REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2000 nr 121 poz. 1294

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW

z dnia 22 grudnia 2000 r.

w sprawie zezwolenia ogólnego na uznawanie za aktywa stanowiące pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych aktywów znajdujących się poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 63 ust. 9 ustawy z dnia 28 lipca 1990 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. z 1996 r. Nr 11, poz. 62, z 1997 r. Nr 43, poz. 272, Nr 88, poz. 554, Nr 107, poz. 685, Nr 121, poz. 769 i 770 i Nr 139, poz. 934, z 1998 r. Nr 155, poz. 1015, z 1999 r. Nr 49, poz. 483, Nr 101, poz. 1178 i Nr 110, poz. 1255 oraz z 2000 r. Nr 43, poz. 483, Nr 48, poz. 552, Nr 70, poz. 819, Nr 114, poz. 1193 i Nr 116, poz. 1216) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Zezwala się na uznawanie za aktywa stanowiące pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych aktywów znajdujących się poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, które spełniają warunki określone w niniejszym rozporządzeniu.
§ 2.
Aktywa, o których mowa w § 1, mogą znajdować się:

1) w państwach należących do Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju lub

2) w państwach należących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, lub

3) w innych państwach, z którymi Rzeczpospolita Polska jest związana umowami o popieraniu i wzajemnej ochronie inwestycji, lub

4) w innych państwach, którym agencja Standard and Poor´s Co. nadała maksymalną kategorię inwestycyjną dla papierów długoterminowych mieszczącą się w granicach AAA- BBB+ lub dla papierów wartościowych krótkoterminowych A1–A2, lub

5) w innych państwach, którym agencja Moody´s lnvestors Service Inc. nadała maksymalną kategorię inwestycyjną dla papierów wartościowych długoterminowych mieszczącą się w granicach Aaa–Baa1.

§ 3.
1. Aktywami, o których mowa w § 1, mogą być wyłącznie następujące aktywa:

1) dłużne papiery wartościowe emitowane lub gwarantowane przez rządy i banki centralne oraz organizacje międzynarodowe, których Polska jest członkiem lub których członkiem jest przynajmniej jedno z państw wymienionych w § 2,

2) obligacje emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego,

3) akcje i obligacje dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym,

4) jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w instytucjach wspólnego inwestowania,

5) depozyty bankowe,

6) należności od reasekuratorów.

2. Dłużne papiery wartościowe, o których mowa w ust. 1 pkt 1–3, uznane za aktywa powinny spełniać poniższe warunki:

1) papiery wartościowe długoterminowe zostały wyemitowane przez podmiot zaliczony przez agencję Moody´s lnvestors Service Inc. do kategorii inwestycyjnej mieszczącej się w granicach Aaa–Baa1 lub zostały zaliczone przez agencję Standard and Poor´s Co. do kategorii inwestycyjnej mieszącej się w granicach AAA-BBB+,

2) papiery wartościowe krótkoterminowe zostały wyemitowane przez podmiot zaliczony przez agencję Standard and Poor´s Co. do kategorii inwestycyjnej mieszczącej się w granicach A1–A2.

§ 4.
Aktywa stanowiące pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych mogą znajdować się w państwach, w których środkiem płatniczym jest waluta, w której ustalone są zobowiązania wynikające z umowy ubezpieczenia, w przypadkach gdy ryzyko, na którego pokrycie tworzone są te rezerwy:

1) dotyczy budynku albo budynku wraz z zawartością, o ile zawartość budynku jest objęta tą samą umową ubezpieczenia, a budynek ten znajduje się poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej,

2) dotyczy pojazdu zarejestrowanego poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej,

3) wynika z wszelkich zdarzeń związanych z podróżą za granicę Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli umowa ubezpieczenia została zawarta na okres do czterech miesięcy,

4) wynika z umowy zawartej przez osobę mającą miejsce zamieszkania lub siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 5.
1. Łączna wartość aktywów, o których mowa w § 1, z wyjątkiem aktywów określonych w § 4, nominowanych w jednej walucie obcej, nie może przekraczać 5% wartości rezerw techniczno-ubezpieczeniowych, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.

2. Łączna wartość aktywów, o których mowa w § 1, z wyjątkiem aktywów określonych w § 4, nominowanych w euro lub w walucie kraju należącego do Europejskiej Unii Monetarnej, nie może przekraczać 12% wartości rezerw techniczno-ubezpieczeniowych, z zastrzeżeniem ust. 3.

3. Łączna wartość aktywów, o których mowa w § 1, nie może przekraczać 12% wartości rezerw techniczno-ubezpieczeniowych tworzonych na pokrycie ryzyk innych niż wymienione w § 4 niniejszego rozporządzenia.

4. Ograniczenia, o których mowa w ust. 1–3, nie dotyczą aktywów stanowiących należności od reasekuratorów, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 6.

§ 6.
Traci moc zarządzenie Ministra Finansów z dnia 24 lutego 1997 r. w sprawie zezwolenia ogólnego na lokatę funduszy ubezpieczeniowych poza granicami kraju (Monitor Polski Nr 13, poz. 108).
§ 7.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2001 r.

Minister Finansów: J. Bauc

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2000-12-30
  • Data wejścia w życie: 2001-01-01
  • Data obowiązywania: 2001-01-01
  • Dokument traci ważność: 2004-05-01
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA