REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2000 nr 122 poz. 1345

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA

z dnia 31 grudnia 2000 r.

w sprawie sposobu ustalania wysokości zaliczek tytułem składek na ubezpieczenie zdrowotne przekazywanych Kasom Chorych w 2001 r. przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych oraz trybu i terminów ich rozliczania.

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 169c ust. 6 ustawy z dnia 6 lutego 1997 r. o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym (Dz. U. Nr 28, poz. 153 i Nr 75, poz. 468, z 1998 r. Nr 117, poz. 756, Nr 137, poz. 887, Nr 144, poz. 929 i Nr 162, poz. 1116, z 1999 r. Nr 45, poz. 439, Nr 49, poz. 483, Nr 63, poz. 700, Nr 70, poz. 777, Nr 72, poz. 802, Nr 109, poz. 1236 i Nr 110, poz. 1255 i 1256 oraz z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 18, poz. 230, Nr 95, poz. 1041 i Nr 122, poz. 1311 i 1324) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Wysokości zaliczek ustalane są w zależności od wpływów ze składek na ubezpieczenie zdrowotne, wraz z pobranymi odsetkami za zwłokę, pomniejszonych o koszty poboru i ewidencjonowania składek. Zaliczki są przekazywane Kasom Chorych proporcjonalnie do procentowego udziału przewidywanych przychodów ze składek każdej z Kas Chorych w przewidywanych przychodach ze składek, obliczonych jako suma dla wszystkich Kas Chorych, w części przychodów pobieranych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, określonego w załączniku do rozporządzenia.
§ 2.
Rozliczenia zaliczek dokonuje się narastająco po każdym kwartale, w 10 dniu po miesiącu, który upłynął od zakończenia kwartału; ostatecznego rozliczenia zaliczek dokonuje się 10 lutego 2002 r.
§ 3.
W rozliczeniu zaliczek uwzględnia się zaliczki przekazane Kasom Chorych do końca danego kwartału oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne, które wpłynęły w tym samym czasie do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
§ 4.
1. Zaliczki przekazane Kasom Chorych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych są pomniejszane o składki, które wpłynęły do końca danego kwartału i zostały zidentyfikowane do 5 dnia po miesiącu, który upłynął od zakończenia danego kwartału, jako pochodzące z egzekucji składek zaległych za 1999 r. i 2000 r., z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.

2. Składki pochodzące z egzekucji składek zaległych za 1999 r. są rozdzielane między poszczególne Kasy Chorych według zasad obowiązujących w 1999 r.

3. Składki pochodzące z egzekucji składek zaległych za 2000 r. są rozdzielane między poszczególne Kasy Chorych w proporcji do procentowego udziału planowanych przychodów ze składek każdej Kasy Chorych, o którym mowa w § 1 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie sposobu ustalania wysokości zaliczek przekazywanych Kasom Chorych w 2000 r. przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych oraz trybu i terminów ich rozliczania (Dz. U. Nr 112, poz. 1322 oraz z 2000 r. Nr 65, poz. 783 i Nr 77, poz. 886).

§ 5.
1. Zakład Ubezpieczeń Społecznych sporządza do 10 dnia po miesiącu, który upłynął od zakończenia danego kwartału, zestawienie pomniejszonych zgodnie z § 4 kwot zaliczek z kwotami składek, które wpłynęły do końca danego kwartału i zostały zidentyfikowane do 5 dnia po miesiącu, który upłynął od zakończenia danego kwartału, jako należne danej Kasie Chorych za okres do końca danego kwartału.

2. Jeżeli z zestawienia, o którym mowa w ust. 1, wynika, że zaliczki przekazane Kasie Chorych przekraczają wysokość kwot składek zidentyfikowanych, powstałą różnicę Zakład Ubezpieczeń Społecznych potrąca Kasie Chorych z bieżących wpływów, aż do całkowitego zwrotu nadpłaconej części zaliczki.

3. Jeżeli z zestawienia, o którym mowa w ust. 1, wynika, że zaliczki przekazane Kasie Chorych są mniejsze niż kwota składek zidentyfikowanych, powstałą różnicę Zakład Ubezpieczeń Społecznych zwraca Kasie Chorych wraz z bieżącymi wpływami, aż do całkowitego zwrotu należności.

4. W wysokości zaliczek przekazywanych Kasie Chorych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych uwzględnia się składki niezidentyfikowane, podzielone między Kasy Chorych w sposób określony w ust. 5–8.

5. W celu dokonania podziału składek niezidentyfikowanych ustala się dla danego okresu rozliczenia zaliczek:

1) dla każdej z Kas Chorych wielkość przewidywanych przychodów ze składek pobieranych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, zgodnie z § 1, zakładając równomierny rozkład przychodów w każdym okresie dla każdej z Kas Chorych w trakcie roku,

2) wskaźnik przeciętnego poziomu realizacji przewidywanych przychodów ze składek dla wszystkich Kas Chorych jako, wyrażony w procentach, stosunek sumy zaliczek przekazanych Kasom Chorych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych do sumy przewidywanych przychodów wszystkich Kas Chorych, o których mowa w pkt 1,

3) dla każdej z Kas Chorych górną granicę składek należnych, jako iloczyn przewidywanych przychodów ze składek, o których mowa w pkt 1, i wskaźnika przeciętnego poziomu realizacji przewidywanych przychodów ze składek, ustalonego zgodnie z pkt 2,

4) dla każdej z Kas Chorych różnicę między wielkością jej przewidywanych przychodów ze składek, o których mowa w pkt 1, a wielkością jej składek zidentyfikowanych,

5) sumę różnic, o których mowa w pkt 4,

6) kwotę wszystkich składek niezidentyfikowanych jako różnicę między sumą zaliczek przekazanych Kasom Chorych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych a sumą składek zidentyfikowanych dla wszystkich Kas Chorych.

6. W podziale składek niezidentyfikowanych uczestniczą wyłącznie Kasy Chorych, dla których suma składek zidentyfikowanych jest nie większa niż wyznaczona dla nich, zgodnie z ust. 5 pkt 3, górna granica składek należnych.

7. Kasie Chorych uczestniczącej w podziale składek niezidentyfikowanych, w przypadku gdy suma różnic, obliczona zgodnie z ust. 5 pkt 5, jest:

1) mniejsza lub równa kwocie składek niezidentyfikowanych, ustalonej zgodnie z ust. 5 pkt 6 – przydziela się składki niezidentyfikowane w kwocie równej różnicy, o której mowa w ust. 5 pkt 4,

2) większa od kwoty składek niezidentyfikowanych, ustalonej zgodnie z ust. 5 pkt 6 – przydziela się składki niezidentyfikowane w kwocie równej iloczynowi różnicy, o której mowa w ust. 5 pkt 4, i wyrażonego w procentach stosunku wielkości składek niezidentyfikowanych, ustalonych zgodnie z ust. 5 pkt 6, do sumy różnic, o której mowa w ust. 5 pkt 5.

8. Pozostała kwota składek niezidentyfikowanych jest rozdzielana pomiędzy Kasy Chorych, uczestniczące w podziale składek niezidentyfikowanych, w proporcji do procentowego udziału przewidywanych przychodów ze składek każdej z Kas Chorych, o którym mowa w § 1.

§ 6.
Zakład Ubezpieczeń Społecznych oblicza wielkości wyrażane procentowo z dokładnością do czterech miejsc po przecinku.
§ 7.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2001 r.

Minister Zdrowia: G. Opala


Załącznik 1.

Załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia
z dnia 31 grudnia 2000 r. (poz. 1345)

infoRgrafika

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2000-12-31
  • Data wejścia w życie: 2001-01-01
  • Data obowiązywania: 2001-01-01
  • Dokument traci ważność: 2001-12-31
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA