| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ

z dnia 10 lipca 2001 r.

w sprawie warunków, jakim powinna odpowiadać uczelnia zawodowa, aby utworzyć i prowadzić kierunek lub specjalność zawodową

Na podstawie art. 29 ust. 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1997 r. o wyższych szkołach zawodowych (Dz. U. Nr 96, poz. 590, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 oraz z 2000 r. Nr 120, poz. 1268 i Nr 122, poz. 1314) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Uczelnia zawodowa może utworzyć i prowadzić kierunek lub specjalność zawodową, jeżeli:

1) przedstawi koncepcję kształcenia zawodowego w ramach kierunku lub specjalności zawodowej, zawierającą w szczególności charakterystykę absolwenta,

2) przedstawi plany studiów i programy nauczania gwarantujące realizację koncepcji kształcenia zawodowego:

a) obejmujące okres co najmniej 6, a w przypadku studiów kończących się uzyskaniem tytułu zawodowego inżyniera - 7 semestrów zajęć dydaktycznych oraz odrębnie co najmniej 15 tygodni praktyki,

b) przewidujące na studiach dziennych co najmniej 2 200 godzin zajęć dydaktycznych, bez praktyki zawodowej,

c) przewidujące na studiach wieczorowych i zaocznych nie mniej niż 80% godzin zajęć dydaktycznych przewidzianych dla studiów dziennych oraz obejmujące ten sam zakres treści programowych,

3) spełnia wymagania dotyczące minimalnej liczby nauczycieli akademickich posiadających tytuł naukowy lub stopień naukowy, zatrudnionych w uczelni, zwane dalej „minimum kadrowym”, oraz proporcji liczby nauczycieli akademickich do liczby studentów,

4) posiada bazę materialną i dydaktyczną zapewniającą prawidłową realizację celów kształcenia, w tym odpowiednią liczbę sal dydaktycznych, laboratoriów i pracowni,

5) posiada bibliotekę wyposażoną w literaturę zalecaną w ramach poszczególnych przedmiotów; w przypadku braku biblioteki uczelnianej w uczelni nowo tworzonej należy przedstawić wiarygodne plany jej utworzenia w ciągu pierwszego roku działalności szkoły,

6) zapewnia odbycie przez studentów praktyk przewidzianych w planach studiów.

§ 2.
Warunkiem utworzenia i prowadzenia kierunku lub specjalności zawodowej w państwowej uczelni zawodowej jest ponadto potwierdzone zaangażowanie organizacyjne i finansowe organów samorządu terytorialnego i społeczności lokalnej.
§ 3.
1. Minimum kadrowe w uczelni zawodowej, z zastrzeżeniem ust. 2 i § 7, dla każdego kierunku studiów stanowi zatrudnienie, w pełnym wymiarze czasu pracy, co najmniej:

1) czterech nauczycieli akademickich posiadających tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora habilitowanego, o specjalnościach naukowych, w których uzyskiwane są dyplomy na tym kierunku studiów,

2) sześciu nauczycieli akademickich, w tym co najmniej czterech posiadających stopień naukowy, o specjalnościach naukowych, w których uzyskiwane są dyplomy na tym kierunku studiów, posiadających udokumentowane doświadczenie zawodowe zdobyte poza szkolnictwem wyższym.

2. W uczelni zawodowej prowadzącej kierunek studiów artystycznych niezbędne jest zatrudnienie, w pełnym wymiarze czasu pracy, co najmniej trzech nauczycieli akademickich posiadających tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora habilitowanego bądź posiadających kwalifikacje artystyczne II stopnia, reprezentujących dyscyplinę artystyczną związaną z zakresem programu danego kierunku studiów, w tym co najmniej jednego nauczyciela akademickiego posiadającego tytuł naukowy.

§ 4.
1. Minimum kadrowe w uczelni zawodowej, z zastrzeżeniem ust. 2 i § 7, dla każdej specjalności zawodowej stanowi zatrudnienie, w pełnym wymiarze czasu pracy, co najmniej:

1) dwóch nauczycieli akademickich posiadających tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora habilitowanego, o specjalnościach naukowych, w których uzyskiwane są dyplomy na tej specjalności studiów,

2) czterech nauczycieli akademickich, w tym co najmniej trzech posiadających stopień naukowy, o specjalnościach naukowych, w których uzyskiwane są dyplomy na tej specjalności studiów, posiadających udokumentowane doświadczenie zawodowe zdobyte poza szkolnictwem wyższym.

2. W uczelni zawodowej prowadzącej specjalność artystyczną niezbędne jest zatrudnienie, w pełnym wymiarze czasu pracy, co najmniej dwóch nauczycieli akademickich posiadających tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora habilitowanego bądź posiadających kwalifikacje artystyczne II stopnia, reprezentujących dyscyplinę artystyczną związaną z zakresem programu danej specjalności, w tym co najmniej jednego nauczyciela akademickiego posiadającego tytuł naukowy.

§ 5.
1. Osoby, o których mowa w § 3, 4 i 7, mogą być zaliczone do minimum kadrowego w nie więcej niż dwóch uczelniach.

2. Do minimum kadrowego, o którym mowa w § 3 i 4, mogą być wliczone wyłącznie osoby posiadające co najmniej tytuł zawodowy magistra lub równorzędny.

§ 6.
Liczba studentów odbywających studia na kierunku lub specjalności zawodowej nie może przekraczać trzydziestokrotnej liczby nauczycieli akademickich zatrudnionych w uczelni w pełnym wymiarze czasu pracy i realizujących proces dydaktyczny na tym kierunku lub specjalności.
§ 7.
Do dnia 1 października 2005 r. minimum kadrowe w uczelni zawodowej stanowią:

1) dla kierunków „pielęgniarstwo” i „położnictwo” - zatrudnienie, w pełnym wymiarze czasu pracy, co najmniej:

a) trzech nauczycieli akademickich posiadających tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora habilitowanego, o specjalnościach w zakresie nauk medycznych,

b) czterech nauczycieli akademickich posiadających stopień naukowy, o specjalnościach w zakresie nauk medycznych,

c) czterech nauczycieli akademickich posiadających tytuł zawodowy magistra i prawo do wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej oraz udokumentowane doświadczenie zawodowe zdobyte poza szkolnictwem wyższym,

2) dla specjalności „pielęgniarstwo” i „położnictwo” - zatrudnienie, w pełnym wymiarze czasu pracy, co najmniej:

a) dwóch nauczycieli akademickich posiadających tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora habilitowanego, o specjalnościach w zakresie nauk medycznych,

b) dwóch nauczycieli akademickich posiadających stopień naukowy, o specjalnościach w zakresie nauk medycznych,

c) czterech nauczycieli akademickich posiadających tytuł zawodowy magistra i prawo do wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej oraz udokumentowane doświadczenie zawodowe zdobyte poza szkolnictwem wyższym.

§ 8.
1. Uczelnie zawodowe utworzone przed dniem wejścia w życie rozporządzenia i niespełniające warunków określonych w rozporządzeniu dostosują się do tych warunków nie później niż do dnia 1 października 2002 r.

2. Do wniosków o utworzenie uczelni zawodowych złożonych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, skierowanych przed tym dniem do zaopiniowania przez Komisję Akredytacyjną Wyższego Szkolnictwa Zawodowego i Radę Główną Szkolnictwa Wyższego i nierozpatrzonych przed tym dniem, stosuje się przepisy dotychczasowe.

3. Do uczelni zawodowych utworzonych na podstawie wniosków, o których mowa w ust. 2, przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio.

§ 9.
[1] Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Edukacji Narodowej: E. Wittbrodt

[1] Rozporządzenie wchodzi w życie 14 sierpnia 2001 r.

Rozporządzenie traci moc 15 lutego 2002 r. na podstawie § 9 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 10 stycznia 2002 r. w sprawie warunków, jakie powinna spełniać uczelnia zawodowa, aby utworzyć i prowadzić kierunek lub specjalność zawodową (Dz.U. Nr 8, poz. 64).

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Samorządowy Serwis Prawny

Serwis Kancelarii Ślązak, Zapiór i Wspólnicy dla jednostek samorządu terytorialnego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »