| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW

z dnia 18 grudnia 2000 r.

w sprawie opłat pobieranych przez organy celne

Na podstawie art. 276 § 5 ustawy z dnia 9 stycznia 1997 r. – Kodeks celny zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie reguluje:

1) stawki opłat za wydanie pozwolenia i koncesji oraz wypadki, w których opłat tych się nie pobiera,

2) stawki opłat manipulacyjnych, manipulacyjnych dodatkowych oraz opłat za przechowywanie towarów,

3) czynności kontroli celnej, za które pobierana jest opłata manipulacyjna.

§ 2.
1. Ustala się następujące stawki opłat za wydanie pozwolenia na:

1) wprowadzenie lub wyprowadzenie towaru z polskiego obszaru celnego przez inne niż otwarte

przejście graniczne

100,- zł.

2) prowadzenie magazynu celnego

3 000,- zł,

3) prowadzenie składu celnego prywatnego

3 000,- zł,

4) prowadzenie składu celnego publicznego

3 500,- zł,

5) przeniesienie na inną osobę praw i obowiązków prowadzącego skład celny

1 500,- zł,

6) zniszczenie towaru

200,- zł.

2. Za wydanie pozostałych pozwoleń i koncesji ustala się zerową stawkę opłaty.

3. W wypadku gdy pozwolenia, o których mowa w ust. 1, są udzielane łącznie, pobierana jest jedna opłata według stawki najwyższej, określonej dla udzielonych pozwoleń.

§ 3.
W wypadku wydania duplikatu lub zmiany pozwolenia na wniosek strony pobiera się opłatę w wysokości 5% opłaty, o której mowa w § 2 ust. 1.
§ 4.
1. Ustala się stawkę opłaty manipulacyjnej za rozpatrzenie wniosku dotyczącego ochrony własności intelektualnej, handlowej lub przemysłowej w wysokości 2 200,- zł.

2. Za czynności, o których mowa w art. 275 § 3 pkt 1–8 ustawy – Kodeks celny, ustala się zerową stawkę opłaty manipulacyjnej.

§ 5.
1. Ustala się stawkę opłaty manipulacyjnej dodatkowej za czynności podejmowane w wyniku wykonywania na wniosek osoby zainteresowanej czynności służbowych poza siedzibą lub czasem pracy urzędu celnego w wysokości 30,- zł za każdą rozpoczętą godzinę pracy funkcjonariusza celnego, w tym za czas niezbędny na dojazd oraz za opóźnienia i przerwy w ich wykonywaniu, niezawinione przez funkcjonariusza celnego.

2. Za czynności, o których mowa w art. 275 § 4 pkt 1–4 ustawy – Kodeks celny, ustala się zerową stawkę opłaty manipulacyjnej dodatkowej.

§ 6.
1. Za przechowanie towarów niekrajowych w depozycie pobiera się opłatę w wysokości 5% ich wartości celnej za każdy rozpoczęty miesiąc, jednak nie mniej niż 3% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w sektorze przedsiębiorstw, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, w kwartale poprzedzającym przyjęcie towarów do depozytu.

2. Za przechowanie towarów niekrajowych w magazynie celnym prowadzonym przez organ celny pobiera się opłatę w wysokości 2% wartości celnej towaru za pierwszy rozpoczęty miesiąc, a za każdy rozpoczęty następny miesiąc – w wysokości 1% wartości celnej towaru.

3. Za przechowanie towarów krajowych w depozycie lub magazynie celnym prowadzonym przez organ celny pobiera się opłatę w wysokości określonej odpowiednio w ust. 1 lub 2. Wartością stanowiącą podstawę do poboru opłaty będzie wartość rynkowa towaru identycznego lub podobnego z dnia przyjęcia towaru do depozytu lub magazynu celnego.

4. W wypadku przechowania wartości dewizowych pobiera się opłatę w wysokości 5% ich równowartości ustalonej według średniego kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego w dniu ich przyjęcia do przechowania, za każdy rozpoczęty miesiąc, jednak nie mniej niż 3% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w sektorze przedsiębiorstw, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, w kwartale poprzedzającym przyjęcie towarów do depozytu.

5. W wypadku przekazania innej osobie towaru celnego do przechowania pod dozorem celnym opłata z tytułu przechowania stanowi równowartość kosztów przechowania poniesionych przez tę osobę.

§ 7.
Traci moc rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 listopada 1997 r. w sprawie opłat pobieranych przez organy celne (Dz. U. Nr 139, poz. 937, z 1998 r. Nr 126, poz. 836, z 1999 r. Nr 38, poz. 366 i z 2000 r. Nr 22, poz. 287).
§ 8.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2001 r.

Minister Finansów: w z. J Rudowski

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

IESE Business School

Informacje o IESE

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »