REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2000 nr 120 poz. 1287

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 28 grudnia 2000 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za szczególne korzystanie z wód i urządzeń wodnych.

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 56 ust. 2 pkt 1 i 2 oraz ust. 2c ustawy z dnia 24 października 1974 r. – Prawo wodne (Dz. U. Nr 38, poz. 230, z 1980 r. Nr 3, poz. 6, z 1983 r. Nr 44, poz. 201, z 1989 r. Nr 26, poz. 139 i Nr 35, poz. 192, z 1990 r. Nr 34, poz. 198 i Nr 39, poz. 222, z 1991 r. Nr 32, poz. 131 i Nr 77, poz. 335, z 1993 r. Nr 40, poz. 183, z 1994 r. Nr 27, poz. 96, z 1995 r. Nr 47, poz. 243, z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 47, poz. 299, Nr 88, poz. 554 i Nr 133, poz. 885, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 oraz z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 89, poz. 991, Nr 109, poz. 1157 i Nr 120, poz. 1268) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 1993 r. w sprawie opłat za szczególne korzystanie z wód i urządzeń wodnych (Dz. U. Nr 133, poz. 637, z 1994 r. Nr 140, poz. 773, z 1995 r. Nr 153, poz. 776, z 1996 r. Nr 156, poz. 783, z 1997 r. Nr 160, poz. 1089, z 1998 r. Nr 162, poz. 1127 oraz z 1999 r. Nr 45, poz. 442 i Nr 110, poz. 1262) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) z odwodnienia zakładów górniczych oraz obiektów budowlanych,”;

2) w § 3:

a) w ust. 1 wyrazy „11,70 gr” zastępuje się wyrazami „12,42 gr”,

b) w ust. 3 wyrazy „36,91 gr” zastępuje się wyrazami „39,20 gr”;

3) w § 4 wyrazy „1,96 gr” zastępuje się wyrazami „2,08 gr”;

4) w § 7:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Opłatę za wprowadzanie wód z odwodnienia zakładów górniczych oraz zasolonych ścieków z instalacji odsiarczania spalin ustala się za sumę jonów chlorków i siarczanów.”,

b) w ust. 5 wyrazy „3,84 zł” zastępuje się wyrazami „4,08 zł”,

c) w ust. 7 wyrazy „2,15 zł” zastępuje się wyrazami „2,28 zł”,

d) w ust. 9 wyrazy „32,96 gr” zastępuje się wyrazami „35,00 gr”,

e) w ust. 10:

– w pkt 1 wyrazy „21,37 gr” zastępuje się wyrazami „22,69 gr”,

– w pkt 2 wyrazy „2,72 gr” zastępuje się wyrazami „2,89 gr”,

f) w ust. 11 wyrazy „2,72 gr” zastępuje się wyrazami „2,89 gr”,

g) w ust. 12 wyrazy „38,43 zł” zastępuje się wyrazami „40,81 zł”,

h) w ust. 13 wyrazy „14,40 zł” zastępuje się wyrazami „ 15,29 zł”;

5) w § 10:

a) w pkt 1 wyrazy „359,00 zł” zastępuje się wyrazami „381,00 zł”,

b) w pkt 2 wyrazy „480,00 zt” zastępuje się wyrazami „510,00 zt”;

6) w § 10a ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Przy ustalaniu jednostkom górnictwa węgla kamiennego opłaty za wprowadzanie wód z odwadniania zakładów górniczych bezpośrednio do wód powierzchniowych wojewoda może zastosować stawkę, o której mowa w § 7 ust. 11, jeżeli określone w programach restrukturyzacji tych jednostek inwestycje, których wykonanie zapewni odprowadzanie wód z odwadniania zakładów górniczych o wymaganych warunkach, są realizowane terminowo.”;

7) użyte w § 11 w ust. 1 i w ust. 2 pkt 2 oraz w § 14 w ust. 1 i w ust. 3–5 rozporządzenia, w różnych przypadkach, wyrazy „okręgowe dyrekcje gospodarki wodnej” zastępuje się użytymi w odpowiednich przypadkach wyrazami „regionalne zarządy gospodarki wodnej”, a użyte w różnych przypadkach wyrazy „właściwa okręgowa dyrekcja gospodarki wodnej” zastępuje się użytymi w odpowiednich przypadkach wyrazami „właściwy regionalny zarząd gospodarki wodnej”;

8) załącznik do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

§ 2.
1. Sprawy wszczęte przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia podlegają rozpoznaniu według przepisów dotychczasowych.

2. Do zakładów, które do dnia 31 stycznia 2001 r. złożą informację zawierającą dane o ilości pobranej wody powierzchniowej i podziemnej, celach jej wykorzystania oraz o zakupie i sprzedaży wody, a także o ilości, rodzaju i przeciętnym składzie wprowadzanych do wód lub do ziemi ścieków oraz o stężeniu zawartych w nich zanieczyszczeń, określonych wskaźnikami: BZT5, ChZT, zawiesiną ogólną, sumą jonów chlorków i siarczanów, sumą metali ciężkich, fenolami lotnymi, stosuje się przepisy dotychczasowe.

§ 3.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2001 r.

Prezes Rady Ministrów: J. Buzek

Załącznik 1. [OPŁATY ZA SZCZEGÓLNE KORZYSTANIE Z WÓD I URZĄDZEŃ WODNYCH STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ PAŃSTWA]

Załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 28 grudnia 2000 r. (poz. 1287)

OPŁATY ZA SZCZEGÓLNE KORZYSTANIE Z WÓD I URZĄDZEŃ WODNYCH STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ PAŃSTWA

1. Opłaty są pobierane na następujących odcinkach dróg wodnych:

1)

Kanał Gliwicki

- od km 0,0 do km 41,2,

2)

Kanał Kędzierzyński

- od km 0,0 do km 6,0,

3)

rzeka Odra

- od km 98,1 do km 282,5,

4)

rzeka Brda

- od km 0,0 do km 14,4,

5)

Kanał Bydgoski

- od km 14,4 do km 38,9,

6)

rzeka Noteć-odcinek dolny od Kanału Bydgoskiego

- od km 38,9 do km 176,2,

7)

rzeka Noteć-odcinek górny do Kanału Górnonoteckiego

- od km 59,5 do km 121,6,

8)

Kanał Górnonotecki

- od km 121.6 do km 146,6,

9)

Kanał Ślesiński

- od km 0,0 do km 32,0,

10)

rzeka Wisła wraz z Kanałem Łączańskim

- od km 0,0 do km 92,6,

11)

rzeka Wisła (Płock-Włoclawek)

- od km 633,0 do km 675,0,

12)

Kanał Żerański

- od km 0,0 do km 17,3,

13)

rzeka Nogat

- od km 0,0 do km 62,0,

14)

rzeka Szkarpawa

- od km 0,0 do km 25,4,

15)

rzeka Martwa Wisła

- od km 0,0 do km 18,2,

16)

kanały w systemie Jezior Warmińskich:

 

 

- Kanał Elbląski - od miasta Miłomłyn (km 0,0) do jeziora Drużno (km 52,0), jeziora Szeląg (km 19,1) i jeziora Jeziorak (km 11,5),

 

- Kanał Bartnicki - od jeziora Ruda Woda (km 0,0) do jeziora Bartężek (km 7,6),

17)

kanały w systemie Jezior Mazurskich :

 

 

- kanał śluzowy w Guziance

- od km 13,5 do km 14,0,

 

- Kanał Jegliński

- od km 1,3 do km 6,55,

 

- Kanał Tałteński

- od km 33,0 do km 34,60,

 

- Kanał Mioduński

- od km 37,05 do km 38,97,

 

- Kanał Szymoński

- od km 40,34 do km 42,70,

 

- Kanał Łuczański

- od km 61,80 do km 63,93,

 

- Kanał Węgorzewski

- od km 85,15 do km 86,07,

18)

- Kanał Augustowski

- od km 0,0 do km 80,0.

 

2. Za korzystanie z urządzeń wodnych, za żeglugę i spław pobiera się od krajowych i zagranicznych podmiotów gospodarczych i posiadaczy obiektów pływających opłaty w wysokości:

1) od przewozów towarowych za 1 tonokilometr:

a) na rzece Odrze skanalizowanej od km 98,1 do km 282,5, na Kanale Gliwickim od km 0,0 do km 41,2 oraz na Kanale Kędzierzyńskim od km 0,0 do km 6,0 - 0,51 gr,

b) na drodze wodnej Wisła-Odra od ujścia rzeki Brdy do miasta Krzyż, tj. do km 176,2 rzeki Noteć, oraz na węźle gdańskim, tj. na rzekach Nogat, Szkarpawa i Wisła Martwa - 0,47gr,

c) na pozostałych drogach wodnych wymienionych w ust. 1 - 0,42 gr,

2) od pustych statków towarowych i barek za jeden tonokilometr nośności wymierzonej - 0,09 gr, a od statków pasażerskich i wycieczkowych za iloczyn ilości miejsc pasażerskich na statku i długości przebytej drogi przez statek w jednym rejsie - 1,24 gr od iloczynu jednego miejsca na statku i każdego km przebytej drogi wodnej,

3) za jedno śluzowanie lub przejście przez pochylnię zestawu pchanego lub holowanego oraz barek, tratew, holowników i pchaczy (nie wchodzących w skład zestawu), statków pasażerskich, pogłębiarek, koszarek, dźwigów pływających i innych obiektów, za każdy zestaw lub obiekt śluzowany:

a) w czasie godzin pracy śluzy lub pochylni - 11,05 zł,

b) po godzinach pracy śluzy lub pochylni - 22,10 zł,

4) za jedno śluzowanie lub przejście przez pochylnię łodzi sportowo-turystycznych i innych małych obiektów pływających do 15 ton nośności za każdą łódź:

a) w czasie godzin pracy śluzy lub pochylni - 5,00 zł,

b) po godzinach pracy śluzy lub pochylni -10,00 zł,

5) za jedno śluzowanie lub przejście przez pochylnię kajaka lub łodzi wiosłowej, za każdy obiekt śluzowany:

a) w czasie godzin pracy śluzy lub pochylni - 2,80 zł,

b) po godzinach pracy śluzy lub pochylni -5,60 zł.

3. Za śluzowanie zestawu holowanego lub pchanego, który wymaga rozłączenia i odrębnych śluzowań jego członów, pobiera się opłatę za każde śluzowanie, o ile rozłączenie zestawu nie wynika ze zmniejszonej okresowo przepustowości śluzy. Podstawą obliczenia należności są stawki opłat określone w ust. 2 pkt 3.

4. Opłaty za korzystanie dla celów żeglugi i spławu pobierają:

1) Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach na:

a) Kanale Gliwickim,

b) Kanale Kędzierzyńskim,

2) Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu - na rzece Odrze od km 98,1 do km 282,5,

3) Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu na:

a) rzece Brdzie, Kanale Bydgoskim i Noteci dolnej,

b) rzece Noteci górnej i Kanale Górnonoteckim,

c) Kanale Ślesińskim,

4) Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku na:

a) rzece Nogacie,

b) rzece Szkarpawie,

c) rzece Martwej Wiśle,

d) kanałach w systemie Jezior Warmińskich,

5) Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie na:

a) odcinku rzeki Wisły od Płocka do Włocławka,

b) Kanale Żerańskim,

c) kanałach w systemie Jezior Mazurskich,

d) Kanale Augustowskim,

6) Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie - na rzece Wiśle wraz z Kanałem Łączańskim od km 0,0 do km 92,6.

5. Opłaty za wydobywanie piasku, żwiru i kamienia z wód pobiera się w wysokości 5% ceny zbytu tych materiałów.

6. Regionalne zarządy gospodarki wodnej są właściwe na administrowanych przez siebie wodach śródlądowych do pobierania opłat za wydobywanie z tych wód piasku, żwiru i kamienia, na które jest wymagane pozwolenie wodnoprawne.

7. Na wodach nie administrowanych przez regionalne zarządy gospodarki wodnej opłaty wymienione w ust. 6 pobierają:

a) Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku - z wód położonych na terenie województw: kujawsko-pomorskiego i pomorskiego,

b) Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach - z wód położonych na terenie województwa śląskiego,

c) Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie - z wód położonych na terenie województw: małopolskiego, podkarpackiego i świętokrzyskiego,

d) Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu - z wód położonych na terenie województw: lubuskiego, łódzkiego i wielkopolskiego,

e) Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie - z wód położonych na terenie województw: mazowieckiego, lubelskiego, podlaskiego, warmińsko-mazurskiego,

f) Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu - z wód położonych na terenie województw: dolnośląskiego i opolskiego,

g) Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie - z wód położonych na terenie województwa zachodniopomorskiego.

8. Właściwy organ wydający pozwolenie wodnoprawne zawiadamia właściwy regionalny zarząd gospodarki wodnej o wydanym pozwoleniu wodnoprawnym na wydobywanie z wód piasku, żwiru i kamienia.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2000-12-29
  • Data wejścia w życie: 2001-01-01
  • Data obowiązywania: 2001-01-01
  • Dokument traci ważność: 2002-05-22

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA