REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 55 poz. 577

OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 26 kwietnia 2001 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych

Tekst pierwotny

1. Na podstawie art. 16 ust. 1 zdanie pierwsze ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. Nr 62, poz. 718 i z 2001 r. Nr 46, poz. 499) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. Nr 85, poz. 428), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:

1) ustawą z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych (Dz.U. Nr 76, poz. 344),

2) ustawą z dnia 29 września 1995 r. o zmianie ustawy o samorządzie terytorialnym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 124, poz. 601),

3) ustawą z dnia 2 lutego 1996 r. o zmianie ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. Nr 58, poz. 262),

4) ustawą z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zmianie niektórych ustaw normujących funkcjonowanie gospodarki i administracji publicznej (Dz. U. Nr 106, poz. 496),

5) ustawą z dnia 21 lutego 1997 r. o zmianie ustawy o utworzeniu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U. Nr 41, poz. 255),

6) ustawą z dnia 20 sierpnia 1997 r. o zmianie ustaw o regionalnych izbach obrachunkowych, o samorządzie terytorialnym oraz o finansowaniu gmin (Dz. U. Nr 113, poz. 734 i z 1998 r. Nr 160, poz. 1062),

7) ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. Nr 106, poz. 679),

8) ustawą z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (Dz. U. Nr 141, poz. 943 i z 1998 r. Nr 162, poz. 1122),

9) ustawą z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014),

10) ustawą z dnia 18 grudnia 1998 r. o zmianie ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. Nr 160, poz. 1062),

11) ustawą z dnia 21 stycznia 2000 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem administracji publicznej (Dz. U. Nr 12, poz. 136 i Nr 122, poz. 1323)

i zmian wynikających z przepisów ogłoszonych przed dniem wydania jednolitego tekstu.

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst ustawy nie obejmuje:

1) art. 28 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. Nr 85, poz. 428), który stanowi:

„Art. 28. W ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym (Dz. U. Nr 16, poz. 95, Nr 32, poz. 191, Nr 34, poz. 199, Nr 43, poz. 253 i Nr 89, poz. 518 oraz z 1991 r. Nr 4, poz. 18 i Nr 110, poz. 473) w art. 62 skreśla się ust. 2 i oznaczenie ust. 1.";

2) art. 97 ustawy z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych (Dz. U. Nr 76, poz. 344), który stanowi:

„Art. 97. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1995 r., z tym że:

1) przepisy art. 7–12 i art. 92 wchodzą w życie z dniem ogłoszenia,

2) przepisy art. 4 ust. 1 pkt 3 w części dotyczącej zamówień publicznych finansowanych ze środków własnych oraz art. 31 wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 1996 r.";

3) art. 15 ustawy z dnia 29 września 1995 r. o zmianie ustawy o samorządzie terytorialnym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 124, poz. 601), który stanowi:

„Art. 15. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem przepisu art. 37b ustawy wymienionej w art. 1, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1996 r.";

4) art. 2 ustawy z dnia 2 lutego 1996 r. o zmianie ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. Nr 58, poz. 262), który stanowi:

„Art. 2. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.";

5) art. 84 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zmianie niektórych ustaw normujących funkcjonowanie gospodarki i administracji publicznej (Dz. U. Nr 106, poz. 496), który stanowi:

„Art. 84. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1997 r., z wyjątkiem art. 3, art. 7, art. 9, art. 10, art. 20, art. 24, art. 32, art. 34, art. 37, art. 45–47, art. 50, art. 66, art. 73 ust. 1, 2 i 4, art. 74, art. 76, art. 79, art. 80 i art. 82, które wchodzą w życie z dniem 1 października 1996 r., oraz art. 41, który wchodzi w życie z dniem wejścia w życie ustawy konstytucyjnej z dnia 21 czerwca 1996 r, o zmianie ustawy konstytucyjnej z dnia 17 października 1992 r. o wzajemnych stosunkach między władzą ustawodawczą i wykonawczą Rzeczypospolitej Polskiej oraz o samorządzie terytorialnym (Dz. U. Nr 106, poz. 488).";

6) art. 5 ustawy z dnia 21 lutego 1997 r. o zmianie ustawy o utworzeniu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 41, poz. 255), który stanowi:

„Art. 5. Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.";

7) art. 4 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o zmianie ustaw o regionalnych izbach obrachunkowych, o samorządzie terytorialnym oraz o finansowaniu gmin (Dz. U. Nr 113, poz. 734 i z 1998 r. Nr 160, poz. 1062), który stanowi:

„Art. 4. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z tym że art. 1 ust. 2 pkt 2 oraz art. 10 ust. 2–4 ustawy, o której mowa w art. 1, wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 1999 r.";

8) art. 30 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. Nr 106, poz. 679), który stanowi:

„Art. 30. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1998 r., z tym że:

1) przepisy art. 24e ustawy, o której mowa w art. 19, wchodzą w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia,

2) przepisy art. 24f–24h ustawy, o której mowa w art. 19, mają zastosowanie do radnych rad gmin kadencji następujących po kadencji, w czasie której niniejsza ustawa weszła w życie,

3) przepisy art. 35a ustawy, o której mowa w art. 23, wchodzą w życie z pierwszym dniem kadencji Sejmu i Senatu następującej po kadencji rozpoczętej w dniu 19 września 1993 r.,

4) przepisy art. 11 ustawy, o której mowa w art. 25, stosuje się nadal do radnych rad gmin kadencji, w czasie której niniejsza ustawa weszła w życie.";

9) art. 97 ustawy z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (Dz. U. Nr 141, poz. 943 i z 1998 r. Nr 162, poz. 1122), który stanowi:

„Art. 97. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 1999 r.";

10) art. 204 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014), który stanowi:

„Art. 204. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1999 r., z wyjątkiem art. 151 ust. 5, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2000 r.";

11) art. 3–5 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o zmianie ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. Nr 160, poz. 1062), które stanowią:

„Art. 3. 1. Zespoły zamiejscowe regionalnej izby obrachunkowej, której siedziba od dnia 1 stycznia 1999 r. znajduje się na obszarze innego województwa, stają się zespołami zamiejscowymi regionalnej izby obrachunkowej mającej siedzibę na obszarze tego samego województwa co siedziba zespołu zamiejscowego.

2. Członkowie kolegium oraz inni pracownicy regionalnej izby obrachunkowej, których miejscem pracy były w dniu 31 grudnia 1998 r. zespoły działające poza siedzibą izby, stają się z dniem 1 stycznia 1999 r. członkami kolegium i pracownikami izby obrachunkowej mającej siedzibę na obszarze tego samego województwa co siedziba ośrodka zamiejscowego.

3. Regionalne izby obrachunkowe mające siedzibę w miastach niebędących od dnia 1 stycznia 1999 r. siedzibą wojewody lub władz samorządu województwa wchodzą w skład izby mającej siedzibę na obszarze tego samego województwa, w mieście będącym siedzibą wojewody.

4. Na czas do wydania rozporządzenia, o którym mowa w art. 2 ust. 4 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych, po dniu wejścia w życie ustawy, izby, o których mowa w ust. 3, stają się zespołami zamiejscowymi.

5. Mienie Skarbu Państwa pozostające w dniu 31 grudnia 1998 r. w zarządzie regionalnych izb obrachunkowych i stanowiące wyposażenie zespołów działających poza siedzibą izby staje się z dniem 1 stycznia 1999 r. mieniem pozostającym w zarządzie tych izb, których siedziba znajduje się na obszarze tego województwa.

6. Mienie Skarbu Państwa pozostające w dniu 31 grudnia 1998 r. w zarządzie regionalnej izby obrachunkowej, która z dniem 1 stycznia 1999 r. wchodzi w skład regionalnej izby obrachunkowej, o której mowa w ust. 3, staje się z dniem 1 stycznia 1999 r. mieniem pozostającym w zarządzie regionalnej izby obrachunkowej, o której mowa w ust. 3.

7. Z dniem 31 grudnia 1998 r. wygasają akty powołania prezesa i wiceprezesa regionalnej izby obrachunkowej, która wchodzi z dniem 1 stycznia 1999 r. w skład innej regionalnej izby obrachunkowej,

8. Sprawę wszczętą przed dniem wejścia w życie ustawy rozpatruje izba dotychczas właściwa, z zastrzeżeniem ust. 9.

9. Sprawa rozpatrywana dotąd przez izbę, o której mowa w ust. 3, jest przejmowana przez izbę właściwą według przepisów ustawy.

10. Izby właściwe według przepisów dotychczasowych prowadzą nadal postępowania nadzorcze w stosunku do uchwał organów gmin w sprawie zmian budżetów gmin na rok 1998 oraz czynności kontrolne rozpoczęte w 1998 r.

Art. 4. Wojewodowie zapewnią regionalnym izbom obrachunkowym pomieszczenia niezbędne do wykonywania zadań.

Art. 5. Ustawa wchodzi w życie:

1) z dniem 1 stycznia 1999 r. w zakresie dotyczącym art. 1, 2 i 4,

2) z dniem ogłoszenia w zakresie dotyczącym art. 3.";

12) art. 75 ustawy z dnia 21 stycznia 2000 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem administracji publicznej (Dz. U. Nr 12, poz. 136 i Nr 122, poz. 1323), który stanowi:

„Art. 75. Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z wyjątkiem:

1) art. 71, który wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 stycznia 1999 r.,

2) art. 5 pkt 6 i 8, art. 8 pkt 3, art. 25 pkt 26 i art. 29 pkt 2, które wchodzą w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 stycznia 2000 r.,

3) art. 24 pkt 6–10 i art. 41 pkt 2, które wchodzą w życie z dniem 1 kwietnia 2000 r.,

4) art. 63 ust. 2, który wchodzi w życie z dniem 1 września 2000 r.,

5) art. 2, art. 14 pkt 2 lit. a), c)–e), pkt 3, 4 i 5 lit. a), art. 15 pkt 10 lit. d), art. 26 pkt 1, art. 30 pkt 1, art. 39 pkt 1 lit. a), art. 40 pkt 2 lit. b), art. 46 pkt 1 i 3 i art. 62, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2001 r.,

6) art. 25 pkt 20, który wchodzi w życie z dniem 1 września 2001 r.,

7) art. 46 pkt 2, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2002 r."

Marszałek Sejmu: M. Płażyński

Załącznik 1. [USTAWA z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych.]

Załącznik do obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 kwietnia 2001 r. (poz. 576)

USTAWA

z dnia 7 października 1992 r.

o regionalnych izbach obrachunkowych.

Rozdział 1

Przepisy ogólne

Art. 1.1) 1. Regionalne izby obrachunkowe, zwane dalej „izbami", są państwowymi organami nadzoru i kontroli gospodarki finansowej podmiotów, o których mowa w ust. 2.

2.2) Izby sprawują nadzór nad działalnością jednostek samorządu terytorialnego w zakresie spraw finansowych oraz dokonują kontroli gospodarki finansowej i zamówień publicznych:

1) jednostek samorządu terytorialnego,

2) związków międzygminnych,

3) stowarzyszeń gmin oraz stowarzyszeń gmin i powiatów,

4) związków powiatów,

5) stowarzyszeń powiatów,

6)3) samorządowych jednostek organizacyjnych, w tym samorządowych osób prawnych,

7) innych podmiotów, w zakresie wykorzystywania przez nie dotacji przyznawanych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego.

3. Izby wydają opinie w sprawach określonych ustawami.

4. Izby prowadzą działalność informacyjną i szkoleniową w zakresie objętym nadzorem i kontrolą.

Art. 2. 1. Nadzór nad działalnością regionalnych izb obrachunkowych sprawuje Prezes Rady Ministrów, na podstawie kryterium zgodności z prawem.

2.4) W razie powtarzającego się naruszania przez izbę prawa, Prezes Rady Ministrów na wniosek ministra właściwego do spraw administracji publicznej może rozwiązać kolegium izby, określając jednocześnie termin – nie dłuższy niż 3 miesiące – dla powołania kolegium w nowym składzie. Rozwiązanie kolegium jest równoznaczne z odwołaniem prezesa i zastępcy prezesa izby.

3.5) Prezes Rady Ministrów w sytuacji przewidzianej w ust. 2 wyznacza, na wniosek ministra właściwego do spraw administracji publicznej, tymczasowego prezesa, który do czasu utworzenia kolegium w nowym składzie pełni funkcję tego organu.

4.6) Prezes Rady Ministrów na wniosek ministra właściwego do spraw administracji publicznej, po zasięgnięciu opinii sejmików województw, określi, w drodze rozporządzenia, siedziby izb, zasięg terytorialny ich działania, siedziby zespołów zamiejscowych, szczegółową organizację izb, liczbę członków kolegium w każdej z nich i tryb postępowania w sprawach określonych w ustawie.

Art. 3.7) Dla podmiotów, o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 2–7, właściwa jest izba obejmująca swoim zasięgiem działania siedzibę tych podmiotów.

Art. 4.8) Izby są państwowymi jednostkami budżetowymi, z tym że działalność określona w art. 1 ust. 4 może być finansowana ze środków uzyskiwanych z tej działalności i gromadzonych na odrębnym rachunku bankowym.

Rozdział 2

Zadania regionalnych izb obrachunkowych

Art. 5.9) 1. Izby kontrolują gospodarkę finansową, w tym realizację zobowiązań podatkowych oraz zamówienia publiczne podmiotów, o których mowa w art. 1 ust. 2, na podstawie kryterium zgodności z prawem i zgodności dokumentacji ze stanem faktycznym.

2. Kontrola gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego w zakresie zadań administracji rządowej, wykonywanych przez te jednostki na podstawie ustaw lub zawieranych porozumień, dokonywana jest także z uwzględnieniem kryterium celowości, rzetelności i gospodarności.

Art. 6. (skreślony).10)

Art. 7.11) 1. Izby przeprowadzają co najmniej raz na cztery lata kompleksową kontrolę gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego.

2. Kontrolę podmiotów, o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 6 i 7, izby mogą przeprowadzać również na wniosek jednostek samorządu terytorialnego i ich związków oraz agencji lub funduszy celowych w przypadku przekazania środków publicznych na rzecz jednostki samorządu terytorialnego.

3. (skreślony).12)

Art. 8. 1.13) W związku z wykonywaną kontrolą inspektorzy do spraw kontroli gospodarki finansowej mają prawo:

1) żądania niezbędnych informacji dotyczących działalności kontrolowanych jednostek, w szczególności ich gospodarki finansowej z zakresu realizacji budżetu oraz gospodarki finansowej,

2) wstępu na teren i do pomieszczeń jednostek kontrolowanych,

3) wglądu w dokumentację związaną z dysponowaniem środkami pieniężnymi, łącznie z kontrolą stanu kasy,

4) wglądu w dokumentację związaną z gospodarką środkami rzeczowymi,

5) wglądu w dokumentację związaną z gospodarką finansową kontrolowanej jednostki,

6) zabezpieczania dokumentów i innych dowodów,

7)14) wglądu w indywidualną dokumentację podatkową podmiotów ponoszących ciężary publiczne na rzecz jednostek samorządu terytorialnego,

8)14) dostępu do danych osobowych dotyczących kwalifikacji i uposażenia pracowników samorządowych.

2.15) Realizując zadania wynikające z ust. 1 pkt 7, inspektorzy do spraw kontroli gospodarki finansowej związani są tajemnicą skarbową, o której mowa w art. 293 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 i Nr 160, poz. 1083, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 1999 r. Nr 11, poz. 95 i Nr 92, poz. 1062, z 2000 r. Nr 94, poz. 1037, Nr 116, poz. 1216, Nr 120, poz. 1268 i Nr 122, poz. 1315 oraz z 2001 r. Nr 16, poz. 166, Nr 39, poz. 459 i Nr 42, poz. 475).

Art. 9. 1. Z przeprowadzonej kontroli sporządza się protokół, który podpisują inspektor do spraw kontroli gospodarki finansowej i kierownik kontrolowanej jednostki oraz skarbnik (główny księgowy) lub ich zastępcy.

2. Na podstawie wyników kontroli izba kieruje do kontrolowanej jednostki wystąpienie pokontrolne, wskazując źródła i przyczyny nieprawidłowości, ich rozmiary, osoby odpowiedzialne oraz wnioski zmierzające do ich usunięcia i usprawnienia badanej działalności.

3. Kontrolowana jednostka jest obowiązana w terminie 30 dni od dnia doręczenia wystąpienia zawiadomić izbę o wykonaniu wniosków lub o przyczynach ich niewykonania. Do wniosków zawartych w wystąpieniu pokontrolnym przysługuje prawo zgłoszenia zastrzeżenia do kolegium izby.16)

4.17) Zastrzeżenie składa właściwy organ jednostki kontrolowanej w terminie 14 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego za pośrednictwem prezesa izby. Podstawą zgłoszenia zastrzeżenia może być tylko zarzut naruszenia prawa poprzez błędną jego wykładnię lub niewłaściwe zastosowanie.

5.18) Bieg terminu, o którym mowa w ust. 3, ulega zawieszeniu na czas rozpatrzenia zastrzeżenia w odniesieniu do wniosków pokontrolnych objętych zastrzeżeniem.

Art. 9a.19) 1. Izby kontrolują pod względem rachunkowym i formalnym kwartalne sprawozdania z wykonania budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz wnioski o przyznanie części rekompensującej subwencji ogólnej.

2. Minister właściwy do spraw budżetu określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe zasady sporządzania sprawozdań i wniosków, o których mowa w ust. 1.

Art. 10.20) 1. Informację o stwierdzonych nieprawidłowościach w zakresie danych dotyczących naliczania subwencji i rozliczeń dotacji celowych prezes izby przekazuje organom dokonującym podziału tych środków oraz Prezesowi Rady Ministrów.

2. (skreślony).21)

3. (skreślony).21)

4. (skreślony).21)

Art. 11.22) 1.23) Izba bada uchwały podejmowane przez organy jednostek samorządu terytorialnego w sprawach:

1) procedury uchwalania budżetu i jego zmian,

2) budżetu i jego zmian,

3) zaciągania zobowiązań wpływających na wysokość długu publicznego jednostki samorządu terytorialnego oraz udzielania pożyczek,

4) zasad i zakresu przyznawania dotacji,

5) podatków i opłat lokalnych,

6) absolutorium dla zarządu.

2.24) W przypadku nieuchwalenia budżetu przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego do dnia 31 marca roku budżetowego, izba ustala budżet tej jednostki w terminie do końca kwietnia roku budżetowego w zakresie obowiązkowych zadań własnych oraz zadań z zakresu administracji rządowej, wykonywanych przez te jednostki na podstawie ustaw lub porozumień.

3.25) W przypadku nieistotnego naruszenia prawa w uchwale izba nie stwierdza nieważności uchwały, lecz ogranicza się do wskazania, że uchwałę wydano z naruszeniem prawa.

4.26) Przepisy ust. 1–3 stosuje się odpowiednio do związków jednostek samorządu terytorialnego.

Art. 12.27) 1.28) Izba, prowadząc postępowanie nadzorcze w sprawie uznania uchwały budżetowej organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego za nieważną w całości lub w części, wskazuje nieprawidłowości oraz sposób i termin ich usunięcia.

2. Jeżeli organ właściwy w wyznaczonym terminie nie usunie nieprawidłowości, o których mowa w ust. 1, kolegium izby orzeka o nieważności uchwał w całości lub w części.

3. W przypadku stwierdzenia nieważności uchwały budżetowej w całości lub w części budżet lub jego część dotknięte nieważnością ustala kolegium izby.

Art. 13.29) Do zadań izby należy ponadto:

1) wydawanie, na wniosek pożyczkodawcy lub kredytodawcy, opinii o możliwości spłaty pożyczki lub kredytu,

2) opiniowanie możliwości sfinansowania deficytu budżetowego oraz prognozy kształtowania się długu publicznego, o których mowa w art. 115 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014, z 1999 r. Mr 38, poz. 360, Nr 49, poz. 485, Nr 70, poz. 778 i Nr 110, poz. 1255, z 2000 r. Nr 6, poz. 69, Nr 12, poz. 136, Nr 48. poz. 550, Nr 95, poz. 1041, Nr 119, poz. 1251 i Nr 122, poz. 1315 oraz z 2001 r. Nr 45, poz. 497 i Nr 46, poz. 499),

3) wydawanie opinii o przedkładanych projektach budżetów jednostek samorządu terytorialnego wraz z informacjami o stanie mienia jednostek samorządu terytorialnego i objaśnieniami,

4) wydawanie opinii o przedkładanych przez zarządy jednostek samorządu terytorialnego informacjach o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze,

5) wydawanie opinii o przedkładanych przez zarządy jednostek samorządu terytorialnego sprawozdaniach z wykonania budżetu wraz z odrębnymi sprawozdaniami z wykonania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej, przekazanych ustawowo,

6) wydawanie opinii o sprawozdaniach jednostek samorządu terytorialnego z wykonania planów finansowych zadań publicznych z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej,

7) wydawanie opinii o sprawozdaniach z wykonania planów finansowych zadań publicznych wynikających z porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego,

8) wydawanie opinii o wnioskach komisji rewizyjnych organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego w sprawie absolutorium,

9) rozpatrywanie spraw dotyczących powiadomień przez skarbnika (głównego księgowego budżetu jednostki samorządu terytorialnego) o. przypadkach dokonania kontrasygnaty na pisemne polecenie zwierzchnika, zgodnie z odrębnymi ustawami,

10) rozpatrywanie innych spraw określonych w odrębnych ustawach.

Rozdział 3

Organizacja i zasady działania regionalnych izb obrachunkowych

Art. 14. Organami izby są:

1) kolegium izby,

2) komisja orzekająca w sprawach o naruszenie dyscypliny budżetowej.

Art. 15. 1.30) Kolegium izby składa się z przewodniczącego, którym jest prezes izby, oraz członków powołanych przez Prezesa Rady Ministrów spośród kandydatów przedstawionych przez kolegium izby w trybie określonym w rozporządzeniu, o którym mowa w art. 2 ust. 4.

2.31) Połowę składu kolegium izby stanowią członkowie powołani spośród kandydatów przedstawionych przez kolegium izby po uprzednim zgłoszeniu ich do kolegium przez organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego oraz zaopiniowaniu przez kolegium izby z uwzględnieniem kryteriów wysokiej wiedzy w zakresie funkcjonowania samorządu terytorialnego i finansów publicznych. Tryb zgłaszania do kolegium izby kandydatów przez jednostki samorządu terytorialnego określa rozporządzenie, o którym mowa w art. 2 ust. 4.

2a. (skreślony).32)

3.33) Członkowie kolegium w zakresie realizacji zadań nadzorczych i funkcji kontrolnych są niezawiśli i podlegają jedynie ustawom.

4.34) Członkiem kolegium może zostać osoba, która:

1) posiada pełną zdolność do czynności prawnych,

2) posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw publicznych,

3) ukończyła studia wyższe administracyjne, ekonomiczne lub prawnicze,

4) posiada czteroletni staż pracy w jednostkach związanych z funkcjonowaniem samorządu terytorialnego lub finansów publicznych,

5) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo popełnione z winy umyślnej.

5.35) Odwołanie członka kolegium następuje w przypadku:

1) złożenia rezygnacji ze stanowiska,

2) skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,

3) utraty warunków określonych w ust. 4,

4) stwierdzenia powtarzającego się naruszania prawa podczas wykonywania obowiązków lub uchylania się od ich wykonywania.

6. (skreślony).36)

7.37) Członkostwo w kolegium ma charakter etatowy lub pozaetatowy. Charakter członkostwa określa organ powołujący członka kolegium po zasięgnięciu opinii prezesa izby.

Art. 16. 1.38) Prezesa izby powołuje i odwołuje Prezes Rady Ministrów, po zasięgnięciu opinii kolegium izby; art. 15 ust. 4 i 5 stosuje się odpowiednio.

2. Zastępcę prezesa powołuje i odwołuje Prezes Rady Ministrów, na wniosek prezesa izby, spośród członków kolegium izby.

Art. 17.39) 1. Prezes izby reprezentuje ją na zewnątrz, kieruje sprawami niezastrzeżonymi dla organów izby i jest przełożonym pracowników izby.

2. Prezes izby:

1) kieruje obradami kolegium oraz wyznacza składy orzekające,

2)40) występuje do Prezesa Rady Ministrów z wnioskiem o odwołanie członka kolegium, po zasięgnięciu opinii kolegium izby,

3) występuje do Prezesa Rady Ministrów o zwiększenie liczby członków kolegium,

4) (skreślony).41)

Art. 18. 1. Do właściwości kolegium izby należy:42)

1)43) ustalanie budżetów jednostek samorządu terytorialnego w przypadku, o którym mowa w art. 123 ust. 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014, z 1999 r. Nr 38, poz. 360, Nr 49, poz. 485, Nr 70, poz. 778 i Nr 110, poz. 1255, z 2000 r. Nr 6, poz. 69, Nr 12, poz. 136, Nr 48, poz. 550, Nr 95, poz. 1041, Nr 119, poz. 1251 i Nr 122, poz. 1315 oraz z 2001 r. Nr 45, poz. 497 i Nr 46, poz. 499), oraz orzekanie o nieważności uchwał, o których mowa w art. 11 ust. 1,

2) rozpatrywanie odwołań w sprawach określonych w art. 20 ust. 2,

3)44) przyjmowanie sprawozdań z działalności kontrolnej i informacyjno-szkoleniowej izby,

4)45) uchwalanie wniosków do projektu budżetu izby oraz ramowego planu pracy,

5) przyjmowanie sprawozdań z wykonania budżetu oraz rocznego ramowego planu pracy izby, w tym planu kontroli,

5a)46) rozpatrywanie zastrzeżeń do wniosków zawartych w wystąpieniach pokontrolnych,

6) podejmowanie uchwał w innych sprawach, określonych w odrębnych przepisach.

2. Uchwały kolegium izby zapadają bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej 1/2 liczby członków kolegium izby.

3.47) W posiedzeniu kolegium izby ma prawo uczestniczyć przedstawiciel podmiotu określonego w art. 1 ust. 2, którego sprawa jest rozpatrywana.

Art. 19. 1. W izbie działają składy orzekające, złożone z 3 członków kolegium.

2.48) Do właściwości składów orzekających należy wydawanie opinii w sprawach określonych w ustawach.

3.49) W sprawach, o których mowa w art. 13 pkt 8, izby wydają opinię w terminie 14 dni.

Art. 20. 1.50) Od uchwał składów orzekających służy odwołanie do kolegium izby w terminie 14 dni od dnia doręczenia uchwały.

2.51) Odwołanie od opinii wydanej przez skład orzekający w sprawach określonych w art. 13 pkt 3–7 rozpatrywane jest przez kolegium izby, nie później niż w terminie 14 dni od daty jego wniesienia.

Art. 21. 1.52) Wydanie przez izbę negatywnej opinii o projekcie budżetu jednostki samorządu terytorialnego nie wstrzymuje procedury uchwalania budżetu, jednakże zarząd jednostki samorządu terytorialnego obowiązany jest przed uchwaleniem budżetu przedstawić tę opinię organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego wraz z odpowiedzią na zawarte w niej zarzuty.

2.53) O negatywnej opinii wydanej w sprawach określonych w art. 13 pkt 5 i 6 prezes izby informuje właściwego wojewodę i ministra właściwego do spraw finansów publicznych.

3.54) Negatywną opinię izby o sprawozdaniach z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego oraz planu finansowego wykonywanych zadań z zakresu administracji rządowej zarząd przedstawia organowi stanowiącemu jednostki wraz z odpowiedzią na zawarte w niej zarzuty nie później niż przed rozpatrzeniem absolutorium dla zarządu. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio.

4.55) Negatywną opinię o sprawozdaniach z wykonania planów finansowych zadań publicznych wynikających z porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego prezes izby przekazuje organom stanowiącym tych jednostek.

Art. 22. 1.56) W skład komisji orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny budżetowej wchodzą: przewodniczący, jego zastępcy i od trzech do dziewięciu członków. Kadencja komisji trwa 4 lata.

2. Przewodniczącym komisji orzekającej jest zastępca prezesa izby.

3. Zastępców przewodniczącego i członków komisji powołuje prezes izby.

4. Komisje orzekające w sprawach o naruszenie dyscypliny budżetowej działają na podstawie odrębnych przepisów.

Art. 23. 1 .57) Ograniczenia prowadzenia działalności gospodarczej przez pracowników regionalnych izb obrachunkowych zajmujących stanowiska prezesa, członka kolegium, naczelnika wydziału oraz inspektora do spraw kontroli określają przepisy o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne.

2.58) Stanowisk, o których mowa w ust. 1, nie można łączyć z członkostwem w organach jednostek samorządu terytorialnego oraz samorządowych kolegiach odwoławczych.

Art. 24.59) 1. Inspektorzy wykonują zadania kontrolne izby; sporządzają protokoły, które przekazują prezesowi izby i podmiotom kontrolowanym.

2. Inspektorowi kontroli oraz osobie nadzorującej czynności kontrolne przysługuje dieta w podwójnej wysokości.

Art. 25.60) Członkowie kolegium oraz inspektorzy w zakresie wykonywanych czynności korzystają z ochrony prawnej przysługującej funkcjonariuszom publicznym.

Art. 25a.61) 1. Prezesi izb oraz po jednym reprezentancie wybranym przez kolegia izb tworzą Krajową Radę Regionalnych Izb Obrachunkowych, do zadań której należy:

1) reprezentowanie izb wobec naczelnych i centralnych organów państwa,

2) przedstawianie Prezesowi Rady Ministrów wniosków dotyczących zmian w przepisach prawnych regulujących komunalną gospodarkę finansową,

3) przedkładanie właściwemu dysponentowi części budżetowej wniosków do projektu budżetu państwa w części obejmującej izby,

4) upowszechnianie dorobku i doświadczeń izb,

5) uzgadnianie planów i programów szkoleń pracowników izb,

6) koordynowanie planów i programów kontroli,

7)62) przedkładanie corocznie Sejmowi i Senatowi w terminie do 30 czerwca sprawozdań z działalności izb i wykonania budżetu przez jednostki samorządu terytorialnego.

2. Rada wybiera ze swojego składu na okres dwóch lat przewodniczącego i dwóch zastępców.

3. Przewodniczący Rady kieruje jej pracami oraz reprezentuje Radę na zewnątrz.

4. Krajowa Rada pracuje na podstawie regulaminu zatwierdzonego przez Prezesa Rady Ministrów.

Art. 25b.61) 1. Zastrzeżenia do wniosków zawartych w wystąpieniach pokontrolnych rozpatrują kolegia izb.

2. Kolegium może zastrzeżenia oddalić lub uwzględnić. Przed rozstrzygnięciem sprawy kolegium może zarządzić przeprowadzenie dodatkowych czynności kontrolnych.

3. Uchwały kolegium w sprawach odwoławczych zapadają zwykłą większością głosów, na posiedzeniu niejawnym.

4. Rozpatrzenie zastrzeżenia powinno nastąpić w terminie 30 dni.

Art. 26. 1. Obsługę administracyjną izby zapewnia biuro izby.

2. Do pracowników regionalnych izb obrachunkowych stosuje się przepisy ustawy z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych (Dz. U. Nr 31, poz. 214, z 1984 r. Nr 35, poz. 187, z 1988 r. Nr 19, poz. 132, z 1989 r. Nr 4, poz. 24 i Nr 34, poz. 178 i 182, z 1990 r. Nr 20, poz. 121, z 1991 r. Nr 55, poz. 234, Nr 88, poz. 400 i Nr 95, poz. 425, z 1992 r. Nr 54, poz. 254 i Nr 90, poz. 451, z 1994 r. Nr 136, poz. 704, z 1995 r. Nr 132, poz. 640, z 1996 r. Nr 89, poz. 402 i Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 98, poz. 604, Nr 133, poz. 882 i 883 i Nr 141, poz. 943, z 1998 r. Nr 131, poz. 860, Nr 155, poz. 1016 i Nr 162, poz. 1118, z 1999 r. Nr 49, poz. 483 i Nr 70, poz. 778 oraz z 2000 r. Nr 6, poz. 69, Nr 66, poz. 787 i Nr 109, poz. 1165).

3.63) Stosunek pracy z przewodniczącym kolegium, jego zastępcą oraz pozostałymi etatowymi członkami kolegium izby nawiązuje się na podstawie powołania.

3a.64) Nieetatowi członkowie kolegium izby otrzymują stosowny ryczałt określony rozporządzeniem, o którym mowa w ust. 6. Do nieetatowych członków kolegium izby stosuje się odpowiednio przepisy art. 25 ust. 1–3 ustawy o samorządzie terytorialnym, z tym że zgodę na rozwiązanie stosunku pracy wyraża kolegium izby.

4. (skreślony).65)

5. (skreślony).65)

6. Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, zasady wynagradzania pracowników izb oraz wymagane kwalifikacje w zakresie wykształcenia i praktyki zawodowej, zasady ustalania ryczałtu, diet i zwrotu kosztów podróży nieetatowych członków kolegiów izb.

Rozdział 4

Przepisy karne

Art. 27.66) Kto uchyla się od kontroli, w szczególności przez nieprzedłożenie potrzebnych dla kontroli dokumentów, albo niezgodnie z prawdą informuje o wykonaniu wniosków pokontrolnych, podlega karze grzywny.

Rozdział 5

Przepisy końcowe

Art. 28. (pominięty).67)

Art. 29. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1993 r.

1) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o zmianie ustaw o regionalnych izbach obrachunkowych, o samorządzie terytorialnym oraz o finansowaniu gmin (Dz. U. Nr 113, poz. 734), która weszła w życie z dniem 10 października 1997 r.

2) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o zmianie ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. Nr 160, poz. 1062), która weszła w życie z dniem 1 stycznia 1999 r.

3) W brzmieniu ustalonym przez art. 31 pkt 1 ustawy z dnia 21 stycznia 2000 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem administracji publicznej (Dz. U. Nr 12, poz. 136), która weszła w życie z dniem 23 lutego 2000 r.

4) Ze zmianami wprowadzonymi przez art. 53 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zmianie niektórych ustaw normujących funkcjonowanie gospodarki i administracji publicznej (Dz. U. Nr 106, poz. 496), która weszła w życie z dniem 1 stycznia 1997 r. i przez art. 1 pkt 2 lit. a) ustawy, o której mowa w przypisie 2.

5) Ze zmianą wprowadzoną przez art. 1 pkt 2 lit. b) ustawy, o której mowa w przypisie 2.

6) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 2 lit. c) ustawy, o której mowa w przypisie 2.

7) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 3 ustawy, o której mowa w przypisie 2.

8) Ze zmianami wprowadzonymi przez art. 1 pkt 4 ustawy, o której mowa w przypisie 2.

9) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 5 ustawy, o której mowa w przypisie 2.

10) Przez art. 1 pkt 6 ustawy, o której mowa w przypisie 2.

11) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 7 ustawy, o której mowa w przypisie 2.

12) Przez art. 31 pkt 2 ustawy, o której mowa w przypisie 3.

13) Oznaczenie ust. 1 wprowadzone przez art. 1 pkt 8 lit. a) ustawy, o której mowa w przypisie 2.

14) Dodany przez art. 1 pkt 8 lit. a) ustawy, o której mowa w przypisie 2.

15) Dodany przez art. 1 pkt 8 lit. b) ustawy, o której mowa w przypisie 2.

16) Zdanie drugie dodane przez art. 1 pkt 4 lit. a) ustawy, o której mowa w przypisie 1.

17) Dodany przez art. 1 pkt 4 lit. b) ustawy, o której mowa w przypisie 1, i ze zmianą wprowadzoną przez art. 1 pkt 9 ustawy, o której mowa w przypisie 2.

18) Dodany przez art. 1 pkt 4 lit. b) ustawy, o której mowa w przypisie 1.

19) Dodany przez art. 1 pkt 5 ustawy, o której mowa w przypisie 1, i w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 10 ustawy, o której mowa w przypisie 2.

20) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 6 ustawy, o której mowa w przypisie 1.

21) Przez art. 2 pkt 2 ustawy, o której mowa w przypisie 2.

22) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 7 ustawy, o której mowa w przypisie 1.

23) W brzmieniu ustalonym przez art. 31 pkt 3 ustawy, o której mowa w przypisie 3.

24) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 11 lit. b) ustawy, o której mowa w przypisie 2.

25) Ze zmianą wprowadzoną przez art. 1 pkt 11 lit. c) ustawy, o której mowa w przypisie 2.

26) Ze zmianą wprowadzoną przez art. 1 pkt 11 lit. d) ustawy, o której mowa w przypisie 2.

27) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 8 ustawy, o której mowa w przypisie 1.

28) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 12 ustawy, o której mowa w przypisie 2.

29) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 13 ustawy, o której mowa w przypisie 2.

30) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 14 lit. a) ustawy, o której mowa w przypisie 2.

31) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 14 lit. b) ustawy, o której mowa w przypisie 2.

32) Dodany przez art. 1 pkt 10 lit. b) ustawy, o której mowa w przypisie 1, a następnie skreślony przez art. 1 pkt 14 lit. c) ustawy, o której mowa w przypisie 2.

33) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 10 lit. c) ustawy, o której mowa w przypisie 1.

34) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 14 lit. d) ustawy, o której mowa w przypisie 2.

35) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 14 lit. e) ustawy, o której mowa w przypisie 2.

36) Przez art. 31 pkt 4 ustawy, o której mowa w przypisie 3.

37) Dodany przez art. 1 pkt 10 lit. e) ustawy, o której mowa w przypisie 1.

38) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 15 ustawy, o której mowa w przypisie 2.

39) w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 11 ustawy, o której mowa w przypisie 1.

40) Ze zmianą wprowadzoną przez art. 1 pkt 16 ustawy, o której mowa w przypisie 2.

41) Przez art. 181 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014), która weszła w życie z dniem 1 stycznia 1999 r.

42) Zdanie wstępne ze zmianą wprowadzoną przez art. 1 pkt 12 lit. a) ustawy, o której mowa w przypisie 1.

43) \/\/ brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 17 ustawy, o której mowa w przypisie 2.

44) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 12 lit. c) ustawy, o której mowa w przypisie 1.

45) w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 12 lit. d) ustawy, o której mowa w przypisie 1.

46) Dodany przez art. 1 pkt 12 lit. e) ustawy, o której mowa w przypisie 1.

47) Ze zmianą wprowadzoną przez art. 1 pkt 3 ustawy, o której mowa w przypisie 1.

48) Ze zmianami wprowadzonymi przez art. 1 pkt 2 ustawy z dnia 2 lutego 1996 r. o zmianie ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. Nr 58, poz. 262), która weszła w życie z dniem 9 czerwca 1996 r. i przez art. 1 pkt 13 lit. a) ustawy, o której mowa w przypisie 1.

49) Dodany przez art. 1 pkt 13 lit. b) ustawy, o której mowa w przypisie 1, i ze zmianą wprowadzoną przez art. 1 pkt 18 ustawy, o której mowa w przypisie 2.

50) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 14 lit. a) ustawy, o której mowa w przypisie 1.

51) Ze zmianami wprowadzonymi przez art. 1 pkt 14 lit. b) ustawy, o której mowa w przypisie 1, i przez art. 1 pkt 19 ustawy, o której mowa w przypisie 2.

52) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 20 lit. a) ustawy, o której mowa w przypisie 2.

53) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 15 ustawy, o której mowa w przypisie 1, i ze zmianą wprowadzoną przez art. 1 pkt 20 lit. b) ustawy, o której mowa w przypisie 2.

54) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 20 lit. c) ustawy, o której mowa w przypisie 2.

55) Dodany przez art. 1 pkt 20 lit. d) ustawy, o której mowa w przypisie 2.

56) Ze zmianą wprowadzoną przez art. 1 pkt 16 ustawy, o której mowa w przypisie 1.

57) W brzmieniu ustalonym przez art. 20 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. Nr 106, poz. 679), która weszła w życie z dniem 1 stycznia 1998 r., i z oznaczeniem ust. 1 wprowadzonym przez art. 1 pkt 21 ustawy, o której mowa w przypisie 2.

58) Dodany przez art. 1 pkt 21 ustawy, o której mowa w przypisie 2.

59) \/v brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 18 ustawy, o której mowa w przypisie 1.

60) w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 19 ustawy, o której mowa w przypisie 1.

61) Dodany przez art. 1 pkt 20 ustawy, o której mowa w przypisie 1.

62) Ze zmianami wprowadzonymi przez art. 1 pkt 22 lit. a) i b) ustawy, o której mowa w przypisie 2.

63) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 21 lit. a) ustawy, o której mowa w przypisie 1.

64) Dodany przez art. 1 pkt 21 lit. b) ustawy, o której mowa w przypisie 1.

65) Przez art. 1 pkt 21 lit. c) ustawy, o której mowa w przypisie 1.

66) Ze zmianą wprowadzoną przez art. 1 pkt 22 ustawy, o której mowa w przypisie 1.

67) Zamieszczony w obwieszczeniu.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA