| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW

z dnia 14 grudnia 2000 r.

w sprawie stawek dotacji przedmiotowych do kolejowych przewozów pasażerskich.

Na podstawie art. 72 ust. 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014, z 1999 r. Nr 38, poz. 360, Nr 49, poz. 485, Nr 70, poz. 778 i Nr 110, poz. 1255 oraz z 2000 r. Nr 6, poz. 69, Nr 12, poz. 136, Nr 48, poz. 550 i Nr 95, poz. 1041) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa wysokość stawek dotacji przedmiotowych do krajowych przewozów pasażerskich, wyrównujących przewoźnikom kolejowym utracone przychody z tytułu honorowania ustawowych uprawnień do ulgowych lub bezpłatnych przejazdów, oraz szczegółowe zasady i tryb udzielania i rozliczania tych dotacji.
§ 2.
Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) ustawie – rozumie się przez to ustawę z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do bezpłatnych i ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz. U. Nr 54, poz. 254, z 1994 r. Nr 40, poz. 150, Nr 80, poz. 368 i Nr 113, poz. 547, z 1995 r. Nr 50, poz. 261, z 1996 r. Nr 100, poz. 460, z 1998 r. Nr 162, poz. 1126 oraz z 2000 r. Nr 12, poz. 136),

2) właściwym urzędzie skarbowym – rozumie się przez to urząd skarbowy właściwy ze względu na miejsce wykonywania przewozów, które są podstawą rozliczeń z tytułu dotacji przedmiotowych, a jeżeli przewozy te wykonywane są na terenie właściwości dwóch lub więcej urzędów skarbowych – urząd skarbowy właściwy ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania przewoźnika,

3) dysponencie części budżetowej – rozumie się przez to ministra właściwego do spraw transportu,

4) bezpłatnych przejazdach – rozumie się przez to usługę przewozową wykonaną bez pobrania należności za przejazd,

5) jednostce przewozu – rozumie się przez to przejazd jednego pasażera na odległość jednego kilometra,

6) zniżkach przejazdowych o charakterze komercyjnym – rozumie się przez to uprawnienie do bezpłatnych bądź ulgowych przejazdów, przyznane niektórym osobom przez przewoźnika kolejowego w ramach prowadzenia własnej strategii handlowej.

§ 3.
Dotowaniem objęte są przewozy określonej w ustawie kategorii osób uprawnionych do ulgowych lub bezpłatnych przejazdów pociągami osobowymi, pośpiesznymi i ekspresowymi w komunikacji krajowej, z zastrzeżeniem § 4.
§ 4.
Dotacji, o której mowa w § 1, zwanej dalej „dotacją", nie udziela się do:

1) przewozów osób, którym jednostki sektora rządowego i samorządowego oraz firmy i instytucje spoza sektora publicznego wykupiły od przewoźnika kolejowego legitymacje i bilety uprawniające do bezpłatnych lub ulgowych przejazdów,

2) przewozów osób, którym przewoźnik kolejowy przyznał, w ramach własnej strategii handlowej, ulgi i zniżki taryfowe o charakterze komercyjnym, w tym podróżujących na podstawie biletów okresowych odcinkowych imiennych półrocznych i bezimiennych (miesięcznych, kwartalnych, półrocznych, rocznych), okresowych biletów sieciowych imiennych i bezimiennych (miesięcznych, kwartalnych, półrocznych i rocznych),

3) bezpłatnych albo ulgowych przewozów pracowników kolejowych, emerytów, rencistów i najbliższych członków ich rodzin, przyznanych przez przewoźnika kolejowego na podstawie art. 8 ustawy,

4) służbowych przewozów pracowników PKP, odbywanych na podstawie zezwoleń, o których mowa w odrębnych przepisach, uprawniających do służbowego przebywania podczas jazdy w kabinach podróżnych pojazdów trakcyjnych nie przeznaczonych dla podróżnych,

5) przewozów pasażerskich wykonywanych pociągami kwalifikowanymi EuroCity, InterCity, EuroNight w komunikacji międzynarodowej.

§ 5.
1. Podstawę obliczenia należnej dotacji do przewozów, o których mowa w § 3, stanowi udokumentowana i zewidencjonowana:

1) wartość zrealizowanej sprzedaży biletów jednorazowych z ulgą 50%, skorygowana o zwroty nie wykorzystanych i anulowanych biletów oraz pomniejszona o wartość podatku od towarów i usług,

2) wartość zrealizowanej sprzedaży biletów okresowych odcinkowych imiennych z ulgą 50% (tygodniowe, dwutygodniowe, miesięczne, kwartalne) na przejazd w pociągach osobowych, skorygowana o zwroty nie wykorzystanych i anulowanych biletów oraz pomniejszona o wartość podatku od towarów i usług,

3) wartość zrealizowanych bezpłatnych przejazdów obliczona według ceny biletu jednorazowego normalnego na podstawie średniej odległości przewozu, klasy i rodzaju pociągu bez podatku od towarów i usług, z zastrzeżeniem ust. 3.

2. Z podstawy obliczenia należnej dotacji wytacza się wartość pobranych przez przewoźnika kolejowego:

1) dopłat za zmianę przez podróżnego klasy i rodzaju pociągu,

2) jednorazowych dopłat do pociągów objętych dopłatą,

3) innych należności związanych z wykonaniem usług przewozu osób, inkasowanych przez konduktorów w pociągach.

3. Do podstawy wyliczenia dotacji wyrównującej utracone przychody z tytułu wykonania przewozów, o których mowa w ust. 1 pkt 3, przyjmuje się liczbę jednostek przewozu, nie wyższą jednak niż 631 310 tys.

§ 6.
Ustala się stawki dotacji w wysokości:

1) 100% wartości sprzedaży – w odniesieniu do sprzedaży, o której mowa w § 5 ust. 1 pkt 1 i 2,

2) 131,04 zł na 1000 jednostek przewozu – w odniesieniu do przejazdów, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 3.

§ 7.
Ogólna kwota dotacji stanowiąca iloczyn:

1) stawek dotacji określonych w § 6 pkt 1 oraz wartości sprzedaży biletów jednorazowych i miesięcznych imiennych szkolnych ze zniżką 50%, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 1 i 2,

2) kwotowej stawki dotacji określonej w § 6 pkt 2 i liczby jednostek przewozu określonej w § 5 ust. 3

nie może przekroczyć kwoty dotacji w wysokości 607 660 tys. zł, określonej w art. 15 pkt 1 ustawy budżetowej na rok 2000 z dnia 21 stycznia 2000 r. (Dz. U. Nr 7, poz. 85) pomniejszonej o kwotę 59 500 tys. zł oszczędności zgłoszonej przez dysponenta części budżetowej, o której mowa w art. 45 tej ustawy.

§ 8.
Przewoźnik kolejowy sporządza rozliczenie dotacji na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do rozporządzenia, w terminie określonym w przepisach, o których mowa w § 12.
§ 9.
1. Przewoźnik kolejowy dokonuje korekty należnych dotacji, jeżeli nastąpią zwroty nie wykorzystanych biletów za przewozy, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 1 i 2.

2. Rozliczenia dokonuje się za miesiąc, w którym powstały okoliczności uzasadniające korektę, w terminie określonym w przepisach, o których mowa w § 12.

§ 10.
1. Stawki dotacji określone w § 6 stosuje się do przewozów realizowanych od dnia 1 stycznia 2000 r. do dnia 31 grudnia 2000 r.

2. Uzupełniające rozliczenie z budżetem należnych dotacji, o których mowa w § 5, za okres od dnia 1 stycznia 2000 r. do dnia wejścia w życie rozporządzenia, powinno być dokonane jednocześnie z rozliczeniem dotacji za pierwszy okres rozliczeniowy, następujący po dniu wejścia w życie rozporządzenia.

§ 11.
W przypadku zaniechania, w ciągu roku, działalności objętej dotowaniem, przewoźnik kolejowy powiadamia właściwy urząd skarbowy i dysponenta części budżetowej oraz dokonuje ostatecznego rozliczenia dotacji, w tym pobranej zaliczki, przy rozliczeniu dotacji za ostatni miesiąc, w którym dotacje przysługiwały.
§ 12.
W sprawach nie uregulowanych w niniejszym rozporządzeniu stosuje się przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 marca 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu udzielania i rozliczania dotacji przedmiotowych (Dz. U. Nr 20, poz. 244).
§ 13.
Traci moc rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 sierpnia 1999 r. w sprawie stawek dotacji przedmiotowych do kolejowych przewozów pasażerskich (Dz. U. Nr 69, poz. 764 i Nr 92, poz. 1054).
§ 14.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Finansów: w z. J. Rudowski


Załącznik 1.

Załącznik do rozporządzenia Ministra Finansów
z dnia 14 grudnia 2000 r. (poz. 1218)

infoRgrafika

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Ewa Tomala

Aplikant radcowski przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »