| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 12 listopada 2001 r.

w sprawie szczegółowych zasad i trybu opiniowania funkcjonariuszy Urzędu Ochrony Państwa oraz wzoru formularza opinii służbowej

Na podstawie art. 23 ust. 3 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Urzędzie Ochrony Państwa (Dz. U. z 1999 r. Nr 51, poz. 526, Nr 53, poz. 548 i Nr 110, poz. 1255, z 2000 r. Nr 73, poz. 852 oraz z 2001 r. Nr 81, poz. 877 i Nr 106, poz. 1149) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa:

1) szczegółowe zasady okresowego opiniowania służbowego funkcjonariuszy Urzędu Ochrony Państwa,

2) wzór formularza opinii służbowej,

3) tryb okresowego opiniowania służbowego funkcjonariuszy Urzędu Ochrony Państwa,

4) tryb zapoznawania funkcjonariuszy Urzędu Ochrony Państwa z opinią służbową,

5) tryb wnoszenia i rozpatrywania odwołań od opinii służbowej.

§ 2.
Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) funkcjonariuszu – oznacza to funkcjonariusza Urzędu Ochrony Państwa,

2) ustawie o UOP – oznacza to ustawę z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Urzędzie Ochrony Państwa,

3) jednostce organizacyjnej – oznacza to jednostkę organizacyjną Urzędu Ochrony Państwa, o której mowa w art. 3 ust. 1 ustawy o UOP, oraz Centralny Ośrodek Szkolenia Urzędu Ochrony Państwa,

4) bezpośrednim przełożonym – oznacza to przełożonego, zajmującego stanowisko nie niższe niż kierownika sekcji lub równorzędne, któremu funkcjonariusz podlega bezpośrednio,

5) wyższym przełożonym – oznacza to kierownika jednostki organizacyjnej, zastępcę Szefa Urzędu Ochrony Państwa sprawującego bezpośredni nadzór nad jednostką organizacyjną. Szefa Urzędu Ochrony Państwa,

6) kierowniku jednostki organizacyjnej – oznacza to również funkcjonariusza pełniącego obowiązki kierownika jednostki organizacyjnej,

7) odwołaniu – oznacza to odwołanie od treści opinii służbowej.

§ 3.
1. Okresowe opiniowanie służbowe funkcjonariuszy uwzględnia następujące kryteria:

1) wiedzę ogólną i kwalifikacje zawodowe,

2) umiejętność oceny sytuacji,

3) znajomość służby,

4) efektywność służby,

5) samodzielność wykonywania zadań,

6) planowanie i organizację własnej pracy,

7) podejmowanie nowych inicjatyw,

8) dyscyplinę i obowiązkowość,

9) dyspozycyjność,

10) umiejętność współpracy,

11) przestrzeganie zasad ochrony informacji niejawnych,

12) sposób sporządzania dokumentów służbowych, a także

13) proces adaptacji zawodowej – w przypadku funkcjonariuszy w okresie służby przygotowawczej.

2. W okresowym opiniowaniu służbowym funkcjonariuszy zajmujących stanowiska kierownicze, oprócz kryteriów wymienionych w ust. 1, ocenie podlega:

1) komunikacja werbalna,

2) planowanie i ustalanie priorytetów,

3) podejmowanie decyzji,

4) delegowanie zajęć,

5) zarządzanie czasem własnym i podwładnych,

6) kierowanie podwładnymi,

7) ocenianie podwładnych,

8) inicjatywa i innowacyjność,

9) dbałość o stosunki międzyludzkie,

10) odporność na presję,

11) zarządzanie zasobami materialnymi.

3. Wzór formularza opinii służbowej uwzględniającej kryteria, o których mowa w ust. 1 i 2, stanowi załącznik do rozporządzenia.

§ 4.
1. Funkcjonariusz w służbie przygotowawczej podlega okresowemu opiniowaniu służbowemu:

1) pierwszemu – po upływie 6 miesięcy tej służby,

2) kolejnemu – w każdym roku tej służby oraz

3) bezpośrednio przed mianowaniem na funkcjonariusza w służbie stałej, z zastrzeżeniem ust. 3.

2. Funkcjonariusz w służbie stałej podlega okresowemu opiniowaniu służbowemu raz na 4 lata.

3. Funkcjonariusz zwolniony od odbywania służby przygotowawczej podlega okresowemu opiniowaniu służbowemu: pierwszemu – po upływie 12 miesięcy służby stałej, kolejnemu – w sposób określony w ust. 2.

4. Niezależnie od okresów opiniowania określonych w ust. 1–3, funkcjonariusz podlega opiniowaniu służbowemu:

1) przed mianowaniem, w trybie art. 40 ust. 1 ustawy o UOP, na wyższy stopień obowiązujący w Urzędzie Ochrony Państwa albo na wyższe stanowisko służbowe, chyba że od ostatniej opinii upłynęło mniej niż 12 miesięcy,

2) w okresie służby przygotowawczej, w przypadku stwierdzenia nieprzydatności do służby,

3) w razie stwierdzenia niewywiązywania się z obowiązków służbowych.

§ 5.
Przy okresowym opiniowaniu służbowym funkcjonariuszy stosuje się pięciostopniową skalę ocen poziomu spełniania kryteriów, o których mowa w § 3:

1) 5 – poziom wysoki,

2) 4 – poziom powyżej przeciętnej,

3) 3 – poziom przeciętny,

4) 2 – poziom poniżej przeciętnej,

5) 1 – poziom zdecydowanie poniżej przeciętnej.

§ 6.
1. Na podstawie ocen poziomu spełniania poszczególnych kryteriów, wystawionych funkcjonariuszowi z zastosowaniem skali ocen określonej w § 5, dokonuje się oceny ogólnej przebiegu służby funkcjonariusza.

2. Do oceny ogólnej przebiegu służby funkcjonariusza, o której mowa w ust. 1, sporządza się także opis zawierający w szczególności uwagi co do:

1) sposobu wywiązywania się przez funkcjonariusza z obowiązków służbowych,

2) przydatności funkcjonariusza na zajmowanym stanowisku oraz do służby w Urzędzie Ochrony Państwa.

3. Ocena ogólna przebiegu służby funkcjonariusza wraz z opisem, o którym mowa w ust. 2, stanowi opinię służbową.

4. Odmowa wydania funkcjonariuszowi poświadczenia bezpieczeństwa na podstawie przepisów odrębnych stanowi wystarczającą przesłankę do stwierdzenia w opinii służbowej nieprzydatności do służby.

§ 7.
Opinię służbową sporządza bezpośredni przełożony.
§ 8.
1. Bezpośredni przełożony zapoznaje funkcjonariusza z opinią służbową w terminie 14 dni od dnia jej sporządzenia.

2. Fakt zapoznania się z opinią służbową funkcjonariusz potwierdza własnoręcznym podpisem.

§ 9.
Po zapoznaniu funkcjonariusza z opinią służbową bezpośredni przełożony przedstawia ją do wiadomości właściwemu wyższemu przełożonemu.
§ 10.
1. Funkcjonariusz, który nie zgadza się z treścią opinii służbowej, może wnieść, drogą służbową, odwołanie na piśmie do właściwego wyższego przełożonego w terminie 14 dni od dnia zapoznania się z tą opinią.

2. Odwołanie powinno zawierać uzasadnienie.

3. Odwołanie powinno zostać rozpatrzone w terminie 21 dni od dnia jego wniesienia, nie później jednak niż w terminie 45 dni.

4. Odwołanie wniesione po terminie nie podlega rozpatrzeniu.

§ 11.
1. W razie uchybienia terminu określonego w § 10 ust. 1, przywraca się termin na wniosek funkcjonariusza, jeżeli uprawdopodobni, że uchybienie nastąpiło bez jego winy.

2. Wniosek o przywrócenie terminu wnosi się do odpowiedniego wyższego przełożonego w terminie 7 dni od dnia ustania przyczyny uchybienia terminu.

3. Przywrócenie terminu do złożenia wniosku określonego w ust. 1 jest niedopuszczalne.

§ 12.
1. Wyższy przełożony może powołać komisję do zbadania uwag zawartych w odwołaniu. Komisja po dokonaniu ustaleń sporządza sprawozdanie, które przedstawia temu przełożonemu.

2. Na wniosek funkcjonariusza, który wniósł odwołanie, w skład komisji powołuje się także wskazanego przez niego funkcjonariusza.

3. W skład komisji nie powołuje się bezpośredniego przełożonego.

§ 13.
1. Wyższy przełożony, który rozpatruje odwołanie, może:

1) uwzględnić je i zmienić treść opinii służbowej,

2) nie uwzględnić go i podtrzymać wydaną opinię służbową.

2. Opinię służbową można zmienić tylko na korzyść funkcjonariusza.

§ 14.
O sposobie załatwienia odwołania wyższy przełożony powiadamia funkcjonariusza oraz jego bezpośredniego przełożonego; przepis § 8 stosuje się odpowiednio.
§ 15.
1. Funkcjonariusz ma prawo, w terminie 14 dni od dnia zawiadomienia go o nieuwzględnieniu w całości lub w części odwołania, złożyć wniosek o ponowne rozpatrzenie jego odwołania do Szefa Urzędu Ochrony Państwa.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, składa się na piśmie za pośrednictwem wyższego przełożonego, który rozpatrywał odwołanie. Jeżeli odwołanie rozpatrywał Szef Urzędu Ochrony Państwa, wniosek, o którym mowa w ust. 1, składa się bezpośrednio do Szefa Urzędu Ochrony Państwa.

3. Przy rozpatrywaniu wniosku, o którym mowa w ust. 1, przepisy § 10 ust. 2–4 i § 11–14 stosuje się odpowiednio.

4. Rozstrzygnięcie Szefa Urzędu Ochrony Państwa w przedmiocie wniosku, o którym mowa w ust. 1, wyczerpuje tryb rozpatrywania odwołania.

§ 16.
[1] Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: L. Miller


Załącznik 1.

Załącznik do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów
z dnia 12 listopada 2001 r. (poz. 1487)

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

[1] Rozporządzenie wchodzi w życie 6 grudnia 2001 r.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Gabriela Borek

Księgowa z wieloletnią praktyką, niezależny konsultant z dziedziny rachunkowości, finansów i analizy finansowej.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »