| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 13 listopada 2001 r.

w sprawie trybu postępowania, szczegółowych zasad przydzielania i opróżniania, norm zaludnienia i gospodarowania lokalami mieszkalnymi oraz tymczasowymi kwaterami przeznaczonymi dla funkcjonariuszy Urzędu Ochrony Państwa

Na podstawie art. 84 ust. 1 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Urzędzie Ochrony Państwa (Dz. U. z 1999 r. Nr 51, poz. 526, Nr 53, poz. 548 i Nr 110, poz. 1255, z 2000 r. Nr 73, poz. 852 oraz z 2001 r. Nr 81, poz. 877 i Nr 106, poz. 1149) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa szczegółowe zasady przydzielania, opróżniania i gospodarowania lokalami mieszkalnymi oraz tymczasowymi kwaterami przeznaczonymi dla funkcjonariuszy Urzędu Ochrony Państwa, tryb postępowania w sprawach przydzielania i opróżniania tych lokali i kwater, a także normy ich zaludnienia.
§ 2.
Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:

1) ustawa o UOP – ustawę z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Urzędzie Ochrony Państwa,

2) funkcjonariusz – funkcjonariusza Urzędu Ochrony Państwa,

3) teren zamknięty – teren w rozumieniu art. 3 pkt 15 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126, Nr 109, poz. 1157 i Nr 120, poz. 1268 oraz z 2001 r. Nr 5, poz. 42, Nr 100, poz. 1085, Nr 110, poz. 1190, Nr 115, poz. 1229 i Nr 129, poz. 1439).

§ 3.
Decyzję w sprawie przydziału i opróżnienia lokalu mieszkalnego oraz tymczasowej kwatery wydaje Szef Urzędu Ochrony Państwa lub upoważniony przez niego funkcjonariusz, zwani dalej „organem”, z zastrzeżeniem art. 77 ust. 5 ustawy o UOP.
§ 4.
Funkcjonariuszowi w służbie stałej przydziela się lokal mieszkalny w miejscowości, w której pełni służbę, lub w miejscowości, do której czas dojazdu publicznymi środkami transportu przewidziany w rozkładzie jazdy, łącznie z przesiadkami, nie przekracza w obie strony dwóch godzin, licząc od stacji (przystanku) najbliższej miejsca pełnienia służby do stacji (przystanku) najbliższej miejsca zamieszkania, bez uwzględnienia czasu dojazdu do i od stacji (przystanku) w obrębie miejscowości, z której funkcjonariusz dojeżdża, oraz miejscowości, w której pełni służbę.
§ 5.
1. Przy przydziale lokalu mieszkalnego uwzględnia się w pierwszej kolejności funkcjonariuszy w służbie stałej:

1) nieposiadających samodzielnego lokalu mieszkalnego,

2) przeniesionych z urzędu do służby w innej miejscowości,

3) zamieszkujących w budynkach przeznaczonych do rozbiórki albo zajmujących pomieszczenia, które zgodnie z odrębnymi przepisami nie nadają się do zamieszkania.

2. Funkcjonariuszom w służbie stałej, innym niż określeni w ust. 1, przydziela się lokal mieszkalny w kolejności wynikającej z daty złożenia wniosku o przydzielenie tego lokalu.

§ 6.
Funkcjonariuszowi w służbie stałej przydziela się lokal mieszkalny o powierzchni mieszkalnej odpowiadającej przysługującym normom zaludnienia.
§ 7.
1. Norma zaludnienia wynosi od 7 do 10 m2 powierzchni mieszkalnej.

2. Powierzchnią mieszkalną jest powierzchnia pokoi.

3. Obmiaru powierzchni mieszkalnej, o której mowa w ust. 2, dokonuje się w świetle wyprawionych ścian. Powierzchnię pomieszczeń lub ich części o wysokości w świetle równej lub większej od 2,20 m zalicza się do obliczeń w 100%, o wysokości równej lub większej od 1,40 m, lecz mniejszej od 2,20 m – w 50%, a o wysokości mniejszej od 1,40 m pomija się całkowicie. Pozostałe zasady obliczania powierzchni przyjmuje się zgodnie z Polską Normą odpowiednią do określania i obliczania wskaźników powierzchniowych i kubaturowych w budownictwie.

§ 8.
Funkcjonariuszowi w służbie stałej przysługują następujące normy zaludnienia:

1) posiadającemu rodzinę – po jednej normie zaludnienia dla niego i każdego członka rodziny, a ponadto:

a) mianowanemu na stanowisko służbowe zaszeregowane do grup od 0 do 02 – dodatkowo dwie normy zaludnienia,

b) zaszeregowanemu do grupy niższej niż 02, posiadającemu stopień starszego oficera albo mianowanemu na stanowisko służbowe, dla którego etat przewiduje stopień starszego oficera – dodatkowo jedna norma zaludnienia,

c) pozostającemu w związku małżeńskim, bezdzietnemu – dodatkowo jedna norma zaludnienia,

2) samotnemu:

a) określonemu w pkt 1 lit. a) – trzy normy zaludnienia,

b) pozostałym – bez względu na grupę zaszeregowania i stanowisko służbowe – dwie normy zaludnienia.

§ 9.
1. Funkcjonariuszowi w służbie stałej może być przydzielony lokal mieszkalny o powierzchni mieszkalnej mniejszej od przysługującej zgodnie z normami zaludnienia, jeżeli wyrazi na to pisemną zgodę lub wystąpi z takim wnioskiem. Przydział takiego lokalu nie pozbawia tego funkcjonariusza prawa do uzyskania lokalu mieszkalnego o powierzchni mieszkalnej odpowiadającej przysługującym normom zaludnienia.

2. W szczególnie uzasadnionym przypadku funkcjonariuszowi w służbie stałej może być przydzielony lokal mieszkalny o powierzchni mieszkalnej większej od przysługującej zgodnie z normami zaludnienia.

3. Za lokal mieszkalny o powierzchni mieszkalnej większej od przysługującej zgodnie z normami zaludnienia uważa się lokal, w którym występuje nadwyżka powierzchni mieszkalnej stanowiąca przynajmniej jeden pokój, jeżeli powierzchnia mieszkalna pozostałych pokoi odpowiada przysługującym normom zaludnienia mnożonym przez 10 m2.

§ 10.
1. Funkcjonariuszowi w służbie stałej przydziela się lokal mieszkalny znajdujący się w należytym stanie technicznym i sanitarnym umożliwiającym zamieszkanie.

2. W przypadku braku możliwości wyegzekwowania przeprowadzenia remontu od osoby zwalniającej lokal mieszkalny, będący lub uzyskany do dyspozycji Szefa Urzędu Ochrony Państwa, można pokryć koszty tego remontu ze środków budżetowych Urzędu Ochrony Państwa, z zastrzeżeniem § 17 ust. 2.

§ 11.
1. Lokal mieszkalny przydziela się funkcjonariuszowi w służbie stałej na jego wniosek. Wzór wniosku określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

2. Wniosek kieruje się bezpośrednio do organu.

§ 12.
1. Decyzję o opróżnieniu lokalu mieszkalnego wydaje się w przypadku:

1) gdy funkcjonariusz lub jego małżonek nie zwolnił zajmowanego poprzednio lokalu mieszkalnego pozostającego w dyspozycji Szefa Urzędu Ochrony Państwa,

2) uzyskania przez funkcjonariusza lub jego małżonka w miejscowości, o której mowa w § 4, innego lokalu mieszkalnego lub domu o powierzchni mieszkalnej odpowiadającej co najmniej przysługującym funkcjonariuszowi i członkom jego rodziny normom zaludnienia,

3) zajmowania przez funkcjonariusza lokalu mieszkalnego bez tytułu prawnego.

2. Decyzję o opróżnieniu lokalu mieszkalnego można wydać w przypadku:

1) udostępnienia, bez zgody organu, lokalu mieszkalnego w całości lub w części na podstawie umowy o odpłatne używanie lokalu,

2) zajmowania przez funkcjonariusza zwolnionego ze służby lub pozostałych po funkcjonariuszu członków rodziny lokalu mieszkalnego znajdującego się na terenie zamkniętym,

3) wykorzystywania lokalu mieszkalnego niezgodnie z jego przeznaczeniem,

4) gdy funkcjonariusz lub osoba wspólnie z nim zamieszkująca w sposób rażący lub uporczywy wykracza przeciwko obowiązującemu porządkowi domowemu albo przez swoje niewłaściwe zachowanie czyni uciążliwym korzystanie z innych lokali w budynku,

5) jeżeli funkcjonariusz nie zamieszkuje w lokalu mieszkalnym przez okres dłuższy niż sześć miesięcy, chyba że zachodzą okoliczności uzasadniające czasowy pobyt funkcjonariusza poza miejscem zamieszkania,

6) nieuiszczania przez funkcjonariusza czynszu z tytułu zajmowania lokalu mieszkalnego przez sześć pełnych okresów płatności.

3. Decyzja o opróżnieniu lokalu mieszkalnego dotyczy wszystkich osób zamieszkujących w lokalu mieszkalnym.

§ 13.
1. W przypadku określonym w § 12 ust. 2 pkt 2 przydziela się inny lokal mieszkalny o powierzchni mieszkalnej nie mniejszej od dotychczas posiadanej, w miejscowości, o której mowa w § 4, oraz zapewnia się przewiezienie przedmiotów urządzenia domowego na koszt Urzędu Ochrony Państwa.

2. W przypadkach określonych w § 12 ust. 2 pkt 3–6 można przydzielić inny lokal mieszkalny o obniżonym wyposażeniu technicznym i o powierzchni mieszkalnej mniejszej od przysługującej zgodnie z normami zaludnienia, nie mniejszej jednak niż 5 m2 na osobę, a w przypadku funkcjonariusza samotnego – 10 m2.

§ 14.
Funkcjonariusz w służbie stałej może zamienić zajmowany lokal mieszkalny za zgodą organu.
§ 15.
1. Były małżonek funkcjonariusza w służbie stałej zachowuje prawo do zamieszkiwania w przydzielonym lokalu mieszkalnym do czasu uzyskania przez niego innego lokalu mieszkalnego lub domu.

2. Organ, na wniosek rozwiedzionych małżonków, może wyrazić zgodę na ich rozkwaterowanie z zajmowanego lokalu mieszkalnego we własnym zakresie.

3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach rozwiedzionemu funkcjonariuszowi w służbie stałej organ może przydzielić inny lokal mieszkalny niż dotychczas zajmowany, o powierzchni mieszkalnej odpowiadającej przysługującym mu normom zaludnienia, lub zrzec się dyspozycji takim lokalem na rzecz byłego małżonka niebędącego funkcjonariuszem.

§ 16.
1. Organ, na wniosek funkcjonariusza w służbie stałej, może zrzec się dyspozycji lokalem mieszkalnym w przypadkach określonych w § 14 i § 15 ust. 2.

2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach zrzeczenie się dyspozycji lokalem mieszkalnym może nastąpić również na wniosek organu administracji rządowej lub samorządu terytorialnego albo właściciela lokalu mieszkalnego.

§ 17.
1. Organ może zrzec się dyspozycji lokalem mieszkalnym, o którym mowa w art. 77 ust. 1 ustawy o UOP, gdy ubiegającym się o nabycie na własność tego lokalu jest funkcjonariusz w służbie stałej, któremu został on przydzielony.

2. Jeżeli zrzeczenie dyspozycji lokalem mieszkalnym, o którym mowa w ust. 1, nastąpiło przed upływem 5 lat od dnia przydzielenia lokalu mieszkalnego wyremontowanego na koszt Urzędu Ochrony Państwa, funkcjonariusz jest obowiązany zwrócić poniesione przez Urząd Ochrony Państwa koszty remontu.

§ 18.
Przepisy § 15 ust. 3, § 16 i § 17 ust. 1 nie naruszają, wynikających z prawa własności, uprawnień do rozporządzania lokalem mieszkalnym właściciela innego niż Skarb Państwa.
§ 19.
1. Przepisy § 3–15, § 16 ust. 1 i § 17 stosuje się odpowiednio do lokali mieszkalnych zajmowanych przez osoby posiadające uprawnienia do tych lokali na podstawie przepisów ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Urzędu Ochrony Państwa, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (Dz. U. Nr 53, poz. 214, z 1995 r. Nr 4, poz. 17, z 1997 r. Nr 28, poz. 153, z 1998 r. Nr 162, poz.1118, z 1999 r. Nr 106, poz. 1215, z 2000 r. Nr 122, poz. 1313 oraz z 2001 r. Nr 27, poz. 298 i Nr 81, poz. 877).

2. Przepisy § 3, § 14, § 15, § 16 ust. 1 i § 17 stosuje się odpowiednio do lokali mieszkalnych zajmowanych przez funkcjonariusza zwolnionego ze służby, o którym mowa w art. 85 ustawy o UOP.

§ 20.
1. Organ, na wniosek funkcjonariusza, może przydzielić tymczasową kwaterę w przypadku określonym w art. 75 ust. 2 i art. 83 ust. 4 ustawy o UOP oraz przydziela taką kwaterę w przypadku określonym w art. 83 ust. 5 ustawy o UOP. Wzór wniosku określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

2. Wniosek kieruje się bezpośrednio do organu.

§ 21.
Funkcjonariuszowi w służbie przygotowawczej można przydzielić tymczasową kwaterę, jeżeli on sam lub członkowie jego rodziny, określeni w art. 76 ustawy o UOP, nie mają tytułu prawnego do zajmowania lokalu mieszkalnego lub domu w miejscowości, o której mowa w § 4.
§ 22.
Funkcjonariuszowi przeniesionemu do pełnienia służby w innej miejscowości, który w poprzednim miejscu pełnienia służby nie posiada tytułu prawnego do lokalu mieszkalnego lub domu, można przydzielić tymczasową kwaterę na okres oczekiwania na przydział lokalu mieszkalnego w nowym miejscu pełnienia służby, jeżeli występują okoliczności, o których mowa w § 21.
§ 23.
1. Funkcjonariuszowi, któremu przydziela się tymczasową kwaterę, przysługują normy zaludnienia:

1) w przypadkach, o których mowa w § 21 i § 22:

a) posiadającemu rodzinę – po jednej normie zaludnienia dla niego i każdego członka rodziny,

b) samotnemu – dwie normy zaludnienia,

2) w przypadku, o którym mowa w art. 83 ust. 4 ustawy o UOP – przysługujące mu normy zaludnienia, bez uwzględnienia zamieszkałych z nim członków rodziny.

2. Powierzchnia mieszkalna tymczasowej kwatery nie może być większa od przysługującej zgodnie z normami zaludnienia określonymi w ust. 1.

§ 24.
1. Funkcjonariusz ponosi pełne koszty zakwaterowania w tymczasowej kwaterze, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Funkcjonariuszowi delegowanemu do czasowego pełnienia albo z urzędu przeniesionemu do pełnienia służby w innej miejscowości przysługuje zwrot kosztów zakwaterowania na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

§ 25.
Decyzję o opróżnieniu tymczasowej kwatery wydaje się w przypadku:

1) zwolnienia funkcjonariusza ze służby albo przeniesienia do służby w innej miejscowości,

2) wystąpienia okoliczności, o których mowa w § 12 ust. 1 pkt 2 albo ust. 2 pkt 1 lub 3–6.

§ 26.
1. W sprawach wszczętych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia i niezakończonych decyzją ostateczną stosuje się przepisy rozporządzenia.

2. Decyzje ostateczne wydane na podstawie przepisów dotychczasowych pozostają w mocy.

§ 27.
Traci moc zarządzenie Szefa Urzędu Ochrony Państwa z dnia 14 października 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad przydziału, opróżniania i norm zaludnienia lokali mieszkalnych oraz tymczasowych kwater przeznaczonych dla funkcjonariuszy Urzędu Ochrony Państwa (Monitor Polski Nr 78, poz. 754).
§ 28.
[1] Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: L. Miller

Załącznik 1.

Załączniki do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów
z dnia 13 listopada 2001 r. (poz. 1496)

Załącznik nr 1

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 2.

Załącznik nr 2

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

[1] Rozporządzenie wchodzi w życie 6 grudnia 2001 r.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Kacper Sołoniewicz

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »