| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 7 listopada 2001 r.

w sprawie nadania statutu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o organizacji i trybie pracy Rady Ministrów oraz o zakresie działania ministrów (Dz. U. z 1999 r. Nr 82, poz. 929, z 2000 r. Nr 120, poz. 1268 i z 2001 r. Nr 102, poz. 1116) zarządza się, co następuje:

§ 1.
1. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, zwana dalej Kancelarią, jest urzędem zapewniającym obsługę merytoryczną, prawną, organizacyjną, techniczną i kancelaryjno-biurową Rady Ministrów, Prezesa Rady Ministrów, wiceprezesów Rady Ministrów, Kolegium do Spraw Służb Specjalnych oraz Komitetu Ochrony Informacji Niejawnych.

2. Kancelaria zapewnia również obsługę pełnomocników Rządu, komitetów, komisji wspólnych, rad, zespołów oraz innych kolegialnych organów pomocniczych, doradczych i opiniodawczo-doradczych, jeżeli tak stanowią przepisy o ich utworzeniu.

§ 2.
1. Kancelaria działa zgodnie z zarządzeniami i poleceniami Prezesa Rady Ministrów.

2. Kancelaria wykonuje powierzone zadania pod kierownictwem Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, zwanego dalej Szefem Kancelarii.

§ 3.
Szef Kancelarii kieruje Kancelarią przy pomocy sekretarzy i podsekretarzy stanu w Kancelarii, Sekretarza Rady Ministrów, Dyrektora Generalnego Kancelarii oraz dyrektorów komórek organizacyjnych Kancelarii.
§ 4.
Szef Kancelarii, za zgodą Prezesa Rady Ministrów, wyznacza swojego zastępcę spośród sekretarzy lub podsekretarzy stanu w Kancelarii oraz określa zakres jego czynności.
§ 5.
Szef Kancelarii może tworzyć i znosić zespoły doradcze i opiniodawcze do opracowania spraw zleconych przez Radę Ministrów i Prezesa Rady Ministrów, określając nazwę, skład osobowy, zakres i tryb ich działania oraz zasady ich obsługi.
§ 6.
Szef Kancelarii może imiennie upoważnić osoby wymienione w § 3 do załatwiania w jego imieniu spraw należących do zadań Kancelarii.
§ 7.
1. W Kancelarii działa Gabinet Polityczny Prezesa Rady Ministrów.

2. Szczegółowy zakres zadań i kompetencji Szefa Gabinetu Politycznego Prezesa Rady Ministrów określa Prezes Rady Ministrów.

§ 8.
W skład Kancelarii wchodzą następujące komórki organizacyjne:

1) Gabinet Polityczny Prezesa Rady Ministrów,

2) Sekretariat Prezesa Rady Ministrów,

3) Sekretariaty Wiceprezesów Rady Ministrów,

4) Sekretariat Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów,

5) Sekretariat Kolegium do Spraw Służb Specjalnych,

6) Sekretariat Rady Legislacyjnej,

7) Centrum Informacyjne Rządu,

8) Departament Prezydialny,

9) Departament Ekonomiczno-Społeczny,

10) Departament Spraw Parlamentarnych Rządu,

11) Departament Spraw Zagranicznych,

12) Departament Kontroli, Skarg i Wniosków,

13) Departament Monitoringu Społecznego i Analiz,

14) Departament Spraw Obronnych,

15) Biuro Dyrektora Generalnego,

16) Biuro do Spraw Usuwania Skutków Powodzi,

17) Biuro Finansowe,

18) Biuro Obsługi,

19) Biuro Ochrony.

§ 9.
Organizację wewnętrzną i szczegółowy zakres zadań komórek organizacyjnych Kancelarii oraz tryb ich pracy określa regulamin organizacyjny nadany przez Szefa Kancelarii na wniosek Dyrektora Generalnego Kancelarii.
§ 10.
Traci moc rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 lipca 2000 r. w sprawie nadania statutu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (Dz. U. Nr 61, poz. 713 i Nr 92, poz. 1018 oraz z 2001 r. Nr 18, poz. 211 i Nr 125, poz. 1374).
§ 11.
[1] Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: L. Miller

[1] Rozporządzenie wchodzi w życie 9 listopada 2001 r.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

SLOWLAJF - Fundacja Przeciw Wypaleniu Zawodowemu

SLOWLAJF - Fundacja Przeciw Wypaleniu Zawodowemu

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »