| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO I BUDOWNICTWA

z dnia 16 lipca 2001 r.

w sprawie zgłaszania prac geodezyjnych i kartograficznych, ewidencjonowania systemów i przechowywania kopii zabezpieczających bazy danych, a także ogólnych warunków umów o udostępnianie tych baz

Na podstawie art. 19 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2000 r. Nr 100, poz. 1086 i Nr 120, poz. 1268) zarządza się, co następuje:

Rozdział 1

Przepisy ogólne

§ 1. [Zakres regulacji]

Rozporządzenie określa:

1) szczegółowe zasady i tryb zgłaszania prac geodezyjnych i kartograficznych oraz przekazywania materiałów i informacji powstałych w wyniku tych prac do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,

2) rodzaje prac niepodlegających zgłaszaniu i materiałów niepodlegających przekazywaniu do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,

3) szczegółowe zasady i tryb ewidencjonowania systemów informacji o terenie,

4) szczegółowe zasady przechowywania kopii zabezpieczających bazy danych systemu informacji o terenie,

5) ogólne warunki umów o udostępnianie baz danych systemu informacji o terenie,

z uwzględnieniem konieczności zapewnienia odpowiedniej jakości prac przekazywanych do zasobu oraz zabezpieczenia baz danych przed zniszczeniem i utratą.

§ 2.
Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) ustawie - rozumie się przez to ustawę z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne,

2) ośrodku - rozumie się przez to odpowiednio: centralny, wojewódzkie i powiatowe ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, o których mowa w art. 40 ust. 2 ustawy,

3) zasobie - rozumie się przez to państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny,

4) dokumentacji - rozumie się przez to materiały i informacje powstałe w wyniku wykonania prac geodezyjnych i kartograficznych, opracowane zgodnie ze standardami technicznymi dotyczącymi geodezji, kartografii oraz krajowego systemu informacji o terenie,

5) wykonawcy - rozumie się przez to podmiot lub jednostkę organizacyjną, o której mowa w art. 11 ustawy, lub osoby działające w jej imieniu,

6) zgłoszeniu - rozumie się przez to zgłoszenie wykonania pracy geodezyjnej i kartograficznej, o którym mowa w art. 12 ustawy,

7) pracy - rozumie się przez to prace geodezyjne i prace kartograficzne, o których mowa w art. 2 pkt 1 i 2 ustawy.

Rozdział 2

Szczegółowe zasady i tryb zgłaszania prac geodezyjnych i kartograficznych oraz przekazywania materiałów i informacji powstałych w wyniku tych prac do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

§ 3. [Zgłoszenie prac geodezyjnych i kartograficznych przez wykonawcę]

1. Wykonawca zgłasza prace we właściwym miejscowo i rzeczowo ośrodku przed przewidywanym terminem rozpoczęcia tych prac.

2. Jeżeli opracowywany obiekt jest położony na obszarze kilku powiatów lub województw, zgłoszenie pracy wykonawca składa w ośrodku, na którego terenie występuje największa część obiektu. Po jego potwierdzeniu kopię zgłoszenia pracy wykonawca składa w pozostałych ośrodkach.

3. W nagłych wypadkach, spowodowanych w szczególności awarią urządzeń technicznych lub klęską żywiołową, a także związanych z wykonywaniem geodezyjnych pomiarów powykonawczych sieci podziemnego uzbrojenia terenu, zgłoszenie może nastąpić po rozpoczęciu pracy, jednak nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od dnia jej podjęcia.

§ 4.
1. Zgłoszenie sporządzane jest przez wykonawcę w dwóch egzemplarzach, z których jeden, po wypełnieniu i potwierdzeniu przez ośrodek, zwracany jest wykonawcy, a drugi przechowywany jest przez ośrodek.

2. Zgłoszenie może być przekazywane na komputerowym nośniku informacji lub drogą teletransmisji, po zapewnieniu wzajemnego potwierdzania przekazanych danych i informacji oraz utworzenia potwierdzonego przez ośrodek dokumentu zgłoszenia.

3. Zgłoszenie w części wypełnianej przez wykonawcę zawiera: informacje o wykonawcy, opis przedmiotu, miejsca i obszaru wykonywanej pracy oraz termin zakończenia pracy, a w części wypełnianej przez ośrodek: potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia oraz informacje o innych pracach realizowanych na obszarze zgłaszanej pracy.

4. W przypadku gdy słowny opis miejsca i obszaru pracy nie pozwala na jednoznaczną jej lokalizację, wykonawca dołącza do zgłoszenia szkic lokalizacji, umożliwiający określenie miejsca i zasięgu zgłoszonej pracy.

5. Zgłoszenia prac geodezyjnych sporządzane są według wzorów stanowiących załącznik nr 1 do rozporządzenia, a zgłoszenia prac kartograficznych - według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§ 5.
1. Ośrodek, najpóźniej w dniu następnym po otrzymaniu zgłoszenia, potwierdza przyjęcie zgłoszenia.

2. Wykonawca przystępuje do rozpoczęcia pracy po uzyskaniu potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia przez ośrodek, z zastrzeżeniem § 3 ust. 3.

3. Ośrodek, najpóźniej w terminie 10 dni roboczych od dnia otrzymania zgłoszenia, z zastrzeżeniem ust. 4 i 6, informuje pisemnie wykonawcę o materiałach, jakie powinny być wykorzystane przy wykonaniu pracy, o innych opracowaniach realizowanych aktualnie na obszarze zgłoszonej pracy oraz udostępnia posiadane materiały wraz z ich charakterystyką techniczną.

4. W przypadku udostępnienia przez ośrodek znacznej ilości materiałów, dopuszczalne jest przekazywanie ich wykonawcy etapowo, w częściach uzgodnionych z wykonawcą prac. Pierwszą część materiałów ośrodek udostępnia w terminie, o którym mowa w ust. 3. Termin przekazania kolejnych części materiałów, nie dłuższy niż miesiąc, ustalany jest pomiędzy wykonawcą i ośrodkiem indywidualnie.

5. W przypadku prac nietypowych, dla których sposób i tryb wykonania nie został określony w obowiązujących powszechnie standardach technicznych dotyczących geodezji, kartografii oraz krajowego systemu informacji o terenie, zasady i tryb wykonania pracy ustalane są pomiędzy wykonawcą i ośrodkiem indywidualnie, z zachowaniem formy pisemnej, w terminie, o którym mowa w ust. 3.

6. W przypadkach, o których mowa w § 3 ust. 3, termin określony w ust. 3 skraca się do jednego dnia.

§ 6.
1. O zmianach zakresu, rodzaju i terminu zakończenia prac oraz o przerwaniu lub zaniechaniu ich wykonania wykonawca zawiadamia ośrodek, który przyjął zgłoszenie.

2. Dokumentacja sporządzona przed przerwaniem lub zaniechaniem prac podlega przekazaniu do ośrodka, po uprzednim uzgodnieniu z ośrodkiem, które z wykonanych materiałów będą podlegać przekazaniu do zasobu.

§ 7.
1. Po zakończeniu pracy wykonawca przekazuje dokumentację do zasobu w formie i zakresie przewidzianych w standardach technicznych dotyczących geodezji, kartografii oraz krajowego systemu informacji o terenie.

2. Jeżeli praca ma charakter złożony i długotrwały, dokumentacja stanowiąca wynik wyodrębnionych etapów pracy jest przekazywana do ośrodka sukcesywnie po zakończeniu każdego z jej etapów. Przekazywanie dokumentacji etapami wykonawca uzgadnia w zgłoszeniu z organami prowadzącymi zasób.

3. Do wniosku o przyjęcie dokumentacji do zasobu wykonawca załącza:

1) wyszczególnienie przekazywanych materiałów,

2) informację o ilości jednostek, według których ustalona zostanie opłata określona w odrębnych przepisach,

3) kopie protokołu odbioru pracy przez zamawiającego, jeżeli zamawiającym jest organ służby geodezyjnej i kartograficznej.

§ 8.
Jeżeli w wyniku wykonania prac nastąpi zmiana treści mapy zasadniczej, przyjęcie dokumentacji do zasobu następuje po aktualizacji treści tej mapy, dokonanej przez:

1) wykonawcę - w przypadku mapy zasadniczej prowadzonej w formie analogowej,

2) ośrodek - w przypadku mapy zasadniczej prowadzonej w formie cyfrowej.

§ 9.
1. Dokumentacja przekazywana do zasobu podlega kontroli w zakresie:

1) przestrzegania zasad wykonywania prac,

2) osiągnięcia wymaganych dokładności,

3) zgodności opracowania ze standardami technicznymi dotyczącymi geodezji, kartografii oraz krajowego systemu informacji o terenie,

4) zgodności opracowania z ustaleniami, o których mowa w § 5 ust. 5,

5) spójności topologicznej informacji dostarczanej przez wykonawcę z informacjami uzyskanymi z ośrodka w trakcie realizacji pracy,

6) kompletności przekazywanych materiałów.

2. W przypadkach prac, o których mowa w § 8 pkt 1, kontrola obejmuje także sprawdzenie prawidłowości wykonania kartowania i prac kreślarskich na mapie zasadniczej.

3. Czynności kontroli dokonują osoby posiadające uprawnienia zawodowe do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii, o których mowa w art. 43 ustawy, w zakresach odpowiadających zakresom kontrolowanych opracowań, upoważnione przez organy, o których mowa w art. 40 ust. 3 ustawy.

4. Czynności kontroli wykonywane są niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 6 dni roboczych od dnia złożenia dokumentacji do kontroli.

§ 10.
1. Pozytywny wynik kontroli odnotowywany jest na wniosku, o którym mowa w § 7 ust. 3.

2. Wniosek, o którym mowa w § 7 ust. 3, z adnotacją o pozytywnym wyniku kontroli stanowi podstawę włączenia dokumentacji do zasobu oraz opatrzenia materiałów przeznaczonych dla zamawiającego klauzulami określonymi w odrębnych przepisach.

3. Materiały przeznaczone dla zamawiającego, po opatrzeniu klauzulami określonymi w odrębnych przepisach, ośrodek zwraca wykonawcy nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od zakończenia czynności kontroli.

§ 11.
1. W przypadku stwierdzenia wad, usterek lub nieprawidłowości wynik kontroli dokumentowany jest w protokole, który zawiera:

1) imię i nazwisko osoby kontrolującej,

2) datę przyjęcia dokumentacji do kontroli,

3) określenie wykonawcy pracy,

4) określenie rodzaju pracy i zakresu kontrolowanej dokumentacji,

5) wykaz stwierdzonych wad, usterek lub nieprawidłowości,

6) zalecenia dotyczące usunięcia wad, usterek lub nieprawidłowości,

7) wnioski końcowe wraz z uzasadnieniem, odpowiednio:

a) o przyjęcie dokumentacji do zasobu po usunięciu wad, usterek lub nieprawidłowości,

b) o odmowę włączenia dokumentacji do zasobu,

8) datę zakończenia kontroli,

9) podpis osoby kontrolującej.

2. Protokół sporządzany jest w dwóch egzemplarzach, z których jeden otrzymuje wykonawca, a drugi dołącza się do wniosku, o którym mowa w § 7 ust. 3.

§ 12.
1. W przypadku określonym w § 11 ust. 1 pkt 7 lit. b) organ prowadzący zasób zwraca wykonawcy dokumentację wraz z protokołem, uzasadniając na piśmie prawne i techniczne przyczyny odmowy włączenia jej do zasobu.

2. Wykonawca może złożyć, do właściwego organu nadzoru geodezyjnego i kartograficznego, wniosek o zbadanie zasadności odmowy włączenia dokumentacji do zasobu.

Rozdział 3

Rodzaje prac niepodlegających zgłaszaniu i materiałów niepodlegających przekazywaniu do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

§ 13. [Rodzaje prac niepodlegających zgłaszaniu i materiałów niepodlegających przekazywaniu do państwowego zasobu]

1. Nie podlegają obowiązkowi zgłoszenia i przekazywania dokumentacji do zasobu następujące rodzaje prac:

1) tyczenie obiektów budowlanych oraz pomiary budowlano-montażowe,

2) pomiary wykonywane w celu ustalenia objętości mas ziemnych,

3) pomiary odkształceń i przemieszczeń budowli i urządzeń,

4) prace geodezyjne wykonywane na terenach zamkniętych,

5) pomiary geodezyjne do orientacji podziemnych wyrobisk górniczych, pomiary deformacji powierzchni górotworu oraz pomiary służące do wyznaczenia zasięgu złóż kopalin i określenia warunków geologicznych i hydrogeologicznych,

6) pomiary specjalne wykonywane na terenach kolei, lotnisk oraz dróg lądowych i wodnych, na potrzeby eksploatacji urządzeń na tych obiektach,

7) pomiary specjalne wykonywane na terenach lasów oraz opracowania dla urządzania lasu,

8) pomiary wykonywane w celu ustalenia powierzchni zasiewów i projektowania płodozmianów oraz renowacji i konserwacji urządzeń wodno-melioracyjnych,

9) reprodukowanie map i materiałów geodezyjnych i kartograficznych do użytku wewnętrznego zleceniodawcy i wykonawcy, z zastrzeżeniem przepisów art. 18 ustawy,

10) kartograficzne opracowania robocze do użytku wewnętrznego zleceniodawcy i wykonawcy,

11) prace kartograficzne polegające na kompilacji różnych materiałów niepochodzących z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,

12) tematyczne opracowania kartograficzne realizowane z wykorzystaniem uzyskanych na podstawie zezwolenia wydanego w trybie art. 18 ustawy materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, bez zmiany ich treści.

2. Jeżeli w trakcie wykonania prac wymienionych w ust. 1 ich wykonawca stwierdzi zmiany z zakresu danych ewidencji gruntów i budynków, mapy zasadniczej, geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz bazy danych obiektów topograficznych lub wykona stabilizację osnowy geodezyjnej, praca taka w odpowiedniej części podlega zgłoszeniu, a powstała z tych prac dokumentacja - przekazaniu do zasobu na zasadach określonych w rozdziale 2 niniejszego rozporządzenia.

Rozdział 4

Szczegółowe zasady i tryb ewidencjonowania systemów informacji o terenie

§ 14. [Zasady i tryb ewidencjonowania systemów informacji o terenie]

1. Systemy informacji o terenie, zwane dalej „systemami”, utworzone z wykorzystaniem państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, podlegają ewidencjonowaniu przez:

1) Głównego Geodetę Kraju - w zakresie systemów o znaczeniu ogólnopaństwowym,

2) właściwych miejscowo wojewódzkich inspektorów nadzoru geodezyjnego i kartograficznego - w zakresie systemów lokalnych.

2. Ewidencjonowanie systemu następuje na wniosek osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych zakładających i prowadzących systemy.

3. We wniosku, o którym mowa w ust. 2, należy określić:

1) nazwę systemu,

2) informacje o właścicielu danych systemu, jego nazwie i siedzibie,

3) zakres tematyczny i format danych systemu,

4) zasięg obszarowy systemu,

5) zakres wykorzystywanych danych z zasobu.

4. Osoby i jednostki, o których mowa w ust. 2, składają wniosek o dokonanie ewidencji systemu organom wymienionym w ust. 1 w ciągu jednego miesiąca od zawarcia umowy o udostępnienie baz danych systemu.

5. Wniosek, o którym mowa w ust. 2, stanowi podstawę wpisu do prowadzonej przez właściwe organy, o których mowa w ust. 1, ewidencji systemów i nadania systemowi numeru identyfikacyjnego. Numer identyfikacyjny systemu zamieszcza się na wszystkich dokumentach wydawanych z systemu, w celu potwierdzenia legalności systemu i baz danych zgromadzonych w tym systemie.

6. Rejestracja systemu, potwierdzona przez właściwe organy na kopii wniosku, jest podstawą do włączenia danych opisujących system do baz metadanych krajowego systemu informacji o terenie na poziomie centralnym, wojewódzkim i powiatowym, prowadzonych odpowiednio przez Głównego Geodetę Kraju, marszałków województw i starostów.

7. Rejestracja systemu jest bezpłatna.

Rozdział 5

Szczegółowe zasady przechowywania kopii zabezpieczających bazy danych systemu informacji o terenie

§ 15. [Zasady przechowywania kopii zabezpieczających bazy danych systemu informacji o terenie]

1. Bazy danych wchodzące w skład krajowego systemu informacji o terenie, zwane dalej „bazami danych”, podlegają zabezpieczeniu poprzez okresowe, dokonywane nie rzadziej niż co pół roku, tworzenie kopii zabezpieczających.

2. Kopie zabezpieczające bazy danych o znaczeniu ogólnopaństwowym przechowuje Główny Geodeta Kraju.

3. Kopie zabezpieczające wojewódzkie i powiatowe bazy danych przechowuje właściwy miejscowo wojewódzki inspektor nadzoru geodezyjnego i kartograficznego.

4. Przechowywanie kopii zabezpieczających bazy danych odbywa się z uwzględnieniem przepisów o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie danych osobowych.

5. Przekazanie do przechowania nowej kopii zabezpieczającej uprawnia organ przechowujący do wycofania kopii poprzedniej.

6. Kopie zabezpieczające mogą być wykorzystywane jedynie w celu odtwarzania baz danych.

7. Organ przechowujący kopie zabezpieczające bazy danych nie posiada uprawnień do zmiany informacji zawartych w kopiach zabezpieczających oraz do ich udostępniania osobom trzecim.

8. Przechowywanie kopii zabezpieczających jest nieodpłatne.

Rozdział 6

Ogólne warunki umów o udostępnianie baz danych systemu informacji o terenie

§ 16. [Udostępnianie baz danych]

1. Udostępnianie baz danych następuje w drodze umowy zawartej w formie pisemnej.

2. Udostępnianie baz danych poza granice Rzeczypospolitej Polskiej wymaga uzgodnienia treści umowy z Głównym Geodetą Kraju.

3. Nabywcą, w umowie o udostępnianie baz danych, może być osoba prawna i fizyczna lub jednostka organizacyjna, stroną udostępniającą zaś jest organ prowadzący zasób, reprezentujący Skarb Państwa.

§ 17.
1. Umowa, o której mowa w § 16, określa w szczególności:

1) strony zawierające umowę,

2) przedmiot umowy,

3) cel, w którym udostępniane są bazy danych, oraz dopuszczalny zakres wykorzystywania przez nabywcę danych w nich zawartych,

4) rodzaje i granice korzystania z nabywanych praw, z zastrzeżeniem praw własności Skarbu Państwa,

5) format przekazywanych danych,

6) czas obowiązywania umowy,

7) wysokość należności za udostępniane bazy danych, ustaloną według zasad uregulowanych w przepisach odrębnych, a także zasady waloryzacji należności oraz terminy rozliczeń,

8) okres wypowiedzenia umowy przez strony,

9) możliwość i okres wypowiedzenia umowy w przypadku rażącego naruszenia warunków umowy.

2. W przypadku gdy strony umowy o udostępnianie baz danych współfinansowały utworzenie tych baz, umowa, zgodnie z odrębnymi przepisami, powinna określać zakres preferencji przy udostępnianiu tych baz, proporcjonalnie do wielkości zaangażowanych środków oraz wartości wniesionych aportów i sfinansowanych wspólnie inwestycji.

3. Za naruszenie umowy strony mogą ustalić kary umowne, pobierane niezależnie od odpowiedzialności przewidzianej w przepisach odrębnych.

4. Kary umowne, które strony dopuszczą w umowie, powinny w szczególności uwzględniać wielkość strat Skarbu Państwa z tytułu ewentualnego pozaumownego rozpowszechniania, rozprowadzania oraz reprodukowania w celu rozpowszechniania i rozprowadzania udostępnionych baz danych.

5. Jeśli udostępnianie baz danych o terenie następuje w celu utworzenia przez nabywcę własnego systemu, kopię umowy przekazuje się organowi, o którym mowa w § 14 ust. 1, w załączeniu do wniosku o dokonanie ewidencji systemu.

§ 18.
W przypadku udostępniania osobom trzecim baz danych, które utworzone zostały w wyniku współpracy i współfinansowania różnych osób i jednostek organizacyjnych, w umowie, o której mowa w § 16, określa się zasady rozliczeń z podmiotami współfinansującymi utworzenie tych baz.

Rozdział 7

Przepis końcowy

§ 19. [Wejście w życie]

[1] Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Rozwoju Regionalnego i Budownictwa: J. Kropiwnicki

Załącznik 1.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa
z dnia 16 lipca 2001 r. (poz. 837)

Załącznik nr 1

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 2.

Załącznik nr 2

infoRgrafika

infoRgrafika

[1] Rozporządzenie wchodzi w życie 14 sierpnia 2001 r.

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

KANCELARIA PRAWNA radca prawny Adam Sobota

Ekspert z zakresu prawa cywilnego i gospodarczego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »