REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 138 poz. 1546

USTAWA

z dnia 18 września 2001 r.

Przepisy wprowadzające ustawę – Kodeks morski

Tekst pierwotny
Art. 1. [Przepis wprowadzający]
Ustawa – Kodeks morski wchodzi w życie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia.
Art. 2. [Przepisy uchylone]
Tracą moc:

1) ustawa z dnia 1 grudnia 1961 r. – Kodeks morski (Dz. U. z 1998 r. Nr 10, poz. 36 oraz z 2000 r. Nr 109, poz. 1156 i Nr 120, poz. 1268),

2) ustawa z dnia 1 grudnia 1961 r. – Przepisy wprowadzające kodeks morski (Dz. U. Nr 58, poz. 319),

3) rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 21 października 1932 r. o warunkach uprawnień do holowania statków w polskich portach morskich (Dz. U. Nr 91, poz. 783).

Art. 3. [Przepisy wykonawcze]
Do czasu wydania przepisów wykonawczych przewidzianych w ustawie – Kodeks morski zachowują moc dotychczasowe przepisy wykonawcze w zakresie, w jakim nie są sprzeczne z tą ustawą, nie dłużej jednak niż przez okres 24 miesięcy od dnia jej wejścia w życie.
Art. 4. [Kodeks postępowania cywilnego]
W Kodeksie postępowania cywilnego w art. 1025 w § 1 w pkt 4 na końcu dodaje się wyrazy „a także należności wynikające z wierzytelności zabezpieczonych hipoteką morską,”.
Art. 5. [Ustawa o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej]
W ustawie z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (Dz. U. Nr 32, poz. 131, z 1994 r. Nr 27, poz. 96, z 1995 r. Nr 7, poz. 31 i Nr 47, poz. 243, z 1996 r. Nr 34, poz. 145, z 1997 r. Nr 111, poz. 726, z 1999 r. Nr 70, poz. 778, z 2000 r. Nr 120, poz. 1268 i Nr 122, poz. 1321 oraz z 2001 r. Nr 129, poz. 1441) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 36:

a) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Rada Ministrów, w drodze rozporządzenia, określa minimalną i maksymalną szerokość pasa technicznego i ochronnego oraz sposób wyznaczania ich granic, kierując się uwarunkowaniami lokalnymi, rzeźbą terenu, formą jego zabudowy oraz uwzględniając oddziaływanie żywiołu morskiego na brzeg morski.”,

b) dodaje się ust. 5 w brzmieniu:

„5. Dyrektor właściwego urzędu morskiego, w drodze zarządzenia, określa:

1) granice pasa technicznego, po uprzednim zasięgnięciu opinii właściwych rad gmin, a na terenach będących w zarządzie jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej – po zasięgnięciu opinii tych jednostek oraz wyznacza granice pasa technicznego w terenie,

2) granice pasa ochronnego w uzgodnieniu z właściwym wojewodą i właściwymi radami gmin, a na terenach będących w zarządzie jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej – po zasięgnięciu opinii tych jednostek oraz wyznacza granice pasa ochronnego.”;

2) w art. 42 w ust. 2 w pkt 13 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się pkt 14 w brzmieniu:

„14) nakładania grzywien w postępowaniu mandatowym za wykroczenia w trybie przewidzianym w przepisach o postępowaniu w sprawach o wykroczenia.”;

3) po art. 42 dodaje się art. 42a w brzmieniu:

„Art. 42a. 1. Kapitan portu może, na wniosek wierzyciela, zatrzymać tymczasowo na czas nieprzekraczający 72 godzin, z wyłączeniem dni uznanych ustawowo za wolne od pracy:

1) statek w celu zabezpieczenia roszczenia należnego od statku z tytułu opłat portowych, szkód wyrządzonych w urządzeniach portowych, dokach lub drogach żeglugowych oraz z tytułu zanieczyszczenia środowiska,

2) wydobyty wrak i inne przedmioty, które utrudniały żeglugę, w celu zabezpieczenia roszczenia z tytułu ich usunięcia.

2. Tymczasowe zatrzymanie traci moc w razie złożenia odpowiedniego zabezpieczenia lub w razie dokonania zajęcia na podstawie właściwych przepisów.

3. Wierzyciel, o którym mowa w ust. 1, odpowiada za wszelkie szkody wynikłe wskutek nieuzasadnionego zatrzymania, Roszczenie z tego tytułu przedawnia się z upływem roku od dnia jego powstania.”;

4) w art. 56 po pkt 13 dodaje się przecinek oraz dodaje się pkt 14–18 w brzmieniu:

„14) wykracza przeciwko przepisom o prowadzeniu i przechowywaniu na statku dokumentów,

15) wykracza przeciwko przepisom o okazywaniu bądź podnoszeniu bandery,

16) wykracza przeciwko obowiązkowi przedstawiania statku do pomiaru,

17) wykracza przeciwko obowiązkowi zgłoszenia statku lub okoliczności podlegającej wpisowi do rejestru okrętowego albo do rejestracji w urzędzie morskim,

18) wykracza przeciwko obowiązkowi umieszczania na statku oznaczenia nazwy i portu macierzystego”.

Art. 6. [Stosowanie przepisów ustawy - Przepisy wprowadzające kodeks cywilny]
W sprawach dotyczących:

1) stosowania przepisów ustawy – Kodeks morski do stosunków prawnych powstałych przed dniem jego wejścia w życie,

2) przedawnienia roszczeń

– stosuje się odpowiednio art. XXVI i XXXV Przepisów wprowadzających kodeks cywilny.

Art. 7. [Wejście w życie]
[1] Ustawa wchodzi w życie z dniem wejścia w życie ustawy – Kodeks morski.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Kwaśniewski

[1] Ustawa wchodzi w życie 5 czerwca 2002 r.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2001-12-04
  • Data wejścia w życie: 2002-06-05
  • Data obowiązywania: 2002-06-05

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA