szkolenia sportowego, a także żołnierzy uczestniczących w zgrupowaniach przygotowawczych i zawodach sportowych, organizowanych zgodnie z planem szkolenia od związku taktycznego wzwyż,

7) kursach lub szkoleniach – należy przez to rozumieć zajęcia szkoleniowe ujęte w planie rocznym, zatwierdzonym przez właściwego dowódcę,

8) stołówce wojskowej – należy przez to rozumieć obiekt stacjonarny lub polowy punkt żywienia zbiorowego żołnierzy, w którym przygotowuje się posiłki według zasadniczych i dodatkowych norm wyżywienia,

9) żołnierzu służby zasadniczej – należy przez to rozumieć żołnierza, który odbywa zasadniczą służbę wojskową, oraz podoficera i szeregowego rezerwy, powołanego do odbycia ćwiczeń wojskowych,

10) żołnierzu służby nadterminowej – należy przez to rozumieć żołnierza odbywającego nadterminową zasadniczą służbę wojskową, a także okresową służbę wojskową,

11) oficerze rezerwy – należy przez to rozumieć oficera, a także chorążego lub podchorążego rezerwy, odbywającego ćwiczenia wojskowe lub przeszkolenie wojskowe.

§ 3.
1. Żołnierzom zawodowym i kandydatom na żołnierzy zawodowych przysługuje bezpłatne wyżywienie według następujących norm wyżywienia:

1) zasadniczych;

a) żołnierskiej – 010,

b) szkolnej – 020,

c) specjalnej – 030,

d) operacyjnej – 040 lub 044,

2) dodatkowych:

a) ogólnej –110,

b) chleba–111,

c) napoju – 160,

3) polowych paczkowanych:

a) indywidualnej suchej – S,

b) skoncentrowanej lądowej – PS-ląd,

c) skoncentrowanej morskiej – PS-m.

2. Skład ilościowy i asortyment produktów spożywczych zawartych w normach wyżywienia, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, określają przepisy w sprawie wyżywienia żołnierzy odbywających czynną służbę wojskową w ramach powszechnego obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Skład ilościowy i asortyment produktów spożywczych zawartych w normach wyżywienia, o których mowa w ust. 1 pkt 3, określają normy wojskowe ustalone w odrębnych przepisach.

§ 4.
1. Żołnierze zawodowi i kandydaci na żołnierzy zawodowych uprawnieni do wyżywienia według różnych norm otrzymują wyżywienie według jednakowej dla wszystkich normy, jeżeli ich wyżywienie przygotowywane jest w jednej stołówce wojskowej, a warunki techniczno-organizacyjne uniemożliwiają przygotowywanie posiłków według różnych norm.

2. Jeżeli norma wyżywienia, o której mowa w ust. 1, jest niższa od przysługującej, żołnierzowi zawodowemu i kandydatowi na żołnierza zawodowego wydaje się uzupełniający posiłek, odpowiadający różnicy wartości pieniężnych tych norm.

3. Żołnierzowi zawodowemu i kandydatowi na żołnierza zawodowego przysługuje wyżywienie w naturze w ilości podwójnej zasadniczej normy wyżywienia:

1) w przypadkach uniemożliwiających stawienie się w miejscu wydawania posiłków – do 48 godzin,

2) w pierwszej dobie mobilizacyjnego rozwinięcia jednostki wojskowej – w warunkach uzasadnionych względami organizacyjnymi.

4. Normy wyżywienia w formie posiłków lub suchego prowiantu, nie wykorzystane w terminie przeznaczonym na ich realizację, nie podlegają wydaniu.

§ 5.
Żołnierzom zawodowym, którzy biorą bezpośredni udział w ćwiczeniach prowadzonych z udziałem żołnierzy państw obcych, przysługuje wyżywienie według norm, standardów jakościowych i organizacyjnych ustalonych dla żołnierzy tych państw, jeżeli są one korzystniejsze od wyżywienia, o którym mowa w § 12 ust. 1 pkt 2 i pkt 4 lit. b).
§ 6.
Wyżywienie według zasadniczej normy wyżywienia żołnierskiej – 010 przysługuje:

1) żołnierzom zawodowym i kandydatom na żołnierzy zawodowych osadzonym w izbach zatrzymań,

2) kandydatom na żołnierzy zawodowych osadzonym w wojskowych aresztach dyscyplinarnych,

3) żołnierzom zawodowym odchodzącym do rezerwy

– w wymiarze 10 norm na jednego żołnierza odchodzącego do rezerwy.

§ 7.
Wyżywienie według zasadniczej normy wyżywienia szkolnej – 020 przysługuje żołnierzom zawodowym:

1) wchodzącym w skład załóg okrętów wojennych i pomocniczych jednostek pływających Marynarki Wojennej,

2) wykonującym, zgodnie z planem szkolenia, skoki ze spadochronem bądź nurkowanie w jednostkach kawalerii powietrznej, desantowo-szturmowych i Jednostce Wojskowej Nr 4101 – w dniach wykonywania obowiązków służbowych,

3) pełniącym służbę w Jednostce Wojskowej Nr 2305

– w dniach wykonywania obowiązków służbowych,

4) pełniącym służbę w pododdziałach reprezentacyjnych i Orkiestrze Reprezentacyjnej Wojska Polskiego – w formie jednego posiłku w dniach wykonywania zadań reprezentacyjnych,

5) w czasie:

a) ćwiczeń w garnizonie trwających ponad 10 godzin – w wymiarze do 50% tej normy lub ponad 14 godzin – w pełnym wymiarze tej normy,

b) ćwiczeń poza garnizonem i rekonesansów,

c) przebywania na poligonach i zgrupowaniach defiladowych,

d) udziału w zwalczaniu klęsk żywiołowych, nadzwyczajnych zagrożeń środowiska i likwidacji ich skutków, a także zabezpieczania i unieszkodliwiania materiałów wybuchowych i innych przedmiotów niebezpiecznych,

6) szkolonym w miejscowości zamieszkania – pod warunkiem zakwaterowania na terenie jednostki wojskowej prowadzącej szkolenie,

7) skierowanym na szkolenie do miejscowości nie będącej ich miejscem zamieszkania – w dniach przebywania w tej miejscowości,

8) odbywającym praktykę lub staż w miejscowości nie będącej ich miejscem zamieszkania, z wyjątkiem absolwentów Wojskowej Akademii Medycznej odbywających staż podyplomowy – w dniach przebywania w tej miejscowości,

9) odbywającym podróż służbową wspólnie z żołnierzami służby zasadniczej, służby nadterminowej, oficerami rezerwy lub kandydatami na żołnierzy zawodowych albo konwojującym tych żołnierzy do innego garnizonu – w wymiarze 200% tej normy,

10) sportowcom wojskowym,

11) wyznaczonym do pełnienia służby w misji pokojowej organizacji międzynarodowej lub sił wielonarodowych – przed wyjazdem w czasie pobytu w jednostce wojskowej przygotowującej do służby w misji pokojowej, od dnia rozpoczęcia przygotowania poza rejonem stacjonowania jednostki wojskowej, w której pełnią służbę, do dnia przekroczenia granicy państwowej Rzeczypospolitej Polskiej,

12) wyznaczonym do pełnienia służby jako obserwatorzy wojskowi lub osoby posiadające status obserwatorów wojskowych w misjach pokojowych organizacji międzynarodowych i sił wielonarodowych albo na stanowiska służbowe w polskich przedstawicielstwach wojskowych przy organizacjach międzynarodowych, przy międzynarodowych dowództwach wojskowych i w ich strukturach organizacyjnych – w czasie przewozu, w związku z rozpoczęciem i zakończeniem służby:

a) z kraju do miejsca pełnienia służby – od dnia przekroczenia granicy państwowej Rzeczypospolitej Polskiej,

b) z powrotem do kraju z miejsca pełnienia służby

– do dnia przekroczenia granicy państwowej Rzeczypospolitej Polskiej

– w wymiarze 200% tej normy; w przypadkach, w których wypłata równoważnika pieniężnego, określonego w odrębnych przepisach, nie jest celowa.

§ 8.
Wyżywienie według zasadniczej normy wyżywienia żołnierskiej – 010 lub szkolnej – 020 przysługuje żołnierzom zawodowym:

1) zajmującym stanowiska służbowe bezpośrednio związane z organizacją żywienia żołnierzy i sprawującym nad nią merytoryczny nadzór lub zastępującym w pełnieniu tych obowiązków – w formie posiłków wydawanych w czasie pełnienia obowiązków służbowych, według dominującej normy wyżywienia,

2) zajmującym stanowiska służbowe kierowników i zastępców kierowników stołówek wojskowych – w formie posiłków wydawanych w czasie pełnienia obowiązków służbowych, według dominującej normy wyżywienia stosowanej w tej stołówce,

3) zajmującym stanowiska albo zastępującym lub pełniącym obowiązki szefów pododdziałów, dowódców punktów obserwacyjnych marynarki wojennej oraz podoficerów gospodarczych kompanii radiotechnicznych, mającym służbowy obowiązek kontroli zachowywania się podległych żołnierzy służby zasadniczej w czasie spożywania posiłków – jako obiad przysługujący podwładnym,

4) pełniącym nieetatowe całodobowe służby wewnętrzne i garnizonowe – stosownie do norm wyżywienia otrzymywanego w czasie pełnienia tych służb – na podstawie przepisów, o których mowa w § 3 ust. 2 – przez podległych żołnierzy służby zasadniczej albo przysługującego podległym kandydatom na żołnierzy zawodowych,

5) lekarzom wojskowym kontrolującym jakość posiłków w jednostkach wojskowych prowadzących gospodarkę kuchenną, w których nie wyznacza się dobowych dyżurów lekarskich – w formie jednego posiłku dziennego.

§ 9.
1. Wyżywienie według zasadniczej normy wyżywienia szkolnej – 020 przysługuje kandydatom na żołnierzy zawodowych, z zastrzeżeniem § 19, przez okres odbywania służby kandydackiej.

2. Wyżywienie według zasadniczej normy wyżywienia szkolnej – 020 przysługuje, w wymiarze 200% tej normy, kandydatom na żołnierzy zawodowych w przypadkach:

1) odbywania podróży służbowej,

2) wykonywania zadań służbowych na terenie garnizonu w warunkach uniemożliwiających korzystanie z posiłków w stołówkach żołnierskich,

3) konwojowania do innego garnizonu przez Żandarmerię Wojskową lub inne właściwe wojskowe organy porządkowe.

§ 10.
1. Kandydatom na żołnierzy zawodowych przysługuje uroczysty posiłek przygotowywany, zgodnie z jadłospisem dekadowym, według normy wyżywienia szkolnej – 020:

1) w dniu 24 grudnia i pierwszym dniu Świąt Wielkanocnych,

2) w dniu 31 grudnia lub 1 stycznia, 3 maja i 11 listopada,

3) w dniu święta Wojska Polskiego, w Dniu Podchorążego, w dniu święta rodzaju Sił Zbrojnych, rodzaju wojska i służby oraz jednostki wojskowej,

4) w dniu wręczenia sztandaru, nadania imienia patrona jednostce wojskowej i oficjalnego rozwiązania jednostki wojskowej,

5) w dniu przysięgi wojskowej.

2. Żołnierze zawodowi uczestniczą w uroczystych posiłkach:

1) organizowanych w okolicznościach określonych w ust. 1 pkt 1–4 – w liczbie do 10% uprawnionych do wyżywienia, nie mniej jednak niż 10 osób i nie więcej niż 40 osób,

2) w dniu przysięgi wojskowej żołnierzy odbywających zasadniczą służbę wojskową lub przeszkolenie wojskowe oraz kandydatów na żołnierzy zawodowych – w liczbie do 10% przysięgających, nie mniej jednak niż 5 osób,

3) w dniu pożegnania odchodzących do rezerwy żołnierzy służby zasadniczej i nadterminowej – w liczbie do 10% odchodzących, nie mniej jednak niż 3 osoby.

§ 11.
Wyżywienie według zasadniczej normy wyżywienia specjalnej – 030 przysługuje:

1) żołnierzom zawodowym:

a) zaliczanym do personelu latającego na sprzęcie innym niż bojowe samoloty odrzutowe i wykonującym loty zgodnie z programem szkolenia,

b) etatowym instruktorom spadochronowym, wykonującym czynności instruktorskie zgodnie z programem szkolenia – w dniach wykonywania obowiązków służbowych,

2) sportowcom wojskowym, delegowanym na zgrupowania i zawody o randze ogólnokrajowej.

§ 12.
1. Wyżywienie według zasadniczej normy wyżywienia operacyjnej – 040 przysługuje żołnierzom zawodowym:

1) wchodzącym w skład załóg okrętów podwodnych – w czasie rejsów,

2) uczestniczącym w ćwiczeniach wojskowych odbywanych w kraju wspólnie z żołnierzami państw obcych, z zastrzeżeniem § 5,

3) wyznaczonym do pełnienia służby w składzie polskich kontyngentów wojskowych w misjach pokojowych organizacji międzynarodowych lub sił wielonarodowych oraz w kwaterach głównych, dowództwach i sztabach tych misji – od następnego dnia po przekroczeniu granicy państwowej Rzeczypospolitej Polskiej do dnia jej przekroczenia w drodze powrotnej,

4) jednostek wojskowych skierowanych poza granice Państwa w celu udziału w:

a) konflikcie zbrojnym lub dla wzmocnienia sił państwa lub państw sojuszniczych,

b) ćwiczeniach wojskowych, z zastrzeżeniem § 5,

c) szkoleniu,

d) akcjach ratowniczych, poszukiwawczych, humanitarnych i antyterrorystycznych,

e) przedsięwzięciach reprezentacyjnych,

5) zaliczanym do personelu latającego:

a) wykonującym loty, zgodnie z programem szkolenia, na bojowych samolotach odrzutowych,

b) przebywającym w lotniczych ośrodkach szkoleniowo-kondycyjnych.

2. Wyżywienie według zasadniczej normy wyżywienia operacyjnej – 040 przysługuje:

1) kandydatom na żołnierzy zawodowych szkolonym na stanowiska przewidziane dla personelu latającego – w okresie wykonywania lotów,

2) sportowcom wojskowym, delegowanym na zgrupowania i zawody o randze międzynarodowej.

§ 13.
Żołnierzom zawodowym zaliczanym do personelu latającego, zawieszonym w wykonywaniu lotów przysługuje odpowiednio wyżywienie według normy wyżywienia, o której mowa w § 11 lub § 12, przez okres 6 miesięcy od daty orzeczenia właściwej wojskowej komisji lekarskiej o czasowej niezdolności do służby. Dowódca rodzaju Sił Zbrojnych, na wniosek komisji lekarskiej, może przedłużyć żołnierzom uprawnienie do wyżywienia według tych norm na czas nie dłuższy niż 6 miesięcy.
§ 14.
Wyżywienie według zasadniczej normy wyżywienia operacyjnej – 044, składającej się z produktów utrwalonych, konserw i koncentratów spożywczych, przysługuje w zamian za wyżywienie według normy wyżywienia – 040, w całości lub w formie wybranych posiłków, żołnierzom, o których mowa w § 12 ust. 1 pkt 3 i 4.
§ 15.
1. Wyżywienie według dodatkowej normy wyżywienia ogólnej – 110 przysługuje żołnierzom zawodowym:

1) wchodzącym w skład załóg okrętów wojennych i pomocniczych jednostek pływających Marynarki Wojennej, w czasie:

a) rejsów, pływania po akwenach portowych trwającego co najmniej cztery godziny i pełnienia dyżurów bojowych w porcie – w wymiarze 100% tej normy, jako uzupełnienie wyżywienia według normy wyżywienia szkolnej – 020,

b) rejsów poza Morze Bałtyckie oraz wizyt w portach zagranicznych – w wymiarze 70% tej normy, niezależnie od wyżywienia, o którym mowa w lit. a),

c) rejsów okrętów podwodnych – w wymiarze 70% tej normy, jako uzupełnienie wyżywienia według normy wyżywienia operacyjnej – 040,

d) stoczniowych remontów okrętów wojennych i pomocniczych jednostek pływających – w wymiarze 40% tej normy, jako uzupełnienie wyżywienia według normy wyżywienia szkolnej – 020,

2) nurkom i płetwonurkom oraz szkolonym na te stanowiska – w dniach wykonywania zadań pod wodą, w wymiarze 70% tej normy,

3) Jednostki Wojskowej Nr 2305:

a) w czasie ćwiczeń na morzu oraz nurkowania w innych akwenach wodnych – w wymiarze 150% tej normy,

b) w czasie ćwiczeń odbywanych poza garnizonem – w wymiarze 80% tej normy,

c) w dniach skoszarowania – w wymiarze 40% tej normy

– jako uzupełnienie wyżywienia według normy wyżywienia szkolnej – 020,

4) zaliczanym do lotniczego personelu technicznego – w dniach wykonywania bezpośredniej naziemnej technicznej obsługi sprzętu lotniczego, w wymiarze 100% tej normy,

5) wchodzącym w skład nieetatowych służb kierowania i zabezpieczania lotów – w wymiarze 100% tej normy,

6) instruktorom praktycznej nauki obsługi sprzętu lotniczego – w dniach prowadzenia zajęć praktycznych, w wymiarze 100% tej normy,

7) instruktorom wychowania fizycznego wojskowych ośrodków szkoleniowo-kondycyjnych – w dniach prowadzenia zajęć, w wymiarze 100% tej normy,

8) biorącym udział w uroczystym posiłku, o którym mowa w § 10 ust. 1 pkt 1 – w wymiarze 100% tej normy,

9) etatowym mechanikom-kierowcom – w dniach obsługi sprzętu, w wymiarze 40% tej normy,

10) wykonującym zadania określone w § 7 pkt 5 lit. b) – d) – w wymiarze 40% tej normy, jako uzupełnienie wyżywienia według normy wyżywienia szkolnej – 020,

11) biorącym udział w uroczystych posiłkach, o których mowa w § 10 ust. 1 pkt 2–5 – w wymiarze 40% tej normy.

2. Żołnierzom zawodowym, o których mowa w § 8, przysługuje wyżywienie według dodatkowej normy wyżywienia ogólnej – 110, odpowiednio w przypadkach i wymiarach określonych w ust. 1, z tym że w wymiarze 40% tej normy przysługuje ono żołnierzom zawodowym, o których mowa w § 8 pkt 4, jako uzupełnienie normy wyżywienia żołnierskiej – 010.

3. Wyżywienie według dodatkowej normy wyżywienia ogólnej – 110 przysługuje kandydatom na żołnierzy zawodowych:

1) w dniu uroczystości lub święta, o których mowa w § 10 ust. 1 pkt 1 – w wymiarze 100% tej normy,

2) w dniach świąt i uroczystości, o których mowa w § 10 ust. 1 pkt 2–5, oraz pozostałych świąt państwowych i kościelnych ustawowo wolnych od pracy – w wymiarze 40% tej normy.

§ 16.
Dodatkowa norma chleba – 111 przysługuje wyłącznie jako uzupełnienie norm wyżywienia, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 3 lit. b) i c).
§ 17.
1. Napój, według dodatkowej normy napoju – 160, w ilości i rodzaju niezbędnych do zaspokojenia potrzeb przysługuje żołnierzom zawodowym i kandydatom na żołnierzy zawodowych w dniach wykonywania obowiązków służbowych:

1) w pomieszczeniach zamkniętych, w których temperatura, spowodowana warunkami techniczno-technologicznymi i lokalowymi oraz atmosferycznymi, przekracza 28°C,

2) na otwartej przestrzeni, przy temperaturze otoczenia powyżej 25°C lub poniżej 10°C,

3) o których mowa w § 7 pkt 5 lit. d).

2. Napój w wymiarze 166% dodatkowej normy napoju – 160 przysługuje żołnierzom zawodowym:

1) o których mowa w § 12 ust. 1 pkt 2–4, jako uzupełnienie wyżywienia według normy wyżywienia operacyjnej – 040, z wyjątkiem wyżywienia według normy – 044,

2) pełniącym służbę w Jednostce Wojskowej Nr 2305.

§ 18.
1. Żołnierze zawodowi i kandydaci na żołnierzy zawodowych, którym przysługuje bezpłatne wyżywienie z kilku tytułów, otrzymują wyżywienie tylko z jednego tytułu według najkorzystniejszej dla siebie zasadniczej normy wyżywienia oraz jednego najkorzystniejszego wymiaru z przysługujących wymiarów dodatkowej normy wyżywienia ogólnej – 110.

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się w razie przysługiwania żołnierzom zawodowym kilku wymiarów dodatkowej normy wyżywienia ogólnej – 110 w dniach pełnienia służby wartowniczej.

§ 19.
1. Żołnierzom zawodowym i kandydatom na żołnierzy zawodowych nie przysługuje bezpłatne wyżywienie w okresie przebywania na leczeniu w publicznych zakładach opieki zdrowotnej.

2. Żołnierzom zawodowym pełniącym służbę w kraju i kandydatom na żołnierzy zawodowych skierowanym w podróż służbową poza granicami kraju, na studia lub naukę albo kurs za granicą nie przysługuje, za okres ich odbywania, bezpłatne wyżywienie w kraju.

§ 20.
Traci moc zarządzenie nr 106/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 31 grudnia 1990 r. w sprawie stosowania należności żywnościowych przysługujących żołnierzom w czasie pokoju (Dz. Rozk. MON poz. 112 i z 1999 r. poz. 10) w zakresie dotyczącym żołnierzy zawodowych i kandydatów na żołnierzy zawodowych.
§ 21.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Obrony Narodowej: B. Komorowski

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Jarosław Szajkowski

Konsultant podatkowy w Instytucie Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »