| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

PROTOKÓŁ

sporządzony w Londynie dnia 27 listopada 1992 r.

w sprawie zmiany Międzynarodowej Konwencji o utworzeniu Międzynarodowego Funduszu Odszkodowań za Szkody Spowodowane Zanieczyszczeniem Olejami, sporządzonej w Brukseli dnia 18 grudnia 1971 r.

W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

podaje do powszechnej wiadomości:

W dniu 27 listopada 1992 r. w Londynie został sporządzony Protokół z 1992 r. w sprawie zmiany Międzynarodowej konwencji o utworzeniu Międzynarodowego Funduszu Odszkodowań za Szkody Spowodowane Zanieczyszczeniem Olejami, sporządzonej w Brukseli dnia 18 grudnia 1971 r., w następującym brzmieniu:

Przekład

PROTOKÓŁ

z 1992 r. w sprawie zmiany Międzynarodowej Konwencji o utworzeniu Międzynarodowego Funduszu Odszkodowań za Szkody Spowodowane Zanieczyszczeniem Olejami z 1971 r.

Strony niniejszego protokołu,

biorąc pod uwagę postanowienia Międzynarodowej konwencji o utworzeniu Międzynarodowego Funduszu Odszkodowań za Szkody Spowodowane Zanieczyszczeniem Olejami z 1971 r. oraz Protokołu z 1984 r.,

mając na uwadze, że Protokół z 1984 r. do niniejszej konwencji, który przewiduje zwiększony wymiar i zakres odszkodowania, nie wszedł w życie,

potwierdzając wagę utrzymania skutecznego systemu międzynarodowej odpowiedzialności i odszkodowań za szkody spowodowane zanieczyszczeniem olejami,

świadome potrzeby zapewnienia jak najszybszego wejścia w życie rozwiązań przyjętych w Protokole z 1984 r.,

uznając korzyści dla Państw-Stron z zapewnienia współistnienia przez okres przejściowy zmienionej konwencji oraz konwencji pierwotnej, którą uzupełnia,

przekonane, że konsekwencje ekonomiczne szkód spowodowanych zanieczyszczeniem olejami, wynikających z przewozu olejów luzem jako ładunku statkami drogą morską, powinny być nadal ponoszone przez żeglugę i zainteresowanych ładunkiem oleju,

mając na uwadze przyjęcie Protokołu z 1992 r. w sprawie zmiany Międzynarodowej konwencji o odpowiedzialności cywilnej za szkody spowodowane zanieczyszczeniem olejami z 1969 r.,

uzgodniły, co następuje:

Artykuł 1

Niniejszy protokół wprowadza zmiany do Międzynarodowej konwencji o utworzeniu Międzynarodowego Funduszu Odszkodowań za Szkody Spowodowane Zanieczyszczeniem Olejami z 1971 r., zwanej dalej „Konwencją o Funduszu z 1971 r.” Uważa się, że w przypadku Państw-Stron Protokołu z 1976 r. do Konwencji o Funduszu z 1971 r. w brzmieniu zmienionym tym protokołem powyższe postanowienie obejmuje także Konwencję o Funduszu z 1971 r. zmienioną tym protokołem.

Artykuł 2

W artykule 1 Konwencji o Funduszu z 1971 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. Ustęp 1 otrzymuje brzmienie:

„1. «Konwencja o odpowiedzialności z 1992 r.» oznacza Międzynarodową konwencję o odpowiedzialności cywilnej za szkody spowodowane zanieczyszczeniem olejami z 1992 r.”

2. Po ustępie 1 dodaje się ustęp12 w brzmieniu:

„12. «Konwencja o Funduszu z 1971 r.» oznacza Międzynarodową konwencję o utworzeniu Międzynarodowego Funduszu Odszkodowań za Szkody Spowodowane Zanieczyszczeniem Olejami z 1971 r. W przypadku Państw-Stron Protokołu z 1976 r. do tej konwencji powyższy termin odnosi się również do zmian w Konwencji o Funduszu z 1971 r. wprowadzonych niniejszym protokołem.”

3. Ustęp 2 otrzymuje brzmienie:

„2. «Statek», «osoba», «właściciel», «olej», «szkoda spowodowana zanieczyszczeniem», «środki zapobiegawcze», «wypadek» i «Organizacja» mają to samo znaczenie co w artykule l Konwencji o odpowiedzialności z 1992 r.”

4. Ustęp 4 otrzymuje brzmienie:

„4. «Jednostka obliczeniowa», oznacza jednostkę określoną w artykule V ustęp 9 Konwencji o odpowiedzialności z 1992 r.”

5. Ustęp 5 otrzymuje brzmienie:

„5. «Tonaż statku» ma to samo znaczenie co w artykule V ustęp 10 Konwencji o odpowiedzialności z 1992 r.”

6. Ustęp 7 otrzymuje brzmienie:

„7. «Gwarant» oznacza każdą osobę, która ubezpiecza właściciela lub udziela mu innego rodzaju zabezpieczenia finansowego w celu pokrycia jego odpowiedzialności wynikającej z artykułu VII ustęp 1 Konwencji o odpowiedzialności z 1992 r.”

Artykuł 3

W artykule 2 Konwencji o Funduszu z 1971 r. wprowadza się następujące zmiany:

Ustęp 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Niniejszym tworzy się międzynarodowy fundusz odszkodowań za szkody spowodowane zanieczyszczeniem pod nazwą «Międzynarodowy Fundusz Odszkodowań za Szkody Spowodowane Zanieczyszczeniem Olejami, 1992», zwany dalej «Funduszem», który ma na celu:

(a) wypłatę odszkodowania za szkody spowodowane zanieczyszczeniem w takiej wysokości, w jakiej ochrona przewidziana w Konwencji o odpowiedzialności z 1992 r. jest niewystarczająca,

(b) zapewnienie skutecznej realizacji celów określonych w niniejszej konwencji.”

Artykuł 4

Artykuł 3 Konwencji o Funduszu z 1971 r. otrzymuje brzmienie:

„Niniejsza konwencja ma zastosowanie wyłącznie:

(a) do szkód spowodowanych zanieczyszczeniem powstałych:

(i) na terytorium Umawiającego się Państwa, łącznie z morzem terytorialnym,

(ii) w wyłącznej strefie ekonomicznej Umawiającego się Państwa utworzonej zgodnie z prawem międzynarodowym lub jeśli Umawiające się Państwo nie utworzyło takiej strefy, na obszarze bezpośrednio przyległym do morza terytorialnego tego państwa wyznaczonego przez to państwo zgodnie z prawem międzynarodowym i rozciągającym się nie dalej niż 200 mil morskich od linii podstawowej, od której mierzona jest szerokość morza terytorialnego;

(b) do środków zapobiegawczych podjętych w celu zapobieżenia takiej szkodzie lub jej zmniejszenia.”

Artykuł 5

W tytule do artykułów od 4 do 9 Konwencji o Funduszu z 1971 r. skreśla się wyrazy „i przejęcie odpowiedzialności finansowej”.

Artykuł 6

W artykule 4 Konwencji o Funduszu z 1971 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. W ustępie 1 pięciokrotnie użyte wyrazy „Konwencji o odpowiedzialności” zastępuje się wyrazami „Konwencji o odpowiedzialności z 1992 r.”

2. Ustęp 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Jeżeli Fundusz udowodni, że szkoda spowodowana zanieczyszczeniem powstała w całości lub w części na skutek działania lub zaniechania osoby, która poniosła szkodę, z zamiarem wywołania szkody, albo na skutek niedbalstwa tej osoby, Fundusz może być zwolniony w całości lub w części ze swoich zobowiązań do zapłacenia odszkodowania tej osobie. W każdym razie Fundusz zwolniony będzie od zapłaty odszkodowania w takiej wysokości, w jakiej może być zwolniony właściciel statku na podstawie artykułu III ustęp 3 Konwencji o odpowiedzialności z 1992 r. Jednakże takie zwolnienie nie przysługuje Funduszowi w odniesieniu do środków zapobiegawczych.”

3. Ustęp 4 otrzymuje brzmienie:

„4.(a) Z wyjątkiem odrębnego postanowienia liter (b) i (c) niniejszego ustępu łączna kwota odszkodowania płatnego przez Fundusz na podstawie niniejszego artykułu będzie ograniczona w stosunku do każdego pojedynczego wypadku w taki sposób, aby ogólna suma tej kwoty oraz kwoty rzeczywiście wypłaconego, na podstawie Konwencji o odpowiedzialności z 1992 r., odszkodowania za szkodę spowodowaną zanieczyszczeniem, mieściła się w granicach, jakie zostały określone w artykule 3 Konwencji, i nie przekraczała 135 milionów jednostek obliczeniowych.

(b) Z wyjątkiem odrębnego postanowienia litery (c), łączna kwota odszkodowania płatnego przez Fundusz na podstawie niniejszego artykułu, za szkodę spowodowaną zanieczyszczeniem wynikłą ze zjawisk natury mających wyjątkowy, nieunikniony i nieodparty charakter, nie może przekraczać 135 milionów jednostek obliczeniowych.

(c) Maksymalna kwota odszkodowania określona pod literami (a) i (b) wynosi 200 milionów jednostek obliczeniowych w odniesieniu do każdego pojedynczego wypadku mającego miejsce w dowolnym czasie, w którym stronami konwencji są trzy państwa, których łączna odpowiednia ilość oleju kontrybucyjnego otrzymywanego przez odbiorców na terytorium tych stron w poprzednim roku kalendarzowym była równa lub przekroczyła 600 milionów ton.

(d) Odsetki od funduszu utworzonego na podstawie artykułu V ustęp 3 Konwencji o odpowiedzialności z 1992 r., o ile takie istnieją, nie są uwzględniane przy obliczaniu maksymalnego odszkodowania płatnego przez Fundusz, zgodnie z niniejszym artykułem.

(e) Kwoty wymienione w niniejszym artykule są przeliczane na walutę krajową na podstawie jej wartości w stosunku do Specjalnego Prawa Ciągnienia w dniu podjęcia decyzji przez Zgromadzenie Funduszu odnośnie do pierwszego dnia płatności odszkodowania.”

4. Ustęp 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Jeżeli kwota ustalonych roszczeń w stosunku do Funduszu przekracza łączną kwotę odszkodowania płatnego na podstawie ustępu 4, to dostępna kwota powinna być rozdzielona w taki sposób, aby proporcja pomiędzy każdym ustalonym roszczeniem a kwotą odszkodowania rzeczywiście otrzymanego przez poszkodowanego na podstawie niniejszej konwencji była taka sama dla wszystkich poszkodowanych.”

5. Ustęp 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Zgromadzenie Funduszu może podjąć decyzję, że w wyjątkowych wypadkach odszkodowanie na podstawie niniejszej konwencji może być wypłacone, nawet jeżeli właściciel statku nie utworzył funduszu zgodnie z artykułem V ustęp 3 Konwencji o odpowiedzialności z 1992 r. W takim wypadku ustęp 4 litera (e) niniejszego artykułu stosuje się odpowiednio.”

Artykuł 7

Skreśla się artykuł 5 Konwencji o Funduszu z 1971 r.

Artykuł 8

W artykule 6 Konwencji o Funduszu z 1971 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. W ustępie 1 skreśla się numer ustępu i wyrazy „lub do żądania przejęcia przez Fundusz odpowiedzialności finansowej na podstawie artykułu 5”.

2. Skreśla się ustęp 2.

Artykuł 9

W artykule 7 Konwencji o Funduszu z 1971 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. W ustępach 1, 3, 4 i 6 siedmiokrotnie użyte wyrazy „Konwencji o odpowiedzialności” zastępuje się wyrażam; „Konwencji o odpowiedzialności z 1992 r.”

2. W ustępie 1 skreśla się wyrazy „lub przejęcia odpowiedzialności finansowej przez Fundusz na podstawie artykułu 5”.

3. W pierwszym zdaniu ustępu 3 skreśla się wyrazy „lub o przejęcie odpowiedzialności finansowej” i „lub 5”.

4. W drugim zdaniu ustępu 3 skreśla się wyrazy „lub artykułu 5 ustęp 1”.

Artykuł 10

W artykule 8 Konwencji o Funduszu z 1971 r. odesłanie do „Konwencji o odpowiedzialności” zastępuje się odesłaniem do „Konwencji o odpowiedzialności z 1992 r.”

Artykuł 11

W artykule 9 Konwencji o Funduszu z 1971 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. Ustęp 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Wobec każdej kwoty odszkodowania za szkodę spowodowaną zanieczyszczeniem, wypłaconej zgodnie z artykułem 4 ustęp 1 niniejszej konwencji. Fundusz nabywa przez subrogację takie prawa, jakie w stosunku do właściciela i jego gwaranta przysługują osobie, której Fundusz wypłacił odszkodowanie na podstawie Konwencji o odpowiedzialności z 1992 r.”

2. W ustępie 2 skreśla się wyrazy „lub przejęcia odpowiedzialności finansowej przez Fundusz”.

Artykuł 12

W artykule 10 Konwencji o Funduszu z 1971 r. wprowadza się następujące zmiany:

Pierwsze zdanie ustępu 1 otrzymuje brzmienie:

„Roczne wkłady do Funduszu w odniesieniu do każdego Umawiającego się Państwa dokonywane będą przez każdą osobę, która w roku kalendarzowym określonym w artykule 12 ustęp 2 litera (a) lub (b) otrzymała olej kontrybucyjny w ilości przekraczającej łącznie 150 000 ton.”

Artykuł 13

Skreśla się artykuł 11 Konwencji o Funduszu z 1971 r.

Artykuł 14

W artykule 12 Konwencji o Funduszu z 1971 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. W pierwszym zdaniu ustępu 1 skreśla się wyrazy „dla każdej osoby, o której mowa w artykule 10”.

2. W ustępie 1 (i) litery (b) i (c) skreśla się wyrazy „lub 5”, a wyrazy „15 milionów franków” zastępuje się wyrazami „czterech milionów jednostek obliczeniowych”.

3. Skreśla się ustęp 1 (ii) litera (b).

4. W ustępie 1 (ii) litera (c) staje się literą (b), a litera (d) staje się literą (c).

5. Pierwsze zdanie ustępu 2 otrzymuje brzmienie:

„Zgromadzenie zadecyduje o ogólnej wysokości wnoszonych wkładów. Na podstawie tej decyzji w stosunku do każdego Umawiającego się Państwa Dyrektor obliczy dla każdej osoby, o której mowa w artykule 10, kwotę jej rocznego wkładu:”

6. Ustęp 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Roczny wkład będzie wymagalny w dniu ustalonym w przepisach wewnętrznych Funduszu. Zgromadzenie może zdecydować o innej dacie płatności.”

7. Ustęp 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Zgromadzenie może zdecydować, zgodnie z warunkami wymienionymi w przepisach finansowych Funduszu, o dokonywaniu przelewów pomiędzy funduszami otrzymanymi na podstawie artykułu 12 ustęp 2 litera (a) i funduszami otrzymanymi na podstawie artykułu 12 ustęp 2 litera (b).”

8. Skreśla się ustęp 6.

Artykuł 15

W artykule 13 Konwencji o Funduszu z 1971 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. Ustęp 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Od sumy jakiegokolwiek zaległego wkładu należnego na podstawie artykułu 12 pobierane będą odsetki w wysokości, która zostanie określona zgodnie z przepisami wewnętrznymi Funduszu, z tym że wysokość odsetek może różnić się w zależności od okoliczności.”

2. W ustępie 3 wyrazy „ artykułów 10 i 11” zastępuje się wyrazami „artykułów 10 i 12”, a wyrazy „ przez okres przekraczający trzy miesiące” skreśla się.

Artykuł 16

Do artykułu 15 Konwencji o Funduszu z 1971 r. dodaje się nowy ustęp 4:

„4. Jeżeli Umawiające się Państwo nie wypełnia swoich zobowiązań związanych z przedstawieniem Dyrektorowi danych określonych w ustępie 2, co powoduje straty finansowe Funduszu, to Umawiające się Państwo będzie zobowiązane do pokrycia takiej straty na rzecz Funduszu. Zgromadzenie, zgodnie z zaleceniami Dyrektora, zdecyduje, czy Umawiające się Państwo powinno zapłacić powyższe odszkodowanie.”

Artykuł 17

Artykuł 16 Konwencji o Funduszu z 1971 r. otrzymuje brzmienie:

„Fundusz posiada Zgromadzenie i Sekretariat kierowany przez Dyrektora.”

Artykuł 18

W artykule 18 Konwencji o Funduszu z 1971 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. W pierwszym zdaniu tego artykułu skreśla się wyrazy „z zastrzeżeniem postanowień artykułu 26”.

2. Skreśla się ustęp 8.

3. Ustęp 9 otrzymuje brzmienie:

„9. dążenie do zapewnienia równomiernego geograficznego pochodzenia członków oraz odpowiedniej reprezentacji tych Umawiających się Państw, które otrzymują największe ilości oleju kontrybucyjnego, przy powoływaniu tymczasowego lub stałego organu pomocniczego, jaki uzna za potrzebny, określaniu jego zasad działania i wyposażaniu go w uprawnienia konieczne do wykonywanią funkcji, które mu powierzono, oraz zatwierdzaniu członków takiego organu. W odniesieniu do prac takiego organu pomocniczego mogą być stosowane, mutatis mutandis, przepisy regulaminu Zgromadzenia;”

4. W ustępie 10 skreśla się wyrazy „Komitetu Wykonawczego”.

5. W ustępie 11 skreśla się wyrazy „Komitetowi Wykonawczemu”.

6. Skreśla się ustęp 12.

Artykuł 19

W artykule 19 Konwencji o Funduszu z 1971 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. Ustęp 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Zwyczajne sesje Zgromadzenia zwołuje Dyrektor raz w roku kalendarzowym.”

2. W ustępie 2 skreśla się wyrazy „Komitetu Wykonawczego lub”.

Artykuł 20

Skreśla się artykuły od 21 do 27 Konwencji o Funduszu z 1971 r. i ich tytuł.

Artykuł 21

W artykule 29 Konwencji o Funduszu z 1971 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. Ustęp 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Dyrektor jest głównym urzędnikiem administracji Funduszu. Zgodnie z instrukcjami wydawanymi przez Zgromadzenie, wykonuje on funkcje określone w niniejszej konwencji, przepisach wewnętrznych Funduszu i wyznaczone przez Zgromadzenie.”

2. W ustępie 2 litera (e) skreśla się wyrazy „lub Komitetu Wykonawczego”.

3. W ustępie 2 litera (f) skreśla się wyrazy „lub Komitetowi Wykonawczemu, zależnie od przypadku”.

4. W ustępie 2 litera (g) otrzymuje brzmienie:

„g) przygotowuje w porozumieniu z Przewodniczącym Zgromadzenia i publikuje sprawozdanie z działalności Funduszu za poprzedni rok kalendarzowy.”

5. W ustępie 2 litera (h) skreśla się wyrazy „Komitetu Wykonawczego”.

Artykuł 22

W artykule 31 ustęp 1 Konwencji o Funduszu z 1971 r. skreśla się wyrazy „do Komitetu Wykonawczego”.

Artykuł 23

W artykule 32 Konwencji o Funduszu z 1971 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. W pierwszym zdaniu skreśla się wyrazy „i Komitecie Wykonawczym”.

2. W literze (b) skreśla się wyrazy „i Komitetu Wykonawczego”.

Artykuł 24

W artykule 33 Konwencji o Funduszu z 1971 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. Skreśla się ustęp 1.

2. W ustępie 2 skreśla się numer ustępu.

3. Litera (c) otrzymuje brzmienie:

„(c) utworzenia organów pomocniczych, zgodnie z artykułem 18 ustęp 9, oraz spraw związanych z takim utworzeniem”.

Artykuł 25

Artykuł 35 Konwencji o Funduszu z 1971 r. otrzymuje brzmienie:

„Roszczenia odszkodowawcze, na podstawie artykułu 4, z wypadków powstałych po dacie wejścia w życie niniejszej konwencji nie mogą być wnoszone przeciwko Funduszowi wcześniej niż sto dwadzieścia dni po tej dacie.”

Artykuł 26

Po artykule 36 Konwencji o Funduszu z 1971 r. wprowadza się cztery artykuły w następującym brzmieniu:

„Artykuł 362

Poniższe przepisy przejściowe mają zastosowanie w okresie, zwanym dalej okresem przejściowym, rozpoczynającym się w dniu wejścia w życie niniejszej konwencji i kończącym się w dniu wypowiedzenia przewidzianego w artykule 31 Protokołu z 1992 r. w sprawie zmiany Konwencji o Funduszu z 1971 r.:

(a) Przy stosowaniu postanowień artykułu 2 ustęp 1 litera (a) niniejszej konwencji odesłanie do Konwencji o odpowiedzialności z 1992 r. obejmuje odesłanie do Międzynarodowej konwencji o odpowiedzialności cywilnej za szkody spowodowane zanieczyszczeniem olejami z 1969 r. zarówno w wersji oryginalnej, jak i w wersji znowelizowanej Protokołem z 1976 r. (określonej w niniejszym artykule jako „Konwencja o odpowiedzialności z 1969 r.”), jak również do Konwencji o Funduszu z 1971 r.

(b) Jeżeli wypadek spowodował szkodę wynikłą z zanieczyszczenia, zdefiniowanego w niniejszej konwencji. Fundusz wypłaca odszkodowanie każdej osobie, która doznała szkody wskutek zanieczyszczenia, tylko jeżeli i w zakresie, w jakim osoba ta nie mogła uzyskać pełnego i odpowiedniego odszkodowania za szkodę na podstawie Konwencji o odpowiedzialności z 1969 r.. Konwencji o Funduszu z 1971 r. oraz Konwencji o odpowiedzialności z 1992 r., z zastrzeżeniem że w odniesieniu do szkody spowodowanej zanieczyszczeniem zdefiniowanym w niniejszej konwencji w stosunku do strony niniejszej konwencji, lecz niebędącej stroną Konwencji o Funduszu z 1971 r., Fundusz wypłaca odszkodowanie każdej osobie, która doznała szkody wskutek zanieczyszczenia, tylko jeżeli i w zakresie, w jakim osoba ta nie mogła uzyskać pełnego i odpowiedniego odszkodowania, jeżeli państwo jest stroną każdej z wyżej wymienionych konwencji.

(c) Przy stosowaniu artykułu 4 niniejszej konwencji kwota, która ma być brana pod uwagę przy obliczaniu łącznej kwoty odszkodowania płatnego przez Fundusz, powinna także zawierać kwotę odszkodowania wypłaconą faktycznie zgodnie z Konwencją o odpowiedzialności z 1969 r., jeśli taka kwota została wypłacona, i kwotę odszkodowania wypłaconą faktycznie lub uważaną za wypłaconą zgodnie z Konwencją o Funduszu z 1971 r.

(d) Ustęp 1 artykułu 9 niniejszej konwencji ma zastosowanie również do praw nabytych zgodnie z Konwencją o odpowiedzialności z 1969 r.

Artykuł 363

1. Z zastrzeżeniem ustępu 4 niniejszego artykułu, łączna kwota rocznych wkładów wnoszonych z tytułu oleju kontrybucyjnego otrzymywanego przez Umawiające się Państwo w trakcie roku kalendarzowego nie może przekraczać 27,5% całkowitej kwoty rocznych wkładów zgodnie z Protokołem z 1992 r. w sprawie zmiany Konwencji o Funduszu z 1971 r., w odniesieniu do tego roku kalendarzowego.

2. Jeżeli stosowanie postanowień artykułu 12 ustępy 2 i 3 spowoduje, że łączna kwota wkładów wnoszonych przez płatników w jednym Umawiającym się Państwie w danym roku kalendarzowym przekracza 27,5% całkowitej kwoty wkładów, to wkłady wnoszone przez wszystkich płatników w danym państwie będą zmniejszone pro rata, tak aby ich łączne wkłady równe były 27,5% całkowitej kwoty wkładów do Funduszu w odniesieniu do tego roku.

3. Jeżeli wkłady wnoszone przez osoby w Umawiającym się Państwie zostaną zmniejszone zgodnie z ustępem 2 niniejszego artykułu, wkłady wnoszone przez osoby we wszystkich innych Umawiających się Państwach zostaną zwiększone pro rata, tak aby całkowita kwota wkładów wnoszonych przez wszystkie osoby zobowiązane do wnoszenia wkładów do Funduszu w danym roku kalendarzowym zrównała się z całkowitą kwotą wkładów ustaloną przez Zgromadzenie.

4. Postanowienia ustępów od 1 do 3 niniejszego artykułu obowiązują do czasu, gdy całkowita ilość oleju kontrybucyjnego otrzymanego we wszystkich Umawiających się Państwach osiągnie 750 milionów ton lub minie 5 lat od daty wejścia w życie Protokołu z 1992 r., w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.

Artykuł 364

Niezależnie od postanowień niniejszej konwencji, w okresie obowiązywania Konwencji o Funduszu z 1971 r., jak i niniejszej konwencji, do administrowania Funduszem mają zastosowanie poniższe postanowienia:

(a) Sekretariat Funduszu, ustanowionego przez Konwencję o Funduszu z 1971 r. (zwany dalej „Funduszem 1971”), kierowany przez Dyrektora może także funkcjonować jako Sekretariat i Dyrektor Funduszu.

(b) Jeżeli zgodnie z postanowieniami litery (a) Sekretariat i Dyrektor Funduszu 1971 pełnią także funkcję Sekretariatu i Dyrektora Funduszu, w wypadku konfliktu interesów pomiędzy Funduszem 1971 i Funduszem, Fundusz reprezentuje Przewodniczący Zgromadzenia Funduszu.

(c) Dyrektor oraz personel i specjaliści przez niego powołani, wykonując swoje obowiązki zgodnie z niniejszą konwencją i Konwencją o Funduszu z 1971 r., nie są traktowani jako naruszający art. 30 niniejszej konwencji, o ile wypełniają swoje obowiązki zgodnie z niniejszym artykułem.

(d) Zgromadzenie Funduszu dąży do tego, aby nie podejmować decyzji sprzecznych z decyzjami Zgromadzenia Funduszu 1971. Jeżeli pojawią się różnice zdań odnośnie do wspólnej administracji, Zgromadzenie Funduszu spróbuje osiągnąć jednomyślność ze Zgromadzeniem Funduszu 1971 w duchu wzajemnej współpracy przy uwzględnieniu wspólnych celów obu organizacji.

(e) Fundusz może przejąć prawa, obowiązki i majątek Funduszu 1971, jeżeli Zgromadzenie Funduszu 1971 podejmie taką decyzję zgodnie z artykułem 44 ustęp 2 Konwencji o Funduszu z 1971 r.

(f) Fundusz zwraca Funduszowi 1971 wszystkie koszty i wydatki poniesione z tytułu obsługi administracji przez Fundusz 1971 w imieniu Funduszu.

Artykuł 365

Postanowienia końcowe

Postanowieniami końcowymi niniejszej konwencji są artykuły od 28 do 39 Protokołu z 1992 r w sprawie zmiany Konwencji o Funduszu z 1971 r.

Zawarte w niniejszej konwencji odesłania do Umawiających się Państw oznaczają odesłania do Umawiających się Państw tego protokołu.”

Artykuł 27

1. Konwencja o Funduszu z 1971 r. łącznie z niniejszym protokołem będzie traktowana oraz interpretowana przez Umawiające się Państwa niniejszego protokołu jako jednolity dokument.

2. Artykuły od 1 do 365 Konwencji o Funduszu z 1971 r. zmienionej niniejszym protokołem otrzymują nazwę: „Międzynarodowa konwencja o utworzeniu Międzynarodowego Funduszu Odszkodowań za Szkody Spowodowane Zanieczyszczeniem Olejami z 1992 r.” (Konwencja o Funduszu z 1992 r.).

Postanowienia końcowe

Artykuł 28

Podpisanie, ratyfikacja, przyjęcie, zatwierdzenie i przystąpienie

1. Niniejszy protokół będzie otwarty do podpisu w Londynie w dniach od 15 stycznia 1993 r. do 14 stycznia 1994 r. dla państw, które podpisały Konwencję o odpowiedzialności z 1992 r.

2. Z zastrzeżeniem postanowień ustępu 4, niniejszy protokół podlega ratyfikacji, przyjęciu lub zatwierdzeniu przez państwa, które go podpisały.

3. Z zastrzeżeniem postanowień ustępu 4, niniejszy protokół będzie otwarty do przystąpienia dla państw, które go nie podpisały.

4. Tylko te państwa, które ratyfikowały, przyjęły, zatwierdziły Konwencję o odpowiedzialności z 1992 r. lub do niej przystąpiły, mogą ratyfikować, przyjąć lub zatwierdzić niniejszy protokół albo do niego przystąpić.

5. Ratyfikacja, przyjęcie, zatwierdzenie lub przystąpienie następuje przez złożenie Sekretarzowi Generalnemu Organizacji odpowiedniego dokumentu.

6. Państwo, będące stroną niniejszego protokołu, lecz niebędące stroną konwencji o Funduszu z 1971 r., jest związane postanowieniami Konwencji o Funduszu z 1971 r., zmienionej niniejszym protokołem, w stosunku do innych Państw-Stron, ale nie jest związane postanowieniami Konwencji o Funduszu z 1971 r. w stosunku do jej Państw-Stron.

7. Każdy dokument ratyfikacyjny, przyjęcia, zatwierdzenia lub przystąpienia, złożony po wejściu w życie poprawki do Konwencji o Funduszu z 1971 r. zmienionej niniejszym protokołem, uważa się za odnoszący się do Konwencji ze zmianami wprowadzonymi przez tę poprawkę.

Artykuł 29

Informacje o oleju kontrybucyjnym

1. Państwo, składając przed wejściem w życie niniejszego protokołu dokument, o którym mowa w art. 28 ust. 5, a następnie corocznie w terminie ustalonym przez Sekretarza Generalnego Organizacji, poda mu nazwę i adres każdej osoby, która w odniesieniu do tego państwa będzie odpowiedzialna za wnoszenie wkładu na rzecz Funduszu zgodnie z artykułem 10 Konwencji o Funduszu z 1971 r. zmienionej niniejszym protokołem, a także dane dotyczące ilości oleju kontrybucyjnego otrzymanego przez każdą taką osobę na terytorium tego państwa w ciągu poprzedniego roku kalendarzowego.

2. W okresie przejściowym Dyrektor, w imieniu Państw-Stron, corocznie poda do wiadomości Sekretarza Generalnego Organizacji dane dotyczące ilości oleju kontrybucyjnego otrzymanego przez osoby zobowiązane do wnoszenia wkładów na rzecz Funduszu zgodnie z artykułem 10 Konwencji o Funduszu z 1971 r. zmienionej niniejszym protokołem.

Artykuł 30

Wejście w życie

1. Niniejszy protokół wchodzi w życie po upływie dwunastu miesięcy od dnia, w którym zostaną spełnione następujące warunki:

(a) co najmniej osiem państw złoży Sekretarzowi Generalnemu Organizacji dokumenty ratyfikacyjny, przyjęcia, zatwierdzenia lub przystąpienia i

(b) Sekretarz Generalny Organizacji otrzyma informację, zgodnie z artykułem 29, że osoby, które na podstawie artykułu 10 Konwencji o Funduszu z 1971 r. zmienionej niniejszym protokołem zobowiązane są do wnoszenia wkładów, otrzymały w poprzednim roku kalendarzowym łącznie co najmniej 450 milionów ton oleju kontrybucyjnego.

2. Jednakże niniejszy protokół nie wejdzie w życie dopóty, dopóki nie wejdzie w życie Konwencja o odpowiedzialności z 1992 r.

3. W stosunku do państwa, które ratyfikuje, przyjmie, zatwierdzi lub przystąpi do niniejszego protokołu po spełnieniu warunków wejścia w życie zgodnie z ustępem 1, protokół wejdzie w życie po upływie dwunastu miesięcy od daty złożenia przez to państwo odpowiedniego dokumentu.

4. Każde państwo może w chwili złożenia swojego dokumentu ratyfikacyjnego, przyjęcia, zatwierdzenia lub przystąpienia do niniejszego protokołu określić, że ten dokument nie wejdzie w życie dla celów niniejszego artykułu przed upływem sześciu miesięcy, o których mowa w artykule 31.

5. Każde państwo, które złożyło oświadczenie zgodnie z poprzednim ustępem, może w każdym czasie je wycofać poprzez powiadomienie Sekretarza Generalnego Organizacji. Każde takie wycofanie wejdzie w życie z dniem otrzymania powiadomienia, a każde państwo wycofujące się będzie uważane za państwo, które w tym dniu złożyło swój dokument ratyfikacyjny, przyjęcia, zatwierdzenia lub przystąpienia do niniejszego protokołu.

6. Uważa się, że państwo, które złożyło oświadczenie zgodnie z artykułem 13 ustęp 2 Protokołu z 1992 r. w sprawie zmiany Konwencji o odpowiedzialności z 1969 r., złożyło również oświadczenie zgodnie z ustępem 4 niniejszego artykułu. Uważa się, że wycofanie tego oświadczenia zgodnie z artykułem 13 ustęp 2 jest wycofaniem również w rozumieniu ustępu 5 niniejszego artykułu.

Artykuł 31

Wypowiedzenie Konwencji z 1969 r. i 1971 r.

Z zastrzeżeniem artykułu 30, w ciągu sześciu miesięcy od daty, w której zostaną spełnione następujące warunki:

(a) co najmniej osiem państw stanie się stronami niniejszego protokołu lub złoży Sekretarzowi Generalnemu Organizacji dokumenty ratyfikacyjny, przyjęcia, zatwierdzenia lub przystąpienia z zastrzeżeniem artykułu 30 ustęp 4 lub bez takiego zastrzeżenia i

(b) Sekretarz Generalny Organizacji otrzyma informację zgodnie z artykułem 29, że osoby w tych państwach, które na podstawie artykułu 10 Konwencji o Funduszu z 1971 r., zmienionej niniejszym protokołem, zobowiązane są do wnoszenia wkładów, otrzymały w poprzednim roku kalendarzowym łącznie co najmniej 750 milionów ton oleju kontrybucyjnego,

każde Państwo-Strona niniejszego protokołu oraz każde państwo, które złożyło dokument ratyfikacyjny, przyjęcia, zatwierdzenia lub przystąpienia z zastrzeżeniem artykułu 30 ustęp 4, lub bez takiego zastrzeżenia, wypowie, jeżeli jest jej stroną, Konwencję o Funduszu z 1971 r. oraz Konwencję o odpowiedzialności z 1969 r. po upływie dwunastu miesięcy od wygaśnięcia wyżej wymienionego sześciomiesięcznego okresu.

Artykuł 32

Rewizja i poprawki

1. Organizacja może zwołać konferencję, w celu rewizji lub wprowadzenia poprawek do Konwencji o Funduszu z 1992 r.

2. Organizacja zwoła konferencję Umawiających się Państw w celu rewizji lub wprowadzenia poprawek do Konwencji o Funduszu z 1992 r. na żądanie co najmniej jednej trzeciej wszystkich Umawiających się Państw.

Artykuł 33

Zmiana limitów odszkodowań

1. Na żądanie co najmniej jednej czwartej wszystkich Umawiających się Państw każda propozycja zmian limitów kwot odszkodowania ustanowionych w artykule 4 ustęp 4 Konwencji o Funduszu z 1971 r., zmienionej niniejszym protokołem, zostanie przekazana przez Sekretarza Generalnego wszystkim członkom Organizacji oraz wszystkim Umawiającym się Państwom.

2. Każdą propozycję zgłoszoną i rozpowszechnioną w sposób wyżej przedstawiony przedkłada się Komitetowi Prawnemu Organizacji w celu rozpatrzenia, przynajmniej sześć miesięcy od daty jej rozpowszechnienia.

3. Wszystkie Umawiające się Państwa Konwencji o Funduszu z 1971 r. zmienionej niniejszym protokołem, niezależnie od ich członkostwa w Organizacji, będą miały prawo uczestniczenia w pracach Komitetu Prawnego związanych z rozpatrzeniem i przyjęciem zmian.

4. Zmiany są przyjmowane większością dwóch trzecich głosów Umawiających się Państw, których przedstawiciele byli obecni i oddali głos podczas obrad Komitetu Prawnego, poszerzonego zgodnie z postanowieniami ustępu 3, pod warunkiem że co najmniej połowa Umawiających się Państw jest obecna podczas głosowania.

5. Przy rozpatrywaniu propozycji zmian limitów Komitet Prawny weźmie pod uwagę wnioski z wypadków, a zwłaszcza wielkość szkód przez nie spowodowanych oraz stopę inflacji, jak również zależności pomiędzy limitami określonymi w artykule 4 ustęp 4 Konwencji o Funduszu z 1971 r., zmienionej niniejszym protokołem, a limitami określonymi w artykule V ustęp 1 Międzynarodowej konwencji o odpowiedzialności cywilnej za szkody spowodowane zanieczyszczeniem olejami z 1992 r.

6. (a) Zmiana limitów na podstawie niniejszego artykułu nie może być rozpatrywana przed dniem 15 stycznia 1998 r. ani przed upływem pięciu lat od daty wejścia w życie poprzedniej zmiany dokonanej zgodnie z niniejszym artykułem. Żadna zmiana zgodnie z niniejszym artykułem nie będzie rozpatrywana przed wejściem w życie niniejszego protokołu.

(b) Limit nie może być zwiększony do wysokości przekraczającej kwotę odpowiadającą limitowi określonemu w Konwencji o Funduszu z 1971 r. zmienionej niniejszym protokołem, zwiększonemu o sześć procent rocznie, liczonemu na zasadach procentu składanego od dnia 15 stycznia 1993 r.

(c) Limit nie może być zwiększony do wysokości przekraczającej kwotę odpowiadającą limitowi określonemu w Konwencji o Funduszu z 1971 r. zmienionej niniejszym protokołem, pomnożonemu przez trzy.

7. Każda zmiana wprowadzona zgodnie z ustępem 4 zostanie przekazana przez Organizację wszystkim Umawiającym się Państwom. Zmiana będzie uważana za przyjętą po upływie osiemnastu miesięcy od daty poinformowania, chyba że w tym czasie nie mniej niż jedna czwarta państw, które były Umawiającymi się Państwami w czasie przyjęcia zmiany przez Komitet Prawny, przekaże Organizacji informację o nieprzyjęciu zmiany. W takim wypadku zmiana zostaje odrzucona i nie wywołuje żadnych skutków.

8. Zmiana, którą uznano za przyjętą zgodnie z ustępem 7, wchodzi w życie po upływie osiemnastu miesięcy od jej przyjęcia.

9. Każde Umawiające się Państwo będzie związane zmianą, chyba że wypowie niniejszy protokół zgodnie z artykułem 34 ustępy 1 i 2 co najmniej na sześć miesięcy przed wejściem w życie zmiany. Takie wypowiedzenie nabiera mocy z chwilą wejścia w życie zmiany.

10. W przypadku gdy zmiana została przyjęta przez Komitet Prawny, ale osiemnastomiesięczny okres wymagany dla jej przyjęcia jeszcze nie upłynął, państwo, które w tym okresie staje się Umawiającym się Państwem, jest związane tą zmianą, jeżeli wejdzie ona w życie. Państwo, które staje się Umawiającym się Państwem po upływie tego okresu, jest związane zmianą, która została przyjęta zgodnie z ustępem 7. W przypadkach, o których mowa w niniejszym ustępie, państwo będzie związane zmianą z chwilą wejścia jej w życie lub z chwilą wejścia w życie niniejszego protokołu w stosunku do tego państwa, jeżeli następuje to później.

Artykuł 34

Wypowiedzenie

1. Niniejszy protokół może być wypowiedziany przez każde Umawiające się Państwo w każdym czasie po dacie jego wejścia w życie w stosunku do tego państwa.

2. Wypowiedzenie nastąpi przez złożenie odpowiedniego dokumentu Sekretarzowi Generalnemu Organizacji.

3. Wypowiedzenie nabiera mocy po upływie dwunastu miesięcy od daty złożenia Sekretarzowi Generalnemu Organizacji lub po upływie innego dłuższego okresu określonego w dokumencie wypowiedzenia.

4. Wypowiedzenie Konwencji o odpowiedzialności z 1992 r. uważane będzie za wypowiedzenie niniejszego protokołu. Wypowiedzenie takie nabiera mocy z tą samą datą, co wypowiedzenie Protokołu z 1992 r. w sprawie zmiany Konwencji o odpowiedzialności z 1969 r. zgodnie z artykułem 16 tego protokołu.

5. Uważa się, że każde Umawiające się Państwo będące stroną tego protokołu, które nie wypowiedziało Konwencji o Funduszu z 1971 r. oraz Konwencji o odpowiedzialności z 1969 r. zgodnie z artykułem 31, wypowiada niniejszy protokół. Wypowiedzenie takie nabiera mocy po upływie 12 miesięcy, licząc od upływu sześciomiesięcznego okresu, o którym mowa w niniejszym artykule. Uważa się, że każda strona niniejszego protokołu, która złoży dokument ratyfikacyjny, przyjęcia, zatwierdzenia lub przystąpienia do Konwencji o odpowiedzialności z 1969 r. po dniu, w którym wypowiedzenie przewidziane w artykule 31 wchodzi w życie, wypowiedziała niniejszy protokół z dniem wejścia w życie złożonego przez nią dokumentu.

6. Wypowiedzenie przez jakąkolwiek stronę niniejszego protokołu Konwencji o Funduszu z 1971 r. zgodnie z artykułem 41 tej konwencji nie będzie w żaden sposób interpretowane jako wypowiedzenie Konwencji o Funduszu z 1971 r. zmienionej niniejszym protokołem.

7. Mimo wypowiedzenia niniejszego protokołu przez Stronę zgodnie z niniejszym artykułem, wszelkie postanowienia niniejszego protokołu dotyczące obowiązku wnoszenia wkładów zgodnie z artykułem 10 Konwencji o Funduszu z 1971 r. zmienionej niniejszym protokołem nadal mają zastosowanie w odniesieniu do wypadków, o których mowa w artykule 12 ustęp 2 litera b) tej zmienionej konwencji, zaistniałych przed wejściem w życie wypowiedzenia.

Artykuł 35

Nadzwyczajne sesje Zgromadzenia

1. Każde Umawiające się Państwo może w ciągu dziewięćdziesięciu dni od daty złożenia dokumentu wypowiedzenia zażądać od Dyrektora zwołania nadzwyczajnej sesji Zgromadzenia, jeśli uzna, że w wyniku wypowiedzenia wzrośnie poważnie wysokość wkładów dla pozostałych Umawiających się Państw. Dyrektor zwołuje sesję Zgromadzenia nie później niż w ciągu sześćdziesięciu dni od otrzymania wniosku.

2. Jeżeli Dyrektor uzna, że w wyniku wypowiedzenia wzrośnie poważnie wysokość wkładów dla pozostałych Umawiających się Państw, może on z własnej inicjatywy w ciągu sześćdziesięciu dni od złożenia dokumentu wypowiedzenia zwołać nadzwyczajną sesję Zgromadzenia.

3. Jeżeli Zgromadzenie na nadzwyczajnej sesji zwołanej zgodnie z ustępem 1 lub 2 uzna, że wypowiedzenie spowoduje dla pozostałych Umawiających się Państw poważny wzrost wysokości wkładów, każde takie państwo może, nie później niż w ciągu stu dwudziestu dni przed datą, w której takie wypowiedzenie nabierze mocy, wypowiedzieć również niniejszy protokół ze skutkiem od tej samej daty.

Artykuł 36

Wygaśnięcie

1. Niniejszy protokół utraci moc w dniu, w którym liczba Umawiających się Państw spadnie poniżej trzech.

2. Umawiające się Państwa, które będą związane niniejszym protokołem przed utratą przez niego mocy, powinny umożliwić Funduszowi wykonywanie jego funkcji określonych w artykule 37 niniejszego protokołu i jedynie w tym zakresie pozostaną związane niniejszym protokołem.

Artykuł 37

Likwidacja Funduszu

1. Niezależnie od utraty mocy przez niniejszy protokół, Fundusz:

(a) wypełnia swoje zobowiązania w związku z wypadkami powstałymi przed wygaśnięciem protokołu,

(b) jest uprawniony do wykonania swoich uprawnień dotyczących wkładów w takiej wysokości, jaka jest niezbędna do wypełnienia zobowiązań na podstawie litery (a), włączając w to koszty administracyjne Funduszu niezbędne do tego celu.

2. Zgromadzenie podejmuje wszelkie niezbędne działania związane z likwidacją Funduszu, łącznie ze sprawiedliwym rozdzieleniem pozostałych aktywów pomiędzy osoby, które dokonały wkładów na rzecz Funduszu.

3. Dla celów niniejszego artykułu Fundusz jest osobą prawną.

Artykuł 38

Depozytariusz

1. Niniejszy protokół i wszelkie zmiany przyjęte zgodnie z artykułem 33 zostaną złożone Sekretarzowi Generalnemu Organizacji.

2. Sekretarz Generalny Organizacji:

(a) zawiadamia wszystkie Państwa, które podpisały lub przystąpiły do niniejszego protokołu, o:

(i) każdym nowym podpisaniu lub złożeniu dokumentu wraz z podaniem daty jego podpisania lub złożenia;

(ii) każdym oświadczeniu lub notyfikacji zgodnie z artykułem 30 oraz każdym oświadczeniu lub wycofaniu uważanym za dokonane zgodnie z tym artykułem;

(iii) dacie wejścia w życie niniejszego protokołu;

(iv) dacie wymaganej do złożenia wypowiedzenia zgodnie z artykułem 31;

(v) każdej propozycji zmiany limitów odszkodowań przedstawionej zgodnie z artykułem 33 ustęp 1;

(vi) każdej zmianie, która została przyjęta zgodnie z artykułem 33 ustęp 4;

(vii) każdej zmianie uważanej za przyjętą zgodnie z artykułem 33 ustęp 7 wraz z podaniem daty, od której ta zmiana nabiera mocy zgodnie z ustępami 8 i 9 niniejszego artykułu;

(viii) każdym złożeniu dokumentu wypowiedzenia niniejszego protokołu oraz o dacie jego złożenia i dacie, od której wypowiedzenie nabiera mocy;

(ix) każdym wypowiedzeniu, uważanym za dokonane zgodnie z artykułem 34 ustęp 5;

(x) każdym powiadomieniu zgodnie z każdym artykułem niniejszego protokołu;

b) przekazuje uwierzytelnione kopie niniejszego protokołu wszystkim Państwom-Sygnatariuszom oraz wszystkim państwom, które przystąpiły do protokołu.

3. Z chwilą wejścia w życie niniejszego protokołu jego tekst zostanie przekazany przez Sekretarza Generalnego Organizacji do Sekretariatu Organizacji Narodów Zjednoczonych w celu zarejestrowania i ogłoszenia zgodnie z artykułem 102 Karty Narodów Zjednoczonych.

Artykuł 39

Języki

Niniejszy protokół został sporządzony w jednym egzemplarzu w językach angielskim, arabskim, chińskim, francuskim, hiszpańskim i rosyjskim, przy czym wszystkie teksty są jednakowo autentyczne.

PROTOCOL

of 1992 to amend the International Convention on the Establishment of an International Found for Compensation for Oil Pollution Damage, 1971

The Parties to the present Protocol,

Having considered the International Convention on the Establishment of an International Fund for Compensation for Oil Pollution Damage, 1971, and the 1984 Protocol thereto,

Having noted that the 1984 Protocol to that Convention, which provides for improved scope and enhanced compensation, has not entered into force,

Affirming the importance of maintaining the viability of the international oil pollution liability and compensation system,

Aware of the need to ensure the entry into force of the content of the 1984 Protocol as soon as possible,

Recognizing the advantage for the States Parties of arranging for the amended Convention to co-exist with and be supplementary to the original Convention for a transitional period,

Convinced that the economic consequences of pollution damage resulting from the carriage of oil in bulk at sea by ships should continue to be shared by the shipping industry and by the oil cargo interests,

Bearing in mind the adoption of the Protocol of 1992 to amend the International Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage, 1969,

have agreed as follows:

Article 1

The Convention which the provisions of this Protocol amend is the International Convention on the Establishment of an International Fund for Compensation for Oil Pollution Damage, 1971, hereinafter referred to as the "1971 Fund Convention”. For States Parties to the Protocol of 1976 to the 1971 Fund Convention, such reference shall be deemed to include the 1971 Fund Convention as amended by that Protocol.

Article 2

Article 1 of the 1971 Fund Convention is amended as follows:

1. Paragraph 1 is replaced by the following text:

1. "1992 Liability Convention” means the International Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage, 1992.

2. After paragraph 1 a new paragraph is inserted as follows:

1 bis. "1971 Fund Convention” means the International Convention on the Establishment of an International Fund for Compensation for Oil Pollution Damage, 1971. For States Parties to the Protocol of 1976 to that Convention, the term shall be deemed to include the 1971 Fund Convention as amended by that Protocol.

3. Paragraph 2 is replaced by the following text:

2. "Ship”, "Person”, "Owner”, "Oil”, "Pollution Damage”, "Preventive Measures”, "Incident” and "Organization” have the same meaning as in Article I of the 1992 Liability Convention.

4. Paragraph 4 is replaced by the following text:

4. "Unit of account” has the same meaning as in Article V, paragraph 9, of the 1992 Liability Convention.

5. Paragraph 5 is replaced by the following text:

5. "Ship's tonnage” has the same meaning as in Article V, paragraph 10, of the 1992 Liability Convention.

6. Paragraph 7 is replaced by the following text:

7, "Guarantor” means any person providing insurance or other financial security to cover an owner's liability in pursuance of Article VII, paragraph 1, of the 1992 Liability Convention.

Article 3

Article 2 of the 1971 Fund Convention is amended as follows:

Paragraph 1 is replaced by the following text:

1. An International Fund for compensation for pollution damage, to be named "The International Oil Pollution Compensation Fund 1992” and hereinafter referred to as "the Fund”, is hereby established with the following aims:

(a) to provide compensation for pollution damage to the extent that the protection afforded by the 1992 Liability Convention is inadequate;

(b) to give effect to the related purposes set out in this Convention.

Article 4

Article 3 of the 1971 Fund Convention is replaced by the following text:

This Convention shall apply exclusively:

(a) to pollution damage caused:

(i) in the territory, including the territorial sea, of a Contracting State, and

(ii) in the exclusive economic zone of a Contracting State, established in accordance with international law, or, if a Contracting State has not established such a zone, in an area beyond and adjacent to the territorial sea of that State determined by that State in accordance with international law and extending not more than 200 nautical miles from the baselines from which the breadth of its territorial sea is measured;

(b) to preventive measures, wherever taken, to prevent or minimize such damage.

Article 5

The heading to Articles 4 to 9 of the 1971 Fund Convention is amended by deleting the words "and indemnification”.

Article 6

Article 4 of the 1971 Fund Convention is amended as follows:

1. In paragraph 1 the five references to "the Liability Convention” are replaced by references to "the 1992 Liability Convention”.

2. Paragraph 3 is replaced by the following text:

3. If the Fund proves that the pollution damage resulted wholly or partially either from an act or omission done with the intent to cause damage by the person who suffered the damage or from the negligence of that person, the Fund may be exonerated wholly or partially from its obligation to pay compensation to such person. The Fund shall in any event be exonerated to the extent that the shipowner may have been exonerated under Article III, paragraph 3, of the 1992 Liability Convention. However, there shall be no such exoneration of the Fund with regard to preventive measures.

3. Paragraph 4 is replaced by the following text:

4.(a) Except as otherwise provided in sub-paragraphs (b) and (c) of this paragraph, the aggregate amount of compensation payable by the Fund under this Article shall in respect of any one incident be limited, so that the total sum of that amount and the amount of compensation actually paid under the 1992 Liability Convention for pollution damage within the scope of application of this Convention as defined in Article 3 shall not exceed 135 million units of account.

(b) Except as otherwise provided in sub-paragraph (c), the aggregate amount of compensation payable by the Fund under this Article for pollution damage resulting from a natural phenomenon of an exceptional inevitable and irresistible character shall not exceed 135 million units of account.

(c) The maximum amount of compensation referred to in sub-paragraphs (a) and (b) shall be 200 million units of account with respect to any incident occurring during any period when there are three Parties to this Convention in respect of which the combined relevant quantity of contributing oil received by persons in the territories of such Parties, during the preceding calendar year, equalled or exceeded 600 million tons.

(d) Interest accrued on a fund constituted in accordance with Article V, paragraph 3, of the 1992 Liability Convention, if any, shall not be taken into account for the computation of the maximum compensation payable by the Fund under this Article.

(e) The amounts mentioned in this Article shall be converted into national currency on the basis of the value of that currency by reference to the Special Drawing Right on the date of the decision of the Assembly of the Fund as to the first date of payment of compensation.

4. Paragraph 5 is replaced by the following text:

5. Where the amount of established claims against the Fund exceeds the aggregate amount of compensation payable under paragraph 4, the amount available shall be distributed in such a manner that the proportion between any established claim and the amount of compensation actually recovered by the claimant under this Convention shall be the same for all claimants.

5. Paragraph 6 is replaced by the following text:

6. The Assembly of the Fund may decide that, in exceptional cases, compensation in accordance with this Convention can be paid even if the owner of the ship has not constituted a fund in accordance with Article V, paragraph 3, of the 1992 Liability Convention. In such case paragraph 4(e) of this Article applies accordingly.

Article 7

Article 5 of the 1971 Fund Convention is deleted.

Article 8

Article 6 of the 1971 Fund Convention is amended as follows:

1. In paragraph 1 the paragraph number and the words "or indemnification under Article 5” are deleted.

2. Paragraph 2 is deleted.

Article 9

Article 7 of the 1971 Fund Convention is amended as follows:

1. In paragraphs 1, 3, 4 and 6 the seven references to "the Liability Convention” are replaced by references to "the 1992 Liability Convention”.

2. In paragraph 1 the words "or indemnification under Article 5” are deleted.

3. In the first sentence of paragraph 3 the words "or indemnification” and "or 5” are deleted.

4. In the second sentence of paragraph 3 the words "or under Article 5, paragraph 1,” are deleted.

Article 10

In Article 8 of the 1971 Fund Convention the reference to "the Liability Convention” is replaced by a reference to "the 1992 Liability Convention”.

Article 11

Article 9 of the 1971 Fund Convention is amended as follows:

1. Paragraph 1 is replaced by the following text:

1. The Fund shall, in respect of any amount of compensation for pollution damage paid by the Fund in accordance with Article 4, paragraph 1, of this Convention, acquire by subrogation the rights that the person so compensated may enjoy under the 1992 Liability Convention against the owner or his guarantor.

2. In paragraph 2 the words "or indemnification” are deleted.

Article 12

Article 10 of the 1971 Fund Convention is amended as follows:

The opening phrase of paragraph 1 is replaced by the following text:

Annual contributions to the Fund shall be made in respect of each Contracting State by any person who, in the calendar year referred to in Article 12, paragraphs 2(a) or (b), has received in total quantities exceeding 150,000 tons:

Article 13

Article 11 of the 1971 Fund Convention is deleted.

Article 14

Article 12 of the 1971 Fund Convention is amended as follows:

1. In the opening phrase of paragraph 1 the words "for each person referred to in Article 10” are deleted.

2. In paragraph 1(i), sub-paragraphs (b) and (c), the words "or 5” are deleted and the words "15 million francs” are replaced by the words "four million units of account”.

3. Sub-paragraph 1(ii) (b) is deleted.

4. In paragraph 1(ii), sub-paragraph (c) becomes (b) and sub-paragraph (d) becomes (c).

5. The opening phrase in paragraph 2 is replaced by the following text:

The Assembly shall decide the total amount of contributions to be levied. On the basis of that decision, the Director shall, in respect of each Contracting State, calculate for each person referred to in Article 10 the amount of his annual contribution:

6. Paragraph 4 is replaced by the following text:

4. The annual contribution shall be due on the date to be laid down in the Internal Regulations of the Fund. The Assembly may decide on a different date of payment.

7. Paragraph 5 is replaced by the following text:

5. The Assembly may decide, under conditions to be laid down in the Financial Regulations of the Fund, to make transfers between funds received in accordance with Article 12.2(a) and funds received in accordance with Article 12.2(b).

8. Paragraph 6 is deleted.

Article 15

Article 13 of the 1971 Fund Convention is amended as follows:

1. Paragraph 1 is replaced by the following text:

1. The amount of any contribution due under Article 12 and which is in arrears shall bear interest at a rate which shall be determined in accordance with the Internal Regulations of the Fund, provided that different rates may be fixed for different circumstances.

2. In paragraph 3 the words "Articles 10 and 11” are replaced by the words "Articles 10 and 12” and the words "for a period exceeding three months” are deleted.

Article 16

A new paragraph 4 is added to Article 15 of the 1971 Fund Convention:

4. Where a Contracting State does not fulfil its obligations to submit to the Director the communication referred to in paragraph 2 and this results in a financial loss for the Fund, that Contracting State shall be liable to compensate the Fund for such loss. The Assembly shall, on the recommendation of the Director, decide whether such compensation shall be payable by that Contracting State.

Article 17

Article 16 of the 1971 Fund Convention is replaced by the following text:

The Fund shall have an Assembly and a Secretariat headed by a Director.

Article 18

Article 18 of the 1971 Fund Convention is amended as follows:

1. In the opening sentence of the Article the words ".subject to the provisions of Article 26,”are deleted.

2. Paragraph 8 is deleted.

3. Paragraph 9 is replaced by the following text:

9. to establish any temporary or permanent subsidiary body it may consider to be necessary, to define its terms of reference and to give it the authority needed to perform the functions entrusted to it; when appointing the members of such body, the Assembly shall endeavour to secure an equitable geographical distribution of members and to ensure that the Contracting States, in respect of which the largest quantities of contributing oil are being received, are appropriately represented; the Rules of Procedure of the Assembly may be applied, mutatis mutandis, for the work of such subsidiary body;

4. In paragraph 10, the words ", the Executive Committee,” are deleted.

5. In paragraph 11, the words ", the Executive Committee” are deleted.

6. Paragraph 12 is deleted.

Article 19

Article 19 of the 1971 Fund Convention is amended as follows:

1. Paragraph 1 is replaced by the following text:

1. Regular sessions of the Assembly shall take place once every calendar year upon convocation by the Director.

2. In paragraph 2 the words "of the Executive Committee or” are deleted.

Article 20

Articles 21 to 27 of the 1971 Fund Convention and the heading to these articles are deleted.

Article 21

Article 29 of the 1971 Fund Convention is amended as follows:

1. Paragraph 1 is replaced by the following text:

1. The Director shall be the chief administrative officer of the Fund. Subject to the instructions given to him by the Assembly, he shall perform those functions which are assigned to him by this Convention, the Internal Regulations of the Fund and the Assembly.

2. In paragraph 2(e) the words "or the Executive Committee” are deleted.

3. In paragraph 2(f) the words "or to the Executive Committee, as the case may be,” are deleted.

4. Paragraph 2(g) is replaced by the following text:

(g) prepare, in consultation with the Chairman of the Assembly, and publish a report of the activities of the Fund during the previous calendar year;

5. In paragraph 2(h) the words ", the Executive Committee” are deleted.

Article 22

In Article 31, paragraph 1, of the 1971 Fund Convention, the words "on the Executive Committee and” are deleted.

Article 23

Article 32 of the 1971 Fund Convention is amended as follows:

1. In the opening phrase the words "and the Executive Committee” are deleted.

2. In sub-paragraph (b) the words "and the Executive Committee” are deleted.

Article 24

Article 33 of the 1971 Fund Convention is amended as follows:

1. Paragraph 1 is deleted.

2. In paragraph 2 the paragraph number is deleted.

3. Sub-paragraph (c) is replaced by the following text:

(c) the establishment of subsidiary bodies, under Article 18, paragraph 9, and matters relating to such establishment.

Article 25

Article 35 of the 1971 Fund Convention is replaced by the following text:

Claims for compensation under Article 4 arising from incidents occurring after the date of entry into force of this Convention may not be brought against the Fund earlier than the one hundred and twentieth day after that date.

Article 26

After Article 36 of the 1971 Fund Convention four new articles are inserted as follows:

Article 36 bis

The following transitional provisions shall apply in the period, hereinafter referred to as the transitional period, commencing with the date of entry into force of this Convention and ending with the date on which the denunciations provided for in Article 31 of the 1992 Protocol to amend the 1971 Fund Convention take effect:

(a) In the application of paragraph 1(a) of Article 2 of this Convention, the reference to the 1992 Liability Convention shall include reference to the International Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage, 1969, either in its original version or as amended by the Protocol thereto of 1976 (referred to in this Article as "the 1969 Liability Convention”), and also the 1971 Fund Convention.

(b) Where an incident has caused pollution damage within the scope of this Convention, the Fund shall pay compensation to any person suffering pollution damage only if, and to the extent that, such person has been unable to obtain full and adequate compensation for the damage under the terms of the 1969 Liability Convention, the 1971 Fund Convention and the 1992 Liability Convention, provided that, in respect of pollution damage within the scope of this Convention respect of a Party to this Convention but not. a Party to the 1971 Fund Convention, the Fund shall pay compensation to any person suffering pollution damage only if, and to the extent that, such person would have been unable to obtain full and adequate compensation had that State been party to each of the above-mentioned Conventions.

(c) In the application of Article 4 of this Convention, the amount to be taken into account in determining the aggregate amount of compensation payable by the Fund shall also include the amount of compensation actually paid under the 1969 Liability Convention, if any, and the amount of compensation actually paid or deemed to have been paid under the 1971 Fund Convention.

(d) Paragraph 1 of Article 9 of this Convention shall also apply to the rights enjoyed under the 1969 Liability Convention.

Article 36 ter

1. Subject to paragraph 4 of this Article, the aggregate amount of the annual contributions payable in respect of contributing oil received in a single Contracting State during a calendar year shall not exceed 27.5% of the total amount of annual contributions pursuant to the 1992 Protocol to amend the 1971 Fund Convention, in respect of that calendar year.

2. If the application of the provisions in paragraphs 2 and 3 of Article 12 would result in the aggregate amount of the contributions payable by contributors in a single Contracting State in respect of a given calendar year exceeding 27.5% of the total annual contributions, the contributions payable by all contributors in that State shall be reduced pro rata so that their aggregate contributions equal 27.5% of the total annual contributions to the Fund in respect of that year.

3. If the contributions payable by persons in a given Contracting State shall be reduced pursuant to paragraph 2 of this Article, the contributions payable by persons in all other Contracting States shall be increased pro rata so as to ensure that the total amount of contributions payable by all persons liable to contribute to the Fund in respect of the calendar year in question will reach the total amount of contributions decided by the Assembly.

4. The provisions in paragraphs 1 to 3 of this Article shall operate until the total quantity of contributing oil received in all Contracting States in a calendar year has reached 750 million tons or until a period of 5 years after the date of entry into force of the said 1992 Protocol has elapsed, whichever occurs earlier.

Article 36 quater

Notwithstanding the provisions of this Convention, the following provisions shall apply to the administration of the Fund during the period in which both the 1971 Fund Convention and this Convention are in force:

(a) The Secretariat of the Fund, established by the 1971 Fund Convention (hereinafter referred to as "the 1971 Fund”), headed by the Director, may also function as the Secretariat and the Director of the Fund.

(b) If, in accordance with sub-paragraph (a), the Secretariat and the Director of the 1971 Fund also perform the function of Secretariat and Director of the Fund, the Fund shall be represented, in cases of conflict of interests between the 1971 Fund and the Fund, by the Chairman of the Assembly of the Fund.

(c) The Director and the staff and experts appointed by him, performing their duties under this Convention and the 1971 Fund Convention, shall not be regarded as contravening the provisions of Article 30 of this Convention in so far as they discharge their duties in accordance with this Article.

(d) The Assembly of the Fund shall endeavour not to take decisions which are incompatible with decisions taken by the Assembly of the 1971 Fund. If differences of opinion with respect to common administrative issues arise, the Assembly of the Fund shall try to reach a consensus with the Assembly of the 1971 Fund, in a spirit of mutual co-operation and with the common aims of both organizations in mind.

(e) The Fund may succeed to the rights, obligations and assets of the 1971 Fund if the Assembly of the 1971 Fund so decides, in accordance with Article 44, paragraph 2, of the 1971 Fund Convention.

(f) The Fund shall reimburse to the 1971 Fund all costs and expenses arising from administrative services performed by the 1971 Fund on behalf of the Fund.

Article 36 quinquies

Final clauses

The final clauses of this Convention shall be Articles 28 to 39 of the Protocol of 1992 to amend the 1971 Fund Convention. References in this Convention to Contracting States shall be taken to mean references to the Contracting States of that Protocol.

Article 27

1. The 1971 Fund Convention and this Protocol shall, as between the Parties to this Protocol, be read and interpreted together as one single instrument.

2. Articles 1 to 36 quinquies of the 1971 Fund Convention as amended by this Protocol shall be known as the International Convention on the Establishment of an International Fund for Compensation for Oil Pollution Damage, 1992 (1992 Fund Convention).

Final clauses

Article 28

Signature, ratification, acceptance, approval and accession

1. This Protocol shall be open for signature at London from 15 January 1993 to 14 January 1994 by any State which has signed the 1992 Liability Convention.

2. Subject to paragraph 4, this Protocol shall be ratified, accepted or approved by States which have signed it.

3. Subject to paragraph 4, this Protocol is open for accession by States which did not sign it.

4. This Protocol may be ratified, accepted, approved or acceded to only by States which have ratified, accepted, approved or acceded to the 1992 Liability Convention.

5. Ratification, acceptance, approval or accession shall be effected by the deposit of a formal instrument to that effect with the Secretary-General of the Organization.

6. A State which is a Party to this Protocol but is not a Party to the 1971 Fund Convention shall be bound by the provisions of the 1971 Fund Convention as amended by this Protocol in relation to other Parties hereto, but shall not be bound by the provisions of the 1971 Fund Convention in relation to Parties thereto.

7. Any instrument of ratification, acceptance, approval or accession deposited after the entry into force of an amendment to the 1971 Fund Convention as amended by this Protocol shall be deemed to apply to the Convention so amended, as modified by such amendment.

Article 29

Information on contributing oil

1. Before this Protocol comes into force for a State, that State shall, when depositing an instrument referred to in Article 28, paragraph 5, and annually thereafter at a date to be determined by the Secretary-General of the Organization, communicate to him the name and address of any person who in respect of that State would be liable to contribute to the Fund pursuant to Article 10 of the 1971 Fund Convention as amended by this Protocol as well as data on the relevant quantities of contributing oil received by any such person in the territory of that State during the preceding calendar year.

2. During the transitional period, the Director shall, for Parties, communicate annually to the Secretary-General of the Organization data on quantities of contributing oil received by persons liable to contribute to the Fund pursuant to Article 10 of the 1971 Fund Convention as amended by this Protocol.

Article 30

Entry into force

1. This Protocol shall enter into force twelve months following the date on which the following requirements are fulfilled:

(a) at least eight States have deposited instruments of ratification, acceptance, approval or accession with the Secretary-General of the Organization; and

(b) the Secretary-General of the Organization has received information in accordance with Article 29 that those persons who would be liable to contribute pursuant to Article 10 of the 1971 Fund Convention as amended by this Protocol have received during the preceding calendar year a total quantity of at least 450 million tons of contributing oil.

2. However, this Protocol shall not enter into force before the 1992 Liability Convention has entered into force.

3. For each State which ratifies, accepts, approves or accedes to this Protocol after the conditions in paragraph 1 for entry into force have been met, the Protocol shall enter into force twelve months following the date of the deposit by such State of the appropriate instrument.

4. Any State may, at the time of the deposit of its instrument of ratification, acceptance, approval or accession in respect of this Protocol declare that such instrument shall not take effect for the purpose of this Article until the end of the six-month period in Article 31.

5. Any State which has made a declaration in accordance with the preceding paragraph may withdraw it at any time by means of a notification addressed to the Secretary-General of the Organization. Any such withdrawal shall take effect on the date the notification is received, and any State making such a withdrawal shall be deemed to have deposited its instrument of ratification, acceptance, approval or accession in respect of this Protocol on that date.

6. Any State which has made a declaration under Article 13, paragraph 2, of the Protocol of 1992 to amend the 1969 Liability Convention shall be deemed to have also made a declaration under paragraph 4 of this Article. Withdrawal of a declaration under the said Article 13, paragraph 2, shall be deemed to constitute withdrawal also under paragraph 5 of this Article.

Article 31

Denunciation of the 1969 and 1971 Conventions

Subject to Article 30, within six months following the date on which the following requirements are fulfilled:

(a) at least eight States have become Parties to this Protocol or have deposited instruments of ratification, acceptance, approval or accession with the Secretary-General of the Organization, whether or not subject to Article 30, paragraph 4, and

(b) the Secretary-General of the Organization has received information in accordance with Article 29 that those persons who arę or would be liable to contribute pursuant to Article 10 ofthe 1971 Fund Convention as amended by this Protocol have received during the preceding calendar year a total quantity of at least 750 million tons of contributing oil;

each Party to this Protocol and each State which has deposited an instrument of ratification, acceptance, approval or accession, whether or not subject to Article 30, paragraph 4, shall, if party thereto, denounce the 1971 Fund Convention and the 1969 Liability Convention with effect twelve months after the expiry of the above-mentioned six-month period.

Article 32

Revision and amendment

1. A conference for the purpose of revising or amending the 1992 Fund Convention may be convened by the Organization.

2. The Organization shall convene a Conference of Contracting States for the purpose of revising or amending the 1992 Fund Convention at the request of not less than one third of all Contracting States.

Article 33

Amendment of compensation limits

1. Upon the request of at least one quarter of the Contracting States, any proposal to amend the limits of amounts of compensation laid down in Article 4, paragraph 4, of the 1971 Fund Convention as amended by this Protocol shall be circulated by the Secretary-General to all Members of the Organization and to all Contracting States.

2. Any amendment proposed and circulated as above shall submitted to the Legal Committee of the Organization for consideration at a date at least six months after the date of its circulation.

3. Ali Contracting States to the 1971 Fund Convention as amended by this Protocol, whether or not Members of the Organization, shall be entitled to participate in the proceedings of the Legal Committee for the consideration and adoption of amendments.

4. Amendments shall be adopted by a two-thirds majority of the Contracting States present and voting in the Legal Committee, expanded as provided for in paragraph 3, on condition that at least one-half of the Contracting States shall be present at the time of voting.

5. When acting 011 a proposal to amend the limits, the Legal Committee shall take into account the experience of incidents and in particular the amount of damage resulting therefrom and changes in the monetary values. It shall also take into account the relationship between the limits in Article 4, paragraph 4, of the 1971 Fund Convention as amended by this Protocol and those in Article V, paragraph 1 of the International Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage, 1992.

6. (a) No amendment of the limits under this Article may be considered before 15 January 1998 nor less than five years from the date of entry into force of a previous amendment under this Article. No amendment under this Article shall be considered before this Protocol has entered into force.

(b) No limit may be increased so as to exceed an amount which corresponds to the limit laid down in the 1971 Fund Convention as amended by this Protocol increased by six per cent per year calculated on a compound basis from 15 January 1993.

(c) No limit may be increased so as to exceed an amount which corresponds to the limit laid down in the 1971 Fund Convention as amended by this Protocol multiplied by three.

7. Any amendment adopted in accordance with paragraph 4 shall be notified by the Organization to all Contracting States. The amendment shall be deemed to have been accepted at the end of a period of eighteen months after the date of notification unless within that period not less than one-quarter of the States that were Contracting States at the time of the adoption of the amendment by the Legal Committee have communicated to the Organization that they do not accept the amendment in which case the amendment is rejected and shall have no effect.

8. An amendment deemed to have been accepted in accordance with paragraph 7 shall enter into force eighteen months after its acceptance.

9. Ali Contracting States shall be bound by the amendment, unless they denounce this Protocol in accordance with Article 34, paragraphs 1 and 2, at least six months before the amendment enters into force. Such denunciation shall take effect when the amendment enters into force.

10. When an amendment has been adopted by the Legal Committee but the eighteen-month period for its acceptance has not yet expired, a State which becomes a Contracting State during that period shall be bound by the amendment if it enters into force. A State which becomes a Contracting State after that period shall be bound by an amendment which has been accepted in accordance with paragraph 7. In the cases referred to in this paragraph, a State becomes bound by an amendment when that amendment enters into force, or when this Protocol enters into force for that State, if later.

Article 34

Denunciation

1. This Protocol may be denounced by any Party at any time after the date on which it enters into force for that Party.

2. Denunciation shall be effected by the deposit of an instrument with the Secretary-General of the Organization.

3. A denunciation shall take effect twelve months, or such longer period as may be specified in the instrument of denunciation, after its deposit with the Secretary-General of the Organization.

4. Denunciation of the 1992 Liability Convention shall be deemed to be a denunciation of this Protocol. Such denunciation shall take effect on the date on which denunciation of the Protocol of 1992 to amend the 1969 Liability Convention takes effect according to Article 16 of that Protocol.

5. Any Contracting State to this Protocol which has not denounced the 1971 Fund Convention and the 1969 Liability Convention as required by Article 31 shall be deemed to have denounced this Protocol with effect twelve months after the expiry of the six-month period mentioned in that Article. As from the date on which the denunciations provided for in Article 31 take effect, any Party to this Protocol which deposits an instrument of ratification, acceptance, approval or accession to the 1969 Liability Convention shall be deemed to have denounced this Protocol with effect from the date on which such instrument takes effect.

6. As between the Parties to this Protocol, denunciation by any of them of the 1971 Fund Convention in accordance with Article 41 thereof shall not be construed in any way as a denunciation of the 1971 Fund Convention as amended by this Protocol.

7. Notwithstanding a denunciation of this Protocol by a Party pursuant to this Article, any provisions of this Protocol relating to the obligations to make contributions under Article 10 of the 1971 Fund Convention as amended by this Protocol with respect to an incident referred to in Article 12, paragraph 2 (b), of that amended Convention and occurring before the denunciation takes effect shall continue to apply.

Article 35

Extraordinary sessions of the Assembly

1. Any Contracting State may, within ninety days after the deposit of an instrument of denunciation the result of which it considers will significantly increase the level of contributions for the remaining Contracting States, request the Director to convene an extraordinary session of the Assembly. The Director shall convene the Assembly to meet not later than sixty days after receipt of the request.

2. The Director may convene, on his own initiative, an extraordinary session of the Assembly to meet within sixty days after the deposit of any instrument of denunciation, if he considers that such denunciation will result in a significant increase in the level of contributions of the remaining Contracting States.

3. If the Assembly at an extraordinary session convened in accordance with paragraph 1 or 2 decides that the denunciation will result in a significant increase in the level of contributions for the remaining Contracting States, any such State may, not later than one hundred and twenty days before the date on which the denunciation takes effect, denounce this Protocol with effect from the same date.

Article 36

Termination

1. This Protocol shall cease to be in force on the date when the number of Contracting States falls below three.

2. States which are bound by this Protocol on the day before the date it ceases to be in force shall enable the Fund to exercise its functions as described under Article 37 of this Protocol and shall, for that purpose only, remain bound by this Protocol.

Article 37

Winding up of the Fund

1. If this Protocol ceases to be in force, the Fund shall nevertheless:

(a) meet its obligations in respect of any incident occurring before the Protocol ceased to be in force;

(b) be entitled to exercise its rights to contributions to the extent that these contributions are necessary to meet the obligations under sub-paragraph (a), including expenses for the administration of the Fund necessary for this purpose.

2. The Assembly shall take all appropriate measures to complete the winding up of the Fund including the distribution in an equitable manner of any remaining assets among those persons who have contributed to the Fund.

3. For the purposes of this Article the Fund shall remain a legal person.

Article 38

Depositary

1. This Protocol and any amendments accepted under Article 33 shall be deposited with the Secretary-General of the Organization.

2. The Secretary-General of the Organization shall:

(a) inform all States which have signed or acceded to this Protocol of:

(i) each new signature or deposit of an instrument together with the date thereof;

(ii) each declaration and notification under Article 30 including declarations and withdrawals deemed to have been made in accordance with that Article;

(iii) the date of entry into force of this Protocol;

(iv) the date by which denunciations provided for in Article 31 are required to be made;

(v) any proposal to amend limits of amounts of compensation which has been made in accordance with Article 33, paragraph 1;

(vi) any amendment which has been adopted in accordance with Article 33, paragraph 4;

(vii) any amendment deemed to have been accepted under Article 33, paragraph 7, together with the date on which that amendment shall enter into force in accordance with paragraphs 8 and 9 of that Article;

(viii) the deposit of an instrument of denunciation of this Protocol together with the date of the deposit and the date on which it takes effect;

(ix) any denunciation deemed to have been made under Article 34, paragraph 5;

(x) any communication called for by any Article in this Protocol;

(b) transmit certified true copies of this Protocol to all Signatory States and to all States which accede to the Protocol.

3. As soon as this Protocol enters into force, the text shall be transmitted by the Secretary-General of the Organization to the Secretariat of the United Nations for registration and publication in accordance with Article 102 of the Charter of the United Nations.

Article 39

Languages

This Protocol is established in a single original in the Arabic, Chinese, English, French, Russian and Spanish languages, each text being equally authentic.

Sporządzono w Londynie dnia dwudziestego siódmego listopada tysiąc dziewięćset dziewięćdziesiątego drugiego roku.

Na dowód czego niżej podpisani, należycie w tym celu upoważnieni, podpisali niniejszy protokół.

Done at London this twenty-seventh day of November one thousand nine hundred and ninety-two.

In witness whereof the undersigned being duly authorized for that purpose have signed this Protocol.

Po zaznajomieniu się z powyższym protokołem, w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej oświadczam, że:

– został on uznany za słuszny zarówno w całości, jak i każde z postanowień w nim zawartych,

– jest przyjęty, ratyfikowany i potwierdzony,

– będzie niezmiennie zachowywany.

Na dowód czego wydany został akt niniejszy, opatrzony pieczęcią Rzeczypospolitej Polskiej.

Dano w Warszawie dnia 26 października 1999 r.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Kwaśniewski

L.S.

Prezes Rady Ministrów: J. Buzek

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

KANCELARIA PRAWNA radca prawny Adam Sobota

Ekspert z zakresu prawa cywilnego i gospodarczego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »