| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY

z dnia 19 listopada 2001 r.

w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki oraz tablicy informacyjnej

Na podstawie art. 45 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126, Nr 109, poz. 1157 i Nr 120, poz. 1268 oraz z 2001 r. Nr 5, poz. 42, Nr 100, poz. 1085, Nr 110, poz. 1190 i Nr 115, poz. 1229) zarządza się, co następuje:

Rozdział 1

Przepisy ogólne

§ 1. [Zakres regulacji]

1. Rozporządzenie określa sposób prowadzenia dziennika budowy, montażu i rozbiórki, osoby upoważnione do dokonywania w nich wpisów oraz dane, jakie powinna zawierać tablica informacyjna.

2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o dzienniku budowy, należy przez to rozumieć także dziennik rozbiórki lub montażu.

Rozdział 2

Dziennik budowy

§ 2. [Rejestracja przebiegu robót budowlanych]

Dziennik budowy jest przeznaczony do rejestracji (w formie wpisów) przebiegu robót budowlanych oraz wszystkich zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku ich wykonywania i mających znaczenie przy ocenie technicznej prawidłowości wykonywania budowy, rozbiórki lub montażu, których stwierdzenie po zakończeniu robót budowlanych byłoby utrudnione lub niemożliwe. Z zapisów wynikać ma wyraźnie kolejność i sposób wykonywania budowy, rozbiórki lub montażu.
§ 3.
1. Dziennik budowy należy prowadzić odrębnie dla każdego obiektu budowlanego, wymagającego pozwolenia na budowę lub rozbiórkę. Gdy chodzi o obiekty liniowe lub sieciowe, dziennik budowy należy prowadzić odrębnie dla każdego wydzielonego odcinka robót.

2. Przy wykonywaniu obiektu budowlanego metodą montażu należy dodatkowo prowadzić dziennik montażu.

3. Jeżeli odrębne przepisy nakładają obowiązek prowadzenia specjalnego dziennika robót, fakt jego prowadzenia należy odnotować w dzienniku budowy, a po zakończeniu robót specjalny dziennik robót należy dołączyć do dziennika budowy.

§ 4.
1. Inwestor, składając zawiadomienie o zamiarze rozpoczęcia robót budowlanych lub wznowienia robót budowlanych, występuje o wydanie dziennika budowy.

2. Organ udzielający pozwolenia na budowę, rozbiórkę, montaż lub wznowienie robót wydaje dziennik budowy w terminie 3 dni od dnia, w którym decyzja o pozwoleniu stała się ostateczna, za zwrotem kosztów związanych z jego przygotowaniem.

§ 5.
1. Dziennik budowy ma format A-4, ponumerowane strony i jest zabezpieczony przed zdekompletowaniem. Strony dziennika budowy przeznaczone do wpisów są podwójne – oryginał i kopia z perforacją umożliwiającą łatwe jej wyrywanie.

2. Poszczególne strony dziennika budowy organ wydający dziennik opatruje pieczęciami.

§ 6.
1. Na stronie tytułowej dziennika budowy właściwy organ zamieszcza numer, datę wydania oraz liczbę stron dziennika, dane określające inwestora, rodzaj i adres budowy, rozbiórki lub montażu, numer i datę wydania pozwolenia na budowę, rozbiórkę lub montaż oraz pouczenie o sposobie prowadzenia dziennika i odpowiedzialności określonej w art. 93 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane.

2. Na pierwszej stronie dziennika budowy inwestor zamieszcza dane określające wykonawcę lub wykonawców oraz osoby sprawujące kierownictwo budowy i robót, nadzór autorski i inwestorski, podając ich specjalności i numery uprawnień budowlanych. Osoby te potwierdzają podpisem i datą przyjęcie powierzonych im obowiązków.

3. Kolejne strony dziennika budowy przeznacza się na wpisy dotyczące przebiegu robót budowlanych. Każdy wpis oznacza datą i podpisuje osoba dokonująca wpisu, z podaniem imienia, nazwiska, wykonywanej funkcji i nazwy jednostki organizacyjnej lub organu, który reprezentuje.

4. Jeżeli w trakcie wykonywania robót budowlanych następuje zmiana kierownika budowy, kierownika robót, inspektora nadzoru inwestorskiego lub projektanta sprawującego nadzór autorski, w dzienniku budowy dokonuje się wpisu określającego stan zaawansowania i zabezpieczenia przekazywanej budowy, rozbiórki lub montażu. Wpis ten potwierdza się datą i podpisami osoby przekazującej i przejmującej obowiązki.

5. Pod każdym wpisem w dzienniku budowy osoby, których wpis dotyczy bezpośrednio lub pośrednio, potwierdzają podpisem opatrzonym datą zaznajomienie się z jego treścią.

6. Kierownik budowy stwierdza wpisem w dzienniku budowy fakt zamknięcia dziennika lub jego kontynuację w następnym numerowanym tomie.

§ 7.
1. Wpisów w dzienniku budowy dokonuje się w sposób trwały i czytelny zarówno na oryginałach, jak i kopiach stron, zamieszczając je w porządku chronologicznym, w sposób uniemożliwiający dokonanie późniejszych uzupełnień.

2. W razie konieczności wprowadzenia poprawek do dokonanych już wpisów, należy niewłaściwy tekst skreślić w sposób umożliwiający jego odczytanie i wprowadzić właściwą treść w nowym wpisie, opatrując go wyjaśnieniem wprowadzonej zmiany. Skreślenia i poprawki są dokonywane w formie wpisu do dziennika budowy.

3. Dokonywanie wpisów na odwrocie ponumerowanych stron jest zabronione.

§ 8.
1. Protokoły związane z budową i sporządzane w trakcie wykonywania robót wpisuje się do dziennika budowy.

2. Dopuszcza się możliwość sporządzania protokołów, o których mowa w ust. 1, na oddzielnych arkuszach. Arkusze te należy dołączyć w sposób trwały zarówno do oryginału, jak i kopii dziennika budowy lub zamieścić w oddzielnym zbiorze, dokonując w dzienniku wpisu o ich załączeniu.

§ 9.
Do dokonywania wpisów w dzienniku budowy są upoważnieni:

1) inwestor i inspektorzy nadzoru inwestorskiego,

2) projektanci,

3) kierownik budowy i kierownicy robót budowlanych,

4) osoby wykonujące czynności geodezyjne na terenie budowy,

5) pracownicy organów nadzoru budowlanego i innych organów uprawnionych do kontroli przestrzegania przepisów na budowie – w ramach dokonywanych czynności kontrolnych.

§ 10.
Pracownicy organów nadzoru budowlanego potwierdzają każdorazowo, wpisem do dziennika budowy, swoją obecność na budowie.
§ 11.
1. Dziennik budowy znajduje się na stałe na terenie budowy lub rozbiórki i jest dostępny dla osób upoważnionych, o których mowa w § 9. Dziennik budowy należy przechowywać w sposób zapobiegający uszkodzeniu, kradzieży lub zniszczeniu.

2. Za właściwe prowadzenie dziennika budowy, jego stan oraz właściwe przechowywanie na terenie budowy jest odpowiedzialny kierownik budowy.

§ 12.
Przepisy niniejszego rozdziału, z wyjątkiem § 6 ust. 1 i 2, stosuje się do kolejnych tomów dziennika budowy.
§ 13.
Przepisy niniejszego rozdziału stosuje się odpowiednio do specjalnego dziennika robót.

Rozdział 3

Tablica informacyjna

§ 14. [Tablica informacyjna]

1. Tablica informacyjna zawiera:

1) określenie rodzaju robót budowlanych oraz ich adres,

2) numer pozwolenia na budowę oraz nazwę, adres i numer telefonu właściwego organu nadzoru budowlanego,

3) nazwę lub imię i nazwisko, adres oraz numer telefonu inwestora,

4) nazwę, adres i numer telefonu wykonawcy lub wykonawców robót budowlanych,

5) imiona, nazwiska, adresy i numery telefonów:

a) kierownika budowy,

b) kierowników robót,

c) inspektora nadzoru inwestorskiego,

d) projektantów,

6) numery telefonów alarmowych,

7) numer telefonu okręgowego inspektora pracy.

2. Napisy na tablicy informacyjnej wykonuje się w sposób czytelny i trwały, na sztywnej płycie koloru żółtego, literami i cyframi koloru czarnego, o wysokości co najmniej 4 cm.

3. Tablicę informacyjną umieszcza się w miejscu widocznym od strony drogi publicznej lub dojazdu do takiej drogi, na wysokości nie mniejszej niż 2 m.

Rozdział 4

Przepis końcowy

§ 15. [Wejście w życie]

[1] Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Infrastruktury: M. Pol

[1] Rozporządzenie wchodzi w życie 19 grudnia 2001 r.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Artur Tim

Doradca podatkowy w Departamencie Doradztwa Podatkowego i Prawnego Kancelarii Mariański Group w Łodzi

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »