| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 14 grudnia 2000 r.

w sprawie komisji do rozpatrywania roszczeń z tytułu szkód wyrządzonych przez wojska obce.

Na podstawie art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 23 września 1999 r. o zasadach pobytu wojsk obcych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zasadach ich przemieszczania się przez to terytorium (Dz. U. Nr 93, poz. 1063) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa:

1) organy delegujące swoich przedstawicieli do udziału w komisji do rozpatrywania roszczeń z tytułu szkód wyrządzonych osobom fizycznym, osobom prawnym lub niepaństwowym jednostkom organizacyjnym nie mającym osobowości prawnej, przez wojska obce albo żołnierzy wojsk obcych lub ich personel cywilny na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zwanej dalej „Komisją",

2) czynności przewodniczącego i sekretarza Komisji,

3) sposób postępowania Komisji,

4) dokumenty sporządzane przez Komisję,

5) wysokość wynagrodzenia osób wchodzących w skład Komisji za udział w jej pracach,

6) wydatki zaliczane do kosztów postępowania przed Komisją,

7) sposób refundowania kosztów poniesionych w toku postępowania przed Komisją.

§ 2.
1. Komisję powołuje się odrębnie dla każdego roszczenia lub jednocześnie dla kilku roszczeń, jeżeli wynikają one z tego samego zdarzenia.

2. W skład Komisji wchodzą:

1) przewodniczący,

2) zastępca przewodniczącego,

3) sekretarz,

4) członkowie w liczbie od 5 do 8.

3. Przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego i sekretarza Komisji wyznacza Minister Obrony Narodowej.

§ 3.
1. Minister Obrony Narodowej powołuje członków Komisji spośród osób delegowanych przez:

1) dowódcę okręgu wojskowego, na którego obszarze została wyrządzona szkoda,

2) dowódcę rodzaju Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, z którego właściwością wiązał się pobyt wojsk obcych, w czasie którego została wyrządzona szkoda, spośród przedstawicieli komórki logistycznej, prawnej i finansowej podległego mu dowództwa albo przez Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego oraz dyrektorów komórek logistycznej, prawnej i budżetowej Ministerstwa Obrony Narodowej w przypadku roszczenia szczególnie złożonego.

2. Minister Obrony Narodowej może powołać jako członków Komisji również inne osoby przez siebie ustalone.

3. Minister kierujący działem administracji rządowej, z którego właściwością jest związana bezpośrednio wyrządzona szkoda, może delegować swego przedstawiciela do udziału w Komisji.

4. Organy, o których mowa w ust. 1–3, wyznaczają do udziału w Komisji osoby posiadające wiedzę i doświadczenie niezbędne do rozpatrywania roszczeń odszkodowawczych oraz umiejętność wyrażania niezależnej opinii.

§ 4.
Przewodniczący Komisji zaprasza do udziału w jej pracach:

1) osobę fizyczną lub jej pełnomocnika albo pełnomocnika osoby prawnej lub niepaństwowej jednostki organizacyjnej nie mającej osobowości prawnej, której została wyrządzona szkoda,

2) przedstawicieli właściwych organów wojskowych strony wysyłającej.

§ 5.
1. Przewodniczący Komisji:

1) organizuje i kieruje pracami Komisji, w tym ustala terminy i miejsce posiedzeń Komisji,

2) zwołuje posiedzenia Komisji oraz im przewodniczy,

3) reprezentuje Komisję na zewnątrz,

4) występuje do organów, o których mowa w § 3 ust, 1, o zwolnienie osób uczestniczących w Komisji od wykonywania zadań służbowych na czas niezbędny do udziału w jej pracach oraz wystawienie tym osobom dokumentów niezbędnych do odbycia koniecznych podróży służbowych.

2. W przypadku nieobecności przewodniczącego Komisji jego funkcje wykonuje zastępca przewodniczącego.

3. Sekretarz Komisji:

1) organizuje obsługę administracyjno-biurową prac Komisji,

2) sporządza dokumenty wynikające z prac Komisji,

3) przesyła dokumenty wynikające z prac Komisji zainteresowanym osobom, organom i jednostkom organizacyjnym,

4) prowadzi listę obecności osób biorących udział w posiedzeniach Komisji,

5) sporządza sprawozdania z posiedzeń Komisji, o których mowa w § 8,

6) przygotowuje projekt protokołu, o którym mowa w § 9,

7) gromadzi dowody księgowe określone w przepisach o rachunkowości, stwierdzające dokonanie wydatków, o których mowa w § 14, oraz przesyła je dyrektorowi komórki organizacyjnej Ministerstwa Obrony Narodowej, przygotowującej wystąpienie do właściwych organów wojsk obcych o zwrot kosztów postępowania przed Komisją.

§ 6.
1. Komisja wykonuje swoje czynności na posiedzeniach.

2. Posiedzenie Komisji uważa się za ważne, gdy uczestniczy w nim co najmniej połowa osób wchodzących w skład Komisji.

3. Posiedzenia Komisji mogą odbywać się w miejscu wyrządzenia szkody albo w innym miejscu wskazanym przez przewodniczącego Komisji.

§ 7.
1. Komisja podejmuje czynności niezbędne do:

1) ustalenia okoliczności i przyczyn wyrządzenia szkody,

2) określenia rodzaju i rozmiaru wyrządzonej szkody,

3) wskazania sprawcy szkody oraz poszkodowanego podmiotu.

2. Komisja przeprowadza i zbiera wszelkie dowody, jakie mogą przyczynić się do wyjaśnienia sprawy, a w szczególności dokumenty, oświadczenia, fotografie i filmy oraz opinie specjalistów.

3. Komisja może przesłuchiwać świadków oraz dokonywać oględzin.

§ 8.
Z przebiegu każdego posiedzenia Komisji sporządza się sprawozdanie, które podpisuje przewodniczący i sekretarz Komisji.
§ 9.
1. Po przeprowadzeniu postępowania sporządza się protokół, który zawiera:

1) imiona i nazwiska oraz stopnie wojskowe i stanowiska służbowe osób wchodzących w skład Komisji, a także nazwy organów, które delegowały te osoby,

2) datę i miejsce sporządzenia protokołu,

3) zwięzły opis postępowania przeprowadzonego przez Komisję i wyszczególnienie zgromadzonych dowodów,

4) dane identyfikujące poszkodowany podmiot, a w szczególności imię i nazwisko osoby fizycznej oraz jej miejsce zamieszkania albo nazwę i siedzibę osoby prawnej lub niepaństwowej jednostki organizacyjnej nie mającej osobowości prawnej,

5) dane identyfikujące sprawcę szkody, a w szczególności imię i nazwisko żołnierza wojsk obcych lub członka ich personelu cywilnego, stopień wojskowy i zajmowane stanowisko służbowe oraz nazwę jednostki wojskowej i przynależność państwową wojsk obcych,

6) ustalenia dotyczące rodzaju i rozmiaru wyrządzonej szkody oraz jej okoliczności i przyczyn,

7) wysokość odszkodowania i przestanki jej ustalenia,

8) wyszczególnienie wydatków zaliczonych do kosztów postępowania przed Komisją, o których mowa w § 14.

2. Protokół podpisują wszystkie osoby wchodzące w skład Komisji. W przypadku braku jakiegokolwiek podpisu przewodniczący Komisji dokonuje na końcu protokołu wzmianki o przyczynie braku podpisu. Osoba wchodząca w skład Komisji, która odmówiła podpisania protokołu, składa pisemne wyjaśnienie swojego poglądu.

§ 10.
1. Protokół przedstawia się do uzgodnienia osobom określonym w § 4 pkt 1, wyznaczając czternastodniowy termin na ustosunkowanie się do protokołu.

2. W przypadku zgłoszenia uwag do protokołu przewodniczący Komisji dokonuje o nich wzmianki na końcu protokołu. Komisja może ustosunkować się do tych uwag.

§ 11.
1. W przypadku osiągnięcia porozumienia z osobą, o której mowa w § 4 pkt 1, co do wysokości odszkodowania, protokół przedstawia się do podpisu również tej osobie. Przepis § 10 ust. 1 stosuje się odpowiednio.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, w razie odmowy złożenia podpisu przez osobę, o której mowa w § 4 pkt 1, albo niezłożenia przez nią podpisu z innych przyczyn, przewodniczący Komisji dokonuje o tym wzmianki na końcu protokołu, z podaniem przyczyny braku podpisu.

§ 12.
1. Protokół wraz z całością materiałów zgromadzonych przez Komisję przedstawia się Ministrowi Obrony Narodowej.

2. Przepis ust. 1 stosuje się również w razie bezskutecznego upływu terminu, o którym mowa w § 10 ust. 1.

§ 13.
Osoby wchodzące w skład Komisji otrzymują dodatkowe wynagrodzenie w wysokości 0,5% określonego w odrębnych przepisach najniższego uposażenia zasadniczego żołnierza zawodowego w stopniu wojskowym plutonowego z wysługą do 2 lat, pełniącego czynną służbę wojskową na stanowisku zaszeregowanym do 32 grupy uposażenia, za udział w każdym posiedzeniu Komisji.
§ 14.
Wydatkami zaliczanymi do kosztów postępowania przed Komisją są:

1) koszy podróży i inne należności świadków, biegłych i tłumaczy, obliczone według dekretu z dnia 26 października 1950 r. o należnościach świadków, biegłych i stron w postępowaniu sądowym (Dz. U. Nr 49, poz. 445),

2) koszty spowodowane oględzinami, tłumaczeniami i opiniami, obliczone według ustawy z dnia 13 czerwca 1967 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. Nr 24, poz. 110, z 1982 r. Nr 31, poz. 215, z 1991 r. Nr 22, poz. 93, z 1994 r. Nr 79, poz. 362, z 1996 r. Nr 34, poz. 146 i Nr 43, poz. 189, z 1997 r. Nr 41, poz. 255 i Nr 106, poz. 678 oraz z 2000 r. Nr 12, poz. 136 i Nr 48, poz. 554), a także wynikające z zawartych umów cywilnoprawnych,

3) wynagrodzenia, o których mowa w § 13, wypłacone przez organy, które delegowały osoby wchodzące w skład Komisji,

4) koszty podróży służbowych osób wchodzących w skład Komisji, koniecznych dla udziału tych osób w jej pracach, poniesione przez organy, które delegowały te osoby,

5) koszty doręczenia pism urzędowych, obliczone według ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych,

6) koszty wydatków administracyjno-biurowych związanych z pracami Komisji.

§ 15.
Minister Obrony Narodowej zapewnia obsługę administracyjno-biurową prac Komisji oraz tymczasowo pokrywa ze swego budżetu koszty postępowania przed Komisją, o których mowa w § 14 pkt 1, 2, 5 i 6.
§ 16.
1, Występując do właściwych organów wojsk obcych, które wyrządziły szkodę, o zwrot kosztów postępowania przed Komisją, załącza się niezbędne dowody księgowe określone w przepisach o rachunkowości, stwierdzające dokonanie wydatków, o których mowa w § 14.

2. Środki finansowe zwrócone przez wojska obce rozlicza się zgodnie z odrębnymi przepisami.

§ 17.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Obrony Narodowej: B. Komorowski

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Łukasz Pikus

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »