| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SKARBU PAŃSTWA

z dnia 12 czerwca 2001 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Bankowi Gospodarstwa Krajowego

Na podstawie art. 19 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. Nr 140, poz. 939, z 1998 r. Nr 160, poz. 1063 i Nr 162, poz. 1118, z 1999 r. Nr 11, poz. 95 i Nr 40, poz. 399, z 2000 r. Nr 93, poz. 1027, Nr 94, poz. 1037, Nr 114, poz. 1191, Nr 116, poz. 1216, Nr 119, poz. 1252 i Nr 122, poz. 1316 oraz z 2001 r. Nr 8, poz. 64) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W załączniku do rozporządzenia Ministra Skarbu Państwa z dnia 23 lutego 1999 r. w sprawie nadania statutu Bankowi Gospodarstwa Krajowego (Dz. U. Nr 21, poz. 188 i z 2000 r. Nr 107, poz. 1140) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 7 po pkt 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu:

„2a) Krajowego Funduszu Autostradowego,”;

2) § 15 otrzymuje brzmienie:

„§ 15. Zarząd składa się z 3 do 7 członków, w tym prezesa, wiceprezesa – pierwszego zastępcy prezesa, wiceprezesów i pozostałych członków Zarządu.";

3) w § 17 w ust. 1 skreśla się wyrazy „oraz pracodawcą dla pracowników centrali Banku";

4) po § 19 dodaje się § 19a w brzmieniu:

„§ 19a. 1. Pracodawcą w rozumieniu Kodeksu pracy jest Bank.

2. Czynności z zakresu prawa pracy dokonuje prezes Zarządu lub osoby przez niego upoważnione.";

5) w § 25 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych Banku dotyczących czynności określonego rodzaju lub czynności szczególnych osoby wymienione w ust. 1 pkt 1–4 mogą ustanowić pełnomocników działających samodzielnie lub łącznie w granicach udzielonego pełnomocnictwa, bez prawa do udzielania dalszych pełnomocnictw.";

6) w § 28 w ust. 3 w pkt 1 wyrazy „§ 29 i 30" zastępuje się wyrazami „§ 30 i 31".

§ 2.
[1] Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Skarbu Państwa: A. Kamela-Sowińska

[1] Rozporządzenie wchodzi w życie 2 sierpnia 2001 r.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Dittmajer i Wspólnicy sp. k.

Kancelaria prawna

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »