| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 12 listopada 2001 r.

w sprawie zasad i trybu zaliczania okresów służby, pracy i innych okresów do wysługi lat uwzględnianej przy ustalaniu wzrostu uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Urzędu Ochrony Państwa

Na podstawie art. 89 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Urzędzie Ochrony Państwa (Dz. U. z 1999 r. Nr 51, poz. 526, Nr 53, poz. 548 i Nr 110, poz. 1255, z 2000 r. Nr 73, poz. 852 oraz z 2001 r. Nr 81, poz. 877 i Nr 106, poz. 1149) zarządza się, co następuje:

§ 1.
1. Rozporządzenie określa zasady i tryb zaliczania okresów służby, pracy i innych okresów do wysługi lat uwzględnianej przy ustalaniu wzrostu uposażenia zasadniczego, w tym okresów innej służby traktowanych jako równorzędnych ze służbą w Urzędzie Ochrony Państwa, a także okresów zatrudnienia i innych okresów, które na podstawie odrębnych przepisów podlegają wliczeniu do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze.

2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o funkcjonariuszu, należy przez to rozumieć funkcjonariusza Urzędu Ochrony Państwa.

§ 2.
1. Do wysługi lat uwzględnianej przy ustalaniu wzrostu uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy zalicza się okresy służby w Urzędzie Ochrony Państwa.

2. Do wysługi lat, o której mowa w ust. 1, zalicza się również:

1) służbę w Policji, Straży Granicznej, Biurze Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służbie Więziennej,

2) okresy traktowane jako równorzędne ze służbą w Policji, Urzędzie Ochrony Państwa, Straży Granicznej, Biurze Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i w Służbie Więziennej w rozumieniu przepisów o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Urzędu Ochrony Państwa, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin,

3) zakończone okresy zatrudnienia wykonywanego w pełnym wymiarze czasu pracy; okresy pracy wykonywanej równocześnie w wymiarze czasu pracy nie niższym niż połowa obowiązującego w danym zawodzie lub na danym stanowisku sumuje się,

4) okres ukończonych przez funkcjonariusza studiów, nie dłuższy jednak od programowego czasu trwania studiów.

§ 3.
1. Do wysługi lat nie zalicza się okresów służby (pracy), za które nie przysługiwało uposażenie zasadnicze (wynagrodzenie) lub zasiłek z tytułu choroby przewidziany w odrębnych przepisach.

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się w przypadku korzystania przez funkcjonariusza, także przed podjęciem służby w Urzędzie Ochrony Państwa, z urlopu udzielonego w celu sprawowania opieki nad małoletnim dzieckiem, przewidzianego w przepisach prawa pracy, oraz urlopu bezpłatnego udzielonego w związku z wyjazdem za granicę wspólnie z małżonkiem przeniesionym tam w celu pełnienia służby albo pracy w przedstawicielstwie dyplomatycznym, stałym przedstawicielstwie przy Organizacji Narodów Zjednoczonych lub innej misji państwowej, a także w przypadku pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym na zasadach określonych w przepisach o wliczaniu okresów pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym do pracowniczego stażu pracy.

§ 4.
1. Zaliczenia okresów, o których mowa w § 2, i ustalenia wysługi lat uwzględnianej przy ustalaniu wzrostu uposażenia zasadniczego dokonuje się w drodze decyzji administracyjnej w formie rozkazu personalnego Szefa Urzędu Ochrony Państwa, na podstawie dokumentów znajdujących się w aktach personalnych funkcjonariusza; po raz pierwszy na dzień przyjęcia do służby, w rozkazie o mianowaniu funkcjonariusza na stanowisko służbowe.

2. Szef Urzędu Ochrony Państwa może upoważnić innego funkcjonariusza do wydania w jego imieniu decyzji, o której mowa w ust. 1.

3. Zaliczanie do wysługi lat okresów nieuwzględnionych w rozkazie o mianowaniu funkcjonariusza na stanowisko służbowe oraz nowe ustalenie wysługi lat do celów, o których mowa w ust. 1, następuje na udokumentowany wniosek funkcjonariusza.

4. W kolejnych rozkazach personalnych, dotyczących ustalenia wysługi lat, określa się łączną wysługę lat uwzględnioną przy ustaleniu wzrostu uposażenia zasadniczego funkcjonariusza oraz datę, w której upłynął okres wysługi lat uprawniający, na podstawie odrębnych przepisów, do wzrostu tego uposażenia.

§ 5.
W sprawach o zaliczenie okresów pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym oraz okresów ukończonych studiów do wysługi lat uwzględnianej przy ustalaniu wzrostu uposażenia zasadniczego funkcjonariusza Urzędu Ochrony Państwa, niezakończonych decyzją ostateczną przed wejściem w życie rozporządzenia, stosuje się przepisy niniejszego rozporządzenia.
§ 6.
Tracą moc przepisy rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 1998 r. w sprawie służby funkcjonariuszy Urzędu Ochrony Państwa (Dz. U. Nr 8. poz. 28).
§ 7.
[1] Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem § 2 ust. 2 pkt 4, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2002 r.

Prezes Rady Ministrów: L. Miller

[1] Rozporządzenie wchodzi w życie 6 grudnia 2001 r., z wyjątkiem § 2 ust. 2 pkt 4, który wchodzi w życie 1 stycznia 2002 r.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawna - Inkaso WEC S.A.

Obsługa wierzytelności

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »