REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 130 poz. 1451

USTAWA

z dnia 18 września 2001 r.

o fundacji – Zakłady Kórnickie

Tekst pierwotny

Dążąc do umożliwienia kontynuacji tradycji fundacji „Zakłady Kórnickie” ustanowionej ustawą z dnia 30 lipca 1925 r., a powstałej z oddanego Narodowi Polskiemu majątku nieruchomego Jadwigi z Działyńskich Zamoyskiej i Władysława Zamoyskiego, stanowi się, co następuje:

Art. 1. [Ustanowienie fundacji]
1. Ustanawia się fundację pod nazwą „Zakłady Kórnickie”, zwaną dalej „Zakładami”.

2. Zakłady działają pod patronatem honorowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i Prymasa Polski.

Art. 2. [Nabycie osobowości prawnej]
Zakłady nabywają osobowość prawną z chwilą wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego.
Art. 3. [Znak Zakładów]
Historycznym znakiem Zakładów jest znak, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do ustawy.
Art. 4. [Siedziba]
Siedzibą Zakładów jest miasto Kórnik.
Art. 5. [Cele]
Celami Zakładów są:

1) wspieranie i rozwijanie nowoczesnego rolnictwa poprzez upowszechnianie kultury rolniczej, oświaty, wartościowych rozwiązań agrotechnicznych oraz prowadzenie wzorcowych gospodarstw rolnych,

2) działanie na rzecz edukacji rolnej i działalności naukowo-badawczej poprzez zakładanie szkół rolniczych, wspieranie nowoczesnego kształcenia, fundowanie stypendiów, organizowanie działalności upowszechniającej racjonalne gospodarowanie zasobami rolnymi,

3) propagowanie idei pracy organicznej,

4) działanie na rzecz poprawy warunków życia i pracy mieszkańców związanych z terenami Zakładów, zamieszkałych na terenach lub w pobliżu terenów Zakładów, w tym także wspieranie inicjatyw społecznych,

5) wspieranie placówek Polskiej Akademii Nauk – Biblioteki Kórnickiej i Instytutu Dendrologii.

Art. 6. [Nieodpłatne przekazanie majątku]
1. Dla realizacji celów określonych w art. 5 wyposaża się nieodpłatnie Zakłady w majątek obejmujący, w dniu wejścia w życie ustawy, nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa, wymienione w załączniku nr 2 do ustawy, które były własnością fundacji „Zakłady Kórnickie”, bez prawa zbywania tego majątku.

2. Majątek Skarbu Państwa, w który wyposaża się Zakłady, nie obejmuje nieruchomości będących przedmiotem użytkowania wieczystego, w tym także nieruchomości będących w użytkowaniu wieczystym Polskiej Akademii Nauk lub placówek naukowych Polskiej Akademii Nauk, a także znajdujących się na tych gruntach budynków Polskiej Akademii Nauk lub jej placówek naukowych oraz nieruchomości wchodzących w skład parków narodowych lub będących w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe.

Art. 7. [Nabycie prawa własności nieruchomości]
1. Zakłady stają się z chwilą wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego, z mocy prawa, właścicielem nieruchomości, o których mowa w art. 6 ust. 1.

2. Nabycie praw, o których mowa w ust. 1, stwierdza właściwy wojewoda w drodze decyzji.

3. W przypadku gdy nieruchomości, które Zakłady nabyły na podstawie ust. 1, są przedmiotem umów zawartych z osobami trzecimi. Zakłady stają się stroną tej umowy.

Art. 8. [Realizacja idei fundacji ,,Zakłady Kórnickie'']
Zakłady realizują idee fundacji „Zakłady Kórnickie” w zakresie celów objętych art. 5.
Art. 9. [Działalność gospodarcza]
1. Zakłady mogą prowadzić działalność gospodarczą służącą realizacji ich celów w sposób zgodny ze statutem. Dochód z tej działalności może być przeznaczony tylko na realizowanie zadań statutowych Zakładów.

2. Straty z prowadzonej przez Zakłady działalności pokrywane są z dochodów uzyskanych w następnych latach.

Art. 10. [Organy Zakładów]
1. Organami Zakładów są:

1) Rada Kuratorów,

2) Zarząd,

2. Rada Kuratorów powoływana jest na 5 lat i składa się z przedstawicieli:

1) Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,

2) Prymasa Polski,

3) ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego,

4) ministra właściwego do spraw rolnictwa,

5) ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa,

6) Wojewody Wielkopolskiego,

7) burmistrza miasta Kórnika,

8) burmistrza miasta Środy Wielkopolskiej,

9) Polskiej Akademii Nauk,

10) Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk.

Art. 11. [Statut]
Statut Zakładów określi w szczególności:

1) zasady powoływania i kompetencje organów, w tym skład i organizację Zarządu,

2) zakres działalności gospodarczej.

Art. 12. [Źródła finansowania]
Źródłami finansowania Zakładów są:

1) dochody z majątku Zakładów,

2) dochody z działalności gospodarczej Zakładów,

3) darowizny, spadki i zapisy,

4) inne źródła.

Art. 13. [Nadzór]
1. Nadzór nad Zakładami sprawuje minister właściwy do spraw nauki.

2. Statut Zakładów może być zmieniony przez Radę Kuratorów w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw nauki.

Art. 14. [Delegacja]
1. W terminie 3 miesięcy od dnia wejścia ustawy w życie minister właściwy do spraw nauki:

1) nada Zakładom statut,

2) dokona zgłoszenia Zakładów do Krajowego Rejestru Sądowego celem dokonania wpisu,

3) zwróci się, po zarejestrowaniu Zakładów, do podmiotów wskazanych w ustawie o wyznaczenie przedstawicieli do Rady Kuratorów.

2. Do czasu powołania Zarządu Zakładów obowiązki Zarządu pełni pełnomocnik ministra właściwego do spraw nauki.

Art. 15. [Los majątku Zakładów po ich likwidacji]
W przypadku likwidacji Zakładów majątek przechodzi na własność Skarbu Państwa.
Art. 16. [Stosowanie przepisów ustawy o fundacjach]
W sprawach nieuregulowanych ustawą do Zakładów stosuje się przepisy ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203, z 1997 r. Nr 121, poz. 769 i z 2000 r. Nr 120, poz. 1268).
Art. 17. [Wejście w życie]
[1] Ustawa wchodzi w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Kwaśniewski

Załącznik 1.

Załączniki do ustawy z dnia 18 września 2001 r. (poz. 1451)

Załącznik nr 1

infoRgrafika

Załącznik 2. [WYKAZ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ SKARBU PAŃSTWA, W KTÓRE WYPOSAŻA SIĘ FUNDACJĘ-ZAKŁADY KÓRNICKIE]

Załącznik nr 2

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ SKARBU PAŃSTWA, W KTÓRE WYPOSAŻA SIĘ FUNDACJĘ-ZAKŁADY KÓRNICKIE

Gmina: Kórnik Obręb: BIERNATKI

Lp.

Nr działki

Powierzchnia w ha

1

2

3

1

21/10

0,0451

2

21/14

1,4715

3

21/7

0,0134

4

21/8

0,1095

5

56/2

0,0747

6

195/1

2,7900

7

195/4

0,4624

8

195/5

4,2146

9

195/6

9,6646

10

198/1

0,1666

11

228

0,3100

12

229

0,0800

13

230

0,3600

14

231

0,4300

15

232

32,2950

16

233

0,0400

17

354

98,9600

18

356

33,8300

19

358

43,8300

20

360/12

2,2014

21

360/15

25,6160

22

360/16

0,3726

23

360/17

0,1688

24

360/5

0,0183

25

360/6

0,1346

26

360/9

0,1170

27

362/40

1,1586

28

363/2

1,5737

29

363/3

4,4504

30

363/4

104,3059

31

353

27,2300

RAZEM

 

396,4947

 

Gmina: Kórnik Obręb: BORÓWIEC

Lp.

Nr działki

Powierzchnia w ha

1

2

3

1

300

0,7600

2

464

0,0360

RAZEM

 

0.7960

 

Gmina: Kórnik Obręb: DACHOWA

Lp.

Nr działki

Powierzchnia w ha

1

2

3

1

69/3

1,2570

2

79/3

4,3397

3

79/5

0,0386

4

80

0,2000

5

83

7,6900

6

86

54,7100

7

88/2

9,7890

8

89

16,1800

9

93

2,5600

10

94

23,0960

11

96

18,1400

12

98

0,4700

13

101

0,5900

14

105

20,2100

15

250

0,9300

RAZEM

 

160,2003

 

Gmina: Kórnik Obręb: GADKI

Lp.

Nr działki

Powierzchnia w ha

1

2

3

1

36

0,7000

2

40/2

0,0220

3

52

23,6300

4

53

0,2300

5

54

2,4200

6

56

6,2100

7

61/1

13,9550

8

63/3

2,8298

9

63/5

0,0505

10

64/3

0,0498

11

66

0,1000

12

67

5,2900

13

69

0,6400

14

70/2

10,6660

15

72/2

11,3978

16

73

4,3200

17

74

0,2200

18

74a

0,1000

19

75

12,0000

20

77

6,0300

21

82

0,3600

22

86/2

0,6960

23

88/3

3,1630

24

88/4

2,5000

25

88/5

2,5000

26

89

0,2000

27

90

22,9300

28

92

0,0900

RAZEM

 

133,2999

 

Gmina: Kórnik Obręb: KROMOLICE

Lp.

Nr działki

Powierzchnia w ha

1

2

3

1

2/1

25,0000

2

2/6

66,7355

3

4/1

42,1400

4

6

14,8300

5

8

10,3700

6

10/2

45,3800

7

17/13

0,0467

8

17/4

77,8320

RAZEM

 

282,3342

 

Gmina: Kórnik Obręb: PIERZCHNO

Lp.

Nr działki

Powierzchnia w ha

1

2

3

1

152

37,8100

2

153

0,9200

3

154

62,6700

4

157

0,5900

5

159

28,2700

6

162/1

0,4380

7

162/2

32,8720

8

167

2,9500

9

171/5

30,6255

10

172

0,2800

11

174/1

72,5300

RAZEM

 

269,9555

 

Gmina: Kórnik Obręb: PRUSINOWO

Lp.

Nr działki

Powierzchnia w ha

1

2

3

1

178/1

3,3734

2

178/2

0,1346

RAZEM

 

3,5080

 

Gmina: Kórnik Obręb: RUNOWO

Lp.

Nr działki

Powierzchnia w ha

1

2

3

1

1

0,0600

2

4

0,1200

3

16/11

0,0660

4

16/15

0,0020

 

1

2

3

5

16/17

0,0060

6

16/22

23,8505

7

16/23

0,1908

8

16/25

0,0151

9

109/4

12,2518

10

113/3

3,3623

11

113/8

17,2696

12

115

46,0000

13

117

9,4700

14

119

7,8500

15

121

26,8800

16

130

5,4100

17

132

0,8600

18

133

24,2400

19

137

1,0500

20

138

4,6400

21

140

1,7100

22

143

38,1400

RAZEM

 

223,4441

 

Gmina: Kórnik Obręb: SZCZODRZYKOWO

Lp.

Nr działki

Powierzchnia w ha

1

2

3

1

13

0,4000

2

14

0,1000

3

15

16,3400

4

18/3

2,4065

5

22

10,8700

6

24

11,3000

7

25

0,2800

8

26/1

17,6268

9

26/14

0,0240

10

26/16

0,1909

11

26/2

0,0273

12

26/4

0,0700

13

26/9

0,0944

14

28/10

8,5925

15

28/8

2,6740

16

28/9

0,1025

17

31

0,3400

18

33

29,3100

19

35/2

11,3867

20

35/3

19,1234

21

37

35,2300

22

39

13,4200

23

40

0,4500

24

42

12,5400

25

43

0,1700

26

44

2,2100

27

45

0,4500

28

46/2

0,0210

29

46/3

13,2950

RAZEM

 

209,0450

 

Gmina: Mosina Obręb: DYMACZEWO STARE

Lp.

Nr działki

Powierzchnia w ha

1

2

3

1

276

2,9600

2

230/2

0,1587

RAZEM

 

3,1187

 

Gmina: Dominowe Obręb: GABLIN (Bagrowo)

Lp.

Nr działki

Powierzchnia w ha

1

2

3

1

3

17,1000

2

5

14,4500

3

6

78,4300

4

11

9,3200

5

13

25,4100

6

71

4,8700

7

80

29,7000

8

82

64,6500

9

88

40,4900

10

1

17,0000

11

8/2

1,1487

12

8/3

0,0740

13

77/2

15,3382

14

8/5

3,3740

15

8/6

17,3447

RAZEM

 

338,6996

 

Gmina: Środa WIkp. Obręb: JANUSZEWO

Lp.

Nr działki

Powierzchnia w ha

1

2

3

1

1

15,1600

2

3

49,1100

3

17

0,1800

4

41

28,8200

5

43

12,3100

6

45

16,2000

7

19/2

1,0035

8

19/4

0,9330

RAZEM

 

123,7165

 

Miasto: ŚRODA WIkp. (Źrenica)

Lp.

Nr działki

Powierzchnia w ha

1

2

3

1

2551

16,2390

2

2553

44,3610

3

2561

29,8180

4

2562

0,3385

5

2563

15,1747

6

2555

93,9703

7

3236

12,0627

8

3234

19,5391

9

3224/3

15,2215

10

3233/1

6,5624

11

3233/2

0,1929

12

3233/37

0,6578

13

3230/4

2,6429

14

3233/43

1,3130

15

3233/45

0,0165

16

3224/18

0,0244

17

3224/19

0,0526

18

3224/20

0,0520

19

3224/21

0,2116

20

3224/22

0,1075

21

3224/23

0,1159

22

3240

11,5525

23

3244

24,2881

24

3245

0,3884

25

3246

69,4670

26

3248

2,7262

27

3249

0,4672

28

3250

15,6699

29

3252

4,2529

30

3253

6,9485

31

3254

1,7741

32

3243

0,6449

RAZEM

 

396,8540

 

Gmina: Środa WIkp. Obręb: JAROSŁAWIEC

Lp.

Nr działki

Powierzchnia w ha

1

2

3

1

4

38,5602

2

1

13,0292

3

6

17,9611

4

7

18,0203

5

8

2,9538

6

10

26,4109

7

11/1

19,7543

8

14

57,1804

9

17

23,3341

10

19

7,2406

11

24

3,7230

12

26

6,6590

 

1

2

3

13

27

33,5190

14

12/1

0,7092

15

38/14

0,5911

16

38/15

0,0761

17

38/16

52,7277

18

42

2,2757

19

44/2

21,2969

20

46/2

38,9130

21

48/1

18,7934

22

51

9,3765

23

67

18,7901

24

55/1

2,1219

25

57/1

20,9585

26

62

8,7155

27

64

7,1523

28

66

8,7958

29

53/10

0,2674

30

53/11

58,9312

31

48/3

5,9193

32

48/2

4,8503

33

57/2

2,4660

34

28/3

18,9441

35

28/14

0,2289

36

28/82

0,7587

37

28/89

0,0017

38

29/1

0,7511

39

30/1

1,4342

40

32/1

4,2445

41

32/3

0,4088

42

35/2

0,2759

43

38/5

0,1191

44

38/6

2,7595

45

38/7

0,3128

46

38/9

0,3210

47

38/10

1,5322

48

38/11

0,3131

49

38/12

0,1160

50

38/13

2,7270

51

38/17

0,5803

52

28/13

0,5917

53

30/6

0,0535

RAZEM

 

588,5479

 

Gmina: Środa WIkp. Obręb: ROMANOWO (Babin)

Lp.

Nr działki

Powierzchnia w ha

1

2

3

1

86/1

77,1302

2

90

13,5293

3

98/1

15,4754

4

107/6

35,7917

5

100

3,9210

 

1

2

3

6

101/5

0,2132

7

107/2

0,1534

8

112

0,1500

9

142/4

3,0321

10

142/6

0,1059

11

142/5

1,2638

12

111/2

2,2198

13

110/1

19,0579

14

110/3

4,2593

15

142/20

2,3705

16

123

19,9200

17

125

0,0969

18

127

2,8900

19

129

7,7900

20

130

71,7600

21

140

56,0087

22

164

36,9344

23

149

27,1077

24

136/1

126,7566

25

147/1

18,7894

26

160/1

9,2535

27

155/1

68,6760

28

154/1

31,0273

29

154/3

20,6157

RAZEM

 

676,2997

 

Gmina: Środa WIkp. Obręb: ZMYSŁOWO (Bieganowo)

Lp.

Nr działki

Powierzchnia w ha

1

2

3

1

42

2,8801

2

49

6,5210

3

51

29,2494

4

55

10,2580

5

57

9,9595

6

44/1

1,7050

7

70

69,3052

8

67/2

19,7708

9

72

62,1795

10

64/3

0,2106

11

53/4

5,4759

12

40/3

75,7210

13

64/19

5,7840

14

64/20

45,1229

15

68/2

0,0121

16

64/4

0,1519

17

53/7

0,3830

18

53/8

0,0280

19

68/4

0,0708

20

68/10

0,8570

21

43

36,5336

RAZEM

 

382.1793

 

[1] Ustawa wchodzi w życie 16 lutego 2002 r.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2001-11-15
  • Data wejścia w życie: 2002-02-16
  • Data obowiązywania: 2017-01-01
  • Dokument traci ważność: 2017-10-22

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA