| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 13 listopada 2001 r.

w sprawie dokumentów, jakich zamawiający może żądać od dostawcy lub wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków, uprawniających do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne

Na podstawie art. 22 ust. 9 ustawy z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych (Dz.U. z 1998 r. Nr 119, poz. 773, z 1999 r. Nr 45, poz. 437, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 93, poz. 1027 i Nr 110, poz. 1167 oraz z 2001 r. Nr 56, poz. 580, Nr 76, poz. 813, Nr 113, poz. 1208 i Nr 128, poz. 1403) zarządza się, co następuje:

§ 1.
1. W postępowaniu o zamówienie publiczne zamawiający może żądać potwierdzenia przez dostawców lub wykonawców spełniania warunków, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych, zwanej dalej „ustawą”, przez przedstawienie następujących dokumentów;

1) aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej,

2) koncesji lub zezwolenia, jeżeli odrębne przepisy wymagają posiadania koncesji lub zezwolenia na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem,

3) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 19 ust. 1 pkt 4 i 5 ustawy,

4) zaświadczeń właściwego urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzających, że nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego,

5) bilansów oraz rachunków zysków i strat, a w przypadku dostawców lub wykonawców niezobowiązanych do sporządzenia bilansu, informacji określających obroty, zysk oraz zobowiązania i należności ogółem:

a) z ostatnich trzech lat albo

b) z okresu prowadzenia działalności, jeżeli jest ona prowadzona przez okres krótszy niż 3 lata,

6) umowy spółki cywilnej, jeżeli działalność gospodarcza przedsiębiorców jest prowadzona w formie spółki cywilnej.

2. Jeżeli jest to niezbędne do przeprowadzenia postępowania, zamawiający może również żądać, poza dokumentami, o których mowa w ust. 1, przedstawienia jednego lub kilku spośród następujących dokumentów:

1) informacji na temat przeciętnej liczby zatrudnionych pracowników oraz personelu kierowniczego w okresie ostatnich trzech lat, jeżeli przedmiotem zamówienia są roboty budowlane lub usługi,

2) szczegółowej informacji o przychodach, kosztach i wyniku finansowym za ostatni miesiąc, opartej na zapisach prowadzonych ksiąg rachunkowych,

3) wykazu niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń, jakimi dysponuje dostawca lub wykonawca,

4) wykazu osób i podmiotów, które będą wykonywać zamówienie lub będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z danymi na temat ich kwalifikacji niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności,

5) wykazu wszystkich lub wskazanego przez zamawiającego rodzaju wykonanych w ciągu ostatnich pięciu lat robót budowlanych, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca robót,

6) wykazu wszystkich lub wskazanego przez zamawiającego rodzaju wykonanych w ciągu ostatnich trzech lat dostaw lub usług, z podaniem ich wartości, dat wykonania oraz odbiorców,

7) referencji potwierdzających, że dostawy, usługi lub roboty budowlane, o których mowa w pkt 5 lub 6, zostały wykonane z należytą starannością,

8) informacji banku, w której potwierdza się wielkość posiadanych środków finansowych oraz zdolność kredytową dostawcy lub wykonawcy,

9) polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia potwierdzającego, że dostawca lub wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.

3. Jeżeli odrębne przepisy wymagają do wykonania danej dostawy, usługi lub roboty budowanej posiadania odpowiednich uprawnień, zamawiający może żądać przedstawienia odpowiednich dokumentów stwierdzających, że osoby, które będą wykonywać zamówienie, posiadają wymagane uprawnienia.

4. Zamawiający może żądać, aby dokumenty sporządzone w języku obcym były składane wraz z tłumaczeniami na język polski, sporządzonymi przez tłumaczy przysięgłych.

5. Dokumenty, o których mowa w ust. 1–4, mogą być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez dostawcę lub wykonawcę.

6. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy przedstawiona przez dostawcę lub wykonawcę kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości, a zamawiający nie może sprawdzić jej prawdziwości w inny sposób.

§ 2.
1. Jeżeli dostawca lub wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania za granicą, zamiast dokumentów, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 1 i 4, zamawiający może żądać przedstawienia dokumentów potwierdzających, że:

1) jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z prawem kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,

2) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne lub że uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego.

2. Jeżeli w kraju, w którym dostawca lub wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 1, można je zastąpić dokumentem zawierającym oświadczenie dostawcy lub wykonawcy złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego albo przed notariuszem kraju, w którym dana osoba ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

3. Dokumenty, o których mowa w ust. 1 i 2, są składane w formie oryginału, odpisu, wypisu, wyciągu lub kopii, przetłumaczonych na język polski, poświadczonych przez polskie placówki konsularne, stosownie do obowiązujących przepisów.

§ 3.
Do postępowań wszczętych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe.
§ 4.
[1] Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem:

1) § 1 ust. 1 pkt 4 w zakresie dotyczącym zaświadczenia potwierdzającego, że:

a) dostawca lub wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne,

b) uzyskał zgodę na wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego,

2) § 2 ust. 1 pkt 2 w zakresie dotyczącym dokumentów potwierdzających, że:

a) dostawca lub wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne,

b) uzyskał zgodę na wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego

– które wchodzą w życie z dniem 10 stycznia 2002 r.

Prezes Rady Ministrów: L. Miller

[1] Rozporządzenie wchodzi w życie 6 grudnia 2001 r.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Klimkiewicz-Deplano

Partner Zarządzający Advicero Nexia, Doradca Podatkowy nr wpisu 09935

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »