reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW

z dnia 18 czerwca 2001 r.

w sprawie wykazu dokumentów, które dołącza się do wniosku o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej oraz do wniosku o zmianę obszaru lub rzeczowego zakresu działania zakładu ubezpieczeń

Na podstawie art. 30 ust. 4 ustawy z dnia 28 lipca 1990 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. z 1996 r. Nr 11, poz. 62, z 1997 r. Nr 43, poz. 272, Nr 88, poz. 554, Nr 107, poz. 685, Nr 121, poz. 769 i 770 i Nr 139, poz. 934, z 1998 r. Nr 155, poz. 1015, z 1999 r. Nr 49, poz. 483, Nr 101, poz. 1178 i Nr 110, poz. 1255, z 2000 r. Nr 43, poz. 483, Nr 48, poz. 552, Nr 70, poz. 819, Nr 114, poz. 1193 i Nr 116, poz. 1216 oraz z 2001 r. Nr 37, poz. 424) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Do wniosku o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej dołącza się następujące dokumenty:

1) oświadczenia założycieli o kapitale zakładowym ze wskazaniem podmiotów obejmujących akcje lub udziały, sposobu objęcia akcji lub udziałów, ilości obejmowanych akcji lub udziałów oraz rodzaju akcji lub udziałów,

2) plan działalności, do którego załącza się sporządzony w wersji optymistycznej i pesymistycznej rachunek symulacyjny, obejmujący trzy kolejne lata działalności zakładu ubezpieczeń, oraz program reasekuracji,

3) sprawozdania finansowe założycieli zakładu ubezpieczeń, obejmujące bilanse, rachunki zysków i strat, sprawozdania z przepływu środków pieniężnych – w przypadku gdy obowiązek sporządzania takich sprawozdań finansowych założycieli, z prowadzonej przez nich działalności gospodarczej, wynika z odrębnych przepisów, za ostatnie trzy lata przed dniem złożenia wniosku lub z całego okresu działalności, o ile założyciel prowadzi działalność krócej niż przez okres trzech lat,

4) noty objaśniające do sprawozdań, o których mowa w pkt 3, oraz wyliczenie marginesu wypłacalności i wartości środków własnych,

5) sprawozdania bankowe z przepływu środków pieniężnych na rachunkach bankowych, obejmujące okres roku do dnia złożenia wniosku, zeznania podatkowe, składane na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, za ostatnie trzy lata podatkowe, oświadczenie o pochodzeniu środków pieniężnych, przeznaczonych na pokrycie kapitału zakładowego i funduszu organizacyjnego, założycieli zakładu ubezpieczeń będących osobami fizycznymi, które nie mają obowiązku sporządzania sprawozdań finansowych,

6) zaświadczenie organu nadzoru, właściwego dla siedziby zagranicznego zakładu ubezpieczeń, dotyczące prowadzonej przez wnioskodawcę działalności oraz spełnienia wymogów w zakresie wypłacalności,

7) odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub równoważny mu dokument wystawiony poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, wydany nie później niż w terminie trzech miesięcy przed dniem złożenia wniosku – w przypadku gdy założycielem jest osoba prawna,

8) poświadczone notarialnie kopie stron dowodu osobistego zawierające: serię i numer dowodu osobistego, imię i nazwisko, numer PESEL, oznaczenie organu wydającego dowód osobisty oraz datę wydania dowodu osobistego albo poświadczoną notarialnie kopię paszportu – w przypadku gdy założycielem jest osoba fizyczna,

9) życiorysy osób przewidzianych na członków zarządu, członków rady nadzorczej i aktuariusza, w przypadku gdy obowiązek wykonywania przez tę osobę przypisanych jej czynności wynika z ustawy,

10) dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe w zakresie ubezpieczeń oraz wykształcenie osób, o których mowa w pkt 9, w tym świadectwa pracy i odpisy dyplomów oraz w przypadku aktuariusza poświadczona kopia decyzji o wpisie na listę aktuariuszy,

11) oświadczenie osób przewidzianych na członków zarządu i rady nadzorczej o zamiarze objęcia stanowisk oraz zgoda aktuariusza na wykonywanie obowiązków w zakładzie ubezpieczeń,

12) zaświadczenie o niekaralności założycieli, członków zarządu i aktuariusza, wydane przez właściwy zagraniczny organ, w przypadku zaś obywateli polskich – wydane przez Krajowy Rejestr Karny, nie później niż w terminie trzech miesięcy przed dniem złożenia wniosku,

13) oświadczenie założycieli i członków zarządu o toczących się postępowaniach sądowych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą i o uczestnictwie w organach zarządzających i nadzorujących spółek prawa handlowego,

14) projekt statutu zakładu ubezpieczeń,

15) ogólne warunki ubezpieczeń dla grup, określonych we wniosku.

§ 2.
Do wniosku o zmianę obszaru lub rzeczowego zakresu działania zakładu ubezpieczeń dołącza się, odpowiednio, dokumenty wymienione w § 1.
§ 3.
1. Dokumenty wymienione w § 1 sporządza się w języku polskim, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. W przypadku gdy dokumenty wymienione w § 1 nie są sporządzone w języku polskim, powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego oraz zawierać poświadczenie tłumaczenia przez konsulat Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 4.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2001 r.

Minister Finansów: w z. J. Rudowski

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Milena Wilczak

Właścicielka biura rachunkowego Account Finance

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama