reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 21 sierpnia 2001 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia specjalnej strefy ekonomicznej w Krakowie

Na podstawie art. 4 i art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. Nr 123, poz. 600, z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 121, poz. 770, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i z 2000 r. Nr 117, poz. 1228) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 14 października 1997 r. w sprawie ustanowienia specjalnej strefy ekonomicznej w Krakowie (Dz. U. Nr 135, poz. 912, z 1999 r. Nr 16, poz. 143, z 2000 r. Nr 115, poz. 1199 i z 2001 r. Nr 30, poz. 330) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Strefę ustanawia się na gruntach o powierzchni 122,35 ha położonych na terenie miasta Krakowa i miasta Tarnowa.";

2) szczegółowy opis granic i terenu specjalnej strefy ekonomicznej w Krakowie, stanowiący załącznik do rozporządzenia, otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

§ 2.
1. Prowadzenie działalności gospodarczej określonej w zezwoleniu lub ponoszenie wydatków inwestycyjnych – na obszarze, o który na podstawie niniejszego rozporządzenia został powiększony teren strefy, nie stanowi podstawy do zwiększenia wielkości pomocy publicznej w stosunku do wielkości tej pomocy otrzymywanej z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej lub ponoszenia wydatków inwestycyjnych na dotychczasowym terenie strefy.

2. Ustalając wielkość dochodu zwolnionego od podatku dochodowego dla przedsiębiorców, którzy uzyskali zezwolenie przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, nie wlicza się dochodu osiągniętego z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej na obszarze, o który na podstawie niniejszego rozporządzenia został powiększony teren strefy.

§ 3.
[1] Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: J. Buzek

Załącznik 1. [SZCZEGÓŁOWY OPIS GRANIC l TERENU SPECJALNEJ STREFY EKONOMICZNEJ W KRAKOWIE]

Załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 21 sierpnia 2001 r. (poz. 1171)

SZCZEGÓŁOWY OPIS GRANIC l TERENU SPECJALNEJ STREFY EKONOMICZNEJ W KRAKOWIE

Obszar nr 1 (A)

Obręb: Nr 35 Kraków-Podgórze (sekcja mapy 685, 686)

Obręb: Nr 38 Kraków-Podgórze (sekcja mapy 1911)

Opisywany obszar specjalnej strefy ekonomicznej (SSE-KPT) zlokalizowany jest w południowo-zachodniej części Krakowa. Obejmuje on nieruchomości gruntowe uwidocznione w obrębach nr 35 i 38 jednostki ewidencyjnej Kraków-Podgórze o łącznej powierzchni 36,4168 ha.

Granica kompleksu rozpoczyna się w pkt 1 znajdującym się u zbiegu zachodniej i północnej granicy działki nr 74 i biegnie północną i wschodnią granicą działki 74 do działki nr 205 (pkt 2), następnie północno-zachodnią granicą działki 205 z działką 204 do pkt 3 i zachodnią granicą działki nr 4 do pkt 4, następnie północną, południową i wschodnią granicą działki nr 4 do pkt nr 5, skąd wschodnią granicą działek nr 168,169, 171/2, 172/2 i 207 do pkt 6. Następnie północno-zachodnią granicą działek nr, 9, 8/2, 8/1 i dalej północną granicą działki nr 8/1, północno-wschodnią granicą działek nr 8/1 i 8/2, południowo-wschodnią granicą działki nr 8/2 do pkt 7, północno-wschodnią granicą działki nr 37, południowo-wschodnią granicą działek nr 37, 36, 30/6, następnie południowo-zachodnią granicą działki nr 30/6, południową granicą działki nr 29/5 do pkt 8, skąd południowo-wschodnią granicą działek nr 13, 14/1, 14/2, następnie południowo-zachodnią granicą działki nr 14/2 biegnie do granicy z działką nr 207 (pkt 9), następnie południowo-wschodnią, południową i południowo-zachodnią granicą działki nr 207 do pkt 10, południową granicą działki nr 176 do pkt 11, skąd południowo-wschodnią, południową i południowo-zachodnią granicą działki nr 205 biegnie do pkt 12. Następnie południową granicą działek nr 158 i 157, zachodnią, południową i zachodnią granicą działki nr 157 do pkt 13, następnie południową granicą działki nr 195 do pkt 14, znajdującego się na granicy działek nr 195 i 154, w miejscu przedłużenia odcinka stanowiącego granicę działek nr 86 i 87. Następnie biegnie zachodnią granicą działki nr 86 do pkt 15 i południową granicą działek nr 86, 85, 84, 83, 82, 81/2, wschodnią granicą działki nr 81/2, południową granicą działek nr 81/2 i 75 do pkt 16 i na koniec zachodnią granicą działki nr 74 do pkt 1. Obszar strefy nie obejmuje działek nr 10, 11, 12/1, 12/2, 12/4, 12/5, 12/6 – teren oznaczony punktami 17–20.

Obszar nr 2 (B)

Obręb: nr 6 Kraków -Nowa Huta (sekcje mapy 924-D, 925-C i 974-B)

Granica zachodnia kompleksu przebiega od punktu 1, położonego na zachodniej granicy działki nr 21/26 w odległości 20 m od istniejącego budynku Instytutu Pojazdów Szynowych (IPSz) w kierunku północnym do punktu nr 2, gdzie załamuje się pod kątem prostym w kierunku zachodnim, biegnąc do punktu nr 3 wzdłuż granicy działki nr 21/26 z działką nr 30. Od punktu 3 granica biegnie w kierunku północnym przez punkt 4, gdzie zmienia kierunek na północno-wschodni i biegnie do punktu 5, położonego przy ul. Bora Komorowskiego. W punkcie 5 granica załamuje się w kierunku wschodnim i biegnie do punktu 6, wzdłuż ul. Bora Komorowskiego, dalej wzdłuż ul. Okulickiego. W punkcie 6 zmienia kierunek na południowo-wschodni, biegnie prostoliniowo do punktu 7, gdzie załamuje się w kierunku zachodnim i biegnie do punktu 8, położonego na wschodniej krawędzi ul. Skarżyńskiego. Od punktu 8 granica biegnie północno-wschodnią stroną ul. Skarżyńskiego do punktu 9. W punkcie 9 załamuje się w kierunku południowym i biegnie prostoliniowo do punktu 10, w odległości 15 m od budynku IPSz. W punkcie 10 załamuje się w kierunku zachodnim i biegnie środkiem pomiędzy budynkami IPSz i Hamowni, dochodząc do punktu 1, położonego na granicy działki nr 21/26 z działką nr 30.

Obszar nr 3 (C) – Park Technologiczny Huty im. T. Sendzimira

Obręb: Nr 20 Kraków-Nowa Huta (sekcja mapy 1031)

Kompleks nr 3 (składający się z kompleksu 3A i 3B) położony jest we wschodniej części Krakowa w obrębie nr 20, jednostki ewidencyjnej Kraków-Nowa Huta.

Granica kompleksu 3A przebiega od punktu nr 1 położonego w południowo-zachodnim narożu działki nr 1/210 w kierunku wschodnim przez punkty 2 i 3 granicą działek nr 1/210, 1/209 i 1/156 z działką nr 207 (obręb 37), następnie skręca w kierunku północnym przez punkty 4, 5, 6 i 7 wzdłuż granicy działki 1/156, następnie skręca w kierunku zachodnim przez punkty 8, 9, i 10 wzdłuż granic działek 1/156, 1/207 i 1/206, a następnie skręca w kierunku południowo-zachodnim przez punkty 11, 12, 13, 14, 15, 16 wzdłuż granicy działki 1/205, 1/211 i 1/210 z działką 1/213 do punktu 1, od którego rozpoczęto opis granic.

Granica kompleksu 3B przebiega od punktu nr 17 położonego w południowo-zachodnim narożu działki nr 1/108 w kierunku wschodnim do punktu 18 granicą działki 1/108 z działką 1/107, następnie skręca w kierunku południowo-wschodnim do punktu narożnego 19, dalej linią łamaną przez punkt 20 na granicy z działką 1/109, dalej granicami działki 1/109 do punktu 21 wzdłuż granicy działki 1/109, dalej skręca pod kątem prostym w kierunku wschodnim do punktu 22, następnie biegnie w kierunku północnym do punktu 23, od którego przebiega w kierunku północno-zachodnim do punktu 24, skręca w kierunku zachodnim do punktu 25, dalej w kierunku południowo-zachodnim do punktu 26, dalej w kierunku południowym do punktu 27, po czym skręca w kierunku południowo-zachodnim do punktu 28, następnie skręca w kierunku wschodnim przez działkę 1/109 do punktu 29, dalej wzdłuż granic działki 1/109 z działką 1/42, nadal w kierunku wschodnim do punktu 30, dalej skręca w kierunku południowym do punktu 31, po czym w kierunku wschodnim do punktu 32 położonego na granicy działek 1/109 i 1/108 i skręcając wzdłuż granicy działki 1/108 w kierunku południowym wraca do punktu 17, od którego rozpoczęto opis granic kompleksu 3B.

Obszar nr 4 (D) – Park Przemysłowy Tarnów-Chyszów

Obręb; nr 200, Tarnów–Chyszów (sekcje mapy: 367, 368, 369, 393, 394, 395).

Kompleks nr 4 położony jest w północno-zachodniej części Tarnowa w obrębie 200 jednostki ewidencyjnej Tarnów.

Granica kompleksu, który stanowi działka nr 1/32, rozpoczyna się w punkcie 1 znajdującym się w południowo-wschodnim narożu działki 1/32, dalej biegnie w kierunku zachodnim, odchylając się lekko łukiem w kierunku południowym do punktu 2 wzdłuż granicy z działką 1/33 stanowiącą pas drogowy dla ul. Białej, następnie przebiega w kierunku północnym wzdłuż ul. Czystej do punktu 3 wzdłuż granicy z działką 1/41 stanowiącą pas drogowy dla ul. Czystej, dalej przebiega w kierunku południowo-wschodnim do punktu 4 granicą z działkami nr 382/24, nr 382/25 i nr 219/20, następnie w kierunku południowym wzdłuż granicy z działką 125/5 wraca do punktu 1, od którego rozpoczęto opis granic kompleksu 4.

[1] Rozporządzenie wchodzi w życie 16 października 2001 r.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

TAAC Solutions

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama