reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

z dnia 15 maja 2001 r.

w sprawie dokumentów wymaganych przy składaniu wniosku o udzielenie koncesji na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią i amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym

Na podstawie art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 19 listopada 1999 r. – Prawo działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 101, poz. 1178, z 2000 r. Nr 86, poz. 958 i Nr 114, poz. 1193 oraz z 2001 r. Nr 49, poz. 509) zarządza się, co następuje:

§ 1.
1. Do wniosku o udzielenie koncesji na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią i amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, zwanej dalej „działalnością gospodarczą", przedsiębiorca jest obowiązany dołączyć:

1) dokument określający formę prawną przedsiębiorcy, w szczególności statut lub umowę spółki, albo inny przewidziany przepisami prawa dokument dotyczący ustanowienia działalności gospodarczej lub organizacji przedsiębiorcy,

2) odpis z rejestru przedsiębiorców,

3) oświadczenie wskazujące osoby uprawnione do reprezentowania przedsiębiorcy i osoby ustanowione do kierowania działalnością gospodarczą, a także oświadczenia tych osób o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,

4) listę udziałowców lub akcjonariuszy oraz wielkość udziałów posiadanych przez każdego z udziałowców albo wielkość znacznych pakietów akcji w rozumieniu rozdziału 9 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. – Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (Dz. U. Nr 118, poz. 754 i Nr 141, poz. 945, z 1998 r. Nr 107, poz. 669 i Nr 113, poz. 715 oraz z 2000 r. Nr 22, poz. 270, Nr 60, poz. 702 i 703, Nr 94, poz. 1037, Nr 103, poz. 1099, Nr 114, poz. 1191, Nr 116, poz. 1216 i Nr 122, poz. 1315) posiadanych przez akcjonariuszy,

5) oświadczenie wskazujące adresy siedzib lub miejsc zamieszkania wspólnika lub wspólników,

6) oświadczenie określające proporcje udziału kapitału polskiego i zagranicznego w spółce oraz wysokość tych kapitałów,

7) informacje o niekaralności osób, o których mowa w pkt 3, oraz oświadczenia tych osób, że nie jest prowadzone przeciwko nim postępowanie karne albo postępowanie w sprawach o przestępstwa skarbowe lub wykroczenia skarbowe,

8) zaświadczenie właściwego urzędu skarbowego o niezaleganiu z wpłatami należności budżetowych oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub innego właściwego organu o niezaleganiu z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne,

9) dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości, która będzie wykorzystywana do wykonywania działalności gospodarczej,

10) zaświadczenie banku, w którym prowadzony jest rachunek bankowy wnioskodawcy, stwierdzające stan posiadanego przez niego rachunku bankowego,

11) odpis z Krajowego Rejestru Sądowego – rejestru dłużników niewypłacalnych,

12) zaświadczenie komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej, powiatowego inspektora sanitarnego oraz wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska stwierdzające, że obiekty budowlane i urządzenia techniczne przeznaczone do wykonywania działalności gospodarczej spełniają wymagania określone odpowiednio w przepisach o ochronie przeciwpożarowej, sanitarnych i ochronie środowiska.

2. Zaświadczenia, o których mowa w ust. 1 pkt 12, nie są wymagane przy składaniu wniosku o udzielenie koncesji w zakresie detalicznego obrotu bronią i amunicją oraz wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym oraz w zakresie wytwarzania istotnych części broni niezbędnych do jej naprawy w ramach usług rusznikarskich.

§ 2.
[1] Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: M. Biernacki

[1] Rozporządzenie wchodzi w życie 6 czerwca 2001 r.

Rozporządzenie traci moc 29 września 2001 r. na podstawie § 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 września 2001 r. uchylającego rozporządzenie w sprawie dokumentów wymaganych przy składaniu wniosku o udzielenie koncesji na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią i amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (Dz.U. Nr 106, poz. 1165).

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Paweł Huczko

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama