| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW

z dnia 6 lutego 2001 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków emitowania obligacji skarbowych przeznaczonych na zamianę zobowiązań Skarbu Państwa

Na podstawie art. 55 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014, z 1999 r. Nr 38, poz. 360, Nr 49, poz. 485, Nr 70, poz. 778 i Nr 110, poz. 1255 oraz z 2000 r. Nr 6, poz. 69, Nr 12, poz. 136, Nr 48, poz. 550, Nr 95, poz. 1041, Nr 119, poz. 1251 i Nr 122, poz. 1315) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 8 września 1999 r. w sprawie warunków emitowania obligacji skarbowych przeznaczonych na zamianę zobowiązań Skarbu Państwa (Dz. U. Nr 74, poz. 834) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 w ust. 6 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

„Warunkiem dojścia emisji do skutku jest podanie listu emisyjnego do wiadomości publicznej w prasie o zasięgu ogólnopolskim lub w innych środkach przekazu, w szczególności za pomocą elektronicznych systemów informacji.”,

2) po § 16 dodaje się § 16a w brzmieniu:

„§ 16a. 1. Narodowy Bank Polski, w imieniu Ministra Finansów, podaje co najmniej na tydzień przed przetargiem odkupu informację zawierającą w szczególności:

1) datę przetargu,

2) kod obligacji,

3) wartość nominalną obligacji przewidywanych do odkupu,

4) termin składania ofert (dzień, godzina),

5) warunki odkupu,

6) datę i warunki płatności za obligację,

7) warunki uczestnictwa w przetargu i sposób udostępnienia wzoru oferty przetargowej.

2. Informacja o przetargu jest podawana do wiadomości publicznej w prasie o zasięgu ogólnopolskim lub w innych środkach przekazu, w szczególności za pomocą elektronicznych systemów informacji.”,

3) w § 20 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Po przetargu odkupu Narodowy Bank Polski sporządza i podaje do wiadomości publicznej, w sposób określony w § 16a ust. 2, informację o wynikach przetargu.”,

4) po § 20 dodaje się § 20a w brzmieniu:

„§ 20a. 1. W przypadku braku odpowiedniej liczby obligacji na koncie depozytowym lub rachunku papierów wartościowych wskazanym przez uczestnika przetargu odkupu, w sytuacji gdy spośród ofert sprzedaży złożonych przez danego uczestnika przetargu zostały przyjęte co najmniej dwie oferty, uznaje się, że uczestnik przetargu sprzedaje te obligacje, które zgodnie z przyjętymi ofertami sprzedaży mają najniższe ceny przetargowe.

2. W przypadku braku, na koncie depozytowym lub rachunku papierów wartościowych wskazanym przez uczestnika przetargu odkupu, obligacji, będących przedmiotem oferty sprzedaży, uznaje się, iż uczestnik odstępuje od przetargu odkupu w całości lub w części.

3. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 i 2, uczestnik przetargu odkupu uiszcza odstępne w wysokości stanowiącej dwukrotność oprocentowania kredytu lombardowego, naliczane od kwoty stanowiącej iloczyn ceny odkupu i liczby brakujących obligacji, za okres od dnia przetargu odkupu do dnia, w którym powinno nastąpić jego rozliczenie. Odstępne jest pobierane w dniu następującym po dniu, w którym powinno nastąpić rozliczenie przetargu odkupu.

4. Obciążenie rachunku, o którym mowa w § 21 ust. 2, wykorzystywanego do dokonywania rozliczeń przetargu odkupu, oraz uznanie rachunku budżetu państwa odbywa się na podstawie zlecenia Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych SA.”,

5) w § 21 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. W terminie określonym w informacji, o której mowa w § 16a, uczestnicy przetargu odkupu, których oferty zostały przyjęte, są obowiązani posiadać, na koncie depozytowym lub rachunku papierów wartościowych, obligacje będące przedmiotem oferty sprzedaży; termin zapłaty za obligacje określa list emisyjny.”

§ 2.
[1] Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Finansów: J. Bauc

[1] Rozporządzenie wchodzi w życie 24 lutego 2001 r.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Deloitte

Audyt, konsulting, zarządzanie ryzykiem, doradztwo finansowe i podatkowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »