| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 12 listopada 2001 r.

w sprawie dodatków do uposażenia funkcjonariuszy Urzędu Ochrony Państwa

Na podstawie art. 91 ust. 3 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Urzędzie Ochrony Państwa (Dz. U. z 1999 r. Nr 51, poz. 526, Nr 53, poz. 548 i Nr 110, poz. 1255, z 2000 r. Nr 73, poz. 852 oraz z 2001 r. Nr 81, poz. 877 i Nr 106, poz. 1149) zarządza się, co następuje:

§ 1.
1. Rozporządzenie określa rodzaje dodatków uzasadnionych szczególnymi właściwościami, kwalifikacjami, warunkami albo miejscem pełnienia służby, wysokość, zasady przyznawania i obniżania oraz sposób wypłaty tych dodatków, a także dodatku służbowego oraz dodatku za stopień, otrzymywanych przez funkcjonariuszy Urzędu Ochrony Państwa.

2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) jednostce organizacyjnej – rozumie się przez to jednostkę organizacyjną wymienioną w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Urzędzie Ochrony Państwa oraz Centralny Ośrodek Szkolenia Urzędu Ochrony Państwa,

2) kierowniku jednostki organizacyjnej – rozumie się przez to również funkcjonariusza pełniącego obowiązki kierownika jednostki organizacyjnej,

3) uposażeniu zasadniczym – rozumie się przez to uposażenie zasadnicze funkcjonariusza według grupy zaszeregowania, z uwzględnieniem wzrostu tego uposażenia z tytułu wysługi lat,

4) najniższym uposażeniu – rozumie się przez to miesięczne uposażenie zasadnicze funkcjonariusza według stawki przewidzianej dla najniższej grupy zaszeregowania, wraz z dodatkiem za stopień szeregowego.

3. Dodatki do uposażenia są ustalane w stawkach miesięcznych.

4. Kwoty dodatków do uposażenia ustala się odrębnie dla funkcjonariuszy objętych oraz nieobjętych obowiązkowym ubezpieczeniem emerytalnym i rentowym, na podstawie stawek składników uposażenia odpowiednich dla danej grupy funkcjonariuszy.

5. Kwoty dodatków do uposażenia zaokrągla się do dziesięciu groszy w górę.

§ 2.
Funkcjonariusz otrzymuje za posiadany stopień dodatek za stopień w następującej wysokości:

Lp.

Nazwa stopnia

Stawka w złotych

funkcjonariusze nieobjęci obowiązkowym ubezpieczeniem emerytalnym i rentowym

funkcjonariusze objęci obowiązkowym ubezpieczeniem emerytalnym i rentowym

1

generał broni

758

906

2

generał dywizji

632

755

3

generał brygady

542

648

4

pułkownik

481

575

5

podpułkownik

456

545

6

major

443

530

7

kapitan

414

495

8

porucznik

370

442

9

podporucznik

347

415

10

starszy chorąży sztabowy

308

368

11

chorąży sztabowy

301

360

12

starszy chorąży

291

348

13

chorąży

281

336

14

młodszy chorąży

274

328

15

starszy sierżant sztabowy

253

302

16

sierżant sztabowy

241

289

17

starszy sierżant

229

274

18

sierżant

217

260

19

plutonowy

205

245

20

starszy kapral

194

232

21

kapral

188

225

22

starszy szeregowy

175

209

23

szeregowy

170

203

 

§ 3.
1. Funkcjonariuszowi przysługuje dodatek służbowy w wysokości do 50% otrzymywanego uposażenia zasadniczego i dodatku za stopień.

2. Przy ustalaniu wysokości dodatku, o którym mowa w ust. 1, bierze się pod uwagę w szczególności sposób wywiązywania się z obowiązków służbowych, zakres tych obowiązków, zajmowane stanowisko oraz posiadane kwalifikacje zawodowe.

3. W indywidualnych przypadkach, uzasadnionych szczególną złożonością, charakterem lub efektami służby, Szef Urzędu Ochrony Państwa może przyznać funkcjonariuszowi dodatek służbowy w wysokości przekraczającej 50% otrzymywanego uposażenia zasadniczego i dodatku za stopień, z tym że wysokość dodatku służbowego nie może być wyższa niż 75% otrzymywanego przez funkcjonariusza uposażenia zasadniczego i dodatku za stopień.

4. Dodatek służbowy przyznaje się na czas nieokreślony, z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w ust. 5.

5. Dodatek służbowy może być przyznany na czas określony w związku z powierzeniem funkcjonariuszowi na ten czas nowych lub dodatkowych zadań albo obowiązków służbowych na innym stanowisku.

6. Dodatek służbowy obniża się w razie stwierdzenia w opinii służbowej niewywiązywania się przez funkcjonariusza z powierzonych mu obowiązków służbowych na zajmowanym stanowisku.

7. Dodatek służbowy nie może być niższy niż 50 zł miesięcznie.

§ 4.
Funkcjonariuszowi mogą być przyznane następujące dodatki uzasadnione szczególnymi właściwościami, kwalifikacjami, warunkami albo miejscem pełnienia służby:

1) dodatek kontrolerski,

2) dodatek za znajomość języków obcych.

§ 5.
1. Funkcjonariuszowi zajmującemu stanowisko w jednostce organizacyjnej właściwej do prowadzenia kontroli wewnętrznej w Urzędzie Ochrony Państwa oraz wykonującemu tę kontrolę, a także funkcjonariuszowi wykonującemu kontrolę w zakresie ochrony informacji niejawnych, stanowiących tajemnicę państwową na podstawie przepisów o ochronie informacji niejawnych, oraz funkcjonariuszowi uprawnionemu do wykonywania kontroli i wykonującemu tę kontrolę na podstawie przepisów odrębnych przyznaje się dodatek kontrolerski w wysokości miesięcznej do 25% stawki uposażenia zasadniczego według grupy zaszeregowania specjalisty obowiązującej w miejscu pełnienia służby.

2. Wysokość dodatku kontrolerskiego jest uzależniona od posiadanych przez funkcjonariusza kwalifikacji zawodowych, zakresu wykonywanych obowiązków kontrolnych, a także rzetelności i wnikliwości przeprowadzanych przez niego kontroli.

3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się wobec funkcjonariusza oddelegowanego do jednostki organizacyjnej właściwej do prowadzenia kontroli wewnętrznej w Urzędzie Ochrony Państwa oraz wykonującego kontrolę w ramach tej jednostki.

§ 6.
Prawo do otrzymywanego przez funkcjonariusza dodatku kontrolerskiego wygasa z dniem:

1) przeniesienia funkcjonariusza do innej niż wymieniona w § 5 ust. 1 jednostki organizacyjnej,

2) zaprzestania wykonywania przez funkcjonariusza czynności z zakresu kontroli.

§ 7.
1. Funkcjonariuszowi znającemu języki obce przyznaje się dodatek za znajomość każdego języka obcego w wysokości:

1) za bardzo dobrą znajomość języka obcego – 20%,

2) za dobrą znajomość języka obcego – 12%,

3) za dostateczną znajomość języka obcego – 8%

– najniższego uposażenia.

2. Znajomość języka obcego należy udokumentować:

1) dyplomem ukończenia:

a) odpowiednich dla danego języka obcego wyższych studiów na kierunku filologia lub studiów w zakresie lingwistyki stosowanej,

b) studiów wyższych za granicą – uznaje się język wykładowy,

c) szkoły wyższej, w której językiem wykładowym był język obcy,

d) publicznej szkoły ponadgimnazjalnej ogólnokształcącej lub zawodowej, w której językiem wykładowym był język obcy, a także równoważnych im szkoły niepublicznej lub ukończonej za granicą,

2) świadectwem maturalnym uzyskanym za granicą w szkole, w której językiem wykładowym był język obcy,

3) zaświadczeniem stwierdzającym uprawnienia tłumacza przysięgłego, wydanym na podstawie przepisów szczególnych,

4) certyfikatem lub zaświadczeniem potwierdzającym uzyskanie pozytywnej oceny ze znajomości języka obcego, o których mowa w przepisach w sprawie sposobu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej,

5) zaświadczeniem wydanym przez komisję egzaminacyjną Urzędu Ochrony Państwa, zwaną dalej „komisją”.

3. Znajomość języka obcego może być również, za zgodą Szefa Urzędu Ochrony Państwa, stwierdzona dyplomem, świadectwem, zaświadczeniem lub certyfikatem innym niż wymienione w ust. 2.

4. Stopień znajomości języka obcego na podstawie dokumentów wymienionych w ust. 2 pkt 1–4 uważa się za równorzędny z oceną bardzo dobrą, uzyskaną z egzaminu złożonego przed komisją.

5. W przypadku udokumentowania znajomości języka obcego dokumentami wymienionymi w ust. 2 pkt 5 oraz ust. 3, dodatek przyznaje się w wysokości odpowiadającej ocenie, jaką funkcjonariusz uzyskał na egzaminie z języka obcego.

§ 8.
1. Dodatek za znajomość języka obcego przyznaje się na okres:

1) 10 lat – za bardzo dobrą znajomość języka obcego,

2) 5 lat – za dobrą znajomość języka obcego,

3) jednego roku – za dostateczną znajomość języka obcego.

2. W razie obniżenia stopnia znajomości języka obcego przez funkcjonariusza, kierownik jednostki organizacyjnej, w której funkcjonariusz pełni służbę, kieruje go, przed upływem terminów, o których mowa w ust. 1, na egzamin kontrolny przed komisją.

3. Wysokość dodatku za znajomość języka obcego może być odpowiednio podwyższona lub obniżona w przypadku stwierdzenia na podstawie dokumentów, o których mowa w § 7 ust. 2 i 3, zmiany stopnia znajomości języka obcego przez funkcjonariusza.

4. Po upływie okresów, o których mowa w ust. 1, kierownik jednostki organizacyjnej, w której funkcjonariusz pełni służbę, kieruje go na egzamin kontrolny przed komisją w celu stwierdzenia stopnia znajomości języka obcego.

5. Funkcjonariuszowi, który w trybie określonym w ust. 4 uzyskał zaświadczenie komisji stwierdzające znajomość języka obcego, przyznaje się dodatek za znajomość języka obcego, według zasad określonych w ust.1.

§ 9.
1. Prawo do otrzymywanego przez funkcjonariusza dodatku za znajomość języka obcego wygasa w przypadku:

1) upływu okresów, o których mowa w § 8 ust. 1,

2) stwierdzenia przez komisję obniżenia stopnia znajomości języka obcego poniżej znajomości dostatecznej.

2. Funkcjonariuszowi, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu po upływie okresów wymienionych w § 8 ust. 1 lub nie poddał się egzaminowi kontrolnemu, o którym mowa w § 8 ust. 2 lub 4, dodatek za znajomość języka obcego przysługuje do najbliższego terminu egzaminu po ustaniu tych przyczyn.

§ 10.
1. Dodatki do uposażenia, z uwzględnieniem § 3 ust. 3, przyznają:

1) Prezes Rady Ministrów – Szefowi Urzędu Ochrony Państwa,

2) Szef Urzędu Ochrony Państwa – zastępcom Szefa Urzędu Ochrony Państwa,

3) Szef Urzędu Ochrony Państwa lub upoważniony przez niego funkcjonariusz – pozostałym funkcjonariuszom.

2. Kompetencja osób, o których mowa w ust. 1, do przyznania dodatku do uposażenia obejmuje również uprawnienie do:

1) jego podwyższania lub obniżania,

2) wstrzymania jego wypłaty,

3) zawieszania wypłaty tego dodatku.

3. Sprawy, o których mowa w ust. 1 i 2, są załatwiane w drodze decyzji administracyjnej w formie rozkazu personalnego.

§ 11.
Funkcjonariusze pobierający dodatek za bardzo dobrą znajomość języka obcego na podstawie dotychczas obowiązujących przepisów są obowiązani w ciągu roku od wejścia w życie rozporządzenia złożyć egzamin ze znajomości języka obcego przed komisją, jeżeli od momentu przyznania tego dodatku upłynął okres, o którym mowa w § 8 ust. 1 pkt 1.
§ 12.
Traci moc zarządzenie Szefa Urzędu Ochrony Państwa z dnia 17 września 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad otrzymywania przez funkcjonariuszy Urzędu Ochrony Państwa dodatków do uposażenia oraz ich wysokości (Monitor Polski Nr 69, poz. 686, Dz. Urz. UOP z 1999 r. Nr 1, poz. 2 i z 2001 r. Nr 1, poz. 3).
§ 13.
[1] Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: L. Miller

[1] Rozporządzenie wchodzi w życie 6 grudnia 2001 r.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Dittmajer i Wspólnicy sp. k.

Kancelaria prawna

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »