| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ

z dnia 17 października 2001 r.

w sprawie zakresu i trybu działania Komisji do Zwalczania Dopingu w Sporcie

Na podstawie art. 48 ust. 5 ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 81, poz. 889 i Nr 102, poz. 1115) zarządza się, co następuje:

§ 1.
1. Do zakresu działania Komisji do Zwalczania Dopingu w Sporcie, zwanej dalej „Komisją", należy w szczególności:

1) realizacja zadań, o których mowa w art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej,

2) uchwalanie planów kontroli antydopingowej,

3) uchwalanie rocznego planu finansowego Komisji,

4) powoływanie i odwoływanie Podkomisji do przeprowadzania kontrolnych badań antydopingowych, zwanych dalej „badaniami",

5) prowadzenie profilaktycznej działalności antydopingowej, w szczególności poprzez publikacje, filmy, kursy, prelekcje,

6) organizowanie szkolenia osób przeprowadzających badania,

7) współpraca z właściwymi w zakresie zwalczania dopingu w sporcie organizacjami zagranicznymi.

2. Komisja w sprawach, o których mowa ust. 1 pkt 1–4 i 7, podejmuje uchwały.

§ 2.
1. Komisja działa na posiedzeniach plenarnych przez swoje organy oraz grupy ekspertów.

2. Organami, o których mowa w ust. 1, są: przewodniczący, sekretarz, prezydium Komisji oraz Podkomisja Kontroli Antydopingowej, zwana dalej „Podkomisją".

§ 3.
1. Komisja odbywa posiedzenia plenarne nie rzadziej niż raz na kwartał.

2. W czasie nieobecności przewodniczącego Komisji zastępuje go wyznaczony przez niego członek Komisji.

3. W posiedzeniach Komisji mogą brać udział, z głosem doradczym, osoby spoza jej składu, zaproszone przez przewodniczącego.

4. Z posiedzenia plenarnego komisji sporządza się protokół, który podpisują przewodniczący posiedzenia i protokolant.

§ 4.
Komisja podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy liczby członków. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego posiedzenia.
§ 5.
1. Przewodniczący Komisji kieruje jej pracami.

2. Przewodniczący Komisji w szczególności:

1) reprezentuje Komisję na zewnątrz,

2) organizuje pracę Komisji,

3) przygotowuje, zwołuje i przewodniczy posiedzeniom plenarnym Komisji,

4) przekazuje Prezesowi Urzędu Kultury Fizycznej i Sportu informację o stanie realizacji programu zwalczania dopingu w sporcie za każde półrocze w miesiącu następującym po upływie tego półrocza,

5) zawiera umowy z placówką, o której mowa w art. 49 ust. 4 ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej, zwaną dalej „laboratorium", na wykonanie badań objętych rocznym planem kontroli antydopingowej,

6) zawiera umowy o pracę z pracownikami sekretariatu Komisji,

7) wykonuje inne zadania określone przez Komisję.

§ 6.
1. W okresie pomiędzy posiedzeniami plenarnymi zadania Komisji, z zastrzeżeniem ust. 2, wykonuje prezydium Komisji, w skład którego wchodzą: przewodniczący, sekretarz i trzej członkowie wybrani spośród członków Komisji.

2. Uchwały w sprawach, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 1–4 i 7, Komisja podejmuje wyłącznie na posiedzeniach plenarnych.

3. Przewodniczący Komisji zwołuje posiedzenia prezydium, kieruje jego pracami oraz składa sprawozdanie z działalności prezydium na najbliższym posiedzeniu plenarnym Komisji.

§ 7.
1. W ramach Komisji działają grupy ekspertów: medycznych, prawnych oraz informacyjno-edukacyjnych.

2. Grupami ekspertów kierują przewodniczący grupy powołani przez Komisję spośród członków Komisji.

3. W skład grup ekspertów mogą być powoływane osoby spoza składu Komisji.

§ 8.
1. Obsługę administracyjno-finansową Komisji, prezydium Komisji, Podkomisji oraz grup ekspertów zapewnia sekretariat Komisji.

2. Pracą sekretariatu Komisji kieruje sekretarz.

§ 9.
Udział członków Komisji w posiedzeniach Komisji, prezydium Komisji oraz Podkomisji jest wynagradzany ze środków finansowych Komisji.
§ 10.
1. Komisja, ze swego składu, powołuje i odwołuje członków Podkomisji oraz wyznacza przewodniczącego.

2. W skład Podkomisji mogą wchodzić także osoby spoza Komisji.

§ 11.
1. Podkomisja organizuje badania według planu kontroli uchwalonego przez Komisję oraz dokonuje kontroli tych badań.

2. Do zadań Podkomisji należy w szczególności:

1) pobieranie próbek moczu do badań, ich zabezpieczanie i dostarczenie do laboratorium oraz odbieranie wyników tych badań,

2) przekazywanie odpowiednio właściwym polskim związkom sportowym lub klubom sportowym wyników analizy kontrolnej próbki moczu oznaczonej symbolem „A", zwanej dalej «próbką „A"», oraz rozstrzygnięcia, o którym mowa w § 16 ust. 4,

3) rozpatrywanie odwołań zawodników od wyników analizy próbki „A" oraz rozstrzygnięcia, o którym mowa w § 16 ust. 4,

4) zlecanie laboratorium do wykonania analizy kontrolnej próbki moczu oznaczonej symbolem „B", zwanej dalej «próbką „B"», oraz przekazywanie odpowiednio właściwym polskim związkom sportowym lub klubom sportowym wyników tej analizy,

5) opracowywanie, raz na kwartał, zbiorczych raportów dotyczących wyników badań i przekazywanie ich Komisji,

6) prowadzenie szkolenia osób przeprowadzających badania,

7) przechowywanie dokumentacji dotyczącej badań, w tym w szczególności:

a) dokumentacji, o której mowa w § 40 ust. 2,

b) wyników analiz antydopingowych,

c) sprawozdań organów polskich związków sportowych lub klubów sportowych z badania okoliczności stosowania dopingu,

d) decyzji dyscyplinarnych, w których orzeczone zostały sankcje za stosowanie dopingu.

§ 12.
1. Podkomisja realizuje zadania, o których mowa w § 1, na posiedzeniach oraz przez pracę swoich zespołów do spraw organizacji i przeprowadzania kontroli antydopingowej, zwanych dalej „zespołami kontrolującymi", a także przy pomocy sekretarza i sekretariatu Komisji.

2. Przepisy § 3 i 4 stosuje się odpowiednio do posiedzeń Podkomisji.

§ 13.
1. Podkomisja, ze swego składu, powołuje i odwołuje członków zespołu kontrolującego oraz wyznacza przewodniczącego.

2. Do składu zespołu kontrolującego mogą być także powołane inne osoby posiadające co najmniej średnie wykształcenie, nienaganną postawę etyczną i które odbyły specjalistyczne przeszkolenie w zakresie przepisów o kontroli antydopingowej.

3. Osoby wchodzące w skład zespołu kontrolującego podlegają przeszkoleniu z zakresu procedury kontroli antydopingowej. W czasie przeprowadzania kontroli osoby te noszą karty identyfikacyjne wydawane przez Komisję.

4. Przewodniczący zespołu kontrolującego:

1) odpowiada za prawidłowe pobranie próbek moczu, właściwe zabezpieczenie tych próbek i dostarczenie ich do laboratorium, wraz z odpowiednią dokumentacją, a w szczególności:

a) nadzoruje przygotowanie miejsc do badań,

b) informuje organizatora zawodów sportowych lub zajęć sportowych o przybyciu zespołu kontrolującego,

c) uczestniczy w losowaniu zawodników do badań,

d) wyznacza zawodników do kontroli antydopingowej w przypadkach, o których mowa w § 30,

e) nadzoruje proces pobierania próbek moczu do badań,

f) dokonuje plombowania pojemników zawierających próbki moczu do badań,

g) podpisuje protokół kontroli badań,

h) przekazuje pobrane próbki moczu do laboratorium,

2) informuje osoby uczestniczące w badaniach o obowiązku przestrzegania poufności przebiegu tych badań.

5. Osoby uczestniczące w badaniach:

1) wypełniają polecenia przewodniczącego zespołu kontrolującego dotyczące przebiegu badań,

2) przygotowują miejsce przeprowadzania badań i zabezpieczają je przed dostępem osób trzecich,

3) przygotowują sprzęt medyczny niezbędny do przeprowadzania badań,

4) przeprowadzają losowanie zawodników do badań,

5) wręczają zawodnikom zawiadomienia o badaniach i towarzyszą im do miejsca badań,

6) wypełniają dokumentację przeprowadzonych badań,

7) przeprowadzają i nadzorują pobieranie od zawodników próbek moczu do analizy,

8) uczestniczą w plombowaniu pojemników zawierających próbki moczu do badań,

9) uczestniczą w dostarczeniu pojemników z pobranymi próbkami moczu do laboratorium.

§ 14.
1. Kontrolne badania antydopingowe polegają na pobraniu próbek moczu od zawodnika i ich analizie w celu:

1) określenia zawartości środków uznanych za dopingowe,

2) stwierdzenia stosowania metod uznanych za dopingowe,

3) oceny wartości wskaźników uznanych za kryteria dopingu.

2. Kontrolne badania antydopingowe przeprowadza się w trakcie zawodów sportowych oraz poza zawodami – w czasie treningów, zgrupowań, konsultacji i innych zajęć sportowych.

3. O terminie przeprowadzenia badań osoby, które mają być im poddane, nie są wcześniej informowane.

§ 15.
Polski Związek Sportowy informuje Komisję o kontroli antydopingowej prowadzonej przez międzynarodową federację sportową i jej wynikach.
§ 16.
1. W razie stwierdzenia w próbce „A", że stosunek testosteronu do epitestosteronu (T/E) przekracza wartość 6,0, Podkomisja dokonuje przeglądu wyników wcześniej przeprowadzonych badań antydopingowych zawodnika oraz pobiera od zawodnika próbki moczu do dodatkowych badań.

2. Dodatkowe badania, o których mowa w ust. 1, obejmują w szczególności:

1) wielokrotne pobieranie i badanie laboratoryjne moczu,

2) rozszerzone badania lekarskie i endokrynologiczne, przeprowadzane za zgodą zawodnika.

3. Jeżeli Podkomisja nie dysponuje wynikami wcześniejszych badań antydopingowych, zawodnik podlega badaniom bez uprzedzenia, co najmniej 3 razy w ciągu 3 następujących po sobie miesięcy.

4. Po przeanalizowaniu wyników badań, o których mowa w ust. 1 i 2, Podkomisja rozstrzyga o wyniku badań i powiadamia o tym przewodniczącego Komisji.

§ 17.
Podkomisja przekazuje odpowiednio właściwemu polskiemu związkowi sportowemu lub klubowi sportowemu, niezwłocznie po otrzymaniu z laboratorium, wynik analizy próbki „A" oraz rozstrzygnięcie, o którym mowa w § 16 ust. 4.
§ 18.
1. Polski związek sportowy albo klub sportowy niezwłocznie zawiadamia zawodnika o pozytywnym wyniku analizy próbki „A" lub rozstrzygnięciu Podkomisji, o którym mowa w § 16 ust. 4.

2. Zawodnikowi przysługuje prawo złożenia odwołania od wyniku analizy lub rozstrzygnięcia, o których mowa w ust. 1, do Podkomisji w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia.

3. W razie niezłożenia odwołania lub złożenia go po terminie określonym w ust. 2, wynik analizy lub rozstrzygnięcie, o których mowa w ust. 1, stanowią ostateczny wynik badań.

§ 19.
1. Jeżeli odwołanie zawodnika zostało złożone w terminie, o którym mowa w § 18 ust. 2, Podkomisja zleca laboratorium przeprowadzenie analizy próbki „B", zawiadamiając o tym zawodnika i odpowiednio właściwy polski związek sportowy lub klub sportowy.

2. Wynik analizy próbki „B" stanowi ostateczny wynik badania, z zastrzeżeniem § 20.

§ 20.
1. Jeżeli zawodnik w trakcie postępowania odwoławczego zgłosił informacje o zaburzeniach funkcjonowania organizmu nieobjętych dodatkowymi badaniami, o których mowa w § 16, mogących mieć wpływ na prawidłowe funkcjonowanie układu wydzielania wewnętrznego (hormonalnego), Komisja może wyrazić zgodę na podjęcie dalszej procedury badawczej, polegającej na przeprowadzeniu specjalistycznych badań lekarskich, określając termin ich przeprowadzenia.

2. Wniosek o przeprowadzenie badań, o których mowa w ust. 1, składa się do przewodniczącego Komisji w terminie 30 dni od dnia doręczenia zawodnikowi wyniku analizy próbki „B".

3. Rozstrzygnięcie Komisji podjęte po przeprowadzeniu badań, o których mowa w ust. 1, stanowi ostateczny wynik badań.

§ 21.
Członkowie Komisji, Podkomisji i osoby biorące udział w kontroli antydopingowej oraz pracownicy laboratorium są obowiązani do przestrzegania poufności przebiegu i wyników kontroli antydopingowej.
§ 22.
1. Kontrolę antydopingową przeprowadza się w punkcie kontroli antydopingowej, zwanym dalej „punktem kontroli".

2. Organizator zawodów lub treningów jest odpowiedzialny za przygotowanie punktu kontroli i jego wyposażenie oraz właściwe oznakowanie.

§ 23.
1. Punkt kontroli przygotowuje się tak, aby:

1) znajdował się możliwie jak najbliżej miejsca zawodów lub treningu,

2) był właściwie oznakowany i zabezpieczony przed dostępem osób nieupoważnionych,

3) jego pomieszczenia były wyposażone w sposób gwarantujący poszanowanie intymności zawodnika.

2. Punkt kontroli, oprócz wymagań określonych w ust. 1, spełnia następujące warunki:

1) poczekalnię i część biurową oddziela się od sektora pobierania próbek,

2) sektor pobierania próbek obejmuje co najmniej dwa pomieszczenia wewnętrznie połączone.

§ 24.
1. Do pobierania próbek moczu używa się wyłącznie sprzętu zaaprobowanego przez Komisję.

2. Sprzęt, o którym mowa w ust. 1, obejmuje:

1) gotowe do użytku pojemniki przeznaczone na próbkę moczu, osobno zamknięte i oznaczone numerem kodowym, w plastikowych opakowaniach, w ilościach zapewniających możliwość wyboru ich przez zawodników,

2) dwa pojemniki, każdy o pojemności wystarczającej do zgromadzenia całkowitej ilości moczu,

3) przyrządy do plombowania lub pieczętowania zabezpieczającego pojemniki przeznaczone na próbki moczu w czasie transportu i przechowywania,

4) pojemniki do transportu wyposażenia i próbek moczu,

5) zestaw do badania pH i ciężaru właściwego moczu.

3. W przypadku badań, o których mowa w § 48, sprzęt obejmuje analizator gazowy do badania zawartości alkoholu w powietrzu wydechowym.

§ 25.
1. Przebieg kontroli antydopingowej dokumentuje się na formularzach:

1) zawiadomienia o kontroli,

2) protokołu pobrania próbek,

3) wykazu zbiorczego próbek kontroli,

4) protokołu przekazania próbek.

2. Formularze, o których mowa w ust. 1, różnią się kolorystycznie i są wyraźnie opisane.

§ 26.
Zawiadomienie o kontroli, o którym mowa w § 25 ust. 1 pkt 1, zawiera:

1) datę i godzinę wręczenia zawiadomienia zawodnikowi,

2) dane osobowe zawodnika, a w szczególności jego imię i nazwisko, ewentualnie numer startowy,

3) imię i nazwisko oraz podpis osoby zawiadamiającej zawodnika,

4) podpis zawodnika,

5) informację o sankcjach za odmowę poddania się badaniom,

6) informację o tym, że zawodnikowi od chwili zawiadomienia towarzyszyć będzie – aż do punktu kontroli – członek zespołu kontrolującego.

§ 27.
1. Protokół pobrania próbek, o którym mowa w § 25 ust. 1 pkt 2, zawiera okoliczności i miejsce pobrania próbek moczu, a ponadto następujące dane dotyczące zawodnika:

1) imię i nazwisko,

2) płeć,

3) dyscyplinę sportu, w której jest zawodnikiem,

4) przynależność do klubu sportowego.

2. Protokół pobrania próbek, niezależnie od informacji, o których mowa w ust. 1, zawiera:

1) datę kontroli,

2) czas zgłoszenia się zawodnika w punkcie kontroli,

3) numer kodowy kontroli,

4) całkowitą ilość pobranego moczu,

5) numery plomb na pojemnikach zawierających próbki „A" i „B" lub próbki zbiorcze,

6) numery kodowe pojemników zawierających próbki „A" i „B",

7) odczyt pH, jeżeli było oznaczone,

8) odczyt ciężaru właściwego moczu, jeżeli był oznaczony,

9) deklarację zawodnika o przyjmowanych przez niego lekach,

10) uwagi dotyczące procedury kontroli lub adnotację o braku zastrzeżeń,

11) podpis zawodnika,

12) imiona i nazwiska oraz podpisy:

a) przewodniczącego i członków zespołu kontrolującego,

b) osoby towarzyszącej zawodnikowi, o której mowa w § 32 ust. 2, jeżeli była obecna,

c) przedstawiciela polskiego związku sportowego lub międzynarodowej federacji sportowej albo międzynarodowej organizacji antydopingowej, jeżeli był obecny.

§ 28.
Wykaz zbiorczy próbek kontroli, o którym mowa w § 25 ust. 1 pkt 3, zawiera:

1) datę kontroli,

2) numer kodowy kontroli,

3) numery kodowe pojemników zawierających próbki „A" i „B"

4) imię i nazwisko oraz podpis osoby przekazującej i odbierającej wykaz oraz próbki.

§ 29.
Protokół przekazania próbek, o którym mowa w § 25 ust. 1 pkt 4, zawiera:

1) numer kodowy kontroli,

2) datę kontroli,

3) ilość pobranych próbek,

4) okoliczności pobrania próbek, o których mowa w § 27 ust. 1,

5) symbol plomby na pojemniku transportowym,

6) imię i nazwisko plombującego pojemniki,

7) datę i godzinę nadania transportu oraz imię, nazwisko i podpis nadającego,

8) datę i godzinę przyjęcia transportu oraz imię, nazwisko i podpis przyjmującego.

§ 30.
1. Przewodniczący zespołu kontrolującego, w przypadku gdy nie zastosowano losowania, wyznacza zawodników do kontroli antydopingowej.

2. Wyznaczenia, o którym mowa w ust. 1, w czasie zawodów sportowych dokonuje się w porozumieniu z upoważnionym przedstawicielem organizatora zawodów lub odpowiednio właściwego polskiego związku sportowego lub klubu sportowego.

3. W czasie tych samych zawodów zawodnik może być kilkakrotnie poddany kontroli antydopingowej.

§ 31.
1. Przed rozpoczęciem zawodów sportowych przewodniczący zespołu kontrolującego zawiadamia organizatorów tych zawodów oraz sędziego głównego o trybie i miejscu dokonania kontroli antydopingowej. Zawiadomienie może nastąpić podczas konferencji technicznej zawodów, przez zapisanie w regulaminie zawodów lub podanie do wiadomości w odrębnym komunikacie.

2. Po zakończeniu zawodów sportowych przewodniczący lub członek zespołu kontrolującego wręcza niezwłocznie zawodnikowi zawiadomienie o wylosowaniu lub wyznaczeniu go do kontroli antydopingowej. Zawiadomienie sporządza się na formularzu, o którym mowa w § 25 ust. 1 pkt 1, w dwóch egzemplarzach. Podpisaną przez zawodnika kopię zawiadomienia dołącza się do dokumentacji kontroli.

3. W razie potrzeby zawodnikowi może być wręczone zawiadomienie o wyznaczeniu lub wylosowaniu go do kontroli, przed zakończeniem zawodów lub określonej konkurencji.

4. W dyscyplinach sportowych wymagających podziału na kategorie wagowe pobranie próbki moczu może nastąpić podczas ważenia zawodnika.

§ 32.
1. Zawodnik jest obowiązany zgłosić się w punkcie kontroli antydopingowej nie później niż w ciągu 30 minut od chwili otrzymania zawiadomienia o wylosowaniu lub wyznaczeniu go do tej kontroli, chyba że w zawiadomieniu określono inny termin zgłoszenia. Na uzasadniony wniosek zawodnika przewodniczący zespołu kontrolującego może przedłużyć termin zgłoszenia się tego zawodnika do kontroli.

2. W punkcie kontroli z zawodnikiem może przebywać wybrana przez niego osoba, zwana dalej „osobą towarzyszącą".

§ 33.
1. Wyznaczenia zawodników do kontroli antydopingowej, w przypadkach innych niż określone w § 31, dokonuje przewodniczący zespołu kontrolującego zgodnie z kryteriami określonymi przez Podkomisję.

2. Zawiadomienie o przeprowadzeniu kontroli, o której mowa w ust. 1, może nastąpić w każdym czasie i miejscu.

3. Do wręczenia zawodnikowi zawiadomienia o wyznaczeniu go do kontroli antydopingowej, terminu zgłoszenia się w punkcie kontroli oraz udziale osób towarzyszących przepisy § 31 ust. 2 i § 32 stosuje się odpowiednio.

§ 34.
1. W punkcie kontroli zawodnik jest obowiązany do okazania zespołowi kontrolującemu dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość. W razie braku takiego dokumentu tożsamość zawodnika potwierdza osoba towarzysząca. Fakt ten odnotowuje się w protokole, o którym mowa w § 27 ust. 1.

2. Zespół kontrolujący wyjaśnia zawodnikowi procedurę pobierania próbek moczu oraz informuje go o jego obowiązkach i uprawnieniach przysługujących mu w czasie kontroli.

3. Zawodnik informuje zespół kontrolujący o rodzaju i ilości leków przyjmowanych w okresie poprzedzającym kontrolę. Przekazane przez zawodnika dane lub adnotacje o odmowie ich przekazania zamieszcza się w protokole pobrania próbek.

4. Na wniosek zawodnika dane, o których mowa w ust. 3, zamieszcza się na oddzielnym formularzu. Formularz ten po zapieczętowaniu stanowi załącznik do protokołu pobrania próbek. Otwarcie zapieczętowanego formularza następuje w przypadku, gdy badania zakończą się wynikiem pozytywnym.

§ 35.
1. Dla celów kontrolnych niezbędne jest oddanie przez zawodnika co najmniej 70–80 ml moczu.

2. Pobranie moczu odbywa się pod nadzorem członka zespołu kontrolującego tej samej płci co zawodnik.

§ 36.
1. Zawodnik wybiera ze sprzętu zestaw dwóch pojemników, o którym mowa w § 24 ust. 2 pkt 2, zapieczętowany i oznakowany numerem kodowym, nalewa w określonych proporcjach mocz do pojemnika „A" i do pojemnika „B", a następnie zamyka i pieczętuje te pojemniki.

2. Jeżeli pojemniki, o których mowa w ust. 1, nie posiadają numeru kodowego, członek zespołu kontrolującego znakuje pojemnik w obecności zawodnika. Dokonanie oznakowania pojemników zapisuje się w protokole pobrania próbek.

3. Na wniosek zawodnika czynności zamknięcia i zapieczętowania pojemników może dokonać członek zespołu kontrolującego.

§ 37.
1. Jeżeli ilość moczu pobranego od zawodnika nie spełnia wymagań, określonych w § 35 ust. 1, stosuje się procedury pobierania próbek zbiorczych:

1) oddaną przez zawodnika ilość moczu przelewa się do pojemnika, który znakuje się numerem kodowym i pieczętuje w sposób określony w § 36; numer kodowy pojemnika wpisuje się do protokołu pobrania próbek lub do formularza próbek zbiorczych,

2) następną pobraną ilość moczu zawodnik oddaje do wybranego dodatkowego pojemnika, którego zawartość przelewa się do pojemnika wymienionego w pkt 1, po sprawdzeniu numeru kodowego tego pojemnika i otwarciu pojemnika w obecności zawodnika,

3) postępowanie określone w pkt 2 powtarza się aż do uzyskania ilości moczu, określonej w § 35 ust. 1.

2. Przewodniczący zespołu kontrolującego może odstąpić od procedury określonej w ust. 1, pod warunkiem zachowania ciągłej i bezpośredniej obserwacji zawodnika poddanego kontroli aż do chwili pobrania ilości moczu określonej w § 35 ust. 1.

3. Do próbek pobranych w sposób określony w ust. 1 lub 2 stosuje się sposób postępowania określony w § 36.

§ 38.
1. Przewodniczący zespołu kontrolującego może zarządzić określenie pH i ciężaru właściwego moczu. Określenia pH i ciężaru moczu dokonuje się przy użyciu zestawu, o którym mowa w § 24 ust. 2 pkt 5. Do badań tych wykorzystuje się część próbek moczu pobranych w sposób określony w § 36 i 37.

2. Jeżeli oznaczone w próbce wartości pH nie zawierają się w granicach 5–7, a ciężar właściwy moczu wynosi poniżej 1.010, pobiera się dodatkową próbkę moczu. Wyniki pomiaru odnotowuje się w protokole pobrania próbek.

§ 39.
1. Przewodniczący zespołu kontrolującego sporządza, w 4 egzemplarzach, protokół pobrania próbki moczu od zawodnika na formularzu określonym w § 25 ust. 1 pkt 2.

2. W protokole, o którym mowa w ust. 1, zamieszcza się w szczególności:

1) uwagi i zastrzeżenia zawodnika dotyczące procedury przeprowadzania kontroli,

2) uwagi zespołu kontrolującego,

3) adnotację dotyczącą odmowy zawodnika poddania się kontrolnym badaniom antydopingowym,

4) adnotację o fakcie niezgłoszenia się zawodnika do punktu kontroli lub zgłoszenia się po upływie wyznaczonego terminu.

3. Przed podpisaniem protokołu przez zespół kontrolujący, zawodnika informuje się o konsekwencjach niezgłoszenia uwag, odmowy poddania się kontroli lub niezgłoszenia się do punktu kontroli w wyznaczonym terminie.

4. Protokół kontroli podpisują: zawodnik, członkowie zespołu kontrolującego oraz inne osoby obecne w czasie przeprowadzania kontroli.

5. Zawodnik otrzymuje kopię protokołu pobrania od niego próbki bezpośrednio po zakończeniu kontroli.

§ 40.
1. Po zebraniu próbek od wszystkich zawodników wylosowanych lub wyznaczonych do kontroli zespół kontrolujący:

1) sporządza w dwóch egzemplarzach wykaz zbiorczy próbek moczu do kontroli na formularzu, o którym mowa w § 25 ust. 1 pkt 3,

2) umieszcza w kopercie oryginały protokołów pobrania próbek moczu i pieczętuje kopertę,

3) umieszcza w pojemniku, o którym mowa w § 24 ust. 2 pkt 4, wszystkie zebrane próbki oraz zabezpiecza pojemnik plombami,

4) wypełnia protokół przekazania próbek określony w § 25 ust. 1 pkt 4.

2. Oryginały protokołów pobrania próbek, oryginał wykazu zbiorczego próbek oraz protokołu przekazania próbek stanowią dokumentację Podkomisji.

3. Próbki moczu dostarcza się do laboratorium wraz z kopiami protokołów pobrania próbek, wykazem zbiorczym próbek oraz protokołem przekazania próbek. Kopie protokołów pobrania próbek nie zawierają danych osobowych dotyczących zawodnika ani danych dotyczących dyscypliny sportu i rodzaju zawodów.

4. Polskie związki sportowe i międzynarodowe federacje sportowe mogą otrzymać kopie protokołów pobrania próbek po złożeniu wniosku w tej sprawie do przewodniczącego Podkomisji.

§ 41.
1. Pobrane próbki moczu dostarcza się do laboratorium niezwłocznie po zakończeniu kontroli. Do czasu ich dostarczenia do laboratorium próbki przechowuje się w chłodnym miejscu, zabezpieczonym przed dostępem osób nieupoważnionych.

2. Przewodniczący lub upoważniony członek zespołu kontrolującego dostarcza do laboratorium zabezpieczone próbki moczu i przekazuje je upoważnionemu pracownikowi laboratorium za pokwitowaniem, wraz z dokumentacją, o której mowa w § 40 ust. 3.

3. Jeżeli w drodze z punktu kontroli do laboratorium nastąpiła zmiana osoby transportującej albo miało miejsce złamanie pieczęci i ponowne plombowanie pojemnika, fakty te odnotowuje osoba upoważniona w protokole przekazania próbek.

§ 42.
Po dostarczeniu próbek do laboratorium przewodniczący lub upoważniony członek zespołu kontrolującego przekazuje Podkomisji pełną dokumentację kontroli.
§ 43.
Laboratorium przekazuje Podkomisji na piśmie wyniki analizy próbek „A" w sposób określony w odrębnych przepisach.
§ 44.
1. Analizę próbki „B" przeprowadza laboratorium, które wykonało analizę próbki „A", z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Analizę próbki „B" wykonuje pracownik laboratorium, który nie wykonywał analizy próbki „A".

§ 45.
1. Analizę próbki „B" przeprowadza się przy udziale oficjalnego obserwatora.

2. Oficjalnym obserwatorem analizy jest członek Komisji lub Podkomisji. Nie może nim być osoba wchodząca w skład zespołu kontrolującego.

3. Do obowiązków oficjalnego obserwatora należy, w szczególności, sprawdzenie prawidłowości zabezpieczenia próbki, w tym trwałości i nienaruszalności plomb lub pieczęci.

§ 46.
1. Podczas przeprowadzania analizy próbki „B" w laboratorium mogą przebywać oprócz pracownika laboratorium i oficjalnego obserwatora:

1) zawodnik,

2) dwie towarzyszące zawodnikowi osoby, upoważnione przez właściwy polski związek sportowy.

2. Osoby, o których mowa w ust. 1, nie mogą ingerować w przebieg procesu analizy. Mogą natomiast zgłosić Podkomisji na piśmie zastrzeżenia co do jego przebiegu.

3. Nieobecność osób, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, nie może być podstawą do kwestionowania prawidłowości przebiegu procesu analizy.

§ 47.
Do przekazywania wyników analizy próbki „B" stosuje się sposób określony w odrębnych przepisach.
§ 48.
1. Kontrolę na zawartość alkoholu w organizmie zawodnika przeprowadza się w tych dyscyplinach lub dziedzinach sportu, w których międzynarodowe federacje sportowe określiły alkohol jako zabroniony środek dopingowy.

2. Badanie kontrolne użycia alkoholu polega na analizie powietrza wydechowego przy zastosowaniu analizatora gazowego.

§ 49.
1. W przypadku pozytywnego wyniku badania, o którym mowa w § 48 ust. 2, zawodnikowi przysługuje prawo żądania przeprowadzenia analizy krwi lub moczu, w celu określenia zawartości alkoholu.

2. Pobranie i analizę próbek krwi lub moczu przeprowadza się:

1) nie później niż w ciągu pół godziny od podania wyników badania kontrolnego,

2) w laboratorium analitycznym zamieszczonym w wykazie Polskiego Towarzystwa Medycyny Sądowej,

3) w obecności przedstawiciela Podkomisji.

3. W laboratorium, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, sporządza się dokumentację badania oraz przekazuje pisemny wynik analizy krwi lub moczu przedstawicielowi Podkomisji.

§ 50.
Organizator zawodów lub treningów w dyscyplinach lub dziedzinach sportu, o których mowa w § 48 ust. 1, jest obowiązany do zapewnienia warunków pobrania oraz analizy krwi i moczu w sposób określony w § 49, a także do zorganizowania transportu osób poddanych badaniom.
§ 51.
[1] Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Edukacji Narodowej: E. Wittbrodt

[1] Rozporządzenie wchodzi w życie 6 grudnia 2001 r.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Clever Investment

Księgowość Bliska Tobie

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »