REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2000 nr 120 poz. 1290

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 27 grudnia 2000 r.

w sprawie nadania statutu Urzędowi Regulacji Telekomunikacji.

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 112 ust. 9 ustawy z dnia 21 lipca 2000 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 73, poz. 852) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Urzędowi Regulacji Telekomunikacji nadaje się statut, stanowiący załącznik do rozporządzenia.
§ 2.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2001 r., z wyjątkiem przepisów § 4 pkt 1 statutu, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2002 r.

Prezes Rady Ministrów: J. Buzek

Załącznik 1. [STATUT URZĘDU REGULACJI TELEKOMUNIKACJI]

Załącznik do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów
z dnia 27 grudnia 2000 r. (poz. 1290)

STATUT URZĘDU REGULACJI TELEKOMUNIKACJI

§ 1. Urząd Regulacji Telekomunikacji, zwany dalej „URT", jest urzędem administracji rządowej obsługującym Prezesa Urzędu Regulacji Telekomunikacji, zwanego dalej „Prezesem", działającym pod jego bezpośrednim kierownictwem.

§ 2. 1. Prezes kieruje URT przy pomocy zastępców Prezesa, dyrektora generalnego, dyrektorów (kierowników) komórek i jednostek organizacyjnych oraz dyrektorów oddziałów okręgowych.

2. Zakres czynności osób wymienionych w ust. 1, z wyłączeniem dyrektora generalnego, ustala Prezes.

3. Prezes może upoważnić osoby, o których mowa w ust. 1, a także innych pracowników URT do podejmowania decyzji w określonych sprawach w jego imieniu.

§ 3. 1. W skład URT wchodzą następujące komórki i jednostki organizacyjne:

1) Biuro Prezesa,

2) Departament Rynku Telekomunikacyjnego,

3) Departament Techniki Telekomunikacyjnej,

4) Departament Zarządzania Zasobami Częstotliwości,

5) Departament Kontroli Telekomunikacyjnej, Pocztowej i Wykorzystywania Zasobów Częstotliwości,

6) Departament Spraw Obronnych,

7) Biuro Finansów i Budżetu,

8) Biuro Prawne,

9) Biuro Współpracy z Zagranicą,

10) Biuro Analiz i Informacji,

11) Biuro Administracyjne i Kadr,

12) Biuro Koordynacji,

13) Biuro Ochrony Informacji Niejawnych,

14) Jednostka Koordynacji Rezerwacji Częstotliwości.

2. W skład URT wchodzą również oddziały okręgowe:

1) Dolnośląski Oddział Okręgowy z siedzibą we Wrocławiu – dla województwa dolnośląskiego,

2) Kujawsko-Pomorski Oddział Okręgowy z siedzibą w Bydgoszczy – dla województwa kujawsko-pomorskiego,

3) Lubelski Oddział Okręgowy z siedzibą w Lublinie – dla województwa lubelskiego,

4) Lubuski Oddział Okręgowy z siedzibą w Zielonej Górze – dla województwa lubuskiego,

5) Łódzki Oddział Okręgowy z siedzibą w Łodzi – dla województwa łódzkiego,

6) Małopolski Oddział Okręgowy z siedzibą w Krakowie – dla województwa małopolskiego,

7) Mazowiecki Oddział Okręgowy z siedzibą w Warszawie – dla województwa mazowieckiego,

8) Opolski Oddział Okręgowy z siedzibą w Opolu – dla województwa opolskiego,

9) Podkarpacki Oddział Okręgowy z siedzibą w Rzeszowie – dla województwa podkarpackiego,

10) Podlaski Oddział Okręgowy z siedzibą w Białymstoku – dla województwa podlaskiego,

11) Pomorski Oddział Okręgowy z siedzibą w Gdańsku – dla województwa pomorskiego,

12) Śląski Oddział Okręgowy z siedzibą w Katowicach – dla województwa śląskiego,

13) Świętokrzyski Oddział Okręgowy z siedzibą w Kielcach – dla województwa świętokrzyskiego,

14) Warmińsko-Mazurski Oddział Okręgowy z siedzibą w Olsztynie – dla województwa warmińsko-mazurskiego,

15) Wielkopolski Oddział Okręgowy z siedzibą w Poznaniu – dla województwa wielkopolskiego,

16) Zachodniopomorski Oddział Okręgowy z siedzibą w Szczecinie – dla województwa zachodniopomorskiego.

§ 4. Do właściwości rzeczowej oddziałów okręgowych należy prowadzenie, w imieniu Prezesa, spraw z zakresu:

1) przyjmowania zgłoszeń działalności telekomunikacyjnej nie wymagającej zezwolenia, zgłaszania sprzeciwu wobec podjęcia przez przedsiębiorcę zgłaszanej działalności telekomunikacyjnej, wydawania zaświadczeń, o których mowa w art. 14 ust. 3 ustawy z dnia 21 lipca 2000 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 73, poz. 852), zwanej dalej „ustawą",

2) wydawania, zmiany oraz cofania pozwoleń radiowych, z wyłączeniem pozwoleń dotyczących urządzeń radiowych:

a) o zasięgu ogólnopolskim,

b) przeznaczonych do:

– świadczenia usług telekomunikacyjnych w sieciach o zasięgu większym niż dwie strefy numeracyjne, określone w planie numeracji krajowej dla publicznych sieci telefonicznych,

– rozpowszechniania lub rozprowadzania programów radiofonicznych lub telewizyjnych,

3) rozpatrywania skarg abonentów w przypadkach określonych w art. 53 ust. 2 ustawy,

4) prowadzenia kontroli przestrzegania przepisów, decyzji oraz postanowień z zakresu telekomunikacji i poczty, gospodarki zasobami częstotliwości lub spełniania wymagań dotyczących kompatybilności elektromagnetycznej,

5) oceny funkcjonowania rynku usług telekomunikacyjnych, w tym sygnalizowanie konieczności podjęcia interwencji przez Prezesa URT,

6) współpracy z delegaturami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów,

7) monitorowania rozwoju służb radiokomunikacyjnych,

8) egzekucji administracyjnej zobowiązań niepieniężnych w zakresie określonym ustawą.

§ 5. 1. W sprawach określonych w § 4 dyrektorzy oddziałów okręgowych dokonują wszystkich czynności przewidzianych w przepisach o postępowaniu administracyjnym, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Dyrektorzy oddziałów okręgowych mogą wydawać, w imieniu Prezesa, decyzje administracyjne, po uzyskaniu odrębnego upoważnienia.

§ 6. Prezes może tworzyć i znosić komisje i zespoły, jako organy pomocnicze lub opiniodawczo-doradcze o charakterze stałym lub doraźnym, określając cel powołania, nazwę, skład osobowy, zakres i tryb ich działania oraz zasady ich obsługi.

§ 7. Organizację wewnętrzną oraz szczegółowy zakres zadań komórek, jednostek organizacyjnych i oddziałów okręgowych, o których mowa w § 3, oraz tryb ich działania określa regulamin organizacyjny, nadany przez Prezesa na wniosek dyrektora generalnego.

§ 8. Spory kompetencyjne między komórkami lub jednostkami organizacyjnymi URT, o których mowa w § 3, rozstrzyga Prezes.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2000-12-29
  • Data wejścia w życie: 2001-01-01
  • Data obowiązywania: 2001-09-21
  • Dokument traci ważność: 2002-04-12

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA