| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 16 października 2001 r.

w sprawie szczegółowych warunków, jakim powinien odpowiadać prospekt emisyjny oraz skrót prospektu

Na podstawie art. 71 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. – Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (Dz. U. Nr 118, poz. 754 i Nr 141, poz. 945, z 1998 r. Nr 107, poz. 669 i Nr 113, poz. 715, z 2000 r. Nr 22, poz. 270, Nr 60, poz. 702 i 703, Nr 94, poz. 1037, Nr 103, poz. 1099, Nr 114, poz. 1191, Nr 116, poz. 1216 i Nr 122, poz. 1315 oraz z 2001 r. Nr 110, poz. 1189 i Nr 123, poz. 1351) zarządza się, co następuje:

Rozdział 1

Przepisy ogólne

§ 1.

Rozporządzenie określa szczegółowe warunki, jakim powinien odpowiadać prospekt emisyjny, zwany dalej „prospektem", oraz skrót prospektu w przypadku:

1) wprowadzania papierów wartościowych do publicznego obrotu na urzędowym rynku giełdowym,

2) wprowadzania papierów wartościowych do publicznego obrotu na rynku nieurzędowym,

3) wprowadzania obligacji do publicznego obrotu na rynku nieurzędowym oferowanych wyłącznie inwestorom kwalifikowanym,

4) wprowadzania obligacji do publicznego obrotu na rynku regulowanym,

5) wprowadzania listów zastawnych do publicznego obrotu na rynku regulowanym,

6) wprowadzania kwitów depozytowych do publicznego obrotu na rynku regulowanym,

7) wprowadzania certyfikatów inwestycyjnych do publicznego obrotu na rynku regulowanym.

§ 2.
1. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) ustawie – rozumie się przez to ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 r. – Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi,

2) ustawie o rachunkowości – rozumie się przez to ustawę z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. Nr 121, poz. 591, z 1997 r. Nr 32, poz. 183, Nr 43, poz. 272, Nr 88, poz. 554, Nr 118, poz. 754, Nr 139, poz. 933 i 934, Nr 140, poz. 939 i Nr 141, poz. 945, z 1998 r. Nr 60, poz. 382, Nr 106, poz. 668, Nr 107, poz. 669 i Nr 155, poz. 1014, z 1999 r. Nr 9, poz. 75 i Nr 83, poz. 931, z 2000 r. Nr 60, poz. 703, Nr 94, poz. 1037 i Nr 113, poz. 1186 oraz z 2001 r. Nr 102, poz. 1117 i Nr 111, poz. 1195),

3) ustawie o listach zastawnych – rozumie się przez to ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. o listach zastawnych i bankach hipotecznych (Dz. U. Nr 140, poz. 940, z 1998 r. Nr 107, poz. 669, z 2000 r. Nr 6, poz. 70 i Nr 60, poz. 702 oraz z 2001 r. Nr 15, poz. 148 i Nr 39, poz.459),

4) ustawie o obligacjach – rozumie się przez to ustawę z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach (Dz. U. z 2001 r. Nr 120, poz. 1300),

5) ustawie o funduszach – rozumie się przez to ustawę z dnia 28 sierpnia 1997 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 139, poz. 933, z 1999 r. Nr 72, poz. 801 oraz z 2000 r. Nr 103, poz. 1099 i Nr 114, poz. 1192),

6) ustawie o NFI – rozumie się przez to ustawę z dnia 30 kwietnia 1993 r. o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji (Dz. U. Nr 44, poz. 202, z 1994 r. Nr 84, poz. 385, z 1997 r. Nr 30, poz. 164, Nr 47, poz. 298 i Nr 107, poz. 691, z 2000 r. Nr 122, poz. 1319 oraz z 2001 r. Nr 63, poz. 637),

7) ustawie Prawo bankowe – rozumie się przez to ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. Nr 140, poz. 939, z 1998 r. Nr 160, poz. 1063 i Nr 162, poz. 1118, z 1999 r. Nr 11, poz. 95 i Nr 40, poz. 399, z 2000 r. Nr 93, poz. 1027, Nr 94, poz. 1037, Nr 114, poz. 1191, Nr 116, poz. 1216, Nr 119, poz. 1252 i Nr 122, poz. 1316 oraz z 2001 r. Nr 8, poz. 64, Nr 100, poz. 1084, Nr 111, poz. 1195 i Nr 130, poz. 1450 i 1452),

8) ustawie o działalności ubezpieczeniowej – rozumie się przez to ustawę z dnia 28 lipca 1990 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. z 1996 r. Nr 11, poz. 62, z 1997 r. Nr 43, poz. 272, Nr 88, poz. 554, Nr 107, poz. 685, Nr 121, poz. 769 i 770 i Nr 139, poz. 934, z 1998 r. Nr 155, poz. 1015, z 1999 r. Nr 49, poz. 483, Nr 101, poz. 1178 i Nr 110, poz. 1255, z 2000 r. Nr 43, poz. 483, Nr 48, poz. 552, Nr 70, poz. 819, Nr 114, poz. 1193 i Nr 116, poz. 1216 oraz z 2001 r. Nr 37, poz. 424, Nr 88, poz. 961, Nr 100, poz. 1084 i Nr 110, poz. 1189),

9) ustawie o KRS – rozumie się przez to ustawę z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 17, poz. 209 i Nr 110, poz. 1189),

10) rozporządzeniu o raportach bieżących i okresowych – rozumie się przez to rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. Nr 139, poz. 1569),

11) rynku regulowanym – rozumie się przez to rynek, o którym mowa w art. 90 ust. 1 ustawy,

12) urzędowym rynku giełdowym – rozumie się przez to rynek, o którym mowa w art. 90 ust. 1 pkt 1 ustawy,

13) nieurzędowym rynku giełdowym – rozumie się przez to rynek, o którym mowa w art. 90 ust. 1 pkt 2 lit. a) ustawy,

14) nieurzędowym rynku pozagiełdowym – rozumie się przez to rynek, o którym mowa w art. 90 ust. 1 pkt 2 lit. b) ustawy,

15) obowiązkach informacyjnych na rynku nieurzędowym – rozumie się przez to obowiązki informacyjne emitentów, których papiery wartościowe znajdują się w obrocie na nieurzędowym rynku giełdowym, określone w regulaminie wydanym na podstawie art. 105 ust. 1 ustawy, albo których papiery wartościowe znajdują się w obrocie na nieurzędowym rynku pozagiełdowym, określone w regulaminie wydanym na podstawie art. 115 ust. 1 ustawy,

16) Komisji – rozumie się przez to Komisję Papierów Wartościowych i Giełd,

17) Krajowym Depozycie – rozumie się przez to Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.,

18) podmiocie zagranicznym – rozumie się przez to podmiot mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, będący osobą prawną, osobą fizyczną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej,

19) OECD – rozumie się przez to Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju,

20) funduszu – rozumie się przez to fundusz inwestycyjny zamknięty, specjalistyczny fundusz inwestycyjny zamknięty i fundusz inwestycyjny mieszany, utworzony na podstawie ustawy o funduszach, oraz fundusz inwestycyjny otwarty utworzony na podstawie przepisów państwa będącego członkiem OECD,

21) narodowym funduszu inwestycyjnym – rozumie się przez to narodowy fundusz inwestycyjny, utworzony na podstawie ustawy o NFI,

22) domu maklerskim – rozumie się przez to dom maklerski lub wydzieloną jednostkę organizacyjną banku prowadzącego działalność maklerską,

23) przedsiębiorstwie leasingowym – rozumie się przez to przedsiębiorcę, który w zakresie swojej podstawowej działalności gospodarczej świadczy, jako finansujący, usługi na podstawie umowy leasingu w rozumieniu art. 7091 Kodeksu cywilnego lub na podstawie każdej innej umowy, na mocy której oddaje do odpłatnego używania albo używania i pobierania pożytków podlegające amortyzacji środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne, a także grunty,

24) międzynarodowej instytucji finansowej – rozumie się przez to instytucję finansową, której członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub Narodowy Bank Polski albo przynajmniej jedno z państw należących do OECD lub bank centralny takiego państwa lub instytucja, z którą Rzeczpospolita Polska zawarła umowę regulującą działalność takiej instytucji na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i zawierającą stosowne postanowienia dotyczące emisji obligacji,

25) jednostce samorządu terytorialnego – rozumie się przez to gminę, powiat i województwo, związki tych jednostek oraz miasto stołeczne Warszawę,

26) zagranicznej jednostce terytorialnej – rozumie się przez to wydzieloną finansowo i organizacyjnie, na podstawie przepisów kraju pochodzenia, jednostkę samorządu terytorialnego, która może zaciągać zobowiązania na własny rachunek i we własnym imieniu,

27) oferującym – rozumie się przez to podmiot, który pośredniczy w składaniu wniosku o wyrażenie zgody na wprowadzenie papierów wartościowych do publicznego obrotu lub składaniu zawiadomienia o emisji, lub oferuje papiery wartościowe w publicznym obrocie,

28) podmiocie dominującym – rozumie się przez to podmiot dominujący w rozumieniu ustawy,

29) jednostce dominującej – rozumie się przez to jednostkę dominującą w rozumieniu ustawy o rachunkowości,

30) jednostce zależnej – rozumie się przez to jednostkę zależną w rozumieniu ustawy o rachunkowości,

31) jednostce zależnej od emitenta, w przypadku gdy emitentem jest fundusz – rozumie się przez to spółkę, w której fundusz sprawuje kontrolę sam lub z innymi podmiotami, a w szczególności:

a) ma prawo wykonywania bezpośrednio lub pośrednio z większości ogólnej liczby głosów w organie tej spółki, także na podstawie porozumień z innymi uprawnionymi do głosu, wykonującymi prawo głosu zgodnie z wolą funduszu, lub

b) jest uprawniony do kierowania polityką finansową i operacyjną tej spółki w sposób samodzielny lub przez wyznaczone przez siebie osoby lub podmioty na podstawie umowy zawartej z innymi uprawnionymi do głosu, posiadającymi, na podstawie statutu lub umowy spółki, łącznie z funduszem, większość ogólnej liczby głosów w jej organie, lub

c) jest uprawniony, jako udziałowiec, do powoływania lub odwoływania większości członków organów zarządzających lub nadzorczych tej spółki, lub

d) jest udziałowcem podmiotu, którego członkowie zarządu w poprzednim roku obrotowym, w okresie bieżącego roku obrotowego i do czasu sporządzenia sprawozdania finansowego za bieżący rok obrotowy, stanowią jednocześnie więcej niż połowę składu zarządu tej spółki,

32) kapitałach własnych emitenta, w przypadku gdy emitentem jest fundusz – rozumie się przez to wartość aktywów netto funduszu,

33) jednostce stowarzyszonej – rozumie się przez to jednostkę stowarzyszoną w rozumieniu ustawy o rachunkowości,

34) grupie kapitałowej – rozumie się przez to grupę kapitałową w rozumieniu ustawy o rachunkowości,

35) osobie zarządzającej – rozumie się przez to:

a) osoby mające istotny wpływ na zarządzanie emitentem, a w szczególności: członka zarządu, osobę pełniącą obowiązki członka zarządu, prokurenta, kuratora, członka zarządu komisarycznego, likwidatora – w przypadku gdy emitentem jest przedsiębiorca,

b) członka zarządu, osobę pełniącą obowiązki członka zarządu, skarbnika lub sekretarza jednostki, prokurenta, kuratora, członka zarządu komisarycznego, likwidatora – w przypadku gdy emitentem jest jednostka samorządu terytorialnego, a w przypadku gdy emitentem jest zagraniczna jednostka terytorialna – osobę pełniącą funkcję odpowiadającą funkcji członka zarządu, skarbnika lub sekretarza tej jednostki,

c) ministra lub inne osoby, w których kompetencjach leży podejmowanie decyzji lub nadzór nad realizacją wypełniania zobowiązań wynikających z emitowanych przez inne państwo papierów wartościowych,

d) osoby mające istotny wpływ na działalność emitenta, w szczególności na decyzje inwestycyjne, w tym: członka zarządu, osobę pełniącą obowiązki członka zarządu, prokurenta, kuratora, członka zarządu komisarycznego lub prokurenta towarzystwa funduszy inwestycyjnych zarządzającego emitentem, likwidatora – w przypadku gdy emitentem jest fundusz,

36) osobie nadzorującej – rozumie się przez to:

a) członka rady nadzorczej, członka komisji rewizyjnej lub członka innego organu, powołanego w podmiocie w celu nadzorowania jego prawidłowego działania – w przypadku gdy emitentem jest przedsiębiorca,

b) przewodniczącego rady jednostki – w przypadku gdy emitentem jest jednostka samorządu terytorialnego, a w przypadku gdy emitentem jest zagraniczna jednostka terytorialna – osobę pełniącą funkcję odpowiadającą funkcji przewodniczącego rady tej jednostki,

c) członka rady nadzorczej towarzystwa funduszy inwestycyjnych zarządzającego emitentem – w przypadku gdy emitentem jest fundusz,

37) podmiocie powiązanym – rozumie się przez to:

a) podmiot dominujący w stosunku do emitenta, jednostkę z grupy kapitałowej podmiotu dominującego albo współmałżonka, krewnych i powinowatych do drugiego stopnia, przysposobionego lub przysposabiającego oraz inne osoby, z którymi podmiot dominujący jest powiązany osobiście, a także podmiot, w którym jedna z tych osób jest podmiotem dominującym lub osobą zarządzającą,

b) innego akcjonariusza (wspólnika) posiadającego co najmniej 20 % głosów na walnym zgromadzeniu emitenta, a także jednostkę od niego zależną lub podmiot, w którym jest osobą zarządzającą,

c) jednostkę z grupy kapitałowej emitenta, a w przypadku gdy emitentem jest fundusz – jednostkę z grupy kapitałowej towarzystwa funduszy inwestycyjnych zarządzającego emitentem,

d) osobę zarządzającą lub nadzorującą emitenta, jej współmałżonka, krewnych i powinowatych do drugiego stopnia, przysposobionego lub przysposabiającego oraz inne osoby, z którymi jest powiązany osobiście, a także podmiot, w którym jedna z tych osób jest podmiotem dominującym lub osobą zarządzającą,

38) emitencie bazy – rozumie się przez to emitenta akcji, które stanowią podstawę wystawienia kwitów depozytowych,

39) domu depozytowym – rozumie się przez to instytucję finansową wystawiającą lub zamierzającą wystawić kwity depozytowe na podstawie umowy z emitentem bazy,

40) certyfikacie inwestycyjnym – rozumie się przez to certyfikat inwestycyjny, o którym mowa w ustawie o funduszach, jak również papier wartościowy reprezentujący prawa majątkowe uczestników funduszu otwartego, utworzonego na podstawie przepisów prawa kraju będącego członkiem OECD,

41) przekazywaniu raportu lub informacji, udostępnieniu raportu lub informacji – rozumie się przez to przekazywanie informacji do publicznej wiadomości, na podstawie art. 81 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy,

42) raporcie bieżącym – rozumie się przez to raport bieżący w rozumieniu rozporządzenia o raportach bieżących i okresowych lub informacje przekazywane zgodnie z obowiązkami informacyjnymi na rynku nieurzędowym,

43) raporcie okresowym – rozumie się przez to raport okresowy w rozumieniu rozporządzenia o raportach bieżących i okresowych lub informacje przekazywane zgodnie z obowiązkami informacyjnymi na rynku nieurzędowym,

44) sprawozdaniu finansowym – rozumie się przez to sprawozdanie finansowe, sporządzone zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości i ujawniające dane zgodnie z wymogami rozporządzenia,

45) skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym – rozumie się przez to skonsolidowane sprawozdanie finansowe, sporządzone zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości i ujawniające dane zgodnie z wymogami rozporządzenia,

46) danych porównywalnych, porównywalnych danych finansowych, skonsolidowanych danych porównywalnych lub porównywalnych skonsolidowanych danych finansowych – rozumie się przez to dane porównawcze sporządzone w sposób zapewniający ich porównywalność przez zastosowanie jednolitych zasad (polityki) rachunkowości we wszystkich prezentowanych okresach, zgodnych z zasadami (polityką) rachunkowości stosowanymi przez emitenta przy sporządzaniu sprawozdania finansowego, skróconego sprawozdania finansowego lub skonsolidowanego sprawozdania finansowego, za ostatni okres oraz przez ujęcie korekt błędów podstawowych w okresach, których one dotyczą, bez względu na okres, w którym zostały ujęte w księgach rachunkowych; kwotę korekty z tytułu zmian zasad (polityki) rachunkowości i korekty błędu podstawowego odnosi się na kapitał własny i wykazuje jako niepodzielony zysk lub niepokrytą stratę z lat ubiegłych,

47) MSR – rozumie się przez to Międzynarodowe Standardy Rachunkowości, wydane przez Komitet Międzynarodowych Standardów Rachunkowości, z uwzględnieniem Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej, wydanych przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości,

48) US GAAP – rozumie się przez to Amerykańskie Standardy Rachunkowości, wydane przez Radę Finansowych Standardów Rachunkowości,

49) ISA – rozumie się przez to Międzynarodowe Standardy Badania Sprawozdań Finansowych, wydane przez Międzynarodową Federację Biegłych Rewidentów,

50) US GAAS – rozumie się przez to Standardy Badania Sprawozdań Finansowych, wydane przez Amerykański Instytut Biegłych,

51) przychodach ze sprzedaży – rozumie się przez to:

a) łącznie przychody z tytułu odsetek i przychody z tytułu prowizji – w przypadku banku lub międzynarodowej instytucji finansowej,

b) składki na udziale własnym – w przypadku zakładu ubezpieczeń,

c) przychody z inwestycji – w przypadku narodowego funduszu inwestycyjnego,

d) przychody z lokat – w przypadku funduszu,

e) przychody z działalności maklerskiej – w przypadku domu maklerskiego,

f) dochody ogółem – w przypadku jednostki samorządu terytorialnego i zagranicznej jednostki terytorialnej,

g) przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów – w przypadku innych podmiotów,

52) zysku (stracie) na jedną akcję zwykłą, rozwodnionym zysku (stracie) na jedną akcję zwykłą – rozumie się przez to wskaźniki wyliczone zgodnie z MSR,

53) znaczącej umowie – rozumie się przez to, z uwzględnieniem ust. 2, umowę, której jedną ze stron jest emitent lub jednostka od niego zależna, a wartość przedmiotu umowy wynosi co najmniej 10% łącznej wartości:

a) kapitałów własnych emitenta, a w przypadku jednostki samorządu terytorialnego lub zagranicznej jednostki terytorialnej – wysokości rocznego budżetu, lub

b) w przypadku gdy wielkość kapitałów własnych nie jest kryterium pozwalającym na właściwą ocenę znaczenia zawartej umowy – wartości przychodów ze sprzedaży emitenta za okres ostatnich czterech kwartałów, a w przypadku gdy emitent jest jednostką dominującą sporządzającą skonsolidowane sprawozdanie finansowe – wartości przychodów ze sprzedaży grupy kapitałowej emitenta za okres ostatnich czterech kwartałów obrotowych,

54) istotnej umowie – rozumie się przez to inną niż wymieniona w pkt 53 umowę, która jest istotna dla działalności emitenta ze względu na swój charakter, strony umowy, przedmiot umowy, wartość umowy, ryzyko lub konsekwencje dla dalszej działalności emitenta,

55) aktywach o znacznej wartości – rozumie się przez to, z uwzględnieniem ust. 3, aktywa stanowiące co najmniej 10% łącznej wartości:

a) kapitałów własnych emitenta, a w przypadku jednostki samorządu terytorialnego lub zagranicznej jednostki terytorialnej – wysokości rocznego budżetu, lub

b) w przypadku gdy wielkość kapitałów własnych nie jest kryterium pozwalającym na właściwą ocenę znaczenia aktywów – wartości przychodów ze sprzedaży emitenta za okres ostatnich czterech kwartałów, a w przypadku gdy emitent jest jednostką dominującą sporządzającą skonsolidowane sprawozdanie finansowe – wartości przychodów ze sprzedaży grupy kapitałowej emitenta za okres ostatnich czterech kwartałów,

56) ratingu – rozumie się przez to ocenę ryzyka inwestycyjnego związanego z określonymi papierami wartościowymi lub zdolnością emitenta do terminowej spłaty zaciągniętych zobowiązań, dokonywaną przez wyspecjalizowaną instytucję,

57) biegłym – rozumie się przez to biegłego wyrażającego opinię o:

a) kompletności i rzetelności przyjętych przez emitenta podstaw i istotnych założeń do przedstawionej w prospekcie prognozy wyników finansowych, lub

b) poprawności i rzetelności planu połączenia, o którym mowa w art. 499 Kodeksu spółek handlowych, lub

c) poprawności i rzetelności planu podziału, o którym mowa w art. 534 Kodeksu spółek handlowych,

58) programie motywacyjnym – rozumie się przez to nabywanie papierów wartościowych emitenta przez członków zarządu, pracowników emitenta lub jednostki wchodzącej w skład jego grupy kapitałowej lub osoby mające podstawowe znaczenie dla emitenta, zwanych dalej „osobami uprawnionymi", jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki:

a) uchwała o przeprowadzeniu programu motywacyjnego i jego szczegółowych warunkach została podjęta przez walne zgromadzenie, chyba że do określenia tych warunków walne zgromadzenie upoważniło radę nadzorczą,

b) program motywacyjny obejmować będzie liczbę akcji stanowiącą nie więcej niż 20% głosów na walnym zgromadzeniu w dniu podjęcia uchwały przez walne zgromadzenie, przy czym w pierwszym roku realizacji programu (tj. od dnia, w którym osoby uprawnione nabyły roszczenie do nabycia papierów wartościowych w ramach programu) nabytych zostanie nie więcej niż jedna trzecia liczby papierów wartościowych objętych programem, a w danym roku realizacji programu liczba nabytych akcji nie przekroczy 5% głosów na walnym zgromadzeniu,

c) osoby uprawnione lub kryteria ich wyboru zostały wskazane przed rozpoczęciem programu, przy czym krąg osób oraz kryteria nie uległy zmianie w czasie jego realizacji,

d) prawo nabywania papierów wartościowych zostało przyznane pod warunkiem osiągnięcia przez te papiery wartościowe określonej ceny rynkowej lub uzyskania przez emitenta określonych wskaźników ekonomicznych, przy czym warunki te zostały ustalone przed rozpoczęciem programu i nie ulegną zmianie w czasie jego realizacji,

e) program motywacyjny realizowany będzie co najmniej w czasie dwóch lat od dnia zaoferowania po raz pierwszy papierów wartościowych w ramach programu,

59) podmiocie udzielającym zabezpieczenia – rozumie się przez to podmiot, który udzielił zabezpieczenia spłaty wierzytelności wynikających z obligacji, przy czym zabezpieczenie to nie ma charakteru ograniczonego prawa rzeczowego.

2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o znaczącej umowie, rozumie się przez to również dwie lub więcej umów zawieranych przez emitenta lub jednostkę od niego zależną z jednym podmiotem lub jednostkami od niego zależnymi, w okresie krótszym niż 12 miesięcy, jeżeli łączna wartość tych umów spełnia kryteria, o których mowa w ust. 1 pkt 53. W przypadku umów wieloletnich przez wartość umowy rozumie się łączną wartość świadczeń wynikających z tych umów, określoną dla całego okresu ich obowiązywania. W przypadku umów zawartych na czas nieoznaczony wartością tych umów jest łączna wartość świadczeń wynikających z zawartych umów za okres 5 lat. W przypadku braku możliwości określenia wartości świadczeń wynikających z zawartej umowy należy określić jej wartość szacunkową.

3. W przypadku aktywów finansowych aktywami o znacznej wartości są również aktywa stanowiące co najmniej 20% kapitału zakładowego jednostki, której akcje (udziały) stanowią przedmiot aktywów finansowych emitenta lub jednostki od niego zależnej.

§ 3.
1. Prospekt emisyjny oraz jego skrót powinny zawierać prawdziwe, rzetelne i kompletne informacje o emitencie i innych wskazanych w rozporządzeniu osobach, ich sytuacji finansowej i prawnej oraz o objętych prospektem papierach wartościowych i zasadach ich wprowadzenia do publicznego obrotu. Informacje zawarte w prospekcie powinny być przedstawione w sposób umożliwiający inwestorom ocenę wpływu tych informacji na sytuację gospodarczą, majątkową i finansową emitenta. W przypadku gdy specyfika opisywanych w prospekcie danych wymaga podania dodatkowych informacji, gwarantujących ich prawdziwy, rzetelny i kompletny obraz, emitent jest obowiązany zamieścić te informacje w treści prospektu.

2. Informacje zawarte w prospekcie stanowiącym załącznik do wniosku o wyrażenie zgody na wprowadzenie papierów wartościowych do publicznego obrotu lub zawiadomienia o emisji powinny być zaktualizowane niezwłocznie po zaistnieniu zdarzenia mogącego mieć wpływ na ocenę ryzyka inwestycyjnego związanego z nabywaniem papierów wartościowych objętych tym prospektem lub po powzięciu przez emitenta wiadomości o takim zdarzeniu.

§ 4.
Prospekt oraz jego skrót sporządza się w języku polskim.
§ 5.
1. Stosowanie skrótów w treści prospektu oraz w treści skrótu prospektu jest dopuszczalne, jeśli są powszechnie stosowane w języku polskim albo są pisane wielką literą oraz zostały zdefiniowane w rozdziale „Załączniki" jako ostatni punkt tego rozdziału.

2. Występujące w treści prospektu oraz w jego skrócie sformułowania zawodowe (profesjonalne), które mogą być niejasne dla nabywców papierów wartościowych niezwiązanych zawodowo z działalnością emitenta lub z rynkiem kapitałowym, powinny zostać zdefiniowane zgodnie z ust. 1.

§ 6.
Wszelkie informacje stanowiące treść prospektu oraz jego skrótu zamieszcza się według kolejności określonej w rozporządzeniu. Jeżeli wymóg przedstawienia określonych informacji nie ma zastosowania ze względu na specyfikę podmiotu lub inne uzasadnione okoliczności, emitent dołącza do prospektu, załączonego do wniosku o wyrażenie zgody na wprowadzenie papierów wartościowych do publicznego obrotu lub zawiadomienia o emisji składanych do Komisji, wykaz danych, które nie zostały ujęte w jego treści, z przedstawieniem tej specyfiki lub okoliczności.
§ 7.
1. Informacje finansowe przedstawione w prospekcie oraz w jego skrócie, z zastrzeżeniem ust. 2, należy ujawniać w tysiącach złotych, chyba że przepisy rozporządzenia stanowią inaczej lub charakter i istotność pozycji wymagają innej dokładności lub przedstawienia w innych jednostkach. W takim przypadku należy wskazać to w nazwie pozycji.

2. W przypadku gdy emitent lub emitent bazy jest podmiotem zagranicznym, informacje przedstawione w prospekcie oraz w jego skrócie mogą być ujawnione w walucie kraju siedziby emitenta lub emitenta bazy, pod warunkiem:

1) wskazania w rozdziale „Podsumowanie i czynniki ryzyka" średnich kursów wymiany tej waluty w stosunku do złotego i euro, ustalanych przez Narodowy Bank Polski, a w szczególności:

a) kursu obowiązującego na ostatni dzień każdego okresu objętego sprawozdaniem finansowym,

b) kursu średniego w każdym okresie, obliczonego jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie,

c) najwyższego i najniższego kursu w każdym okresie,

– zgodnie z załącznikiem nr 2 do rozporządzenia

2) przeliczenia podstawowych pozycji sprawozdań finansowych na złote i euro.

3. Przeliczeń, o których mowa w ust. 2, dokonuje się zgodnie z następującymi zasadami:

1) poszczególne pozycje bilansu przelicza się na złote i euro według średniego kursu obowiązującego na dany dzień bilansowy ustalonego dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski,

2) poszczególne pozycje rachunku zysków i strat przelicza się na złote i euro według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów na dzień kończący każdy miesiąc roku obrotowego ustalonych dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski.

4. Różnice kursowe powstałe z przeliczeń, o których mowa w ust. 2, wykazuje się jako oddzielną pozycję kapitału własnego „Różnice kursowe z przeliczenia waluty".

Rozdział 2

Prospekt i jego skrót wymagany w przypadku wprowadzania papierów wartościowych do publicznego obrotu na urzędowym rynku giełdowym

§ 8.

1. Prospekt składa się z następujących części:

1) wstępu,

2) rozdziału „Podsumowanie i czynniki ryzyka",

3) rozdziału „Osoby odpowiedzialne za informacje zawarte w prospekcie",

4) rozdziału „Dane o emisji",

5) rozdziału „Dane o emitencie",

6) rozdziału „Dane o działalności emitenta",

7) rozdziału „ Oceny i perspektywy rozwoju emitenta",

8) rozdziału „Dane o organizacji emitenta, osobach zarządzających, osobach nadzorujących oraz znacznych akcjonariuszach",

9) rozdziału „Sprawozdania finansowe",

10) rozdziału „Informacje dodatkowe",

11) rozdziału „Załączniki",

12) informacji objętych wnioskiem o niepublikowanie.

2. Przepisów niniejszego rozdziału nie stosuje się w przypadku wprowadzania do obrotu na urzędowym rynku giełdowym listów zastawnych, kwitów depozytowych, certyfikatów inwestycyjnych oraz obligacji, z wyjątkiem obligacji zamiennych.

§ 9.
1. We wstępie, z zastrzeżeniem ust. 2–8, zamieszcza się co najmniej:

1) tytuł „Prospekt emisyjny", ze wskazaniem rodzaju papierów wartościowych objętych prospektem,

2) nazwę (firmę), siedzibę i adres głównej strony internetowej emitenta,

3) nazwę (firmę) lub imię i nazwisko oraz siedzibę podmiotu dominującego w stosunku do emitenta,

4) liczbę, rodzaj, jednostkową wartość nominalną i oznaczenie emisji papierów wartościowych wprowadzanych do publicznego obrotu,

5) liczbę, rodzaj, jednostkową wartość nominalną i oznaczenie emisji oferowanych papierów wartościowych,

6) cenę emisyjną (sprzedaży) oferowanych papierów wartościowych według wzoru zawartego w załączniku nr 1 do rozporządzenia albo sposób jej ustalenia oraz tryb i termin udostępnienia do publicznej wiadomości,

7) określenie terminów przeprowadzenia subskrypcji lub sprzedaży oferowanych papierów wartościowych, podstawowych zasad ich dystrybucji i przydziału, ze wskazaniem, czy przeprowadzenie subskrypcji lub sprzedaży nastąpi w trybie wykonania umowy o subemisję usługową,

8) wskazanie, czy papiery wartościowe emitenta są przedmiotem obrotu na rynku regulowanym, z oznaczeniem tego rynku, ujawnieniem kodu papierów, oraz wskazanie, czy i kiedy papiery wartościowe wprowadzane do publicznego obrotu będą przedmiotem obrotu na rynku regulowanym, z oznaczeniem tego rynku i planowanego terminu wprowadzenia do obrotu,

9) wskazanie głównych czynników ryzyka, wraz z określeniem miejsca zamieszczenia w prospekcie punktu zawierającego ich szczegółowy opis,

10) stwierdzenie, że wprowadzanie papierów wartościowych do publicznego obrotu odbywa się wyłącznie na warunkach i zgodnie z zasadami określonymi w prospekcie, jak również że prospekt jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o papierach wartościowych, ich ofercie i emitencie,

11) oświadczenie Komisji wydane w związku z decyzją o wyrażeniu zgody na wprowadzenie papierów wartościowych do publicznego obrotu,

12) wskazanie nazwy (firmy) i siedziby oferującego oraz subemitentów,

13) datę i miejsce sporządzenia prospektu, z oznaczeniem daty ważności prospektu oraz daty, do której informacje aktualizujące prospekt zostały uwzględnione w jego treści,

14) określenie form, miejsc i terminów, w których prospekt oraz jego skrót i inne dokumenty będą udostępnione publicznie,

15) w przypadku wprowadzania do publicznego obrotu papierów wartościowych przez podmiot, którego inne papiery wartościowe co najmniej jednej emisji są dopuszczone do publicznego obrotu – wskazanie raportów okresowych, które zostały włączone do prospektu, z oznaczeniem terminu ich przekazania do publicznej wiadomości oraz miejsca ich udostępnienia,

16) wskazanie, czy w związku z papierami wartościowymi będącymi przedmiotem oferty są lub będą wystawiane poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej kwity depozytowe, z określeniem liczby papierów wartościowych emitenta, w związku z którymi są lub będą one wystawiane, oraz ich udziału we wszystkich papierach wartościowych tego samego rodzaju wyemitowanych przez emitenta oraz w liczbie głosów na walnym zgromadzeniu,

17) wskazanie trybu, w jakim informacje o zmianie danych zawartych w prospekcie, w okresie jego ważności, będą podawane do publicznej wiadomości,

18) spis treści zawierający listę podstawowych rozdziałów i punktów prospektu, ze wskazaniem numeru strony,

19) sporządzone dodatkowo w języku angielskim informacje określone w pkt 1–17, w przypadku gdy papiery wartościowe emitenta lub wyemitowane w związku z jego akcjami kwity depozytowe są lub będą notowane na co najmniej jednym rynku regulowanym poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2. W przypadku gdy wprowadzane do publicznego obrotu papiery wartościowe mają być przedmiotem pierwszej oferty publicznej, w informacjach, o których mowa w ust. 1 pkt 2, zamieszcza się dodatkowo nazwę (firmę) lub imię i nazwisko oraz siedzibę (miejsce zamieszkania) wprowadzającego papiery wartościowe do publicznego obrotu.

3. W przypadku gdy do publicznego obrotu wprowadzane są wyłącznie papiery wartościowe będące przedmiotem subskrypcji lub sprzedaży, we wstępie nie zamieszcza się informacji, o których mowa w ust. 1 pkt 4.

4. W przypadku gdy wprowadzanie papierów wartościowych do publicznego obrotu nie jest połączone z przeprowadzeniem sprzedaży lub subskrypcji, we wstępie nie zamieszcza się informacji, o których mowa w ust. 1 pkt 5–7.

5. W przypadku wprowadzania papierów wartościowych do publicznego obrotu w trybie art. 63 ust. 1 ustawy, zamiast oświadczenia Komisji określonego w ust. 1 pkt 11 należy zamieścić informacje o tym trybie, ze wskazaniem daty złożenia do Komisji zawiadomienia, oraz stwierdzenie, że w związku z tym emitent nie występował o uzyskanie zgody Komisji.

6. W przypadku wprowadzania do publicznego obrotu obligacji zamiennych lub akcji wydawanych w zamian za te obligacje, we wstępie, po informacjach, o których mowa w ust. 1 pkt 5, należy zamieścić informacje, o których mowa w § 77 ust. 1 pkt 6–8.

7. W prospekcie w formie drukowanej informacje, o których mowa w ust. 1, zamieszcza się następująco:

1) pkt 1–17 – na pierwszej zewnętrznej i wewnętrznej stronie okładki prospektu,

2) pkt 18 – na ostatniej zewnętrznej stronie okładki prospektu,

3) pkt 19 – na ostatniej wewnętrznej stronie okładki prospektu.

8. W przypadku wprowadzania do publicznego obrotu papierów wartościowych, po informacji, o której mowa w ust. 1 pkt 17, zamieszcza się oświadczenie oferującego o wszelkich planowanych działaniach oferującego, subemitenta, konsorcjum subemitentów lub innych podmiotów uczestniczących w ich oferowaniu, dotyczących stabilizacji kursu papierów wartościowych, przed, w trakcie oraz po przeprowadzeniu oferty, ze wskazaniem terminów oraz warunków prowadzenia takich działań.

§ 10.
W rozdziale „Podsumowanie i czynniki ryzyka" zamieszcza się:

1) streszczenie najważniejszych informacji odnośnie do emitenta i jego grupy kapitałowej, zawartych w prospekcie, obejmujące co najmniej:

a) specyfikę i charakter działalności emitenta i jego grupy kapitałowej,

b) podstawowe produkty, towary lub usługi i rynki działalności,

c) plany i przewidywania w zakresie czynników wpływających na przyszłe wyniki,

d) krótki opis strategii i rozwoju emitenta oraz jego grupy kapitałowej,

e) wskazanie osób zarządzających emitentem i akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na walnym zgromadzeniu,

2) opis czynników powodujących wysokie ryzyko dla nabywcy papieru wartościowego, a w szczególności czynników związanych z działalnością emitenta i jego grupy kapitałowej oraz czynników związanych z otoczeniem, w jakim prowadzi on działalność,

3) wybrane dane finansowe i skonsolidowane dane finansowe, dotyczące emitenta i jego grupy kapitałowej, przy uwzględnieniu specyfiki działalności, za okres ostatnich 3 lat obrotowych, dla każdego roku obrotowego osobno oraz za okres bieżącego roku obrotowego, za który zostało sporządzone ostatnie sprawozdanie finansowe i skonsolidowane sprawozdanie finansowe zbadane przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych, zwany dalej „podmiotem uprawnionym do badania", zamieszczone w prospekcie, a także oddzielnie za okres objęty informacjami finansowymi, o których mowa w § 19, obejmujące co najmniej:

a) przychody ze sprzedaży,

b) zysk (stratę) na działalności operacyjnej,

c) zysk (stratę) brutto,

d) zysk (stratę) netto,

e) aktywa razem,

f) zobowiązania razem,

g) zobowiązania długoterminowe,

h) zobowiązania krótkoterminowe,

i) kapitał własny (aktywa netto),

j) kapitał zakładowy,

k) liczbę akcji,

l) zysk (stratę) na jedną akcję zwykłą,

m) rozwodniony zysk (stratę) na jedną akcję zwykłą,

n) zadeklarowaną lub wypłaconą dywidendę na jedną akcję,

4) wskaźniki charakteryzujące efektywność działalności gospodarczej i zdolność regulowania zobowiązań emitenta oraz jego grupy kapitałowej, za okres ostatnich 3 lat obrotowych, dla każdego roku osobno oraz za okres bieżącego roku obrotowego, za który zostało sporządzone ostatnie sprawozdanie finansowe i skonsolidowane sprawozdanie finansowe zbadane przez podmiot uprawniony do badania, zamieszczone w prospekcie, a także oddzielnie za okres objęty informacjami finansowymi, o których mowa w § 19, ze wskazaniem punktu prospektu, w którym zamieszczone są zasady wyliczenia tych wskaźników, obejmujące co najmniej:

a) stopę zwrotu z zainwestowanego kapitału,

b) stopę zwrotu z aktywów,

c) rentowność sprzedaży,

d) stopę wypłaty dywidendy,

e) wysokość marginesu wypłacalności i środków własnych stanowiących jego pokrycie oraz wysokość rezerw techniczno-ubezpieczeniowych i wysokość aktywów stanowiących ich pokrycie – w przypadku gdy emitentem jest zakład ubezpieczeń,

f) współczynnik wypłacalności – w przypadku gdy emitentem jest bank,

g) wskaźnik zadłużenia kapitałów własnych liczony jako iloraz sumy zobowiązań (długo- i krótkoterminowych) i kapitałów własnych,

5) informacje o ratingu przyznanym emitentowi i emitowanym przez niego papierom wartościowym, ze wskazaniem:

a) nazwy wyspecjalizowanej instytucji, która przeprowadziła rating dla emitenta lub emitowanych papierów wartościowych,

b) oceny, która została przyznana, oraz jej opisu, wraz ze wskazaniem miejsca przyznanej oceny w skali ocen,

c) daty przyznania oceny,

6) cele emisji, których realizacji mają służyć wpływy uzyskane z emisji, wraz z określeniem planowanej wielkości wpływów oraz określeniem, jaka część tych wpływów będzie przeznaczona na każdy z wymienionych celów, a ponadto:

a) wskazanie ewentualnych priorytetów w realizacji celów emisji – w przypadku gdy określony jest więcej niż jeden cel,

b) wskazanie kwot i źródeł dodatkowych funduszy koniecznych do zrealizowania celów, dla których wpływy z emisji są niewystarczające,

c) wskazanie wysokości zadłużenia, które będzie spłacone, jego rodzaju, nazwy wierzyciela, oprocentowania i terminów płatności oraz powodu podjęcia takiej decyzji – w przypadku gdy co najmniej 5% wpływów z emisji jest przeznaczonych na spłatę zadłużenia,

d) opis istotnych postanowień umowy nabycia składników majątkowych, jeżeli co najmniej 5% wpływów z emisji jest przeznaczonych na ich nabycie, na warunkach istotnie odbiegających od dotychczasowych warunków nabywania takich składników majątkowych przez emitenta,

e) wskazanie nazwy podmiotu powiązanego z emitentem oraz czynników mających wpływ na cenę nabycia składników majątkowych, jeżeli środki z emisji są przeznaczone na ich nabycie od tego podmiotu,

f) przedstawienie planów emitenta odnośnie do wykorzystania wpływów z emisji w okresie do rozpoczęcia realizacji celów emisji,

g) opis stanu przygotowań emitenta do realizacji celów emisji,

h) wskazanie, czy wpływy uzyskane z emisji papierów wartościowych, z wyjątkiem dłużnych krótkoterminowych papierów wartościowych, w okresie ostatnich 5 lat zostały wykorzystane zgodnie z założonymi celami, oraz wskazanie zakresu, w jakim zrealizowano cele emisji, a w przypadku wykorzystania tych wpływów na inne cele – wskazanie tych celów oraz podanie przyczyn wystąpienia takiej sytuacji,

7) wskazanie, czy cele emisji określone w pkt 6 mogą ulec zmianie, z określeniem:

a) organu emitenta lub osób posiadających uprawnienia do zmiany celów emisji,

b) warunków, jakie muszą zostać spełnione, aby organy emitenta lub osoby, o których mowa w lit. a), mogły podjąć decyzję o zmianie celów emisji,

c) trybu podejmowania decyzji o zmianie celów,

d) trybu, w jakim informacje o zmianie celów emisji będą podawane do publicznej wiadomości,

8) opis podstawowych czynników mających wpływ na cenę emisyjną (sprzedaży) oferowanych papierów wartościowych oraz zasady ustalenia tej ceny,

9) w przypadku łączenia się spółek – określenie zasad ustalenia stosunku wymiany udziałów lub akcji spółki przejmowanej bądź spółek łączących się przez zawiązanie nowej spółki na udziały lub akcje spółki przejmującej bądź spółki nowo zawiązanej i wysokość ewentualnych dopłat lub sposób ustalenia tych dopłat,

10) stopień obniżenia wartości księgowej netto na jedną akcję dla nowych nabywców, ustalony przez porównanie wartości wkładów pieniężnych wnoszonych przez nabywców akcji w ramach nowej emisji z wartością wkładów pieniężnych wniesionych przy poprzednich emisjach, zgodnie z załącznikiem nr 4 do rozporządzenia,

11) dane finansowe dotyczące wartości księgowej i zobowiązań emitenta na dzień, który przypada nie wcześniej niż 60 dni od daty sporządzenia prospektu lub jego aktualizacji.

§ 11.
1. W rozdziale „Osoby odpowiedzialne za informacje zawarte w prospekcie", z zastrzeżeniem ust. 2, zamieszcza się dane osób odpowiedzialnych za informacje zawarte w prospekcie oraz ich własnoręcznie podpisane oświadczenia o odpowiedzialności, z przedstawieniem:

1) w przypadku emitenta:

a) nazwy (firmy), siedziby i adresu emitenta, wraz z numerami telekomunikacyjnymi (telefon, telefaks, adres poczty elektronicznej i głównej strony internetowej),

b) imion i nazwisk, adresów i funkcji osób fizycznych działających w imieniu emitenta,

c) własnoręcznie podpisanego oświadczenia o odpowiedzialności osób wymienionych w lit. b), stwierdzającego, że informacje zawarte w prospekcie są prawdziwe, rzetelne i nie pomijają żadnych faktów ani okoliczności, których ujawnienie w prospekcie jest wymagane przepisami prawa, a także że, zgodnie z najlepszą wiedzą tych osób, nie istnieją, poza ujawnionymi w prospekcie, istotne zobowiązania emitenta ani okoliczności, które mogłyby wywrzeć znaczący wpływ na sytuację prawną, majątkową i finansową emitenta oraz osiągane przez niego wyniki finansowe,

2) w przypadku wprowadzającego:

a) nazwy (firmy) lub imienia i nazwiska, siedziby i adresu (miejsca zamieszkania) wprowadzającego, wraz z numerami telekomunikacyjnymi (telefon, telefaks, adres poczty elektronicznej i głównej strony internetowej),

b) imion i nazwisk, adresów i funkcji osób fizycznych działających w imieniu wprowadzającego,

c) opisu powiązań wprowadzającego oraz osób fizycznych działających w jego imieniu z emitentem i podmiotem dominującym wobec emitenta,

d) własnoręcznie podpisanego oświadczenia o odpowiedzialności osób wymienionych w lit. b), stwierdzającego, że informacje zawarte w prospekcie są prawdziwe, rzetelne i nie pomijają żadnych faktów ani okoliczności, których ujawnienie w prospekcie jest wymagane przepisami prawa, a także że, zgodnie z najlepszą wiedzą tych osób, nie istnieją, poza ujawnionymi w prospekcie, istotne zobowiązania emitenta ani okoliczności, które mogłyby wywrzeć znaczący wpływ na sytuację prawną, majątkową i finansową emitenta oraz osiągane przez niego wyniki finansowe,

3) w przypadku podmiotu dominującego:

a) nazwy (firmy) lub imienia i nazwiska, siedziby i adresu (miejsca zamieszkania) podmiotu dominującego, wraz z numerami telekomunikacyjnymi (telefon, telefaks, adres poczty elektronicznej i głównej strony internetowej),

b) imion i nazwisk, adresów i funkcji osób fizycznych działających w imieniu podmiotu dominującego,

c) własnoręcznie podpisanego oświadczenia o odpowiedzialności osób wymienionych w lit. b), stwierdzającego, że informacje zawarte w prospekcie dotyczące podmiotu dominującego są prawdziwe i rzetelne i nie pomijają żadnych faktów ani okoliczności, których ujawnienie w prospekcie jest wymagane przepisami prawa,

4) w przypadku podmiotów sporządzających prospekt, dla każdego sporządzającego oddzielnie:

a) nazwy (firmy) lub imienia i nazwiska oraz siedziby (miejsca zamieszkania) i adresu sporządzającego prospekt, wraz z numerami telekomunikacyjnymi (telefon, telefaks, adres poczty elektronicznej i głównej strony internetowej),

b) imion i nazwisk, adresów i funkcji osób fizycznych działających w imieniu sporządzającego prospekt, przy czym ograniczenie odpowiedzialności tych osób do poszczególnych części prospektu jest dopuszczalne wyłącznie, gdy za każdą część prospektu odpowiada wyraźnie wskazana osoba,

c) opisu powiązań sporządzającego prospekt oraz osób fizycznych działających w imieniu sporządzającego prospekt z emitentem, jego podmiotem dominującym lub wprowadzającym,

d) własnoręcznie podpisanego oświadczenia o odpowiedzialności osób wymienionych w lit, b), stwierdzającego, że prospekt został sporządzony z zachowaniem należytej staranności zawodowej oraz że informacje zawarte w częściach prospektu, za których sporządzenie odpowiedzialny jest podmiot sporządzający prospekt, są prawdziwe i rzetelne i nie pomijają żadnych faktów ani okoliczności, których ujawnienie w prospekcie jest wymagane przepisami prawa,

5) w przypadku podmiotów uprawnionych do badania, dla każdego podmiotu oddzielnie:

a) nazwy (firmy), siedziby i adresu oraz podstawy uprawnień podmiotu uprawnionego, wydającego opinię o badanych sprawozdaniach finansowych lub skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych, zamieszczonych w prospekcie, wraz z numerami telekomunikacyjnymi (telefon, telefaks i adres głównej strony internetowej),

b) imion i nazwisk oraz adresów, funkcji i podstawy uprawnień osób fizycznych działających w imieniu podmiotu uprawnionego – w zakresie ich odpowiedzialności za opinie o prawidłowości, rzetelności i jasności sprawozdań finansowych emitenta lub skonsolidowanych sprawozdań finansowych zawartych w prospekcie,

c) imion i nazwisk oraz adresów i podstawy uprawnień biegłych rewidentów dokonujących badania sprawozdań finansowych lub skonsolidowanych sprawozdań finansowych emitenta,

d) opisu powiązań podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych oraz osób fizycznych działających w jego imieniu i na jego rzecz z emitentem, podmiotem dominującym lub wprowadzającym,

e) własnoręcznie podpisanego oświadczenia osób wymienionych w lit. b), stwierdzającego, że podmiot uprawniony do badania został wybrany zgodnie z przepisami prawa oraz że podmiot ten spełnia warunki do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badaniu,

f) własnoręcznie podpisanego oświadczenia osób wymienionych w lit. c), stwierdzającego, że osoby te spełniają warunki do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badaniu,

g) własnoręcznie podpisanego oświadczenia o odpowiedzialności osób wymienionych w lit. b) i c), stwierdzającego, że:

– sprawozdanie finansowe i skonsolidowane sprawozdanie finansowe, zamieszczone w prospekcie, podlegały ich badaniu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i normami zawodowymi oraz że na podstawie przeprowadzonego badania wyraziły one opinie (opinię) o prawidłowości, rzetelności i jasności sprawozdania finansowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego, których (której) pełna treść jest przedstawiona w dalszej części prospektu, ze wskazaniem rodzaju opinii, jaką uzyskały te sprawozdania,

– porównywalne dane finansowe i porównywalne skonsolidowane dane finansowe, zamieszczone w prospekcie, zostały sporządzone w sposób zapewniający ich porównywalność przez zastosowanie jednolitych zasad (polityki) rachunkowości we wszystkich prezentowanych okresach, zgodnych z zasadami (polityką) rachunkowości stosowanymi przez emitenta lub grupę kapitałową za ostatni okres, oraz przez ujęcie korekt błędów podstawowych w okresach, których one dotyczą, bez względu na okres, w którym zostały ujęte w księgach rachunkowych, oraz że uzgodnienie danych porównywalnych, zamieszczonych w prospekcie, do pozycji zbadanych sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych rzetelnie odzwierciedla dokonane przekształcenie, dane zaś porównywalne zamieszczone w prospekcie wynikają ze zbadanych sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych, po uwzględnieniu korekt doprowadzających do porównywalności z tytułu zmian zasad (polityki) rachunkowości i korekt błędów podstawowych,

– forma prezentacji sprawozdania finansowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz danych porównywalnych, zamieszczonych w prospekcie, i zakres ujawnionych w nich danych są zgodne z wymogami rozporządzenia,

6) w przypadku oferującego papiery wartościowe objęte prospektem:

a) nazwy (firmy), siedziby oraz adresu oferującego, wraz z numerami telekomunikacyjnymi (telefon, telefaks, adres poczty elektronicznej i głównej strony internetowej),

b) imion i nazwisk, adresów i funkcji osób fizycznych działających w imieniu oferującego,

c) opisu powiązań oferującego oraz osób fizycznych działających w imieniu oferującego z emitentem, jego podmiotem dominującym lub wprowadzającym,

d) własnoręcznie podpisanego oświadczenia o odpowiedzialności osób wymienionych w lit. b), stwierdzającego, że oferujący dołożył należytej zawodowej staranności przy przygotowaniu i przeprowadzeniu wprowadzania papierów wartościowych do publicznego obrotu.

2. W przypadku gdy:

1) opinia o badanym sprawozdaniu finansowym lub skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym zawiera dodatkowe objaśnienia, zastrzeżenia lub jest opinią negatywną – w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 1 pkt 5 lit. g), przytacza się te dodatkowe objaśnienia, zastrzeżenia lub tę opinię negatywną w całości,

2) prospekt, oprócz sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych emitenta, zawiera inne informacje lub dane finansowe, które podlegały badaniu lub przeglądowi przez osoby wymienione w ust. 1 pkt 5 lit. b) i c) lub osoby te wyraziły o nich opinię lub raport o innym charakterze, zawarte w prospekcie – w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 1 pkt 5 lit. g), wskazuje się również te informacje i dane.

§ 12.
1. W rozdziale „Dane o emisji", z zastrzeżeniem ust. 2–4, zamieszcza się co najmniej:

1) szczegółowe określenie rodzajów, liczby oraz łącznej wartości emitowanych papierów wartościowych, z wyszczególnieniem rodzajów uprzywilejowania, wszelkich ograniczeń co do przenoszenia praw z papierów wartościowych oraz zabezpieczeń lub świadczeń dodatkowych,

2) łączne określenie kosztów, jakie zostały zaliczone do szacunkowych kosztów emisji, według wzoru zawartego w załączniku nr 3 do rozporządzenia, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale przynajmniej na:

a) koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty,

b) koszty wynagrodzenia subemitentów, oddzielnie dla każdego z subemitentów,

c) koszty sporządzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztu doradztwa,

d) szacunkowy koszt promocji planowanej oferty

– wraz z metodą rozliczenia tych kosztów w księgach rachunkowych i sposobie ujęcia w sprawozdaniu finansowym emitenta,

3) określenie podstawy prawnej emisji papierów wartościowych i ich wprowadzenia do publicznego obrotu, ze wskazaniem:

a) organu lub osób uprawnionych do podjęcia decyzji o emisji papierów wartościowych i ich wprowadzeniu do publicznego obrotu,

b) daty i formy podjęcia decyzji o emisji, z przytoczeniem jej treści lub treści co najmniej tego fragmentu, który odnosi się do emisji,

4) wskazanie, czy ma zastosowanie prawo pierwszeństwa do objęcia akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy, określenie przyczyn wyłączeń lub ograniczeń tego prawa oraz wskazanie osób, na których korzyść wyłączenie lub ograniczenie zostało ustanowione,

5) oznaczenie dat, od których akcje wprowadzane do publicznego obrotu mają uczestniczyć w dywidendzie,

6) w przypadku programu motywacyjnego – wskazanie kryteriów i warunków, jakie muszą spełniać osoby uprawnione, oraz podstawowych warunków umowy, na podstawie której udostępniane są oferowane papiery wartościowe, ze wskazaniem miejsca w prospekcie, w którym szczegółowo opisany został program motywacyjny,

7) wskazanie praw z oferowanych papierów wartościowych, przewidzianych świadczeń dodatkowych na rzecz emitenta ciążących na nabywcy, a także przewidzianych w statucie lub przepisach prawa obowiązkach uzyskania przez nabywcę lub zbywcę odpowiednich zezwoleń lub obowiązku dokonania określonych zawiadomień,

8) informacje o zasadach opodatkowania dochodów związanych z posiadaniem i obrotem wprowadzanymi do publicznego obrotu papierami wartościowymi,

9) wskazanie stron umów o subemisję usługową lub inwestycyjną oraz istotnych postanowień tych umów, z przedstawieniem informacji według wzoru zawartego w załączniku nr 5 do rozporządzenia w przypadku gdy emitent zawarł takie umowy,

10) wskazanie, czy emitent zawarł umowę określoną w art. 96 ustawy, z podaniem:

a) daty zawarcia umowy,

b) terminu wystawienia pierwszych kwitów depozytowych,

c) liczby akcji objętych programem emisji kwitów depozytowych wraz z liczbą głosów na walnym zgromadzeniu, które z nich wynikały w chwili rozpoczęcia programu emisji kwitów depozytowych,

d) liczby akcji przypadających na jeden kwit depozytowy,

e) zamierzonych i osiągniętych przez emitenta akcji celów w wyniku realizacji programu emisji kwitów depozytowych,

f) istniejących ograniczeń w przenoszeniu własności kwitów depozytowych,

g) rynku, na którym są notowane kwity depozytowe,

h) nazwy (firmy) domu depozytowego,

11) wskazanie, czy emitent ma zamiar zawrzeć umowę określoną w art. 96 ustawy, z podaniem:

a) przewidywanej daty zawarcia umowy,

b) przewidywanego terminu wystawienia kwitów depozytowych,

c) planowanej liczby akcji objętych programem emisji kwitów depozytowych wraz z liczbą głosów na walnym zgromadzeniu, które z nich będą wynikały w chwili rozpoczęcia programu emisji kwitów depozytowych,

d) liczby akcji przypadających na jeden kwit depozytowy,

e) celów, które zamierza osiągnąć emitent akcji w związku z programem emisji kwitów depozytowych,

f) przewidywanych ograniczeń w przenoszeniu własności kwitów depozytowych,

g) rynku, na którym planuje się notowania kwitów depozytowych,

h) nazwy (firmy) domu depozytowego,

12) określenie zasad dystrybucji oferowanych papierów wartościowych, w tym co najmniej wskazanie:

a) osób, do których kierowana jest oferta,

b) terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji lub sprzedaży,

c) zasad, miejsc i terminów składania zapisów oraz terminu związania zapisem,

d) zasad, miejsc i terminów dokonywania wpłat oraz skutków prawnych niedokonania wpłaty w oznaczonym terminie lub wniesienia wpłaty niepełnej,

e) terminów i szczegółowych zasad przydziału,

f) zasad oraz terminów rozliczenia wpłat i zwrotu nadpłaconych kwot,

g) przypadków, w których oferta może nie dojść do skutku lub emitent może odstąpić od jej przeprowadzenia,

h) sposobu i formy ogłoszenia o dojściu lub niedojściu oferty do skutku oraz sposobu i terminu zwrotu wpłaconych kwot,

i) sposobu i formy ogłoszenia o odstąpieniu od przeprowadzenia oferty lub jej odwołaniu,

13) wskazanie rynku regulowanego, na który emitent planuje wprowadzić papiery wartościowe do wtórnego obrotu, z określeniem planowanego terminu rozpoczęcia obrotu oraz decyzji dotyczących dopuszczenia papierów wartościowych do obrotu na tym rynku,

14) informację, że emitent nie będzie udzielał pożyczek, zabezpieczeń, zaliczkowych wypłat, jak również w innej formie, bezpośrednio lub pośrednio, nie będzie finansował nabycia lub objęcia emitowanych przez siebie akcji.

2. W przypadku gdy prospekt emisyjny zawiera jednocześnie różnego rodzaju oferty, informacje, o których mowa w ust. 1, należy przedstawić oddzielnie dla każdego rodzaju oferty, chyba że charakter ofert powoduje konieczność przedstawienia tych informacji łącznie.

3. W przypadku wprowadzania do publicznego obrotu innych, poza oferowanymi, papierów wartościowych, przedstawia się odpowiednio informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 3–5, 7–8 oraz 10, 11 i 13, dla wszystkich emisji (serii) tych papierów.

4. W przypadku wprowadzania do publicznego obrotu obligacji zamiennych lub akcji wydawanych w zamian za te obligacje, w rozdziale „Dane o emisji" należy zamieścić informacje odnośnie do akcji wydawanych w zamian za obligacje w zakresie określonym w ust. 1 oraz informacje odnośnie do obligacji zamiennych w zakresie określonym w § 78 ust. 1 pkt 5 i 6, § 80 ust. 1 pkt 1,
3–13, 15, 17 i 18, ze wskazaniem terminów zamiany obligacji na akcje i sposobu przeliczania obligacji na akcje.

§ 13.
W rozdziale „Dane o emitencie" zamieszcza się co najmniej:

1) nazwę (firmę), formę prawną, kraj siedziby, siedzibę i adres emitenta, wraz z numerami telekomunikacyjnymi, adresem głównej strony internetowej, identyfikatorem według właściwej klasyfikacji statystycznej oraz numerem według właściwej identyfikacji podatkowej, a jeżeli emitent posiada wydzielone oddziały istotne dla działalności emitenta – ich wskazanie, wraz z adresami,

2) wskazanie czasu trwania emitenta, jeżeli jest oznaczony,

3) określenie poprzednich form prawnych emitenta oraz dat i podstaw prawnych zmiany formy prawnej – w przypadku dokonania takiej zmiany,

4) wskazanie przepisów prawa, na podstawie których został utworzony emitent,

5) wskazanie sądu, który wydał postanowienie o wpisie do właściwego rejestru, a w przypadku gdy emitent jest podmiotem, którego utworzenie wymagało uzyskania zezwolenia – przedmiot i numer zezwolenia, ze wskazaniem organu, który je wydał,

6) opis historii emitenta i jego poprzedników prawnych, z przytoczeniem liczby i krótkiej charakterystyki (opisu) założycieli emitenta oraz – w przypadku gdy emitent powstał w okresie ostatnich 5 lat – imion i nazwisk lub nazw (firm) założycieli emitenta, którzy posiadali co najmniej 5% głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy lub zgromadzeniu wspólników,

7) określenie rodzajów i wartości kapitałów (funduszy) własnych emitenta oraz zasad ich tworzenia,

8) określenie podstawowych zasad polityki emitenta co do wypłaty dywidendy w okresie ostatnich 3 lat obrotowych, ze wskazaniem wysokości dywidendy uchwalonej i wypłacanej w związku z podziałem wyniku finansowego netto, za każdy rok obrotowy oddzielnie, oraz zasad prowadzenia polityki co do wypłaty dywidendy w przyszłości w okresie 3 lat, wraz z określeniem zasad dystrybucji dywidendy obejmujących w szczególności:

a) termin podejmowania przez walne zgromadzenie decyzji o wypłacie dywidendy,

b) sposób ogłaszania informacji o odbiorze dywidendy,

c) warunki odbioru dywidendy,

d) istniejące uprzywilejowania co do dywidendy,

9) oznaczenie liczby i rodzaju akcji tworzących kapitał zakładowy, ich wartości nominalnej i ceny emisyjnej,

10) informacje o nieopłaconej części kapitału zakładowego,

11) szczegółowe informacje dotyczące wszelkich zmian kapitału zakładowego spółki i jej poprzednika prawnego w okresie co najmniej ostatnich 5 lat, ze wskazaniem osób lub ich grup, które objęły co najmniej 5% akcji (udziałów) w kapitale emitenta, wskazanie cen nabycia akcji (udziałów), określenie podstawy prawnej emisji oraz zmian w liczbie i rodzajach akcji (udziałów) tworzących ten kapitał,

12) dokładny opis wszelkich wkładów niepieniężnych, wniesionych do spółki w okresie ostatnich 5 lat, ze wskazaniem osób wnoszących wkład, podmiotów uprawnionych badających wycenę tych wkładów oraz ustaleń zawartych w opinii o badanym wkładzie niepieniężnym,

13) dodatkowe warunki, jakie muszą być spełnione przy zmianach kapitału zakładowego oraz zmianach praw wynikających z różnych rodzajów akcji, jeżeli statut tak stanowi,

14) informacje o przewidywanych zmianach kapitału zakładowego w wyniku realizacji przez obligatariuszy uprawnień z obligacji zamiennych lub z obligacji dających pierwszeństwo do objęcia w przyszłości nowych emisji akcji, ze wskazaniem wartości warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego oraz terminu wygaśnięcia praw obligatariuszy do nabycia tych akcji,

15) wskazanie liczby akcji i wartości kapitału zakładowego, o które – na podstawie statutu przewidującego upoważnienie zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego, w granicach kapitału docelowego – może być podwyższony kapitał zakładowy, jak również liczby akcji i wartości kapitału zakładowego, o które, w dacie aktualizacji prospektu, może być jeszcze podwyższony kapitał zakładowy w tym trybie,

16) wskazanie liczby wydanych przez spółkę akcji lub świadectw użytkowych oraz zasad ich wydawania,

17) wskazanie, czy statut emitenta przewiduje wydanie świadectw założycielskich, a jeżeli tak, to czy zostały one wydane,

18) wskazanie liczby, wartości nominalnej i wartości ewidencyjnej wszystkich akcji emitenta będących jego własnością lub własnością innej jednostki należącej do jego grupy kapitałowej, wraz z podaniem celu posiadania tych akcji,

19) w przypadku gdy w okresie ostatnich 3 lat obrotowych spółka nabyła własne akcje w celu zapobieżenia bezpośrednio zagrażającej spółce poważnej szkodzie, należy wskazać przyczynę nabycia, termin nabycia oraz wartość nominalną nabytych akcji i ich udział w kapitale zakładowym, a w przypadku gdy na podstawie odrębnych przepisów istnieje taki obowiązek – wartość świadczenia spełnionego w zamian za nabyte akcje,

20) wskazanie, na jakich rynkach papierów wartościowych są lub były notowane papiery wartościowe emitenta lub wystawiane w związku z nimi kwity depozytowe, również poza rynkiem regulowanym, z oznaczeniem wszystkich dat wydania przez uprawnione organy decyzji o dopuszczeniu tych papierów do notowań,

21) przedstawienie, za ostatnie 3 lata, notowań papierów wartościowych na rynkach papierów wartościowych, na których obrót był najwyższy, z podaniem co najmniej średniej notowań z każdego kwartału w porównaniu z głównym indeksem na danym rynku lub indeksem branżowym, w skład którego wchodzą papiery wartościowe emitenta, odzwierciedlającym tendencje panujące w tym okresie,

22) informacje o wypowiedzeniu przez emitenta umowy o dokonanie badania, przeglądu lub innych usług, dotyczących sprawozdań finansowych lub skonsolidowanych sprawozdań finansowych emitenta, zawartej z podmiotem uprawnionym do badania lub wypowiedzeniu takiej umowy przez podmiot uprawniony do badania, w okresie objętym zbadanym sprawozdaniem finansowym i zbadanym skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym oraz danymi porównywalnymi zamieszczonymi w prospekcie, ze wskazaniem:

a) czy wypowiedzenie umowy wynikało z decyzji podmiotu uprawnionego do badania, czy z decyzji emitenta,

b) wszystkich przypadków dotyczących rezygnacji z wyrażenia opinii, wydania opinii negatywnych lub opinii z zastrzeżeniami o prawidłowości i rzetelności sprawozdań finansowych lub skonsolidowanych sprawozdań finansowych emitenta,

c) organów zalecających lub akceptujących zmianę podmiotu uprawnionego do badania.

d) rozbieżności, jakie miały miejsce pomiędzy osobami zarządzającymi a podmiotem uprawnionym i biegłym rewidentem, który w imieniu tego podmiotu dokonywał badania, przeglądu lub innych usług dotyczących sprawozdań finansowych lub skonsolidowanych sprawozdań finansowych emitenta, w okresie obowiązywania umowy, która uległa wypowiedzeniu, odnośnie do interpretacji i stosowania przepisów prawa lub postanowień statutu dotyczących przedmiotu i zakresu badania, przeglądu lub innych usług, z zaznaczeniem sposobu ich rozstrzygnięcia,

23) informacje o złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości, ogłoszeniu upadłości, złożeniu podania o otwarcie postępowania układowego, otwarciu postępowania likwidacyjnego, zawieszeniu postępowania układowego lub jego umorzeniu w odniesieniu do emitenta lub jednostki od niego zależnej w okresie ostatnich 5 lat, wraz ze wskazaniem wyników tych postępowań lub, w przypadku ich trwania, ewentualnych skutków finansowych dla emitenta po zakończeniu postępowania,

24) informacje o wpisaniu danych dotyczących przedsiębiorstwa emitenta do działu 4 rejestru przedsiębiorców, zgodnie z ustawą o KRS,

25) opis powiązań organizacyjnych lub kapitałowych emitenta z innymi podmiotami, mających istotny wpływ na jego działalność, a także określenie roli emitenta w grupie kapitałowej, w której jest jednostką dominującą, ze wskazaniem wszystkich jednostek jego grupy kapitałowej z podaniem, w stosunku do nich, co najmniej informacji określonych w pkt 1 i 5, a także określeniem rodzajów i wartości kapitałów własnych; ponadto wskazanie rodzaju dominacji i roku jej uzyskania przez emitenta, udziału emitenta w ich kapitale i głosach na walnym zgromadzeniu oraz informację, czy dana jednostka została objęta ostatnim skonsolidowanym, zbadanym przez podmiot uprawniony do badania, sprawozdaniem finansowym, zamieszczonym w prospekcie, oraz opis i schemat struktury grupy kapitałowej z określeniem charakteru powiązań pomiędzy poszczególnymi jednostkami z grupy kapitałowej,

26) w przypadku spółki komandytowo-akcyjnej – po informacjach określonych w pkt 12 – opis wkładów wnoszonych przez każdego komplementariusza, z podaniem ich wartości, oraz wskazanie osób uprawnionych badających wycenę tych wkładów, wraz z ustaleniami zawartymi w opinii o badanym wkładzie.

§ 14.
1. W rozdziale „Dane o działalności emitenta", z zastrzeżeniem ust. 2–8, zamieszcza się co najmniej:

1) informacje o podstawowych produktach, towarach lub usługach, wraz z ich określeniem wartościowym i ilościowym oraz udziałem poszczególnych grup produktów, towarów i usług albo, jeżeli jest to istotne, poszczególnych produktów, towarów i usług w przychodach ze sprzedaży ogółem dla grupy kapitałowej i emitenta, w podziale na segmenty działalności, za okres objęty zbadanym sprawozdaniem finansowym i zbadanym skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym, porównywalnymi danymi finansowymi i skonsolidowanymi porównywalnymi danymi finansowymi, zamieszczonymi w prospekcie, oraz za okres objęty informacjami finansowymi, o których mowa w § 19,

2) informacje o otoczeniu, w jakim prowadzi działalność grupa kapitałowa emitenta z emitentem włącznie, wraz z podaniem jej pozycji, określonej jako udział przychodów ze sprzedaży produktów, towarów lub usług w wartości sprzedaży ogółem tych produktów, towarów lub usług, zrealizowanej w tym samym okresie przez wszystkie podmioty działające na danym rynku,

3) informacje o głównych rynkach zbytu, w podziale na krajowe i zagraniczne, według asortymentu produktów, towarów lub usług,

4) informacje o sezonowości produkcji i rynków zbytu oraz omówienie zmian struktury wartości zapasów w czasie roku obrotowego, w okresie ostatnich 3 lat obrotowych, dla każdego roku obrotowego osobno oraz za okres bieżącego roku obrotowego, za który zostało sporządzone ostatnie sprawozdanie finansowe i skonsolidowane sprawozdanie finansowe zbadane przez podmiot uprawniony do badania, a także za okres objęty informacjami finansowymi, o których mowa w § 19,

5) informacje o wartości sprzedaży, z podziałem na rodzaje działalności gospodarczej i strukturę geograficzną rynków zbytu, za okres objęty zbadanym sprawozdaniem finansowym i zbadanym skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym, porównywalnymi danymi finansowymi i skonsolidowanymi porównywalnymi danymi finansowymi zamieszczonymi w prospekcie oraz za okres objęty informacjami finansowymi, o których mowa w § 19,

6) informacje o źródłach zaopatrzenia w materiały do produkcji, towary oraz w usługi, z wyszczególnieniem procentowego udziału głównych dostawców oraz ich struktury asortymentowej i geograficznej,

7) informacje o uzależnieniu od jednego lub kilku odbiorców lub dostawców, a w przypadku gdy udział jednego z nich osiąga co najmniej 10% przychodów ze sprzedaży ogółem lub kosztów ogółem lub gdy zachodzą inne okoliczności stwarzające możliwość uzależnienia od danego odbiorcy lub dostawcy – wskazanie nazwy (firmy) dostawcy lub odbiorcy, jego udziału w sprzedaży lub zaopatrzeniu oraz jego powiązań z emitentem,

8) opis znaczących umów, w tym umów ubezpieczenia, współpracy lub kooperacji, z wyłączeniem umów, o których mowa w pkt 16, zawierający co najmniej następujące informacje:

a) datę zawarcia umowy,

b) oznaczenie stron umowy,

c) oznaczenie przedmiotu umowy,

d) istotne warunki umowy, ze szczególnym uwzględnieniem warunków finansowych umowy, oraz wskazanie określonych przez strony specyficznych warunków, charakterystycznych dla tej umowy, w szczególności tych, które odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla danego typu umów,

e) w przypadku zawarcia w umowie postanowień dotyczących kar umownych, których maksymalna wysokość może przekroczyć równowartość co najmniej 10% wartości tej umowy lub co najmniej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 200 000 euro według kursu na dzień zawarcia tej umowy – określenie tej maksymalnej wysokości, a w przypadku gdy nie jest to możliwe – wskazanie podstawy przekroczenia określonego limitu, jak również wskazanie, czy zapłata kar umownych wyłącza uprawnienia do dochodzenia roszczeń odszkodowawczych przekraczających wysokość tych kar,

f) w przypadku zawarcia przez emitenta znaczącej umowy z zastrzeżeniem warunku lub terminu – określenie zastrzeżonego w tej umowie warunku lub terminu, ze wskazaniem, czy jest on rozwiązujący czy zawieszający,

g) w przypadku znaczących umów wieloletnich, których wartość jest określona dla całego okresu ich obowiązywania – określenie szacunkowej wartości świadczeń wynikających z takiej umowy w odniesieniu do okresu, na jaki umowa została zawarta, nie dłuższego jednak niż 5 lat obrotowych,

h) w przypadku zawarcia w okresie ostatnich 12 miesięcy do dnia sporządzenia lub dnia aktualizacji danych zawartych w prospekcie emisyjnym dwu lub więcej umów z jednym podmiotem lub z jednostkami od niego zależnymi, których łączna wartość spełnia kryterium znaczącej umowy – przedstawienie łącznej wartości wszystkich umów zawartych z tymi podmiotami w okresie ostatnich 12 miesięcy oraz w odniesieniu do umowy o największej wartości – informacji określonych w lit. a)–d),

i) o przyjętym przez emitenta kryterium będącym podstawą uznania umowy za znaczącą,

9) opis istotnych umów, w tym umów ubezpieczenia, współpracy lub kooperacji, z wyłączeniem umów, o których mowa w pkt 16, zawierający co najmniej następujące informacje:

a) datę zawarcia umowy,

b) oznaczenie stron umowy,

c) oznaczenie przedmiotu umowy,

d) istotne warunki umowy, ze szczególnym uwzględnieniem warunków finansowych umowy, w tym także wskazanie określonych przez strony specyficznych warunków, charakterystycznych dla tej umowy, w szczególności tych, które odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla danego typu umów,

10) opis znanych emitentowi umów, których stroną są akcjonariusze oraz podmioty powiązane, w przypadku gdy mają istotne znaczenie dla emitenta lub prowadzonej przez niego działalności gospodarczej,

11) informacje o zawarciu przez emitenta lub jednostkę od niego zależną jednej lub dwu lub więcej transakcji z podmiotami powiązanymi, jeżeli wartość tych transakcji (jednorazowej lub kilku) zawartych w okresie ostatnich 12 miesięcy do dnia aktualizacji danych zawartych w prospekcie przekracza wyrażoną w złotych równowartość 500 000 euro, przy czym informacje te powinny zawierać co najmniej:

a) nazwę podmiotu, z którym transakcja została zawarta,

b) powiązania emitenta lub jednostki od niego zależnej z podmiotem będącym stroną transakcji,

c) przedmiot transakcji,

d) istotne warunki transakcji, ze szczególnym uwzględnieniem warunków finansowych, w tym także określenie wartości transakcji oraz zaprezentowanie innych, odbiegających od powszechnie w danym okresie stosowanych warunków dla danego typu umów

– z wyjątkiem transakcji typowych i rutynowych, zawieranych na warunkach rynkowych w ramach grupy kapitałowej, których charakter i warunki wynikają z bieżącej działalności operacyjnej, prowadzonej przez emitenta lub jednostkę od niego zależną,

12) informacje o najistotniejszych posiadanych koncesjach lub zezwoleniach na prowadzenie działalności gospodarczej oraz pozwoleniach na korzystanie ze środowiska naturalnego,

13) informacje o najistotniejszych posiadanych patentach, licencjach i znakach towarowych, z opisem ich roli w prowadzonej przez emitenta działalności gospodarczej,

14) informacje o prowadzonych pracach badawczo-rozwojowych oraz wdrożeniowych w okresie ostatnich 3 lat i dokonaniach w tym zakresie, z wyszczególnieniem nowych produktów, rozwiązań technicznych, patentów, oraz ze wskazaniem wysokości nakładów poniesionych na te cele, o ile były one istotne dla działalności gospodarczej emitenta,

15) opis głównych inwestycji krajowych i zagranicznych emitenta, w tym inwestycji kapitałowych, dokonanych przez emitenta, a także uczestnictwa we wspólnych przedsięwzięciach, spółkach, fundacjach, stowarzyszeniach oraz działalności sponsorskiej i charytatywnej, ze wskazaniem nakładów na inwestycje w okresie 3 ostatnich lat obrotowych dla każdego roku obrotowego osobno oraz za okres bieżącego roku obrotowego, za który zostało sporządzone ostatnie sprawozdanie finansowe i skonsolidowane sprawozdanie finansowe zbadane przez podmiot uprawniony do badania, zamieszczone w prospekcie, a także za okres objęty informacjami finansowymi, o których mowa w § 19, oraz wskazanie źródeł i metod finansowania tych inwestycji,

16) informacje o zawartych istotnych umowach: kredytu, pożyczki, poręczenia, gwarancji oraz o istotnych zobowiązaniach wekslowych, zobowiązaniach wynikających z praw pochodnych lub innych instrumentów finansowych, zobowiązaniach wynikających z emitowanych dłużnych papierów wartościowych oraz innych istotnych zobowiązaniach emitenta,

17) opis posiadanych przez emitenta nieruchomości, zawierający ich przybliżoną łączną powierzchnię całkowitą, a w odniesieniu do nieruchomości mających istotne znaczenie dla działalności emitenta, odrębnie dla każdej z nich, informacje określające:

a) wielkość, strukturę i przeznaczenie,

b) tytuł prawny,

c) ustanowione obciążenia,

d) wskazanie przyczyn, dla których nieruchomość uznana została przez emitenta za mającą istotne znaczenie dla jego działalności,

18) informacje, za okres ostatnich 5 lat obrotowych do dnia sporządzenia lub dnia aktualizacji danych zawartych w prospekcie, o wszczętych postępowaniach:

a) upadłościowym, układowym, ugodowym, egzekucyjnym lub likwidacyjnym wobec emitenta, a także akcjonariusza posiadającego co najmniej 5% akcji lub ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy bądź spółki zależnej od emitenta,

b) w których stroną jest emitent lub akcjonariusz, posiadający co najmniej 5% akcji lub ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy emitenta,

c) przed organami administracji w związku z prowadzoną przez emitenta działalnością

– jeżeli wynikłych postępowań ma lub może mieć istotne znaczenie dla działalności emitenta,

19) opis realizacji obowiązków wynikających z tytułu wymagań ochrony środowiska naturalnego.

2. W przypadku gdy emitentem jest bank, w rozdziale „Dane o działalności emitenta" zamieszcza się co najmniej informacje:

1) o podstawowych zasadach działalności banku,

2) o których mowa w ust. 1 pkt 1–3 i 5, z uwzględnieniem specyfiki działalności bankowej,

3) o źródłach finansowania działalności operacyjnej banku, z wyszczególnieniem udziału poszczególnych czynności bankowych w finansowaniu działalności banku ogółem,

4) o liczbie i wartości wystawionych bankowych tytułów egzekucyjnych i ich wartości lub, jeżeli ustalenie dokładnej wartości jest niemożliwe, wartości przybliżonej – ustanowionych przez bank na rachunkach lub majątku kredytobiorców zabezpieczeń,

5) o których mowa w ust. 1 pkt 7–11, z uwzględnieniem specyfiki działalności bankowej,

6) o istotnych umowach pomiędzy bankiem a bankiem centralnym lub organami nadzoru,

7) o których mowa w ust. 1 pkt 12–13 i 15, z uwzględnieniem specyfiki działalności bankowej,

8) o umowach kredytu, pożyczki, poręczenia, gwarancji, niedotyczących działalności operacyjnej banku, oraz o wszelkich zobowiązaniach umownych wynikających z emitowanych dłużnych papierów wartościowych lub instrumentów finansowych, umowach o subemisje, gwarancjach udzielonych podmiotom zależnym,

9) o których mowa w ust. 1 pkt 16–18, z uwzględnieniem specyfiki działalności bankowej.

3. W przypadku gdy emitentem jest zakład ubezpieczeń, w rozdziale „Dane o działalności emitenta" zamieszcza się co najmniej informacje:

1) o podstawowych zasadach działalności zakładu ubezpieczeń,

2) o których mowa w ust. 1 pkt 1–3 i 5, z uwzględnieniem specyfiki działalności zakładu ubezpieczeń,

3) o strukturze portfela ubezpieczeń, podstawowych regulacjach zawartych w ogólnych warunkach ubezpieczeń, podstawowych taryfach i wysokości stawek ubezpieczeniowych stosowanych przez emitenta, a także o zawartych umowach reasekuracyjnych,

4) o uzyskanych przez emitenta zezwoleniach na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej, w tym także wynikających ze zmiany rzeczowego zakresu działania oraz zmiany obszaru działania,

5) o wydaniu przez właściwy organ decyzji o ograniczeniu obszaru lub rzeczowego zakresu działania,

6) o ustanowieniu zarządu komisarycznego, z podaniem przyczyn oraz okresu, na jaki zarząd komisaryczny był ustanowiony w ciągu ostatnich 5 lat,

7) o sumie ubezpieczenia od pojedynczego ryzyka na udziale własnym przekraczającej 25% łącznej wysokości rezerw techniczno-ubezpieczeniowych i kapitału własnego lub o wyrażeniu zgody przez organ nadzoru na inną wysokość sumy ubezpieczenia od pojedynczego ryzyka na udziale własnym za okres ostatnich 5 lat,

8) o aktywach stanowiących pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych oraz ich wysokości, zróżnicowaniu, terminach, wymagalności w powiązaniu z ograniczeniami zawartymi w odrębnych przepisach oraz informacje o zgodach na uznawanie za aktywa stanowiące pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych aktywów znajdujących się poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

9) o wysokości funduszu ubezpieczeniowego,

10) o których mowa w ust. 1 pkt 7–13 oraz 15–18, z uwzględnieniem specyfiki działalności zakładu ubezpieczeń.

4. W przypadku gdy emitentem jest przedsiębiorstwo leasingowe, w rozdziale „Dane o działalności emitenta" zamieszcza się co najmniej informacje, o których mowa w ust. 1, z tym że opis umów leasingowych, zgodnie z ust. 1 pkt 8–10, powinien dodatkowo zawierać opis charakteru tych umów.

5. W przypadku gdy emitentem jest dom maklerski, w rozdziale „Dane o działalności emitenta" zamieszcza się co najmniej informacje:

1) o podstawowych rodzajach działalności, wraz z określeniem wartościowym oraz udziałem poszczególnych rodzajów działalności w przychodach z tytułu świadczenia usług,

2) o otoczeniu, w jakim funkcjonuje grupa kapitałowa emitenta oraz najistotniejsze jednostki, wchodzące w jej skład z emitentem włącznie, wraz z określeniem ich pozycji rozumianej jako udział przychodów z tytułu świadczenia usług w przychodach z tytułu świadczenia usług ogółem, osiągniętych w tym samym okresie przez wszystkie domy maklerskie,

3) o rynkach, na których działa dom maklerski, z podziałem na rynki urzędowe i nieurzędowe oraz rynek krajowy i zagraniczny,

4) o czynnościach wykonywanych na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej oraz innych zezwoleniach udzielonych przez Komisję, wraz z podaniem terminów rozpoczęcia wykonywania poszczególnych czynności,

5) o których mowa w ust. 1 pkt 5, 7–13 i 15–18, z uwzględnieniem specyfiki działalności domu maklerskiego.

6. W przypadku gdy emitentem jest narodowy fundusz inwestycyjny, w rozdziale „Dane o działalności emitenta" zamieszcza się co najmniej:

1) omówienie podstawowych zasad funkcjonowania, celu i sposobu działania narodowego funduszu inwestycyjnego oraz prowadzonej przez niego polityki inwestycyjnej,

2) podstawowe dane finansowe narodowego funduszu inwestycyjnego za ostatnie 3 lata obrotowe dla każdego roku obrotowego osobno oraz za okres bieżącego roku obrotowego, za który zostało sporządzone ostatnie sprawozdanie finansowe i skonsolidowane sprawozdanie finansowe zbadane przez podmiot uprawniony do badania, zamieszczone w prospekcie, oraz za okres objęty informacjami finansowymi, o których mowa w § 19, uwzględniające zmiany wysokości aktywów netto i zmianę wysokości aktywów netto na akcję,

3) informacje o otoczeniu, w jakim prowadzi działalność narodowy fundusz inwestycyjny, wraz z określeniem jego pozycji na rynku,

4) omówienie struktury portfela inwestycyjnego, ze wskazaniem podstawowych elementów jego konstrukcji, ze względu na sposób pozyskania inwestycji, oraz dane ekonomiczne dotyczące podstawowych jego części i ich wpływu na wartość aktywów netto narodowego funduszu inwestycyjnego,

5) omówienie podstawowych zasad organizacji zarządzania poszczególnymi częściami portfela inwestycyjnego,

6) omówienie stosowanych przez narodowy fundusz inwestycyjny zasad wyceny inwestycji w poszczególnych częściach portfela inwestycyjnego oraz ich wpływ na wartość aktywów netto,

7) omówienie struktury portfela inwestycyjnego ze względu na płynność inwestycji,

8) omówienie zasad, kryteriów i strategii wyboru inwestycji w akcje i udziały wiodące oraz w akcje i udziały jednostek zależnych i stowarzyszonych,

9) wykaz i podstawową charakterystykę podmiotów, w których narodowy fundusz inwestycyjny posiada akcje lub udziały wiodące lub posiada kontrolę, lub znaczny wpływ, z podaniem:

a) nazwy (firmy) i siedziby,

b) przedmiotu działalności i struktury organizacji działania, wraz z ogólnym opisem działalności podmiotu, jego pozycji na rynku i perspektyw rozwoju, wskazaniem głównych produktów oraz istotnych działań w zakresie organizacji i zarządzania prowadzonych w nim od momentu uzyskania udziału w jego kapitale akcyjnym (zakładowym) przez narodowy fundusz inwestycyjny,

c) udziału narodowego funduszu inwestycyjnego w kapitale zakładowym tego podmiotu,

d) udziału akcji (udziałów) tego podmiotu w aktywach netto narodowego funduszu inwestycyjnego,

e) wielkości sprzedaży za ostatni rok obrotowy oraz za okres bieżącego roku obrotowego, za który zostało sporządzone ostatnie sprawozdanie finansowe i skonsolidowane sprawozdanie finansowe zbadane przez podmiot uprawniony do badania, zamieszczone w prospekcie, oraz za okres objęty informacjami finansowymi, o których mowa w § 19,

f) wielkości kapitału własnego, z wyszczególnieniem wielkości kapitału zakładowego oraz wyniku finansowego na dzień, na który zostało sporządzone ostatnie zbadane przez podmiot uprawniony do badania sprawozdanie finansowe emitenta zamieszczone w prospekcie, oraz za okres objęty informacjami finansowymi, o których mowa w § 19,

g) wielkości zobowiązań krótko- i długoterminowych na dzień, na który zostało sporządzone ostatnie zbadane przez podmiot uprawniony do badania sprawozdanie finansowe emitenta zamieszczone w prospekcie oraz za okres objęty informacjami finansowymi, o których mowa w § 19,

h) liczby pracowników,

10) omówienie struktury branżowej dla części portfela inwestycyjnego, obejmujących akcje i udziały wiodące oraz akcje i udziały w jednostkach zależnych i stowarzyszonych, z określeniem branż najistotniejszych z punktu widzenia polityki inwestycyjnej narodowego funduszu inwestycyjnego, z podaniem podstawowych danych ekonomicznych dotyczących tej struktury i wskazaniem podstawowych podmiotów, które reprezentują poszczególne branże w portfelu, oraz opisem pozycji tych podmiotów w branży i struktury lokalizacji geograficznej tej części portfela,

11) informacje o współpracy pomiędzy jednostkami, w których narodowy fundusz inwestycyjny posiada akcje i udziały wiodące oraz akcje i udziały w jednostkach zależnych i stowarzyszonych wraz z opisem istotnych umów zawartych pomiędzy poszczególnymi jednostkami, w tym z narodowym funduszem inwestycyjnym,

12) określenie podstawowych zasad prowadzonej i przewidywanej polityki inwestycyjnej narodowego funduszu inwestycyjnego w zakresie zarządzania akcjami i udziałami wiodącymi oraz akcjami i udziałami w jednostkach zależnych i stowarzyszonych,

13) omówienie struktury portfela inwestycyjnego, obejmującego pozostałe papiery wartościowe, w tym akcje i udziały mniejszościowe, ze wskazaniem podmiotów lub ich grup, najistotniejszych z punktu widzenia wartości aktywów netto narodowego funduszu inwestycyjnego lub jego polityki inwestycyjnej,

14) określenie podstawowych zasad polityki inwestycyjnej narodowego funduszu inwestycyjnego, w zakresie zarządzania pozostałymi papierami wartościowymi, w tym akcjami i udziałami mniejszościowymi, z podziałem na krajowe i zagraniczne, realizowanych obecnie i planowanych w przyszłości,

15) opis działalności i polityki narodowego funduszu inwestycyjnego w zakresie:

a) nabywania papierów wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa,

b) nabywania bądź obejmowania akcji lub udziałów jednostek zarejestrowanych i działających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

c) nabywania innych papierów wartościowych emitowanych przez jednostki, o których mowa w lit. b),

d) wykonywania praw z akcji, udziałów i innych papierów wartościowych,

e) inwestycji o podwyższonym ryzyku,

f) udzielania pożyczek podmiotom zarejestrowanym i działającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

g) zaciągania pożyczek i kredytów dla celów narodowego funduszu inwestycyjnego,

16) informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 8–12 i 15–18, z uwzględnieniem specyfiki działalności narodowego funduszu inwestycyjnego.

7. W przypadku gdy emitent jest jednostką dominującą, a charakter powiązań w grupie kapitałowej na to pozwala, informacje określone w ust. 1–4, z zastrzeżeniem ust. 8, odnośnie do grupy kapitałowej emitenta, przedstawia się w prospekcie tak, jakby grupa kapitałowa stanowiła jedną jednostkę, z odrębnym ujawnieniem udziału emitenta.

8. W przypadku gdy jednostka z grupy kapitałowej emitenta ma istotny wpływ na działalność grupy kapitałowej emitenta lub kapitał własny tej jednostki wynosi co najmniej 15% łącznej wartości skonsolidowanych kapitałów własnych grupy kapitałowej emitenta, lub wynik finansowy netto tej jednostki wynosi co najmniej 15% skonsolidowanego wyniku finansowego netto grupy kapitałowej emitenta – w prospekcie zamieszcza się, w odniesieniu do tej jednostki, co najmniej informacje określone w ust. 1 pkt 1, 3, 5, 7–10, 12, 13 i 15–18.

§ 15.
1. W rozdziale „Oceny i perspektywy rozwoju emitenta", z zastrzeżeniem ust. 2, zamieszcza się co najmniej:

1) ocenę zarządzania zasobami finansowymi, ze szczególnym uwzględnieniem zdolności wywiązywania się z zaciągniętych zobowiązań za okres objęty zbadanym sprawozdaniem finansowym i zbadanym skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym, porównywalnymi danymi finansowymi i skonsolidowanymi porównywalnymi danymi finansowymi zamieszczonymi w prospekcie oraz za okres objęty informacjami finansowymi, o których mowa w § 19, ze wskazaniem ewentualnych zagrożeń oraz działań, jakie emitent podjął lub zamierza podjąć w celu przeciwdziałania tym zagrożeniom,

2) ocenę czynników i nietypowych zdarzeń mających wpływ na wyniki z działalności gospodarczej za okres objęty zbadanym sprawozdaniem finansowym i zbadanym skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym, porównywalnymi danymi finansowymi i skonsolidowanymi porównywalnymi danymi finansowymi zamieszczonymi w prospekcie oraz za okres objęty informacjami finansowymi, o których mowa w § 19, z określeniem stopnia wpływu tych czynników lub nietypowych zdarzeń na osiągnięte wyniki,

3) opis kierunków zmian w działalności gospodarczej, w okresie od sporządzenia ostatniego sprawozdania finansowego zamieszczonego w prospekcie do daty sporządzenia prospektu lub daty aktualizacji danych zawartych w prospekcie, z uwzględnieniem istotnych zmian w poziomie produkcji, sprzedaży, zapasów i zamówień, kosztów i cen sprzedaży,

4) charakterystykę zewnętrznych i wewnętrznych czynników istotnych dla rozwoju przedsiębiorstwa emitenta oraz opis perspektyw rozwoju działalności gospodarczej emitenta co najmniej do końca roku obrotowego, z uwzględnieniem elementów wypracowanej przez niego strategii rynkowej,

5) przewidywania dotyczące czynników wpływających na przyszłe wyniki w perspektywie co najmniej następnych 12 miesięcy od daty, na którą sporządzono ostatnie zbadane przez podmiot uprawniony do badania sprawozdanie finansowe zamieszczone w prospekcie, z uwzględnieniem planowanych emisji akcji oraz ze wskazaniem podstawowych założeń tych przewidywań,

6) przedstawienie strategii rozwoju i zamierzeń inwestycyjnych emitenta i jego grupy kapitałowej na najbliższe lata oraz ocenę możliwości realizacji zamierzeń inwestycyjnych, w tym inwestycji kapitałowych, w porównaniu do wielkości posiadanych środków, z uwzględnieniem możliwych zmian w strukturze finansowania tej działalności,

7) w przypadku zamieszczenia w prospekcie prognozy wyników finansowych emitenta lub jego grupy kapitałowej – informacje dotyczące:

a) prognozowanych wyników,

b) okresu, którego prognoza dotyczy,

c) podstaw i istotnych założeń tej prognozy,

d) sposobu monitorowania przez emitenta możliwości realizacji prognozowanych wyników,

e) okresów, w jakich emitent będzie dokonywał oceny możliwości realizacji prognozowanych wyników oraz dokonywał ewentualnej korekty prezentowanej prognozy, wraz ze wskazaniem kryteriów tej oceny

– oraz opinię biegłego o kompletności i rzetelności przyjętych przez emitenta podstaw i istotnych założeń prognozy wyników finansowych, w przypadku jej sporządzenia, bądź informację o niepoddaniu prognozy takiej ocenie, albo raport podmiotu uprawnionego do badania, stwierdzający, czy prognozy wyników finansowych zostały właściwie zestawione na podstawie przedstawionych przez emitenta podstaw i założeń oraz czy zastosowane do sporządzenia prognozy wyników finansowych zasady (polityka) rachunkowości są zgodne z zasadami (polityką) rachunkowości stosowanymi przez emitenta, bądź informację o niepoddaniu prognozy takiej ocenie,

8) w przypadku wprowadzania obligacji zamiennych lub akcji wydawanych w zamian za te obligacje – harmonogram i przewidywania co do możliwości spłaty zobowiązań ciążących na emitencie z tytułu wyemitowanych lub emitowanych w przyszłości obligacji zamiennych oraz innych zobowiązań ciążących na emitencie z tytułu wyemitowanych papierów dłużnych, z uwzględnieniem specyfiki działalności emitenta.

2. W przypadku gdy emitent jest jednostką dominującą, a charakter powiązań w grupie kapitałowej na to pozwala, informacje określone w ust. 1. odnośnie do grupy kapitałowej emitenta, przedstawia się w prospekcie tak, jakby grupa kapitałowa stanowiła jedną jednostkę, z odrębnym ujawnieniem udziału emitenta,

§ 16.
1. W rozdziale „Dane o organizacji emitenta, osobach zarządzających, osobach nadzorujących oraz znacznych akcjonariuszach" zamieszcza się co najmniej:

1) opis podstawowych zasad zarządzania emitentem, w tym:

a) organizacji zarządzania przedsiębiorstwem emitenta i jego grupą kapitałową,

b) kompetencji decyzyjnych i wzajemnych powiązań pomiędzy poszczególnymi szczeblami zarządzania przedsiębiorstwem emitenta,

c) struktury organizacyjnej emitenta,

2) informacje o strukturze zatrudnienia w przedsiębiorstwie emitenta w okresie ostatnich 3 lat, ze wskazaniem w szczególności:

a) liczby pracowników i rodzaju umów, na podstawie których praca jest świadczona,

b) struktury wykształcenia i zawodowego przygotowania pracowników,

c) podstawowych założeń prowadzonej przez emitenta polityki kadrowej oraz dotychczasowego stopnia płynności kadr,

d) opisu systemu wynagradzania z podaniem wysokości średniej płacy dla poszczególnych grup pracowników, z uwzględnieniem wartości wynagrodzeń i nagród (w pieniądzu i w naturze), bez względu na to, czy były one zaliczane w koszty, czy też wynikały z podziału zysku,

e) opisu systemu świadczeń socjalnych, programów ubezpieczeń grupowych lub indywidualnych na rzecz pracowników,

f) działających związków zawodowych,

g) sporów zbiorowych i strajków wraz z opisem ich przyczyn,

3) w odniesieniu do każdej z osób zarządzających i osób nadzorujących przedsiębiorstwo emitenta:

a) imię, nazwisko, adres, wiek, nr PESEL, pełnioną funkcję w przedsiębiorstwie emitenta oraz termin upływu kadencji, na jaką zostali powołani,

b) opis zasad i warunków zatrudnienia,

c) posiadane wykształcenie, kwalifikacje i zajmowane wcześniej stanowiska, wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej,

d) wskazanie innej działalności wykonywanej poza przedsiębiorstwem emitenta, jeżeli jest w stosunku do niej konkurencyjna, oraz wskazanie, czy osoba ta jest wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub spółce osobowej bądź członkiem organu spółki kapitałowej, lub jest członkiem organu jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej,

e) informacje o wpisie odnośnie do osoby zarządzającej lub nadzorującej, zamieszczonym w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS,

f) informacje, czy osoby te pełniły w przeszłości funkcje osób nadzorujących lub zarządzających w podmiotach, które w okresie kadencji tych osób znalazły się w stanie upadłości lub likwidacji,

4) informacje, o których mowa w pkt 3, również w odniesieniu do założycieli będących osobami fizycznymi, posiadającymi, jako akcjonariusze, co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy – w przypadku spółek działających krócej niż 5 lat,

5) opis systemu wynagradzania osób, o których mowa w pkt 3 i 4, w tym opis bezgotówkowych form wynagradzania oraz wskazanie wysokości ewentualnych odpraw lub odszkodowań, o ile mogą one wpłynąć na sytuację finansową emitenta,

6) wartość wynagrodzeń i nagród (w pieniądzu i w naturze), wypłaconych lub należnych osobom, o których mowa w pkt 3 i 4, odrębnie dla osób zarządzających i nadzorujących, za ostatni zakończony rok obrotowy, bez względu na to, czy były one zaliczane w koszty, czy też wynikały z podziału zysku, a w przypadku gdy emitentem jest jednostka dominująca – oddzielnie informacje o wartości wynagrodzeń i nagród otrzymanych z tytułu pełnienia funkcji we władzach jednostek zależnych i stowarzyszonych,

7) wartość wszystkich niespłaconych zaliczek, kredytów, pożyczek, gwarancji, poręczeń lub innych umów, na podstawie których istnieje zobowiązanie do świadczeń na rzecz emitenta, jednostek od niego zależnych lub stowarzyszonych, z podaniem warunków oprocentowania i spłaty tych kwot, udzielonych przez emitenta oraz odrębnie – przez jednostki od niego zależne i z nim stowarzyszone, oddzielnie dla każdej z osób, o których mowa w pkt 3 i 4, oraz ich współmałżonków, krewnych i powinowatych do drugiego stopnia, przysposobionych lub przysposabiających oraz innych osób, z którymi są powiązane osobiście, ze wskazaniem, czy udzielona została zgoda właściwego organu spółki,

8) informacje o istotnych umowach zawartych w okresie ostatnich 5 lat obrotowych pomiędzy emitentem a osobami, o których mowa w pkt 4,

9) określenie łącznej liczby, wartości nominalnej oraz procentowego udziału w kapitale zakładowym i w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu wszystkich akcji (udziałów) emitenta oraz akcji i udziałów w jednostkach jego grupy kapitałowej, a w innych podmiotach gospodarczych –jeżeli zapewniają co najmniej 1% głosów na walnym zgromadzeniu, będących w posiadaniu osób, o których mowa w pkt 3 i 4, dla każdej osoby oddzielnie,

10) informacje o posiadanych akcjach (udziałach) emitenta i akcjach (udziałach) w jednostkach jego grupy kapitałowej, członkostwie w ich organach zarządzających lub nadzorujących oraz o prowadzonej działalności gospodarczej przez podmioty powiązane z osobami wymienionymi w pkt 3,

11) informacje o zamiarach osób, o których mowa w pkt 3 i 4, dotyczących nabycia lub zbycia w przyszłości posiadanych przez siebie akcji lub udziałów emitenta lub jednostek jego grupy kapitałowej,

12) informacje o umowach ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z tytułu obowiązków wykonywanych przez osoby, o których mowa w pkt 3,

13) informacje o rezygnacjach lub odwołaniach osób zarządzających lub nadzorujących w okresie ostatnich 3 lat, z podaniem przyczyn rezygnacji lub odwołania, jeśli zostały podane w uchwale właściwego organu,

14) dane o akcjonariuszach posiadających bezpośrednio lub pośrednio poprzez podmioty zależne od 5% do 20% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu emitenta lub akcji w jego kapitale zakładowym, ze wskazaniem w szczególności:

a) nazwy (firmy) lub imienia i nazwiska, numeru PESEL, kraju siedziby, siedziby i adresu (miejsca zamieszkania),

b) liczby posiadanych akcji i liczby głosów na walnym zgromadzeniu, z podziałem na posiadane bezpośrednio i pośrednio poprzez jednostki zależne,

c) zasad uprzywilejowania posiadanych akcji,

d) prowadzonej działalności,

e) powiązań umownych z emitentem, w tym również poprzez porozumienia z innymi osobami,

f) przewidywanej liczby akcji i głosów na walnym zgromadzeniu oraz ich procentowego udziału w kapitale zakładowym i w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu po wprowadzeniu papierów wartościowych do publicznego obrotu lub po przeprowadzeniu subskrypcji bądź sprzedaży,

g) dat lub okresów, w jakich nabywane były akcje, oraz cen ich nabycia,

h) dat i cen nabycia obligacji zamiennych lub obligacji upoważniających do objęcia w przyszłości nowych emisji akcji,

15) dane o akcjonariuszach posiadających bezpośrednio lub pośrednio poprzez podmioty zależne ponad 20%, a nie więcej niż 50% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu emitenta lub akcji w jego kapitale zakładowym, ze wskazaniem w szczególności:

a) informacji, o których mowa w pkt 14,

b) charakteru inwestycji w papiery wartościowe emitenta,

16) dane o akcjonariuszach posiadających bezpośrednio lub pośrednio poprzez podmioty zależne ponad 50% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu emitenta lub akcji w jego kapitale zakładowym, ze wskazaniem w szczególności:

a) informacji, o których mowa w pkt 15, oraz powiązań gospodarczych pomiędzy emitentem a akcjonariuszem i osobami z nim powiązanymi – w przypadku osoby fizycznej,

b) miejsca zamieszczenia w prospekcie informacji o podmiocie dominującym – w przypadku osoby prawnej,

17) dane o podmiotach, o których mowa w art. 158a ust. 3 ustawy, w zakresie określonym w pkt 16,

18) dane o obligatariuszach posiadających obligacje z prawem pierwszeństwa, którzy w wyniku wykorzystania prawa do objęcia akcji emitenta mogą uzyskać co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu emitenta lub akcji w jego kapitale zakładowym, ze wskazaniem informacji, o których mowa w pkt 14 – w przypadku gdy emitent wyemitował obligacje z prawem pierwszeństwa,

19) informacje o wszelkich znanych emitentowi umowach, w wyniku których mogą w przyszłości nastąpić zmiany w proporcjach posiadanych akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy i obligatariuszy,

20) informacje o zawartych istotnych umowach, z wyłączeniem umów, o których mowa w pkt 8, w okresie objętym zbadanym sprawozdaniem finansowym i zbadanym skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym, porównywalnymi danymi finansowymi i skonsolidowanymi porównywalnymi danymi finansowymi zamieszczonymi w prospekcie oraz za okres objęty informacjami finansowymi, o których mowa w § 19, pomiędzy emitentem a podmiotami powiązanymi, dotyczących przeniesienia praw lub zobowiązań,

21) dane o obligatariuszach posiadających obligacje zamienne na akcje emitenta, którzy w wyniku zamiany obligacji na akcje emitenta mogą uzyskać co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu emitenta lub akcji w jego kapitale zakładowym, ze wskazaniem informacji, o których mowa w pkt 14 – w przypadku gdy emitent wyemitował obligacje zamienne na akcje.

2. W przypadku gdy emitentem jest narodowy fundusz inwestycyjny, w rozdziale „Dane o organizacji emitenta, osobach zarządzających, osobach nadzorujących oraz znacznych akcjonariuszach" dodatkowo zamieszcza się:

1) w odniesieniu do firmy zarządzającej:

a) nazwę (firmę), siedzibę i adres,

b) formę prawną, wraz z miejscem i datą rejestracji,

c) listę akcjonariuszy (wspólników) posiadających co najmniej 5% głosów na walnym zgromadzeniu,

d) wartość kapitałów własnych oraz wynik finansowy za ostatni rok obrotowy,

e) dane o osobach zarządzających i osobach nadzorujących – w zakresie wskazanym w ust. 1 pkt 3,

2) w odniesieniu do akcjonariuszy (wspólników) posiadających co najmniej 5% akcji lub udziałów w kapitale zakładowym firmy zarządzającej:

a) nazwę (firmę) i siedzibę,

b) formę prawną z miejscem i datą rejestracji,

c) wartość kapitałów własnych oraz wynik finansowy za ostatni rok obrotowy,

3) w przypadku gdy akcjonariusz posiadający co najmniej 5% udziału w kapitale zakładowym firmy zarządzającej jest podmiotem zależnym – wskazanie podmiotu dominującego, z podaniem informacji, o których mowa w pkt 2,

4) zasady wynagradzania firmy zarządzającej.

3. W przypadku gdy emitentem jest spółka komandytowo-akcyjna, po informacjach określonych w ust. 1 pkt 3 zamieszcza się:

1) nazwiska i imiona albo nazwy (firmy) komplementariuszy oraz ich siedziby, adresy albo adresy do doręczeń,

2) nazwiska i imiona osób uprawnionych do reprezentowania spółki i sposób reprezentacji – w przypadku gdy komplementariusze powierzyli prowadzenie spraw spółki tylko niektórym spośród siebie,

3) opis okoliczności dotyczących ograniczenia zdolności komplementariuszy do czynności prawnych, jeżeli takie istnieją,

4) opis praw i obowiązków komplementariuszy i komandytariuszy,

5) w przypadku gdy komplementariuszem jest osoba prawna, informacje, o których mowa w § 13 pkt 1, 5, 9, 24 i 25, § 14 ust. 1 pkt 1, 3, 5, 7–10, 12, 13, 15–18 oraz § 16 ust. 1 pkt 3 i 14–16.

§ 17.
1. W rozdziale „Sprawozdania finansowe”, z zastrzeżeniem ust. 2–12, zamieszcza się:

1) sprawozdanie finansowe emitenta, zbadane zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi, sporządzone na dzień bilansowy poprzedzający datę złożenia prospektu do Komisji o nie więcej niż 9 miesięcy, oraz porównywalne dane finansowe co najmniej za 3 lata obrotowe poprzedzające okres objęty tym sprawozdaniem, sporządzone na podstawie sprawozdań finansowych, zbadanych zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi,

2) skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej emitenta, zbadane zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi, sporządzone na dzień bilansowy poprzedzający datę złożenia prospektu do Komisji o nie więcej niż 9 miesięcy oraz porównywalne skonsolidowane dane finansowe co najmniej za 3 lata obrotowe poprzedzające okres objęty tym sprawozdaniem, sporządzone na podstawie skonsolidowanych sprawozdań finansowych, zbadanych zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi,

3) informacje, o których mowa w pkt 1 i 2, uzupełnione o porównywalne dane finansowe lub porównywalne skonsolidowane dane finansowe prawnych poprzedników emitenta, sporządzone na podstawie ich sprawozdań finansowych lub skonsolidowanych sprawozdań finansowych, zbadanych zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi – w przypadku gdy emitent prowadzi działalność krócej niż przez okres, za który wymagane jest przedstawienie sprawozdania finansowego i porównywalnych danych finansowych lub skonsolidowanego sprawozdania finansowego i porównywalnych skonsolidowanych danych finansowych, o których mowa w pkt 1 i 2, a jego prawnym poprzednikiem była inna osoba prawna, lub nastąpiła zmiana formy prawnej (przekształcenie).

4) sprawozdanie finansowe emitenta sporządzone na dzień bilansowy nie wcześniejszy niż dzień dokonania rejestracji zmiany statutu odnośnie do zmiany wartości kapitału zakładowego lub zmiany formy prawnej (przekształcenia), zbadane przez podmiot uprawniony do badania, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi – w przypadku gdy zmiana ta nastąpiła w terminie, który uniemożliwia uwzględnienie jej w sprawozdaniach, o których mowa w pkt 1 i 2, z zastrzeżeniem pkt 5,

5) w przypadku emisji akcji wydawanych w zamian za obligacje zamienne – sprawozdanie finansowe emitenta sporządzone na dzień bilansowy nie wcześniejszy niż dzień dokonania emisji obligacji zamiennych, o ile emisja ta nastąpiła w terminie, który uniemożliwia uwzględnienie jej w sprawozdaniach, o których mowa w pkt 1 i 2,

6) opinie (opinię) podmiotu uprawnionego do badania, w których stwierdza się, że sprawozdanie finansowe i skonsolidowane sprawozdanie finansowe, o których mowa w pkt 1–5, są prawidłowe, rzetelne i jasne, oraz o tym, że wskazane tam porównywalne dane finansowe i porównywalne skonsolidowane dane finansowe są sporządzone zgodnie z wymogami rozporządzenia,

7) opinie podmiotów uprawnionych do badania o prawidłowości, rzetelności i jasności sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych emitenta oraz odpowiednio prawnych poprzedników emitenta, będących podstawą sporządzenia porównywalnych danych finansowych i porównywalnych skonsolidowanych danych finansowych, o których mowa w pkt 1–5.

2. W przypadku gdy papiery wartościowe emitenta lub kwity depozytowe wystawiane w związku z papierami wartościowymi emitenta są notowane na rynku regulowanym poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub na urzędowym rynku giełdowym lub w przypadku gdy emitent zamierza lub ubiega się o dopuszczenie papierów wartościowych do obrotu na rynku regulowanym poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub na urzędowym rynku giełdowym – we wstępie do sprawozdania finansowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego zamieszcza się wskazanie i objaśnienie różnic w wartości ujawnionych danych, dotyczących co najmniej kapitału własnego (aktywów netto) i wyniku finansowego netto, oraz istotnych różnic dotyczących przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, pomiędzy informacjami, o których mowa w ust. 1 pkt 1–5, a sprawozdaniami finansowymi i porównywalnymi danymi finansowymi oraz skonsolidowanymi sprawozdaniami finansowymi i porównywalnymi skonsolidowanymi danymi finansowymi, które zostałyby sporządzone według MSR lub US GAAP, z tym że:

1) w przypadku gdy emitent sporządza skonsolidowane sprawozdanie finansowe – obowiązek, o którym mowa w zdaniu wstępnym, w zakresie wskazania różnic w wartości ujawnionych danych, można zastosować wyłącznie w tym sprawozdaniu i porównywalnych skonsolidowanych danych finansowych,

2) obowiązek, o którym mowa w zdaniu wstępnym, w zakresie wskazania różnic w wartości ujawnionych danych, stosuje się, z uwzględnieniem pkt 1, po raz pierwszy do sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych emitenta sporządzonych za okresy roku obrotowego rozpoczynającego się w roku 2004, z zastrzeżeniem pkt 4,

3) w przypadku emitenta nieobjętego obowiązkiem wskazania różnic w zakresie przyjętych zasad i metod rachunkowości i ujawnionych danych zgodnych z polskimi zasadami rachunkowości a MSR lub US GAAP przed dniem wejścia w życie rozporządzenia – obowiązek, o którym mowa w zdaniu wstępnym, z uwzględnieniem pkt 1 i 2, stosuje się po raz pierwszy do sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych emitenta sporządzonych za okresy roku obrotowego rozpoczynającego się w roku 2003, z zastrzeżeniem pkt 4,

4) jeżeli emitent sporządza sprawozdania finansowe lub skonsolidowane sprawozdania finansowe według MSR lub US GAAP – przepisy, o których mowa w pkt 2 i 3, nie mają zastosowania.

3. W przypadku gdy w skład przedsiębiorstwa emitenta wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe, emitent zamieszcza w prospekcie łączne sprawozdania finansowe i łączne porównywalne dane finansowe emitenta, o których mowa w ust. 1 pkt 1–5, oraz uwzględnia te dane w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym i porównywalnych skonsolidowanych danych finansowych.

4. W przypadku gdy sprawozdanie finansowe i skonsolidowane sprawozdanie finansowe, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, zostały sporządzone za rok obrotowy, emitent zamieszcza w prospekcie porównywalne dane finansowe i porównywalne skonsolidowane dane finansowe, co najmniej za 2 lata obrotowe poprzedzające ten rok.

5. Jeżeli emitent jest jednostką dominującą, sporządzającą skonsolidowane sprawozdanie finansowe, wymóg zamieszczenia w prospekcie informacji, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 3 i 6 odnośnie do sprawozdania finansowego i porównywalnych danych finansowych, uważa się za spełniony przez zamieszczenie w prospekcie:

1) w przypadku sprawozdania finansowego za rok obrotowy:

a) skróconego rocznego sprawozdania finansowego, wynikającego ze zbadanego rocznego sprawozdania finansowego i porównywalnych danych finansowych, obejmujących: bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w kapitale własnym, rachunek przepływu środków pieniężnych oraz skróconą informację dodatkową, zawierającą te informacje i dane, które są istotne dla właściwej oceny sytuacji majątkowej, finansowej, wyniku finansowego emitenta i ich zmian, a nie zostały zamieszczone w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym,

b) raportu podmiotu uprawnionego do badania o zgodności skróconego rocznego sprawozdania finansowego ze zbadanym rocznym sprawozdaniem finansowym, ze wskazaniem rodzaju opinii, jaką uzyskało roczne sprawozdanie finansowe

– a ponadto przez udostępnienie zbadanego rocznego sprawozdania finansowego, wraz z opinią podmiotu uprawnionego do badania, w siedzibie emitenta i siedzibie oferującego oraz, jeśli jest to możliwe, na stronie internetowej emitenta, w okresie od dnia publikacji prospektu do dnia upływu terminu jego ważności,

2) w przypadku sprawozdania finansowego za okres inny niż rok obrotowy:

a) skróconego sprawozdania finansowego, wynikającego ze zbadanego sprawozdania finansowego i porównywalnych danych finansowych, obejmujących: bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w kapitale własnym, rachunek przepływu środków pieniężnych oraz skróconą informację dodatkową, zawierającą te informacje i dane, które są istotne dla właściwej oceny sytuacji majątkowej, finansowej, wyniku finansowego emitenta i ich zmian, a nie zostały zamieszczone w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym,

b) raportu podmiotu uprawnionego do badania o zgodności skróconego sprawozdania finansowego ze zbadanym sprawozdaniem finansowym, ze wskazaniem rodzaju opinii, jaką uzyskało sprawozdanie finansowe

– a ponadto przez udostępnienie zbadanego sprawozdania finansowego, wraz z opinią podmiotu uprawnionego do badania, w siedzibie emitenta i siedzibie oferującego oraz, jeśli jest to możliwe, na stronie internetowej emitenta, w okresie od dnia publikacji prospektu do dnia upływu terminu jego ważności.

6. W przypadku gdy sprawozdania finansowe lub skonsolidowane sprawozdania finansowe, będące podstawą sporządzenia danych porównywalnych i skonsolidowanych danych porównywalnych, zamieszczonych w prospekcie, nie podlegały badaniu – podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych wydaje opinie o prawidłowości, rzetelności i jasności również danych porównywalnych i skonsolidowanych danych porównywalnych.

7. W odniesieniu do emitenta będącego podmiotem zagranicznym skonsolidowane sprawozdanie finansowe i sprawozdanie finansowe oraz porównywalne skonsolidowane dane finansowe i odpowiednio porównywalne dane finansowe mogą zostać sporządzone zgodnie z zasadami określonymi w MSR lub US GAAP.

8. W odniesieniu do podmiotu dominującego, będącego podmiotem zagranicznym, skonsolidowane sprawozdanie finansowe i sprawozdanie finansowe oraz porównywalne skonsolidowane dane finansowe i odpowiednio porównywalne dane finansowe mogą zostać sporządzone zgodnie z zasadami określonymi w MSR lub US GAAP lub standardach rachunkowości kraju pochodzenia podmiotu, pod warunkiem – w przypadku zastosowania standardów rachunkowości kraju pochodzenia – wskazania i objaśnienia istotnych różnic dotyczących przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, pomiędzy tymi sprawozdaniami i danymi porównywalnymi a sprawozdaniami i danymi porównywalnymi, które zostałyby sporządzone według MSR lub US GAAP.

9. W odniesieniu do podmiotu dominującego i emitenta, będącego podmiotem zagranicznym, badanie skonsolidowanych sprawozdań finansowych i sprawozdań finansowych może być przeprowadzone zgodnie z ISA lub US GAAS lub – w przypadku podmiotu dominującego – zgodnie ze standardami badania kraju pochodzenia podmiotu.

10. W przypadku gdy emitentem jest zakład ubezpieczeń, w rozdziale „Sprawozdania finansowe” zamieszcza się dodatkowo opinie aktuariusza o stanie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych w sprawozdaniu finansowym i skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym oraz sprawozdaniach finansowych, będących podstawą sporządzenia danych porównywalnych zamieszczonych w prospekcie – jeżeli obowiązek uzyskania takiej opinii wynika z odrębnych przepisów.

11. W przypadku gdy emitent prowadzi działalność krócej niż przez okres, za który przedstawia się sprawozdania finansowe i porównywalne dane finansowe oraz skonsolidowane sprawozdania finansowe i porównywalne skonsolidowane dane finansowe, o których mowa w ust. 1 pkt 1–5, w rozdziale „Sprawozdania finansowe” zamieszcza się sprawozdanie finansowe i porównywalne dane finansowe oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe i porównywalne skonsolidowane dane finansowe za okres od dnia rejestracji emitenta przez sąd rejestrowy, z zastrzeżeniem ust. 1 pkt 3.

12. W przypadku gdy emitentem jest przedsiębiorstwo leasingowe, w rozdziale „Sprawozdania finansowe” zamieszcza się dodatkowo informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 1–5, sporządzone zgodnie z zasadami określonymi w MSR lub US GAAP, przy czym badanie może być przeprowadzone zgodnie z ISA lub US GAAS.

§ 18.
1. Informacje, o których mowa w § 17, w odniesieniu do sprawozdania finansowego i porównywalnych danych finansowych, przedstawia się w następującej formie, zakresie i kolejności:

1) z zastrzeżeniem pkt 2 opinia podmiotu uprawnionego do badania o badanym sprawozdaniu finansowym, zawierająca następujące elementy:

a) tytuł opinii,

b) wskazanie adresatów opinii,

c) wskazanie sprawozdania finansowego za ostatni okres, porównywalnych danych finansowych oraz sprawozdań finansowych będących podstawą sporządzenia danych porównywalnych,

d) wskazanie, kto jest odpowiedzialny za sporządzenie sprawozdania finansowego i porównywalnych danych finansowych,

e) stwierdzenie, że forma prezentacji sprawozdania finansowego i porównywalnych danych finansowych, zamieszczonych w prospekcie, i zakres ujawnionych w nich danych są zgodne z wymogami rozporządzenia,

f) stwierdzenie, że ujawnione dane zostały sporządzone w sposób zapewniający ich porównywalność przez zastosowanie jednolitych zasad (polityki) rachunkowości we wszystkich prezentowanych okresach, zgodnych z zasadami (polityką) rachunkowości stosowanymi przez emitenta przy sporządzaniu sprawozdania finansowego za ostatni okres oraz przez ujęcie korekt błędów podstawowych w okresach, których one dotyczą, bez względu na okres, w którym zostały ujęte w księgach rachunkowych, oraz że uzgodnienie porównywalnych danych finansowych zamieszczonych w prospekcie do pozycji zbadanych sprawozdań finansowych rzetelnie odzwierciedla dokonane przekształcenie, porównywalne zaś dane finansowe zamieszczone w prospekcie wynikają ze zbadanych sprawozdań finansowych, po uwzględnieniu korekt doprowadzających do porównywalności z tytułu zmian zasad (polityki) rachunkowości i korekt błędów podstawowych,

g) wskazanie przepisów prawa i standardów rachunkowości, zgodnie z którymi zostało sporządzone sprawozdanie finansowe i porównywalne dane finansowe, zamieszczone w prospekcie,

h) stwierdzenie, że badanie sprawozdania finansowego zostało przeprowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz normami zawodowymi,

i) wyrażenie opinii o prawidłowości, rzetelności i jasności sprawozdania finansowego za ostatni okres, zamieszczonego w prospekcie,

j) wskazanie miejsca w prospekcie, w którym zamieszczone zostały opinie podmiotów uprawnionych do badania o sprawozdaniach finansowych, będących podstawą sporządzenia porównywalnych danych finansowych,

k) imiona, nazwiska, miejsca zamieszkania, adresy i podstawa uprawnień biegłych rewidentów sporządzających opinię oraz nazwa (firma), siedziba, adres i podstawa uprawnień podmiotu uprawnionego do badania oraz imię, nazwisko, adres i podstawa uprawnień osoby działającej w imieniu tego podmiotu,

l) data i miejsce sporządzenia opinii oraz własnoręczne podpisy osób, o których mowa w lit. k),

2) w przypadku gdy wydawana jest opinia o prawidłowości, rzetelności i jasności również porównywalnych danych finansowych – opinia podmiotu uprawnionego do badania o badanym sprawozdaniu finansowym i porównywalnych danych finansowych, zawierająca następujące elementy:

a) tytuł opinii,

b) wskazanie adresatów opinii,

c) wskazanie sprawozdania finansowego za ostatni okres i porównywalnych danych finansowych,

d) wskazanie, kto jest odpowiedzialny za sporządzenie sprawozdań finansowych i porównywalnych danych finansowych,

e) stwierdzenie, że forma prezentacji sprawozdania finansowego i porównywalnych danych finansowych, zamieszczonych w prospekcie, i zakres ujawnionych w nich danych są zgodne z wymogami rozporządzenia,

f) stwierdzenie, że ujawnione dane zostały sporządzone w sposób zapewniający ich porównywalność przez zastosowanie jednolitych zasad (polityki) rachunkowości we wszystkich prezentowanych okresach, zgodnych z zasadami (polityką) rachunkowości stosowanymi przez emitenta przy sporządzaniu sprawozdania finansowego za ostatni okres oraz przez ujęcie korekt błędów podstawowych w okresach, których one dotyczą, bez względu na okres, w którym zostały ujęte w księgach rachunkowych,

g) wskazanie przepisów prawa i standardów rachunkowości, zgodnie z którymi zostało sporządzone sprawozdanie finansowe i porównywalne dane finansowe, zamieszczone w prospekcie,

h) stwierdzenie, że badanie sprawozdania finansowego i porównywalnych danych finansowych zostało przeprowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz normami zawodowymi,

i) wyrażenie opinii o prawidłowości, rzetelności i jasności sprawozdania finansowego za ostatni okres i porównywalnych danych finansowych, zamieszczonych w prospekcie,

j) imiona, nazwiska, miejsca zamieszkania, adresy i podstawa uprawnień biegłych rewidentów sporządzających opinię oraz nazwa (firma), siedziba, adres i podstawa uprawnień podmiotu uprawnionego do badania oraz imię, nazwisko, adres i podstawa uprawnień osoby działającej w imieniu tego podmiotu,

k) data i miejsce sporządzenia opinii oraz własnoręczne podpisy osób, o których mowa w lit. j),

3) określenie źródeł informacji stanowiących podstawę sporządzenia sprawozdania finansowego i porównywalnych danych finansowych, zamieszczonych w prospekcie, oraz opinii, o których mowa w pkt 1 i 2, wraz z przytoczeniem, w przypadku przedstawienia opinii, o której mowa w pkt 1, pełnych treści opinii podmiotów uprawnionych do badania, które dokonały badania sprawozdań finansowych będących podstawą sporządzenia porównywalnych danych finansowych, ze wskazaniem imion, nazwisk i podstawy uprawnień biegłych rewidentów sporządzających opinie oraz nazw (firm), siedzib i podstawy uprawnień podmiotów uprawnionych do badania oraz imion, nazwisk i podstawy uprawnień osób działających w imieniu tych podmiotów,

4) wstęp do sprawozdania finansowego i porównywalnych danych finansowych zawierający, przy uwzględnieniu specyfiki działalności emitenta, w szczególności:

a) nazwę (firmę) i siedzibę, wskazanie właściwego sądu rejestrowego i numeru rejestru oraz podstawowy przedmiot działalności emitenta według Polskiej Klasyfikacji Działalności, zwanej dalej „PKD”, a w przypadku gdy papiery wartościowe emitenta znajdują się w obrocie na rynku regulowanym – także wskazanie branży według klasyfikacji przyjętej przez dany rynek,

b) wskazanie czasu trwania emitenta, jeżeli jest oznaczony,

c) wskazanie okresów, za które prezentowane jest sprawozdanie finansowe i porównywalne dane finansowe,

d) wskazanie, czy sprawozdanie finansowe i porównywalne dane finansowe zawierają dane łączne – jeżeli w skład przedsiębiorstwa emitenta wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe,

e) w przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w czasie którego nastąpiło połączenie – wskazanie, że jest to sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu spółek, oraz wskazanie zastosowanej metody rozliczenia połączenia,

f) wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez emitenta w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności,

g) stwierdzenie, że sprawozdania finansowe podlegały przekształceniu w celu zapewnienia porównywalności danych, a zestawienie i objaśnienie różnic, będących wynikiem korekt z tytułu zmian zasad (polityki) rachunkowości lub korekt błędów podstawowych, zostało zamieszczone w dodatkowej nocie objaśniającej,

h) wskazanie, czy w przedstawionym sprawozdaniu finansowym lub porównywalnych danych finansowych dokonano korekt wynikających z zastrzeżeń w opiniach podmiotów uprawnionych do badania o sprawozdaniach finansowych za lata, za które sprawozdanie finansowe lub porównywalne dane finansowe zostały zamieszczone w prospekcie,

i) opis przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym nadrzędnych zasad rachunkowości, metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), ustalenia wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego i danych porównywalnych,

j) wskazanie, zgodnie z załącznikiem nr 2 do rozporządzenia, średnich kursów wymiany złotego, w okresach objętych sprawozdaniem finansowym i porównywalnymi danymi finansowymi, w stosunku do euro, ustalanych przez Narodowy Bank Polski, w szczególności:

– kursu obowiązującego na ostatni dzień każdego okresu,

– kursu średniego w każdym okresie, obliczonego jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie,

– najwyższego i najniższego kursu w każdym okresie,

k) wskazanie co najmniej podstawowych pozycji bilansu, rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływu środków pieniężnych ze sprawozdania finansowego i porównywalnych danych finansowych, przeliczonych na euro, ze wskazaniem zasad przyjętych do tego przeliczenia,

l) wskazanie i objaśnienie różnic w wartości ujawnionych danych oraz istotnych różnic dotyczących przyjętych zasad (polityki) rachunkowości – zgodnie z § 17 ust. 2,

5) sprawozdanie finansowe i porównywalne dane finansowe ujawniające informacje w zakresie określonym w załączniku nr 6 do rozporządzenia, o ile rozporządzenie nie stanowi inaczej, z pominięciem tych informacji lub poszczególnych pozycji sprawozdania finansowego, które nie wystąpiły w okresie objętym zarówno sprawozdaniem finansowym, jak i porównywalnymi danymi finansowymi,

6) informacje zawarte w sprawozdaniu finansowym i porównywalnych danych finansowych wykazane ze szczegółowością większą niż określona w załączniku nr 6 do rozporządzenia –jeżeli wynika to z potrzeb lub specyfiki jednostki,

7) dane dotyczące okresu objętego ostatnim zbadanym sprawozdaniem finansowym przedstawione jako pierwsze przy opisie pozycji sprawozdania finansowego, a następnie kolejno porównywalne dane finansowe za poprzednie okresy,

8) zestawienie uzgodnień wartości przepływów pieniężnych netto z działalności operacyjnej, w rachunku przepływu środków pieniężnych, sporządzonych metodą pośrednią, do wartości wyliczonych metodą bezpośrednią, w dodatkowej nocie objaśniającej – w przypadku sporządzenia rachunku przepływu środków pieniężnych metodą bezpośrednią, o ile metoda ta nie jest właściwą i jedyną dla emitenta metodą, wskazaną przez obowiązujące go przepisy o rachunkowości,

9) sprawozdanie finansowe i porównywalne dane finansowe, co najmniej w odniesieniu do podstawowych pozycji bilansu oraz rachunku zysków i strat, skorygowane odpowiednim wskaźnikiem inflacji, z podaniem źródła wskaźnika i metody wykorzystania tego wskaźnika, oraz z przyjęciem okresu ostatniego sprawozdania finansowego jako okresu bazowego – jeżeli skumulowana średnioroczna stopa inflacji z okresu ostatnich 3 lat działalności emitenta osiągnęła lub przekroczyła wartość 100% – w dodatkowej nocie objaśniającej,

10) zestawienie i objaśnienie różnic pomiędzy danymi ujawnionymi w sprawozdaniu finansowym i w porównywalnych danych finansowych zamieszczonych w prospekcie a uprzednio sporządzonymi i opublikowanymi sprawozdaniami finansowymi – w dodatkowej nocie objaśniającej,

11) informacje o relacjach między prawnym poprzednikiem a emitentem oraz o sposobie i zakresie przejęcia aktywów i pasywów – w dodatkowej nocie objaśniającej,

12) w przypadku występowania niepewności co do możliwości kontynuowania działalności – opis tych niepewności oraz stwierdzenie, że taka niepewność występuje, oraz wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zawiera korekty z tym związane; informacja powinna zawierać również opis podejmowanych bądź planowanych przez emitenta działań mających na celu eliminację niepewności – w dodatkowej nocie objaśniającej,

13) w przypadku gdy informacje inne, niż określone w załączniku nr 6 do rozporządzenia, mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej, wyniku finansowego emitenta i ich zmian – ujawnienie tych informacji odpowiednio we wstępie, notach objaśniających lub dodatkowych notach objaśniających.

2. Informacje, o których mowa w § 17, w odniesieniu do skonsolidowanego sprawozdania finansowego i porównywalnych skonsolidowanych danych finansowych, przedstawia się w następującej formie, zakresie i kolejności:

1) opinia podmiotu uprawnionego do badania o badanym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym, zawierająca, z zastrzeżeniem pkt 2, następujące elementy:

a) tytuł opinii,

b) wskazanie adresatów opinii,

c) wskazanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego za ostatni okres, porównywalnych skonsolidowanych danych finansowych oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych będących podstawą sporządzenia skonsolidowanych danych porównywalnych,

d) wskazanie, kto jest odpowiedzialny za sporządzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego i porównywalnych skonsolidowanych danych finansowych,

e) stwierdzenie, że forma prezentacji skonsolidowanego sprawozdania finansowego i porównywalnych skonsolidowanych danych finansowych, zamieszczonych w prospekcie, i zakres ujawnionych w nich danych są zgodne z wymogami rozporządzenia,

f) stwierdzenie, że ujawnione dane zostały sporządzone w sposób zapewniający ich porównywalność przez zastosowanie jednolitych zasad (polityki) rachunkowości we wszystkich prezentowanych okresach zgodnych z zasadami (polityką) rachunkowości stosowanymi przez emitenta przy sporządzaniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego za ostatni okres oraz przez ujęcie korekt błędów podstawowych w okresach, których one dotyczą, bez względu na okres, w którym zostały ujęte w księgach rachunkowych, oraz że uzgodnienie porównywalnych skonsolidowanych danych finansowych zamieszczonych w prospekcie do pozycji zbadanych skonsolidowanych sprawozdań finansowych rzetelnie odzwierciedla dokonane przekształcenie, porównywalne zaś skonsolidowane dane finansowe zamieszczone w prospekcie wynikają ze zbadanych skonsolidowanych sprawozdań finansowych, po uwzględnieniu korekt doprowadzających do porównywalności z tytułu zmian zasad (polityki) rachunkowości i korekt błędów podstawowych,

g) wskazanie przepisów prawa i standardów rachunkowości, zgodnie z którymi zostało sporządzone skonsolidowane sprawozdanie finansowe i porównywalne skonsolidowane dane finansowe, zamieszczone w prospekcie,

h) stwierdzenie, że badanie sprawozdania zostało przeprowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz normami zawodowymi,

i) wyrażenie opinii o prawidłowości, rzetelności i jasności skonsolidowanego sprawozdania finansowego za ostatni okres, zamieszczonego w prospekcie,

j) wskazanie miejsca w prospekcie, w którym zamieszczone zostały opinie podmiotów uprawnionych do badania o skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych, będących podstawą sporządzenia porównywalnych skonsolidowanych danych finansowych,

k) imiona, nazwiska, miejsca zamieszkania i podstawa uprawnień biegłych rewidentów sporządzających opinię oraz nazwa (firma) i siedziba podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych oraz imię, nazwisko, adres i podstawa uprawnień osoby działającej w imieniu tego podmiotu,

l) data i miejsce sporządzenia opinii oraz własnoręczne podpisy osób, o których mowa w lit. k),

2) w przypadku gdy wydawana jest opinia o prawidłowości, rzetelności i jasności również porównywalnych skonsolidowanych danych finansowych – opinia podmiotu uprawnionego do badania o badanym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym i porównywalnych skonsolidowanych danych finansowych, zawierająca następujące elementy:

a) tytuł opinii,

b) wskazanie adresatów opinii,

c) wskazanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego za ostatni okres i porównywalnych skonsolidowanych danych finansowych,

d) wskazanie, kto jest odpowiedzialny za sporządzenie skonsolidowanych sprawozdań finansowych i porównywalnych skonsolidowanych danych finansowych,

e) stwierdzenie, że forma prezentacji skonsolidowanego sprawozdania finansowego i porównywalnych skonsolidowanych danych finansowych, zamieszczonych w prospekcie, i zakres ujawnionych w nich danych są zgodne z wymogami rozporządzenia,

f) stwierdzenie, że ujawnione dane zostały sporządzone w sposób zapewniający ich porównywalność przez zastosowanie jednolitych zasad (polityki) rachunkowości we wszystkich prezentowanych okresach, zgodnych z zasadami (polityką) rachunkowości stosowanymi przez emitenta przy sporządzaniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego za ostatni okres oraz przez ujęcie korekt błędów podstawowych w okresach, których one dotyczą, bez względu na okres, w którym zostały ujęte w księgach rachunkowych,

g) wskazanie przepisów prawa i standardów rachunkowości, zgodnie z którymi zostało sporządzone skonsolidowane sprawozdanie finansowe i porównywalne skonsolidowane dane finansowe, zamieszczone w prospekcie,

h) stwierdzenie, że badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego i porównywalnych skonsolidowanych danych finansowych zostało przeprowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz normami zawodowymi,

i) wyrażenie opinii o prawidłowości, rzetelności i jasności skonsolidowanego sprawozdania finansowego za ostatni okres i porównywalnych skonsolidowanych danych finansowych, zamieszczonych w prospekcie,

j) imiona, nazwiska, miejsca zamieszkania, adresy i podstawa uprawnień biegłych rewidentów sporządzających opinię oraz nazwa (firma), siedziba, adres i podstawa uprawnień podmiotu uprawnionego do badania oraz imię, nazwisko, adres i podstawa uprawnień osoby działającej w imieniu tego podmiotu,

k) datę i miejsca sporządzenia opinii oraz własnoręczne podpisy osób, o których mowa w lit. j),

3) określenie źródeł informacji stanowiących podstawę sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego i porównywalnych skonsolidowanych danych finansowych, zamieszczonych w prospekcie, oraz opinii, o których mowa w pkt 1 i 2, wraz z przytoczeniem, w przypadku przedstawienia opinii, o której mowa w pkt 1, pełnych treści opinii podmiotów uprawnionych do badania, które dokonały badania skonsolidowanych sprawozdań finansowych, będących podstawą sporządzenia porównywalnych skonsolidowanych danych finansowych, ze wskazaniem imion, nazwisk i podstawy uprawnień biegłych rewidentów sporządzających opinie oraz nazw (firm), siedzib i podstawy uprawnień podmiotów uprawnionych do badania oraz imion, nazwisk i podstawy uprawnień osób działających w imieniu tych podmiotów,

4) wstęp do skonsolidowanego sprawozdania finansowego i porównywalnych skonsolidowanych danych finansowych zawierający przy uwzględnieniu specyfiki działalności emitenta w szczególności:

a) nazwę (firmę) i siedzibę, wskazanie właściwego sądu rejestrowego i numeru rejestru oraz podstawowy przedmiot działalności emitenta według PKD, a w przypadku gdy papiery wartościowe emitenta znajdują się w obrocie na rynku regulowanym, także wskazanie branży według klasyfikacji przyjętej przez dany rynek oraz podstawowe segmenty działalności grupy kapitałowej emitenta i opis jego roli w grupie,

b) wskazanie czasu trwania emitenta i jednostek z grupy kapitałowej, jeżeli jest oznaczony,

c) wskazanie okresów, za które prezentowane jest skonsolidowane sprawozdanie finansowe i porównywalne skonsolidowane dane finansowe,

d) wskazanie, że skonsolidowane sprawozdanie finansowe i porównywalne skonsolidowane dane finansowe zawierają dane łączne – jeżeli w skład przedsiębiorstwa emitenta lub jednostek grupy kapitałowej wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe,

e) w przypadku skonsolidowanego sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w czasie którego nastąpiło połączenie – wskazanie, że jest to skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu spółek oraz wskazanie zastosowanej metody rozliczenia połączenia,

f) wskazanie, czy skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez emitenta i jednostki grupy kapitałowej w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności,

g) wykaz jednostek wchodzących w skład grupy kapitałowej objętych konsolidacją oraz wykaz jednostek nieobjętych konsolidacją, z uzasadnieniem odstąpienia od konsolidacji oraz podaniem kwoty ich przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów oraz z operacji finansowych za ostatni rok obrotowy oraz sumy bilansowej na koniec ostatniego roku obrotowego, a także wykaz udziału jednostek wchodzących w skład grupy kapitałowej w kapitałach innych podmiotów wchodzących w skład grupy kapitałowej oraz informację o zmianie składu jednostek podlegających konsolidacji w okresie objętym skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym i porównywalnymi skonsolidowanymi danymi finansowymi,

h) wskazanie, że skonsolidowane sprawozdania finansowe podlegały przekształceniu w celu zapewnienia porównywalności danych, a zestawienie i objaśnienie różnic, będących wynikiem korekt z tytułu zmian zasad (polityki) rachunkowości lub korekt błędów podstawowych, zostało zamieszczone w dodatkowej nocie objaśniającej,

i) wskazanie, czy w przedstawionym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym lub porównywalnych skonsolidowanych danych finansowych dokonano korekt wynikających z zastrzeżeń w opiniach podmiotów uprawnionych do badania o skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych lub sprawozdaniach finansowych za lata, za które skonsolidowane sprawozdanie finansowe lub porównywalne skonsolidowane dane finansowe zostały zamieszczone w prospekcie,

j) opis przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym nadrzędnych zasad rachunkowości, metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), ustalenia wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego i skonsolidowanych danych porównywalnych,

k) wskazanie, zgodnie z załącznikiem nr 2 do rozporządzenia, średnich kursów wymiany złotego, w okresach objętych skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym i porównywalnymi skonsolidowanymi danymi finansowymi, w stosunku do euro, ustalanych przez Narodowy Bank Polski, w szczególności:

– kursu obowiązującego na ostatni dzień każdego okresu,

– kursu średniego w okresie, obliczonego jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie,

– najwyższego i najniższego kursu obowiązującego w każdym okresie,

l) wskazanie co najmniej podstawowych pozycji skonsolidowanego bilansu, rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych, ze skonsolidowanego sprawozdania finansowego i porównywalnych skonsolidowanych danych finansowych, przeliczonych na euro, ze wskazaniem zasad przyjętych przy tym przeliczeniu,

m) wskazanie i objaśnienie różnic w wartości ujawnionych danych oraz istotnych różnic dotyczących przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

– zgodnie z § 17 ust. 2,

5) skonsolidowane sprawozdanie finansowe i porównywalne skonsolidowane dane finansowe ujawniające informacje w zakresie określonym w załączniku nr 6 do rozporządzenia, o ile rozporządzenie nie stanowi inaczej, z pominięciem tych informacji lub poszczególnych pozycji skonsolidowanego sprawozdania finansowego, które nie wystąpiły zarówno w okresie objętym skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym, jak i porównywalnymi skonsolidowanymi danymi finansowymi, to pozycje te pomija się,

6) informacje zawarte w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym i porównywalnych skonsolidowanych danych finansowych, wykazane ze szczegółowością większą niż określona w załączniku nr 6 do rozporządzenia, jeżeli wynika to z potrzeb lub specyfiki jednostki,

7) dane dotyczące okresu objętego ostatnim zbadanym skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym przedstawione jako pierwsze przy opisie pozycji skonsolidowanego sprawozdania finansowego, a następnie kolejno porównywalne skonsolidowane dane finansowe za poprzednie okresy,

8) zestawienie uzgodnień wartości przepływów pieniężnych netto z działalności operacyjnej, w skonsolidowanym rachunku przepływu środków pieniężnych, sporządzone metodą pośrednią, do wartości wyliczonych metodą bezpośrednią, w dodatkowej nocie objaśniającej – w przypadku sporządzenia skonsolidowanego rachunku przepływu środków pieniężnych metodą bezpośrednią, o ile metoda ta nie jest właściwą i jedyną dla emitenta metodą, wskazaną przez obowiązujące go przepisy o rachunkowości,

9) skonsolidowane sprawozdanie finansowe i porównywalne skonsolidowane dane finansowe, co najmniej w odniesieniu do podstawowych pozycji bilansu oraz rachunku zysków i strat, skorygowane odpowiednim wskaźnikiem inflacji, z podaniem źródła wskaźnika oraz metody wykorzystania tego wskaźnika, oraz z przyjęciem okresu ostatniego skonsolidowanego sprawozdania finansowego jako okresu bazowego – jeżeli skumulowana średnioroczna stopa inflacji z okresu ostatnich trzech lat działalności emitenta osiągnęła lub przekroczyła wartość 100% – w dodatkowej nocie objaśniającej,

10) zestawienie i objaśnienie różnic pomiędzy danymi ujawnionymi w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym i porównywalnych skonsolidowanych danych finansowych zamieszczonych w prospekcie a uprzednio sporządzonymi i opublikowanymi skonsolidowanymi sprawozdaniami finansowymi – w dodatkowej nocie objaśniającej,

11) informacje o relacjach między prawnym poprzednikiem a emitentem oraz o sposobie i zakresie przejęcia aktywów i pasywów – w dodatkowej nocie objaśniającej,

12) w przypadku występowania niepewności co do możliwości kontynuowania działalności, opis tych niepewności oraz stwierdzenie, że taka niepewność występuje, oraz wskazanie, czy skonsolidowane sprawozdanie finansowe zawiera korekty z tym związane; informacja powinna zawierać również opis podejmowanych bądź planowanych przez jednostkę działań mających na celu eliminację niepewności – w dodatkowej nocie objaśniającej,

13) w przypadku gdy inne informacje, niż określone w załączniku nr 6 do rozporządzenia, mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej, wyniku finansowego i ich zmian – ujawnienie tych informacji odpowiednio we wstępie, notach objaśniających lub dodatkowych notach objaśniających.

3. W przypadku gdy stosuje się przepisy § 17 ust. 5:

1) informacje, o których mowa w § 17, przedstawia się odpowiednio, z uwzględnieniem formy, zakresu i kolejności określonych w ust. 1 i 2, przy czym raport podmiotu uprawnionego do badania o skróconym sprawozdaniu finansowym i odpowiednio danych porównywalnych może być zawarty w opinii o badanym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym i odpowiednio skonsolidowanych danych porównywalnych,

2) w źródłach informacji, o których mowa w ust. 2 pkt 3, przedstawia się dodatkowo źródła informacji, stanowiące podstawę sporządzenia raportu o skróconym sprawozdaniu finansowym i odpowiednio danych porównywalnych, wraz z przytoczeniem pełnych treści opinii podmiotów uprawnionych do badania, które dokonały badania sprawozdań finansowych, będących podstawą sporządzenia skróconego sprawozdania finansowego i danych porównywalnych oraz, określone we wskazanym przepisie, informacje o biegłych rewidentach i podmiotach uprawnionych do badania.

§ 19.
W rozdziale „Informacje dodatkowe” zamieszcza się:

1) z zastrzeżeniem pkt 2 i 3 informacje finansowe w formie raportów kwartalnych i skonsolidowanych raportów kwartalnych, obejmujące dane za wszystkie pełne kwartały danego roku obrotowego, następujące po dniu bilansowym ostatniego sprawozdania finansowego zamieszczonego w prospekcie, przy czym w odniesieniu do tych informacji nie stosuje się wymogu ich badania przez podmioty uprawnione do badania; forma i zakres informacji w raporcie powinny być zgodne z formą i zakresem określonym dla raportu kwartalnego lub skonsolidowanego raportu kwartalnego przez rozporządzenie o raportach bieżących i okresowych; obowiązek zamieszczenia w prospekcie raportów kwartalnych lub skonsolidowanych raportów kwartalnych powstaje z chwilą, gdy w dniu złożenia prospektu do Komisji lub w dniu aktualizacji danych zawartych w prospekcie upłynął termin przekazania danego raportu, wskazany w rozporządzeniu o raportach bieżących i okresowych,

2) w przypadku emitenta ubiegającego się po raz pierwszy o wprowadzenie papierów wartościowych do publicznego obrotu – informacje finansowe obejmujące wyłącznie dane sporządzone narastająco za okres bieżącego roku, jeżeli emitent tak postanowi,

3) w miejsce informacji, o których mowa w pkt 1, odnośnie do informacji finansowych w formie raportów kwartalnych – w informacjach finansowych w formie skonsolidowanego raportu kwartalnego oraz, dodatkowo, skrócone kwartalne sprawozdania finansowe w formie i zakresie określonym odpowiednio w rozporządzeniu o raportach bieżących i okresowych – w przypadku emitenta ubiegającego się o wprowadzenie papierów wartościowych do publicznego obrotu, będącego jednostką dominującą, sporządzającą skonsolidowane sprawozdania finansowe,

4) bilans zamknięcia prawnego poprzednika emitenta i bilans otwarcia przedsiębiorstwa emitenta, jeżeli zmiana formy prawnej (przekształcenie) miała miejsce w okresie ostatnich 5 lat,

5) inne niż określone w § 9–18 dane, mające według emitenta znaczenie dla wprowadzenia papierów wartościowych do publicznego obrotu oraz uzupełnienie o wszystkie informacje istotne dla oceny emitenta lub jego grupy kapitałowej, które powstały po sporządzeniu informacji finansowych, o których mowa w pkt 1,

6) w przypadku gdy komplemenatariuszem spółki komandytowo-akcyjnej jest osoba prawna – zbadane przez podmiot uprawniony do badania sprawozdanie finansowe i skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej komplementariusza, za ostatni rok obrotowy, za który spółka była zobowiązana do sporządzenia sprawozdania finansowego, oraz dane porównywalne za poprzedni rok obrotowy, w zakresie określonym w załączniku nr 6 do rozporządzenia,

7) w przypadku gdy przedmiotem wkładu niepieniężnego jest lub w okresie ostatnich trzech lat obrotowych było przedsiębiorstwo – zbadane przez podmiot uprawniony do badania sprawozdanie finansowe dotyczące tego przedsiębiorstwa, za okres ostatnich dwóch lat obrotowych; jeżeli przedsiębiorstwo prowadzono przez okres krótszy niż dwa lata, sprawozdanie finansowe powinno obejmować cały okres działalności.

§ 20.
W rozdziale „Załączniki” zamieszcza się:

1) odpis z właściwego dla emitenta rejestru,

2) opinie biegłych rewidentów, dotyczące wkładów niepieniężnych, o których mowa w § 13 pkt 12 i 26,

3) uchwałę właściwego organu stanowiącego emitenta o emisji papierów wartościowych i wprowadzeniu ich do publicznego obrotu,

4) ujednolicony, aktualny tekst statutu emitenta,

5) plan połączenia, o którym mowa w art. 499 § 1 Kodeksu spółek handlowych, wraz z załącznikami, o których mowa w art. 499 § 2 Kodeksu spółek handlowych, pisemne sprawozdanie zarządu każdej z łączących się spółek, sporządzone na podstawie art. 501 Kodeksu spółek handlowych, kopię opinii biegłego rewidenta sporządzoną zgodnie z art. 502 Kodeksu spółek handlowych oraz inne, przekazane do publicznej wiadomości, istotne informacje na temat planowanego połączenia,

6) regulamin lub inny dokument określający zasady realizacji programu motywacyjnego, wraz z załącznikami, oraz listę osób uprawnionych,

7) opinię zarządu emitenta uzasadniającą wyłączenie albo ograniczenie prawa poboru, o której mowa w art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych,

8) opinię rady nadzorczej dotyczącą umowy z subemitentem, o której mowa w art. 433 § 5 Kodeksu spółek handlowych,

9) inne dokumenty, mające znaczenie dla oceny emitenta, jego grupy kapitałowej lub wprowadzenia papierów wartościowych do publicznego obrotu,

10) definicje i objaśnienia skrótów.

§ 21.
1. W informacjach objętych wnioskiem o niepublikowanie zamieszcza się:

1) informacje, których ujawnienie jest wymagane przepisami rozporządzenia i które zostały objęte tym wnioskiem,

2) informacje dotyczące planowanego obiegu informacji poufnych u emitenta, w tym:

a) opis zasad obiegu informacji oraz zasad zabezpieczenia informacji poufnych przed osobami nieuprawnionymi,

b) opis struktury i kompetencji kontroli wewnętrznej w spółce,

c) listę osób uprawnionych mających dostęp do informacji poufnych,

d) informacje o istniejących ograniczeniach w zakresie nabywania i zbywania papierów wartościowych emitenta i podmiotów powiązanych, w odniesieniu do osób mających dostęp do informacji poufnych,

3) dane osobowe osób fizycznych wymienionych w treści prospektu emisyjnego, w tym wartość indywidualnych wynagrodzeń i nagród osób zarządzających i nadzorujących,

4) informacje o toczących się lub zakończonych w okresie ostatnich 5 lat postępowaniach cywilnych, karnych, administracyjnych i karno-skarbowych dotyczących:

a) osób zarządzających: emitenta, podmiotu dominującego, podmiotów łączących się z emitentem,

b) osób nadzorujących: emitenta, podmiotu dominującego, podmiotów łączących się z emiten-tem,

c) osób fizycznych posiadających ponad 5 % głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy: emitenta, podmiotu dominującego, podmiotów łączących się z emitentem, jeżeli są one znane emitentowi

– jeżeli wynik tych postępowań ma lub może mieć znaczenie dla działalności emitenta,

5) planowany sposób organizacji i przebiegu akcji marketingowej oferty.

2. Fakt objęcia informacji, o których mowa w ust.1, wnioskiem o niepublikowanie należy wskazać w tych miejscach prospektu składanego do Komisji, w których powinna zostać zamieszczona informacja objęta takim wnioskiem.

§ 22.
1. W przypadku wprowadzania do publicznego obrotu papierów wartościowych dokonywanego przez podmiot zależny, prospekt powinien, z zastrzeżeniem ust. 2–4 oraz § 17 ust. 8 i 9, zawierać informacje o podmiocie dominującym, co najmniej w zakresie, o którym mowa w § 13–15, § 16 ust. 1 pkt 3, 4,14–17 i ust. 3, oraz zbadane przez podmiot uprawniony do badania, wraz z opinią podmiotu uprawnionego do badania, skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej podmiotu dominującego, za ostatni rok obrotowy, wraz z danymi porównywalnymi za rok poprzedni, za który spółka była zobowiązana sporządzić takie sprawozdanie, w zakresie określonym w załączniku nr 6 do rozporządzenia. Informacje o podmiocie dominującym zamieszcza się w oddzielnej części prospektu.

2. Wymogu, o którym mowa w ust. 1, nie stosuje się, w przypadku gdy podmiotem dominującym wobec emitenta jest spółka publiczna, osoba fizyczna, Skarb Państwa, jednostka samorządu terytorialnego lub zagraniczna jednostka samorządu terytorialnego.

3. W przypadku gdy podmiotem dominującym jest podmiot, którego papiery wartościowe znajdują się w obrocie na rynku regulowanym w jednym z państw należących do OECD, w oddzielnej części prospektu zamieszcza się ostatni dostępny oficjalny raport roczny tego podmiotu, sporządzony zgodnie z wymogami tego rynku oraz publikowany i udostępniany inwestorom.

4. W przypadku gdy podmiot dominujący nie prowadzi działalności albo prowadzi działalność polegającą wyłącznie na posiadaniu, inwestowaniu w papiery wartościowe lub wykonywaniu praw z tych papierów wartościowych, informacje określone w ust. 1–3 należy zamieścić w stosunku do podmiotu pośrednio dominującego, który ma szczególne znaczenie dla działalności emitenta.

§ 23.
1. W przypadku nowej emisji akcji lub obligacji zamiennych, lub wprowadzania do publicznego obrotu akcji lub obligacji zamiennych na akcje już wyemitowanych, przez podmiot, który wypełnia obowiązki informacyjne, o których mowa w art. 81 ust. 1 pkt 3 ustawy, a jego akcje lub obligacje zamienne są przedmiotem obrotu na urzędowym rynku giełdowym, w prospekcie, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, zamieszcza się odpowiednio informacje określone w § 9–12, a ponadto informacje określone w:

1) § 13 pkt 8, 9, 14, 15, 18–21, 24 i 25, § 14 ust. 1 pkt 1, 3, 5, 7–10, 15, 16 i 18, z uwzględnieniem przepisów ust. 7 i 8, a także w § 15, § 16 ust. 1 pkt 3, 9, 11 i 14–19 i 21 – w przypadku emitenta będącego spółką akcyjną, inną niż podmioty, o których mowa w pkt 2–7,

2) § 13 pkt 8, 9, 14, 15, 18–21, 24 i 25, § 14 ust. 1 pkt 1, 3, 5, 7–10, 15, 16 i 18, z uwzględnieniem specyfiki działalności bankowej, oraz informacje określone w § 14 ust. 2 pkt 6 i 8, z uwzględnieniem przepisów ust. 7 i 8, a także w § 15, § 16 ust. 1 pkt 3, 9, 11 i 14–19 i 21 – w przypadku emitenta będącego bankiem,

3) § 13 pkt 8, 9, 14, 15, 18–21, 24 i 25, § 14 ust. 1 pkt 1, 3, 5, 7–10, 15, 16 i 18, z uwzględnieniem specyfiki działalności ubezpieczeniowej, oraz informacje określone w § 14 ust. 3 pkt 3, 8 i 9, z uwzględnieniem przepisów ust. 7 i 8, a także w § 15, § 16 ust. 1 pkt 3, 9, 11 i 14–19 i 21 – w przypadku emitenta będącego zakładem ubezpieczeń,

4) w przypadku emitenta będącego przedsiębiorstwem leasingowym, zamieszcza się informacje określone w pkt 1, z zastrzeżeniem że umowy określone w § 14 ust. 1 pkt 8–10 powinny dodatkowo zawierać opis charakteru tych umów,

5) § 13 pkt 8, 9, 14, 15, 18–21, 24 i 25, § 14 ust. 1 pkt 1, 3, 5, 7–10, 15, 16 i 18, z uwzględnieniem specyfiki działalności domu maklerskiego, oraz informacje określone w § 14 ust. 5 pkt 1–4, z uwzględnieniem przepisów ust. 7 i 8, a także w § 15, § 16 ust. 1 pkt 3, 9, 11 i 14–19 i 21 – w przypadku emitenta będącego domem maklerskim,

6) § 13 pkt 8, 9, 11, 12, 14, 15, 18–21, 24 i 25, § 14 ust. 6 pkt 2, 4, 6–10, 12–16, z uwzględnieniem przepisów ust. 7 i 8, a także w § 15, § 16 ust. 1 pkt 3, 5–7, 9–11, 14–19 i 21 oraz ust. 2 – w przypadku emitenta będącego narodowym funduszem inwestycyjnym,

7) § 13 pkt 8, 9, 14, 15, 18–21, 24–26, § 14 ust. 1 pkt 1, 3, 5, 7–10, 15, 16 i 18, z uwzględnieniem przepisów ust. 7 i 8, a także w § 15, § 16 ust. 1 pkt 3, 9, 11, 14–19 i 21 oraz ust. 3 – w przypadku emitenta będącego spółką komandytowo-akcyjną

– oraz odpowiednio informacje, o których mowa w § 17 i 18, § 19 pkt 1, 5 i 6 oraz § 20 i § 21.

2. Wymogi, o których mowa w § 17 i 18, uznaje się za spełnione przez zamieszczenie odpowiednio, z uwzględnieniem terminów, o których mowa w § 17 ust. 1 pkt 1 i 2, ostatniego udostępnionego do publicznej wiadomości raportu rocznego i skonsolidowanego raportu rocznego lub odpowiednio ostatniego udostępnionego do publicznej wiadomości raportu półrocznego i skonsolidowanego raportu półrocznego – w zakresie określonym przez rozporządzenie o raportach bieżących i okresowych – zawierających zbadane przez podmiot uprawniony do badania sprawozdanie finansowe i dane porównywalne oraz zbadane skonsolidowane sprawozdanie finansowe i skonsolidowane dane porównywalne, wraz z opinią i raportem podmiotu uprawnionego do badania.

3. Informacje, o których mowa w § 9 ust. 1, uzupełnia się o informacje o miejscu udostępnienia do publicznej wiadomości przez okres trwania subskrypcji lub sprzedaży wszelkich informacji, o których mowa w art. 81 ust. 1 ustawy, przekazanych do publicznej wiadomości przez emitenta, w okresie od dnia publikacji poprzedniego prospektu.

§ 24.
1. Z zastrzeżeniem § 25, w przypadku nowej emisji akcji lub obligacji zamiennych lub wprowadzania do publicznego obrotu akcji lub obligacji zamiennych już wyemitowanych, dokonywanego przez podmiot, który posiada uprawnienia do wprowadzania papierów wartościowych do publicznego obrotu w trybie art. 63 ust. 1 ustawy, w prospekcie zamieszcza się, z zastrzeżeniem ust. 2–3, informacje, o których mowa w § 9–12, § 13 pkt 8, 9, 14, 15, 18–19, 24 i 25, § 14 ust. 1 pkt 1, 5, 8–10, z uwzględnieniem przepisów ust. 2–8, a także w § 15, § 16 ust. 1 pkt 3, 14–19 i 21 oraz ust. 2 i 3, § 17 i 18, § 19 pkt 1, 5 i 6 oraz § 20 i 21.

2. Wymogi, o których mowa w § 17 i 18, uznaje się za spełnione przez zamieszczenie odpowiednio, z uwzględnieniem terminów, o których mowa w § 17 ust. 1 pkt 1–2, ostatniego udostępnionego do publicznej wiadomości raportu rocznego i skonsolidowanego raportu rocznego lub odpowiednio ostatniego udostępnionego do publicznej wiadomości raportu półrocznego i skonsolidowanego raportu półrocznego – w zakresie określonym przez rozporządzenie o raportach bieżących i okresowych – zawierających zbadane przez podmiot uprawniony do badania sprawozdanie finansowe i dane porównywalne oraz zbadane skonsolidowane sprawozdanie finansowe i skonsolidowane dane porównywalne, wraz z opinią i raportem podmiotu uprawnionego do badania.

3. Informacje, o których mowa w § 9 ust. 1, uzupełnia się o informacje o miejscu udostępnienia do publicznej wiadomości przez okres trwania subskrypcji lub sprzedaży wszelkich informacji, o których mowa w art. 81 ust. 1 ustawy, przekazanych do publicznej wiadomości przez emitenta, w okresie 18 miesięcy przed sporządzeniem prospektu oraz jego publikacją.

§ 25.
1. W przypadku kierowanej wyłącznie do kwalifikowanych inwestorów nowej emisji akcji lub obligacji zamiennych dokonywanej przez podmiot, którego akcje lub obligacje zamienne, co najmniej jednej emisji, zostały dopuszczone i znajdują się w publicznym obrocie i podmiot ten wypełnia obowiązki informacyjne, o których mowa w art. 81 ust. 1 pkt 3 ustawy, w prospekcie, z zastrzeżeniem ust. 2–4, zamieszcza się informacje określone w § 9–12, 15, 17 i 18, § 19 pkt 1, 5 i 6 oraz § 20 i 21.

2. Wymogi, o których mowa w § 17 i 18, uznaje się za spełnione przez zamieszczenie odpowiednio, z uwzględnieniem terminów, o których mowa w § 17 ust. 1 pkt 1 i 2, ostatniego udostępnionego do publicznej wiadomości raportu rocznego i skonsolidowanego raportu rocznego lub odpowiednio ostatniego udostępnionego do publicznej wiadomości raportu półrocznego i skonsolidowanego raportu półrocznego – w zakresie określonym przez rozporządzenie o raportach bieżących i okresowych – zawierających zbadane przez podmiot uprawniony do badania sprawozdanie finansowe i dane porównywalne oraz zbadane skonsolidowane sprawozdanie finansowe i skonsolidowane dane porównywalne, wraz z opinią i raportem podmiotu uprawnionego do badania.

3. Informacje, o których mowa w § 9 ust. 1, uzupełnia się o informacje o miejscu udostępnienia do publicznej wiadomości przez okres trwania subskrypcji lub sprzedaży wszelkich informacji, o których mowa w art. 81 ust. 1 ustawy, przekazanych do publicznej wiadomości przez emitenta, w okresie od dnia publikacji poprzedniego prospektu.

4. W przypadku nowej emisji akcji lub obligacji zamiennych, kierowanej wyłącznie do podmiotu dominującego, wymogi, o których mowa w § 15, 17 i 18, uznaje się za spełnione przez wskazanie dnia bilansowego, zbadanego przez podmiot uprawniony do badania, sprawozdania finansowego zawartego w ostatnim udostępnionym do publicznej wiadomości raporcie rocznym lub zbadanego przez podmiot uprawniony do badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego zawartego w ostatnim udostępnionym do publicznej wiadomości skonsolidowanym raporcie rocznym, albo przez wskazanie dnia bilansowego, poddanego przeglądowi przez podmiot uprawniony do badania, sprawozdania finansowego zawartego w ostatnim udostępnionym do publicznej wiadomości raporcie półrocznym lub poddanego przeglądowi przez podmiot uprawniony do badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego zawartego w ostatnim udostępnionym do publicznej wiadomości skonsolidowanym raporcie półrocznym, z zachowaniem terminów, o których mowa w § 17 ust. 1 pkt 1 i 2, oraz przez podanie daty i miejsc udostępnienia do publicznej wiadomości tego raportu, a także pod warunkiem udostępnienia tego raportu na stronie internetowej emitenta oraz w siedzibach emitenta i oferującego.

§ 26.
1. W przypadku nowej emisji akcji, dokonywanej w trybie art. 442 Kodeksu spółek handlowych przez podmiot, którego akcje lub obligacje zamienne znajdują się w obrocie na urzędowym rynku giełdowym, w prospekcie zamieszcza się odpowiednio informacje określone w § 9–12, § 17 i 18 oraz § 20 i 21.

2. Informacje, o których mowa w § 12, powinny ponadto wskazywać dzień nabycia uprawnienia do akcji nowej emisji oraz dzień przydziału.

3. Wymogi, o których mowa w § 17 i 18, uznaje się za spełnione przez wskazanie dnia bilansowego, zbadanego przez podmiot uprawniony do badania, sprawozdania finansowego zawartego w ostatnim udostępnionym do publicznej wiadomości raporcie rocznym lub zbadanego przez podmiot uprawniony do badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego zawartego w ostatnim udostępnionym do publicznej wiadomości skonsolidowanym raporcie rocznym, albo przez wskazanie dnia bilansowego, poddanego przeglądowi przez podmiot uprawniony do badania, sprawozdania finansowego zawartego w ostatnim udostępnionym do publicznej wiadomości raporcie półrocznym lub poddanego przeglądowi, przez podmiot uprawniony do badania, skonsolidowanego sprawozdania finansowego zawartego w ostatnim udostępnionym do publicznej wiadomości skonsolidowanym raporcie półrocznym, z zachowaniem terminów, o których mowa w § 17 ust. 1 pkt 1 i 2, oraz przez podanie daty i miejsc udostępnienia do publicznej wiadomości tego raportu, a także pod warunkiem udostępnienia tego raportu na stronie internetowej emitenta oraz w siedzibach emitenta i oferującego.

§ 27.
1. W przypadku nowej emisji akcji dokonywanej przez podmiot, którego akcje lub obligacje zamienne są przedmiotem obrotu na urzędowym rynku giełdowym, obejmowanej wyłącznie za wkłady niepieniężne, w prospekcie zamieszcza się odpowiednio informacje określone w § 9–12, § 17 i 18 oraz § 20 i 21.

2. Wymogi, o których mowa w § 17 i 18, uznaje się za spełnione przez wskazanie dnia bilansowego zbadanego przez podmiot uprawniony do badania sprawozdania finansowego zawartego w ostatnim udostępnionym do publicznej wiadomości raporcie rocznym lub zbadanego, przez podmiot uprawniony do badania, skonsolidowanego sprawozdania finansowego, zawartego w ostatnim udostępnionym do publicznej wiadomości skonsolidowanym raporcie rocznym, albo przez wskazanie dnia bilansowego, poddanego przeglądowi przez podmiot uprawniony do badania, sprawozdania finansowego zawartego w ostatnim udostępnionym do publicznej wiadomości raporcie półrocznym lub poddanego przeglądowi, przez podmiot uprawniony do badania, skonsolidowanego sprawozdania finansowego, zawartego w ostatnim udostępnionym do publicznej wiadomości skonsolidowanym raporcie półrocznym, z zachowaniem terminów, o których mowa w § 17 ust. 1 pkt 1 i 2, oraz przez podanie daty i miejsc udostępnienia do publicznej wiadomości tego raportu, a także pod warunkiem udostępnienia tego raportu na stronie internetowej emitenta oraz w siedzibach emitenta i oferującego.

3. W prospekcie należy zamieścić dokładny opis wkładów niepieniężnych oraz sprawozdanie, o którym mowa w art. 311 Kodeksu spółek handlowych.

§ 28.
1. W przypadku gdy prospekt został sporządzony w związku z zamierzonym łączeniem się emitenta z inną jednostką, z zastrzeżeniem ust. 2–6, w prospekcie zamieszcza się:

1) informacje określone w § 9–22 w odniesieniu do emitenta, z zastrzeżeniem § 23 i 24,

2) informacje określone w § 13 pkt 1, 5–7, 9–12, 19–21, 23–25, § 14, § 16 ust. 1 pkt 3, 4, 7–10, 14–18 i 21 oraz ust. 3, § 17, 18 i 19 pkt 5 i § 22, w odniesieniu do jednostki przejmowanej lub jednostek łączących się, z zastrzeżeniem ust. 2–5.

2. W odniesieniu do jednostki przejmowanej, będącej spółką publiczną, w prospekcie zamieszcza się co najmniej:

1) raport roczny i skonsolidowany raport roczny za ostatni rok obrotowy jednostki przejmowanej – gdy w prospekcie zamieszczony został raport roczny emitenta, lub

2) raport półroczny i skonsolidowany raport półroczny jednostki przejmowanej – gdy w prospekcie zamieszczony został raport półroczny emitenta,

– w zakresie określonym przez rozporządzenie o raportach bieżących i okresowych, zawierający zbadane przez podmiot uprawniony do badania sprawozdanie finansowe i porównywalne dane finansowe oraz zbadane skonsolidowane sprawozdanie finansowe i porównywalne skonsolidowane dane finansowe.

3. Gdy emitent sporządza prospekt zgodnie z zasadami, o których mowa w § 23 lub 24, w odniesieniu do jednostki przejmowanej niebędącej spółką publiczną. w prospekcie, z zastrzeżeniem ust. 4, zamieszcza się co najmniej:

1) informacje określone w § 13 pkt 1, 5–7, 9–12, 19–21, 23–25, § 14, § 16 ust. 1 pkt 3 i 4, 7–10, 14–18, 21 i ust. 3 oraz § 21 i 22,

2) zbadane sprawozdanie finansowe i zbadane skonsolidowane sprawozdanie finansowe jednostki przejmowanej, wraz z opinią podmiotu uprawnionego do badania, sporządzone w zakresie i formie określonej w § 17 i 18, za ostatni rok obrotowy oraz porównywalne dane finansowe i porównywalne skonsolidowane dane finansowe za poprzedni rok obrotowy – gdy w prospekcie zamieszczany jest raport roczny emitenta,

3) zbadane sprawozdanie finansowe i zbadane skonsolidowane sprawozdanie finansowe jednostki przejmowanej, wraz z opinią podmiotu uprawnionego do badania, sporządzone w zakresie i formie określonej w § 17 i 18, za pierwsze półrocze roku obrotowego oraz porównywalne dane finansowe i porównywalne skonsolidowane dane finansowe za poprzedni rok obrotowy – gdy w prospekcie zamieszczany jest raport półroczny emitenta.

4. W odniesieniu do jednostki przejmowanej, niebędącej spółką publiczną, w przypadku gdy akcjonariusze spółki przejmowanej w wyniku połączenia osiągną ponad 50% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu emitenta – zamieszcza się odpowiednio informacje określone w § 13 i 14 oraz § 16–21 oraz informacje w zakresie i formie określonej w § 22, w odniesieniu do podmiotu dominującego wobec spółki przejmowanej.

5. W prospekcie, o którym mowa w ust. 1, należy dodatkowo zamieścić:

1) w zależności od wyboru dokonanego przez emitenta, wraz z uzasadnieniem tego wyboru – sprawozdanie lub skonsolidowane sprawozdanie finansowe pro forma, obejmujące łączące się jednostki lub ich grupy kapitałowe, sporządzone na dzień bilansowy ostatniego zamieszczonego w prospekcie zbadanego sprawozdania finansowego lub zbadanego skonsolidowanego sprawozdania finansowego emitenta – w taki sposób, jakby jednostki lub grupy kapitałowe były już na ten dzień połączone; sprawozdanie i skonsolidowane sprawozdanie finansowe pro forma obejmuje okres przynajmniej od początku roku obrotowego i zawiera, przy uwzględnieniu specyfiki działalności emitenta, co najmniej: informację o zasadach jego sporządzenia, bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływu środków pieniężnych oraz te noty objaśniające, które podlegały istotnym korektom, wynikającym z zastosowanej metody rozliczenia połączenia, a także zobowiązania pozabilansowe, wskaźnik wartości księgowej na jedną akcję oraz wskaźnik zysku (straty) na jedną akcję zwykłą, ustalone jako wartości pro forma; bilans sporządza się w taki sposób, jakby jednostki lub grupy kapitałowe były już połączone na dzień bilansowy ostatniego zbadanego sprawozdania finansowego lub skonsolidowanego sprawozdania finansowego, a rachunek zysków i strat oraz rachunek przepływu środków pieniężnych – jakby jednostki lub grupy kapitałowe były już połączone na pierwszy dzień okresu objętego ostatnim zbadanym sprawozdaniem finansowym lub skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym; oddzielnie i we wskazanej kolejności należy wykazać: sporządzone według jednolitych zasad dane ze sprawozdań finansowych poszczególnych łączących się jednostek lub ich skonsolidowanych sprawozdań finansowych, wielkości po zsumowaniu, korekty wynikające z połączenia oraz dane finansowe pro forma po połączeniu lub skonsolidowane dane finansowe pro forma po połączeniu; do sporządzenia sprawozdania i skonsolidowanego sprawozdania pro forma stosuje się metodę właściwą dla rozliczenia danego połączenia, zgodną z obowiązującymi dla rozliczenia danego połączenia przepisami prawa oraz krajowymi standardami rachunkowości, a w przypadku braku takich przepisów lub standardów – zgodną z zasadami określonymi w MSR lub US GAAP,

2) opinię podmiotu uprawnionego do badania o zgodności zasad (polityki) rachunkowości przyjętych przez emitenta do sporządzenia sprawozdania lub skonsolidowanego sprawozdania finansowego pro forma, z właściwą dla rozliczenia danego połączenia metodą, o której mowa w pkt 1, zawierającą ocenę rzetelności i kompletności dokonanych korekt.

6. W przypadku gdy prospekt jest sporządzony w związku z zamierzonym łączeniem się wyłącznie spółek publicznych, w prospekcie zamieszcza się informacje, z uwzględnieniem ust. 5, o których mowa w § 9–12, § 17, 18 oraz § 20 i 21, przy czym wymogi, o których mowa w § 17 i 18, uznaje się za spełnione przez wskazanie daty i miejsc udostępnienia do publicznej wiadomości zbadanych przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych zawartych w ostatnich raportach rocznych lub zbadanych przez podmiot uprawniony do badania skonsolidowanych sprawozdań finansowych zawartych w ostatnich skonsolidowanych raportach rocznych.

§ 29.
1. W przypadku wprowadzania do publicznego obrotu, w związku z podziałem spółki kapitałowej, akcji emitowanych przez spółkę nowo zawiązaną, w prospekcie należy zamieścić:

1) informacje, o których mowa w § 9–16, przy czym:

a) informacje wymagane w § 12 należy uzupełnić o informacje, o których mowa w art. 534 § 1 pkt 2–5 Kodeksu spółek handlowych,

b) informacje wymagane w § 14 należy uzupełnić o informacje, o których mowa w art. 534 § 1 pkt 7 Kodeksu spółek handlowych,

c) informacje wymagane w § 16 należy uzupełnić o informacje, o których mowa w art. 534 § 1 pkt 6 Kodeksu spółek handlowych,

2) strategię działania oraz plan finansowy obejmujący co najmniej analizę ekonomiczno-finansową możliwości prowadzenia działalności przez okres co najmniej 3 lat od dnia planowanego rozpoczęcia działalności przez tę spółkę,

3) plan podziału, wraz z załącznikami określonymi w art. 534 Kodeksu spółek handlowych,

4) sprawozdanie zarządu spółki dzielonej uzasadniające podział spółki,

5) opinię biegłego rewidenta o zbadaniu wkładów niepieniężnych wnoszonych w związku z podziałem do spółki,

6) opinię biegłego dotyczącą poprawności i rzetelności planu podziału,

7) uchwały walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki dzielonej zawierające zgodę spółki przejmującej lub spółki nowo zawiązanej na plan podziału, a także na proponowane zmiany umowy lub statutu spółki przejmującej,

8) inne dane i informacje, mające według emitenta znaczenie w odniesieniu do papierów wartościowych wprowadzanych do publicznego obrotu, lub istotne dla oceny emitenta lub jego grupy kapitałowej.

2. W przypadku emitenta, będącego spółką przejmującą wprowadzającego akcje w związku z podziałem spółki kapitałowej, w prospekcie należy zamieścić:

1) informacje określone w § 9–22, z zastrzeżeniem § 23 i 24,

2) informacje określone w ust. 1 pkt 2–8.

§ 30.
Skrót prospektu powinien zawierać co najmniej informacje, o których mowa w § 9 ust. 1 pkt 2–7, 11, 12, 14 i 16, z uwzględnieniem § 9 ust. 2–5, oraz w § 10 pkt 1–6.

Rozdział 3

Prospekt i jego skrót wymagany w przypadku wprowadzania papierów wartościowych do publicznego obrotu na rynku nieurzędowym

§ 31.

1. Prospekt składa się z następujących części:

1) wstępu,

2) rozdziału „Podsumowanie i czynniki ryzyka",

3) rozdziału „Osoby odpowiedzialne za informacje zawarte w prospekcie",

4) rozdziału „Dane o emisji",

5) rozdziału „Dane o emitencie",

6) rozdziału „Dane o działalności emitenta",

7) rozdziału „Oceny i perspektywy rozwoju emitenta",

8) rozdziału „Dane o organizacji emitenta, osobach zarządzających, osobach nadzorujących oraz znacznych akcjonariuszach",

9) rozdziału „Sprawozdania finansowe",

10) rozdziału „Informacje dodatkowe",

11) rozdziału „Załączniki",

12) informacji objętych wnioskiem o niepublikowanie.

2. Przepisów niniejszego rozdziału nie stosuje się w przypadku wprowadzania do obrotu na rynku nieurzędowym listów zastawnych, kwitów depozytowych, certyfikatów inwestycyjnych oraz obligacji, z wyjątkiem obligacji zamiennych.

§ 32.
1. We wstępie, z zastrzeżeniem ust. 2–8, zamieszcza się:

1) tytuł „Prospekt emisyjny", ze wskazaniem rodzaju papierów wartościowych objętych prospektem,

2) nazwę (firmę), siedzibę i adres głównej strony internetowej emitenta,

3) nazwę (firmę) lub imię i nazwisko oraz siedzibę podmiotu dominującego w stosunku do emitenta,

4) liczbę, rodzaj, jednostkową wartość nominalną i oznaczenie emisji papierów wartościowych wprowadzanych do publicznego obrotu,

5) liczbę, rodzaj, jednostkową wartość nominalną i oznaczenie emisji oferowanych papierów wartościowych,

6) cenę emisyjną (sprzedaży) oferowanych papierów wartościowych według wzoru zawartego w załączniku nr 1 do rozporządzenia albo sposób jej ustalenia oraz tryb i termin udostępnienia do publicznej wiadomości,

7) określenie terminów przeprowadzenia subskrypcji lub sprzedaży oferowanych papierów wartościowych, podstawowych zasad ich dystrybucji i przydziału, ze wskazaniem, czy przeprowadzenie subskrypcji lub sprzedaży nastąpi w trybie wykonania umowy o subemisję usługową,

8) wskazanie, czy papiery wartościowe emitenta są przedmiotem obrotu na rynku regulowanym, z oznaczeniem tego rynku, ujawnieniem kodu papierów, oraz wskazanie, czy i kiedy papiery wartościowe wprowadzane do publicznego obrotu będą przedmiotem obrotu na rynku regulowanym, z oznaczeniem tego rynku i planowanego terminu wprowadzenia do obrotu,

9) wskazanie głównych czynników ryzyka, wraz z określeniem miejsca zamieszczenia w prospekcie punktu zawierającego ich szczegółowy opis,

10) stwierdzenie, że wprowadzenie papierów wartościowych do publicznego obrotu odbywa się wyłącznie na warunkach i zgodnie z zasadami określonymi w prospekcie, jak również, że prospekt jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o ofercie i emitencie,

11) oświadczenie Komisji wydane w związku z decyzją o wyrażeniu zgody na wprowadzenie papierów wartościowych do publicznego obrotu,

12) wskazanie nazwy (firmy) i siedziby oferującego oraz subemitentów,

13) datę i miejsce sporządzenia prospektu, z oznaczeniem daty ważności prospektu oraz daty, do której informacje aktualizujące prospekt zostały zamieszczone w jego treści,

14) określenie form, miejsc i terminów, w których prospekt oraz jego skrót i inne wskazane dokumenty będą udostępnione publicznie,

15) w przypadku wprowadzenia do publicznego obrotu papierów wartościowych dokonywanego przez podmiot, którego inne papiery wartościowe co najmniej jednej emisji są dopuszczone do publicznego obrotu – wskazanie raportów okresowych, które zostały włączone do prospektu, z oznaczeniem terminu ich przekazania do publicznej wiadomości oraz miejsca ich udostępnienia,

16) wskazanie, czy w związku z papierami wartościowymi, będącymi przedmiotem oferty, są lub będą wystawiane poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej kwity depozytowe, z określeniem liczby papierów wartościowych emitenta, w związku z którymi są lub będą one wystawiane, oraz ich udziału we wszystkich papierach wartościowych tego samego rodzaju wyemitowanych przez emitenta oraz w liczbie głosów na walnym zgromadzeniu,

17) wskazanie trybu, w jakim informacje o zmianie danych zawartych w prospekcie, w okresie jego ważności, będą podawane do publicznej wiadomości,

18) spis treści zawierający listę podstawowych rozdziałów i punktów prospektu, ze wskazaniem numerów stron.

2. W przypadku gdy wprowadzane do publicznego obrotu papiery wartościowe mają być przedmiotem pierwszej oferty publicznej, w informacjach, o których mowa w ust. 1 pkt 2, zamieszcza się dodatkowo nazwę (firmę) lub imię i nazwisko oraz siedzibę (miejsce zamieszkania) wprowadzającego papiery wartościowe do publicznego obrotu.

3. W przypadku gdy do publicznego obrotu wprowadzane są wyłącznie papiery wartościowe, będące przedmiotem subskrypcji lub sprzedaży, we wstępie nie zamieszcza się informacji, o których mowa w ust. 1 pkt 4.

4. W przypadku gdy wprowadzanie papierów wartościowych do publicznego obrotu nie jest połączone z przeprowadzeniem sprzedaży lub subskrypcji, we wstępie nie zamieszcza się informacji, o których mowa w ust. 1 pkt 5–7.

5. W przypadku wprowadzania papierów wartościowych do publicznego obrotu w trybie art. 63 ust. 1 ustawy, zamiast oświadczenia Komisji określonego w ust. 1 pkt 11 należy zamieścić informacje o tym trybie, ze wskazaniem daty złożenia do Komisji zawiadomienia, oraz stwierdzenie, że w związku z tym emitent nie występował o uzyskanie zgody Komisji.

6. W przypadku wprowadzania do publicznego obrotu obligacji zamiennych lub akcji wydawanych w zamian za te obligacje, we wstępie, po informacjach, o których mowa w ust. 1 pkt 5, należy zamieścić informacje, o których mowa w § 77 ust. 1 pkt 5–8.

7. W prospekcie w formie drukowanej informacje, o których mowa w ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 2–5, zamieszcza się następująco:

1) w pkt 1–17 na pierwszej zewnętrznej i wewnętrznej stronie okładki prospektu,

2) w pkt 18 – na ostatniej zewnętrznej stronie okładki prospektu.

8. W przypadku wprowadzania do publicznego obrotu papierów wartościowych, po informacji, o której mowa w ust. 1 pkt 17, zamieszcza się oświadczenie oferującego o wszelkich planowanych działaniach oferującego, subemitenta, konsorcjum subemitentów lub innych podmiotów uczestniczących w ich oferowaniu, dotyczących stabilizacji kursu papierów wartościowych, przed, w trakcie oraz po przeprowadzeniu oferty, ze wskazaniem terminów oraz warunków prowadzenia takich działań.

§ 33.
W rozdziale „Podsumowanie i czynniki ryzyka" zamieszcza się:

1) streszczenie najważniejszych informacji odnośnie do emitenta i jego grupy kapitałowej, zawartych w prospekcie, obejmujące co najmniej:

a) specyfikę i charakter działalności emitenta i jego grupy kapitałowej,

b) podstawowe produkty, towary lub usługi i rynki działalności,

c) plany i przewidywania w zakresie czynników wpływających na przyszłe wyniki,

d) krótki opis strategii i rozwoju emitenta i jego grupy kapitałowej,

e) wskazanie osób zarządzających emitentem i akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na walnym zgromadzeniu,

2) opis czynników powodujących wysokie ryzyko dla nabywcy papieru wartościowego, a w szczególności czynników związanych z działalnością emitenta i jego grupy kapitałowej oraz czynników związanych z otoczeniem, w jakim prowadzi on działalność,

3) wybrane dane finansowe i skonsolidowane dane finansowe, dotyczące emitenta i jego grupy kapitałowej, przy uwzględnieniu specyfiki działalności, za okres ostatnich 2 lat obrotowych, dla każdego roku obrotowego osobno oraz za okres bieżącego roku obrotowego, za który zostało sporządzone ostatnie sprawozdanie finansowe i skonsolidowane sprawozdanie finansowe zbadane przez podmiot uprawniony do badania, zamieszczone w prospekcie, a także oddzielnie za okres objęty informacjami finansowymi, o których mowa w § 42, obejmujące co najmniej:

a) przychody ze sprzedaży,

b) zysk (stratę) na działalności operacyjnej,

c) zysk (stratę) brutto,

d) zysk (stratę) netto,

e) aktywa razem,

f) zobowiązania razem,

g) zobowiązania długoterminowe,

h) zobowiązania krótkoterminowe,

i) kapitał własny (aktywa netto),

j) kapitał zakładowy,

k) liczbę akcji,

l) zysk (stratę) na jedną akcję zwykłą,

m) rozwodniony zysk (stratę) na jedną akcję zwykłą,

n) zadeklarowaną lub wypłaconą dywidendę na jedną akcję,

4) wskaźniki charakteryzujące efektywność działalności gospodarczej i zdolność regulowania zobowiązań emitenta oraz jego grupy kapitałowej, za okres ostatnich 2 lat obrotowych, dla każdego roku osobno oraz za okres bieżącego roku obrotowego, za który zostało sporządzone ostatnie sprawozdanie finansowe i skonsolidowane sprawozdanie finansowe, zbadane przez podmiot uprawniony do badania, zamieszczone w prospekcie, a także oddzielnie za okres objęty informacjami finansowymi, o których mowa w § 42, ze wskazaniem punktu prospektu, w którym zamieszczone są zasady wyliczenia tych wskaźników, obejmujące co najmniej:

a) stopę zwrotu z zainwestowanego kapitału,

b) stopę zwrotu z aktywów,

c) rentowność sprzedaży,

d) stopę wypłaty dywidendy,

e) wysokość marginesu wypłacalności i środków własnych stanowiących jego pokrycie oraz wysokość rezerw techniczno-ubezpieczeniowych i wysokość aktywów stanowiących ich pokrycie – w przypadku gdy emitentem jest zakład ubezpieczeń,

f) współczynnik wypłacalności – w przypadku gdy emitentem jest bank,

g) wskaźnik zadłużenia kapitałów własnych liczony jako iloraz sumy zobowiązań (długo- i krótkoterminowych) i kapitałów własnych,

5) informacje o ratingu przyznanym emitentowi i emitowanym przez niego papierom wartościowym, ze wskazaniem:

a) nazwy wyspecjalizowanej instytucji, która przeprowadziła rating dla emitenta lub emitowanych papierów wartościowych,

b) oceny, która została przyznana wraz z jej opisem, ze wskazaniem miejsca przyznanej oceny w skali ocen,

c) daty przyznania oceny,

6) cele emisji, których realizacji mają służyć wpływy uzyskane z emisji, wraz z określeniem planowanej wielkości wpływów oraz określeniem, jaka część tych wpływów będzie przeznaczona na każdy z wymienionych celów, a ponadto:

a) wskazanie ewentualnych priorytetów w realizacji celów emisji – w przypadku gdy określony jest więcej niż jeden cel,

b) wskazanie kwot i źródeł dodatkowych funduszy koniecznych do zrealizowania celów, dla których wpływy z emisji są niewystarczające,

c) wskazanie wysokości zadłużenia, które będzie spłacone, jego rodzaju, nazwy wierzyciela, oprocentowania i terminów jego płatności oraz powodu podjęcia takiej decyzji – w przypadku gdy co najmniej 5% wpływów z emisji jest przeznaczonych na spłatę zadłużenia,

d) opis istotnych postanowień umowy nabycia składników majątkowych, jeżeli co najmniej 5% wpływów z emisji jest przeznaczonych na ich nabycie, na warunkach istotnie odbiegających od dotychczasowych warunków nabywania takich składników majątkowych przez emitenta,

e) wskazanie nazwy podmiotu powiązanego z emitentem oraz czynników mających wpływ na cenę nabycia składników majątkowych, jeżeli środki z emisji są przeznaczone na ich nabycie od tego podmiotu,

f) przedstawienie planów emitenta odnośnie do wykorzystania wpływów z emisji w okresie do rozpoczęcia realizacji celów emisji,

g) opis stanu przygotowań emitenta do realizacji celów emisji,

h) wskazanie, czy wpływy uzyskane z emisji papierów wartościowych, z wyjątkiem dłużnych krótkoterminowych papierów wartościowych, w okresie ostatnich 5 lat zostały wykorzystane zgodnie z założonymi celami oraz wskazanie zakresu, w jakim zrealizowano cele emisji, a w przypadku wykorzystania tych wpływów na inne cele – wskazanie tych celów oraz podanie przyczyn wystąpienia takiej sytuacji,

7) wskazanie, czy cele emisji określone w pkt 6 mogą ulec zmianie, z określeniem:

a) organu emitenta lub osób posiadających uprawnienia do zmiany celów emisji,

b) warunków, jakie muszą zostać spełnione, aby organy emitenta lub osoby, o których mowa w lit. a), mogły podjąć decyzje o zmianie celów emisji,

c) trybu podejmowania decyzji o zmianie celów emisji,

d) trybu, w jakim informacje o zmianie celów emisji będą podawane do publicznej wiadomości,

8) opis podstawowych czynników mających wpływ na cenę emisyjną (sprzedaży) oferowanych papierów wartościowych oraz zasady ustalenia tej ceny,

9) w przypadku łączenia się spółek – określenie zasad ustalenia stosunku wymiany udziałów lub akcji spółki przejmowanej bądź spółek łączących się przez zawiązanie nowej spółki, na udziały lub akcje spółki przejmującej bądź spółki nowo zawiązanej i wysokość ewentualnych dopłat lub sposób ustalenia tych dopłat,

10) dane finansowe dotyczące wartości księgowej i zobowiązań emitenta na dzień, który przypada nie wcześniej niż 60 dni od daty sporządzenia prospektu lub jego aktualizacji.

§ 34.
1. W rozdziale „Osoby odpowiedzialne za informacje zawarte w prospekcie", z zastrzeżeniem ust, 2, zamieszcza się dane osób odpowiedzialnych za informacje zawarte w prospekcie oraz ich własnoręcznie podpisane oświadczenia o odpowiedzialności, z przedstawieniem:

1) w przypadku emitenta:

a) nazwy (firmy), siedziby i adresu emitenta, wraz z numerami telekomunikacyjnymi (telefon, telefaks, adres poczty elektronicznej i głównej strony internetowej),

b) imion i nazwisk, adresów i funkcji osób fizycznych działających w imieniu emitenta,

c) własnoręcznie podpisanego oświadczenia o odpowiedzialności osób wymienionych w lit. b), stwierdzającego, że informacje zawarte w prospekcie są prawdziwe, rzetelne i nie pomijają żadnych faktów ani okoliczności, których ujawnienie w prospekcie jest wymagane przepisami prawa, a także, że zgodnie z najlepszą wiedzą tych osób, nie istnieją, poza ujawnionymi w prospekcie, istotne zobowiązania emitenta ani okoliczności, które mogłyby wywrzeć znaczący wpływ na sytuację prawną, majątkową i finansową emitenta oraz osiągane przez niego wyniki finansowe,

2) w przypadku wprowadzającego:

a) nazwy (firmy) lub imienia i nazwiska, siedziby i adresu (miejsca zamieszkania) wprowadzającego, wraz z numerami telekomunikacyjnymi (telefon, telefaks, adres poczty elektronicznej i głównej strony internetowej),

b) imion i nazwisk, adresów i funkcji osób fizycznych działających w imieniu wprowadzającego,

c) opisu powiązań wprowadzającego oraz osób fizycznych działających w jego imieniu z emitentem i podmiotem dominującym wobec emitenta,

d) własnoręcznie podpisanego oświadczenia o odpowiedzialności osób wymienionych w lit. b), stwierdzającego, że informacje zawarte w prospekcie są prawdziwe, rzetelne i nie pomijają żadnych faktów ani okoliczności, których ujawnienie w prospekcie jest wymagane przepisami prawa, a także, że zgodnie z najlepszą wiedzą tych osób, nie istnieją, poza ujawnionymi w prospekcie, istotne zobowiązania emitenta ani okoliczności, które mogłyby wywrzeć znaczący wpływ na sytuację prawną, majątkową i finansową emitenta oraz osiągane przez niego wyniki finansowe,

3) w przypadku podmiotu dominującego:

a) nazwy (firmy) lub imienia i nazwiska, siedziby i adresu (miejsca zamieszkania) podmiotu dominującego, wraz z numerami telekomunikacyjnymi (telefon, telefaks, adres poczty elektronicznej i głównej strony internetowej),

b) imion i nazwisk, adresów i funkcji osób fizycznych działających w imieniu podmiotu dominującego,

c) własnoręcznie podpisanego oświadczenia o odpowiedzialności osób wymienionych w lit. b), stwierdzającego, że informacje zawarte w prospekcie dotyczące podmiotu dominującego są prawdziwe i rzetelne i nie pomijają żadnych faktów ani okoliczności, których ujawnienie w prospekcie jest wymagane przepisami prawa,

4) w przypadku podmiotów sporządzających prospekt, dla każdego sporządzającego oddzielnie:

a) nazwy (firmy) lub imienia i nazwiska oraz siedziby (miejsca zamieszkania) i adresu sporządzającego prospekt, wraz z numerami telekomunikacyjnymi (telefon, telefaks, adres poczty elektronicznej i głównej strony internetowej),

b) imion i nazwisk, adresów i funkcji osób fizycznych działających w imieniu sporządzającego prospekt, przy czym ograniczenie odpowiedzialności tych osób do poszczególnych części prospektu jest dopuszczalne wyłącznie, gdy za każdą część prospektu odpowiada wyraźnie wskazana osoba,

c) opisu powiązań sporządzającego prospekt oraz osób fizycznych działających w imieniu sporządzającego prospekt z emitentem, jego podmiotem dominującym lub wprowadzającym,

d) własnoręcznie podpisanego oświadczenia o odpowiedzialności osób wymienionych w lit. b), stwierdzającego, że prospekt został sporządzony z zachowaniem należytej staranności zawodowej oraz że informacje zawarte w częściach prospektu, za których sporządzenie odpowiedzialny jest podmiot sporządzający prospekt, są prawdziwe i rzetelne i nie pomijają żadnych faktów ani okoliczności, których ujawnienie w prospekcie jest wymagane przepisami prawa,

5) w przypadku podmiotów uprawnionych do badania, dla każdego podmiotu oddzielnie:

a) nazwy (firmy), siedziby i adresu oraz podstawy uprawnień podmiotu uprawnionego, wydającego opinię o badanych sprawozdaniach finansowych lub skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych, zamieszczonych w prospekcie, wraz z numerami telekomunikacyjnymi (telefon, telefaks, adres głównej strony internetowej),

b) imion i nazwisk oraz adresów, funkcji i podstawy uprawnień osób fizycznych działających w imieniu podmiotu uprawnionego – w zakresie ich odpowiedzialności za opinie o prawidłowości, rzetelności i jasności sprawozdań finansowych emitenta lub skonsolidowanych sprawozdań finansowych, zawartych w prospekcie,

c) imion i nazwisk oraz adresów i podstawy uprawnień biegłych rewidentów dokonujących badania sprawozdań finansowych lub skonsolidowanych sprawozdań finansowych emitenta,

d) opisu powiązań podmiotu uprawnionego do badania oraz osób fizycznych działających w imieniu tego podmiotu i na jego rzecz z emitentem, podmiotem dominującym lub wprowadzającym,

e) własnoręcznie podpisanego oświadczenia osób wymienionych w lit. b), stwierdzającego, że podmiot uprawniony do badania został wybrany zgodnie z przepisami prawa oraz że podmiot ten spełnia warunki do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badaniu,

f) własnoręcznie podpisanego oświadczenia osób wymienionych w lit. c), stwierdzającego, że osoby te spełniają warunki do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badaniu,

g) własnoręcznie podpisanego oświadczenia o odpowiedzialności osób wymienionych w lit. b) i c), stwierdzającego, że:

– sprawozdanie finansowe i skonsolidowane sprawozdanie finansowe, zamieszczone w prospekcie, podlegały ich badaniu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i normami zawodowymi oraz że na podstawie przeprowadzonego badania wyraziły one opinie lub opinię o prawidłowości, rzetelności i jasności sprawozdania finansowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego, których pełna treść jest przedstawiona w dalszej części prospektu, ze wskazaniem rodzaju opinii, jaką uzyskały te sprawozdania,

– porównywalne dane finansowe i porównywalne skonsolidowane dane finansowe, zamieszczone w prospekcie, zostały sporządzone w sposób zapewniający ich porównywalność przez zastosowanie jednolitych zasad (polityki) rachunkowości we wszystkich prezentowanych okresach, zgodnych z zasadami (polityką) rachunkowości stosowanymi przez emitenta lub grupę kapitałową za ostatni okres oraz przez ujęcie korekt błędów podstawowych w okresach, których one dotyczą, bez względu na okres, w którym zostały ujęte w księgach rachunkowych, oraz że uzgodnienie danych porównywalnych, zamieszczonych w prospekcie, do pozycji zbadanych sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych rzetelnie odzwierciedla dokonane przekształcenie, zaś dane porównywalne zamieszczone w prospekcie wynikają ze zbadanych sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych, po uwzględnieniu korekt doprowadzających do porównywalności z tytułu zmian zasad (polityki) rachunkowości i korekt błędów podstawowych,

– forma prezentacji sprawozdania finansowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz danych porównywalnych, zamieszczonych w prospekcie, i zakres ujawnionych w nich danych są zgodne z wymogami rozporządzenia,

6) w przypadku oferującego papiery wartościowe objęte prospektem:

a) nazwy (firmy), siedziby oraz adresu oferującego, wraz z numerami telekomunikacyjnymi (telefon, telefaks, adres poczty elektronicznej i głównej strony internetowej),

b) imion i nazwisk, adresów i funkcji osób fizycznych działających w imieniu oferującego,

c) opisu powiązań oferującego oraz osób fizycznych działających w imieniu oferującego z emitentem, jego podmiotem dominującym lub wprowadzającym,

d) własnoręcznie podpisanego oświadczenia o odpowiedzialności osób wymienionych w lit. b), stwierdzającego, że oferujący dołożył należytej zawodowej staranności przy przygotowaniu i przeprowadzeniu wprowadzania papierów wartościowych do publicznego obrotu.

2. W przypadku gdy:

1) opinia o badanym sprawozdaniu finansowym lub skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym zawiera dodatkowe objaśnienia, zastrzeżenia lub jest opinią negatywną – w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 1 pkt 5 lit. g), przytacza się te dodatkowe objaśnienia, zastrzeżenia lub tę opinię negatywną w całości,

2) prospekt, oprócz sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych emitenta, zawiera inne informacje lub dane finansowe, które podlegały badaniu lub przeglądowi przez osoby wymienione w ust. 1 pkt 5 lit. b) i c) lub osoby te wyraziły o nich opinię lub raport o innym charakterze, zawarte w prospekcie – w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 1 pkt 5 lit. g), wskazuje się również te dodatkowe informacje i dane.

§ 35.
1. W rozdziale „Dane o emisji", z zastrzeżeniem ust. 2–4, zamieszcza się co najmniej:

1) szczegółowe określenie rodzajów, liczby oraz łącznej wartości emitowanych papierów wartościowych, z wyszczególnieniem rodzajów uprzywilejowania, wszelkich ograniczeń co do przenoszenia praw z papierów wartościowych oraz zabezpieczeń lub świadczeń dodatkowych,

2) łączne określenie kosztów, jakie zostały zaliczone do szacunkowych kosztów emisji, według wzoru zawartego w załączniku nr 3 do rozporządzenia, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale przynajmniej na:

a) koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty,

b) koszty wynagrodzenia subemitentów, oddzielnie dla każdego z subemitentów,

c) koszty sporządzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztu doradztwa,

d) szacunkowy koszt promocji planowanej oferty

– wraz z metodami rozliczenia tych kosztów w księgach rachunkowych i sposobem ujęcia w sprawozdaniu finansowym emitenta,

3) określenie podstawy prawnej emisji papierów wartościowych i ich wprowadzenia do publicznego obrotu, ze wskazaniem:

a) organu lub osób uprawnionych do podjęcia decyzji o emisji papierów wartościowych i ich wprowadzeniu do publicznego obrotu,

b) daty i formy podjęcia decyzji o emisji, z przytoczeniem jej treści lub treści co najmniej tego fragmentu, który odnosi się do emisji,

4) wskazanie, czy ma zastosowanie prawo pierwszeństwa do objęcia akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy, określenie przyczyn wyłączeń lub ograniczeń tego prawa oraz wskazanie osób, na których korzyść wyłączenie lub ograniczenie zostało ustanowione,

5) oznaczenie dat, od których akcje wprowadzane do publicznego obrotu mają uczestniczyć w dywidendzie,

6) w przypadku programu motywacyjnego – wskazanie kryteriów i warunków, jakie muszą spełniać osoby uprawnione, oraz warunków umowy, na podstawie których udostępniane są oferowane papiery wartościowe, ze wskazaniem miejsca w prospekcie, w którym szczegółowo opisany został program motywacyjny,

7) wskazanie praw z oferowanych papierów wartościowych, przewidzianych świadczeń dodatkowych na rzecz emitenta ciążących na nabywcy, a także przewidzianych w statucie lub przepisach prawa obowiązkach uzyskania przez nabywcę lub zbywcę odpowiednich zezwoleń lub obowiązku dokonania określonych zawiadomień,

8) informacje o zasadach opodatkowania dochodów związanych z posiadaniem i obrotem wprowadzanymi do publicznego obrotu papierami wartościowymi,

9) wskazanie stron umów o subemisję usługową lub inwestycyjną oraz istotnych postanowień tych umów, z przedstawieniem informacji według wzoru zawartego w załączniku nr 5 do rozporządzenia, w przypadku gdy emitent zawarł takie umowy,

10) wskazanie, czy emitent zawarł umowę określoną w art. 96 ustawy, z określeniem:

a) daty zawarcia umowy,

b) terminu wystawienia pierwszych kwitów depozytowych,

c) liczby akcji objętych programem emisji kwitów depozytowych, wraz z liczbą głosów na walnym zgromadzeniu, które z nich wynikały w chwili rozpoczęcia programu emisji kwitów depozytowych,

d) liczby akcji przypadających na jeden kwit depozytowy,

e) zamierzonych i osiągniętych przez emitenta akcji celów w wyniku realizacji programu emisji kwitów depozytowych,

f) istniejących ograniczeń w przenoszeniu własności kwitów depozytowych,

g) rynku, na którym są notowane kwity depozytowe,

h) nazwy (firmy) domu depozytowego,

11) wskazanie, czy emitent ma zamiar zawrzeć umowę określoną w art. 96 ustawy, z określeniem:

a) przewidywanej daty zawarcia umowy,

b) przewidywanego terminu wystawienia kwitów depozytowych,

c) planowanej liczby akcji objętych programem emisji kwitów depozytowych, wraz z liczbą głosów na walnym zgromadzeniu, które z nich będą wynikały w chwili rozpoczęcia programu emisji kwitów depozytowych,

d) liczby akcji przypadających na jeden kwit depozytowy,

e) celów, które zamierza osiągnąć emitent akcji w związku z programem emisji kwitów depozytowych,

f) przewidywanych ograniczeń w przenoszeniu własności kwitów depozytowych,

g) rynku, na którym planuje się notowania kwitów depozytowych,

h) nazwy (firmy) domu depozytowego,

12) określenie zasad dystrybucji oferowanych papierów wartościowych, w tym co najmniej wskazanie:

a) osób, do których kierowana jest oferta,

b) terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji lub sprzedaży,

c) zasad, miejsc i terminów składania zapisów oraz terminu związania zapisem,

d) zasad, miejsc i terminów dokonywania wpłat oraz skutków prawnych niedokonania wpłaty w oznaczonym terminie lub wniesienia wpłaty niepełnej,

e) terminów i szczegółowych zasad przydziału,

f) zasad oraz terminów rozliczenia wpłat i zwrotu nadpłaconych kwot,

g) przypadków, w których oferta może nie dojść do skutku lub emitent może odstąpić od jej przeprowadzenia,

h) sposobu i formy ogłoszenia o dojściu lub niedojściu oferty do skutku oraz sposobu i terminu zwrotu wpłaconych kwot,

i) sposobu i formy ogłoszenia o odstąpieniu od przeprowadzenia oferty lub jej odwołaniu,

13) wskazanie rynku regulowanego, na który emitent planuje wprowadzić papiery wartościowe do wtórnego obrotu, ze wskazaniem planowanego terminu rozpoczęcia obrotu oraz decyzji dotyczących dopuszczenia papierów wartościowych do obrotu na tym rynku,

14) informację, że emitent nie będzie udzielał pożyczek, zabezpieczeń, zaliczkowych wypłat, jak również w jakiejkolwiek innej formie bezpośrednio lub pośrednio nie będzie finansował nabycia lub objęcia emitowanych przez siebie akcji.

2. W przypadku gdy prospekt emisyjny zawiera jednocześnie różnego rodzaju oferty, informacje, o których mowa w ust. 1, należy przedstawić oddzielnie dla każdego rodzaju oferty, chyba że charakter ofert powoduje konieczność przedstawienia tych informacji łącznie.

3. W przypadku wprowadzania do publicznego obrotu innych, poza oferowanymi, papierów wartościowych, przedstawia się odpowiednio informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 3–5, 7–8, 10, 11 i 13, dla wszystkich emisji (serii) tych papierów.

4. W przypadku wprowadzania do publicznego obrotu obligacji zamiennych lub akcji wydawanych w zamian za te obligacje, w rozdziale „Dane o emisji" należy zamieścić informacje odnośnie do akcji wydawanych w zamian za obligacje w zakresie określonym w ust. 1 oraz informacje odnośnie do obligacji zamiennych w zakresie określonym w § 78 ust. 1 pkt 5 i 6, § 80 ust. 1 pkt 1, 3–13, 15, 17 i 18, ze wskazaniem terminów zamiany obligacji na akcje i sposobu przeliczania obligacji na akcje.

§ 36.
W rozdziale „Dane o emitencie" zamieszcza się co najmniej:

1) nazwę (firmę), formę prawną, kraj siedziby, siedzibę i adres emitenta, wraz z numerami telekomunikacyjnymi, adresem głównej strony internetowej, identyfikatorem według właściwej klasyfikacji statystycznej oraz numerem według właściwej identyfikacji podatkowej, a jeżeli emitent posiada wydzielone oddziały, istotne dla działalności emitenta – ich wskazanie, wraz z adresami,

2) wskazanie czasu trwania emitenta, jeżeli jest oznaczony,

3) określenie poprzednich form prawnych emitenta oraz dat i podstaw prawnych zmiany formy prawnej – w przypadku dokonania takiej zmiany,

4) wskazanie przepisów prawa, na podstawie których został utworzony emitent,

5) wskazanie sądu, który wydał postanowienie o wpisie do właściwego rejestru, a w przypadku gdy emitent jest podmiotem, którego utworzenie wymagało uzyskania zezwolenia – przedmiot i numer zezwolenia, ze wskazaniem organu, który je wydał,

6) opis historii emitenta i jego poprzedników prawnych, z przytoczeniem liczby i krótkiej charakterystyki (opisu) założycieli emitenta,

7) określenie rodzajów i wartości kapitałów (funduszy) własnych emitenta oraz zasad ich tworzenia,

8) określenie podstawowych zasad polityki emitenta co do wypłaty dywidendy w okresie ostatnich 3 lat obrotowych, ze wskazaniem wysokości dywidendy uchwalonej i wypłacanej w związku z podziałem wyniku finansowego netto, za każdy rok obrotowy oddzielnie, oraz zasad prowadzenia polityki co do wypłaty dywidendy w przyszłości w okresie 3 lat, wraz z określeniem zasad dystrybucji dywidendy obejmującym:

a) termin podejmowania przez walne zgromadzenie decyzji o wypłacie dywidendy,

b) sposób ogłaszania informacji o odbiorze dywidendy,

c) warunki odbioru dywidendy,

d) istniejące uprzywilejowania co do dywidendy,

9) oznaczenie liczby i rodzaju akcji tworzących kapitał zakładowy, ich wartości nominalnej i ceny emisyjnej,

10) informacje o nieopłaconej części kapitału zakładowego,

11) szczegółowe informacje dotyczące wszelkich zmian kapitału zakładowego spółki i jej poprzednika prawnego w okresie co najmniej ostatnich 3 lat,

12) dokładny opis wszelkich wkładów niepieniężnych, wniesionych do spółki w okresie ostatnich 5 lat, ze wskazaniem osób wnoszących wkład, podmiotów uprawnionych badających wycenę tych wkładów oraz ustaleń zawartych w opinii o badanym wkładzie niepieniężnym,

13) informacje o przewidywanych zmianach kapitału zakładowego w wyniku realizacji przez obligatariuszy uprawnień z obligacji zamiennych lub z obligacji dających pierwszeństwo do objęcia w przyszłości nowych emisji akcji, ze wskazaniem wartości warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego oraz terminu wygaśnięcia praw obligatariuszy do nabycia tych akcji,

14) wskazanie liczby akcji i wartości kapitału zakładowego, o które – na podstawie statutu przewidującego upoważnienie zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego, w granicach kapitału docelowego – może być podwyższony kapitał zakładowy, jak również liczby akcji i wartości kapitału zakładowego, o które w dacie aktualizacji prospektu może być jeszcze podwyższony kapitał zakładowy w tym trybie,

15) wskazanie liczby, wartości nominalnej i wartości ewidencyjnej wszystkich akcji emitenta będących jego własnością lub własnością innej jednostki należącej do jego grupy kapitałowej, wraz z podaniem celu posiadania tych akcji,

16) w przypadku gdy w okresie ostatnich 3 lat obrotowych spółka nabyła własne akcje w celu zapobieżenia, bezpośrednio zagrażającej spółce, poważnej szkodzie – wskazanie przyczyny nabycia, terminu nabycia oraz wartości nominalnej nabytych akcji i ich udziału w kapitale zakładowym; w przypadku gdy na podstawie odrębnych przepisów istnieje taki obowiązek – podanie wartości świadczenia spełnionego w zamian za nabyte akcje,

17) wskazanie, na jakich rynkach papierów wartościowych są lub były notowane papiery wartościowe emitenta lub wystawiane w związku z nimi kwity depozytowe, również poza rynkiem regulowanym, z oznaczeniem wszystkich dat wydania przez uprawnione organy decyzji o dopuszczeniu tych papierów do notowań,

18) przedstawienie, za ostatnie 3 lata, notowań papierów wartościowych emitenta na rynkach papierów wartościowych, na których obrót był najwyższy, z podaniem co najmniej średniej notowań z każdego kwartału w porównaniu z głównym indeksem na danym rynku lub indeksem branżowym, w skład którego wchodzą papiery wartościowe emitenta, odzwierciedlającym tendencje panujące w tym okresie,

19) informacje o złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości, ogłoszeniu upadłości, złożeniu podania o otwarcie postępowania układowego, otwarciu postępowania likwidacyjnego, zawieszeniu postępowania układowego lub jego umorzeniu w odniesieniu do emitenta lub jednostki od niego zależnej w okresie ostatnich 5 lat, wraz ze wskazaniem wyników tych postępowań, lub w przypadku ich trwania – ewentualnych skutków finansowych dla emitenta po zakończeniu postępowania,

20) informacje o wpisaniu danych dotyczących przedsiębiorstwa emitenta do działu 4 rejestru przedsiębiorców, zgodnie z ustawą o KRS,

21) opis powiązań organizacyjnych lub kapitałowych emitenta z innymi podmiotami, mających istotny wpływ na jego działalność, a także określenie roli emitenta w grupie kapitałowej, w której jest jednostką dominującą, ze wskazaniem wszystkich jednostek jego grupy kapitałowej z podaniem w stosunku do nich co najmniej informacji określonych w pkt 1 i 5, a także określeniem rodzajów i wartości kapitałów własnych; ponadto wskazanie rodzaju dominacji i roku jej uzyskania przez emitenta, udziału emitenta w ich kapitale i głosach na walnym zgromadzeniu oraz informację, czy dana jednostka została objęta ostatnim skonsolidowanym, zbadanym przez podmiot uprawniony do badania, sprawozdaniem finansowym, zamieszczonym w prospekcie, oraz opis i schemat struktury grupy kapitałowej z określeniem charakteru powiązań pomiędzy poszczególnymi jednostkami z grupy kapitałowej,

22) w przypadku spółki komandytowo-akcyjnej – po informacjach określonych w pkt 12 – opis wkładów wnoszonych przez każdego komplementariusza, z podaniem ich wartości, oraz wskazanie osób uprawnionych badających wycenę tych wkładów, wraz z ustaleniami zawartymi w opinii o badanym wkładzie.

§ 37.
1. W rozdziale „Dane o działalności emitenta", z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, zamieszcza się co najmniej:

1) informacje o podstawowych produktach, towarach lub usługach, wraz z ich określeniem wartościowym i ilościowym oraz udziałem poszczególnych grup produktów, towarów i usług albo, jeżeli jest to istotne, poszczególnych produktów, towarów i usług w przychodach ze sprzedaży ogółem dla grupy kapitałowej i emitenta w podziale na segmenty działalności, za okres objęty zbadanym sprawozdaniem finansowym i zbadanym skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym, porównywalnymi danymi finansowymi i skonsolidowanymi porównywalnymi danymi finansowymi, zamieszczonymi w prospekcie, oraz za okres objęty informacjami finansowymi, o których mowa w § 42,

2) informacje o głównych rynkach zbytu, w podziale na krajowe i zagraniczne, według asortymentu produktów, towarów lub usług,

3) informacje o wartości sprzedaży, z podziałem na rodzaje działalności gospodarczej i strukturę geograficzną rynków zbytu, za okres objęty zbadanym sprawozdaniem finansowym i zbadanym skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym, porównywalnymi danymi finansowymi i skonsolidowanymi porównywalnymi danymi finansowymi zamieszczonymi w prospekcie oraz za okres objęty informacjami finansowymi, o których mowa w § 42,

4) informacje o źródłach zaopatrzenia w materiały do produkcji, towary oraz w usługi, z wyszczególnieniem procentowego udziału głównych dostawców oraz ich struktury asortymentowej i geograficznej,

5) informacje o uzależnieniu od jednego lub kilku odbiorców lub dostawców, a w przypadku gdy udział jednego z nich osiąga co najmniej 10% przychodów ze sprzedaży ogółem lub kosztów ogółem lub gdy zachodzą inne okoliczności stwarzające możliwość uzależnienia od danego odbiorcy lub dostawcy – wskazanie nazwy (firmy) dostawcy lub odbiorcy, jego udziału w sprzedaży lub zaopatrzeniu oraz jego powiązań z emitentem,

6) opis znaczących umów, w tym umów ubezpieczenia, współpracy lub kooperacji, z wyłączeniem umów, o których mowa w pkt 11, zawierający co najmniej następujące informacje:

a) datę zawarcia umowy,

b) oznaczenie stron umowy,

c) oznaczenie przedmiotu umowy,

d) istotne warunki umowy, ze szczególnym uwzględnieniem warunków finansowych umowy, w tym także wskazanie określonych przez strony specyficznych warunków, charakterystycznych dla tej umowy, w szczególności tych, które odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla danego typu umów,

e) w przypadku zawarcia w okresie ostatnich 12 miesięcy do dnia sporządzenia lub dnia aktualizacji danych zawartych w prospekcie emisyjnym wielu umów z jednym podmiotem lub z jednostkami od niego zależnymi, których łączna wartość spełnia kryterium znaczącej umowy – informacje o łącznej wartości wszystkich umów zawartych z tymi podmiotami w okresie ostatnich 12 miesięcy oraz informacje określone

w lit. a)–d) – w odniesieniu do umowy o największej wartości,

f) w przypadku zawarcia przez emitenta znaczącej umowy, z zastrzeżeniem warunku lub terminu – dodatkowo określenie zastrzeżonego warunku lub terminu, ze wskazaniem, czy jest on rozwiązujący czy zawieszający,

g) o przyjętym przez emitenta kryterium będącym podstawą uznania umowy za znaczącą,

7) opis istotnych umów, w tym umów ubezpieczenia, współpracy lub kooperacji, z wyłączeniem umów, o których mowa w pkt 11, zawierający co najmniej następujące informacje:

a) datę zawarcia umowy,

b) oznaczenie stron umowy,

c) oznaczenie przedmiotu umowy,

d) istotne warunki umowy, ze szczególnym uwzględnieniem warunków finansowych umowy, w tym także wskazanie określonych przez strony specyficznych warunków, charakterystycznych dla tej umowy, w szczególności tych, które odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla danego typu umów,

8) informacje o najistotniejszych posiadanych koncesjach lub zezwoleniach na prowadzenie działalności gospodarczej oraz pozwoleniach na korzystanie ze środowiska naturalnego,

9) informacje o najistotniejszych posiadanych patentach, licencjach i znakach towarowych, z opisem ich roli w prowadzonej przez emitenta działalności gospodarczej,

10) opis głównych inwestycji krajowych i zagranicznych emitenta, w tym inwestycji kapitałowych, dokonanych przez emitenta, a także uczestnictwa we wspólnych przedsięwzięciach, spółkach, fundacjach, stowarzyszeniach – za okres objęty zbadanym sprawozdaniem finansowym i zbadanym skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym, porównywalnymi danymi finansowymi i skonsolidowanymi porównywalnymi danymi finansowymi, zamieszczonymi w prospekcie, oraz za okres objęty informacjami finansowymi, o których mowa w § 42 – a także wskazanie źródeł i metod finansowania tych inwestycji,

11) informacje o zawartych istotnych umowach: kredytu, pożyczki, poręczenia, gwarancji oraz o istotnych zobowiązaniach wekslowych, zobowiązaniach wynikających z praw pochodnych lub innych instrumentów finansowych, zobowiązaniach wynikających z emitowanych dłużnych papierów wartościowych oraz innych istotnych zobowiązaniach emitenta,

12) opis posiadanych przez emitenta nieruchomości, zawierający ich przybliżoną łączną powierzchnię całkowitą, a w odniesieniu do nieruchomości mających istotne znaczenie dla działalności emitenta, odrębnie dla każdej z nich, informacje określające:

a) wielkość i strukturę nieruchomości,

b) tytuł prawny,

c) ustanowione obciążenia,

d) wskazanie przyczyn, dla których nieruchomość uznana została przez emitenta za mającą istotne znaczenie dla jego działalności,

13) informacje za okres ostatnich 5 lat obrotowych, do dnia sporządzenia lub dnia aktualizacji danych zawartych w prospekcie, o wszczętych postępowaniach:

a) upadłościowym, układowym, ugodowym, egzekucyjnym lub likwidacyjnym wobec emitenta, a także akcjonariusza, posiadającego co najmniej 5% akcji lub ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy bądź spółki zależnej od emitenta,

b) w których stroną jest emitent lub akcjonariusz, posiadający co najmniej 5% akcji lub ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy emitenta,

c) przed organami administracji w związku z prowadzoną przez emitenta działalnością,

– jeżeli wynikłych postępowań ma lub może mieć istotce znaczenie dla działalności emitenta.

2. W przypadku gdy emitent jest jednostką dominującą, a charakter powiązań w grupie kapitałowej na to pozwala, informacje określone w ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 3, odnośnie do grupy kapitałowej emitenta, przedstawia się w prospekcie tak, jakby grupa kapitałowa stanowiła jedną jednostkę, z odrębnym ujawnieniem udziału emitenta.

3. W przypadku gdy jednostka z grupy kapitałowej emitenta ma istotny wpływ na działalność grupy kapitałowej emitenta lub kapitał własny tej jednostki wynosi co najmniej 15% łącznej wartości skonsolidowanych kapitałów własnych grupy kapitałowej emitenta lub wynik finansowy netto tej jednostki wynosi co najmniej 15% skonsolidowanego wyniku finansowego grupy kapitałowej emitenta – w prospekcie zamieszcza się w odniesieniu do tej jednostki co najmniej informacje określone w ust. 1 pkt 1–6 i 10–13.

§ 38.
1. W rozdziale „Oceny i perspektywy rozwoju emitenta”, z zastrzeżeniem ust. 2, zamieszcza się co najmniej:

1) ocenę zarządzania zasobami finansowymi, ze szczególnym uwzględnieniem zdolności wywiązywania się z zaciągniętych zobowiązań za okres objęty zbadanym sprawozdaniem finansowym i zbadanym skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym, porównywalnymi danymi finansowymi i skonsolidowanymi porównywalnymi danymi finansowymi, zamieszczonymi w prospekcie, oraz za okres objęty informacjami finansowymi, o których mowa w § 42, ze wskazaniem ewentualnych zagrożeń oraz działań, jakie emitent podjął lub zamierza podjąć w celu przeciwdziałania tym zagrożeniom,

2) ocenę czynników i nietypowych zdarzeń mających wpływ na wyniki z działalności gospodarczej, za okres objęty zbadanym sprawozdaniem finansowym i zbadanym skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym, porównywalnymi danymi finansowymi i skonsolidowanymi porównywalnymi danymi finansowymi, zamieszczonymi w prospekcie, oraz za okres objęty informacjami finansowymi, o których mowa w § 42, z określeniem stopnia wpływu tych czynników lub nietypowych zdarzeń na osiągnięte wyniki,

3) opis kierunków zmian w działalności gospodarczej w okresie od sporządzenia ostatniego sprawozdania finansowego zamieszczonego w prospekcie do daty sporządzenia prospektu lub daty aktualizacji danych zawartych w prospekcie, z uwzględnieniem istotnych zmian w poziomie produkcji, sprzedaży, zapasów i zamówień, kosztów i cen sprzedaży,

4) charakterystykę zewnętrznych i wewnętrznych czynników istotnych dla rozwoju przedsiębiorstwa emitenta oraz opis perspektyw rozwoju działalności gospodarczej emitenta co najmniej do końca roku obrotowego, z uwzględnieniem elementów wypracowanej przez niego strategii rynkowej,

5) przedstawienie strategii rozwoju i zamierzeń inwestycyjnych emitenta i jego grupy kapitałowej na najbliższe lata oraz oceny możliwości realizacji zamierzeń inwestycyjnych, w tym inwestycji kapitałowych, w porównaniu do wielkości posiadanych środków, z uwzględnieniem możliwych zmian w strukturze finansowania tej działalności,

6) w przypadku zamieszczenia w prospekcie prognozy wyników finansowych emitenta lub jego grupy kapitałowej – informacje dotyczące:

a) prognozowanych wyników,

b) okresu, którego prognoza dotyczy,

c) podstaw i istotnych założeń tej prognozy,

d) sposobu monitorowania przez emitenta możliwości realizacji prognozowanych wyników,

e) okresów, w jakich emitent będzie dokonywał oceny możliwości realizacji prognozowanych wyników oraz ewentualnej korekty prezentowanej prognozy, wraz ze wskazaniem kryteriów tej oceny oraz

– opinię biegłego o kompletności i rzetelności przyjętych przez emitenta podstaw i istotnych założeń prognozy wyników finansowych, w przypadku jej sporządzenia, bądź informację o niepoddaniu prognozy takiej ocenie, albo raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych stwierdzający, czy prognozy wyników finansowych zostały właściwie zestawione na podstawie przedstawionych przez emitenta podstaw i założeń oraz czy zastosowane do sporządzenia prognozy wyników finansowych zasady (polityka) rachunkowości są zgodne z zasadami (polityką) rachunkowości stosowanymi przez emitenta bądź informację o niepoddaniu prognozy takiej ocenie,

7) w przypadku wprowadzania obligacji zamiennych lub akcji wydawanych w zamian za te obligacje – harmonogram i przewidywania co do możliwości spłaty zobowiązań ciążących na emitencie z tytułu wyemitowanych lub emitowanych w przyszłości obligacji zamiennych oraz innych zobowiązań ciążących na emitencie z tytułu wyemitowanych papierów dłużnych, z uwzględnieniem specyfiki działalności emitenta.

2. W przypadku gdy emitent jest jednostką dominującą, a charakter powiązań w grupie kapitałowej na to pozwala, informacje określone w ust. 1, odnośnie do grupy kapitałowej emitenta, przedstawia się w prospekcie tak, jakby grupa kapitałowa stanowiła jedną jednostkę, z odrębnym ujawnieniem udziału emitenta.

§ 39.
W rozdziale „Dane o organizacji emitenta, osobach zarządzających, osobach nadzorujących oraz znacznych akcjonariuszach” zamieszcza się co najmniej:

1) opis podstawowych zasad zarządzania przedsiębiorstwem emitenta i jego grupy kapitałowej,

2) informacje o strukturze zatrudnienia w przedsiębiorstwie emitenta,

3) w odniesieniu do osób zarządzających i osób nadzorujących przedsiębiorstwo emitenta:

a) imię, nazwisko, adres, wiek, nr PESEL, pełnioną funkcję w przedsiębiorstwie oraz termin upływu kadencji, na jaką zostali powołani,

b) zasady i warunki zatrudnienia,

c) posiadane wykształcenie, kwalifikacje i zajmowane wcześniej stanowiska, wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej,

d) wskazanie innej działalności wykonywanej poza przedsiębiorstwem emitenta, jeżeli jest w stosunku do niej konkurencyjna, oraz wskazanie, czy osoba ta jest wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub spółce osobowej bądź członkiem organu spółki kapitałowej lub jest członkiem organu jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej,

e) informacje o wpisie odnośnie do osoby zarządzającej lub nadzorującej, zamieszczonym w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS,

f) wskazanie, czy osoby te pełniły w przeszłości funkcje osób nadzorujących lub zarządzających w podmiotach, które w okresie kadencji tych osób znalazły się w stanie upadłości lub likwidacji,

4) określenie łącznej liczby, wartości nominalnej oraz procentowego udziału w kapitale zakładowym i w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu wszystkich akcji (udziałów) emitenta oraz akcji i udziałów w jednostkach jego grupy kapitałowej, a w innych podmiotach gospodarczych –jeżeli zapewniają co najmniej 1% głosów na walnym zgromadzeniu, będących w posiadaniu osób, o których mowa w pkt 3, dla każdej osoby oddzielnie,

5) informacje o zamiarach osób, o których mowa w pkt 3, dotyczących zbycia lub nabycia w przyszłości posiadanych przez siebie akcji lub udziałów emitenta lub jednostek jego grupy kapitałowej,

6) dane o akcjonariuszach posiadających bezpośrednio lub pośrednio poprzez podmioty zależne powyżej 5%, a nie więcej niż 50% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu emitenta lub akcji w jego kapitale zakładowym, ze wskazaniem w szczególności:

a) nazwy (firmy) lub imienia i nazwiska, nr PESEL, kraju siedziby, siedziby i adresu (miejsca zamieszkania),

b) liczby posiadanych akcji i liczby głosów na walnym zgromadzeniu, z podziałem na posiadane bezpośrednio i pośrednio poprzez jednostki zależne,

c) zasad uprzywilejowania posiadanych akcji,

d) prowadzonej działalności,

e) powiązań umownych z emitentem, w tym również poprzez porozumienia zawarte z innymi osobami,

f) przewidywanej liczby akcji i głosów na walnym zgromadzeniu oraz ich procentowego udziału w kapitale zakładowym i w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu po wprowadzeniu papierów wartościowych do publicznego obrotu lub po przeprowadzeniu subskrypcji bądź sprzedaży,

g) dat lub okresów, w jakich akcje były nabywane, oraz ceny ich nabycia,

7) dane o akcjonariuszach posiadających bezpośrednio lub pośrednio poprzez podmioty zależne ponad 50% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu emitenta lub akcji w jego kapitale zakładowym, ze wskazaniem w szczególności:

a) informacji, o których mowa w pkt 6,

b) powiązań gospodarczych pomiędzy emitentem a akcjonariuszem i osobami z nim powiązanymi – w przypadku osoby fizycznej,

c) miejsca zamieszczenia w prospekcie informacji o podmiocie dominującym – w przypadku osoby prawnej,

8) dane o podmiotach, o których mowa w art. 158a ust. 3 ustawy w zakresie określonym w pkt 7,

9) dane o obligatariuszach posiadających obligacje z prawem pierwszeństwa, którzy w wyniku wykorzystania prawa do objęcia akcji emitenta mogą uzyskać co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu emitenta lub akcji w jego kapitale zakładowym, ze wskazaniem informacji, o których mowa w pkt 6 – w przypadku gdy emitent wyemitował obligacje z prawem pierwszeństwa,

10) dane o obligatariuszach posiadających obligacje zamienne na akcje emitenta, którzy w wyniku zamiany obligacji na akcje emitenta mogą uzyskać co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu emitenta lub akcji w jego kapitale zakładowym, ze wskazaniem informacji, o których mowa w pkt 6 – w przypadku gdy emitent wyemitował obligacje zamienne na akcje,

11) w przypadku gdy emitentem jest spółka komandytowo-akcyjna, po informacjach określonych w pkt 3:

a) nazwiska i imiona albo nazwy (firmy) komplementariuszy oraz ich siedziby, adresy albo adresy do doręczeń,

b) nazwiska i imiona osób uprawnionych do reprezentowania spółki i sposób reprezentacji – w przypadku gdy komplementariusze powierzyli prowadzenie spraw spółki tylko niektórym spośród siebie,

c) opis okoliczności dotyczących ograniczenia zdolności komplementariuszy do czynności prawnych, jeżeli takie istnieją,

d) opis praw i obowiązków komplementariuszy i komandytariuszy,

e) w przypadku gdy komplementariuszem jest osoba prawna, co najmniej informacje, o których mowa w pkt 3, 6 i 7 oraz w § 36 pkt 1, 5, 9, 21 i § 37 ust. 1 pkt 1–3, 5–12.

§ 40.
1. W rozdziale „Sprawozdania finansowe”, z zastrzeżeniem ust. 2–12, zamieszcza się:

1) sprawozdanie finansowe emitenta, zbadane zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi, sporządzone na dzień bilansowy poprzedzający datę złożenia prospektu do Komisji o nie więcej niż 12 miesięcy, oraz porównywalne dane finansowe co najmniej za 1 rok obrotowy poprzedzający okres objęty tym sprawozdaniem, sporządzone na podstawie sprawozdań finansowych, zbadanych zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi,

2) skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej emitenta, zbadane zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi, sporządzone na dzień bilansowy poprzedzający datę złożenia prospektu do Komisji o nie więcej niż 12 miesięcy oraz porównywalne skonsolidowane dane finansowe co najmniej za 1 rok obrotowy, poprzedzający okres objęty tym sprawozdaniem, sporządzone na podstawie skonsolidowanych sprawozdań finansowych, zbadanych zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi,

3) informacje, o których mowa w pkt 1 i 2, uzupełnione o porównywalne dane finansowe lub porównywalne skonsolidowane dane finansowe prawnych poprzedników emitenta, sporządzone na podstawie ich sprawozdań finansowych lub skonsolidowanych sprawozdań finansowych, zbadanych zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi – w przypadku gdy emitent prowadzi działalność krócej niż przez okres, za który wymagane jest przedstawienie sprawozdania finansowego i porównywalnych danych finansowych lub skonsolidowanego sprawozdania finansowego i porównywalnych skonsolidowanych danych finansowych, o których mowa w pkt 1 i 2, a jego prawnym poprzednikiem była inna osoba prawna, lub nastąpiła zmiana formy prawnej (przekształcenie),

4) sprawozdanie finansowe emitenta na dzień bilansowy nie wcześniejszy niż dzień dokonania rejestracji zmiany statutu odnośnie do zmiany wartości kapitału zakładowego lub zmiany formy prawnej (przekształcenia), zbadane przez podmiot uprawniony do badania, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi – w przypadku gdy zmiana ta nastąpiła w terminie, który uniemożliwia uwzględnienie jej w sprawozdaniach, o których mowa w pkt 1 i 2, z zastrzeżeniem pkt 5,

5) w przypadku emisji akcji wydawanych w zamian za obligacje zamienne – sprawozdanie finansowe sporządzone na dzień bilansowy nie wcześniejszy niż dzień dokonania emisji obligacji zamiennych, o ile emisja ta nastąpiła w terminie, który uniemożliwia uwzględnienie jej w sprawozdaniach, o których mowa w pkt 1 i 2,

6) opinie (opinię) podmiotu uprawnionego do badania, w których stwierdza się, że sprawozdanie finansowe i skonsolidowane sprawozdanie finansowe, o których mowa w pkt 1–5, są prawidłowe, rzetelne i jasne oraz o tym, że wskazane tam porównywalne dane finansowe i porównywalne skonsolidowane dane finansowe są sporządzone zgodnie z wymogami rozporządzenia,

7) opinie podmiotów uprawnionych do badania o prawidłowości, rzetelności i jasności sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych emitenta oraz odpowiednio prawnych poprzedników emitenta, będących podstawą sporządzenia porównywalnych danych finansowych i porównywalnych skonsolidowanych danych finansowych, o których mowa w pkt 1–5.

2. W przypadku gdy papiery wartościowe emitenta lub kwity depozytowe wystawiane w związku z papierami wartościowymi emitenta są notowane na rynku regulowanym poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo emitent zamierza lub ubiega się o ich dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – we wstępie do sprawozdania finansowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego zamieszcza się wskazanie i objaśnienie różnic w wartości ujawnionych danych, dotyczących co najmniej kapitału własnego (aktywów netto) i wyniku finansowego netto, oraz istotnych różnic dotyczących przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, pomiędzy informacjami, o których mowa w ust. 1 pkt 1–5, a sprawozdaniami finansowymi i porównywalnymi danymi finansowymi oraz skonsolidowanymi sprawozdaniami finansowymi i porównywalnymi skonsolidowanymi danymi finansowymi, które zostałyby sporządzone według MSR lub US GAAP, z tym że:

1) w przypadku gdy emitent sporządza skonsolidowane sprawozdanie finansowe – obowiązek, o którym mowa w zdaniu wstępnym, w zakresie wskazania różnic w wartości ujawnionych danych, można zastosować wyłącznie w tym sprawozdaniu i porównywalnych skonsolidowanych danych finansowych,

2) obowiązek, o którym mowa w zdaniu wstępnym, w zakresie wskazania różnic w wartości ujawnionych danych, stosuje się, z uwzględnieniem pkt 1, po raz pierwszy do sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych emitenta sporządzonych za okresy roku obrotowego rozpoczynającego się w roku 2004, z zastrzeżeniem pkt 4,

3) w przypadku emitenta nieobjętego obowiązkiem wskazania różnic w zakresie przyjętych zasad i metod rachunkowości i ujawnionych danych zgodnych z polskimi zasadami rachunkowości a MSR lub US GAAP przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, obowiązek, o którym mowa w zdaniu wstępnym, stosuje się, z uwzględnieniem pkt 1 i 2, po raz pierwszy do sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych emitenta sporządzonych za okresy roku obrotowego rozpoczynającego się w roku 2003, z zastrzeżeniem pkt 4,

4) jeżeli emitent sporządza sprawozdania finansowe lub skonsolidowane sprawozdania finansowe według MSR lub US GAAP – przepisów pkt 2 i 3 nie stosuje się.

3. W przypadku gdy w skład przedsiębiorstwa emitenta wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe, emitent zamieszcza w prospekcie łączne sprawozdania finansowe i łączne porównywalne dane finansowe emitenta, o których mowa w ust. 1 pkt 1–5, oraz uwzględnia te dane w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym i porównywalnych skonsolidowanych danych finansowych.

4. W przypadku gdy sprawozdanie finansowe skonsolidowane sprawozdanie finansowe, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, zostały sporządzone za okres krótszy niż rok obrotowy, emitent zamieszcza w prospekcie porównywalne dane finansowe i porównywalne skonsolidowane dane finansowe co najmniej za 2 lata obrotowe poprzedzające ten rok.

5. Jeżeli emitent jest jednostką dominującą, sporządzającą skonsolidowane sprawozdanie finansowe, wymóg zamieszczenia w prospekcie informacji, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 3 i 6, odnośnie do sprawozdania finansowego i porównywalnych danych finansowych, uważa się za spełniony przez zamieszczenie w prospekcie:

1) w przypadku sprawozdania finansowego za rok obrotowy:

a) skróconego rocznego sprawozdania finansowego, wynikającego ze zbadanego rocznego sprawozdania finansowego i porównywalnych danych finansowych, obejmujących: bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w kapitale własnym, rachunek przepływu środków pieniężnych oraz skróconą informację dodatkową, zawierającą te informacje i dane, które są istotne dla właściwej oceny sytuacji majątkowej, finansowej, wyniku finansowego emitenta i ich zmian, a nie zostały zamieszczone w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym,

b) raportu podmiotu uprawnionego do badania o zgodności skróconego rocznego sprawozdania finansowego ze zbadanym rocznym sprawozdaniem finansowym, ze wskazaniem rodzaju opinii, jaką uzyskało roczne sprawozdanie finansowe,

– a ponadto przez udostępnienie zbadanego rocznego sprawozdania finansowego, wraz z opinią podmiotu uprawnionego do badania, w siedzibie emitenta i siedzibie oferującego oraz, jeśli jest to możliwe, na stronie internetowej emitenta, w okresie od dnia publikacji prospektu do dnia upływu terminu jego ważności,

2) w przypadku sprawozdania finansowego za inny okres niż rok obrotowy:

a) skróconego sprawozdania finansowego, wynikającego ze zbadanego sprawozdania finansowego i porównywalnych danych finansowych, obejmujących: bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w kapitale własnym, rachunek przepływu środków pieniężnych oraz skróconą informację dodatkową, zawierającą te informacje i dane, które są istotne dla właściwej oceny sytuacji majątkowej, finansowej, wyniku finansowego emitenta i ich zmian, a nie zostały zamieszczone w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym,

b) raportu podmiotu uprawnionego do badania o zgodności skróconego sprawozdania finansowego ze zbadanym sprawozdaniem finansowym, ze wskazaniem rodzaju opinii, jaką uzyskało sprawozdanie finansowe,

– a ponadto przez udostępnienie zbadanego sprawozdania finansowego, wraz z opinią podmiotu uprawnionego do badania, w siedzibie emitenta i siedzibie oferującego oraz, jeśli jest to możliwe, na stronie internetowej emitenta, w okresie od dnia publikacji prospektu do dnia upływu terminu jego ważności.

6. W przypadku gdy sprawozdania finansowe lub skonsolidowane sprawozdania finansowe, będące podstawą sporządzenia danych porównywalnych i skonsolidowanych danych porównywalnych, zamieszczonych w prospekcie, nie podlegały badaniu, podmiot uprawniony do badania wydaje opinie o prawidłowości, rzetelności i jasności również danych porównywalnych i skonsolidowanych danych porównywalnych.

7. W odniesieniu do emitenta będącego podmiotem zagranicznym skonsolidowane sprawozdanie finansowe i sprawozdanie finansowe oraz porównywalne skonsolidowane dane finansowe i odpowiednio porównywalne dane finansowe mogą zostać sporządzone zgodnie z zasadami określonymi w MSR lub US GAAP.

8. W odniesieniu do podmiotu dominującego, będącego podmiotem zagranicznym, skonsolidowane sprawozdanie finansowe i sprawozdanie finansowe oraz porównywalne skonsolidowane dane finansowe i odpowiednio porównywalne dane finansowe mogą zostać sporządzone zgodnie z zasadami określonymi w MSR lub US GAAP, lub standardach rachunkowości kraju pochodzenia podmiotu, pod warunkiem – w przypadku zastosowania standardów rachunkowości kraju pochodzenia – wskazania i objaśnienia istotnych różnic dotyczących przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, pomiędzy tymi sprawozdaniami i danymi porównywalnymi a sprawozdaniami i danymi porównywalnymi, które zostałyby sporządzone według MSR lub US GAAP.

9. W odniesieniu do podmiotu dominującego i emitenta, będącego podmiotem zagranicznym, badanie skonsolidowanych sprawozdań finansowych i sprawozdań finansowych może być przeprowadzone zgodnie z ISA lub US GAAS lub – w przypadku podmiotu dominującego – zgodnie ze standardami badania kraju pochodzenia podmiotu.

10. W przypadku gdy emitentem jest zakład ubezpieczeń, w rozdziale „Sprawozdania finansowe” zamieszcza się dodatkowo opinie aktuariusza o stanie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych w sprawozdaniu finansowym i skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym oraz sprawozdaniach finansowych, będących podstawą sporządzenia danych porównywalnych zamieszczonych w prospekcie, jeżeli obowiązek uzyskania takiej opinii wynika z odrębnych przepisów.

11. W przypadku gdy emitent prowadzi działalność krócej niż przez okres, za który przedstawia się sprawozdania finansowe i porównywalne dane finansowe oraz skonsolidowane sprawozdania finansowe i porównywalne skonsolidowane dane finansowe, o których mowa w ust. 1 pkt 1–5, w rozdziale „Sprawozdania finansowe” zamieszcza się sprawozdanie finansowe i porównywalne dane finansowe oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe i porównywalne skonsolidowane dane finansowe za okres od dnia rejestracji emitenta przez sąd rejestrowy, z zastrzeżeniem ust. 1 pkt 3.

12. W przypadku gdy emitentem jest przedsiębiorstwo leasingowe, w rozdziale „Sprawozdania finansowe” zamieszcza się dodatkowo informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 1–5, sporządzone zgodnie z zasadami określonymi w MSR lub US GAAP, przy czym badanie może być przeprowadzone zgodnie z ISA lub US GAAS.

§ 41.
1. Informacje, o których mowa w § 40, w odniesieniu do sprawozdania finansowego i porównywalnych danych finansowych, przedstawia się w następującej formie, zakresie i kolejności:

1) z zastrzeżeniem pkt 2 opinia podmiotu uprawnionego do badania o badanym sprawozdaniu finansowym, zawierająca następujące elementy:

a) tytuł opinii,

b) wskazanie adresatów opinii,

c) wskazanie sprawozdania finansowego za ostatni okres, porównywalnych danych finansowych oraz sprawozdań finansowych, będących podstawą sporządzenia danych porównywalnych,

d) wskazanie, kto jest odpowiedzialny za sporządzenie sprawozdania finansowego i porównywalnych danych finansowych,

e) stwierdzenie, że forma prezentacji sprawozdania finansowego i porównywalnych danych finansowych, zamieszczonych w prospekcie, i zakres ujawnionych w nich danych są zgodne z wymogami rozporządzenia,

f) stwierdzenie, że ujawnione dane zostały sporządzone w sposób zapewniający ich porównywalność przez zastosowanie jednolitych zasad (polityki) rachunkowości we wszystkich prezentowanych okresach, zgodnych z zasadami (polityką) rachunkowości stosowanymi przez emitenta przy sporządzaniu sprawozdania finansowego za ostatni okres oraz przez ujęcie korekt błędów podstawowych w okresach, których one dotyczą, bez względu na okres, w którym zostały ujęte w księgach rachunkowych, oraz że uzgodnienie porównywalnych danych finansowych zamieszczonych w prospekcie do pozycji zbadanych sprawozdań finansowych rzetelnie odzwierciedla dokonane przekształcenie, zaś porównywalne dane finansowe zamieszczone w prospekcie wynikają ze zbadanych sprawozdań finansowych, po uwzględnieniu korekt doprowadzających do porównywalności z tytułu zmian zasad (polityki) rachunkowości i korekt błędów podstawowych,

g) wskazanie przepisów prawa i standardów rachunkowości, zgodnie z którymi zostało sporządzone sprawozdanie finansowe i porównywalne dane finansowe, zamieszczone w prospekcie,

h) stwierdzenie, że badanie sprawozdania finansowego zostało przeprowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz normami zawodowymi,

i) wyrażenie opinii o prawidłowości, rzetelności i jasności sprawozdania finansowego za ostatni okres, zamieszczonego w prospekcie,

j) wskazanie miejsca w prospekcie, w którym zamieszczone zostały opinie podmiotów uprawnionych do badania o sprawozdaniach finansowych, będących podstawą sporządzenia porównywalnych danych finansowych,

k) imiona, nazwiska, miejsca zamieszkania, adresy i podstawa uprawnień biegłych rewidentów sporządzających opinię oraz nazwa (firma), siedziba, adres i podstawa uprawnień podmiotu uprawnionego do badania oraz imię, nazwisko, adres i podstawa uprawnień osoby działającej w imieniu tego podmiotu,

l) data i miejsce sporządzenia opinii oraz własnoręczne podpisy osób, o których mowa
w lit. k),

2) w przypadku gdy wydawana jest opinia o prawidłowości, rzetelności i jasności również porównywalnych danych finansowych – opinia podmiotu uprawnionego do badania o badanym sprawozdaniu finansowym i porównywalnych danych finansowych, zawierająca następujące elementy:

a) tytuł opinii,

b) wskazanie adresatów opinii,

c) wskazanie sprawozdania finansowego za ostatni okres i porównywalnych danych finansowych,

d) wskazanie, kto jest odpowiedzialny za sporządzenie sprawozdań finansowych i porównywalnych danych finansowych,

e) stwierdzenie, że forma prezentacji sprawozdania finansowego i porównywalnych danych finansowych, zamieszczonych w prospekcie, i zakres ujawnionych w nich danych są zgodne z wymogami rozporządzenia,

f) stwierdzenie, że ujawnione dane zostały sporządzone w sposób zapewniający ich porównywalność przez zastosowanie jednolitych zasad (polityki) rachunkowości we wszystkich prezentowanych okresach, zgodnych z zasadami (polityką) rachunkowości stosowanymi przez emitenta przy sporządzaniu sprawozdania finansowego za ostatni okres oraz przez ujęcie korekt błędów podstawowych w okresach, których one dotyczą, bez względu na okres, w którym zostały ujęte w księgach rachunkowych,

g) wskazanie przepisów prawa i standardów rachunkowości, zgodnie z którymi zostało sporządzone sprawozdanie finansowe i porównywalne dane finansowe, zamieszczone w prospekcie,

h) stwierdzenie, że badanie sprawozdania finansowego i porównywalnych danych finansowych zostało przeprowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz normami zawodowymi,

i) wyrażenie opinii o prawidłowości, rzetelności i jasności sprawozdania finansowego za ostatni okres i porównywalnych danych finansowych, zamieszczonych w prospekcie,

j) imiona, nazwiska, miejsca zamieszkania, adresy i podstawa uprawnień biegłych rewidentów sporządzających opinię oraz nazwa (firma), siedziba, adres i podstawa uprawnień podmiotu uprawnionego do badania oraz imię, nazwisko, adres i podstawa uprawnień osoby działającej w imieniu tego podmiotu,

k) data i miejsce sporządzenia opinii oraz własnoręczne podpisy osób, o których mowa w lit. j),

3) określenie źródeł informacji stanowiących podstawę sporządzenia sprawozdania finansowego i porównywalnych danych finansowych, zamieszczonych w prospekcie, oraz opinii, o których mowa w pkt 1 i 2, wraz z przytoczeniem – w przypadku przedstawienia opinii, o której mowa w pkt 1 – pełnych treści opinii podmiotów uprawnionych do badania, które dokonały badania sprawozdań finansowych będących podstawą sporządzenia porównywalnych danych finansowych, ze wskazaniem imion, nazwisk i podstawy uprawnień biegłych rewidentów sporządzających opinie oraz nazw (firm), siedzib i podstawy uprawnień podmiotów uprawnionych do badania, oraz imion, nazwisk i podstawy uprawnień osób działających w imieniu tych podmiotów,

4) wstęp do sprawozdania finansowego i porównywalnych danych finansowych zawierający, przy uwzględnieniu specyfiki działalności emitenta, w szczególności:

a) nazwę (firmę) i siedzibę, wskazanie właściwego sądu rejestrowego i numeru rejestru oraz podstawowy przedmiot działalności emitenta według PKD, a w przypadku gdy papiery wartościowe emitenta znajdują się w obrocie na rynku regulowanym, także wskazanie branży według klasyfikacji przyjętej przez dany rynek,

b) wskazanie czasu trwania emitenta, jeżeli jest oznaczony,

c) wskazanie okresów, za które prezentowane jest sprawozdanie finansowe i porównywalne dane finansowe,

d) wskazanie, czy sprawozdanie finansowe i porównywalne dane finansowe zawierają dane łączne – jeżeli w skład przedsiębiorstwa emitenta wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe,

e) w przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w czasie którego nastąpiło połączenie – wskazanie, że jest to sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu spółek, oraz wskazanie zastosowanej metody rozliczenia połączenia,

f) wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez emitenta w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności,

g) stwierdzenie, że sprawozdania finansowe podlegały przekształceniu w celu zapewnienia porównywalności danych, a zestawienie i objaśnienie różnic, będących wynikiem korekt z tytułu zmian zasad (polityki) rachunkowości lub korekt błędów podstawowych, zostało zamieszczone w dodatkowej nocie objaśniającej,

h) wskazanie, czy w przedstawionym sprawozdaniu finansowym lub porównywalnych danych finansowych dokonano korekt wynikających z zastrzeżeń w opiniach podmiotów uprawnionych do badania o sprawozdaniach finansowych za lata, za które sprawozdanie finansowe lub porównywalne dane finansowe zostały zamieszczone w prospekcie,

i) opis przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym nadrzędnych zasad rachunkowości, metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), ustalenia wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego i danych porównywalnych,

j) wskazanie, zgodnie z załącznikiem nr 2 do rozporządzenia, średnich kursów wymiany złotego, w okresach objętych sprawozdaniem finansowym i porównywalnymi danymi finansowymi, w stosunku do euro, ustalanych przez Narodowy Bank Polski, w szczególności:

– kursu obowiązującego na ostatni dzień każdego okresu,

– kursu średniego w każdym okresie, obliczonego jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie,

– najwyższego i najniższego kursu w każdym okresie,

k) wskazanie co najmniej podstawowych pozycji bilansu, rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływu środków pieniężnych ze sprawozdania finansowego i porównywalnych danych finansowych, przeliczonych na euro, ze wskazaniem zasad przyjętych do tego przeliczenia,

l) wskazanie i objaśnienie różnic w wartości ujawnionych danych oraz istotnych różnic dotyczących przyjętych zasad (polityki) rachunkowości – zgodnie z § 40 ust. 2,

5) sprawozdanie finansowe i porównywalne dane finansowe ujawniające informacje w zakresie określonym w załączniku nr 6 do rozporządzenia, o ile rozporządzenie nie stanowi inaczej, z pominięciem tych informacji lub poszczególnych pozycji sprawozdania finansowego, które nie wystąpiły w okresie objętym zarówno sprawozdaniem finansowym, jak i porównywalnymi danymi finansowymi,

6) informacje zawarte w sprawozdaniu finansowym i porównywalnych danych finansowych, wykazane ze szczegółowością większą niż określona w załączniku nr 6 do rozporządzenia – jeżeli wynika to z potrzeb lub specyfiki jednostki,

7) dane dotyczące okresu objętego ostatnim zbadanym sprawozdaniem finansowym przedstawione jako pierwsze przy opisie pozycji sprawozdania finansowego, a następnie kolejno porównywalne dane finansowe za poprzednie okresy,

8) zestawienie uzgodnień wartości przepływów pieniężnych netto z działalności operacyjnej, w rachunku przepływu środków pieniężnych, sporządzonych metodą pośrednią, do wartości wyliczonych metodą bezpośrednią, w dodatkowej nocie objaśniającej – w przypadku sporządzenia rachunku przepływu środków pieniężnych metodą bezpośrednią, o ile metoda ta nie jest właściwą i jedyną dla emitenta metodą, wskazaną przez obowiązujące go przepisy o rachunkowości,

9) sprawozdanie finansowe i porównywalne dane finansowe, co najmniej w odniesieniu do podstawowych pozycji bilansu oraz rachunku zysków i strat, skorygowane odpowiednim wskaźnikiem inflacji, z podaniem źródła wskaźnika i metody wykorzystania tego wskaźnika oraz z przyjęciem okresu ostatniego sprawozdania finansowego jako okresu bazowego – jeżeli skumulowana średnioroczna stopa inflacji z okresu ostatnich 3 lat działalności emitenta osiągnęła lub przekroczyła wartość 100% – w dodatkowej nocie objaśniającej,

10) zestawienie i objaśnienie różnic pomiędzy danymi ujawnionymi w sprawozdaniu finansowym i w porównywalnych danych finansowych zamieszczonych w prospekcie a uprzednio sporządzonymi i opublikowanymi sprawozdaniami finansowymi – w dodatkowej nocie objaśniającej,

11) informacje o relacjach między prawnym poprzednikiem a emitentem oraz o sposobie i zakresie przejęcia aktywów i pasywów – w dodatkowej nocie objaśniającej,

12) w przypadku występowania niepewności co do możliwości kontynuowania działalności – opis tych niepewności oraz stwierdzenie, że taka niepewność występuje, oraz wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zawiera korekty z tym związane; informacja powinna zawierać również opis podejmowanych bądź planowanych przez emitenta działań mających na celu eliminację niepewności – w dodatkowej nocie objaśniającej,

13) w przypadku gdy informacje inne, niż określone w załączniku nr 6 do rozporządzenia, mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej, wyniku finansowego emitenta i ich zmian – ujawnienie tych informacji odpowiednio we wstępie, notach objaśniających lub dodatkowych notach objaśniających.

2. Informacje, o których mowa w § 40, w odniesieniu do skonsolidowanego sprawozdania finansowego i porównywalnych skonsolidowanych danych finansowych, przedstawia się w następującej formie, zakresie i kolejności:

1) opinia podmiotu uprawnionego do badania o badanym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym, zawierająca, z zastrzeżeniem pkt 2, następujące elementy:

a) tytuł opinii,

b) wskazanie adresatów opinii,

c) wskazanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego za ostatni okres, porównywalnych skonsolidowanych danych finansowych oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych będących podstawą sporządzenia skonsolidowanych danych porównywalnych,

d) wskazanie, kto jest odpowiedzialny za sporządzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego i porównywalnych skonsolidowanych danych finansowych,

e) stwierdzenie, że forma prezentacji skonsolidowanego sprawozdania finansowego i porównywalnych skonsolidowanych danych finansowych, zamieszczonych w prospekcie, i zakres ujawnionych w nich danych są zgodne z wymogami rozporządzenia,

f) stwierdzenie, że ujawnione dane zostały sporządzone w sposób zapewniający ich porównywalność przez zastosowanie jednolitych zasad (polityki) rachunkowości we wszystkich prezentowanych okresach zgodnych z zasadami (polityką) rachunkowości stosowanymi przez emitenta przy sporządzaniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego za ostatni okres oraz przez ujęcie korekt błędów podstawowych w okresach, których one dotyczą, bez względu na okres, w którym zostały ujęte w księgach rachunkowych, oraz że uzgodnienie porównywalnych skonsolidowanych danych finansowych zamieszczonych w prospekcie do pozycji zbadanych skonsolidowanych sprawozdań finansowych rzetelnie odzwierciedla dokonane przekształcenie, porównywalne zaś skonsolidowane dane finansowe zamieszczone w prospekcie wynikają ze zbadanych skonsolidowanych sprawozdań finansowych, po uwzględnieniu korekt doprowadzających do porównywalności z tytułu zmian zasad (polityki) rachunkowości i korekt błędów podstawowych,

g) wskazanie przepisów prawa i standardów rachunkowości, zgodnie z którymi zostało sporządzone skonsolidowane sprawozdanie finansowe i porównywalne skonsolidowane dane finansowe, zamieszczone w prospekcie,

h) stwierdzenie, że badanie sprawozdania zostało przeprowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz normami zawodowymi,

i) wyrażenie opinii o prawidłowości, rzetelności i jasności skonsolidowanego sprawozdania finansowego za ostatni okres, zamieszczonego w prospekcie,

j) wskazanie miejsca w prospekcie, w którym zamieszczone zostały opinie podmiotów uprawnionych do badania o skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych, będących podstawą sporządzenia porównywalnych skonsolidowanych danych finansowych,

k) imiona, nazwiska, miejsca zamieszkania i podstawa uprawnień biegłych rewidentów sporządzających opinię oraz nazwa (firma) i siedziba podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych oraz imię, nazwisko, adres i podstawa uprawnień osoby działającej w imieniu tego podmiotu,

l) data i miejsce sporządzenia opinii oraz własnoręczne podpisy osób, o których mowa
w lit. k),

2) w przypadku gdy wydawana jest opinia o prawidłowości, rzetelności i jasności również porównywalnych skonsolidowanych danych finansowych – opinia podmiotu uprawnionego do badania o badanym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym i porównywalnych skonsolidowanych danych finansowych, zawierająca następujące elementy:

a) tytuł opinii,

b) wskazanie adresatów opinii,

c) wskazanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego za ostatni okres i porównywalnych skonsolidowanych danych finansowych,

d) wskazanie, kto jest odpowiedzialny za sporządzenie skonsolidowanych sprawozdań finansowych i porównywalnych skonsolidowanych danych finansowych,

e) stwierdzenie, że forma prezentacji skonsolidowanego sprawozdania finansowego i porównywalnych skonsolidowanych danych finansowych, zamieszczonych w prospekcie, i zakres ujawnionych w nich danych są zgodne z wymogami rozporządzenia,

f) stwierdzenie, że ujawnione dane zostały sporządzone w sposób zapewniający ich porównywalność przez zastosowanie jednolitych zasad (polityki) rachunkowości we wszystkich prezentowanych okresach, zgodnych z zasadami (polityką) rachunkowości stosowanymi przez emitenta przy sporządzaniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego za ostatni okres oraz przez ujęcie korekt błędów podstawowych w okresach, których one dotyczą, bez względu na okres, w którym zostały ujęte w księgach rachunkowych,

g) wskazanie przepisów prawa i standardów rachunkowości, zgodnie z którymi zostało sporządzone skonsolidowane sprawozdanie finansowe i porównywalne skonsolidowane dane finansowe, zamieszczone w prospekcie,

h) stwierdzenie, że badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego i porównywalnych skonsolidowanych danych finansowych zostało przeprowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz normami zawodowymi,

i) wyrażenie opinii o prawidłowości, rzetelności i jasności skonsolidowanego sprawozdania finansowego za ostatni okres i porównywalnych skonsolidowanych danych finansowych, zamieszczonych w prospekcie,

j) imiona, nazwiska, miejsca zamieszkania, adresy i podstawa uprawnień biegłych rewidentów sporządzających opinię oraz nazwa (firma), siedziba, adres i podstawa uprawnień podmiotu uprawnionego do badania oraz imię, nazwisko, adres i podstawa uprawnień osoby działającej w imieniu tego podmiotu,

k) data i miejsce sporządzenia opinii oraz własnoręczne podpisy osób, o których mowa w lit. j),

3) określenie źródeł informacji stanowiących podstawę sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego i porównywalnych skonsolidowanych danych finansowych, zamieszczonych w prospekcie, oraz opinii, o których mowa w pkt 1 i 2, wraz z przytoczeniem – w przypadku przedstawienia opinii, o której mowa w pkt 1 – pełnych treści opinii podmiotów uprawnionych do badania, które dokonały badania skonsolidowanych sprawozdań finansowych, będących podstawą sporządzenia porównywalnych skonsolidowanych danych finansowych, ze wskazaniem imion, nazwisk i podstawy uprawnień biegłych rewidentów sporządzających opinie oraz nazw (firm), siedzib i podstawy uprawnień podmiotów uprawnionych do badania, oraz imion, nazwisk i podstawy uprawnień osób działających w imieniu tych podmiotów,

4) wstęp do skonsolidowanego sprawozdania finansowego i porównywalnych skonsolidowanych danych finansowych zawierający, przy uwzględnieniu specyfiki działalności emitenta, w szczególności:

a) nazwę (firmę) i siedzibę, wskazanie właściwego sądu rejestrowego i numeru rejestru, podstawowy przedmiot działalności emitenta według PKD, a w przypadku gdy papiery wartościowe emitenta znajdują się w obrocie na rynku regulowanym, także wskazanie branży według klasyfikacji przyjętej przez dany rynek oraz podstawowe segmenty działalności grupy kapitałowej emitenta i opis jego roli w grupie,

b) wskazanie czasu trwania emitenta i jednostek z grupy kapitałowej, jeżeli jest oznaczony,

c) wskazanie okresów, za które prezentowane jest skonsolidowane sprawozdanie finansowe i porównywalne skonsolidowane dane finansowe,

d) wskazanie, że skonsolidowane sprawozdanie finansowe i porównywalne skonsolidowane dane finansowe zawierają dane łączne – jeżeli w skład przedsiębiorstwa emitenta lub jednostek grupy kapitałowej wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe,

e) w przypadku skonsolidowanego sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w czasie którego nastąpiło połączenie – wskazanie, że jest to skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu spółek – oraz wskazanie zastosowanej metody rozliczenia połączenia,

f) wskazanie, czy skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez emitenta i jednostki grupy kapitałowej w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności,

g) wykaz jednostek wchodzących w skład grupy kapitałowej objętych konsolidacją oraz wykaz jednostek nieobjętych konsolidacją, z uzasadnieniem odstąpienia od konsolidacji oraz podaniem kwoty ich przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów i operacji finansowych za ostatni rok obrotowy oraz sumy bilansowej na koniec ostatniego roku obrotowego, a także wykaz udziału jednostek wchodzących w skład grupy kapitałowej w kapitałach innych podmiotów wchodzących w skład grupy kapitałowej, oraz informację o zmianie składu jednostek podlegających konsolidacji w okresie objętym skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym i porównywalnymi skonsolidowanymi danymi finansowymi,

h) stwierdzenie, że skonsolidowane sprawozdania finansowe podlegały przekształceniu w celu zapewnienia porównywalności danych, a zestawienie i objaśnienie różnic, będących wynikiem korekt z tytułu zmian zasad (polityki) rachunkowości lub korekt błędów podstawowych, zostało zamieszczone w dodatkowej nocie objaśniającej,

i) wskazanie, czy w przedstawionym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym lub porównywalnych skonsolidowanych danych finansowych dokonano korekt wynikających z zastrzeżeń w opiniach podmiotów uprawnionych o skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych lub sprawozdaniach finansowych za lata, za które skonsolidowane sprawozdanie finansowe lub porównywalne skonsolidowane dane finansowe zostały zamieszczone w prospekcie,

j) opis przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym nadrzędnych zasad rachunkowości, metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), ustalenia wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego i skonsolidowanych danych porównywalnych,

k) wskazanie – zgodnie z załącznikiem nr 2 do rozporządzenia – średnich kursów wymiany złotego, w okresach objętych skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym i porównywalnymi skonsolidowanymi danymi finansowymi, w stosunku do euro, ustalanych przez Narodowy Bank Polski, w szczególności:

– kursu obowiązującego na ostatni dzień każdego okresu,

– kursu średniego w okresie, obliczonego jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie,

– najwyższego i najniższego kursu obowiązującego w każdym okresie,

l) wskazanie co najmniej podstawowych pozycji skonsolidowanego bilansu, rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych, ze skonsolidowanego sprawozdania finansowego i porównywalnych skonsolidowanych danych finansowych, przeliczonych na euro, ze wskazaniem zasad przyjętych przy tym przeliczeniu,

m) wskazanie i objaśnienie różnic w wartości ujawnionych danych oraz istotnych różnic dotyczących przyjętych zasad (polityki) rachunkowości – zgodnie z § 40 ust. 2,

5) skonsolidowane sprawozdanie finansowe i porównywalne skonsolidowane dane finansowe, ujawniające informacje w zakresie określonym w załączniku nr 6 do rozporządzenia, o ile rozporządzenie nie stanowi inaczej, z pominięciem tych informacji lub poszczególnych pozycji skonsolidowanego sprawozdania finansowego, które nie wystąpiły zarówno w okresie objętym skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym, jak i porównywalnymi skonsolidowanymi danymi finansowymi, to pozycje te pomija się,

6) informacje zawarte w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym i porównywalnych skonsolidowanych danych finansowych – wykazane ze szczegółowością większą niż określona w załączniku nr 6 do rozporządzenia – jeżeli wynika to z potrzeb lub specyfiki jednostki,

7) dane dotyczące okresu objętego ostatnim zbadanym skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym, przedstawione jako pierwsze przy opisie pozycji skonsolidowanego sprawozdania finansowego, a następnie kolejno porównywalne skonsolidowane dane finansowe za poprzednie okresy,

8) zestawienie uzgodnień wartości przepływów pieniężnych netto z działalności operacyjnej, w skonsolidowanym rachunku przepływu środków pieniężnych, sporządzone metodą pośrednią, do wartości wyliczonych metodą bezpośrednią, w dodatkowej nocie objaśniającej – w przypadku sporządzenia skonsolidowanego rachunku przepływu środków pieniężnych metodą bezpośrednią, o ile metoda ta nie jest właściwą i jedyną dla emitenta metodą, wskazaną przez obowiązujące go przepisy o rachunkowości,

9) skonsolidowane sprawozdanie finansowe i porównywalne skonsolidowane dane finansowe, co najmniej w odniesieniu do podstawowych pozycji bilansu oraz rachunku zysków i strat, skorygowane odpowiednim wskaźnikiem inflacji, z podaniem źródła wskaźnika oraz metody wykorzystania tego wskaźnika, oraz z przyjęciem okresu ostatniego skonsolidowanego sprawozdania finansowego jako okresu bazowego – jeżeli skumulowana średnioroczna stopa inflacji z okresu ostatnich trzech lat działalności emitenta osiągnęła lub przekroczyła wartość 100% – w dodatkowej nocie objaśniającej,

10) zestawienie i objaśnienie różnic pomiędzy danymi ujawnionymi w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym i porównywalnych skonsolidowanych danych finansowych zamieszczonych w prospekcie a uprzednio sporządzonymi i opublikowanymi skonsolidowanymi sprawozdaniami finansowymi – w dodatkowej nocie objaśniającej,

11) informacje o relacjach między prawnym poprzednikiem a emitentem oraz o sposobie i zakresie przejęcia aktywów i pasywów – w dodatkowej nocie objaśniającej,

12) w przypadku występowania niepewności co do możliwości kontynuowania działalności, opis tych niepewności oraz stwierdzenie, że taka niepewność występuje, oraz wskazanie, czy skonsolidowane sprawozdanie finansowe zawiera korekty z tym związane; informacja powinna zawierać również opis podejmowanych bądź planowanych przez jednostkę działań mających na celu eliminację niepewności – w dodatkowej nocie objaśniającej,

13) w przypadku gdy informacje inne, niż określone w załączniku nr 6 do rozporządzenia, mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej, wyniku finansowego i ich zmian, ujawnienie tych informacji odpowiednio we wstępie, notach objaśniających lub dodatkowych notach objaśniających.

3. W przypadku gdy stosuje się przepisy § 40 ust. 5:

1) informacje, o których mowa w § 40, przedstawia się odpowiednio, z uwzględnieniem formy, zakresu i kolejności określonych w ust. 1 i 2, przy czym raport podmiotu uprawnionego o skróconym sprawozdaniu finansowym i odpowiednio danych porównywalnych może być zawarty w opinii o badanym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym i odpowiednio skonsolidowanych danych porównywalnych,

2) w źródłach informacji, o których mowa w ust. 2 pkt 3, przedstawia się dodatkowo źródła informacji stanowiące podstawę sporządzenia raportu o skróconym sprawozdaniu finansowym i odpowiednio danych porównywalnych, wraz z przytoczeniem pełnych treści opinii podmiotów uprawnionych do badania, które dokonały badania sprawozdań finansowych, będących podstawą sporządzenia skróconego sprawozdania finansowego i danych porównywalnych oraz określone we wskazanym przepisie – informacje o biegłych rewidentach i podmiotach uprawnionych do badania.

§ 42.
W rozdziale „Informacje dodatkowe” zamieszcza się:

1) zastrzeżeniem pkt 2–3, informacje finansowe w formie raportów okresowych, obejmujące dane za wszystkie pełne kwartały danego roku obrotowego, następujące po dniu bilansowym ostatniego sprawozdania finansowego zamieszczonego w prospekcie, przy czym w odniesieniu do tych informacji nie stosuje się wymogu ich badania przez podmioty uprawnione do badania; forma i zakres informacji w raporcie powinny być zgodne co najmniej z formą i zakresem określonym dla raportu kwartalnego przez obowiązki informacyjne na rynku nieurzędowym; obowiązek zamieszczenia w prospekcie raportów kwartalnych powstaje z chwilą, gdy w dacie złożenia prospektu do Komisji lub w dacie aktualizacji danych zawartych w prospekcie upłynął termin przekazania danego raportu, wskazany w obowiązkach informacyjnych na rynku nieurzędowym,

2) w przypadku emitenta ubiegającego się po raz pierwszy o wprowadzenie papierów wartościowych do publicznego obrotu – informacje finansowe obejmujące wyłącznie dane sporządzone narastająco za okres bieżącego roku, jeżeli emitent tak postanowi,

3) bilans zamknięcia prawnego poprzednika emitenta i bilans otwarcia przedsiębiorstwa emitenta, jeżeli zmiana formy prawnej (przekształcenie) miała miejsce w okresie ostatnich 5 lat,

4) inne niż określone w § 32–41 dane, mające według emitenta znaczenie dla wprowadzenia papierów wartościowych do publicznego obrotu oraz uzupełnienie o wszystkie informacje istotne dla oceny emitenta lub jego grupy kapitałowej, które powstały po sporządzeniu informacji finansowych, o których mowa w pkt 1,

5) w przypadku gdy komplementariuszem spółki komandytowo-akcyjnej jest osoba prawna – zbadane przez podmiot uprawniony do badania sprawozdanie finansowe i skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej komplementariusza, za ostatni rok obrotowy, za który spółka była zobowiązana do sporządzenia sprawozdania finansowego, oraz dane porównywalne za poprzedni rok obrotowy, w zakresie określonym w załączniku nr 6 do rozporządzenia,

6) w przypadku gdy przedmiotem wkładu niepieniężnego jest lub w okresie ostatnich dwóch lat obrotowych było przedsiębiorstwo – zbadane przez podmiot uprawniony do badania sprawozdanie finansowe dotyczące tego przedsiębiorstwa, za okres ostatnich dwóch lat obrotowych; jeżeli przedsiębiorstwo prowadzono przez okres krótszy niż dwa lata, sprawozdanie finansowe dotyczące tego przedsiębiorstwa powinno obejmować cały okres działalności.

§ 43.
W rozdziale „Załączniki” zamieszcza się:

1) odpis z właściwego dla emitenta rejestru,

2) opinie biegłych rewidentów dotyczące wkładów niepieniężnych, o których mowa w § 36 pkt 12 i 22,

3) uchwałę właściwego organu stanowiącego emitenta o emisji papierów wartościowych i wprowadzeniu ich do publicznego obrotu,

4) ujednolicony aktualny tekst statutu emitenta,

5) plan połączenia, o którym mowa w art. 499 § 1 Kodeksu spółek handlowych, wraz z załącznikami, o których mowa w art. 499 § 2 Kodeksu spółek handlowych, pisemne sprawozdanie zarządu każdej z łączących się spółek sporządzone na podstawie art. 501 Kodeksu spółek handlowych, kopię opinii biegłego rewidenta sporządzoną zgodnie z art. 502 Kodeksu spółek handlowych oraz inne przekazane do publicznej wiadomości istotne informacje na temat planowanego połączenia,

6) regulamin lub inny dokument określający zasady realizacji programu motywacyjnego, wraz z załącznikami, oraz listę osób uprawnionych,

7) opinię zarządu emitenta uzasadniającą wyłączenie albo ograniczenie prawa poboru, o której mowa w art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych,

8) opinię rady nadzorczej dotyczącą umowy z subemitentem, o której mowa w art. 433 § 5 Kodeksu spółek handlowych,

9) inne dokumenty mające znaczenie dla oceny emitenta, jego grupy kapitałowej lub wprowadzenia papierów wartościowych do publicznego obrotu,

10) definicje i objaśnienia skrótów.

§ 44.
1. W informacjach objętych wnioskiem o niepublikowanie zamieszcza się:

1) informacje, których ujawnienie wymagane jest przepisami rozporządzenia i które zostały objęte tym wnioskiem,

2) informacje dotyczące planowanego obiegu informacji poufnych u emitenta, w tym:

a) opis zasad obiegu informacji oraz zasad zabezpieczenia informacji poufnych przed osobami nieuprawnionymi,

b) opis struktury i kompetencji kontroli wewnętrznej w spółce,

c) listę osób uprawnionych mających dostęp do informacji poufnych,

d) informacje o istniejących ograniczeniach w zakresie nabywania i zbywania papierów wartościowych emitenta i podmiotów powiązanych, w odniesieniu do osób mających dostęp do informacji poufnych,

3) dane osobowe osób fizycznych wymienionych w treści prospektu emisyjnego, w tym wartość indywidualnych wynagrodzeń i nagród osób zarządzających i nadzorujących,

4) informacje o toczących się lub zakończonych w okresie ostatnich 5 lat postępowaniach cywilnych, karnych, administracyjnych i karno-skarbowych dotyczących:

a) osób zarządzających: emitenta, podmiotu dominującego, podmiotów łączących się z emitentem,

b) osób nadzorujących: emitenta, podmiotu dominującego, podmiotów łączących się z emiten-tem,

c) osób fizycznych posiadających ponad 5% głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy: emitenta, podmiotu dominującego, podmiotów łączących się z emitentem, jeżeli są one znane emitentowi

– jeżeli wynikłych postępowań ma lub może mieć znaczenie dla działalności emitenta,

5) planowany sposób organizacji i przebiegu akcji marketingowej oferty.

2. Fakt objęcia informacji, o których mowa w ust. 1, wnioskiem o niepublikowanie należy wskazać w tych miejscach prospektu składanego do Komisji, w których powinna zostać zamieszczona informacja objęta takim wnioskiem.

§ 45.
1. W przypadku wprowadzania do publicznego obrotu papierów wartościowych dokonywanego przez podmiot zależny, prospekt powinien, z zastrzeżeniem ust. 2–4 oraz § 40 ust. 8 i 9, zawierać informacje o podmiocie dominującym w zakresie, o którym mowa w § 36, § 39 pkt 3,6 i 7 i 11, oraz zbadane przez podmiot uprawniony do badania, wraz z opinią podmiotu uprawnionego do badania, skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej podmiotu dominującego za ostatni rok obrotowy, wraz z danymi porównywalnymi za rok poprzedni, za który spółka była zobowiązana sporządzić takie sprawozdanie, w zakresie określonym w załączniku nr 6 do rozporządzenia. Informacje o podmiocie dominującym zamieszcza się w oddzielnej części prospektu.

2. Wymogu, o którym mowa w ust. 1, nie stosuje się, w przypadku gdy podmiotem dominującym wobec emitenta jest spółka publiczna, osoba fizyczna, Skarb Państwa, jednostka samorządu terytorialnego lub zagraniczna jednostka samorządu terytorialnego.

3. W przypadku gdy podmiotem dominującym jest podmiot, którego papiery wartościowe znajdują się w obrocie na rynku regulowanym w jednym z państw należących do OECD, w oddzielnej części prospektu zamieszcza się ostatni dostępny oficjalny raport roczny tego podmiotu, sporządzony zgodnie z wymogami tego rynku oraz publikowany i udostępniany inwestorom.

4. W przypadku gdy podmiot dominujący nie prowadzi działalności albo prowadzi działalność polegającą wyłącznie na posiadaniu, inwestowaniu w papiery wartościowe lub wykonywaniu praw z tych papierów wartościowych, informacje określone w ust. 1 należy zamieścić także w stosunku do podmiotu pośrednio dominującego, który ma szczególne znaczenie dla działalności emitenta.

§ 46.
1. W przypadku nowej emisji akcji lub obligacji zamiennych, lub wprowadzenia wyłącznie do obrotu na rynku nieurzędowym akcji lub obligacji zamiennych już wyemitowanych, przez podmiot, który wypełnia obowiązki informacyjne na rynku nieurzędowym, a jego akcje znajdują się w obrocie na rynku nieurzędowym, w prospekcie, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, zamieszcza się odpowiednio informacje określone w § 32–35, § 38, § 39 pkt 3, 6 i 7 i 11, § 40 i 41, § 42 pkt 1, 4 i 5, § 43 i 44.

2. Wymogi, o których mowa w § 40 i 41, uznaje się za spełnione przez zamieszczenie odpowiednio, z uwzględnieniem terminów, o których mowa w § 40 ust. 1 pkt 1 i 2, ostatniego udostępnionego do publicznej wiadomości raportu rocznego i skonsolidowanego raportu rocznego – w zakresie uregulowanym przez obowiązki informacyjne na rynku nieurzędowym, zawierających zbadane przez podmiot uprawniony do badania sprawozdania finansowe i zbadane przez podmiot uprawniony do badania skonsolidowane sprawozdania finansowe, wraz z opinią i raportem podmiotu uprawnionego do badania.

3. Informacje, o których mowa w § 32 ust. 1, uzupełnia się o informacje o miejscu udostępnienia do publicznej wiadomości przez okres trwania subskrypcji lub sprzedaży wszelkich informacji, które zostały przekazane do publicznej wiadomości zgodnie z obowiązkami informacyjnymi na rynku nieurzędowym w okresie ostatniego roku przed dniem sporządzenia lub dniem aktualizacji danych zawartych w prospekcie.

§ 47.
1. W przypadku nowej emisji akcji lub obligacji zamiennych dokonywanej przez podmiot, którego papiery wartościowe co najmniej jednej emisji zostały dopuszczone i znajdują się w publicznym obrocie, wypełniający obowiązki informacyjne na rynku nieurzędowym, kierowanej wyłącznie do kwalifikowanych inwestorów, w prospekcie, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, zamieszcza się informacje określone w § 32–35, 40 i 41, § 42 pkt 1, 4 i 5, § 43 i 44.

2. Informacje, o których mowa w § 32 ust. 1, uzupełnia się o informacje o miejscu udostępnienia do publicznej wiadomości przez okres trwania subskrypcji lub sprzedaży wszelkich informacji, które zostały przekazane do publicznej wiadomości zgodnie z obowiązkami informacyjnymi na rynku nieurzędowym w okresie ostatniego roku przed dniem sporządzenia lub dniem aktualizacji danych zawartych w prospekcie.

3. Wymogi, o których mowa w § 40 i 41, uznaje się za spełnione przez wskazanie dnia bilansowego zbadanego przez podmiot uprawniony do badania sprawozdania finansowego zawartego w ostatnim udostępnionym do publicznej wiadomości raporcie rocznym i zbadanego przez podmiot uprawniony do badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego zawartego w ostatnim udostępnionym do publicznej wiadomości skonsolidowanym raporcie rocznym, z zachowaniem terminów, o których mowa w § 40 ust. 1 pkt 1 i 2, oraz przez podanie daty i miejsc udostępnienia do publicznej wiadomości tego raportu, a także pod warunkiem udostępnienia tego raportu na stronie internetowej emitenta oraz w siedzibach emitenta i oferującego.

§ 48.
1. W przypadku nowej emisji akcji dokonywanej w trybie art. 442 Kodeksu spółek handlowych przez podmiot, którego akcje znajdują się w obrocie na rynku nieurzędowym, w prospekcie zamieszcza się odpowiednio informacje określone w § 32–35, § 40 i 41 oraz § 43 i 44.

2. Informacje, o których mowa w § 35, powinny ponadto wskazywać dzień nabycia uprawnienia do akcji nowej emisji oraz dzień przydziału.

3. Z zastrzeżeniem ust. 4, wymogi, o których mowa w § 40 i 41, uznaje się za spełnione przez wskazanie dnia bilansowego zbadanego przez podmiot uprawniony do badania sprawozdania finansowego zawartego w ostatnim udostępnionym do publicznej wiadomości raporcie rocznym i zbadanego przez podmiot uprawniony do badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego zawartego w ostatnim udostępnionym do publicznej wiadomości skonsolidowanym raporcie rocznym, z zachowaniem terminów, o których mowa w § 40 ust. 1 pkt 1 i 2, oraz przez podanie daty i miejsc udostępnienia do publicznej wiadomości tego raportu, a także pod warunkiem udostępnienia tego raportu na stronie internetowej emitenta oraz w siedzibach emitenta i oferującego.

4. W przypadku konieczności sporządzenia i zbadania przez biegłego rewidenta bilansu oraz rachunku zysków i strat, o którym mowa w art. 442 § 2 Kodeksu spółek handlowych, w prospekcie należy zamieścić ten bilans i rachunek zysków i strat, wraz z opinią biegłego rewidenta.

§ 49.
1. W przypadku nowej emisji akcji dokonywanej przez podmiot, którego akcje lub obligacje zamienne są przedmiotem obrotu na rynku nieurzędowym, obejmowanej wyłącznie za wkłady niepieniężne, w prospekcie zamieszcza się odpowiednio informacje określone w § 32–35, § 40 i 41 oraz § 43 i 44.

2. Wymogi, o których mowa w § 40 i 41, uznaje się za spełnione przez wskazanie dnia bilansowego, na który zostało sporządzone zbadane przez podmiot uprawniony do badania sprawozdanie finansowe i zbadane skonsolidowane sprawozdanie finansowe zawarte w ostatnim udostępnionym do publicznej wiadomości raporcie rocznym oraz odpowiednio ostatnim udostępnionym do publicznej wiadomości skonsolidowanym raporcie rocznym, z zachowaniem terminów, o których mowa w § 40 ust. 1 pkt 1 i 2, oraz przez podanie daty i miejsc udostępnienia do publicznej wiadomości tego raportu, a także pod warunkiem udostępnienia tego raportu na stronie internetowej emitenta oraz w siedzibie emitenta i oferującego.

3. W prospekcie należy zamieścić dokładny opis wkładów niepieniężnych oraz sprawozdanie, o którym mowa w art. 311 Kodeksu spółek handlowych.

§ 50.
1. W przypadku gdy prospekt został sporządzony w związku z zamierzonym łączeniem się emitenta z inną jednostką, z zastrzeżeniem ust. 2–6, w prospekcie zamieszcza się:

1) informacje określone w § 32–45 w odniesieniu do emitenta, z zastrzeżeniem § 46,

2) informacje określone w § 36 pkt 1, 5–7, 9–12, 15–21, § 37, § 39 pkt 3 i 4, 6–8 i 11, § 40, 41, 42 pkt 4 i § 45 w odniesieniu do jednostki przejmowanej lub jednostek łączących się, z zastrzeżeniem ust. 2–5.

2. W odniesieniu do jednostki przejmowanej, będącej spółką publiczną, w prospekcie zamieszcza się co najmniej:

1) raport roczny lub skonsolidowany raport roczny za ostatni rok obrotowy jednostki przejmowanej, gdy w prospekcie zamieszczony został raport roczny emitenta, lub

2) raport półroczny i skonsolidowany raport półroczny jednostki przejmowanej, gdy w prospekcie zamieszczony został raport półroczny emitenta,

– w zakresie określonym przez rozporządzenie o raportach bieżących i okresowych, zawierający zbadane przez podmiot uprawniony do badania sprawozdanie finansowe i porównywalne dane finansowe oraz zbadane skonsolidowane sprawozdanie finansowe i porównywalne skonsolidowane dane finansowe.

3. Gdy emitent sporządza prospekt zgodnie z zasadami, o których mowa w § 46, w odniesieniu do jednostki przejmowanej niebędącej spółką publiczną, w prospekcie, z zastrzeżeniem ust. 4, zamieszcza się co najmniej:

1) informacje określone w § 36 pkt 1, 5–7, 9–12, 17, 18 i 21, § 37, § 39 pkt 3 i 4, 6–8 i 11 i § 45,

2) zbadane sprawozdanie finansowe i zbadane skonsolidowane sprawozdanie finansowe jednostki przejmowanej, wraz z opinią podmiotu uprawnionego do badania, sporządzone w zakresie i formie określonej w § 40 i 41, za ostatni rok obrotowy oraz porównywalne dane finansowe i porównywalne skonsolidowane dane finansowe za poprzedni rok obrotowy, gdy w prospekcie zamieszczany jest raport roczny emitenta,

3) zbadane sprawozdanie finansowe i zbadane skonsolidowane sprawozdanie finansowe jednostki przejmowanej, wraz z opinią podmiotu uprawnionego do badania, sporządzone w zakresie i formie określonej w § 40 i 41, za pierwsze półrocze roku obrotowego oraz porównywalne dane finansowe i porównywalne skonsolidowane dane finansowe za poprzedni rok obrotowy, gdy w prospekcie zamieszczany jest raport półroczny emitenta.

4. W odniesieniu do jednostki przejmowanej niebędącej spółką publiczną, w przypadku gdy akcjonariusze spółki przejmowanej w wyniku połączenia osiągną ponad 50% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu emitenta, zamieszcza się odpowiednio informacje określone w § 36–37 oraz
§ 38–44 oraz informacje w zakresie i układzie określonym w § 45 w odniesieniu do podmiotu dominującego wobec spółki przejmowanej.

5. W prospekcie, o którym mowa w ust. 1, należy dodatkowo zamieścić:

1) w zależności od wyboru dokonanego przez emitenta, wraz z uzasadnieniem tego wyboru, sprawozdanie lub skonsolidowane sprawozdanie finansowe pro forma, obejmujące łączące się jednostki lub ich grupy kapitałowe, sporządzone na dzień bilansowy ostatniego sprawozdania finansowego lub skonsolidowanego sprawozdania finansowego – w taki sposób, jakby jednostki lub grupy kapitałowe były już na ten dzień połączone; sprawozdanie i skonsolidowane sprawozdanie finansowe pro forma obejmuje: okres przynajmniej od początku roku obrotowego i zawiera, przy uwzględnieniu specyfiki działalności emitenta, co najmniej: informację o zasadach jego sporządzenia, bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływu środków pieniężnych oraz te noty objaśniające, które podlegały istotnym korektom, wynikającym z zastosowanej metody rozliczenia połączenia, a także zobowiązania pozabilansowe, wskaźnik wartości księgowej na jedną akcję oraz wskaźnik zysku (straty) na jedną akcję zwykłą, ustalone jako wartości pro forma; bilans sporządza się w taki sposób, jakby jednostki lub grupy kapitałowe były już połączone na dzień bilansowy ostatniego zbadanego sprawozdania finansowego lub skonsolidowanego sprawozdania finansowego, a rachunek zysków i strat oraz rachunek przepływu środków pieniężnych – jakby jednostki lub grupy kapitałowe były już połączone na pierwszy dzień okresu objętego ostatnim zbadanym sprawozdaniem finansowym lub skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym; oddzielnie i we wskazanej kolejności należy wykazać: sporządzone według jednolitych zasad dane ze sprawozdań finansowych poszczególnych łączących się jednostek lub ich skonsolidowanych sprawozdań finansowych, wielkości po zsumowaniu, korekty wynikające z połączenia oraz dane finansowe pro forma po połączeniu lub skonsolidowane dane finansowe pro forma po połączeniu; do sporządzenia sprawozdania i skonsolidowanego sprawozdania pro forma stosuje się metodę właściwą dla rozliczenia danego połączenia, zgodną z obowiązującymi dla rozliczenia danego połączenia przepisami prawa oraz krajowymi standardami rachunkowości, a w przypadku braku takich przepisów lub standardów – zgodną z zasadami określonymi w MSR lub US GAAP,

2) opinię podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych o zgodności zasad (polityki) rachunkowości przyjętych przez emitenta do sporządzenia sprawozdania lub skonsolidowanego sprawozdania finansowego pro forma, z właściwą dla rozliczenia danego połączenia metodą, o której mowa w pkt 1, zawierającą ocenę rzetelności i kompletności dokonanych korekt.

6. W przypadku gdy prospekt jest sporządzony w związku z zamierzonym łączeniem się wyłącznie spółek publicznych, w prospekcie zamieszcza się informacje, z uwzględnieniem ust. 5, o których mowa w § 32–35, § 40 i 41 oraz § 43 i 44, przy czym wymogi, o których mowa w § 40 i 41, uznaje się za spełnione przez wskazanie daty i miejsc udostępnienia do publicznej wiadomości zbadanych przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych zawartych w ostatnich raportach rocznych lub zbadanych przez podmiot uprawniony do badania skonsolidowanych sprawozdań finansowych zawartych w ostatnich skonsolidowanych raportach rocznych.

§ 51.
1. W przypadku wprowadzania do publicznego obrotu, w związku z podziałem spółki kapitałowej, akcji emitowanych przez spółkę nowo zawiązaną, w prospekcie należy zamieścić:

1) informacje, o których mowa w § 32–39, przy czym:

a) informacje wymagane w § 35 należy uzupełnić o informacje, o których mowa w art. 534 § 1 pkt 2–5 Kodeksu spółek handlowych,

b) informacje wymagane w § 37 należy uzupełnić o informacje, o których mowa w art. 534 § 1 pkt 7 Kodeksu spółek handlowych,

c) informacje wymagane w § 39 należy uzupełnić o informacje, o których mowa w art. 534 § 1 pkt 6 Kodeksu spółek handlowych,

2) strategię działania oraz plan finansowy obejmujący co najmniej analizę ekonomiczno-finansową możliwości prowadzenia działalności przez okres co najmniej 3 lat od dnia planowanego rozpoczęcia działalności przez tę spółkę,

3) plan podziału, wraz z załącznikami określonymi w art. 534 Kodeksu spółek handlowych,

4) sprawozdanie zarządu spółki dzielonej uzasadniające podział spółki,

5) opinię biegłego rewidenta o zbadaniu wkładów niepieniężnych wnoszonych w związku z podziałem do spółki,

6) opinię biegłego odnośnie do poprawności i rzetelności planu podziału,

7) uchwały walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki dzielonej zawierające zgodę spółki przejmującej lub spółki nowo zawiązanej na plan podziału, a także na proponowane zmiany umowy lub statutu spółki przejmującej,

8) inne dane i informacje mające według emitenta znaczenie w odniesieniu do papierów wartościowych wprowadzanych do publicznego obrotu lub istotne dla oceny emitenta lub jego grupy kapitałowej.

2. W przypadku emitenta, będącego spółką przejmującą, wprowadzającego akcje w związku z podziałem spółki kapitałowej, w prospekcie należy zamieścić:

1) informacje określone w § 36–45, z zastrzeżeniem § 46,

2) informacje określone w ust. 1 pkt 2–8.

§ 52.
Skrót prospektu powinien zawierać co najmniej informacje, o których mowa w § 32 ust. 1 pkt 2–5, 7 i 14.

Rozdział 4

Prospekt i jego skrót wymagany w przypadku wprowadzania obligacji do publicznego obrotu na rynku nieurzędowym oferowanych wyłącznie inwestorom kwalifikowanym

§ 53.

W przypadku wprowadzania do obrotu na regulowanym rynku nieurzędowym obligacji oferowanych do nabycia wyłącznie inwestorom kwalifikowanym, prospekt składa się z następujących części:

1) wstępu,

2) rozdziału „Podsumowanie”,

3) rozdziału „Czynniki ryzyka”,

4) rozdziału „Dane o emisji”,

5) rozdziału „Dane o emitencie i jego działalności”,

6) rozdziału „Dane o osobach zarządzających i osobach nadzorujących oraz strukturze własności”,

7) rozdziału „Sprawozdania finansowe”,

8) rozdziału „Informacje o zasadach opodatkowania i ograniczeniach dewizowych”,

9) rozdziału „Zasady dystrybucji”,

10) rozdziału „Informacje dodatkowe”,

11) informacji objętych wnioskiem o niepublikowanie.

§ 54.
1. We wstępie, z zastrzeżeniem ust. 2, zamieszcza się co najmniej:

1) tytuł „Prospekt emisyjny”, ze wskazaniem rodzaju obligacji objętych prospektem,

2) nazwę (firmę), siedzibę i adres głównej strony internetowej emitenta oraz wskazanie branży według PKD, która stanowi o osiąganych przez niego wynikach finansowych, a w przypadku gdy papiery wartościowe emitenta znajdują się w obrocie na rynku regulowanym – także wskazanie branży według klasyfikacji przyjętej przez dany rynek,

3) w przypadku obligacji przychodowych – wskazanie, że emitent spełnia warunki określające możliwość wyemitowania obligacji przychodowych zawarte w obowiązujących przepisach prawa,

4) liczbę, rodzaj, jednostkową wartość nominalną i oznaczenie emisji obligacji wprowadzanych do publicznego obrotu, ze wskazaniem obligacji oferowanych,

5) cenę emisyjną (sprzedaży) oferowanych obligacji albo sposób jej ustalenia oraz tryb i termin udostępnienia ceny do publicznej wiadomości,

6) informacje o istotnych ograniczeniach przedmiotowych i podmiotowych oferowania lub zbywania obligacji, w szczególności wskazanie, że wtórny obrót będzie dokonywał się pomiędzy inwestorami kwalifikowanymi,

7) określenie terminów przeprowadzenia subskrypcji lub sprzedaży, podstawowych zasad dystrybucji i przydziału obligacji, ze wskazaniem, czy przeprowadzenie subskrypcji lub sprzedaży nastąpi w trybie wykonania umowy o subemisję usługową,

8) wskazanie, czy obligacje wprowadzane do publicznego obrotu będą przedmiotem obrotu na rynku regulowanym, z oznaczeniem tego rynku i planowanego terminu wprowadzenia do obrotu,

9) stwierdzenie, że wprowadzenie obligacji do publicznego obrotu odbywa się wyłącznie na warunkach i zgodnie z zasadami określonymi w prospekcie, jak również że prospekt jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o papierach wartościowych, ich ofercie i emitencie,

10) wskazanie nazwy (firmy) i siedziby oferującego oraz subemitentów,

11) datę i miejsce sporządzenia prospektu, z oznaczeniem daty jego ważności oraz daty, do której informacje aktualizujące prospekt zostały zamieszczone w jego treści,

12) informacje o ewentualnej kolejności realizacji świadczeń z obligacji w odniesieniu do spłaty określonych zobowiązań emitenta,

13) wskazanie osób odpowiedzialnych za informacje zawarte w prospekcie, ze wskazaniem danych pozwalających na zidentyfikowanie tych osób oraz co najmniej własnoręcznie podpisane oświadczenie o odpowiedzialności osób fizycznych, działających w imieniu emitenta, stwierdzające, że informacje zawarte w prospekcie są prawdziwe i rzetelne i nie pomijają żadnych faktów ani okoliczności, których ujawnienie w prospekcie jest wymagane przepisami prawa, a także że zgodnie z najlepszą wiedzą tych osób nie istnieją, poza ujawnionymi w prospekcie, istotne zobowiązania emitenta ani okoliczności, które mogłyby wywrzeć znaczący wpływ na sytuację prawną, majątkową i finansową emitenta oraz osiągane przez niego wyniki finansowe,

14) spis treści, zawierający listę podstawowych rozdziałów i punktów prospektu, ze wskazaniem numeru strony,

15) w przypadku programu obligacji – dodatkowo albo w miejsce informacji, o których mowa w pkt 4, 5, 7 i 8 – informacje dotyczące programu obligacji, z określeniem jego maksymalnej wartości oraz zasad i terminów udostępnienia prospektów, o których mowa w § 74.

2. W przypadku emisji obligacji, we wstępie emitent może zamieścić w miejsce ust. 1 pkt 4 wyłącznie informacje o planowanej wartości emisji, pod warunkiem uzupełnienia informacji wskazanych w ust. 1 pkt 4 w trybie art. 81 ustawy, najpóźniej w momencie udostępnienia do publicznej wiadomości informacji o cenie emisyjnej.

§ 55.
W rozdziale „Podsumowanie” zamieszcza się co najmniej:

1) podstawowe dane pozwalające na identyfikację emitenta, w tym jego nazwę (firmę) i siedzibę,

2) podstawę prawną i podstawowe dane dotyczące emisji lub programu obligacji, w tym wartość lub liczbę i rodzaj obligacji w przypadku emisji albo wartość programu i rodzaj obligacji nim objętych w przypadku programu obligacji,

3) wskazanie prawa, które stosuje się do realizacji zobowiązań z obligacji lub do programu obligacji oraz do ustanowionych zabezpieczeń,

4) inne informacje związane z emisją obligacji lub realizowaniem przez emitenta zobowiązań z tych obligacji, które zdaniem emitenta powinny zostać wskazane w tym rozdziale,

5) zobowiązania emitenta istotne z punktu widzenia realizacji zobowiązań wobec obligatariuszy, które związane są z emisją obligacji, w szczególności z kształtowaniem się jego sytuacji ekonomicznej i finansowej, jeżeli są ustanowione,

6) informacje o ratingu przyznanym emitentowi lub emitowanym przez niego papierom wartościowym, ze wskazaniem:

a) nazwy wyspecjalizowanej instytucji, która przeprowadziła rating, oraz oceny, która została przyznana,

b) daty przyznania oceny,

7) informacje o miejscu udostępnienia sprawozdań finansowych lub skonsolidowanych sprawozdań finansowych emitenta, umów dotyczących emisji oraz innych opisanych, lecz niezamieszczonych w prospekcie informacji i danych istotnych dla realizacji uprawnień obligatariuszy, w szczególności informacji, o których mowa w § 70 pkt 1–3.

§ 56.
W rozdziale „Czynniki ryzyka” zamieszcza się informacje na temat czynników powodujących ryzyko dla nabywcy obligacji, a w szczególności czynników związanych z sytuacją finansową emitenta i jego grupy kapitałowej, jego otoczeniem oraz innych czynników istotnych dla oceny emisji (programu) obligacji i związanego z nią ryzyka.
§ 57.
W rozdziale „Dane o emisji” zamieszcza się co najmniej:

1) szczegółowy opis emisji, ze wskazaniem charakteryzujących je istotnych danych oraz praw i obowiązków wynikających z tych obligacji,

2) opis wszelkich świadczeń z obligacji, do których zobowiązuje się emitent, oraz zasad ich realizacji,

3) wskazanie i opis charakteru prawnego zabezpieczeń, jak również treści zobowiązań podmiotu udzielającego zabezpieczenia, jeżeli obligacja jest zabezpieczona,

4) informacje o banku reprezentancie ustanowionym w związku z emisją obligacji, zawierające:

a) nazwę (firmę) banku, jego siedzibę, adres i numery telekomunikacyjne, określenie sądu rejestrowego i numerów rejestru,

b) wskazanie istotnych postanowień umowy z bankiem reprezentantem,

c) wskazanie obowiązków emitenta wobec banku reprezentanta,

d) wskazanie obowiązków banku reprezentanta wobec obligatariuszy, ze szczególnym uwzględnieniem działań podejmowanych przez ten bank, w przypadku stwierdzenia naruszenia przez emitenta obowiązków wynikających z warunków emisji, a także w razie stwierdzenia, że sytuacja finansowa emitenta stwarza zagrożenie dla zdolności wykonywania przez niego obowiązków wobec obligatariuszy,

5) szczegółowe informacje o pierwszeństwie w spłacie zobowiązań wynikających z obligacji przed innymi zobowiązaniami emitenta,

6) informacje o warunkach i sytuacjach, w których emitent ma prawo albo jest zobowiązany do wcześniejszego wykupu obligacji, jak również informacje o sytuacjach i warunkach, po spełnieniu których obligatariusz uzyska prawo do wcześniejszego wezwania emitenta do wykupu obligacji,

7) w przypadku emisji obligacji przychodowych, zamieszcza się dodatkowo:

a) szczegółowy opis przedsięwzięcia, do którego przychodów lub majątku służy obligatariuszom prawo zaspokojenia z pierwszeństwem przed innymi wierzycielami,

b) wskazanie, czy emitent ograniczył odpowiedzialność za zobowiązania wynikające z obligacji do przychodów lub majątku określonego przedsięwzięcia,

c) wskazanie banku prowadzącego rachunek bankowy, na który będą wpływać przychody z przedsięwzięcia, i wskazanie numeru tego rachunku oraz zasad dokonywania z niego wypłat,

d) szczegółowy opis zasad obliczania przychodów przedsięwzięcia, wraz ze wskazaniem, do jakiej części przychodów oraz odpowiednio majątku przysługuje obligatariuszom prawo pierwszeństwa w zaspokajaniu swoich roszczeń,

8) w przypadku emisji obligacji, z których zobowiązania mają zostać spłacone ze środków uzyskanych ze spłaty określonych wierzytelności lub z innych środków uzyskanych w celu spłaty tych obligacji, zamieszcza się dodatkowo:

a) informacje o łącznej wartości wierzytelności, ich charakterze, ustanowionych na nich zabezpieczeniach, szacunkowym oprocentowaniu oraz o ogólnej ocenie wypłacalności dłużników z tytułu tych wierzytelności,

b) informacje o prawach emitenta w stosunku do wierzytelności,

c) informacje na temat zasad dochodzenia roszczeń z tytułu tych wierzytelności,

9) informacje na temat kosztów wprowadzenia obligacji do publicznego obrotu oraz przeprowadzenia publicznej oferty.

§ 58.
W przypadku programu obligacji, emitent może podjąć decyzję, że informacje, o których mowa w § 57 pkt 2–8, udostępni jedynie w prospektach z danymi aktualizującymi informacje przed każdą kolejną emisją w ramach programu obligacji, o których mowa w § 74. W takim przypadku w rozdziale „Dane o emisji” należy zamieścić szczegółowy opis programu obligacji oraz w miejsce informacji, o których mowa w § 57 pkt 2–8, należy zamieścić informacje o strukturze i zasadach udostępniania prospektu, o którym mowa w § 74.
§ 59.
W rozdziale „Dane o emitencie i jego działalności” zamieszcza się co najmniej:

1) wybrane dane finansowe lub skonsolidowane dane finansowe, dotyczące emitenta lub jego grupy kapitałowej, przy uwzględnieniu specyfiki ich działalności za okres, za który zostało sporządzone zbadane przez podmiot uprawniony do badania zamieszczone w prospekcie sprawozdanie finansowe lub skonsolidowane sprawozdanie finansowe, oraz dane porównywalne, obejmujące co najmniej:

a) przychody ze sprzedaży,

b) zysk (stratę) na działalności operacyjnej,

c) zysk (stratę) brutto,

d) zysk (stratę) netto,

e) aktywa razem,

f) zobowiązania razem,

g) zobowiązania długoterminowe,

h) zobowiązania krótkoterminowe,

i) kapitał własny (aktywa netto),

j) kapitał zakładowy,

2) wskazanie celu emisji obligacji, którego realizacji mają służyć wpływy uzyskane z emisji, wraz z określeniem, jaka część tych wpływów będzie przeznaczona na każdy z wymienionych celów, jeżeli cele emisji zostały określone,

3) wskazanie wartości kapitału własnego, w tym wyniku finansowego oraz zobowiązań, w tym oddzielnie zobowiązań długo- i krótkoterminowych, emitenta na koniec zakończonego kwartału kalendarzowego poprzedzającego dzień złożenia prospektu do Komisji o nie więcej niż 4 miesiące,

4) podstawowe informacje na temat powiązań organizacyjnych lub kapitałowych emitenta, mających istotny wpływ na jego działalność, ze wskazaniem istotnych jednostek jego grupy kapitałowej, z podaniem w stosunku do każdej z nich co najmniej nazwy (firmy), formy prawnej, siedziby, przedmiotu działalności i udziału emitenta w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów,

5) podstawowe informacje o działalności emitenta i jego grupy kapitałowej, ze wskazaniem w szczególności produktów, rynków zbytu, posiadanych istotnych zezwoleń i koncesji,

6) inne informacje dotyczące prowadzonej przez emitenta działalności gospodarczej, istotne dla oceny możliwości realizowania przez emitenta jego zobowiązań z emitowanych obligacji.

§ 60.
W przypadku emisji obligacji z których zobowiązania mają zostać spłacone ze środków uzyskanych ze spłaty określonych wierzytelności lub z innych środków uzyskanych w celu spłaty tych obligacji, w rozdziale „Dane o emitencie i jego działalności” zamieszcza się wyłącznie:

1) informacje o umowach, na podstawie których emitent pobierał będzie świadczenia z wierzytelności stanowiących podstawę uzyskania środków na spłatę obligacji,

2) informacje o zasadach i terminach pobierania świadczeń wynikających z wierzytelności stanowiących podstawę uzyskania środków na spłatę obligacji oraz innych zasadach administrowania wierzytelnościami emitenta,

3) informacje o umowach zawartych przez emitenta celem zapewnienia realizacji wypłat świadczeń z tytułu obligacji na rzecz obligatariuszy,

4) wskazanie podmiotu, któremu przysługiwały wierzytelności stanowiące podstawę uzyskania środków na spłatę obligacji przed ich przyporządkowaniem emitentowi (inicjator), oraz sposobu nabycia przez niego wierzytelności, wraz z podaniem podstawowych informacji o działalności inicjatora i jego grupy kapitałowej.

§ 61.
W przypadku gdy emitentem jest jednostka samorządu terytorialnego lub zagraniczna jednostka terytorialna, w prospekcie, w rozdziale „Dane o emitencie i jego działalności”, zamieszcza się co najmniej:

1) nazwę jednostki, z określeniem jej typu, w szczególności: miasto, miasto-gmina, gmina, powiat, województwo, siedzibę i adres jej urzędu, wraz z numerami telekomunikacyjnymi (telefon, telefaks, adresy strony internetowej i poczty elektronicznej) oraz identyfikatorem według klasyfikacji urzędu statystycznego i numerem identyfikacji podatkowej, jeżeli jednostka je posiada,

2) nazwę państwa, w którym położona jest jednostka,

3) dane o powierzchni i położeniu jednostki oraz podstawowe dane demograficzne,

4) informacje o aktywności gospodarczej na terytorium jednostki, w tym:

a) wskazanie największych, a także innych istotnych dla rozwoju działalności gospodarczej na terytorium jednostki przedsiębiorców,

b) podanie liczby mieszkańców jednostki czynnych zawodowo oraz liczby bezrobotnych, z podaniem średniej stopy bezrobocia – co najmniej w ostatnim roku budżetowym,

c) charakterystykę polityki inwestycji gospodarczych na terytorium jednostki,

5) określenie wydatków ogółem na realizację poszczególnych zadań, realizowanych przez jednostkę,

6) określenie dochodów ogółem budżetu – jednostki poprzez:

a) wskazanie głównych źródeł dochodów, z przeliczeniem na jednego mieszkańca,

b) określenie zasad polityki podatkowej jednostki,

7) informacje o istotnych zaciągniętych przez emitenta zobowiązaniach z tytułu wyemitowanych obligacji, zawartych umów kredytu, pożyczki, poręczenia lub gwarancji, ze wskazaniem ustanowionych zabezpieczeń z tytułu tych zobowiązań.

§ 62.
1. W przypadku emisji obligacji przychodowych, gdy emitentem jest jednostka samorządu terytorialnego, nie zamieszcza się informacji określonych w § 61 pkt 5 i 6.

2. W przypadku emisji obligacji przychodowych, zamieszcza się dodatkowo informacje na temat organizacji i administrowania przedsięwzięciem lub majątkiem przedsięwzięcia oraz informacje o planowanych przychodach i kosztach przedsięwzięcia w okresie zapadalności obligacji.

§ 63.
W rozdziale „Dane o osobach zarządzających i osobach nadzorujących oraz strukturze własności” zamieszcza się co najmniej:

1) w odniesieniu do osób zarządzających i osób nadzorujących przedsiębiorstwo emitenta:

a) imię, nazwisko, adres, wiek, nr PESEL, zajmowane stanowisko oraz termin upływu kadencji, na jaką zostali powołani,

b) informacje o wpisie odnośnie do osoby zarządzającej lub nadzorującej, zamieszczonym w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS,

c) wskazanie, czy osoby te pełniły w przeszłości funkcje osób nadzorujących lub zarządzających w podmiotach, które w okresie kadencji tych osób znalazły się w stanie upadłości,

2) w przypadku spółek kapitałowych – dane o strukturze akcjonariatu emitenta, ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% kapitału zakładowego.

§ 64.
W przypadku jednostek samorządu terytorialnego w odniesieniu do osób zarządzających – członków zarządu i osób nadzorujących – przewodniczącego rady i przewodniczącego komisji rewizyjnej, zamieszcza się informacje, o których mowa w § 63 pkt 1.
§ 65.
W rozdziale „Sprawozdania finansowe”:

1) zamieszcza się sprawozdanie finansowe emitenta, zbadane zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi, sporządzone na dzień bilansowy poprzedzający datę złożenia prospektu do Komisji nie więcej niż o 15 miesięcy oraz porównywalne dane finansowe co najmniej za 1 rok obrotowy poprzedzający okres objęty tym sprawozdaniem, sporządzone na podstawie zbadanego, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi, sprawozdania finansowego,

2) w miejsce sprawozdania finansowego, o którym mowa w pkt 1, emitent może zamieścić zbadane, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi, skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej emitenta oraz porównywalne skonsolidowane dane finansowe co najmniej za 1 rok obrotowy poprzedzający okres objęty tym sprawozdaniem, sporządzone na podstawie zbadanego, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi, skonsolidowanego sprawozdania finansowego; w takim przypadku sprawozdanie to należy uzupełnić o podstawowe dane finansowe emitenta z jednostkowego sprawozdania finansowego emitenta, sporządzonego na ten sam dzień, obejmujące co najmniej:

a) przychody ze sprzedaży,

b) zysk (stratę) na działalności operacyjnej,

c) zysk (stratę) brutto,

d) zysk (stratę) netto,

e) aktywa razem,

f) zobowiązania razem,

g) zobowiązania długoterminowe,

h) zobowiązania krótkoterminowe,

i) kapitał własny (aktywa netto),

j) kapitał zakładowy,

3) zamieszcza się opinię podmiotu uprawnionego do badania o prawidłowości, rzetelności i jasności sprawozdania finansowego lub skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz że informacje o których mowa w pkt 1 lub 2, zostały przedstawione w sposób, który umożliwia dokonanie ich porównania,

4) w przypadku emitenta niebędącego spółką publiczną lub ubiegającą się o uzyskanie statusu spółki publicznej, zamieszcza się sprawozdanie finansowe i porównywalne dane finansowe, o których mowa w pkt 1, a także skonsolidowane sprawozdanie finansowe i porównywalne skonsolidowane dane finansowe, o których mowa w pkt 2, sporządzone w zakresie określonym dla takiej jednostki przez ustawę o rachunkowości – jeżeli emitent tak postanowi,

5) emitent będący spółką publiczną, w miejsce sprawozdań i danych, o których mowa w pkt 1 i 2, może wskazać dzień bilansowy zbadanego przez podmiot uprawniony do badania sprawozdania finansowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego zawartego w ostatnim raporcie rocznym oraz odpowiednio w ostatnim skonsolidowanym raporcie rocznym, udostępnionego do publicznej wiadomości zgodnie z obowiązkami informacyjnymi na rynku nieurzędowym, z zachowaniem terminów, o których mowa w pkt 1, oraz podać daty i miejsca udostępnienia do publicznej wiadomości tego raportu, a także udostępnienia tych sprawozdań co najmniej w siedzibach spółki i oferującego, a jeżeli jest to możliwe – również na stronie internetowej emitenta,

6) w przypadku emitenta będącego podmiotem zagranicznym zamieszcza się sprawozdanie finansowe i porównywalne dane finansowe, o których mowa w pkt 1, oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe i porównywalne skonsolidowane sprawozdanie finansowe, o których mowa w pkt 2, które mogą zostać sporządzone zgodnie z MSR lub US GAAP, jeżeli emitent tak postanowi; w przypadku emitenta będącego podmiotem zagranicznym, badanie sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych może być przeprowadzone zgodnie z ISA lub US GAAS,

7) w przypadku gdy emitent prowadzi działalność krócej niż przez okres, za który przedstawia się sprawozdanie finansowe i porównywalne dane finansowe, o których mowa w pkt 1, lub skonsolidowane sprawozdanie finansowe i porównywalne skonsolidowane dane finansowe, o których mowa w pkt 2, zamieszcza się te sprawozdania za okres od dnia rejestracji.

§ 66.
W przypadku gdy emitentem jest jednostka samorządu terytorialnego, która wprowadza obligacje do obrotu na rynku nieurzędowym, w rozdziale „Sprawozdania finansowe” zamieszcza się:

1) sprawozdania finansowe w zakresie wskazanym w załączniku nr 6/8 do rozporządzenia albo

2) sprawozdanie finansowe w zakresie wskazanym w załączniku nr 6/7 do rozporządzenia,

obejmujące: wstęp, zestawienie aktywów i zobowiązań, sprawozdanie z wykonania budżetu (sprawozdanie o nadwyżce lub deficycie) jednostki i noty objaśniające, za 2 ostatnie lata budżetowe, sporządzone zgodnie z obowiązującymi przepisami, wraz z opinią podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, że sprawozdania finansowe zostały przedstawione w taki sposób, iż możliwe jest dokonanie ich porównania, oraz o prawidłowości, rzetelności i jasności sprawozdania finansowego za ostatni rok budżetowy.

§ 67.
W rozdziale „Informacje o zasadach opodatkowania i ograniczeniach dewizowych” zamieszcza się co najmniej:

1) informacje o zasadach opodatkowania dochodów związanych z posiadaniem i obrotem obligacjami wprowadzanymi do publicznego obrotu,

2) informacje o uzyskanych zezwoleniach dewizowych lub o konieczności ich uzyskania.

§ 68.
1. W rozdziale „Zasady dystrybucji” zamieszcza się co najmniej:

1) określenie zasad dystrybucji oferowanych obligacji, w tym co najmniej wskazanie:

a) osób, do których kierowana jest oferta,

b) terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji lub sprzedaży,

c) zasad, miejsc i terminów składania zapisów oraz terminu związania zapisem,

d) zasad, miejsc i terminów dokonywania wpłat oraz skutków prawnych niedokonania wpłaty w oznaczonym terminie lub wniesienia wpłaty niepełnej,

e) terminów i szczegółowych zasad przydziału,

f) zasad oraz terminów rozliczenia wpłat i zwrotu nadpłaconych kwot,

g) sposobu ogłoszenia o niedojściu emisji do skutku oraz sposobu i terminu zwrotu wpłaconych kwot,

h) formy ogłoszenia o dojściu lub niedojściu oferty do skutku,

2) informacje na temat zasad stabilizacji kursu obligacji, jeżeli stabilizacja jest planowana.

2. W przypadku gdy prospekt obejmuje wyłącznie program obligacji, emitent może podjąć decyzję, że informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, zamieszcza jedynie w prospektach, o których mowa w § 74, z danymi aktualizującymi informacje przed każdą kolejną emisją w ramach programu obligacji.

§ 69.
W rozdziale „Informacje dodatkowe” zamieszcza się co najmniej:

1) opinię regionalnej izby obrachunkowej o możliwości zaciągania zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego,

2) wskazanie wszelkich istotnych zmian w sytuacji finansowej i majątkowej emitenta i jego grupy kapitałowej oraz innych informacji istotnych dla ich oceny, które powstały po sporządzeniu informacji finansowych, o których mowa w § 65 pkt 1 i 2,

3) inne niż określone w § 54–68 dane, mające według emitenta znaczenie dla wprowadzenia obligacji do publicznego obrotu.

§ 70.
W informacjach objętych wnioskiem o niepublikowanie zamieszcza się:

1) odpis z właściwego rejestru,

2) uchwałę właściwego organu stanowiącego emitenta o emisji obligacji i wprowadzeniu ich do publicznego obrotu,

3) ujednolicony aktualny tekst statutu emitenta, z wyjątkiem jednostek samorządu terytorialnego

– pod warunkiem udostępnienia tych informacji w siedzibach emitenta i oferującego oraz na stronie internetowej emitenta w okresie terminu ważności prospektu, oraz

4) informacje, których ujawnienie wymagane jest przepisami niniejszego rozporządzenia i które zostały objęte tym wnioskiem, w tym dane osobowe osób fizycznych wymienionych w treści prospektu emisyjnego.

§ 71.
W przypadku udzielenia zabezpieczenia, jeżeli podmiot udzielający zabezpieczenia obejmuje zabezpieczeniem co najmniej 20% wartości nominalnej emisji obligacji, prospekt dodatkowo powinien zawierać informacje odpowiednio o podmiocie udzielającym zabezpieczenia w zakresie wskazanym w § 55 pkt 1, 4, 6 i 7, § 56, § 59 pkt 1,3–6, § 61, § 63–65 i § 69–70. W takim przypadku prospekt powinien zawierać również wskazanie podmiotu innego niż podmioty włączone w obsługę emisji, posiadającego ekonomiczny interes w pozyskaniu przez emitenta środków w drodze emisji obligacji zabezpieczonych.
§ 72.
W przypadku gdy podmiot udzielający zabezpieczenia ma siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, sprawozdanie finansowe i porównywalne dane finansowe lub skonsolidowane sprawozdanie finansowe i porównywalne skonsolidowane dane finansowe, ujawniane zgodnie z § 65 pkt 1 i 2, powinny zostać sporządzone zgodnie z przepisami właściwymi dla kraju pochodzenia takiego podmiotu albo zgodnie z MSR lub US GAAP.
§ 73.
Obowiązek określony w § 71 nie ma zastosowania w przypadku, gdy podmiotem udzielającym zabezpieczenia jest Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, Bank Gospodarstwa Krajowego, międzynarodowa instytucja finansowa lub inne państwo.
§ 74.
W przypadku kolejnych emisji obligacji w ramach programu obligacji, prospekt udostępniany do publicznej wiadomości przed każdą kolejną emisją obligacji zawiera co najmniej informacje, o których mowa w § 54 ust. 1 pkt 2–14, § 55–57 i § 68 z uwzględnieniem § 54 ust. 1 pkt 15 oraz § 58 i § 71–73, a także wskazanie wszelkich istotnych zmian w sytuacji finansowej i majątkowej emitenta i jego grupy kapitałowej oraz innych informacji istotnych dla ich oceny, które powstały po sporządzeniu informacji finansowych, o których mowa w § 65 pkt 1 i 2, albo ostatniego raportu okresowego przekazanego zgodnie z obowiązkami informacyjnymi na rynku nieurzędowym, a także inne dane mające według emitenta znaczenie dla przeprowadzanej emisji obligacji.
§ 75.
Skrót prospektu powinien zawierać co najmniej informacje, o których mowa w § 54 ust. 1 pkt 2, 4, 5, 7 i 10 z uwzględnieniem § 54 ust. 1 pkt 15, oraz w § 55 pkt 6 i § 71–74.

Rozdział 5

Prospekt i jego skrót w przypadku wprowadzania obligacji do publicznego obrotu na rynku regulowanym

§ 76.

1. Prospekt składa się z następujących części:

1) wstępu,

2) rozdziału „Podsumowanie i czynniki ryzyka”,

3) rozdziału „Osoby odpowiedzialne za informacje zawarte w prospekcie”,

4) rozdziału „Dane o emisji”.

5) rozdziału „Dane o emitencie”,

6) rozdziału „Dane o działalności emitenta”,

7) rozdziału „Oceny i perspektywy rozwoju”,

8) rozdziału „Dane o osobach zarządzających, osobach nadzorujących oraz znacznych akcjonariuszach”,

9) rozdziału „Sprawozdania finansowe”,

10) rozdziału „Informacje dodatkowe”,

11) rozdziału „Załączniki”,

12) informacji objętych wnioskiem o niepublikowanie.

2. Przepisów niniejszego rozdziału nie stosuje się w przypadku wprowadzania do publicznego obrotu obligacji, o których mowa w rozdziale 4, oraz obligacji zamiennych.

§ 77.
1. We wstępie, z zastrzeżeniem ust. 2–5, zamieszcza się:

1) tytuł „Prospekt emisyjny”, ze wskazaniem rodzaju obligacji objętych prospektem,

2) nazwę (firmę), siedzibę i adres głównej strony internetowej emitenta,

3) nazwę (firmę) lub imię i nazwisko oraz siedzibę podmiotu dominującego w stosunku do emitenta,

4) liczbę, rodzaj i jednostkową wartość nominalną obligacji wprowadzanych do publicznego obrotu, z oznaczeniem, czy wprowadzanie odbywać się będzie w ramach powtarzających się emisji obligacji, których podstawowe zasady i warunki zostały uprzednio określone przez emitenta i przedstawione w prospekcie, zwanych dalej „programem obligacji”,

5) liczbę, rodzaj, jednostkową wartość nominalną i oznaczenie emisji oferowanych obligacji,

6) wskazanie praw i obowiązków wynikających z wprowadzanych obligacji, terminów, od których prawa te przysługują, oraz terminów, od których obowiązki powinny być realizowane, w tym wysokości oprocentowania albo sposobu jego ustalenia, terminów, od których należy się oprocentowanie, terminów ustalania praw do oprocentowania i terminów wypłaty oprocentowania oraz terminów i zasad wykupu obligacji, z podziałem na obligacje oferowane i wprowadzane,

7) wskazanie terminów lub zasad ustalania cyklów kolejnych emisji obligacji – w przypadku wprowadzania na podstawie prospektu programu obligacji,

8) nazwę (firmę), siedzibę i adres podmiotu udzielającego zabezpieczenia, ze wskazaniem zabezpieczenia,

9) cenę emisyjną (sprzedaży) oferowanych obligacji albo sposób jej ustalenia oraz tryb i termin udostępnienia do publicznej wiadomości,

10) określenie terminów przeprowadzenia subskrypcji lub sprzedaży, podstawowych zasad dystrybucji i przydziału obligacji, ze wskazaniem, czy przeprowadzenie subskrypcji lub sprzedaży nastąpi w trybie wykonania umowy o subemisję usługową,

11) wskazanie, czy papiery wartościowe emitenta są przedmiotem obrotu na rynku regulowanym, z ujawnieniem ich kodu, oraz czy i kiedy obligacje wprowadzane do publicznego obrotu będą przedmiotem obrotu na rynku regulowanym, z oznaczeniem tego rynku i planowanego terminu wprowadzenia do obrotu,

12) wskazanie głównych czynników ryzyka, wraz z określeniem miejsca zamieszczenia w prospekcie punktu zawierającego ich szczegółowy opis,

13) stwierdzenie, że wprowadzenie obligacji do publicznego obrotu odbywa się wyłącznie na warunkach i zgodnie z zasadami określonymi w prospekcie, jak również że prospekt jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o obligacjach, ofercie i emitencie,

14) oświadczenie Komisji, wydane w związku z decyzją o wyrażeniu zgody na wprowadzenie obligacji do publicznego obrotu,

15) wskazanie nazwy (firmy) i siedziby oferującego, subemitentów oraz banku reprezentanta,

16) datę i miejsce sporządzenia prospektu, z oznaczeniem daty ważności prospektu oraz daty, do której informacje aktualizujące prospekt zostały uwzględnione w jego treści,

17) w przypadku wprowadzenia do publicznego obrotu obligacji przez podmiot, którego inne papiery wartościowe co najmniej jednej emisji są dopuszczone do publicznego obrotu – wskazanie raportów okresowych, które zostały włączone do prospektu, z oznaczeniem terminu ich przekazania do publicznej wiadomości oraz miejsca ich udostępnienia,

18) określenie form, miejsc i terminów, w których prospekt oraz jego skrót i inne wskazane dokumenty będą udostępnione publicznie,

19) wskazanie trybu, w jakim informacje o zmianie danych zawartych w prospekcie, w okresie jego ważności, będą podawane do publicznej wiadomości,

20) spis treści, zawierający listę podstawowych rozdziałów i punktów prospektu, ze wskazaniem numerów stron.

2. W przypadku gdy wprowadzane do publicznego obrotu obligacje mają być przedmiotem pierwszej oferty publicznej, w informacjach, o których mowa w ust. 1 pkt 2, zamieszcza się dodatkowo nazwę (firmę) lub imię i nazwisko oraz siedzibę (miejsce zamieszkania) wprowadzającego papiery wartościowe do publicznego obrotu.

3. W przypadku gdy do publicznego obrotu wprowadzane są wyłącznie obligacje będące przedmiotem oferty, we wstępie nie zamieszcza się informacji, o których mowa w ust. 1 pkt 4.

4. W przypadku gdy wprowadzanie obligacji do publicznego obrotu nie jest połączone z przeprowadzeniem sprzedaży lub subskrypcji, we wstępie nie zamieszcza się informacji, o których mowa w ust. 1 pkt 5, 9 i 10.

5. W przypadku wprowadzenia papierów wartościowych do publicznego obrotu w trybie art. 63 ust. 1 ustawy, zamiast oświadczenia Komisji określonego w ust. 1 pkt 14 należy zamieścić informacje o tym trybie, ze wskazaniem daty złożenia do Komisji zawiadomienia, oraz stwierdzenie, że w związku z tym emitent nie występował o uzyskanie zgody Komisji.

6. W prospekcie w formie drukowanej informacje o których mowa w ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 2–5, zamieszcza się następująco:

1) pkt 1–19 – na pierwszej zewnętrznej i wewnętrznej stronie okładki,

2) pkt 20 – na ostatniej zewnętrznej stronie okładki prospektu.

§ 78.
1. W rozdziale „Podsumowanie i czynniki ryzyka”, z zastrzeżeniem ust. 2, zamieszcza się:

1) streszczenie najważniejszych informacji odnośnie do emitenta i jego grupy kapitałowej, zawartych w prospekcie, obejmujące co najmniej:

a) specyfikę i charakter działalności emitenta i jego grupy kapitałowej,

b) podstawowe produkty, towary lub usługi i rynki działalności,

c) plany i przewidywania w zakresie czynników wpływających na przyszłe wyniki,

d) krótki opis strategii i rozwoju emitenta i jego grupy kapitałowej,

e) wskazanie osób zarządzających emitenta i akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu,

2) opis czynników powodujących wysokie ryzyko dla nabywcy papieru wartościowego, w szczególności czynników związanych z działalnością emitenta i jego grupy kapitałowej oraz czynników związanych z otoczeniem, w jakim prowadzi on działalność,

3) wybrane dane finansowe i skonsolidowane dane finansowe, dotyczące emitenta i jego grupy kapitałowej, przy uwzględnieniu specyfiki działalności, za okres ostatnich 2 lat obrotowych, dla każdego roku obrotowego osobno oraz za okres bieżącego roku obrotowego, za który zostało sporządzone ostatnie sprawozdanie finansowe i skonsolidowane sprawozdanie finansowe zbadane przez podmiot uprawniony do badania, zamieszczone w prospekcie, obejmujące co najmniej:

a) przychody ze sprzedaży,

b) zysk (stratę) na działalności operacyjnej,

c) zysk (stratę) brutto,

d) zysk (stratę) netto,

e) aktywa razem,

f) zobowiązania razem,

g) zobowiązania długoterminowe,

h) zobowiązania krótkoterminowe,

i) kapitał własny (aktywa netto),

j) kapitał zakładowy,

4) wskaźniki charakteryzujące efektywność działalności gospodarczej i zdolność regulowania zobowiązań emitenta oraz jego grupy kapitałowej, za okres ostatnich 2 lat obrotowych, dla każdego roku osobno oraz za okres bieżącego roku obrotowego, za który zostało sporządzone ostatnie sprawozdanie finansowe i skonsolidowane sprawozdanie finansowe zbadane przez podmiot uprawniony do badania, zamieszczone w prospekcie, ze wskazaniem punktu prospektu, w którym zamieszczone są zasady wyliczenia tych wskaźników, obejmujące co najmniej:

a) stopę zwrotu z zainwestowanego kapitału,

b) stopę zwrotu z aktywów,

c) rentowność sprzedaży,

d) stopę wypłaty dywidendy,

e) wysokość marginesu wypłacalności i środków własnych stanowiących jego pokrycie oraz wysokość rezerw techniczno-ubezpieczeniowych i wysokość aktywów stanowiących ich pokrycie – w przypadku gdy emitentem jest zakład ubezpieczeń,

f) współczynnik wypłacalności – w przypadku gdy emitentem jest bank,

g) wskaźnik zadłużenia kapitałów własnych, liczony jako iloraz sumy zobowiązań (długo- i krótkoterminowych) i kapitałów własnych,

5) informacje o ratingu przyznanym emitentowi i emitowanym przez niego papierom wartościowym, ze wskazaniem:

a) nazwy wyspecjalizowanej instytucji, która przeprowadziła rating dla emitenta lub emitowanych papierów wartościowych,

b) oceny, która została przyznana, oraz jej opisu, wraz ze wskazaniem miejsca przyznanej oceny w skali ocen,

c) daty przyznania oceny,

6) wskazanie celów emisji obligacji, których realizacji mają służyć wpływy uzyskane z emisji, wraz z określeniem, jaka część tych wpływów będzie przeznaczona na każdy z wymienionych celów, oraz:

a) wskazanie ewentualnych priorytetów w realizacji celów emisji – w przypadku gdy określony jest więcej niż jeden cel,

b) wskazanie kwot i źródeł dodatkowych funduszy koniecznych do zrealizowania celów, dla których wpływy z emisji są niewystarczające,

c) wskazanie wartości zadłużenia, które będzie spłacone, jego rodzaju, nazwy wierzyciela, oprocentowania i terminów płatności oraz powodu podjęcia takiej decyzji – w przypadku gdy co najmniej 5% wpływów z emisji jest przeznaczone na spłatę zadłużenia,

d) opis istotnych postanowień umowy nabycia składników majątkowych, jeżeli co najmniej 5% wpływów z emisji jest przeznaczone na ich nabycie, na warunkach istotnie odbiegających od dotychczasowych warunków nabywania takich składników majątkowych przez emitenta,

e) wskazanie nazwy podmiotu powiązanego z emitentem oraz czynników mających wpływ na cenę nabycia składników majątkowych, jeżeli środki z emisji są przeznaczone na ich nabycie od tego podmiotu,

f) przedstawienie planów emitenta odnośnie do wykorzystania wpływów z emisji w okresie do rozpoczęcia realizacji celów emisji,

g) opis stanu przygotowań emitenta do realizacji celów emisji,

7) wskazanie, czy obligacje są zabezpieczone.

2. W przypadku jednostek samorządu terytorialnego w rozdziale „Podsumowanie i czynniki ryzyka” zamieszcza się:

1) streszczenie najważniejszych informacji o emitencie,

2) wybrane dane finansowe dotyczące emitenta, dla każdego roku budżetowego osobno za okres, za który zostało sporządzone ostatnie sprawozdanie finansowe i porównywalne dane, zamieszczone w prospekcie, obejmujące co najmniej:

a) dochody jednostki,

b) zobowiązania jednostki, w tym zobowiązania krótkoterminowe,

3) informacje o ratingu przyznanym emitentowi lub emitowanym przez niego papierom wartościowym, ze wskazaniem:

a) nazwy wyspecjalizowanej instytucji, która przeprowadziła rating dla emitenta lub emitowanych papierów wartościowych,

b) oceny, która została przyznana, oraz jej opisu, a także miejsca przyznanej oceny w skali ocen,

c) daty przyznania oceny,

4) wskazanie celów emisji obligacji, których realizacji mają służyć wpływy uzyskane z emisji,

5) opis czynników powodujących wysokie ryzyko dla nabywcy obligacji,

6) wskazanie, czy obligacje są zabezpieczone,

§ 79.
1. W rozdziale „Osoby odpowiedzialne za informacje zawarte w prospekcie”, z zastrzeżeniem ust. 2, zamieszcza się dane osób odpowiedzialnych za informacje zawarte w prospekcie oraz ich własnoręcznie podpisane oświadczenia o odpowiedzialności, z przedstawieniem:

1) w przypadku emitenta:

a) nazwy (firmy), siedziby i adresu emitenta, wraz z numerami telekomunikacyjnymi (telefon, telefaks, adres poczty elektronicznej i głównej strony internetowej),

b) imion i nazwisk, adresów i funkcji osób fizycznych działających w imieniu emitenta,

c) własnoręcznie podpisanego oświadczenia o odpowiedzialności osób wymienionych w lit. b), stwierdzającego, że informacje zawarte w prospekcie są prawdziwe, rzetelne i nie pomijają żadnych faktów ani okoliczności, których ujawnienie w prospekcie jest wymagane przepisami prawa, a także że zgodnie z najlepszą wiedzą tych osób nie istnieją, poza ujawnionymi w prospekcie, istotne zobowiązania emitenta ani okoliczności, które mogłyby wywrzeć znaczący wpływ na sytuację prawną, majątkową i finansową emitenta oraz osiągane przez niego wyniki finansowe,

2) w przypadku wprowadzającego:

a) nazwy (firmy) lub imienia i nazwiska, siedziby i adresu (miejsca zamieszkania) wprowadzającego, wraz z numerami telekomunikacyjnymi (telefon, telefaks, adres poczty elektronicznej i głównej strony internetowej),

b) imion i nazwisk, adresów i funkcji osób fizycznych działających w imieniu wprowadzającego,

c) opisu powiązań wprowadzającego oraz osób fizycznych działających w jego imieniu z emitentem, podmiotem udzielającym zabezpieczenia i podmiotem dominującym wobec emitenta,

d) własnoręcznie podpisanego oświadczenia o odpowiedzialności osób wymienionych w lit. b), stwierdzającego, że informacje zawarte w prospekcie są prawdziwe, rzetelne i nie pomijają żadnych faktów ani okoliczności, których ujawnienie w prospekcie jest wymagane przepisami prawa, a także że zgodnie z najlepszą wiedzą tych osób nie istnieją, poza ujawnionymi w prospekcie, istotne zobowiązania emitenta ani okoliczności, które mogłyby wywrzeć znaczący wpływ na sytuację prawną, majątkową i finansową emitenta oraz osiągane przez niego wyniki finansowe,

3) w przypadku podmiotu dominującego:

a) nazwy (firmy) lub imienia i nazwiska, siedziby i adresu (miejsca zamieszkania) podmiotu dominującego, wraz z numerami telekomunikacyjnymi (telefon, telefaks, adres poczty elektronicznej i głównej strony internetowej),

b) imion i nazwisk, adresów i funkcji osób fizycznych działających w imieniu podmiotu dominującego,

c) opisu powiązań podmiotu dominującego oraz osób fizycznych działających w jego imieniu z wprowadzającym i podmiotem udzielającym zabezpieczenia,

d) własnoręcznie podpisanego oświadczenia o odpowiedzialności osób wymienionych w lit. b), stwierdzającego, że informacje zawarte w prospekcie dotyczące podmiotu dominującego są prawdziwe i rzetelne i nie pomijają żadnych faktów ani okoliczności, których ujawnienie w prospekcie jest wymagane przepisami prawa,

4) w przypadku podmiotów sporządzających prospekt, dla każdego sporządzającego oddzielnie:

a) nazwy (firmy) lub imienia i nazwiska oraz siedziby (miejsca zamieszkania) i adresu sporządzającego prospekt, wraz z numerami telekomunikacyjnymi (telefon, telefaks, adres poczty elektronicznej i głównej strony internetowej),

b) imion i nazwisk, adresów i funkcji osób fizycznych działających w imieniu sporządzającego prospekt, przy czym ograniczenie odpowiedzialności tych osób do poszczególnych części prospektu jest dopuszczalne wyłącznie, gdy za każdą część prospektu odpowiada wyraźnie wskazana osoba,

c) opisu powiązań sporządzającego prospekt oraz osób fizycznych działających w imieniu sporządzającego prospekt z emitentem, podmiotem udzielającym zabezpieczenia, jego podmiotem dominującym lub wprowadzającym,

d) własnoręcznie podpisanego oświadczenia o odpowiedzialności osób wymienionych w lit. b), stwierdzającego, że prospekt został sporządzony z zachowaniem należytej staranności zawodowej oraz że informacje zawarte w częściach prospektu, za których sporządzenie odpowiedzialny jest podmiot sporządzający prospekt, są prawdziwe i rzetelne i nie pomijają żadnych faktów ani okoliczności, których ujawnienie w prospekcie jest wymagane przepisami prawa,

5) w przypadku podmiotów uprawnionych do badania, dla każdego podmiotu oddzielnie:

a) nazwy (firmy), siedziby i adresu oraz podstawy uprawnień podmiotu uprawnionego, wydającego opinię o badanych sprawozdaniach finansowych lub skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych, zamieszczonych w prospekcie, wraz z numerami telekomunikacyjnymi (telefon, telefaks, adres głównej strony internetowej),

b) imion i nazwisk oraz adresów, funkcji i podstawy uprawnień osób fizycznych działających w imieniu podmiotu uprawnionego do badania – w zakresie ich odpowiedzialności za opinie o prawidłowości, rzetelności i jasności sprawozdań finansowych emitenta lub skonsolidowanych sprawozdań finansowych, zawartych w prospekcie,

c) imion i nazwisk oraz adresów i podstawy uprawnień biegłych rewidentów dokonujących badania sprawozdań finansowych lub skonsolidowanych sprawozdań finansowych emitenta,

d) opisu powiązań podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych oraz osób fizycznych działających w jego imieniu i na jego rzecz z emitentem, podmiotem udzielającym zabezpieczenia, podmiotem dominującym lub wprowadzającym,

e) własnoręcznie podpisanego oświadczenia osób wymienionych w lit. b), stwierdzającego, że podmiot uprawniony do badania został wybrany zgodnie z przepisami prawa oraz że podmiot ten spełnia warunki do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badaniu,

f) własnoręcznie podpisanego oświadczenia osób wymienionych w lit. c), stwierdzającego, że osoby te spełniają warunki do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badaniu,

g) własnoręcznie podpisanego oświadczenia o odpowiedzialności osób wymienionych w lit. b) i c), stwierdzającego, że:

– sprawozdanie finansowe i skonsolidowane sprawozdanie finansowe, zamieszczone w prospekcie, podlegały ich badaniu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i normami zawodowymi oraz że na podstawie przeprowadzonego badania wyraziły one opinie (opinię) o prawidłowości, rzetelności i jasności sprawozdania finansowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego, których (której) pełna treść jest przedstawiona w dalszej części prospektu, ze wskazaniem rodzaju opinii, jaką uzyskały te sprawozdania,

– porównywalne dane finansowe i porównywalne skonsolidowane dane finansowe, zamieszczone w prospekcie, zostały sporządzone w sposób zapewniający ich porównywalność przez zastosowanie jednolitych zasad (polityki) rachunkowości we wszystkich prezentowanych okresach, zgodnych z zasadami (polityką) rachunkowości stosowanymi przez emitenta lub grupę kapitałową za ostatni okres, oraz przez ujęcie korekt błędów podstawowych w okresach, których one dotyczą, bez względu na okres, w którym zostały ujęte w księgach rachunkowych, oraz że uzgodnienie danych porównywalnych, zamieszczonych w prospekcie, do pozycji zbadanych sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych rzetelnie odzwierciedla dokonane przekształcenie, dane zaś porównywalne zamieszczone w prospekcie wynikają ze zbadanych sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych, po uwzględnieniu korekt doprowadzających do porównywalności z tytułu zmian zasad (polityki) rachunkowości i korekt błędów podstawowych,

– forma prezentacji sprawozdania finansowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz danych porównywalnych, zamieszczonych w prospekcie, i zakres ujawnionych w nich danych są zgodne z wymogami rozporządzenia,

6) w przypadku oferującego obligacje objęte prospektem:

a) nazwy (firmy), siedziby oraz adresu oferującego, wraz z numerami telekomunikacyjnymi (telefon, telefaks, adres poczty elektronicznej i głównej strony internetowej),

b) imion i nazwisk, adresów i funkcji osób fizycznych działających w imieniu oferującego,

c) opisu powiązań oferującego oraz osób fizycznych działających w imieniu oferującego z emitentem, jego podmiotem dominującym lub wprowadzającym,

d) własnoręcznie podpisanego oświadczenia o odpowiedzialności osób wymienionych w lit. b), stwierdzającego, że oferujący dołożył należytej zawodowej staranności przy przygotowaniu i przeprowadzeniu wprowadzania obligacji do publicznego obrotu,

7) w przypadku podmiotu udzielającego zabezpieczenia:

a) nazwy (firmy) lub imienia i nazwiska, siedziby i adresu (miejsca zamieszkania) podmiotu udziełającego zabezpieczenia, wraz z numerami telekomunikacyjnymi (telefon, telefaks, adres poczty elektronicznej i głównej strony internetowej),

b) imion i nazwisk, adresów i funkcji osób fizycznych działających w imieniu podmiotu udzielającego zabezpieczenia,

c) opisu powiązań podmiotu udzielającego zabezpieczenia oraz osób fizycznych działających w jego imieniu z wprowadzającym i podmiotem dominującym,

d) własnoręcznie podpisanego oświadczenia o odpowiedzialności osób wymienionych w lit. b), stwierdzającego, że informacje zawarte w prospekcie dotyczące podmiotu udzielającego zabezpieczenia są prawdziwe i rzetelne i nie pomijają żadnych faktów ani okoliczności, których ujawnienie w prospekcie jest wymagane przepisami prawa.

2. W przypadku gdy:

1) opinia o badanym sprawozdaniu finansowym lub skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym zawiera dodatkowe objaśnienia, zastrzeżenia lub jest opinią negatywną – w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 1 pkt 5 lit. g), przytacza się te dodatkowe objaśnienia, zastrzeżenia lub tę opinię negatywną w całości,

2) prospekt, oprócz sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych emitenta, zawiera inne informacje lub dane finansowe, które podlegały badaniu lub przeglądowi przez osoby wymienione w ust. 1 pkt 5 lit. b) i c) lub osoby te wyraziły o nich opinię lub raport o innym charakterze, zawarte w prospekcie – w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 1 pkt 5 lit. g), wskazuje się te informacje i dane.

§ 80.
1. W rozdziale „Dane o emisji”, z zastrzeżeniem ust, 3–5, zamieszcza się co najmniej:

1) szczegółowe określenie rodzajów, liczby oraz łącznej wartości emitowanych obligacji, z wyszczególnieniem rodzajów uprzywilejowania, wszelkich ograniczeń co do przenoszenia praw z obligacji oraz zabezpieczeń lub świadczeń dodatkowych,

2) łączne określenie kosztów, jakie zostały zaliczone do szacunkowych kosztów emisji, według wzoru zawartego w załączniku nr 3 do rozporządzenia, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale przynajmniej na:

a) koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty,

b) koszty wynagrodzenia subemitentów, oddzielnie dla każdego z subemitentów,

c) koszty sporządzenia prospektu, z uwzględnieniem kosztu doradztwa,

d) szacunkowy koszt promocji planowanej oferty

– wraz z metodami rozliczenia tych kosztów w księgach rachunkowych i sposobem ujęcia w sprawozdaniu finansowym emitenta,

3) określenie podstawy prawnej emisji obligacji i ich wprowadzenia do publicznego obrotu, ze wskazaniem:

a) organu lub osób uprawnionych do podjęcia decyzji o emisji obligacji i ich wprowadzeniu do publicznego obrotu,

b) daty i formy podjęcia decyzji o emisji obligacji, z przytoczeniem jej treści lub treści co najmniej tego fragmentu, który odnosi się do emisji,

4) opis świadczeń pieniężnych, do których zobowiązuje się emitent, zawierający w szczególności sposób ustalania oprocentowania, określenie terminów ustalania prawa do oprocentowania, terminów, od których oprocentowanie przysługuje, wysokości, warunków oraz terminów ich wypłaty, terminy wykupu, a także miejsca płatności i wykupu – w przypadku gdy warunki emisji przewidują oprocentowanie,

5) opis świadczeń niepieniężnych, do których zobowiązuje się emitent, zawierający w szczególności opis świadczenia, zasady i terminy ustalenia praw do świadczeń niepieniężnych, zasady przeliczenia świadczenia niepieniężnego na świadczenie pieniężne – w przypadku gdy warunki emisji przewidują świadczenia niepieniężne,

6) wskazanie rodzajów opłat i świadczeń, sposobu ich wykorzystania oraz podstawy prawnej zastosowania zniżek lub ulg – w przypadku emisji obligacji dokonywanej przez jednostkę samorządu terytorialnego lub zagraniczną jednostkę terytorialną, jeżeli z obligacjami związane jest uprawnienie do ulg i zniżek w opłatach i świadczeniach mieszkańców lub innych podmiotów i osób na rzecz emitenta,

7) określenie rodzaju, zakresu, formy i przedmiotu zabezpieczeń, jeżeli obligacja jest zabezpieczona, a ponadto:

a) określenie rzeczy lub praw, na których ustanowiono zastaw lub hipotekę, z podaniem ich wartości i powołaniem opinii uprawnionego biegłego, wskazaniem położenia nieruchomości oraz podmiotu, w którego posiadaniu pozostają rzeczy objęte zastawem, a także informację, czy na rzeczy lub prawie ustanowiono również inne obciążenia – w przypadku gdy wierzytelności wynikające z obligacji zostały zabezpieczone poprzez ustanowienie zastawu lub hipoteki,

b) podanie nazwy (firmy), siedziby i adresu oraz wysokości kapitału własnego podmiotu udzielającego gwarancji lub zabezpieczenia, z omówieniem istotnych postanowień umowy dotyczącej gwarancji lub zabezpieczenia – w przypadku gdy wierzytelności wynikające z obligacji zostały zabezpieczone gwarancją bankową lub zabezpieczeniem ustanowionym przez bank zagraniczny lub międzynarodową instytucję finansową,

c) podanie nazwy jednostki samorządu terytorialnego, siedziby i adresu jej urzędu, wielkości dochodów i wydatków za ostatni rok budżetowy, w tym także wielkości dochodów własnych, oraz omówienie istotnych warunków umowy poręczenia – w przypadku gdy wierzytelności wynikające z obligacji zostały zabezpieczone poręczeniem ustanowionym przez jednostkę samorządu terytorialnego,

d) omówienie istotnych warunków zabezpieczenia,

8) wskazanie źródeł pochodzenia środków na spłatę zobowiązań wynikających z emitowanych obligacji,

9) w przypadku gdy próg dojścia emisji do skutku jest określony – wskazanie tego progu,

10) określenie innych praw wynikających z emitowanych obligacji,

11) określenie warunków, trybu, terminów i cen wykupu lub przedterminowego nabycia przez emitenta własnych obligacji celem ich umorzenia,

12) termin wygaśnięcia uprawnień obligatariuszy wynikających z przyznanego prawa pierwszeństwa – w przypadku obligacji uprawniających obligatariuszy do subskrybowania akcji spółki z pierwszeństwem przed jej akcjonariuszami,

13) informacje o banku reprezentancie ustanowionym w związku z emisją obligacji, zawierające:

a) nazwę (firmę) banku, jego siedzibę, adres i numery telekomunikacyjne, określenie sądu rejestrowego i numerów rejestru,

b) wskazanie istotnych postanowień umowy z bankiem reprezentantem,

c) wskazanie obowiązków emitenta wobec banku reprezentanta,

d) wskazanie obowiązków banku reprezentanta wobec obligatariuszy, ze szczególnym uwzględnieniem działań podejmowanych przez ten bank w przypadku stwierdzenia naruszenia przez emitenta obowiązków wynikających z warunków emisji, a także w razie stwierdzenia, że sytuacja finansowa emitenta stwarza zagrożenie dla zdolności wykonywania przez niego obowiązków wobec obligatariuszy,

14) w przypadku emisji obligacji przychodowych – dodatkowo:

a) szczegółowy opis przedsięwzięcia, do którego przychodów lub majątku służy obligatariuszom prawo zaspokojenia z pierwszeństwem przed innymi wierzycielami,

b) wskazanie, czy emitent ograniczył odpowiedzialność za zobowiązania wynikające z obligacji do przychodów lub majątku określonego przedsięwzięcia,

c) wskazanie banku prowadzącego rachunek bankowy, na który będą wpływać przychody z przedsięwzięcia, oraz wskazanie numeru tego rachunku oraz zasad dokonywania z niego wypłat,

d) szczegółowy opis zasad obliczania przychodów przedsięwzięcia, wraz ze wskazaniem, do jakiej części przychodów oraz odpowiednio majątku przysługuje obligatariuszom prawo pierwszeństwa w zaspokajaniu swoich roszczeń,

15) informacja o zasadach opodatkowania dochodów związanych z posiadaniem i obrotem wprowadzanymi do publicznego obrotu obligacjami,

16) wskazanie stron umów o subemisję usługową lub inwestycyjną oraz istotnych postanowień tych umów, z przedstawieniem informacji według wzoru zawartego w załączniku nr 5 do rozporządzenia, w przypadku gdy emitent zawarł takie umowy,

17) określenie zasad dystrybucji oferowanych obligacji, w tym co najmniej wskazanie:

a) osób, do których kierowana jest oferta,

b) terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji lub sprzedaży,

c) zasad, miejsc i terminów składania zapisów oraz terminu związania zapisem,

d) zasad, miejsc i terminów dokonywania wpłat oraz skutków prawnych niedokonania wpłaty w oznaczonym terminie lub wniesienia wpłaty niepełnej,

e) terminów i szczegółowych zasad przydziału,

f) zasad oraz terminów rozliczenia wpłat i zwrotu nadpłaconych kwot,

g) przypadków, w których oferta może nie dojść do skutku lub emitent może odstąpić od jej przeprowadzenia,

h) sposobu i formy ogłoszenia o dojściu lub niedojściu oferty do skutku oraz sposobu i terminu zwrotu wpłaconych kwot,

i) sposobu i formy ogłoszenia o odstąpieniu od przeprowadzenia oferty lub jej odwołaniu,

18) wskazanie rynku regulowanego, na który emitent planuje wprowadzić obligacje do wtórnego obrotu, ze wskazaniem planowanego terminu rozpoczęcia obrotu oraz decyzji dotyczących dopuszczenia obligacji do obrotu na tym rynku.

2. W przypadku emisji obligacji, z których zobowiązania mają zostać spłacone z określonych, przyporządkowanych emitentowi wierzytelności lub grup wierzytelności, jeżeli emitent na dzień sporządzenia prospektu nie prowadzi innej działalności poza działalnością związaną z emisjami obligacji, w rozdziale „Dane o emisji” zamieszcza się:

1) informacje o umowach, na podstawie których emitent będzie pobierał świadczenia z wierzytelności stanowiących podstawę spłaty obligacji,

2) informacje o zasadach i terminach pobierania świadczeń wynikających z wierzytelności stanowiących podstawę spłaty obligacji oraz innych zasadach administrowania wierzytelnościami przyporządkowanymi emitentowi,

3) informacje o umowach zawartych przez emitenta celem zapewnienia realizacji wypłat świadczeń z tytułu obligacji na rzecz obligatariuszy,

4) wskazanie podmiotu, któremu przysługiwały wierzytelności stanowiące podstawę spłaty obligacji przed ich przyporządkowaniem emitentowi (inicjator), oraz sposobu nabycia przez niego wierzytelności, wraz z podaniem podstawowych informacji o działalności inicjatora i jego grupy kapitałowej.

3. W przypadku gdy prospekt zawiera jednocześnie różnego rodzaju oferty, informacje, o których mowa w ust. 1 i 2, należy przedstawić oddzielnie dla każdego rodzaju oferty, chyba że charakter ofert powoduje konieczność przedstawienia tych informacji łącznie.

4. W przypadku wprowadzania do publicznego obrotu innych, poza oferowanymi, obligacji, przedstawia się odpowiednio informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 3–15 i 18 oraz ust. 2, dla wszystkich emisji (serii) tych obligacji.

5. W przypadku programu obligacji, należy zamieścić informacje, o których mowa w ust. 1 i 2, w odniesieniu do tego programu.

§ 81.
1. W rozdziale „Dane o emitencie”, z zastrzeżeniem ust. 2–4, zamieszcza się co najmniej:

1) nazwę (firmę), formę prawną, kraj siedziby, siedzibę i adres emitenta, wraz z numerami telekomunikacyjnymi, adresem głównej strony internetowej, identyfikatorem według właściwej klasyfikacji statystycznej oraz numerem według właściwej identyfikacji podatkowej, a jeżeli emitent posiada wydzielone oddziały, istotne dla działalności emitenta – ich wskazanie, wraz z adresami,

2) wskazanie czasu trwania emitenta, jeżeli jest oznaczony,

3) wskazanie sądu, który wydał postanowienie o wpisie do właściwego rejestru, a w przypadku gdy emitent jest podmiotem, którego utworzenie wymagało uzyskania zezwolenia – przedmiot i numer zezwolenia, ze wskazaniem organu, który je wydał,

4) krótki opis historii emitenta i jego poprzedników prawnych, z przytoczeniem liczby i krótkiej charakterystyki (opisu) założycieli emitenta,

5) określenie rodzajów i wartości kapitałów (funduszy) własnych emitenta oraz zasad ich tworzenia,

6) oznaczenie liczby i rodzaju akcji tworzących kapitał zakładowy, ich wartości nominalnej i ceny emisyjnej, ze wskazaniem nie w pełni opłaconych akcji,

7) informacje o przewidywanych zmianach kapitału zakładowego w wyniku realizacji przez obligatariuszy uprawnień z obligacji zamiennych lub z obligacji dających pierwszeństwo do objęcia w przyszłości nowych emisji akcji, ze wskazaniem wartości warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego oraz terminu wygaśnięcia praw obligatariuszy do nabycia tych akcji,

8) wskazanie liczby akcji i wartości kapitału zakładowego, o które – na podstawie statutu przewidującego upoważnienie zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego, w granicach kapitału docelowego – może być podwyższony kapitał zakładowy, jak również liczby akcji i wartości kapitału zakładowego, o które w dacie aktualizacji prospektu może być jeszcze podwyższony kapitał zakładowy w tym trybie,

9) przedstawienie, za ostatnie 2 lata, notowań papierów wartościowych emitenta na rynkach papierów wartościowych, na których obrót był najwyższy, z podaniem co najmniej średniej notowań z każdego kwartału w porównaniu z głównym indeksem na danym rynku lub indeksem branżowym, w skład którego wchodzą papiery wartościowe emitenta, odzwierciedlającym tendencje panujące w tym okresie,

10) opis powiązań organizacyjnych lub kapitałowych emitenta z innymi podmiotami, mających istotny wpływ na jego działalność, a także określenie roli emitenta w grupie kapitałowej, w której jest jednostką dominującą, ze wskazaniem wszystkich jednostek jego grupy kapitałowej, z podaniem w stosunku do nich co najmniej informacji określonych w pkt 1, 3 i 6, ponadto wskazanie rodzaju dominacji i roku jej uzyskania przez emitenta, udziału emitenta w ich kapitale i głosach na walnym zgromadzeniu oraz informację, czy dana jednostka została objęta ostatnim skonsolidowanym, zbadanym przez podmiot uprawniony do badania, sprawozdaniem finansowym, zamieszczonym w prospekcie, oraz opis i schemat struktury grupy kapitałowej, z określeniem charakteru powiązań pomiędzy poszczególnymi jednostkami z tej grupy.

2. W przypadku gdy emitentem jest inne państwo, w rozdziale „Dane o emitencie” zamieszcza się co najmniej:

1) nazwę państwa,

2) siedzibę i adres organu władzy, reprezentującego państwo w zakresie zobowiązań z tytułu emisji obligacji, wraz z numerami telekomunikacyjnymi (telefon, telefaks, adresy głównej strony internetowej i poczty elektronicznej),

3) dane o powierzchni i położeniu państwa oraz podstawowe dane demograficzne, w tym liczbę ludności, strukturę wiekową, strukturę wykształcenia ludności, dochód narodowy brutto na jednego mieszkańca,

4) krótki opis najnowszej historii państwa,

5) krótki opis podstawowych zasad ustroju, podstawowych partii politycznych oraz relacji między władzami lokalnymi i centralnymi,

6) informacje o uczestnictwie państwa w organizacjach międzynarodowych.

3. W przypadku gdy emitentem jest jednostka samorządu terytorialnego lub zagraniczna jednostka terytorialna, która wprowadza obligacje wyłącznie do obrotu na urzędowym rynku giełdowym, w rozdziale „Dane o emitencie” zamieszcza się:

1) nazwę jednostki z określeniem jej typu, w szczególności: miasto, miasto-gmina, gmina, powiat, województwo,

2) nazwę państwa, w którym położona jest jednostka, siedzibę i adres jej urzędu, wraz z numerami telekomunikacyjnymi (telefon, telefaks, adresy strony internetowej i poczty elektronicznej) oraz identyfikatorem według klasyfikacji urzędu statystycznego i numerem identyfikacji podatkowej, jeżeli jednostka je posiada,

3) dane o powierzchni i położeniu jednostki oraz podstawowe dane demograficzne,

4) informacje o jednostkach organizacyjnych jednostki, ze wskazaniem realizowanych przez nie zadań, w tym:

a) określenie typów i liczby jednostek budżetowych działających na terytorium jednostki, ze wskazaniem ogólnej liczby osób w nich zatrudnionych,

b) informacje o formach prowadzenia gospodarki pozabudżetowej tej jednostki, ze wskazaniem ich liczby i rodzajów, określeniem podstawowego zakresu ich działania, wskazaniem ogólnej liczby osób w nich zatrudnionych oraz ogólnej sumy ich dochodów,

c) określenie posiadanych udziałów i akcji w spółkach, w których jednostka posiada ponad 10% kapitału lub ponad 10% liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy lub wspólników,

d) wskazanie przedsiębiorstw, dla których jednostka jest organem założycielskim,

5) opis powiązań organizacyjnych jednostki z innymi podmiotami, w tym:

a) wskazanie związków komunalnych, których jednostka jest członkiem, z określeniem zasad finansowania działalności tych związków, reguł określających ewentualną odpowiedzialność emitenta za zobowiązania związków oraz pozycji jednostki we władzach związku,

b) wskazanie porozumień komunalnych, których stroną jest emitent, z opisem wynikających z nich zobowiązań i uprawnień,

c) wskazanie istotnych powiązań umownych pomiędzy emitentem a innymi podmiotami, ze szczególnym uwzględnieniem umów dotyczących wykonywania przez takie podmioty usług użyteczności publicznej,

6) informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 9.

4. W przypadku gdy emitentem jest jednostka samorządu terytorialnego lub zagraniczna jednostka terytorialna, która wprowadza obligacje wyłącznie do obrotu na rynku nieurzędowym, w rozdziale „Dane o emitencie” zamieszcza się co najmniej:

1) informacje, o których mowa w ust. 3 pkt 1–3,

2) informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 9.

§ 82.
1. W rozdziale „Dane o działalności emitenta”, z zastrzeżeniem ust. 2–12, zamieszcza się co najmniej:

1) informacje o podstawowych produktach, towarach lub usługach, wraz z ich określeniem wartościowym i ilościowym oraz udziałem poszczególnych grup produktów, towarów i usług albo, jeżeli jest to istotne, poszczególnych produktów, towarów i usług w przychodach ze sprzedaży ogółem dla grupy kapitałowej i emitenta, w podziale na segmenty działalności, za okres objęty zbadanym sprawozdaniem finansowym i zbadanym skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym, porównywalnymi danymi finansowymi i skonsolidowanymi porównywalnymi danymi finansowymi, zamieszczonymi w prospekcie,

2) informacje o głównych rynkach zbytu, w podziale na krajowe i zagraniczne, według asortymentu produktów, towarów lub usług,

3) informacje o wartości sprzedaży, z podziałem na rodzaje działalności gospodarczej i strukturę geograficzną rynków zbytu, za okres objęty zbadanym sprawozdaniem finansowym i zbadanym skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym, porównywalnymi danymi finansowymi i skonsolidowanymi porównywalnymi danymi finansowymi, zamieszczonymi w prospekcie,

4) informacje o uzależnieniu emitenta od jednego lub kilku odbiorców lub dostawców, a w przypadku gdy udział jednego z nich osiąga co najmniej 10% przychodów ze sprzedaży ogółem lub kosztów ogółem lub gdy zachodzą inne okoliczności stwarzające możliwość uzależnienia od danego odbiorcy lub dostawcy – wskazanie nazwy (firmy) dostawcy lub odbiorcy, jego udziału w sprzedaży lub zaopatrzeniu oraz jego powiązań z emitentem,

5) opis znaczących umów, w tym umów ubezpieczenia, współpracy lub kooperacji, z wyłączeniem umów, o których mowa w pkt 10, zawierający co najmniej następujące informacje:

a) datę zawarcia umowy,

b) oznaczenie stron umowy,

c) oznaczenie przedmiotu umowy,

d) istotne warunki umowy, ze szczególnym uwzględnieniem warunków finansowych umowy, w tym także wskazanie określonych przez strony specyficznych warunków, charakterystycznych dla tej umowy, w szczególności takich, które odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla danego typu umów,

e) o przyjętym przez emitenta kryterium będącym podstawą uznania umowy za znaczącą,

6) opis istotnych umów, w tym umów ubezpieczenia, współpracy lub kooperacji, z wyłączeniem umów, o których mowa w pkt 10, zawierający co najmniej następujące informacje:

a) datę zawarcia umowy,

b) oznaczenie stron umowy,

c) oznaczenie przedmiotu umowy,

d) istotne warunki umowy, ze szczególnym uwzględnieniem warunków finansowych umowy, w tym także wskazanie określonych przez strony specyficznych warunków, charakterystycznych dla tej umowy, w szczególności takich, które odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla danego typu umów,

7) informacje o najistotniejszych posiadanych koncesjach lub zezwoleniach na prowadzenie działalności gospodarczej oraz pozwoleniach na korzystanie ze środowiska naturalnego,

8) informacje o najistotniejszych posiadanych patentach, licencjach i znakach towarowych, z opisem ich roli w prowadzonej przez emitenta działalności gospodarczej,

9) opis głównych inwestycji krajowych i zagranicznych emitenta, w tym inwestycji kapitałowych, dokonanych przez emitenta, a także uczestnictwa we wspólnych przedsięwzięciach, spółkach, fundacjach, stowarzyszeniach oraz działalności sponsorskiej i charytatywnej, ze wskazaniem nakładów na inwestycje w okresie 2 ostatnich lat, za okres objęty zbadanym sprawozdaniem finansowym i zbadanym skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym, porównywalnymi danymi finansowymi i skonsolidowanymi porównywalnymi sprawozdaniami finansowymi, zamieszczonymi w prospekcie, a także wskazanie źródeł i metod finansowania tych inwestycji,

10) informacje o zawartych istotnych umowach: kredytu, pożyczki, poręczenia, gwarancji oraz o istotnych zobowiązaniach wekslowych, zobowiązaniach wynikających z praw pochodnych lub innych instrumentów finansowych, zobowiązaniach wynikających z emitowanych dłużnych papierów wartościowych oraz innych istotnych zobowiązaniach emitenta,

11) opis posiadanych przez emitenta nieruchomości, zawierający ich przybliżoną łączną powierzchnię całkowitą, a w odniesieniu do nieruchomości mających istotne znaczenie dla działalności emitenta, odrębnie dla każdej z nich, informacje określające:

a) wielkość i strukturę nieruchomości,

b) tytuł prawny,

c) ustanowione obciążenia,

d) wskazanie przyczyn, dla których nieruchomość uznana została przez emitenta za mającą istotne znaczenie dla jego działalności,

12) informacje za okres ostatnich 5 lat obrotowych, do dnia sporządzenia lub dnia aktualizacji danych zawartych w prospekcie, o wszczętych postępowaniach:

a) upadłościowym, układowym, ugodowym, egzekucyjnym lub likwidacyjnym wobec emitenta, a także akcjonariusza, posiadającego co najmniej 5% akcji lub ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy bądź spółki zależnej od emitenta,

b) w których stroną jest emitent lub akcjonariusz, posiadający co najmniej 5% akcji lub ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy emitenta,

c) przed organami administracji w związku z prowadzoną przez emitenta działalnością

– jeżeli wynik tych postępowań ma lub może mieć istotne znaczenie dla działalności emitenta.

2. W przypadku gdy emitentem jest bank, w rozdziale „Dane o działalności emitenta” zamieszcza się informacje:

1) o których mowa w ust. 1 pkt 1–6, z uwzględnieniem specyfiki działalności bankowej,

2) o istotnych umowach pomiędzy bankiem a bankiem centralnym lub organami nadzoru,

3) o których mowa w ust. 1 pkt 7–9, z uwzględnieniem specyfiki działalności bankowej,

4) o umowach kredytu, pożyczki, poręczenia, gwarancji, niedotyczących działalności operacyjnej banku, oraz o wszelkich zobowiązaniach umownych wynikających z emitowanych dłużnych obligacji lub instrumentów finansowych, umowach o subemisje, gwarancjach udzielonych podmiotom zależnym,

5) o których mowa w ust. 1 pkt 10–12, z uwzględnieniem specyfiki działalności bankowej.

3. W przypadku gdy emitentem jest zakład ubezpieczeń, w rozdziale „Dane o działalności emitenta” zamieszcza się informacje:

1) o których mowa w ust. 1 pkt 1–3, z uwzględnieniem specyfiki działalności zakładu ubezpieczeń,

2) o uzyskanych przez emitenta zezwoleniach na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej, w tym także wynikających ze zmiany rzeczowego zakresu działania oraz zmiany obszaru działania,

3) o ustanowieniu zarządu komisarycznego, z podaniem przyczyn oraz okresu, na jaki zarząd komisaryczny był ustanowiony w okresie ostatnich 5 lat,

4) o których mowa w ust. 1 pkt 4–12, z uwzględnieniem specyfiki działalności zakładu ubezpieczeń.

4. W przypadku gdy emitentem jest przedsiębiorstwo leasingowe, w rozdziale „Dane o działalności emitenta” zamieszcza się informacje, o których mowa w ust. 1, z tym że opis umów leasingowych, zgodnie z ust. 1 pkt 5 i 6, powinien dodatkowo zawierać dokładny opis charakteru tych umów.

5. W przypadku gdy emitentem jest dom maklerski, w rozdziale „Dane o działalności emitenta” zamieszcza się informacje:

1) o podstawowych rodzajach działalności, wraz z określeniem wartościowym oraz udziałem poszczególnych rodzajów działalności w przychodach z tytułu świadczenia usług,

2) o czynnościach wykonywanych na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej oraz innych zezwoleniach udzielonych przez Komisję, wraz z podaniem terminów rozpoczęcia poszczególnych czynności,

3) o których mowa w ust. 1 pkt 4–12, z uwzględnieniem specyfiki działalności domu maklerskiego.

6. W przypadku gdy emitentem jest narodowy fundusz inwestycyjny, w rozdziale „Dane o działalności emitenta” zamieszcza się:

1) podstawowe dane finansowe narodowego funduszu inwestycyjnego za ostatnie 3 lata obrotowe uwzględniające zmiany wysokości aktywów netto i zmianę wysokości aktywów netto na akcję,

2) omówienie struktury portfela inwestycyjnego ze szczególnym uwzględnieniem płynności inwestycji,

3) wykaz i podstawową charakterystykę podmiotów, w których narodowy fundusz inwestycyjny posiada akcje lub udziały wiodące lub posiada kontrolę, lub znaczny wpływ, z podaniem:

a) nazwy (firmy) i siedziby,

b) przedmiotu działalności i struktury organizacji działania, wraz z ogólnym opisem działalności podmiotu, jego pozycji na rynku i perspektyw rozwoju, wskazaniem głównych produktów oraz istotnych działań w zakresie organizacji i zarządzania prowadzonych w nim od momentu uzyskania udziału w jego kapitale akcyjnym (zakładowym) przez narodowy fundusz inwestycyjny,

c) udziału narodowego funduszu inwestycyjnego w kapitale zakładowym tego podmiotu,

d) udziału akcji (udziałów) tego podmiotu w aktywach netto narodowego funduszu inwestycyjnego,

e) wielkości sprzedaży za ostatni rok obrotowy,

f) wielkości kapitału własnego, z wyszczególnieniem wielkości kapitału zakładowego oraz wyniku finansowego na dzień, na który zostało sporządzone ostatnie zbadane przez podmiot uprawniony do badania sprawozdanie finansowe emitenta zamieszczone w prospekcie,

g) wielkości zobowiązań krótko- i długoterminowych na dzień, na który zostało sporządzone ostatnie zbadane przez podmiot uprawniony do badania sprawozdanie finansowe emitenta zamieszczone w prospekcie,

4) omówienie struktury branżowej dla części portfela inwestycyjnego, obejmujących akcje i udziały wiodące oraz akcje i udziały w jednostkach zależnych i stowarzyszonych, z określeniem branż najistotniejszych z punktu widzenia polityki inwestycyjnej narodowego funduszu inwestycyjnego, z podaniem podstawowych danych ekonomicznych dotyczących tej struktury i wskazaniem podstawowych podmiotów, które reprezentują poszczególne branże w portfelu, a także z opisem pozycji tych podmiotów w branży oraz struktury lokalizacji geograficznej tej części portfela,

5) informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 1–12, z uwzględnieniem specyfiki działalności narodowego funduszu inwestycyjnego.

7. W przypadku gdy emitent jest jednostką dominującą, a charakter powiązań w grupie kapitałowej na to pozwala, informacje określone w ust. 1–4, z zastrzeżeniem ust. 8, odnośnie do grupy kapitałowej emitenta, przedstawia się w prospekcie tak, jakby grupa kapitałowa stanowiła jedną jednostkę z odrębnym ujawnieniem udziału emitenta.

8. W przypadku gdy jednostka z grupy kapitałowej emitenta ma istotny wpływ na działalność grupy kapitałowej emitenta lub kapitał własny tej jednostki wynosi co najmniej 25% łącznej wartości skonsolidowanych kapitałów własnych grupy kapitałowej emitenta lub wynik finansowy netto tej jednostki wynosi co najmniej 25% skonsolidowanego wyniku finansowego grupy kapitałowej emitenta – w prospekcie zamieszcza się w odniesieniu do tej jednostki co najmniej informacje określone w ust. 1 pkt 1–3.

9. W przypadku gdy emitentem jest międzynarodowa instytucja finansowa, w rozdziale „Dane o działalności emitenta” zamieszcza się:

1) podstawowe informacje o przedmiocie działalności emitenta za okres ostatnich 3 lat obrotowych, z podziałem na rodzaje działalności, w tym w szczególności w zakresie udzielania kredytów, pożyczek, gwarancji i poręczeń oraz w zakresie emisji obligacji, a także strukturę geograficzną działalności, w tym opis działalności emitenta na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

2) informacje o umowach istotnych dla działalności gospodarczej emitenta,

3) opis głównych inwestycji, w tym inwestycji kapitałowych, ze wskazaniem nakładów na te inwestycje w okresie ostatnich 3 lat,

4) informacje o uzależnieniu emitenta od jednego lub kilku podmiotów mających istotny wpływ na działalność emitenta oraz wskazanie ich powiązań.

10. W przypadku gdy emitentem jest inne państwo, w rozdziale „Dane o działalności emitenta” zamieszcza się:

1) informacje o dochodzie narodowym brutto państwa za ostatnie 5 lat budżetowych, ze wskazaniem znaczących trendów w zakresie zmian tego dochodu,

2) informacje o podstawowych sektorach gospodarki państwa,

3) informacje o wskaźnikach dotyczących poziomu cen i zatrudnienia w okresie ostatnich 5 lat,

4) informacje o budżetach za okres ostatnich 5 lat,

5) krótki opis systemu podatkowego,

6) opis systemu finansowego państwa, z uwzględnieniem historii i funkcji banku centralnego i innych instytucji finansowych, oraz dane dotyczące podaży pieniądza w okresie ostatnich 5 lat,

7) informacje na temat salda wymiany handlowej z zagranicą w okresie ostatnich 5 lat budżetowych oraz bilansu płatności, wraz ze wskazaniem jego najistotniejszych wielkości,

8) informacje o wysokości rezerw walutowych oraz rezerw złota w okresie ostatnich 5 lat,

9) omówienie planów rozwoju państwa oraz ogólnopaństwowych programów gospodarczych,

10) informacje o strukturze i wysokości wewnętrznego i zewnętrznego długu publicznego państwa, z określeniem terminów spłaty tych długów.

11. W przypadku gdy emitentem jest jednostka samorządu terytorialnego lub zagraniczna jednostka terytorialna, która wprowadza obligacje wyłącznie do obrotu na urzędowym rynku giełdowym, w rozdziale „Dane o działalności emitenta” zamieszcza się:

1) opis zadań realizowanych przez jednostkę, z podziałem na:

a) własne zlecone ustawowo,

b) własne pozostałe,

c) powierzone z zakresu administracji rządowej,

d) wykonywane na podstawie porozumień komunalnych i umów z innymi jednostkami,

2) opis organizacji świadczenia usług komunalnych poprzez wskazanie, które zadania, o jakiej wartości i o jakim udziale w budżecie jednostki są realizowane poprzez:

a) jednostki budżetowe gminy,

b) zakłady budżetowe i gospodarstwa pomocnicze,

c) przedsiębiorstwa komunalne,

d) spółki prawa handlowego, wobec których jednostka jest podmiotem dominującym,

e) innych przedsiębiorców,

3) określenie wydatków na realizację poszczególnych zadań, o których mowa w pkt 1,

4) określenie dochodów ogółem budżetu jednostki poprzez:

a) opis głównych źródeł dochodów, z przeliczeniem na jednego mieszkańca,

b) określenie zasad polityki podatkowej jednostki,

5) ocenę efektywności uzyskiwania dochodów przez jednostkę poprzez:

a) porównanie dochodów z podatków, zaplanowanych w budżecie jednostki na ostatni rok budżetowy, z kwotami podatków naliczonych i wpływami rzeczywiście uzyskanymi z podatków,

b) określenie relacji pomiędzy planem dochodów i ich wykonaniem w okresie ostatnich 3 lat,

c) informacje o należnościach, wraz z określeniem efektywności działań w zakresie egzekucji tych należności,

6) opis trybu i efektywności planowania budżetowego oraz wykonywania budżetu jednostki poprzez:

a) określenie trybu i terminów tworzenia projektu budżetu oraz jego uchwalania,

b) opis wykonania budżetu, z omówieniem różnic pomiędzy planem a wykonaniem budżetu na koniec ostatniego roku w poszczególnych działach wydatków lub źródłach dochodów, jeżeli różnica pomiędzy nimi jest większa niż 15%,

c) wskazanie przypadków naruszenia dyscypliny budżetowej w jednostkach budżetowych jednostki w okresie ostatnich 2 lat poprzedzających sporządzenie prospektu,

d) opis sposobu finansowania deficytu budżetowego lub przeznaczenia nadwyżki budżetowej w okresie ostatnich 3 lat,

7) informacje o zaciągniętych przez emitenta zobowiązaniach z tytułu wyemitowanych obligacji oraz zawartych umów kredytów, pożyczki, poręczenia i gwarancji, ze wskazaniem ustanowionych zabezpieczeń z tytułu tych zobowiązań.

12. W przypadku gdy emitentem jest jednostka samorządu terytorialnego lub zagraniczna jednostka terytorialna, która wprowadza obligacje wyłącznie do obrotu na rynku nieurzędowym, w rozdziale „Dane o działalności emitenta” zamieszcza się:

1) wskazanie zadań realizowanych przez jednostkę, z podziałem na:

a) własne zlecone ustawowo,

b) własne pozostałe,

c) powierzone z zakresu administracji rządowej,

d) wykonywane na podstawie porozumień komunalnych i umów z innymi jednostkami,

2) określenie wydatków ogółem na realizację poszczególnych zadań, o których mowa w pkt 1,

3) określenie dochodów ogółem budżetu jednostki poprzez:

a) wskazanie głównych źródeł dochodów, z przeliczeniem na jednego mieszkańca,

b) określenie zasad polityki podatkowej jednostki,

4) informacje o istotnych zaciągniętych przez emitenta zobowiązaniach z tytułu wyemitowanych obligacji oraz zawartych umów kredytów, pożyczki, poręczenia i gwarancji, ze wskazaniem ustanowionych zabezpieczeń z tytułu tych zobowiązań,

5) informacje o aktywności gospodarczej na terytorium jednostki, w tym:

a) wskazanie największych, a także innych istotnych dla rozwoju działalności gospodarczej na terytorium jednostki przedsiębiorców,

b) podanie liczby mieszkańców jednostki czynnych zawodowo oraz liczby bezrobotnych, z podaniem średniej stopy bezrobocia – co najmniej w ostatnim roku budżetowym,

c) charakterystykę polityki inwestycji gospodarczych na terytorium jednostki.

§ 83.
1. W przypadku gdy emitentem jest podmiot inny niż jednostki samorządu terytorialnego lub zagraniczne jednostki terytorialne, w rozdziale „Oceny i perspektywy rozwoju emitenta” zamieszcza się co najmniej:

1) harmonogram i przewidywania co do możliwości spłaty zobowiązań z tytułu wyemitowanych i wprowadzanych na podstawie prospektu obligacji oraz innych istotnych zobowiązań emitenta,

2) ocenę zarządzania zasobami finansowymi, ze szczególnym uwzględnieniem zdolności wywiązywania się z zaciągniętych zobowiązań, w tym innych niż określone w pkt 1, za okres objęty zbadanym sprawozdaniem finansowym i zbadanym skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym, porównywalnymi danymi finansowymi i skonsolidowanymi porównywalnymi danymi finansowymi, zamieszczonymi w prospekcie, ze wskazaniem ewentualnych zagrożeń oraz działań, jakie emitent podjął lub zamierza podjąć w celu przeciwdziałania tym zagrożeniom,

3) ocenę czynników i nietypowych zdarzeń mających wpływ na wyniki z działalności gospodarczej, za okres objęty zbadanym sprawozdaniem finansowym i zbadanym skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym, porównywalnymi danymi finansowymi i skonsolidowanymi porównywalnymi danymi finansowymi, zamieszczonymi w prospekcie, z określeniem stopnia wpływu tych czynników lub nietypowych zdarzeń na osiągnięte wyniki,

4) przedstawienie strategii rozwoju i zamierzeń inwestycyjnych emitenta i jego grupy kapitałowej na najbliższe lata oraz ocenę możliwości realizacji zamierzeń inwestycyjnych, w tym inwestycji kapitałowych, w porównaniu do wielkości posiadanych środków, z uwzględnieniem możliwych zmian w strukturze finansowania tej działalności,

5) w przypadku zamieszczenia w prospekcie prognozy wyników finansowych emitenta lub jego grupy kapitałowej należy zamieścić następujące informacje:

a) prognozowane wyniki,

b) okres, którego prognoza dotyczy,

c) podstawy i istotne założenia tej prognozy,

d) sposób monitorowania przez emitenta możliwości realizacji prognozowanych wyników,

e) okresy, w jakich emitent będzie dokonywał oceny możliwości realizacji prognozowanych wyników oraz ewentualnej korekty prezentowanej prognozy, wraz ze wskazaniem zastosowanych kryteriów tej oceny

– oraz opinię biegłego o kompletności i rzetelności przyjętych przez emitenta podstaw i istotnych założeń prognozy wyników finansowych, w przypadku jej sporządzenia, bądź informacje o niepoddaniu prognozy takiej ocenie, albo raport podmiotu uprawnionego do badania, stwierdzający, czy prognozy wyników finansowych zostały właściwie zestawione na podstawie przedstawionych przez emitenta podstaw i założeń oraz czy zastosowane do sporządzenia prognozy wyników finansowych zasady (polityka) rachunkowości są zgodne z zasadami (polityką) rachunkowości stosowanymi przez emitenta, bądź informację o niepoddaniu prognozy takiej ocenie,

6) ocenę możliwości realizacji zamierzeń inwestycyjnych emitenta związanych z realizacją przedsięwzięć, które mają być sfinansowane ze środków uzyskanych z emisji obligacji przychodowych, a ponadto informacje na temat organizacji i administrowania przedsięwzięciem lub majątkiem przedsięwzięcia oraz informacje o planowanych przychodach i kosztach przedsięwzięcia lub majątku przedsięwzięcia w okresie zapadalności obligacji.

2. W przypadku gdy emitent jest jednostką dominującą, a charakter powiązań w grupie kapitałowej na to pozwala, informacje określone w ust. 1, odnośnie do grupy kapitałowej emitenta, przedstawia się w prospekcie tak, jakby grupa kapitałowa stanowiła jedną jednostkę, z odrębnym ujawnieniem udziału emitenta.

3. W przypadku gdy emitentem jest jednostka samorządu terytorialnego lub zagraniczna jednostka terytorialna, w rozdziale „Oceny i perspektywy rozwoju emitenta " zamieszcza się co najmniej:

1) elementy strategii lub wieloletniego planu inwestycyjnego istotne dla oceny sytuacji ekonomicznej emitenta,

2) planowany wpływ realizacji zamierzeń inwestycyjnych na przyszłe dochody,

3) harmonogram i przewidywania co do możliwości spłaty zobowiązań ciążących na emitencie poprzez przedstawienie głównych założeń prognozy dochodów i wydatków, ze wskazaniem:

a) podstawowych czynników mających wpływ na gospodarkę budżetową i finanse jednostki,

b) obecnej oraz planowanej ogólnej kwoty zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek oraz emisji obligacji, z podziałem na zobowiązania długoterminowe oraz krótkoterminowe, wraz z informacją o kwocie nominalnej i odsetkach w poszczególnych latach do dnia wykupu wyemitowanych obligacji objętych prospektem,

4) wskazanie ewentualnych zagrożeń mogących wpływać na zdolność wywiązywania się z zaciągniętych zobowiązań oraz działań, jakie emitent podjął lub zamierza podjąć w celu przeciwdziałania tym zagrożeniom,

5) ocenę możliwości realizacji zamierzeń inwestycyjnych emitenta związanych z realizacją przedsięwzięć, które mają być sfinansowane ze środków uzyskanych z emisji obligacji przychodowych, a ponadto informacje na temat organizacji i administrowania przedsięwzięciem lub majątkiem przedsięwzięcia oraz informacje o planowanych przychodach i kosztach przedsięwzięcia lub majątku przedsięwzięcia w okresie zapadalności obligacji.

§ 84.
1. W rozdziale „Dane o osobach zarządzających, osobach nadzorujących oraz znacznych akcjonariuszach", z zastrzeżeniem ust. 2–6, zamieszcza się:

1) w odniesieniu do osób zarządzających i osób nadzorujących przedsiębiorstwo emitenta:

a) imię, nazwisko, adres, wiek, nr PESEL, zajmowane stanowisko oraz termin upływu kadencji, na jaką zostali powołani,

b) zasady i warunki zatrudnienia,

c) posiadane wykształcenie, kwalifikacje i zajmowane wcześniej stanowiska, wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej,

d) wskazanie innej działalności wykonywanej poza przedsiębiorstwem emitenta, jeżeli jest w stosunku do niej konkurencyjna, oraz wskazanie, czy osoba ta jest wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub spółce osobowej bądź członkiem organu spółki kapitałowej lub jest członkiem organu innej konkurencyjnej osoby prawnej,

e) informacje o wpisie odnośnie do osoby zarządzającej lub nadzorującej, znajdującym się w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS,

f) wskazanie, czy osoby te pełniły w przeszłości funkcje osób nadzorujących lub zarządzających w podmiotach, które w okresie kadencji tych osób znalazły się w stanie upadłości lub likwidacji,

2) dane o akcjonariuszach posiadających bezpośrednio lub pośrednio poprzez podmioty zależne ponad 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu emitenta lub akcji w jego kapitale zakładowym, ze wskazaniem w szczególności:

a) nazwy (firmy) lub imienia i nazwiska, nr PESEL, kraju siedziby, siedziby i adresu (miejsca zamieszkania),

b) liczby posiadanych akcji i liczby głosów na walnym zgromadzeniu, z podziałem na posiadane bezpośrednio i pośrednio poprzez jednostki zależne,

c) zasad uprzywilejowania posiadanych akcji,

d) prowadzonej działalności,

e) powiązań umownych z emitentem, w tym również poprzez porozumienia z innymi osobami,

f) dat lub okresów, w jakich nabywane były akcje, oraz ceny ich nabycia,

3) dane o obligatariuszach posiadających obligacje z prawem pierwszeństwa, którzy w wyniku wykorzystania prawa do objęcia akcji emitenta mogą uzyskać co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu emitenta lub akcji w jego kapitale zakładowym, ze wskazaniem informacji, o których mowa w pkt 2 – w przypadku gdy emitent wyemitował obligacje z prawem pierwszeństwa,

4) dane o obligatariuszach posiadających obligacje zamienne na akcje emitenta, którzy w wyniku zamiany obligacji na akcje emitenta mogą uzyskać co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu emitenta lub akcji w jego kapitale zakładowym, ze wskazaniem informacji, o których mowa w pkt 2 – w przypadku gdy emitent wyemitował obligacje zamienne,

5) informacje o wszelkich znanych emitentowi istotnych umowach, w wyniku których mogą w przyszłości nastąpić zmiany w proporcjach akcji posiadanych przez dotychczasowych akcjonariuszy i obligatariuszy.

2. W przypadku gdy emitentem jest narodowy fundusz inwestycyjny, w rozdziale „Dane o organizacji emitenta, osobach zarządzających, osobach nadzorujących oraz znacznych akcjonariuszach" dodatkowo zamieszcza się:

1) w odniesieniu do firmy zarządzającej:

a) nazwę (firmę), siedzibę i adres,

b) formę prawną, wraz z miejscem i datą rejestracji,

c) listę akcjonariuszy (wspólników),

d) wartość kapitałów własnych oraz wynik finansowy za ostatni rok obrotowy,

e) dane o osobach zarządzających i osobach nadzorujących – w zakresie wskazanym w ust. 1 pkt 1,

2) w odniesieniu do akcjonariuszy (wspólników) posiadających co najmniej 5% akcji lub udziałów w kapitale zakładowym firmy zarządzającej:

a) nazwę (firmę) i siedzibę,

b) formę prawną firmy wraz z miejscem i datą rejestracji,

c) wartość kapitałów własnych oraz wynik finansowy za ostatni rok obrotowy.

3. W przypadku gdy emitentem jest międzynarodowa instytucja finansowa, w rozdziale „Dane o organizacji emitenta, osobach zarządzających, osobach nadzorujących oraz znacznych akcjonariuszach" zamieszcza się:

1) imiona i nazwiska oraz funkcje osób zarządzających i nadzorujących,

2) dane dotyczące struktury własności międzynarodowej instytucji finansowej, ze wskazaniem właścicieli posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu.

4. W przypadku gdy emitentem jest inne państwo, w rozdziale „Dane o organizacji emitenta, osobach zarządzających, osobach nadzorujących oraz znacznych akcjonariuszach" zamieszcza się informacje o organach i osobach emitenta reprezentujących go w zakresie wypełniania zobowiązań wynikających z obligacji wprowadzonych na podstawie prospektu do publicznego obrotu.

5. W przypadku gdy emitentem jest jednostka samorządu terytorialnego lub zagraniczna jednostka terytorialna, w rozdziale „Dane o organizacji emitenta, osobach zarządzających, osobach nadzorujących oraz znacznych akcjonariuszach" zamieszcza się w odniesieniu do osób zarządzających – członków zarządu i osób nadzorujących – przewodniczącego rady i przewodniczącego komisji rewizyjnej – emitenta:

a) imię, nazwisko, adres, wiek, nr PESEL, zajmowane stanowisko oraz termin upływu kadencji, na jaką zostali powołani,

b) posiadane wykształcenie, kwalifikacje i zajmowane stanowisko,

c) wskazanie, czy osoby te pełniły w przeszłości funkcje osób nadzorujących lub zarządzających w podmiotach, które w okresie kadencji tych osób znalazły się w stanie upadłości lub likwidacji.

6. W przypadku gdy emitentem jest spółka komandytowo-akcyjna, po informacjach określonych w ust. 1 pkt 1 zamieszcza się:

1) nazwiska i imiona albo nazwy (firmy) komplementariuszy oraz ich siedziby, adresy albo adresy do doręczeń,

2) nazwiska i imiona osób uprawnionych do reprezentowania spółki i sposób reprezentacji – w przypadku gdy komplementariusze powierzyli prowadzenie spraw spółki tylko niektórym spośród siebie,

3) opis okoliczności dotyczących ograniczenia zdolności komplementariuszy do czynności prawnych, jeżeli takie istnieją,

4) opis praw i obowiązków komplementariuszy i komandytariuszy,

5) w przypadku gdy komplementariuszem jest osoba prawna, informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a) i pkt 2 oraz w § 81 ust. 1 pkt 1, 3, 6 i 10 i § 82 ust. 1–12.

§ 85.
1. W przypadku gdy obligacje wprowadzane są do publicznego obrotu na urzędowym rynku giełdowym, w rozdziale „Sprawozdania finansowe", z zastrzeżeniem ust. 2–15, zamieszcza się:

1) sprawozdanie finansowe emitenta, zbadane zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi, sporządzone na dzień bilansowy poprzedzający datę złożenia prospektu do Komisji o nie więcej niż 9 miesięcy oraz porównywalne dane finansowe co najmniej za 2 lata obrotowe poprzedzające okres objęty tym sprawozdaniem, sporządzone na podstawie sprawozdań finansowych, zbadanych zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi,

2) skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej emitenta, zbadane zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi, sporządzone na dzień bilansowy poprzedzający datę złożenia prospektu do Komisji o nie więcej niż 9 miesięcy oraz porównywalne skonsolidowane dane finansowe co najmniej za 2 lata obrotowe poprzedzające okres objęty tym sprawozdaniem, sporządzone na podstawie skonsolidowanych sprawozdań finansowych, zbadanych zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi,

3) informacje, o których mowa w pkt 1 i 2, uzupełnione o porównywalne dane finansowe lub porównywalne skonsolidowane dane finansowe prawnych poprzedników emitenta, sporządzone na podstawie ich sprawozdań finansowych lub skonsolidowanych sprawozdań finansowych, zbadanych zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi – w przypadku gdy emitent prowadzi działalność krócej niż przez okres, za który wymagane jest przedstawienie sprawozdania finansowego i porównywalnych danych finansowych lub skonsolidowanego sprawozdania finansowego i porównywalnych skonsolidowanych danych finansowych, o których mowa w pkt 1 i 2, a jego prawnym poprzednikiem była inna osoba prawna, lub nastąpiła zmiana formy prawnej (przekształcenie),

4) sprawozdanie finansowe emitenta sporządzone na dzień bilansowy nie wcześniejszy niż dzień dokonania rejestracji zmiany statutu odnośnie do zmiany wartości kapitału zakładowego lub zmiany formy prawnej (przekształcenia), zbadane przez podmiot uprawniony do badania, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi – w przypadku gdy zmiana ta nastąpiła w terminie, który uniemożliwia uwzględnienie jej w sprawozdaniach, o których mowa w pkt 1 i 2,

5) opinie (opinię) podmiotu uprawnionego do badania, w których stwierdza się, że sprawozdanie finansowe i skonsolidowane sprawozdanie finansowe, o których mowa w pkt 1–4, są prawidłowe, rzetelne i jasne oraz o tym, że wskazane tam porównywalne dane finansowe i porównywalne skonsolidowane dane finansowe są sporządzone zgodnie z wymogami rozporządzenia,

6) opinie podmiotów uprawnionych do badania o prawidłowości, rzetelności i jasności sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych emitenta oraz odpowiednio prawnych poprzedników emitenta, będących podstawą sporządzenia porównywalnych danych finansowych i porównywalnych skonsolidowanych danych finansowych, o których mowa w pkt 1–4.

2. W przypadku gdy papiery wartościowe emitenta lub kwity depozytowe wystawiane w związku z papierami wartościowymi emitenta są notowane na rynku regulowanym poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub emitent zamierza lub ubiega się o dopuszczenie papierów wartościowych do obrotu na rynku regulowanym poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – we wstępie do sprawozdania finansowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego zamieszcza się wskazanie i objaśnienie różnic w wartości ujawnionych danych, dotyczących co najmniej kapitału własnego (aktywów netto) i wyniku finansowego netto, oraz istotnych różnic dotyczących przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, pomiędzy informacjami, o których mowa w ust. 1 pkt 1–4, a sprawozdaniami finansowymi i porównywalnymi danymi finansowymi oraz skonsolidowanymi sprawozdaniami finansowymi i porównywalnymi skonsolidowanymi danymi finansowymi, które zostałyby sporządzone według MSR lub US GAAP, z tym że:

1) w przypadku gdy emitent sporządza skonsolidowane sprawozdanie finansowe – obowiązek, o którym mowa w zdaniu wstępnym, w zakresie wskazania różnic w wartości ujawnionych danych, można zastosować wyłącznie w tym sprawozdaniu i porównywalnych skonsolidowanych danych finansowych,

2) obowiązek, o którym mowa w zdaniu wstępnym, w zakresie wskazania różnic w wartości ujawnionych danych, stosuje się, z uwzględnieniem pkt 1, po raz pierwszy do sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych emitenta sporządzonych za okresy roku obrotowego rozpoczynającego się w roku 2004, z zastrzeżeniem pkt 4,

3) w przypadku emitenta nieobjętego obowiązkiem wskazania różnic w zakresie przyjętych zasad i metod rachunkowości i ujawnionych danych zgodnych z polskimi zasadami rachunkowości a MSR lub US GAAP przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, obowiązek, o którym mowa w zdaniu wstępnym, z uwzględnieniem pkt 1 i 2, stosuje się po raz pierwszy do sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych emitenta sporządzonych za okresy roku obrotowego rozpoczynającego się w roku 2003, z zastrzeżeniem pkt 4,

4) jeżeli emitent sporządza sprawozdania finansowe lub skonsolidowane sprawozdania finansowe według MSR lub US GAAP – przepisów pkt 2 i 3 nie stosuje się.

3. Jeżeli w skład przedsiębiorstwa emitenta wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe, emitent zamieszcza w prospekcie łączne sprawozdania finansowe i łączne porównywalne dane finansowe emitenta, o których mowa w ust. 1 pkt 1–4, oraz uwzględnia te dane w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym i porównywalnych skonsolidowanych danych finansowych.

4. W przypadku gdy sprawozdanie finansowe i skonsolidowane sprawozdanie finansowe, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, zostały sporządzone za rok obrotowy, emitent zamieszcza w prospekcie porównywalne dane finansowe i porównywalne skonsolidowane dane finansowe, co najmniej za rok obrotowy poprzedzający ten rok.

5. Jeżeli emitent jest jednostką dominującą, sporządzającą skonsolidowane sprawozdanie finansowe, wymóg zamieszczenia w prospekcie informacji, o których mowa w ust. 1 pkt 1,3 i 6–odnośnie do sprawozdania finansowego i porównywalnych danych finansowych, uważa się za spełniony przez zamieszczenie w prospekcie:

1) w przypadku sprawozdania finansowego za rok obrotowy:

a) skróconego rocznego sprawozdania finansowego, wynikającego ze zbadanego rocznego sprawozdania finansowego i porównywalnych danych finansowych, obejmujących: bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w kapitale własnym, rachunek przepływu środków pieniężnych oraz skróconą informację dodatkową, zawierającą te informacje i dane, które są istotne dla właściwej oceny sytuacji majątkowej, finansowej, wyniku finansowego emitenta i ich zmian, a nie zostały zamieszczone w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym,

b) raportu podmiotu uprawnionego do badania o zgodności skróconego rocznego sprawozdania finansowego ze zbadanym rocznym sprawozdaniem finansowym, ze wskazaniem rodzaju opinii, jaką uzyskało roczne sprawozdanie finansowe,

– a ponadto przez udostępnienie zbadanego rocznego sprawozdania finansowego, wraz z opinią podmiotu uprawnionego do badania, w siedzibie emitenta i siedzibie oferującego oraz jeśli jest to możliwe na stronie internetowej emitenta, w okresie od dnia publikacji prospektu do dnia upływu terminu jego ważności,

2) w przypadku sprawozdania finansowego za okres inny niż rok obrotowy:

a) skróconego sprawozdania finansowego, wynikającego ze zbadanego sprawozdania finansowego i porównywalnych danych finansowych, obejmujących: bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w kapitale własnym, rachunek przepływu środków pieniężnych oraz skróconą informację dodatkową, zawierającą te informacje i dane, które są istotne dla właściwej oceny sytuacji majątkowej, finansowej, wyniku finansowego emitenta i ich zmian, a nie zostały zamieszczone w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym,

b) raportu podmiotu uprawnionego do badania o zgodności skróconego sprawozdania finansowego ze zbadanym sprawozdaniem finansowym, ze wskazaniem rodzaju opinii, jaką uzyskało sprawozdanie finansowe,

– a ponadto przez udostępnienie zbadanego sprawozdania finansowego, wraz z opinią podmiotu uprawnionego do badania, w siedzibie emitenta i siedzibie oferującego oraz jeśli jest to możliwe na stronie internetowej emitenta, w okresie od dnia publikacji prospektu do dnia upływu terminu jego ważności.

6. W przypadku gdy sprawozdania finansowe lub skonsolidowane sprawozdania finansowe, będące podstawą sporządzenia danych porównywalnych i skonsolidowanych danych porównywalnych, zamieszczonych w prospekcie, nie podlegały badaniu – podmiot uprawniony do badania wydaje opinie o prawidłowości, rzetelności i jasności również danych porównywalnych i skonsolidowanych danych porównywalnych.

7. W odniesieniu do emitenta będącego podmiotem zagranicznym skonsolidowane sprawozdanie finansowe i sprawozdanie finansowe oraz porównywalne skonsolidowane dane finansowe i odpowiednio porównywalne dane finansowe mogą zostać sporządzone zgodnie z zasadami określonymi w MSR lub US GAAP.

8. W odniesieniu do podmiotu dominującego, będącego podmiotem zagranicznym, skonsolidowane sprawozdanie finansowe i sprawozdanie finansowe oraz porównywalne skonsolidowane dane finansowe i odpowiednio porównywalne dane finansowe mogą zostać sporządzone zgodnie z zasadami określonymi w MSR lub US GAAP, lub standardach rachunkowości kraju pochodzenia podmiotu, pod warunkiem – w przypadku zastosowania standardów rachunkowości kraju pochodzenia – wskazania i objaśnienia istotnych różnic dotyczących przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, pomiędzy tymi sprawozdaniami i danymi porównywalnymi a sprawozdaniami i danymi porównywalnymi, które zostałyby sporządzone według MSR lub US GAAP.

9. W odniesieniu do podmiotu dominującego i emitenta, będących podmiotami zagranicznymi, badanie skonsolidowanych sprawozdań finansowych i sprawozdań finansowych może być przeprowadzone zgodnie z IAS lub US GAAS, lub – w przypadku podmiotu dominującego – zgodnie ze standardami badania kraju pochodzenia podmiotu.

10. W przypadku gdy emitentem jest zakład ubezpieczeń, w rozdziale „Sprawozdania finansowe" zamieszcza się dodatkowo opinie aktuariusza o stanie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych w sprawozdaniu finansowym i skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym oraz sprawozdaniach finansowych, będących podstawą sporządzenia danych porównywalnych zamieszczonych w prospekcie, jeżeli obowiązek uzyskania takiej opinii wynika z odrębnych przepisów.

11. W przypadku gdy emitent prowadzi działalność krócej niż przez okres, za który przedstawia się sprawozdania finansowe i porównywalne dane finansowe oraz skonsolidowane sprawozdania finansowe i porównywalne skonsolidowane dane finansowe, o których mowa w ust. 1 pkt 1–4, w rozdziale „Sprawozdania finansowe" zamieszcza się sprawozdanie finansowe i porównywalne dane finansowe oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe i porównywalne skonsolidowane dane finansowe za okres od dnia rejestracji, z zastrzeżeniem ust. 1 pkt 3.

12. W przypadku gdy emitentem jest przedsiębiorstwo leasingowe, w rozdziale „Sprawozdania finansowe" zamieszcza się dodatkowo informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 1–4, sporządzone zgodnie z zasadami określonymi w MSR lub US GAAP, przy czym badanie może być przeprowadzone zgodnie z ISA lub US GAAS.

13. W przypadku gdy emitentem jest jednostka samorządu terytorialnego lub zagraniczna jednostka terytorialna, w rozdziale „Sprawozdania finansowe" zamieszcza się;

1) sprawozdania finansowe obejmujące: wstęp, zestawienie aktywów i zobowiązań, sprawozdanie z wykonania budżetu (sprawozdanie o nadwyżce lub deficycie) jednostki i noty objaśniające, za 2 ostatnie lata budżetowe, sporządzone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,

2) opinię podmiotu uprawnionego do badania, że sprawozdania finansowe zostały przedstawione w taki sposób, iż możliwe jest dokonanie ich porównania, oraz o prawidłowości, rzetelności i jasności sprawozdania finansowego za ostatni rok budżetowy.

14. W przypadku gdy emitentem jest inne państwo, w rozdziale „Sprawozdania finansowe" zamieszcza się sprawozdania finansowe obejmujące w szczególności podstawowe informacje dotyczące wykonania budżetu za ostatni rok budżetowy.

15. W przypadku gdy emitentem jest międzynarodowa instytucja finansowa, w rozdziale „Sprawozdania finansowe" zamieszcza się sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrotowy, wraz z opinią podmiotu uprawnionego do badania o prawidłowości, rzetelności i jasności tego sprawozdania, oraz porównywalne dane finansowe za rok poprzedni, z przytoczeniem opinii o sprawozdaniu finansowym, na podstawie którego sporządzono te dane, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów podlegało ono badaniu przez podmiot uprawniony do badania.

§ 86.
1. Informacje, o których mowa w § 85, w odniesieniu do sprawozdania finansowego i porównywalnych danych finansowych, przedstawia się w następującej formie, zakresie i kolejności:

1) z zastrzeżeniem pkt 2, opinia podmiotu uprawnionego do badania o badanym sprawozdaniu finansowym, zawierająca następujące elementy:

a) tytuł opinii,

b) wskazanie adresatów opinii,

c) wskazanie sprawozdania finansowego za ostatni okres, porównywalnych danych finansowych oraz sprawozdań finansowych będących podstawą sporządzenia danych porównywalnych,

d) wskazanie, kto jest odpowiedzialny za sporządzenie sprawozdania finansowego i porównywalnych danych finansowych,

e) stwierdzenie, że forma prezentacji sprawozdania finansowego i porównywalnych danych finansowych, zamieszczonych w prospekcie, i zakres ujawnionych w nich danych są zgodne z wymogami rozporządzenia,

f) stwierdzenie, że ujawnione dane zostały sporządzone w sposób zapewniający ich porównywalność przez zastosowanie jednolitych zasad (polityki) rachunkowości we wszystkich prezentowanych okresach, zgodnych z zasadami (polityką) rachunkowości stosowanymi przez emitenta przy sporządzaniu sprawozdania finansowego za ostatni okres oraz przez ujęcie korekt błędów podstawowych w okresach, których one dotyczą, bez względu na okres, w którym zostały ujęte w księgach rachunkowych, oraz że uzgodnienie porównywalnych danych finansowych zamieszczonych w prospekcie do pozycji zbadanych sprawozdań finansowych rzetelnie odzwierciedla dokonane przekształcenie, porównywalne zaś dane finansowe zamieszczone w prospekcie wynikają ze zbadanych sprawozdań finansowych, po uwzględnieniu korekt doprowadzających do porównywalności z tytułu zmian zasad (polityki) rachunkowości i korekt błędów podstawowych,

g) wskazanie przepisów prawa i standardów rachunkowości, zgodnie z którymi zostało sporządzone sprawozdanie finansowe i porównywalne dane finansowe, zamieszczone w prospekcie,

h) stwierdzenie, że badanie sprawozdania finansowego zostało przeprowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz normami zawodowymi,

i) wyrażenie opinii o prawidłowości, rzetelności i jasności sprawozdania finansowego za ostatni okres, zamieszczonego w prospekcie,

j) wskazanie miejsca w prospekcie, w którym zamieszczone zostały opinie podmiotów uprawnionych do badania o sprawozdaniach finansowych, będących podstawą sporządzenia porównywalnych danych finansowych,

k) imiona, nazwiska, miejsca zamieszkania, adresy i podstawa uprawnień biegłych rewidentów sporządzających opinię oraz nazwa (firma), siedziba, adres i podstawa uprawnień podmiotu uprawnionego do badania oraz imię, nazwisko, adres i podstawa uprawnień osoby działającej w imieniu tego podmiotu,

l) data i miejsce sporządzenia opinii oraz własnoręczne podpisy osób, o których mowa w lit. k),

2) w przypadku gdy wydawana jest opinia o prawidłowości, rzetelności i jasności również porównywalnych danych finansowych – opinia podmiotu uprawnionego do badania o badanym sprawozdaniu finansowym i porównywalnych danych finansowych, zawierająca następujące elementy:

a) tytuł opinii,

b) wskazanie adresatów opinii,

c) wskazanie sprawozdania finansowego za ostatni okres i porównywalnych danych finansowych,

d) wskazanie, kto jest odpowiedzialny za sporządzenie sprawozdań finansowych i porównywalnych danych finansowych,

e) stwierdzenie, że forma prezentacji sprawozdania finansowego i porównywalnych danych finansowych, zamieszczonych w prospekcie, i zakres ujawnionych w nich danych są zgodne z wymogami rozporządzenia,

f) stwierdzenie, że ujawnione dane zostały sporządzone w sposób zapewniający ich porównywalność przez zastosowanie jednolitych zasad (polityki) rachunkowości we wszystkich prezentowanych okresach, zgodnych z zasadami (polityką) rachunkowości stosowanymi przez emitenta przy sporządzaniu sprawozdania finansowego za ostatni okres oraz przez ujęcie korekt błędów podstawowych w okresach, których one dotyczą, bez względu na okres, w którym zostały ujęte w księgach rachunkowych,

g) wskazanie przepisów prawa i standardów rachunkowości, zgodnie z którymi zostało sporządzone sprawozdanie finansowe i porównywalne dane finansowe, zamieszczone w prospekcie,

h) wskazanie, że badanie sprawozdania finansowego i porównywalnych danych finansowych zostało przeprowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz normami zawodowymi,

i) wyrażenie opinii o prawidłowości, rzetelności i jasności sprawozdania finansowego za ostatni okres i porównywalnych danych finansowych, zamieszczonych w prospekcie,

j) imiona, nazwiska, miejsca zamieszkania, adresy i podstawa uprawnień biegłych rewidentów sporządzających opinię oraz nazwa (firma), siedziba, adres i podstawa uprawnień podmiotu uprawnionego do badania oraz imię, nazwisko, adres i podstawa uprawnień osoby działającej w imieniu tego podmiotu,

k) data i miejsce sporządzenia opinii oraz własnoręczne podpisy osób, o których mowa w lit. j),

3) określenie źródeł informacji stanowiących podstawę sporządzenia sprawozdania finansowego i porównywalnych danych finansowych, zamieszczonych w prospekcie, oraz opinii, o których mowa w pkt 1 i 2, wraz z przytoczeniem, w przypadku przedstawienia opinii, o której mowa w pkt 1 – pełnych treści opinii podmiotów uprawnionych do badania, które dokonały badania sprawozdań finansowych będących podstawą sporządzenia porównywalnych danych finansowych, ze wskazaniem imion, nazwisk i podstawy uprawnień biegłych rewidentów sporządzających opinie oraz nazw (firm), siedzib i podstawy uprawnień podmiotów uprawnionych do badania oraz imion, nazwisk i podstawy uprawnień osób działających w imieniu tych podmiotów,

4) wstęp do sprawozdania finansowego i porównywalnych danych finansowych zawierający, przy uwzględnieniu specyfiki działalności emitenta, w szczególności:

a) nazwę (firmę) i siedzibę, wskazanie właściwego sądu rejestrowego i numeru rejestru oraz podstawowy przedmiot działalności emitenta według PKD, a w przypadku gdy papiery wartościowe emitenta znajdują się w obrocie na rynku regulowanym – także wskazanie branży według klasyfikacji przyjętej przez dany rynek,

b) wskazanie czasu trwania emitenta, jeżeli jest oznaczony,

c) wskazanie okresów, za które prezentowane jest sprawozdanie finansowe i porównywalne dane finansowe,

d) wskazanie, czy sprawozdanie finansowe i porównywalne dane finansowe zawierają dane łączne – jeżeli w skład przedsiębiorstwa emitenta wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe,

e) w przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w czasie którego nastąpiło połączenie – wskazanie, że jest to sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu spółek, oraz wskazanie zastosowanej metody rozliczenia połączenia,

f) wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez emitenta w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności,

g) stwierdzenie, że sprawozdania finansowe podlegały przekształceniu w celu zapewnienia porównywalności danych, a zestawienie i objaśnienie różnic, będących wynikiem korekt z tytułu zmian zasad (polityki) rachunkowości lub korekt błędów podstawowych, zostało zamieszczone w dodatkowej nocie objaśniającej,

h) wskazanie, czy w przedstawionym sprawozdaniu finansowym lub porównywalnych danych finansowych dokonano korekt wynikających z zastrzeżeń w opiniach podmiotów uprawnionych do badania o sprawozdaniach finansowych za lata, za które sprawozdanie finansowe lub porównywalne dane finansowe zostały zamieszczone w prospekcie,

i) opis przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym nadrzędnych zasad rachunkowości, metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), ustalenia wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego i danych porównywalnych,

j) wskazanie, zgodnie z załącznikiem nr 2 do rozporządzenia, średnich kursów wymiany złotego, w okresach objętych sprawozdaniem finansowym i porównywalnymi danymi finansowymi, w stosunku do euro, ustalanych przez Narodowy Bank Polski, w szczególności:

– kursu obowiązującego na ostatni dzień każdego okresu,

– kursu średniego w każdym okresie, obliczonego jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie,

– najwyższego i najniższego kursu w każdym okresie,

k) wskazanie co najmniej podstawowych pozycji bilansu, rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływu środków pieniężnych ze sprawozdania finansowego i porównywalnych danych finansowych, przeliczonych na euro, ze wskazaniem zasad przyjętych do tego przeliczenia,

l) wskazanie i objaśnienie różnic w wartości ujawnionych danych oraz istotnych różnic dotyczących przyjętych zasad (polityki) rachunkowości – zgodnie z § 85 ust. 2,

5) sprawozdanie finansowe i porównywalne dane finansowe ujawniające informacje w zakresie określonym w załączniku nr 6 do rozporządzenia, o ile rozporządzenie nie stanowi inaczej, z pominięciem tych informacji lub poszczególnych pozycji sprawozdania finansowego, które nie wystąpiły zarówno w okresie objętym sprawozdaniem finansowym, jak i porównywalnymi danymi finansowymi,

6) informacje zawarte w sprawozdaniu finansowym i porównywalnych danych finansowych –wykazane ze szczegółowością większą niż określona w załączniku nr 6 do rozporządzenia, jeżeli wynika to z potrzeb lub specyfiki jednostki,

7) dane dotyczące okresu objętego ostatnim zbadanym sprawozdaniem finansowym przedstawione jako pierwsze przy opisie pozycji sprawozdania finansowego, a następnie kolejno porównywalne dane finansowe za poprzednie okresy,

8) zestawienie uzgodnień wartości przepływów pieniężnych netto z działalności operacyjnej, w rachunku przepływu środków pieniężnych, sporządzonych metodą pośrednią, do wartości wyliczonych metodą bezpośrednią, w dodatkowej nocie objaśniającej – w przypadku sporządzenia rachunku przepływu środków pieniężnych metodą bezpośrednią, o ile metoda ta nie jest właściwą i jedyną dla emitenta metodą, wskazaną przez obowiązujące go przepisy o rachunkowości,

9) sprawozdanie finansowe i porównywalne dane finansowe, co najmniej w odniesieniu do podstawowych pozycji bilansu oraz rachunku zysków i strat, skorygowane odpowiednim wskaźnikiem inflacji, z podaniem źródła wskaźnika oraz metody wykorzystania tego wskaźnika, oraz z przyjęciem okresu ostatniego sprawozdania finansowego jako okresu bazowego, jeżeli skumulowana średnioroczna stopa inflacji z okresu ostatnich trzech lat działalności emitenta osiągnęła lub przekroczyła wartość 100% – w dodatkowej nocie objaśniającej,

10) zestawienie i objaśnienie różnic pomiędzy danymi ujawnionymi w sprawozdaniu finansowym i w porównywalnych danych finansowych zamieszczonych w prospekcie a uprzednio sporządzonymi i opublikowanymi sprawozdaniami finansowymi – w dodatkowej nocie objaśniającej,

11) informacje o relacjach między prawnym poprzednikiem a emitentem oraz o sposobie i zakresie przejęcia aktywów i pasywów – w dodatkowej nocie objaśniającej,

12) w przypadku występowania niepewności co do możliwości kontynuowania działalności, opis tych niepewności oraz stwierdzenie, że taka niepewność występuje, oraz wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zawiera korekty z tym związane; informacja powinna zawierać również opis podejmowanych bądź planowanych przez emitenta działań mających na celu eliminację niepewności – w dodatkowej nocie objaśniającej,

13) w przypadku gdy informacje inne, niż określone w załączniku nr 6 do rozporządzenia, mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej, wyniku finansowego emitenta i ich zmian – ujawnienie tych informacji odpowiednio we wstępie, notach objaśniających lub dodatkowych notach objaśniających.

2. Informacje, o których mowa w § 85, w odniesieniu do skonsolidowanego sprawozdania finansowego i porównywalnych skonsolidowanych danych finansowych, przedstawia się w następującej formie, zakresie i kolejności:

1) opinia podmiotu uprawnionego do badania o badanym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym, z zastrzeżeniem pkt 2, zawierająca następujące elementy:

a) tytuł opinii,

b) wskazanie adresatów opinii,

c) wskazanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego za ostatni okres, porównywalnych skonsolidowanych danych finansowych oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych będących podstawą sporządzenia skonsolidowanych danych porównywalnych,

d) wskazanie, kto jest odpowiedzialny za sporządzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego i porównywalnych skonsolidowanych danych finansowych,

e) stwierdzenie, że forma prezentacji skonsolidowanego sprawozdania finansowego i porównywalnych skonsolidowanych danych finansowych, zamieszczonych w prospekcie, i zakres ujawnionych w nich danych są zgodne z wymogami rozporządzenia,

f) stwierdzenie, że ujawnione dane zostały sporządzone w sposób zapewniający ich porównywalność przez zastosowanie jednolitych zasad (polityki) rachunkowości we wszystkich prezentowanych okresach zgodnych z zasadami (polityką) rachunkowości stosowanymi przez emitenta przy sporządzaniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego za ostatni okres oraz przez ujęcie korekt błędów podstawowych w okresach, których one dotyczą, bez względu na okres, w którym zostały ujęte w księgach rachunkowych, oraz że uzgodnienie porównywalnych skonsolidowanych danych finansowych zamieszczonych w prospekcie do pozycji zbadanych skonsolidowanych sprawozdań finansowych rzetelnie odzwierciedla dokonane przekształcenie, zaś porównywalne skonsolidowane dane finansowe zamieszczone w prospekcie wynikają ze zbadanych skonsolidowanych sprawozdań finansowych, po uwzględnieniu korekt doprowadzających do porównywalności z tytułu zmian zasad (polityki) rachunkowości i korekt błędów podstawowych,

g) wskazanie przepisów prawa i standardów rachunkowości, zgodnie z którymi zostało sporządzone skonsolidowane sprawozdanie finansowe i porównywalne skonsolidowane dane finansowe, zamieszczone w prospekcie,

h) stwierdzenie, że badanie sprawozdania zostało przeprowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz normami zawodowymi,

i) wyrażenie opinii o prawidłowości, rzetelności i jasności skonsolidowanego sprawozdania finansowego za ostatni okres, zamieszczonego w prospekcie,

j) wskazanie miejsca w prospekcie, w którym zamieszczone zostały opinie podmiotów uprawnionych do badania o skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych, będących podstawą sporządzenia porównywalnych skonsolidowanych danych finansowych,

k) imiona, nazwiska, miejsca zamieszkania i podstawa uprawnień biegłych rewidentów sporządzających opinię oraz nazwa (firma) i siedziba podmiotu uprawnionego do badania oraz imię, nazwisko, adres i podstawa uprawnień osoby działającej w imieniu tego podmiotu,

l) data i miejsce sporządzenia opinii oraz własnoręczne podpisy osób, o których mowa w lit. k),

2) w przypadku gdy wydawana jest opinia o prawidłowości, rzetelności i jasności również porównywalnych skonsolidowanych danych finansowych – opinia podmiotu uprawnionego do badania o badanym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym i porównywalnych skonsolidowanych danych finansowych, zawierająca następujące elementy:

a) tytuł opinii,

b) wskazanie adresatów opinii,

c) wskazanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego za ostatni okres i porównywalnych skonsolidowanych danych finansowych,

d) wskazanie, kto jest odpowiedzialny za sporządzenie skonsolidowanych sprawozdań finansowych i porównywalnych skonsolidowanych danych finansowych,

e) stwierdzenie, że forma prezentacji skonsolidowanego sprawozdania finansowego i porównywalnych skonsolidowanych danych finansowych, zamieszczonych w prospekcie, i zakres ujawnionych w nich danych są zgodne z wymogami rozporządzenia,

f) stwierdzenie, że ujawnione dane zostały sporządzone w sposób zapewniający ich porównywalność przez zastosowanie jednolitych zasad (polityki) rachunkowości we wszystkich prezentowanych okresach, zgodnych z zasadami (polityką) rachunkowości stosowanymi przez emitenta przy sporządzaniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego za ostatni okres oraz przez ujęcie korekt błędów podstawowych w okresach, których one dotyczą, bez względu na okres, w którym zostały ujęte w księgach rachunkowych,

g) wskazanie przepisów prawa i standardów rachunkowości, zgodnie z którymi zostało sporządzone skonsolidowane sprawozdanie finansowe i porównywalne skonsolidowane dane finansowe, zamieszczone w prospekcie,

h) stwierdzenie, że badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego i porównywalnych skonsolidowanych danych finansowych zostało przeprowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz normami zawodowymi,

i) wyrażenie opinii o prawidłowości, rzetelności i jasności skonsolidowanego sprawozdania finansowego za ostatni okres i porównywalnych skonsolidowanych danych finansowych, zamieszczonych w prospekcie,

j) imiona, nazwiska, miejsca zamieszkania, adresy i podstawa uprawnień biegłych rewidentów sporządzających opinię oraz nazwa (firma), siedziba, adres i podstawa uprawnień podmiotu uprawnionego do badania oraz imię, nazwisko, adres i podstawa uprawnień osoby działającej w imieniu tego podmiotu,

k) data i miejsce sporządzenia opinii oraz własnoręczne podpisy osób, o których mowa w lit. j),

3) określenie źródeł informacji stanowiących podstawę sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego i porównywalnych skonsolidowanych danych finansowych, zamieszczonych w prospekcie, oraz opinii, o których mowa w pkt 1 i 2, wraz z przytoczeniem, w przypadku przedstawienia opinii, o której mowa w pkt 1, pełnych treści opinii podmiotów uprawnionych do badania, które dokonały badania skonsolidowanych sprawozdań finansowych, będących podstawą sporządzenia porównywalnych skonsolidowanych danych finansowych, ze wskazaniem imion, nazwisk i podstawy uprawnień biegłych rewidentów sporządzających opinie oraz nazw (firm), siedzib i podstawy uprawnień podmiotów uprawnionych do badania oraz imion, nazwisk i podstawy uprawnień osób działających w imieniu tych podmiotów,

4) wstęp do skonsolidowanego sprawozdania finansowego i porównywalnych skonsolidowanych danych finansowych zawierający, przy uwzględnieniu specyfiki działalności emitenta, w szczególności:

a) nazwę (firmę) i siedzibę, wskazanie właściwego sądu rejestrowego i numeru rejestru, podstawowy przedmiot działalności emitenta według PKD, a w przypadku gdy papiery wartościowe emitenta znajdują się w obrocie na rynku regulowanym, także wskazanie branży według klasyfikacji przyjętej przez dany rynek, oraz podstawowe segmenty działalności grupy kapitałowej emitenta i jego roli w grupie,

b) wskazanie czasu trwania emitenta i jednostek z grupy kapitałowej, jeżeli jest oznaczony,

c) wskazanie okresów, za które prezentowane jest skonsolidowane sprawozdanie finansowe i porównywalne skonsolidowane dane finansowe,

d) wskazanie, że skonsolidowane sprawozdanie finansowe i porównywalne skonsolidowane dane finansowe zawierają dane łączne – jeżeli w skład przedsiębiorstwa emitenta lub jednostek grupy kapitałowej wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe,

e) w przypadku skonsolidowanego sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w czasie którego nastąpiło połączenie – wskazanie, że jest to skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu spółek – oraz wskazanie zastosowanej metody rozliczenia połączenia,

f) wskazanie, czy skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez emitenta i jednostki grupy kapitałowej w dającej się przewidzieć przyszłości oraz, czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności,

g) wykaz jednostek wchodzących w skład grupy kapitałowej objętych konsolidacją oraz wykaz jednostek nieobjętych konsolidacją, z uzasadnieniem odstąpienia od konsolidacji oraz podaniem kwoty ich przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów i operacji finansowych za ostatni rok obrotowy oraz sumy bilansowej na koniec ostatniego roku obrotowego, a także wykaz udziału jednostek wchodzących w skład grupy kapitałowej w kapitałach innych podmiotów wchodzących w skład grupy kapitałowej oraz informację o zmianie składu jednostek podlegających konsolidacji w okresie objętym skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym i porównywalnymi skonsolidowanymi danymi finansowymi,

h) wskazanie, że skonsolidowane sprawozdania finansowe podlegały przekształceniu w celu zapewnienia porównywalności danych, a zestawienie i objaśnienie różnic, będących wynikiem korekt z tytułu zmian zasad (polityki) rachunkowości lub korekt błędów podstawowych, zostało zamieszczone w dodatkowej nocie objaśniającej,

i) wskazanie, czy w przedstawionym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym lub porównywalnych skonsolidowanych danych finansowych dokonano korekt wynikających z zastrzeżeń w opiniach podmiotów uprawnionych do badania o skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych lub sprawozdaniach finansowych za lata, za które skonsolidowane sprawozdanie finansowe lub porównywalne skonsolidowane dane finansowe zostały zamieszczone w prospekcie,

j) opis przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym nadrzędnych zasad rachunkowości, metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), ustalenia wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego i skonsolidowanych danych porównywalnych,

k) wskazanie – zgodnie z załącznikiem nr 2 do rozporządzenia – średnich kursów wymiany złotego, w okresach objętych skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym i porównywalnymi skonsolidowanymi danymi finansowymi, w stosunku do euro, ustalanych przez Narodowy Bank Polski, w szczególności:

– kursu obowiązującego na ostatni dzień każdego okresu,

– kursu średniego w okresie, obliczonego jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie,

– najwyższego i najniższego kursu obowiązującego w każdym okresie,

l) wskazanie co najmniej podstawowych pozycji skonsolidowanego bilansu, rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych, ze skonsolidowanego sprawozdania finansowego i porównywalnych skonsolidowanych danych finansowych, przeliczonych na euro, ze wskazaniem zasad przyjętych przy tym przeliczeniu,

m) wskazanie i objaśnienie różnic w wartości ujawnionych danych oraz istotnych różnic dotyczących przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

– zgodnie z § 85 ust. 2,

5) skonsolidowane sprawozdanie finansowe i porównywalne skonsolidowane dane finansowe ujawniające informacje w zakresie określonym w załączniku nr 6 do rozporządzenia, o ile rozporządzenie nie stanowi inaczej, z pominięciem tych informacji lub poszczególnych pozycji skonsolidowanego sprawozdania finansowego, które nie wystąpiły w okresie objętym zarówno skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym, jak i porównywalnymi skonsolidowanymi danymi finansowymi,

6) informacje zawarte w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym i porównywalnych skonsolidowanych danych finansowych, wykazane ze szczegółowością większą niż określona w załączniku nr 6 do rozporządzenia, jeżeli wynika to z potrzeb lub specyfiki jednostki,

7) dane dotyczące okresu objętego ostatnim zbadanym skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym przedstawione jako pierwsze przy opisie pozycji skonsolidowanego sprawozdania finansowego, a następnie kolejno porównywalne skonsolidowane dane finansowe za poprzednie okresy,

8) zestawienie uzgodnień wartości przepływów pieniężnych netto z działalności operacyjnej, w skonsolidowanym rachunku przepływu środków pieniężnych, sporządzone metodą pośrednią, do wartości wyliczonych metodą bezpośrednią, w dodatkowej nocie objaśniającej – w przypadku sporządzenia skonsolidowanego rachunku przepływu środków pieniężnych metodą bezpośrednią, o ile metoda ta nie jest właściwą i jedyną dla emitenta metodą, wskazaną przez obowiązujące go przepisy o rachunkowości,

9) skonsolidowane sprawozdanie finansowe i porównywalne skonsolidowane dane finansowe, co najmniej w odniesieniu do podstawowych pozycji bilansu oraz rachunku zysków i strat, skorygowane odpowiednim wskaźnikiem inflacji, z podaniem źródła wskaźnika i metody wykorzystania tego wskaźnika, oraz z przyjęciem okresu ostatniego skonsolidowanego sprawozdania finansowego jako okresu bazowego, jeżeli skumulowana średnioroczna stopa inflacji z okresu ostatnich 3 lat działalności emitenta osiągnęła lub przekroczyła wartość 100% – w dodatkowej nocie objaśniającej,

10) zestawienie i objaśnienie różnic pomiędzy danymi ujawnionymi w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym i porównywalnych skonsolidowanych danych finansowych zamieszczonych w prospekcie a uprzednio sporządzonymi i opublikowanymi skonsolidowanymi sprawozdaniami finansowymi – w dodatkowej nocie objaśniającej,

11) informacje o relacjach między prawnym poprzednikiem a emitentem oraz o sposobie i zakresie przejęcia aktywów i pasywów – w dodatkowej nocie objaśniającej,

12) w przypadku występowania niepewności co do możliwości kontynuowania działalności – opis tych niepewności oraz stwierdzenie, że taka niepewność występuje, oraz wskazanie, czy skonsolidowane sprawozdanie finansowe zawiera korekty z tym związane; informacja powinna zawierać również opis podejmowanych bądź planowanych przez jednostkę działań mających na celu eliminację niepewności – w dodatkowej nocie objaśniającej,

13) w przypadku gdy inne informacje, niż określone w załączniku nr 6 do rozporządzenia, mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej, wyniku finansowego i ich zmian – ujawnienie tych informacji odpowiednio we wstępie, notach objaśniających lub dodatkowych notach objaśniających.

3. W przypadku gdy stosuje się przepisy § 85 ust. 5:

1) informacje, o których mowa w § 85, przedstawia się odpowiednio, z uwzględnieniem formy, zakresu i kolejności określonych w ust. 1 i 2, przy czym raport podmiotu uprawnionego o skróconym sprawozdaniu finansowym i odpowiednio danych porównywalnych może być zawarty w opinii o badanym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym i odpowiednio skonsolidowanych danych porównywalnych,

2) w źródłach informacji, o których mowa w ust. 2 pkt 3, przedstawia się dodatkowo źródła informacji stanowiące podstawę sporządzenia raportu o skróconym sprawozdaniu finansowym i odpowiednio danych porównywalnych, wraz z przytoczeniem pełnych treści opinii podmiotów uprawnionych do badania, które dokonały badania sprawozdań finansowych, będących podstawą sporządzenia skróconego sprawozdania finansowego i danych porównywalnych, oraz określone we wskazanym przepisie informacje o biegłych rewidentach i podmiotach uprawnionych do badania.

§ 87.
1. W przypadku gdy obligacje wprowadzane są do publicznego obrotu na rynku nieurzędowym, w rozdziale „Sprawozdania finansowe", z zastrzeżeniem ust. 2–15, zamieszcza się:

1) sprawozdanie finansowe emitenta, zbadane zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi, sporządzone na dzień bilansowy poprzedzający datę złożenia prospektu do Komisji o nie więcej niż 12 miesięcy oraz porównywalne dane finansowe co najmniej za 1 rok obrotowy poprzedzający okres objęty tym sprawozdaniem, sporządzone na podstawie sprawozdań finansowych, zbadanych zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi,

2) skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej emitenta, zbadane zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi, sporządzone na dzień bilansowy poprzedzający datę złożenia prospektu do Komisji o nie więcej niż 12 miesięcy oraz porównywalne skonsolidowane dane finansowe co najmniej za 1 rok obrotowy poprzedzający okres objęty tym sprawozdaniem, sporządzone na podstawie skonsolidowanych sprawozdań finansowych, zbadanych zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi,

3) informacje, o których mowa w pkt 1 i 2, uzupełnione o porównywalne dane finansowe lub porównywalne skonsolidowane dane finansowe prawnych poprzedników emitenta, sporządzone na podstawie ich sprawozdań finansowych lub skonsolidowanych sprawozdań finansowych, zbadanych zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi – w przypadku gdy emitent prowadzi działalność krócej niż przez okres, za który wymagane jest przedstawienie sprawozdania finansowego i porównywalnych danych finansowych lub skonsolidowanego sprawozdania finansowego i porównywalnych skonsolidowanych danych finansowych, o których mowa w pkt 1 i 2, a jego prawnym poprzednikiem była inna osoba prawna, lub nastąpiła zmiana formy prawnej (przekształcenie),

4) sprawozdanie finansowe emitenta sporządzone na dzień bilansowy nie wcześniejszy niż dzień dokonania rejestracji zmiany statutu odnośnie do zmiany wartości kapitału zakładowego lub zmiany formy prawnej (przekształcenia), zbadane przez podmiot uprawniony do badania, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi – w przypadku gdy zmiana ta nastąpiła w terminie, który uniemożliwia uwzględnienie jej w sprawozdaniach, o których mowa w pkt 1 i 2,

5) opinie (opinię) podmiotu uprawnionego do badania, w których stwierdza się, że sprawozdanie finansowe i skonsolidowane sprawozdanie finansowe, o których mowa w pkt 1–4, są prawidłowe, rzetelne i jasne oraz o tym, że wskazane tam porównywalne dane finansowe i porównywalne skonsolidowane dane finansowe są sporządzone zgodnie z wymogami rozporządzenia,

6) opinie podmiotów uprawnionych do badania o prawidłowości, rzetelności i jasności sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych emitenta będących podstawą sporządzenia porównywalnych danych finansowych i porównywalnych skonsolidowanych danych finansowych, o których mowa w pkt 1–4.

2. W przypadku gdy papiery wartościowe emitenta lub kwity depozytowe wystawiane w związku z papierami wartościowymi emitenta są notowane na rynku regulowanym poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub emitent zamierza lub ubiega się o dopuszczenie papierów wartościowych do obrotu na rynku regulowanym poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – we wstępie do sprawozdania finansowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego zamieszcza się wskazanie i objaśnienie różnic w wartości ujawnionych danych, dotyczących co najmniej kapitału własnego (aktywów netto) i wyniku finansowego netto, oraz istotnych różnic dotyczących przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, pomiędzy informacjami, o których mowa w ust. 1 pkt 1–4, a sprawozdaniami finansowymi i porównywalnymi danymi finansowymi oraz skonsolidowanymi sprawozdaniami finansowymi i porównywalnymi skonsolidowanymi danymi finansowymi, które zostałyby sporządzone według MSR lub US GAAP, z tym że:

1) w przypadku gdy emitent sporządza skonsolidowane sprawozdanie finansowe, obowiązek, o którym mowa w zdaniu wstępnym – w zakresie wskazania różnic w wartości ujawnionych danych – można zastosować wyłącznie w tym sprawozdaniu i porównywalnych skonsolidowanych danych finansowych,

2) obowiązek, o którym mowa w zdaniu wstępnym, w zakresie wskazania różnic w wartości ujawnionych danych, stosuje się, z uwzględnieniem pkt 1, po raz pierwszy do sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych emitenta sporządzonych za okresy roku obrotowego rozpoczynającego się w roku 2004, z zastrzeżeniem pkt 4,

3) w przypadku emitenta nieobjętego obowiązkiem wskazania różnic w zakresie przyjętych zasad i metod rachunkowości i ujawnionych danych zgodnych z polskimi zasadami rachunkowości a MSR lub US GAAP przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, obowiązek, o którym mowa w zdaniu wstępnym, z uwzględnieniem pkt 1 i 2, stosuje się po raz pierwszy do sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych emitenta sporządzonych za okresy roku obrotowego rozpoczynającego się w roku 2003, z zastrzeżeniem pkt 4,

4) jeżeli emitent sporządza sprawozdania finansowe lub skonsolidowane sprawozdania finansowe według MSR lub US GAAP – przepisów, o których mowa w pkt 2 i 3, nie stosuje się.

3. W przypadku gdy w skład przedsiębiorstwa emitenta wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe, emitent zamieszcza w prospekcie łączne sprawozdania finansowe i łączne porównywalne dane finansowe emitenta, o których mowa w ust. 1 pkt 1–4, oraz uwzględnia te dane w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym i porównywalnych skonsolidowanych danych finansowych.

4. W przypadku gdy sprawozdanie finansowe i skonsolidowane sprawozdanie finansowe, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, zostały sporządzone za okres krótszy niż rok obrotowy, emitent zamieszcza w prospekcie porównywalne dane finansowe i porównywalne skonsolidowane dane finansowe, co najmniej za 2 lata obrotowe poprzedzające ten rok.

5. Jeżeli emitent jest jednostką dominującą, sporządzającą skonsolidowane sprawozdanie finansowe, wymóg zamieszczenia w prospekcie informacji, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 3 i 6, odnośnie do sprawozdania finansowego i porównywalnych danych finansowych, uważa się za spełniony przez zamieszczenie w prospekcie:

1) w przypadku sprawozdania finansowego za rok obrotowy:

a) skróconego rocznego sprawozdania finansowego, wynikającego ze zbadanego rocznego sprawozdania finansowego i porównywalnych danych finansowych, obejmujących: bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w kapitale własnym, rachunek przepływu środków pieniężnych oraz skróconą informację dodatkową, zawierającą te informacje i dane, które są istotne dla właściwej oceny sytuacji majątkowej, finansowej, wyniku finansowego emitenta i ich zmian, a nie zostały zamieszczone w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym,

b) raportu podmiotu uprawnionego do badania o zgodności skróconego rocznego sprawozdania finansowego ze zbadanym rocznym sprawozdaniem finansowym, ze wskazaniem rodzaju opinii, jaką uzyskało roczne sprawozdanie finansowe,

– a ponadto przez udostępnienie zbadanego rocznego sprawozdania finansowego, wraz z opinią podmiotu uprawnionego do badania, w siedzibie emitenta i siedzibie oferującego, oraz, jeśli jest to możliwe, na stronie internetowej emitenta, w okresie od dnia publikacji prospektu do dnia upływu terminu jego ważności.

2) w przypadku sprawozdania finansowego za inny okres niż rok obrotowy:

a) skróconego sprawozdania finansowego, wynikającego ze zbadanego sprawozdania finansowego i porównywalnych danych finansowych, obejmujących: bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w kapitale własnym, rachunek przepływu środków pieniężnych oraz skróconą informację dodatkową, zawierającą te informacje i dane, które są istotne dla właściwej oceny sytuacji majątkowej, finansowej, wyniku finansowego emitenta i ich zmian, a nie zostały zamieszczone w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym,

b) raportu podmiotu uprawnionego do badania o zgodności skróconego sprawozdania finansowego ze zbadanym sprawozdaniem finansowym, ze wskazaniem rodzaju opinii, jaką uzyskało sprawozdanie finansowe,

– a ponadto przez udostępnienie zbadanego sprawozdania finansowego, wraz z opinią podmiotu uprawnionego do badania, w siedzibie emitenta i siedzibie oferującego, oraz, jeśli jest to możliwe, na stronie internetowej emitenta, w okresie od dnia publikacji prospektu do dnia upływu terminu jego ważności.

6. W przypadku gdy sprawozdania finansowe lub skonsolidowane sprawozdania finansowe, będące podstawą sporządzenia danych porównywalnych i skonsolidowanych danych porównywalnych, zamieszczonych w prospekcie, nie podlegały badaniu, podmiot uprawniony do badania wydaje opinie o prawidłowości, rzetelności i jasności również danych porównywalnych i skonsolidowanych danych porównywalnych.

7. W odniesieniu do emitenta będącego podmiotem zagranicznym skonsolidowane sprawozdanie finansowe i sprawozdanie finansowe oraz porównywalne skonsolidowane dane finansowe i odpowiednio porównywalne dane finansowe mogą zostać sporządzone zgodnie z zasadami określonymi w MSR lub US GAAP.

8. W odniesieniu do podmiotu dominującego, będącego podmiotem zagranicznym, skonsolidowane sprawozdanie finansowe i sprawozdanie finansowe oraz porównywalne skonsolidowane dane finansowe i odpowiednio porównywalne dane finansowe mogą zostać sporządzone zgodnie z zasadami określonymi w MSR lub US GAAP, lub w standardach rachunkowości kraju pochodzenia podmiotu, pod warunkiem – w przypadku zastosowania standardów rachunkowości kraju pochodzenia – wskazania i objaśnienia istotnych różnic dotyczących przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, pomiędzy tymi sprawozdaniami i danymi porównywalnymi a sprawozdaniami i danymi porównywalnymi, które zostałyby sporządzone według MSR lub US GAAP.

9. W odniesieniu do podmiotu dominującego i emitenta, będących podmiotami zagranicznymi, badanie skonsolidowanych sprawozdań finansowych i sprawozdań finansowych może być przeprowadzone zgodnie z ISA lub US GAAS, lub – w przypadku podmiotu dominującego – zgodnie ze standardami badania kraju pochodzenia podmiotu.

10. W przypadku gdy emitentem jest zakład ubezpieczeń, w rozdziale „Sprawozdania finansowe” zamieszcza się dodatkowo opinie aktuariusza o stanie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych w sprawozdaniu finansowym i skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym oraz sprawozdaniach finansowych, będących podstawą sporządzenia danych porównywalnych zamieszczonych w prospekcie, jeżeli obowiązek uzyskania takiej opinii wynika z odrębnych przepisów.

11. W przypadku gdy emitent prowadzi działalność krócej niż przez okres, za który przedstawia się sprawozdania finansowe i porównywalne dane finansowe oraz skonsolidowane sprawozdania finansowe i porównywalne skonsolidowane dane finansowe, o których mowa w ust. 1 pkt 1–4, w rozdziale „Sprawozdania finansowe” zamieszcza się sprawozdanie finansowe i porównywalne dane finansowe oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe i porównywalne skonsolidowane dane finansowe za okres od dnia rejestracji, z zastrzeżeniem ust. 1 pkt 3.

12. W przypadku gdy emitentem jest przedsiębiorstwo leasingowe, w rozdziale „Sprawozdania finansowe” zamieszcza się dodatkowo informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 1–4, sporządzone zgodnie z zasadami określonymi w MSR lub US GAAP, przy czym badanie może być przeprowadzone zgodnie z ISA lub US GAAS.

13. W przypadku gdy emitentem jest jednostka samorządu terytorialnego, która wprowadza obligacje do obrotu na rynku nieurzędowym, w rozdziale „Sprawozdania finansowe” zamieszcza się:

1) sprawozdania finansowe w zakresie wskazanym w załączniku nr 6/8 do rozporządzenia albo

2) sprawozdanie finansowe w zakresie wskazanym w załączniku nr 6/7 do rozporządzenia, obejmujące: wstęp, zestawienie aktywów i zobowiązań, sprawozdanie z wykonania budżetu (sprawozdanie o nadwyżce/deficycie) jednostki i noty objaśniające, za 2 ostatnie lata budżetowe, sporządzone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, wraz z opinią podmiotu uprawnionego do badania, że sprawozdania finansowe zostały przedstawione w taki sposób, iż możliwe jest dokonanie ich porównania, oraz o prawidłowości, rzetelności i jasności sprawozdania finansowego za ostatni rok budżetowy.

14. W przypadku gdy emitentem jest inne państwo, w rozdziale „Sprawozdania finansowe” zamieszcza się sprawozdania finansowe zgodnie z § 85 ust. 14.

15. W przypadku gdy emitentem jest międzynarodowa instytucja finansowa, w rozdziale „Sprawozdania finansowe” zamieszcza się sprawozdanie finansowe zgodnie z § 85 ust. 15.

§ 88.
1. Informacje, o których mowa w § 87, w odniesieniu do sprawozdania finansowego i porównywalnych danych finansowych, przedstawia się w następującej formie, zakresie i kolejności:

1) opinia podmiotu uprawnionego do badania o badanym sprawozdaniu finansowym, zawierająca, z zastrzeżeniem pkt 2, następujące elementy:

a) tytuł opinii,

b) wskazanie adresatów opinii,

c) wskazanie sprawozdania finansowego za ostatni okres, porównywalnych danych finansowych oraz sprawozdań finansowych będących podstawą sporządzenia danych porównywalnych,

d) wskazanie, kto jest odpowiedzialny za sporządzenie sprawozdania finansowego i porównywalnych danych finansowych,

e) wskazanie, że forma prezentacji sprawozdania finansowego i porównywalnych danych finansowych, zamieszczonych w prospekcie, i zakres ujawnionych w nich danych są zgodne z wymogami rozporządzenia,

f) wskazanie, że ujawnione dane zostały sporządzone w sposób zapewniający ich porównywalność przez zastosowanie jednolitych zasad (polityki) rachunkowości we wszystkich prezentowanych okresach, zgodnych z zasadami (polityką) rachunkowości stosowanymi przez emitenta przy sporządzaniu sprawozdania finansowego za ostatni okres oraz przez ujęcie korekt błędów podstawowych w okresach, których one dotyczą, bez względu na okres, w którym zostały ujęte w księgach rachunkowych, oraz że uzgodnienie porównywalnych danych finansowych zamieszczonych w prospekcie do pozycji zbadanych sprawozdań finansowych rzetelnie odzwierciedla dokonane przekształcenie, zaś porównywalne dane finansowe zamieszczone w prospekcie wynikają ze zbadanych sprawozdań finansowych, po uwzględnieniu korekt doprowadzających do porównywalności z tytułu zmian zasad (polityki) rachunkowości i korekt błędów podstawowych,

g) wskazanie przepisów prawa i standardów rachunkowości, zgodnie z którymi zostało sporządzone sprawozdanie finansowe i porównywalne dane finansowe, zamieszczone w prospekcie,

h) wskazanie, że badanie sprawozdania finansowego zostało przeprowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz normami zawodowymi,

i) wyrażenie opinii o prawidłowości, rzetelności i jasności sprawozdania finansowego za ostatni okres, zamieszczonego w prospekcie,

j) wskazanie miejsca w prospekcie, w którym zamieszczone zostały opinie podmiotów uprawnionych do badania o sprawozdaniach finansowych, będących podstawą sporządzenia porównywalnych danych finansowych,

k) imiona, nazwiska, miejsca zamieszkania, adresy i podstawa uprawnień biegłych rewidentów sporządzających opinię oraz nazwa (firma), siedziba, adres i podstawa uprawnień podmiotu uprawnionego do badania oraz imię, nazwisko, adres i podstawa uprawnień osoby działającej w imieniu tego podmiotu,

l) data i miejsce sporządzenia opinii oraz własnoręczne podpisy osób, o których mowa
w lit. k),

2) w przypadku gdy wydawana jest opinia o prawidłowości, rzetelności i jasności również porównywalnych danych finansowych – opinia podmiotu uprawnionego do badania o badanym sprawozdaniu finansowym i porównywalnych danych finansowych, zawierająca następujące elementy:

a) tytuł opinii,

b) wskazanie adresatów opinii,

c) wskazanie sprawozdania finansowego za ostatni okres i porównywalnych danych finansowych,

d) wskazanie, kto jest odpowiedzialny za sporządzenie sprawozdań finansowych i porównywalnych danych finansowych,

e) wskazanie, że forma prezentacji sprawozdania finansowego i porównywalnych danych finansowych, zamieszczonych w prospekcie, i zakres ujawnionych w nich danych są zgodne z wymogami rozporządzenia,

f) wskazanie, że ujawnione dane zostały sporządzone w sposób zapewniający ich porównywalność przez zastosowanie jednolitych zasad (polityki) rachunkowości we wszystkich prezentowanych okresach, zgodnych z zasadami (polityką) rachunkowości stosowanymi przez emitenta przy sporządzaniu sprawozdania finansowego za ostatni okres oraz przez ujęcie korekt błędów podstawowych w okresach, których one dotyczą, bez względu na okres, w którym zostały ujęte w księgach rachunkowych,

g) wskazanie przepisów prawa i standardów rachunkowości, zgodnie z którymi zostało sporządzone sprawozdanie finansowe i porównywalne dane finansowe, zamieszczone w prospekcie,

h) wskazanie, że badanie sprawozdania finansowego i porównywalnych danych finansowych zostało przeprowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz normami zawodowymi,

i) wyrażenie opinii o prawidłowości, rzetelności i jasności sprawozdania finansowego za ostatni okres i porównywalnych danych finansowych, zamieszczonych w prospekcie,

j) imiona, nazwiska, miejsca zamieszkania, adresy i podstawa uprawnień biegłych rewidentów sporządzających opinię oraz nazwa (firma), siedziba, adres i podstawa uprawnień podmiotu uprawnionego do badania, oraz imię, nazwisko, adres i podstawa uprawnień osoby działającej w imieniu tego podmiotu,

k) data i miejsce sporządzenia opinii oraz własnoręczne podpisy osób, o których mowa w lit. j),

3) określenie źródeł informacji stanowiących podstawę sporządzenia sprawozdania finansowego i porównywalnych danych finansowych, zamieszczonych w prospekcie, oraz opinii, o których mowa w pkt 1 i 2, wraz z przytoczeniem – w przypadku przedstawienia opinii, o której mowa w pkt 1 – pełnych treści opinii podmiotów uprawnionych do badania, które dokonały badania sprawozdań finansowych będących podstawą sporządzenia porównywalnych danych finansowych, ze wskazaniem imion, nazwisk i podstawy uprawnień biegłych rewidentów sporządzających opinie oraz nazw (firm), siedzib i podstawy uprawnień podmiotów uprawnionych do badania, oraz imion, nazwisk i podstawy uprawnień osób działających w imieniu tych podmiotów,

4) wstęp do sprawozdania finansowego i porównywalnych danych finansowych zawierający, przy uwzględnieniu specyfiki działalności emitenta, w szczególności:

a) nazwę (firmę) i siedzibę, wskazanie właściwego sądu rejestrowego i numeru rejestru oraz podstawowy przedmiot działalności emitenta według PKD, a w przypadku gdy papiery wartościowe emitenta znajdują się w obrocie na rynku regulowanym, także wskazanie branży według klasyfikacji przyjętej przez dany rynek,

b) wskazanie czasu trwania emitenta, jeżeli jest oznaczony,

c) wskazanie okresów, za które prezentowane jest sprawozdanie finansowe i porównywalne dane finansowe,

d) wskazanie, czy sprawozdanie finansowe i porównywalne dane finansowe zawierają dane łączne, jeżeli w skład przedsiębiorstwa emitenta wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe,

e) w przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w czasie którego nastąpiło połączenie, wskazanie, że jest to sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu spółek, oraz wskazanie zastosowanej metody rozliczenia połączenia,

f) wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez emitenta w dającej się przewidzieć przyszłości, oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności,

g) stwierdzenie, że sprawozdania finansowe podlegały przekształceniu w celu zapewnienia porównywalności danych, a zestawienie i objaśnienie różnic, będących wynikiem korekt z tytułu zmian zasad (polityki) rachunkowości lub korekt błędów podstawowych zostało zamieszczone w dodatkowej nocie objaśniającej,

h) wskazanie, czy w przedstawionym sprawozdaniu finansowym lub porównywalnych danych finansowych dokonano korekt wynikających z zastrzeżeń w opiniach podmiotów uprawnionych do badania, o sprawozdaniach finansowych za lata, za które sprawozdanie finansowe lub porównywalne dane finansowe zostały zamieszczone w prospekcie,

i) opis przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym nadrzędnych zasad rachunkowości, metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), ustalenia wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego i danych porównywalnych,

j) wskazanie, zgodnie z załącznikiem nr 2 do rozporządzenia, średnich kursów wymiany złotego, w okresach objętych sprawozdaniem finansowym i porównywalnymi danymi finansowymi, w stosunku do euro, ustalanych przez Narodowy Bank Polski, w szczególności:

– kursu obowiązującego na ostatni dzień każdego okresu,

– kursu średniego w każdym okresie, obliczonego jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie,

– najwyższego i najniższego kursu w każdym okresie,

k) wskazanie co najmniej podstawowych pozycji bilansu, rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływu środków pieniężnych ze sprawozdania finansowego i porównywalnych danych finansowych, przeliczonych na euro, ze wskazaniem zasad przyjętych do tego przeliczenia,

l) wskazanie i objaśnienie różnic w wartości ujawnionych danych oraz istotnych różnic dotyczących przyjętych zasad (polityki) rachunkowości – zgodnie z § 87 ust. 2,

5) sprawozdanie finansowe i porównywalne dane finansowe ujawniające informacje w zakresie określonym w załączniku nr 6 do rozporządzenia, o ile rozporządzenie nie stanowi inaczej, z pominięciem tych informacji lub poszczególnych pozycji sprawozdania finansowego, które nie wystąpiły zarówno w okresie objętym sprawozdaniem finansowym, jak i porównywalnymi danymi finansowymi,

6) informacje zawarte w sprawozdaniu finansowym i porównywalnych danych finansowych, wykazane ze szczegółowością większą niż określona w załączniku nr 6 do rozporządzenia, jeżeli wynika to z potrzeb lub specyfiki jednostki,

7) dane dotyczące okresu objętego ostatnim zbadanym sprawozdaniem finansowym przedstawione jako pierwsze przy opisie pozycji sprawozdania finansowego, a następnie kolejno porównywalne dane finansowe za poprzednie okresy,

8) zestawienie uzgodnień wartości przepływów pieniężnych netto z działalności operacyjnej, w rachunku przepływu środków pieniężnych, sporządzonych metodą pośrednią, do wartości wyliczonych metodą bezpośrednią, w dodatkowej nocie objaśniającej – w przypadku sporządzenia rachunku przepływu środków pieniężnych metodą bezpośrednią, o ile metoda ta nie jest właściwą i jedyną dla emitenta metodą, wskazaną przez obowiązujące go przepisy o rachunkowości,

9) sprawozdanie finansowe i porównywalne dane finansowe, co najmniej w odniesieniu do podstawowych pozycji bilansu oraz rachunku zysków i strat, skorygowane odpowiednim wskaźnikiem inflacji, z podaniem źródła wskaźnika i metody wykorzystania tego wskaźnika, oraz z przyjęciem okresu ostatniego sprawozdania finansowego jako okresu bazowego, jeżeli skumulowana średnioroczna stopa inflacji z okresu ostatnich 3 lat działalności emitenta osiągnęła lub przekroczyła wartość 100% – w dodatkowej nocie objaśniającej,

10) zestawienie i objaśnienie różnic pomiędzy danymi ujawnionymi w sprawozdaniu finansowym i w porównywalnych danych finansowych zamieszczonych w prospekcie a uprzednio sporządzonymi i opublikowanymi sprawozdaniami finansowymi – w dodatkowej nocie objaśniającej,

11) informacje o relacjach między prawnym poprzednikiem a emitentem oraz o sposobie i zakresie przejęcia aktywowi pasywów – w dodatkowej nocie objaśniającej,

12) w przypadku występowania niepewności co do możliwości kontynuowania działalności – opis tych niepewności oraz stwierdzenie, że taka niepewność występuje, oraz wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zawiera korekty z tym związane; informacja powinna zawierać również opis podejmowanych bądź planowanych przez emitenta działań mających na celu eliminację niepewności – w dodatkowej nocie objaśniającej,

13) w przypadku gdy informacje inne, niż określone w załączniku nr 6 do rozporządzenia, mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej, wyniku finansowego emitenta i ich zmian – ujawnienie tych informacji odpowiednio we wstępie, notach objaśniających lub dodatkowych notach objaśniających.

2. Informacje, o których mowa w § 87, w odniesieniu do skonsolidowanego sprawozdania finansowego i porównywalnych skonsolidowanych danych finansowych, przedstawia się w następującej formie, zakresie i kolejności:

1) opinia podmiotu uprawnionego do badania o badanym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym, zawierająca, z zastrzeżeniem pkt 2, następujące elementy:

a) tytuł opinii,

b) wskazanie adresatów opinii,

c) wskazanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego za ostatni okres, porównywalnych skonsolidowanych danych finansowych oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych będących podstawą sporządzenia skonsolidowanych danych porównywalnych,

d) wskazanie, kto jest odpowiedzialny za sporządzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego i porównywalnych skonsolidowanych danych finansowych,

e) stwierdzenie, że forma prezentacji skonsolidowanego sprawozdania finansowego i porównywalnych skonsolidowanych danych finansowych, zamieszczonych w prospekcie, i zakres ujawnionych w nich danych są zgodne z wymogami rozporządzenia,

f) stwierdzenie, że ujawnione dane zostały sporządzone w sposób zapewniający ich porównywalność przez zastosowanie jednolitych zasad (polityki) rachunkowości we wszystkich prezentowanych okresach zgodnych z zasadami (polityką) rachunkowości stosowanymi przez emitenta przy sporządzaniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego za ostatni okres oraz przez ujęcie korekt błędów podstawowych w okresach, których one dotyczą, bez względu na okres, w którym zostały ujęte w księgach rachunkowych, oraz że uzgodnienie porównywalnych skonsolidowanych danych finansowych zamieszczonych w prospekcie do pozycji zbadanych skonsolidowanych sprawozdań finansowych rzetelnie odzwierciedla dokonane przekształcenie, zaś porównywalne skonsolidowane dane finansowe zamieszczone w prospekcie wynikają ze zbadanych skonsolidowanych sprawozdań finansowych, po uwzględnieniu korekt doprowadzających do porównywalności z tytułu zmian zasad (polityki) rachunkowości i korekt błędów podstawowych,

g) wskazanie przepisów prawa i standardów rachunkowości, zgodnie z którymi zostało sporządzone skonsolidowane sprawozdanie finansowe i porównywalne skonsolidowane dane finansowe, zamieszczone w prospekcie,

h) stwierdzenie, że badanie sprawozdania zostało przeprowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz normami zawodowymi,

i) wyrażenie opinii o prawidłowości, rzetelności i jasności skonsolidowanego sprawozdania finansowego za ostatni okres, zamieszczonego w prospekcie,

j) wskazanie miejsca w prospekcie, w którym zamieszczone zostały opinie podmiotów uprawnionych do badania o skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych, będących podstawą sporządzenia porównywalnych skonsolidowanych danych finansowych,

k) imiona, nazwiska, miejsca zamieszkania i podstawa uprawnień biegłych rewidentów sporządzających opinię oraz nazwa (firma) i siedziba podmiotu uprawnionego do badania, oraz imię, nazwisko, adres i podstawa uprawnień osoby działającej w imieniu tego podmiotu,

l) data i miejsce sporządzenia opinii oraz własnoręczne podpisy osób, o których mowa
w lit. k),

2) w przypadku gdy wydawana jest opinia o prawidłowości, rzetelności i jasności również porównywalnych skonsolidowanych danych finansowych – opinia podmiotu uprawnionego do badania o badanym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym i porównywalnych skonsolidowanych danych finansowych, zawierająca następujące elementy:

a) tytuł opinii,

b) wskazanie adresatów opinii,

c) wskazanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego za ostatni okres i porównywalnych skonsolidowanych danych finansowych,

d) wskazanie, kto jest odpowiedzialny za sporządzenie skonsolidowanych sprawozdań finansowych i porównywalnych skonsolidowanych danych finansowych,

e) stwierdzenie, że forma prezentacji skonsolidowanego sprawozdania finansowego i porównywalnych skonsolidowanych danych finansowych, zamieszczonych w prospekcie, i zakres ujawnionych w nich danych są zgodne z wymogami rozporządzenia,

f) stwierdzenie, że ujawnione dane zostały sporządzone w sposób zapewniający ich porównywalność przez zastosowanie jednolitych zasad (polityki) rachunkowości we wszystkich prezentowanych okresach, zgodnych z zasadami (polityką) rachunkowości stosowanymi przez emitenta przy sporządzaniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego za ostatni okres oraz przez ujęcie korekt błędów podstawowych w okresach, których one dotyczą, bez względu na okres, w którym zostały ujęte w księgach rachunkowych,

g) wskazanie przepisów prawa i standardów rachunkowości, zgodnie z którymi zostało sporządzone skonsolidowane sprawozdanie finansowe i porównywalne skonsolidowane dane finansowe, zamieszczone w prospekcie,

h) stwierdzenie, że badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego i porównywalnych skonsolidowanych danych finansowych zostało przeprowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz normami zawodowymi,

i) wyrażenie opinii o prawidłowości, rzetelności i jasności skonsolidowanego sprawozdania finansowego za ostatni okres i porównywalnych skonsolidowanych danych finansowych, zamieszczonych w prospekcie,

j) imiona, nazwiska, miejsca zamieszkania, adresy i podstawa uprawnień biegłych rewidentów sporządzających opinię oraz nazwa (firma), siedziba, adres i podstawa uprawnień podmiotu uprawnionego do badania, oraz imię, nazwisko, adres i podstawa uprawnień osoby działającej w imieniu tego podmiotu,

k) data i miejsce sporządzenia opinii oraz własnoręczne podpisy osób, o których mowa w lit. j),

3) określenie źródeł informacji stanowiących podstawę sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego i porównywalnych skonsolidowanych danych finansowych, zamieszczonych w prospekcie, oraz opinii, o których mowa w pkt 1 i 2, wraz z przytoczeniem – w przypadku przedstawienia opinii, o której mowa w pkt 1 – pełnych treści opinii podmiotów uprawnionych do badania, które dokonały badania skonsolidowanych sprawozdań finansowych, będących podstawą sporządzenia porównywalnych skonsolidowanych danych finansowych, ze wskazaniem imion, nazwisk i podstawy uprawnień biegłych rewidentów sporządzających opinie oraz nazw (firm), siedzib i podstawy uprawnień podmiotów uprawnionych do badania, oraz imion, nazwisk i podstawy uprawnień osób działających w imieniu tych podmiotów,

4) wstęp do skonsolidowanego sprawozdania finansowego i porównywalnych skonsolidowanych danych finansowych zawierający, przy uwzględnieniu specyfiki działalności emitenta, w szczególności:

a) nazwę (firmę) i siedzibę, wskazanie właściwego sądu rejestrowego i numeru rejestru oraz podstawowy przedmiot działalności emitenta według PKD, a w przypadku gdy papiery wartościowe emitenta znajdują się w obrocie na rynku regulowanym, także wskazanie branży według klasyfikacji przyjętej przez dany rynek, oraz podstawowe segmenty działalności grupy kapitałowej emitenta i jego roli w grupie,

b) wskazanie czasu trwania emitenta i jednostek z grupy kapitałowej, jeżeli jest oznaczony,

c) wskazanie okresów, za które prezentowane jest skonsolidowane sprawozdanie finansowe i porównywalne skonsolidowane dane finansowe,

d) wskazanie, że skonsolidowane sprawozdanie finansowe i porównywalne skonsolidowane dane finansowe zawierają dane łączne, jeżeli w skład przedsiębiorstwa emitenta lub jednostek grupy kapitałowej wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe,

e) w przypadku skonsolidowanego sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w czasie którego nastąpiło połączenie – wskazanie, że jest to skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu spółek, oraz wskazanie zastosowanej metody rozliczenia połączenia,

f) wskazanie, czy skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez emitenta i jednostki grupy kapitałowej w dającej się przewidzieć przyszłości, oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności,

g) wykaz jednostek wchodzących w skład grupy kapitałowej objętych konsolidacją oraz wykaz jednostek nieobjętych konsolidacją, z uzasadnieniem odstąpienia od konsolidacji oraz podaniem kwoty ich przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów i operacji finansowych za ostatni rok obrotowy oraz sumy bilansowej na koniec ostatniego roku obrotowego, a także wykaz udziału jednostek wchodzących w skład grupy kapitałowej w kapitałach innych podmiotów wchodzących w skład grupy kapitałowej oraz informację o zmianie składu jednostek podlegających konsolidacji w okresie objętym skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym i porównywalnymi skonsolidowanymi danymi finansowymi,

h) wskazanie, że skonsolidowane sprawozdania finansowe podlegały przekształceniu w celu zapewnienia porównywalności danych, a zestawienie i objaśnienie różnic, będących wynikiem korekt z tytułu zmian zasad (polityki) rachunkowości lub korekt błędów podstawowych, zostało zamieszczone w dodatkowej nocie objaśniającej,

i) wskazanie, czy w przedstawionym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym lub porównywalnych skonsolidowanych danych finansowych dokonano korekt wynikających z zastrzeżeń w opiniach podmiotów uprawnionych do badania o skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych lub sprawozdaniach finansowych za lata, za które skonsolidowane sprawozdanie finansowe lub porównywalne skonsolidowane dane finansowe zostały zamieszczone w prospekcie,

j) opis przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym nadrzędnych zasad rachunkowości, metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), ustalenia wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego i skonsolidowanych danych porównywalnych,

k) wskazanie, zgodnie z załącznikiem nr 2 do rozporządzenia, średnich kursów wymiany złotego, w okresach objętych skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym i porównywalnymi skonsolidowanymi danymi finansowymi, w stosunku do euro, ustalanych przez Narodowy Bank Polski, w szczególności:

– kursu obowiązującego na ostatni dzień każdego okresu,

– kursu średniego w okresie, obliczonego jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie,

– najwyższego i najniższego kursu obowiązującego w każdym okresie,

l) wskazanie co najmniej podstawowych pozycji skonsolidowanego bilansu, rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych, ze skonsolidowanego sprawozdania finansowego i porównywalnych skonsolidowanych danych finansowych, przeliczonych na euro, ze wskazaniem zasad przyjętych przy tym przeliczeniu,

m) wskazanie i objaśnienie różnic w wartości ujawnionych danych oraz istotnych różnic dotyczących przyjętych zasad (polityki) rachunkowości – zgodnie z § 87 ust. 2,

5) skonsolidowane sprawozdanie finansowe i porównywalne skonsolidowane dane finansowe ujawniające informacje w zakresie określonym w załączniku nr 6 do rozporządzenia, o ile rozporządzenie nie stanowi inaczej, z pominięciem tych informacji lub poszczególnych pozycji skonsolidowanego sprawozdania finansowego, które nie wystąpiły zarówno w okresie objętym skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym, jak i porównywalnymi skonsolidowanymi danymi finansowymi,

6) informacje zawarte w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym i porównywalnych skonsolidowanych danych finansowych, wykazane ze szczegółowością większą niż określona w załączniku nr 6 do rozporządzenia, jeżeli wynika to z potrzeb lub specyfiki jednostki,

7) dane dotyczące okresu objętego ostatnim zbadanym skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym przedstawione jako pierwsze przy opisie pozycji skonsolidowanego sprawozdania finansowego, a następnie kolejno porównywalne skonsolidowane dane finansowe za poprzednie okresy,

8) zestawienie uzgodnień wartości przepływów pieniężnych netto z działalności operacyjnej, w skonsolidowanym rachunku przepływu środków pieniężnych, sporządzone metodą pośrednią, do wartości wyliczonych metodą bezpośrednią, w dodatkowej nocie objaśniającej – w przypadku sporządzenia skonsolidowanego rachunku przepływu środków pieniężnych metodą bezpośrednią, o ile metoda ta nie jest właściwą i jedyną dla emitenta metodą, wskazaną przez obowiązujące go przepisy o rachunkowości,

9) skonsolidowane sprawozdanie finansowe i porównywalne skonsolidowane dane finansowe, co najmniej w odniesieniu do podstawowych pozycji bilansu oraz rachunku zysków i strat, skorygowane odpowiednim wskaźnikiem inflacji, z podaniem źródła wskaźnika oraz metody wykorzystania tego wskaźnika oraz z przyjęciem okresu ostatniego skonsolidowanego sprawozdania finansowego jako okresu bazowego, jeżeli skumulowana średnioroczna stopa inflacji z okresu ostatnich trzech lat działalności emitenta osiągnęła lub przekroczyła wartość 100% – w dodatkowej nocie objaśniającej,

10) zestawienie i objaśnienie różnic pomiędzy danymi ujawnionymi w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym i porównywalnych skonsolidowanych danych finansowych zamieszczonych w prospekcie a uprzednio sporządzonymi i opublikowanymi skonsolidowanymi sprawozdaniami finansowymi – w dodatkowej nocie objaśniającej,

11) informacje o relacjach między prawnym poprzednikiem a emitentem oraz o sposobie i zakresie przejęcia aktywów i pasywów – w dodatkowej nocie objaśniającej,

12) w przypadku występowania niepewności co do możliwości kontynuowania działalności, opis tych niepewności oraz stwierdzenie, że taka niepewność występuje, oraz wskazanie, czy skonsolidowane sprawozdanie finansowe zawiera korekty z tym związane; informacja powinna zawierać również opis podejmowanych bądź planowanych przez jednostkę działań mających na celu eliminację niepewności – w dodatkowej nocie objaśniającej,

13) w przypadku gdy inne informacje, niż określone w załączniku nr 6 do rozporządzenia, mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej, wyniku finansowego i ich zmian – ujawnienie tych informacji odpowiednio we wstępie, notach objaśniających lub dodatkowych notach objaśniających.

3. W przypadku gdy stosuje się przepisy § 87 ust. 5:

1) informacje, o których mowa w § 87, przedstawia się odpowiednio, z uwzględnieniem formy, zakresu i kolejności określonych w ust. 1 i 2, przy czym raport podmiotu uprawnionego do badania o skróconym sprawozdaniu finansowym i odpowiednio danych porównywalnych może być zawarty w opinii o badanym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym i odpowiednio skonsolidowanych danych porównywalnych,

2) w źródłach informacji, o których mowa w ust. 2 pkt 3, przedstawia się dodatkowo źródła informacji stanowiące podstawę sporządzenia raportu o skróconym sprawozdaniu finansowym i odpowiednio danych porównywalnych, wraz z przytoczeniem pełnych treści opinii podmiotów uprawnionych do badania, które dokonały badania sprawozdań finansowych, będących podstawą sporządzenia skróconego sprawozdania finansowego i danych porównywalnych oraz, określone we wskazanym przepisie, informacje o biegłych rewidentach i podmiotach uprawnionych do badania.

§ 89.
W rozdziale „Informacje dodatkowe” zamieszcza się:

1) inne niż określone w § 77–88 dane mające według emitenta znaczenie dla wprowadzenia obligacji do publicznego obrotu oraz uzupełnienie o wszystkie informacje istotne dla oceny emitenta lub jego grupy kapitałowej, które powstały po sporządzeniu informacji finansowych, o których mowa w § 85–88,

2) w przypadku gdy komplementariuszem spółki komandytowo-akcyjnej jest osoba prawna – zbadane przez podmiot uprawniony do badania sprawozdania finansowe i skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej komplementariusza, za ostatni rok obrotowy, za który spółka była zobowiązana do sporządzenia sprawozdania finansowego, oraz dane porównywalne za poprzedni rok obrotowy, w zakresie określonym w załączniku nr 6 do rozporządzenia.

§ 90.
W rozdziale „Załączniki” zamieszcza się:

1) odpis z właściwego dla emitenta rejestru,

2) opinię regionalnej izby obrachunkowej odnośnie do możliwości wykupu obligacji – w przypadku gdy emitentem jest jednostka samorządu terytorialnego,

3) uchwałę właściwego organu stanowiącego emitenta o emisji obligacji i wprowadzeniu ich do publicznego obrotu,

4) ujednolicony aktualny tekst statutu emitenta, z wyjątkiem statutów jednostek samorządu terytorialnego, które powinny być zamieszczone na stronach internetowych tych jednostek,

5) inne dokumenty mające znaczenie dla oceny emitenta, jego grupy kapitałowej lub wprowadzenia papierów wartościowych do publicznego obrotu,

6) definicje i objaśnienia skrótów.

§ 91.
1. W informacjach objętych wnioskiem o niepublikowanie zamieszcza się:

1) informacje, których ujawnienie wymagane jest przepisami rozporządzenia i które zostały objęte tym wnioskiem,

2) informacje dotyczące planowanego obiegu informacji poufnych u emitenta, z wyjątkiem jednostek samorządu terytorialnego, w tym:

a) opis zasad obiegu informacji oraz zasad zabezpieczenia informacji poufnych przed osobami nieuprawnionymi,

b) opis struktury i kompetencji kontroli wewnętrznej w spółce,

c) listę osób uprawnionych mających dostęp do informacji poufnych,

d) informacje o ograniczeniach w zakresie nabywania i zbywania papierów wartościowych emitenta i podmiotów powiązanych, w odniesieniu do osób mających dostęp do informacji poufnych, jeżeli ograniczenia takie są przewidziane,

3) dane osobowe osób fizycznych wymienionych w treści prospektu emisyjnego, w tym wartość indywidualnych wynagrodzeń i nagród osób zarządzających i nadzorujących,

4) informacje o toczących się lub zakończonych w okresie ostatnich 5 lat postępowaniach cywilnych, karnych, administracyjnych i karno-skarbowych dotyczących:

a) osób zarządzających emitenta lub podmiotu dominującego,

b) osób nadzorujących emitenta lub podmiotu dominującego,

c) osób fizycznych posiadających ponad 5% głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy emitenta lub podmiotu dominującego

– jeżeli wynik tych postępowań ma lub może mieć znaczenie dla działalności emitenta,

5) kopię umów o subemisję inwestycyjną lub usługową zawartych pomiędzy emitentem lub wprowadzającym a subemitentami,

6) planowany sposób organizacji i przebiegu akcji marketingowej oferty.

2. Fakt objęcia informacji, o których mowa w ust. 1, wnioskiem o niepublikowanie należy wskazać w tych miejscach prospektu składanego do Komisji, w których powinna zostać zamieszczona informacja objęta takim wnioskiem.

§ 92.
1. W przypadku wprowadzania do publicznego obrotu obligacji dokonywanego przez podmiot zależny, gdy obligacje mają być przedmiotem obrotu na urzędowym rynku giełdowym, prospekt powinien, z zastrzeżeniem ust. 2–4, zawierać informacje o podmiocie dominującym w zakresie, o którym mowa w § 81–84, oraz zbadane przez podmiot uprawniony do badania skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej podmiotu dominującego, za ostatni rok obrotowy, wraz z danymi porównywalnymi za rok poprzedni, za który spółka była zobowiązana sporządzić to sprawozdanie, w zakresie określonym w załączniku nr 6 do rozporządzenia. Informacje o podmiocie dominującym zamieszcza się w oddzielnej części prospektu.

2. Wymogów, o których mowa w ust. 1, nie stosuje się, gdy podmiotem dominującym wobec emitenta jest spółka publiczna, osoba fizyczna, Skarb Państwa, jednostka samorządu terytorialnego lub zagraniczna jednostka samorządu terytorialnego oraz w przypadku wprowadzania do publicznego obrotu obligacji przez podmiot zależny, gdy obligacje wprowadzane są wyłącznie do obrotu na rynku nieurzędowym.

3. W przypadku gdy podmiotem dominującym jest podmiot, którego papiery wartościowe znajdują się w obrocie na rynku regulowanym w jednym z państw należących do OECD, w oddzielnej części prospektu zamieszcza się ostatni dostępny oficjalny raport roczny tego podmiotu, sporządzony zgodnie z wymogami tego rynku oraz publikowany i udostępniany inwestorom.

4. W przypadku gdy podmiot dominujący nie prowadzi działalności albo prowadzi działalność polegającą wyłącznie na posiadaniu i inwestowaniu w papiery wartościowe, informacje określone w ust. 1 i 3 należy zamieścić także w stosunku do podmiotu pośrednio dominującego, który ma szczególne znaczenie dla działalności emitenta.

§ 93.
1. W przypadku udzielenia zabezpieczenia obejmującego co najmniej 20% wartości nominalnej obligacji, prospekt dodatkowo powinien zawierać informacje o podmiocie udzielającym zabezpieczenia w zakresie wskazanym w § 78 ust. 1 pkt 5 lub ust. 2 pkt 3, § 81, § 82, § 84 ust. 1 pkt 1 i 2 i ust. 3–6, § 89 i § 90 oraz zbadane przez podmiot uprawniony do badania skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej podmiotu zabezpieczającego albo sprawozdanie finansowe podmiotu udzielającego zabezpieczenia, za ostatni rok obrotowy wraz z danymi porównywalnymi za rok poprzedni, za który spółka była zobowiązana sporządzić to sprawozdanie, w zakresie i formie określonej w § 85 i 86.

2. W przypadku określonym w ust. 1 prospekt powinien zawierać również wskazanie i opis podmiotu innego niż podmioty włączone w obsługę emisji, posiadającego ekonomiczny interes w pozyskaniu przez emitenta środków w wyniku emisji obligacji zabezpieczonych.

3. W przypadku gdy podmiot udzielający zabezpieczenia ma siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, sprawozdanie finansowe i porównywalne dane finansowe lub skonsolidowane sprawozdanie finansowe i porównywalne skonsolidowane dane finansowe powinno zostać sporządzone zgodnie z przepisami właściwymi dla kraju pochodzenia takiego podmiotu albo zgodnie z MSR lub US GAAP.

4. Obowiązek określony w ust. 1 nie ma zastosowania w przypadku, gdy podmiotem udzielającym zabezpieczenia jest Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, Bank Gospodarstwa Krajowego, międzynarodowa instytucja finansowa lub inne państwo.

§ 94.
1. W przypadku nowej emisji lub wprowadzenia do publicznego obrotu obligacji już wyemitowanych przez podmiot, który wypełnia obowiązki informacyjne, o których mowa w art. 81 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, lub odpowiednio obowiązki informacyjne na rynku nieurzędowym, a jego akcje lub obligacje są przedmiotem obrotu na rynku regulowanym, w prospekcie, z zastrzeżeniem ust. 2–4, zamieszcza się odpowiednio informacje określone w § 77–80 i § 83, a ponadto informacje określone w § 85–91 oraz § 93.

2. Wymogi, o których mowa w § 85 i 86, uznaje się za spełnione przez zamieszczenie odpowiednio, z uwzględnieniem terminów, o których mowa w § 85 ust. 1, ostatniego raportu rocznego i skonsolidowanego raportu rocznego, w zakresie określonym przez rozporządzenie o raportach bieżących i okresowych lub odpowiednio w obowiązkach informacyjnych na nieurzędowym rynku giełdowym, zawierających zbadane przez podmiot uprawniony do badania sprawozdanie finansowe i dane porównywalne oraz zbadane skonsolidowane sprawozdanie finansowe i skonsolidowane dane porównywalne, wraz z opinią i raportem podmiotu uprawnionego do badania.

3. Informacje, o których mowa w § 77 ust. 1, uzupełnia się o informację dotyczącą miejsca udostępnienia do publicznej wiadomości przez okres trwania subskrypcji lub sprzedaży wszelkich informacji, o których mowa w art. 81 ust. 1 ustawy, oraz odpowiednio o obowiązkach informacyjnych na rynku nieurzędowym, przekazanych do publicznej wiadomości przez emitenta, w okresie od dnia publikacji poprzedniego prospektu.

4. W przypadku kolejnych emisji obligacji w ramach programu obligacji, prospekt udostępniany do publicznej wiadomości przed każdą kolejną emisją obligacji zawiera, z uwzględnieniem § 93, co najmniej informacje:

1) nazwę (firmę) oraz siedzibę emitenta,

2) nazwę (firmę) oraz siedzibę podmiotu dominującego w stosunku do emitenta,

3) rating przyznany emitentowi lub papierom wartościowym emitowanym przez niego, ze wskazaniem instytucji dokonującej tej oceny, dat jej przyznania i ostatniej aktualizacji – w przypadku jej dokonania i ogłoszenia,

4) liczbę, rodzaj, jednostkową wartość nominalną i oznaczenie emisji oferowanych obligacji, a także wskazanie programu obligacji, którego częścią jest dana emisja, w tym liczby obligacji w programie i ogólną wartość programu, liczbę i wartość dotychczas przeprowadzonych emisji w programie, w tym emisji, dla których termin wymagalności nie zapadł, oraz określenie daty i miejsca publikacji prospektu obejmującego ten program obligacji, wraz z adresem strony internetowej, na której udostępniony jest ten prospekt,

5) cele emisji, jeżeli są określone,

6) wysokość i formy ewentualnego zabezpieczenia oraz oznaczenie podmiotu udzielającego zabezpieczenia,

7) cenę emisyjną oferowanych obligacji według wzoru zawartego w załączniku nr 1 do rozporządzenia,

8) wskazanie praw i obowiązków wynikających z oferowanych obligacji oraz terminów, od których prawa te przysługują, a także terminów, od których obowiązki powinny być realizowane, w tym wysokości oprocentowania, terminów, od których należy się oprocentowanie, terminów ustalania praw do oprocentowania i terminów wypłaty oprocentowania oraz terminów i zasad wykupu obligacji,

9) określenie terminów przeprowadzenia subskrypcji, podstawowych zasad dystrybucji i przydziału oferowanych obligacji, w tym co najmniej wskazanie:

a) osób, do których kierowana jest oferta,

b) terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji lub sprzedaży,

c) zasad, miejsc i terminów składania zapisów oraz terminu związania zapisem,

d) zasad, miejsc i terminów dokonywania wpłat oraz skutków prawnych niedokonania wpłaty w oznaczonym terminie lub wniesienia wpłaty niepełnej,

e) terminów i szczegółowych zasad przydziału,

f) zasad oraz terminów rozliczenia wpłat i zwrotu nadpłaconych kwot,

g) przypadków, w których oferta może nie dojść do skutku lub emitent może odstąpić od jej przeprowadzenia,

h) sposobu i formy ogłoszenia o dojściu lub niedojściu oferty do skutku oraz sposobu i terminu zwrotu wpłaconych kwot,

i) sposobu i formy ogłoszenia o odstąpieniu od przeprowadzenia oferty lub jej odwołaniu,

10) wartość zaciągniętych zobowiązań na ostatni dzień kwartału poprzedzającego udostępnienie niniejszej informacji oraz perspektywy kształtowania zobowiązań emitenta do czasu całkowitego wykupu obligacji proponowanych do nabycia,

11) dane umożliwiające potencjalnym nabywcom obligacji orientację w efektach przedsięwzięcia, które ma być sfinansowane z emisji obligacji, oraz zdolności emitenta do wywiązania się z zobowiązań wynikających z obligacji, jeżeli przedsięwzięcie jest określone,

12) zasad przeliczania wartości świadczenia niepieniężnego na świadczenie pieniężne, jeżeli świadczenie niepieniężne jest przewidziane,

13) wskazanie nazwy (firmy) i siedziby oferującego,

14) wskazanie rynku regulowanego, na który emitent planuje wprowadzić oferowane obligacje do wtórnego obrotu, ze wskazaniem planowanego terminu rozpoczęcia obrotu,

15) wskazanie daty przekazania ostatnich raportów okresowych, w tym raportów zawierających dane zbadane przez podmiot uprawniony do badania,

16) inne informacje, które emitent uzna za istotne dla emisji.

§ 95.
Skrót prospektu powinien zawierać co najmniej informacje, o których mowa w § 77 ust. 1 pkt 2–6, 8, 10, 14, 15 i 18.

Rozdział 6

Prospekt i jego skrót w przypadku wprowadzania listów zastawnych do publicznego obrotu na rynku regulowanym

§ 96.

1. Prospekt składa się z następujących części:

1) wstępu,

2) rozdziału „Podsumowanie i czynniki ryzyka”,

3) rozdziału „Osoby odpowiedzialne za informacje zawarte w prospekcie”,

4) rozdziału „Dane o emisji”,

5) rozdziału „Dane o emitencie i jego działalności”,

6) rozdziału „Informacje dodatkowe”,

7) rozdziału „Załączniki”,

8) informacji objętych wnioskiem o niepublikowanie.

2. W przypadku gdy emitent tak postanowi, w prospekcie może zostać zamieszczony rozdział „Sprawozdanie finansowe” zawierający zbadane przez podmiot uprawniony do badania:

1) sprawozdanie finansowe emitenta, zbadane zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi, wraz z opinią podmiotu uprawnionego do badania, sporządzone na dzień bilansowy poprzedzający datę złożenia prospektu do Komisji o nie więcej niż 12 miesięcy oraz porównywalne dane finansowe co najmniej za 1 rok obrotowy poprzedzający okres objęty tym sprawozdaniem, sporządzone na podstawie sprawozdań finansowych, zbadanych zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi,

2) skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej emitenta, zbadane zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi, wraz z opinią podmiotu uprawnionego do badania, sporządzone na dzień bilansowy poprzedzający datę złożenia prospektu do Komisji o nie więcej niż 12 miesięcy oraz porównywalne skonsolidowane dane finansowe co najmniej za 1 rok obrotowy poprzedzający okres objęty tym sprawozdaniem, sporządzone na podstawie skonsolidowanych sprawozdań finansowych, zbadanych zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi

– w formie, zakresie i kolejności zgodnie z § 88.

§ 97.
1. We wstępie zamieszcza się:

1) tytuł „Prospekt emisyjny”, ze wskazaniem rodzaju listów zastawnych objętych prospektem,

2) nazwę (firmę), siedzibę i adres głównej strony internetowej emitenta,

3) nazwę (firmę) lub imię i nazwisko oraz siedzibę podmiotu dominującego w stosunku do emitenta,

4) liczbę, rodzaj, jednostkową wartość nominalną i oznaczenie serii listów zastawnych wprowadzanych do publicznego obrotu z oznaczeniem, czy wprowadzenie odbywać się będzie w ramach powtarzających się emisji listów zastawnych, których podstawowe zasady i warunki zostały uprzednio określone przez emitenta listów zastawnych i przedstawione w prospekcie, zwanych dalej „programem listów zastawnych”,

5) liczbę, rodzaj, jednostkową wartość nominalną i oznaczenie serii oferowanych listów zastawnych,

6) wskazanie praw i obowiązków wynikających z wprowadzanych listów zastawnych oraz terminów, od których prawa te przysługują, oraz terminów, od których obowiązki powinny być realizowane, w tym wysokości oprocentowania lub sposobu jego ustalenia, terminów, od których należy się oprocentowanie, terminów ustalania praw do oprocentowania i terminów wypłaty oprocentowania oraz terminów i zasad wykupu listów zastawnych z podziałem na listy zastawne oferowane i wprowadzane,

7) wskazanie terminów lub zasad ustalania kolejnych emisji listów zastawnych – w przypadku wprowadzania na podstawie prospektu programu listów zastawnych,

8) nazwę (firmę), siedzibę i adres podmiotu, któremu udzielono kredytu w rozumieniu art. 3 ust. 2 pkt 1 ustawy o listach zastawnych – w przypadku publicznego listu zastawnego,

9) cenę emisyjną (sprzedaży) oferowanych listów zastawnych albo sposób jej ustalenia oraz tryb i termin udostępnienia do publicznej wiadomości,

10) określenie terminów przeprowadzenia subskrypcji lub sprzedaży oferowanych listów zastawnych, podstawowych zasad ich dystrybucji i przydziału, ze wskazaniem, czy przeprowadzenie subskrypcji lub sprzedaży nastąpi w trybie wykonania umowy o subemisję usługową,

11) wskazanie głównych czynników ryzyka, wraz z określeniem miejsca zamieszczenia w prospekcie punktu zawierającego ich szczegółowy opis,

12) stwierdzenie, że wprowadzenie listów zastawnych do publicznego obrotu odbywa się wyłącznie na warunkach i zgodnie z zasadami określonymi w prospekcie, jak również że prospekt jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o listach zastawnych, ich ofercie i emitencie,

13) oświadczenie Komisji wydane w związku z decyzją o wyrażeniu zgody na wprowadzenie listów zastawnych do publicznego obrotu,

14) wskażą nie nazwy (firmy) i siedziby oferującego oraz subemitentów,

15) datę i miejsce sporządzenia prospektu z oznaczeniem daty ważności prospektu oraz daty, do której informacje aktualizujące prospekt zostały zamieszczone w jego treści,

16) określenie form, miejsc i terminów, w których prospekt oraz jego skrót i inne dokumenty będą udostępnione publicznie,

17) wskazanie trybu, w jakim informacje o zmianie danych zawartych w prospekcie, w okresie jego ważności, będą podawane do publicznej wiadomości,

18) spis treści zawierający listę podstawowych rozdziałów i punktów prospektu, ze wskazaniem numerów stron.

2. W przypadku gdy wprowadzane do publicznego obrotu listy zastawne mają być przedmiotem pierwszej oferty publicznej, w informacjach, o których mowa w ust. 1 pkt 2 , zamieszcza się dodatkowo nazwę (firmę) lub imię i nazwisko oraz siedzibę (miejsce zamieszkania) wprowadzającego listy zastawne do publicznego obrotu.

3. W przypadku gdy do publicznego obrotu wprowadzane są wyłącznie listy zastawne będące przedmiotem oferty, we wstępie nie zamieszcza się informacji, o których mowa w ust. 1 pkt 4.

4. W przypadku gdy wprowadzanie listów zastawnych do publicznego obrotu nie jest połączone z przeprowadzeniem sprzedaży lub subskrypcji, we wstępie nie zamieszcza się informacji, o których mowa w ust. 1 pkt 5, 9 i 10.

5. W przypadku wprowadzenia papierów wartościowych do publicznego obrotu w trybie art. 63 ust. 1 ustawy, zamiast oświadczenia Komisji określonego w ust. 1 pkt 13 należy zamieścić informacje o tym trybie, ze wskazaniem daty złożenia do Komisji zawiadomienia, oraz stwierdzenie, że w związku z tym emitent nie występował o uzyskanie zgody Komisji.

6. W prospekcie w formie drukowanej informacje, o których mowa w ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 2–5, zamieszcza się następująco:

1) pkt 1–17 – na pierwszej zewnętrznej i wewnętrznej stronie okładki,

2) pkt 18 – na ostatniej zewnętrznej stronie okładki prospektu.

§ 98.
W rozdziale „Podsumowanie i czynniki ryzyka" zamieszcza się:

1) streszczenie najważniejszych informacji odnośnie do emitenta zawartych w prospekcie, obejmujące co najmniej:

a) wskazanie członków zarządu i akcjonariuszy banku posiadających co najmniej 20% głosów na walnym zgromadzeniu,

b) podstawowe produkty, czynności banku i rynki działalności,

c) plany i przewidywania w zakresie czynników wpływających na możliwości spłaty zobowiązań i osiągane w przyszłości wyniki,

2) opis czynników powodujących wysokie ryzyko dla nabywcy listu zastawnego, a w szczególności czynników związanych z działalnością emitenta oraz czynników związanych z otoczeniem, w jakim prowadzi on działalność,

3) wybrane dane finansowe, dotyczące emitenta, za okres ostatnich 2 lat obrotowych,

4) wskaźniki charakteryzujące efektywność działalności gospodarczej i zdolność regulowania zobowiązań emitenta,

5) informacje o ratingu przyznanym emitentowi i emitowanym przez niego papierom wartościowym, ze wskazaniem:

a) nazwy wyspecjalizowanej instytucji, która przeprowadziła rating dla emitenta lub emitowanych papierów wartościowych,

b) oceny, która została przyznana, oraz jej opisu wraz ze wskazaniem miejsca przyznanej oceny w skali ocen,

c) daty przyznania oceny,

6) wskazanie miejsca udostępnienia opublikowanego zbadanego przez podmiot uprawniony do badania sprawozdania finansowego za ostatni rok obrotowy oraz adresu strony internetowej, na której sprawozdanie to jest dostępne.

§ 99.
1. W rozdziale „Osoby odpowiedzialne za informacje zawarte w prospekcie" zamieszcza się dane osób odpowiedzialnych za informacje zawarte w prospekcie oraz ich własnoręcznie podpisane oświadczenia o odpowiedzialności, z przedstawieniem:

1) w przypadku emitenta;

a) nazwy (firmy), siedziby i adresu emitenta, wraz z numerami telekomunikacyjnymi (telefon, telefaks, adres poczty elektronicznej i głównej strony internetowej),

b) imion i nazwisk, adresów i funkcji osób fizycznych działających w imieniu emitenta,

c) własnoręcznie podpisanego oświadczenia o odpowiedzialności osób wymienionych w lit. b), stwierdzającego, że informacje zawarte w prospekcie są prawdziwe, rzetelne i nie pomijają żadnych faktów ani okoliczności, których ujawnienie w prospekcie jest wymagane przepisami prawa, a także, że zgodnie z najlepszą wiedzą tych osób nie istnieją, poza ujawnionymi w prospekcie, istotne zobowiązania emitenta ani okoliczności, które mogłyby wywrzeć znaczący wpływ na sytuację prawną, majątkową i finansową emitenta oraz osiągane przez niego wyniki finansowe,

2) w przypadku wprowadzającego:

a) nazwy (firmy) lub imienia i nazwiska, siedziby i adresu (miejsca zamieszkania) wprowadzającego, wraz z numerami telekomunikacyjnymi (telefon, telefaks, adres poczty elektronicznej i głównej strony internetowej),

b) imion i nazwisk, adresów i funkcji osób fizycznych działających w imieniu wprowadzającego,

c) opisu powiązań wprowadzającego oraz osób fizycznych działających w jego imieniu z emitentem i podmiotem dominującym wobec emitenta,

d) własnoręcznie podpisanego oświadczenia o odpowiedzialności osób wymienionych w lit. b), stwierdzającego, że informacje zawarte w prospekcie są prawdziwe, rzetelne i nie pomijają żadnych faktów ani okoliczności, których ujawnienie w prospekcie jest wymagane przepisami prawa, a także, że zgodnie z najlepszą wiedzą tych osób, nie istnieją, poza ujawnionymi w prospekcie, istotne zobowiązania emitenta ani okoliczności, które mogłyby wywrzeć znaczący wpływ na sytuację prawną, majątkową i finansową emitenta oraz osiągane przez niego wyniki finansowe,

3) w przypadku podmiotów sporządzających prospekt, dla każdego sporządzającego oddzielnie:

a) nazwy (firmy) lub imienia i nazwiska oraz siedziby (miejsca zamieszkania) i adresu sporządzającego prospekt, wraz z numerami telekomunikacyjnymi (telefon, telefaks, adres poczty elektronicznej i głównej strony internetowej),

b) imion i nazwisk, adresów i funkcji osób fizycznych, działających w imieniu sporządzającego prospekt, przy czym ograniczenie odpowiedzialności tych osób do poszczególnych części prospektu jest dopuszczalne wyłącznie, gdy za każdą część prospektu odpowiada wyraźnie wskazana osoba,

c) opisu powiązań sporządzającego prospekt oraz osób fizycznych działających w imieniu sporządzającego prospekt z emitentem, jego podmiotem dominującym lub wprowadzającym,

d) własnoręcznie podpisanego oświadczenia o odpowiedzialności osób wymienionych w lit. b), stwierdzającego, że prospekt został sporządzony z zachowaniem należytej staranności zawodowej oraz, że informacje zawarte w częściach prospektu, za których sporządzenie odpowiedzialny jest podmiot sporządzający prospekt, są prawdziwe i rzetelne i nie pomijają żadnych faktów ani okoliczności, których ujawnienie w prospekcie jest wymagane przepisami prawa,

4) w przypadku oferującego listy zastawne objęte prospektem:

a) nazwy (firmy), siedziby oraz adresu oferującego, wraz z numerami telekomunikacyjnymi (telefon, telefaks, adres poczty elektronicznej i głównej strony internetowej),

b) imion i nazwisk, adresów i funkcji osób fizycznych działających w imieniu oferującego,

c) opisu powiązań oferującego oraz osób fizycznych działających w imieniu oferującego z emitentem, jego podmiotem dominującym lub wprowadzającym,

d) własnoręcznie podpisanego oświadczenia o odpowiedzialności osób wymienionych w lit. b), stwierdzającego, że oferujący dołożył należytej zawodowej staranności przy przygotowaniu i przeprowadzeniu wprowadzania listów zastawnych do publicznego obrotu,

5) w przypadku podmiotów uprawnionych do badania, dla każdego podmiotu oddzielnie:

a) nazwy (firmy), siedziby i adresu oraz podstawy uprawnień podmiotu uprawnionego, wydającego opinię o badanych sprawozdaniach finansowych lub skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych, zamieszczonych w prospekcie, wraz z numerami telekomunikacyjnymi (telefon, telefaks, adres głównej strony internetowej),

b) imion i nazwisk oraz adresów, funkcji i podstawy uprawnień osób fizycznych, działających w imieniu podmiotu uprawnionego – w zakresie ich odpowiedzialności za opinie o prawidłowości, rzetelności i jasności sprawozdań finansowych emitenta lub skonsolidowanych sprawozdań finansowych, zawartych w prospekcie,

c) imion i nazwisk oraz adresów i podstawy uprawnień biegłych rewidentów dokonujących badania sprawozdań finansowych lub skonsolidowanych sprawozdań finansowych emitenta,

d) opisu powiązań podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych oraz osób fizycznych działających w jego imieniu i na jego rzecz z emitentem, podmiotem dominującym lub wprowadzającym,

e) własnoręcznie podpisanego oświadczenia osób wymienionych w lit. b), stwierdzającego, że podmiot uprawniony do badania został wybrany zgodnie z przepisami prawa oraz że podmiot ten spełnia warunki do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badaniu,

f) własnoręcznie podpisanego oświadczenia osób wymienionych w lit. c), stwierdzającego, że osoby te spełniają warunki do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badaniu,

g) własnoręcznie podpisanego oświadczenia o odpowiedzialności osób wymienionych w lit. b) i c), stwierdzającego, że:

– sprawozdanie finansowe i skonsolidowane sprawozdanie finansowe, zamieszczone w prospekcie, podlegały ich badaniu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i normami zawodowymi oraz że na podstawie przeprowadzonego badania wyraziły one opinie lub opinię o prawidłowości, rzetelności i jasności sprawozdania finansowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego, których pełna treść jest przedstawiona w dalszej części prospektu, ze wskazaniem rodzaju opinii, jaką uzyskały te sprawozdania,

– porównywalne dane finansowe i porównywalne skonsolidowane dane finansowe, zamieszczone w prospekcie, zostały sporządzone w sposób zapewniający ich porównywalność przez zastosowanie jednolitych zasad (polityki) rachunkowości we wszystkich prezentowanych okresach, zgodnych z zasadami (polityką) rachunkowości stosowanymi przez emitenta lub grupę kapitałową za ostatni okres oraz przez ujęcie korekt błędów podstawowych w okresach, których one dotyczą, bez względu na okres, w którym zostały ujęte w księgach rachunkowych, oraz że uzgodnienie danych porównywalnych, zamieszczonych w prospekcie, do pozycji zbadanych sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych rzetelnie odzwierciedla dokonane przekształcenie, zaś dane porównywalne zamieszczone w prospekcie wynikają ze zbadanych sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych, po uwzględnieniu korekt doprowadzających do porównywalności z tytułu zmian zasad (polityki) rachunkowości i korekt błędów podstawowych,

– forma prezentacji sprawozdania finansowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz danych porównywalnych, zamieszczonych w prospekcie, i zakres ujawnionych w nich danych są zgodne z wymogami rozporządzenia.

2. Informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 5, zamieszcza się w przypadku, gdy w prospekcie ujawnione są sprawozdania finansowe emitenta.

§ 100.
1. W rozdziale „Dane o emisji" zamieszcza się co najmniej:

1) szczegółowe określenie rodzajów, wartości nominalnej, ceny emisyjnej albo sposobu jej ustalenia oraz liczby i oznaczenia serii oferowanych listów zastawnych oraz pełnych szacunkowych kosztów emisji, według wzoru zawartego w załączniku nr 3 do rozporządzenia,

2) nazwę (firmę), siedzibę i adres podmiotu, któremu udzielono kredytu w rozumieniu art. 3 ust. 2 pkt 1 ustawy o listach zastawnych – w przypadku publicznego listu zastawnego,

3) opis świadczeń pieniężnych, do których zobowiązuje się emitent, zawierający w szczególności sposób ustalania oprocentowania, określenie terminów ustalania prawa do oprocentowania, terminów, od których oprocentowanie przysługuje, wysokości, warunków oraz terminów ich wypłaty, terminów wykupu, a także miejsca płatności i wykupu – w przypadku gdy warunki emisji przewidują oprocentowanie,

4) określenie rodzaju, zakresu, formy i przedmiotu zabezpieczeń,

5) informację, że po 5 latach od dnia emisji bank hipoteczny może dokonać umorzenia listów zastawnych przed terminem wykupu, oraz określenie warunków wykupu – w przypadku gdy termin wykupu jest dłuższy niż 5 lat,

6) określenie podstawy prawnej emisji listów zastawnych i ich wprowadzenia do publicznego obrotu, ze wskazaniem:

a) organu uprawnionego do podjęcia decyzji o emisji listów zastawnych i ich wprowadzeniu do publicznego obrotu,

b) daty i formy podjęcia decyzji o emisji, z przytoczeniem jej treści lub treści co najmniej tego fragmentu, który odnosi się do emisji,

7) określenie podstawy emisji hipotecznych listów zastawnych z podaniem informacji uwzględniających:

a) ogólny opis wierzytelności z tytułu udzielonych kredytów zabezpieczonych hipoteką,

b) ogólny opis wierzytelności z tytułu nabytych wierzytelności innych banków z tytułu udzielonych przez nie kredytów zabezpieczonych hipoteką,

c) ogólną charakterystykę zabezpieczonych hipoteką nieruchomości, ze wskazaniem ich przeznaczenia,

8) w przypadku gdy próg dojścia emisji do skutku jest określony, wskazanie tego progu,

9) informację o zasadach opodatkowania dochodów związanych z posiadaniem i obrotem wprowadzanymi do publicznego obrotu listami zastawnymi,

10) wskazanie stron umów o subemisję usługową lub inwestycyjną oraz istotnych postanowień tych umów, z przedstawieniem informacji według wzoru zawartego w załączniku nr 5 do rozporządzenia, w przypadku gdy emitent zawarł takie umowy,

11) określenie zasad dystrybucji oferowanych listów zastawnych, w tym co najmniej wskazanie:

a) osób, do których kierowana jest oferta,

b) terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji lub sprzedaży,

c) zasad, miejsc i terminów składania zapisów oraz terminu związania zapisem,

d) zasad, miejsc i terminów dokonywania wpłat oraz skutków prawnych niedokonania wpłaty w oznaczonym terminie lub wniesienia wpłaty niepełnej,

e) terminów i szczegółowych zasad przydziału,

f) zasad oraz terminów rozliczenia wpłat i zwrotu nadpłaconych kwot,

g) przypadków, w których oferta może nie dojść do skutku lub emitent może odstąpić od jej przeprowadzenia,

h) sposobu i formy ogłoszenia o dojściu lub niedojściu oferty do skutku oraz sposobu i terminu zwrotu wpłaconych kwot,

i) sposobu i formy ogłoszenia o odstąpieniu od przeprowadzenia oferty lub jej odwołaniu,

12) wskazanie rynku regulowanego, na który emitent planuje wprowadzić listy zastawne do wtórnego obrotu, ze wskazaniem planowanego terminu rozpoczęcia obrotu oraz decyzji dotyczących dopuszczenia listów zastawnych do obrotu na tym rynku,

13) wskazanie rejestru zabezpieczenia listów zastawnych z oznaczeniem podmiotu, który go prowadzi,

14) informację, że uprawnionemu z hipotecznego listu zastawnego nie przysługuje prawo wcześniejszego niż w określonym terminie przedstawienia listu zastawnego do wykupu.

2. W przypadku gdy prospekt emisyjny zawiera jednocześnie różnego rodzaju oferty, informacje, o których mowa w ust. 1, należy przedstawić oddzielnie dla każdego rodzaju oferty, chyba że charakter ofert powoduje konieczność przedstawienia tych informacji łącznie.

3. W przypadku wprowadzania do publicznego obrotu innych, poza oferowanymi, listów zastawnych, przedstawia się odpowiednio informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 3–7, 9 i 12–14 dla wszystkich emisji (serii) tych papierów wartościowych.

4. W przypadku programu listów zastawnych należy zamieścić informacje, o których mowa w ust. 1.

§ 101.
W rozdziale „Dane o emitencie i jego działalności" zamieszcza się co najmniej:

1) nazwę (firmę), formę prawną, kraj siedziby, siedzibę i adres emitenta, wraz z numerami telekomunikacyjnymi, identyfikatorem według właściwej klasyfikacji statystycznej oraz numerem według właściwej identyfikacji podatkowej,

2) wskazanie sądu, który wydał postanowienie o wpisie do właściwego rejestru,

3) określenie rodzajów i wartości kapitałów (funduszy) własnych emitenta oraz zasad ich tworzenia,

4) informacje o łącznej wartości nominalnej listów zastawnych wyemitowanych przez bank hipoteczny, które znajdowały się w obrocie wtórnym na koniec ostatniego kwartału przed emisją listów zastawnych, objętych prospektem, z podziałem na publiczne i hipoteczne listy zastawne,

5) harmonogram i przewidywania co do możliwości spłaty zobowiązań ciążących na emitencie z tytułu wyemitowanych i wprowadzanych do publicznego obrotu listów zastawnych,

6) w odniesieniu do osób zarządzających i osób nadzorujących przedsiębiorstwo emitenta:

a) imię, nazwisko, adres, wiek, nr PESEL, zajmowane stanowisko oraz termin upływu kadencji, na jaką zostali powołani,

b) zasady i warunki zatrudnienia,

c) posiadane wykształcenie, kwalifikacje i zajmowane wcześniej stanowiska, wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej,

d) wskazanie innej działalności wykonywanej poza przedsiębiorstwem emitenta, jeżeli jest w stosunku do niej konkurencyjna,

e) wskazanie, czy osoby te pełniły w przeszłości funkcje osób nadzorujących lub zarządzających w podmiotach, które w okresie kadencji tych osób znalazły się w stanie upadłości lub likwidacji,

7) dane o akcjonariuszach posiadających bezpośrednio lub pośrednio poprzez podmioty zależne ponad 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu emitenta lub akcji w jego kapitale zakładowym, ze wskazaniem w szczególności:

a) nazwy (firmy) lub imienia i nazwiska, nr PESEL, kraju siedziby, siedziby i adresu (miejsca zamieszkania),

b) liczby posiadanych akcji i liczby głosów na walnym zgromadzeniu, z podziałem na posiadane bezpośrednio i pośrednio poprzez jednostki zależne,

c) zasad uprzywilejowania posiadanych akcji,

d) prowadzonej działalności,

e) powiązań umownych z emitentem, w tym również poprzez porozumienia z innymi osobami.

§ 102.
W rozdziale „Informacje dodatkowe" zamieszcza się inne niż określone w § 97–101 dane, mające według emitenta znaczenie dla wprowadzenia listów zastawnych do publicznego obrotu oraz uzupełnienie o wszystkie informacje istotne dla oceny emitenta.
§ 103.
W rozdziale „Załączniki" zamieszcza się:

1) uchwałę właściwego organu emitenta o emisji listów zastawnych i wprowadzeniu ich do publicznego obrotu,

2) inne dokumenty mające znaczenie dla oceny emitenta lub wprowadzenia papierów wartościowych do publicznego obrotu,

3) definicje i objaśnienia skrótów.

§ 104.
1. W informacjach objętych wnioskiem o niepublikowanie zamieszcza się:

1) informacje, których ujawnienie wymagane jest przepisami rozporządzenia i które zostały objęte tym wnioskiem,

2) informacje dotyczące planowanego obiegu informacji poufnych u emitenta, w tym:

a) opis zasad obiegu informacji oraz zasad zabezpieczenia informacji poufnych przed osobami nieuprawnionymi,

b) opis struktury i kompetencji kontroli wewnętrznej w spółce,

c) listę osób uprawnionych mających dostęp do informacji poufnych,

3) dane osobowe osób fizycznych wymienionych w treści prospektu emisyjnego,

4) informacje o toczących się lub zakończonych w okresie ostatnich 5 lat postępowaniach cywilnych, karnych, administracyjnych i karnych skarbowych dotyczących:

a) osób zarządzających: emitenta, podmiotu dominującego,

b) osób nadzorujących: emitenta, podmiotu dominującego,

c) osób fizycznych posiadających ponad 5% głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy: emitenta, podmiotu dominującego

– jeżeli wynik tych postępowań ma lub może mieć znaczenie dla działalności emitenta.

2. Fakt objęcia informacji, o których mowa w ust. 1, wnioskiem o niepublikowanie należy wskazać w tych miejscach prospektu składanego do Komisji, w których powinna zostać zamieszczona informacja objęta takim wnioskiem.

§ 105.
1. W przypadku nowej emisji lub wprowadzenia do publicznego obrotu listów zastawnych już wyemitowanych przez podmiot, który wypełnia obowiązki informacyjne, o których mowa w art. 81 ust. 1 ustawy, lub odpowiednio obowiązki informacyjne na rynku nieurzędowym, a jego listy zastawne znajdują się w obrocie na rynku regulowanym, w prospekcie, z zastrzeżeniem ust. 2, zamieszcza się odpowiednio informacje określone w § 97–100 oraz § 103 i 104.

2. Informacje, o których mowa w § 97, uzupełnia się o informacje dotyczące miejsca udostępnienia do publicznej wiadomości przez okres trwania subskrypcji lub sprzedaży wszelkich informacji, o których mowa wart. 81 ust. 1 ustawy, oraz odpowiednio obowiązkach informacyjnych na rynku nieurzędowym, przekazanych do publicznej wiadomości przez emitenta, w okresie od dnia publikacji poprzedniego prospektu.

3. W przypadku kolejnych emisji listów zastawnych w ramach programu listów zastawnych, prospekt udostępniany do publicznej wiadomości przed każdą kolejną emisją listów zastawnych zawiera co najmniej informacje:

1) nazwę (firmy) oraz siedzibę emitenta,

2) rating przyznany emitentowi lub listom zastawnym emitowanym w programie, ze wskazaniem instytucji dokonującej tej oceny, dat jej przyznania i ostatniej aktualizacji – w przypadku jej dokonania i ogłoszenia,

3) liczbę, rodzaj, jednostkową wartość nominalną i oznaczenie emisji oferowanych listów zastawnych, a także wskazanie programu listów zastawnych, którego częścią jest dana emisja, w tym liczbę listów zastawnych w programie i ogólną wartość programu, liczbę i wartość dotychczas przeprowadzonych emisji w programie, w tym emisji, dla których termin wymagalności nie zapadł, oraz określenie daty i miejsca publikacji prospektu obejmującego ten program listów zastawnych, wraz z adresem strony internetowej, na której udostępniony jest ten prospekt,

4) wysokość i formę ewentualnego zabezpieczenia oraz oznaczenie podmiotu udzielającego zabezpieczenia,

5) cenę emisyjną oferowanych listów zastawnych,

6) wskazanie praw i obowiązków wynikających z oferowanych listów zastawnych oraz terminów, od których prawa te przysługują, a także terminów, od których obowiązki powinny być realizowane, w tym wysokości oprocentowania, terminów, od których należy się oprocentowanie, terminów ustalania praw do oprocentowania i terminów wypłaty oprocentowania oraz terminów i zasad wykupu listów zastawnych,

7) określenie terminów przeprowadzenia subskrypcji, podstawowych zasad dystrybucji i przydziału oferowanych papierów wartościowych, w tym co najmniej wskazanie:

a) osób, do których kierowana jest oferta,

b) terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji lub sprzedaży,

c) zasad, miejsc i terminów składania zapisów oraz terminu związania zapisem,

d) zasad, miejsc i terminów dokonywania wpłat oraz skutków prawnych niedokonania wpłaty w oznaczonym terminie lub wniesienia wpłaty niepełnej,

e) terminów i szczegółowych zasad przydziału,

f) zasad oraz terminów rozliczenia wpłat i zwrotu nadpłaconych kwot,

g) przypadków, w których oferta może nie dojść do skutku lub emitent może odstąpić od jej przeprowadzenia,

h) sposobu i formy ogłoszenia o dojściu lub niedojściu oferty do skutku oraz sposobu i terminu zwrotu wpłaconych kwot,

i) sposobu i formy ogłoszenia o odstąpieniu od przeprowadzenia oferty lub jej odwołaniu,

8) wartość zaciągniętych zobowiązań na ostatni dzień kwartału poprzedzającego udostępnienie niniejszej informacji oraz perspektywy kształtowania zobowiązań emitenta do czasu całkowitego wykupu listów zastawnych proponowanych do nabycia,

9) wskazanie nazwy (firmy) i siedziby oferującego,

10) wskazanie rynku regulowanego, na który emitent planuje wprowadzić oferowane listy zastawne do wtórnego obrotu, ze wskazaniem planowanego terminu rozpoczęcia obrotu,

11) wskazanie daty przekazania ostatnich raportów okresowych, w tym raportów zawierających dane zbadane przez podmiot uprawniony do badania,

12) inne informacje, które emitent uzna za istotne dla emisji.

§ 106.
Skrót prospektu powinien zawierać co najmniej informacje, o których mowa w § 97 ust. 1 pkt 2, 4,5,10, 13, 14, 16 i 17.

Rozdział 7

Prospekt i jego skrót w przypadku wprowadzania kwitów depozytowych do publicznego obrotu na rynku regulowanym

§ 107.

Prospekt składa się z następujących części:

1) wstępu,

2) rozdziału „Podsumowanie i czynniki ryzyka",

3) rozdziału „Osoby odpowiedzialne za informacje zawarte w prospekcie",

4) rozdziału „Dane o emisji",

5) rozdziału „Dane o emitencie i emitencie bazy",

6) rozdziału „Dane o działalności emitenta bazy",

7) rozdziału „Oceny i perspektywy rozwoju emitenta bazy",

8) rozdziału „Dane o organizacji emitenta bazy, osobach zarządzających, osobach nadzorujących oraz znacznych akcjonariuszach",

9) rozdziału „Sprawozdania finansowe",

10) rozdziału „Informacje dodatkowe",

11) rozdziału „Załączniki",

12) informacji objętych wnioskiem o niepublikowanie.

§ 108.
1. We wstępie, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, zamieszcza się:

1) tytuł „Prospekt emisyjny kwitów depozytowych",

2) nazwę (firmę), siedzibę, kraj siedziby i adres głównej strony internetowej emitenta bazy oraz wskazanie branż, które stanowią o osiąganych przez niego wynikach finansowych, a w przypadku gdy papiery wartościowe emitenta bazy znajdują się w obrocie na rynku regulowanym, także wskazanie branży według klasyfikacji przyjętej przez dany rynek,

3) nazwę (firmę) lub imię i nazwisko, siedzibę i kraj pochodzenia podmiotu dominującego w stosunku do emitenta bazy,

4) nazwę (firmę), siedzibę, kraj siedziby i adres głównej strony internetowej domu depozytowego,

5) liczbę, rodzaj, jednostkową wartość nominalną i oznaczenie kwitów depozytowych oferowanych i wprowadzanych do publicznego obrotu,

6) liczbę, rodzaj, jednostkową wartość nominalną i oznaczenie emisji akcji, na podstawie których emitowane są kwity depozytowe, oraz liczbę akcji przypadającą na jeden kwit depozytowy,

7) cenę emisyjną (sprzedaży) oferowanych kwitów depozytowych albo sposób jej ustalenia oraz tryb i termin udostępnienia ceny do publicznej wiadomości,

8) określenie terminów przeprowadzenia subskrypcji lub sprzedaży, podstawowych zasad dystrybucji i przydziału oferowanych kwitów depozytowych, ze wskazaniem, czy przeprowadzenie subskrypcji lub sprzedaży nastąpi w trybie wykonania umowy o subemisję usługową,

9) wskazanie, czy papiery wartościowe emitenta bazy lub emitowane w związku z nimi kwity depozytowe są przedmiotem obrotu na rynku regulowanym w kraju pochodzenia lub w innym państwie, z ujawnieniem ich kodu, oraz czy i kiedy kwity depozytowe, wprowadzane do publicznego obrotu, będą przedmiotem obrotu na rynku regulowanym, z oznaczeniem tego rynku oraz planowanego terminu wprowadzenia do obrotu,

10) wskazanie głównych czynników ryzyka, wraz z określeniem miejsca zamieszczenia w prospekcie punktu zawierającego ich szczegółowy opis,

11) stwierdzenie, że wprowadzenie kwitów depozytowych do publicznego obrotu odbywa się wyłącznie na warunkach i zgodnie z zasadami określonymi w prospekcie, jak również że prospekt jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o papierach wartościowych, ich ofercie i emitencie,

12) oświadczenie Komisji wydane w związku z decyzją o wyrażeniu zgody na wprowadzenie kwitów depozytowych do publicznego obrotu,

13) wskazanie nazwy (firmy) i siedziby oferującego oraz subemitentów,

14) datę i miejsce sporządzenia prospektu z oznaczeniem daty ważności prospektu oraz daty, do której informacje aktualizujące prospekt zostały zamieszczone w jego treści,

15) określenie form, miejsc i terminów, w których prospekt oraz jego skrót i inne dokumenty będą udostępnione publicznie,

16) wskazanie trybu, w jakim informacje o zmianie danych zawartych w prospekcie, w okresie jego ważności, będą podawane do publicznej wiadomości,

17) spis treści zawierający listę podstawowych rozdziałów i punktów prospektu, ze wskazaniem numerów stron.

2. W przypadku wprowadzenia papierów wartościowych do publicznego obrotu w trybie art. 63 ust. 1 ustawy, zamiast oświadczenia Komisji określonego w ust. 1 pkt 12 należy zamieścić informacje o tym trybie, ze wskazaniem daty złożenia do Komisji zawiadomienia oraz stwierdzenie, że w związku z tym emitent nie występował o uzyskanie zgody Komisji.

3. W prospekcie w formie drukowanej informacje, o których mowa w ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 2, zamieszcza się następująco:

1) pkt 1–16 – na pierwszej zewnętrznej i wewnętrznej stronie okładki prospektu,

2) pkt 17 – na ostatniej zewnętrznej stronie okładki prospektu.

§ 109.
W rozdziale „Podsumowanie i czynniki ryzyka" zamieszcza się:

1) streszczenie najważniejszych informacji odnośnie do emitenta bazy i jego grupy kapitałowej, zawartych w prospekcie, obejmujące co najmniej:

a) specyfikę i charakter działalności emitenta bazy i jego grupy kapitałowej,

b) podstawowe produkty, towary lub usługi i rynki działalności,

c) plany i przewidywania w zakresie czynników wpływających na przyszłe wyniki,

2) opis czynników powodujących wysokie ryzyko dla nabywcy papieru wartościowego, a w szczególności czynników związanych z działalnością emitenta i jego grupy kapitałowej, oraz czynników związanych z otoczeniem, w jakim prowadzi on działalność,

3) wybrane dane finansowe i skonsolidowane dane finansowe, dotyczące emitenta bazy i jego grupy kapitałowej, przy uwzględnieniu specyfiki działalności, za okres ostatnich 3 lat obrotowych, dla każdego roku obrotowego osobno oraz za okres bieżącego roku obrotowego, za który zostało sporządzone ostatnie sprawozdanie finansowe zbadane przez podmiot uprawniony do badania, zamieszczone w prospekcie, a także oddzielnie za okres objęty informacjami finansowymi, o których mowa w § 118, obejmujące co najmniej:

a) przychody ze sprzedaży,

b) zysk (stratę) na działalności operacyjnej,

c) zysk (stratę) brutto,

d) zysk (stratę) netto,

e) aktywa razem,

f) zobowiązania razem,

g) zobowiązania długoterminowe,

h) zobowiązania krótkoterminowe,

i) kapitał własny (aktywa netto),

j) kapitał zakładowy,

k) liczbę akcji,

l) zysk (stratę) na jedną akcję zwykłą,

m) rozwodniony zysk (stratę) na jedną akcję zwykłą,

n) zadeklarowaną lub wypłaconą dywidendę na jedną akcję,

4) wskaźniki charakteryzujące efektywność działalności gospodarczej i zdolność regulowania zobowiązań emitenta bazy oraz jego grupy kapitałowej, za okres ostatnich 3 lat obrotowych, dla każdego roku osobno oraz za okres bieżącego roku obrotowego, za który zostało sporządzone ostatnie sprawozdanie finansowe zbadane przez podmiot uprawniony do badania, zamieszczone w prospekcie, a także oddzielnie za okres objęty informacjami finansowymi, o których mowa w § 118, ze wskazaniem punktu prospektu, w którym zamieszczone są zasady wyliczenia tych wskaźników, obejmujące co najmniej:

a) stopę zwrotu z zainwestowanego kapitału,

b) stopę zwrotu z aktywów,

c) rentowność sprzedaży,

d) stopę wypłaty dywidendy,

e) wysokość marginesu wypłacalności i środków własnych stanowiących jego pokrycie oraz wysokość rezerw techniczno-ubezpieczeniowych i wysokość aktywów stanowiących ich pokrycie – w przypadku gdy emitentem bazy jest zakład ubezpieczeń,

f) współczynnik wypłacalności – w przypadku gdy emitentem bazy jest bank,

g) wskaźnik zadłużenia kapitałów własnych liczony jako iloraz sumy zobowiązań (długo- i krótkoterminowych) i kapitałów własnych,

5) informacje o ratingu przyznanym emitentowi bazy i emitowanym przez niego papierom wartościowym, ze wskazaniem:

a) nazwy wyspecjalizowanej instytucji, która przeprowadziła rating dla emitenta bazy lub emitowanych papierów wartościowych,

b) oceny, która została przyznana, oraz jej opisu, wraz ze wskazaniem miejsca przyznanej oceny w skali ocen,

c) daty przyznania oceny,

6) cele emisji akcji, na podstawie których emitowane są kwity depozytowe, wraz z określeniem planowanej wielkości wpływów oraz określeniem, jaka część tych wpływów będzie przeznaczona na każdy z wymienionych celów, a ponadto:

a) wskazanie ewentualnych priorytetów w realizacji celów emisji – w przypadku gdy określony jest więcej niż jeden cel,

b) wskazanie kwot i źródeł dodatkowych funduszy koniecznych do zrealizowania celów, dla których wpływy z emisji są niewystarczające,

c) wskazanie wysokości zadłużenia, które będzie spłacone, jego rodzaju, nazwy wierzyciela, oprocentowania i terminów płatności oraz powodu podjęcia takiej decyzji – w przypadku gdy co najmniej 5% wpływów z emisji jest przeznaczonych na spłatę zadłużenia,

d) wskazanie sposobu wykorzystania środków pochodzących z pożyczek lub kredytów zaciągniętych w okresie ostatnich 12 miesięcy, które mają być spłacone z wpływów z emisji, z wyjątkiem zobowiązań krótkoterminowych przeznaczonych na finansowanie aktywów obrotowych,

e) opis istotnych postanowień umowy nabycia składników majątkowych, jeżeli co najmniej 5% wpływów z emisji jest przeznaczonych na ich nabycie, na warunkach istotnie odbiegających od dotychczasowych warunków nabywania takich składników majątkowych przez emitenta bazy,

f) wskazanie nazwy podmiotu powiązanego z emitentem oraz czynników mających wpływ na cenę nabycia składników majątkowych, jeżeli środki z emisji są przeznaczone na ich nabycie od tego podmiotu,

g) przedstawienie planów emitenta bazy odnośnie do wykorzystania wpływów z emisji w okresie do rozpoczęcia realizacji celów emisji,

h) opis stanu przygotowań emitenta bazy do realizacji celów emisji,

i) wskazanie, czy wpływy uzyskane z emisji papierów wartościowych emitenta bazy, z wyjątkiem dłużnych krótkoterminowych papierów wartościowych w okresie ostatnich 5 lat zostały wykorzystane zgodnie z założonymi celami oraz zakresu, w jakim zrealizowano cele emisji, a w przypadku wykorzystania tych wpływów na inne cele – wskazanie tych celów oraz podanie przyczyn wystąpienia takiej sytuacji,

7) wskazanie, czy cele emisji określone w pkt 6 mogą ulec zmianie, z określeniem:

a) organu emitenta lub osób posiadających uprawnienia do zmiany celów emisji,

b) warunków, jakie muszą zostać spełnione, aby organy emitenta lub osoby, o których mowa w lit. a), mogły podjąć decyzje o zmianie celów emisji,

c) trybu podejmowania decyzji o zmianie celów emisji,

d) trybu, w jakim informacje o zmianie celów emisji będą podawane do publicznej wiadomości,

8) opis podstawowych czynników mających wpływ na cenę emisyjną (sprzedaży) oferowanych kwitów depozytowych oraz zasady ustalenia tej ceny.

§ 110.
1. W rozdziale „Osoby odpowiedzialne za informacje zawarte w prospekcie", z zastrzeżeniem ust. 2, zamieszcza się dane osób odpowiedzialnych za informacje zawarte w prospekcie oraz ich własnoręcznie podpisane oświadczenia o odpowiedzialności, z przedstawieniem:

1) w przypadku emitenta:

a) nazwy (firmy), siedziby i adresu emitenta, wraz z numerami telekomunikacyjnymi (telefon, telefaks, adres poczty elektronicznej i głównej strony internetowej),

b) imion i nazwisk, adresów i funkcji osób fizycznych działających w imieniu emitenta,

c) własnoręcznie podpisanego oświadczenia o odpowiedzialności osób wymienionych w lit. b), stwierdzającego, że informacje zawarte w prospekcie są prawdziwe, rzetelne i nie pomijają żadnych faktów ani okoliczności, których ujawnienie w prospekcie jest wymagane przepisami prawa, a także że zgodnie z najlepszą wiedzą tych osób nie istnieją, poza ujawnionymi w prospekcie, istotne zobowiązania emitenta ani okoliczności, które mogłyby wywrzeć znaczący wpływ na sytuację prawną, majątkową i finansową emitenta oraz osiągane przez niego wyniki finansowe,

2) w przypadku emitenta bazy:

a) nazwy (firmy), kraju siedziby, siedziby i adresu emitenta bazy, wraz z numerami telekomunikacyjnymi (telefon, telefaks, adres poczty elektronicznej i głównej strony internetowej),

b) imion i nazwisk, adresów i funkcji osób fizycznych działających w imieniu emitenta bazy,

c) własnoręcznie podpisanego oświadczenia o odpowiedzialności osób wymienionych w lit. b), stwierdzającego, że informacje zawarte w prospekcie są prawdziwe, rzetelne i nie pomijają żadnych faktów ani okoliczności, których ujawnienie w prospekcie jest wymagane przepisami prawa, a także że zgodnie z najlepszą wiedzą tych osób, nie istnieją, poza ujawnionymi w prospekcie, istotne zobowiązania emitenta bazy ani okoliczności, które mogłyby wywrzeć znaczący wpływ na sytuację prawną, majątkową i finansową emitenta bazy oraz osiągane przez niego wyniki finansowe,

3) w przypadku wprowadzającego:

a) nazwy (firmy) lub imienia i nazwiska, siedziby i adresu (miejsca zamieszkania) wprowadzającego, wraz z numerami telekomunikacyjnymi (telefon, telefaks, adres poczty elektronicznej i głównej strony internetowej),

b) imion i nazwisk, adresów i funkcji osób fizycznych działających w imieniu wprowadzającego,

c) opisu powiązań wprowadzającego oraz osób fizycznych działających w jego imieniu z emitentem oraz emitentem bazy i podmiotem dominującym wobec emitenta bazy,

d) własnoręcznie podpisanego oświadczenia o odpowiedzialności osób wymienionych w lit. b), stwierdzającego, że informacje zawarte w prospekcie są prawdziwe, rzetelne i nie pomijają żadnych faktów ani okoliczności, których ujawnienie w prospekcie jest wymagane przepisami prawa, a także że zgodnie z najlepszą wiedzą tych osób, nie istnieją, poza ujawnionymi w prospekcie, istotne zobowiązania emitenta ani okoliczności, które mogłyby wywrzeć znaczący wpływ na sytuację prawną, majątkową i finansową emitenta oraz osiągane przez niego wyniki finansowe,

4) w przypadku podmiotów sporządzających prospekt, dla każdego sporządzającego oddzielnie:

a) nazwy (firmy) lub imienia i nazwiska oraz siedziby (miejsca zamieszkania) i adresu sporządzającego prospekt, wraz z numerami telekomunikacyjnymi (telefon, telefaks, adres poczty elektronicznej i głównej strony internetowej),

b) imion i nazwisk, adresów i funkcji osób fizycznych działających w imieniu sporządzającego prospekt, przy czym ograniczenie odpowiedzialności tych osób do poszczególnych części prospektu jest dopuszczalne wyłącznie, gdy za każdą część prospektu odpowiada wyraźnie wskazana osoba,

c) opisu powiązań sporządzającego prospekt oraz osób fizycznych działających w imieniu sporządzającego prospekt z emitentem oraz emitentem bazy, podmiotem dominującym wobec emitenta bazy lub wprowadzającym,

d) własnoręcznie podpisanego oświadczenia o odpowiedzialności osób wymienionych w lit. b), stwierdzającego, że prospekt został sporządzony z zachowaniem należytej staranności zawodowej oraz, że informacje zawarte w częściach prospektu, za których sporządzenie odpowiedzialny jest podmiot sporządzający prospekt, są prawdziwe i rzetelne i nie pomijają żadnych faktów ani okoliczności, których ujawnienie w prospekcie jest wymagane przepisami prawa,

5) w przypadku podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych emitenta bazy, dla każdego podmiotu oddzielnie:

a) nazwy (firmy), siedziby i adresu oraz podstawy uprawnień podmiotu uprawnionego, wydającego opinię o badanych sprawozdaniach finansowych lub skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych, zamieszczonych w prospekcie, wraz z numerami telekomunikacyjnymi (telefon, telefaks, adres głównej strony internetowej),

b) imion i nazwisk oraz adresów, funkcji i podstawy uprawnień osób fizycznych, działających w imieniu podmiotu uprawnionego – w zakresie ich odpowiedzialności za opinie o prawidłowości, rzetelności i jasności sprawozdań finansowych emitenta bazy lub skonsolidowanych sprawozdań finansowych grupy kapitałowej emitenta bazy, zawartych w prospekcie,

c) imion i nazwisk oraz adresów i podstawy uprawnień biegłych rewidentów dokonujących badania sprawozdań finansowych lub skonsolidowanych sprawozdań finansowych emitenta bazy,

d) opisu powiązań podmiotu uprawnionego do badania oraz osób fizycznych działających w jego imieniu i na jego rzecz z emitentem oraz emitentem bazy, podmiotem dominującym wobec emitenta bazy lub wprowadzającym,

e) własnoręcznie podpisanego oświadczenia osób wymienionych w lit. b), stwierdzającego, że podmiot uprawniony do badania został wybrany zgodnie z przepisami prawa oraz że podmiot ten spełnia warunki do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badaniu,

f) własnoręcznie podpisanego oświadczenia osób wymienionych w lit. c), stwierdzającego, że osoby te spełniają warunki do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badaniu,

g) własnoręcznie podpisanego oświadczenia o odpowiedzialności osób wymienionych w lit. b) i c), stwierdzającego, że:

– sprawozdanie finansowe i skonsolidowane sprawozdanie finansowe, zamieszczone w prospekcie, podlegały ich badaniu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i normami zawodowymi oraz, że na podstawie przeprowadzonego badania wyraziły one opinie lub opinię o prawidłowości, rzetelności i jasności sprawozdania finansowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego, których pełna treść jest przedstawiona w dalszej części prospektu, ze wskazaniem rodzaju opinii, jaką uzyskały te sprawozdania,

– porównywalne dane finansowe i porównywalne skonsolidowane dane finansowe, zamieszczone w prospekcie, zostały sporządzone w sposób zapewniający ich porównywalność przez zastosowanie jednolitych zasad (polityki) rachunkowości we wszystkich prezentowanych okresach, zgodnych z zasadami (polityką) rachunkowości stosowanymi przez emitenta lub grupę kapitałową za ostatni okres oraz przez ujęcie korekt błędów podstawowych w okresach, których one dotyczą, bez względu na okres, w którym zostały ujęte w księgach rachunkowych, oraz że uzgodnienie danych porównywalnych, zamieszczonych w prospekcie, do pozycji zbadanych sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych rzetelnie odzwierciedla dokonane przekształcenie, zaś dane porównywalne zamieszczone w prospekcie wynikają ze zbadanych sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych, po uwzględnieniu korekt doprowadzających do porównywalności z tytułu zmian zasad (polityki) rachunkowości i korekt błędów podstawowych,

– forma prezentacji sprawozdania finansowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz danych porównywalnych, zamieszczonych w prospekcie, i zakres ujawnionych w nich danych są zgodne z wymogami rozporządzenia,

6) w przypadku oferującego kwity depozytowe objęte prospektem:

a) nazwy (firmy), siedziby oraz adresu oferującego, wraz z numerami telekomunikacyjnymi (telefon, telefaks, adres poczty elektronicznej i głównej strony internetowej),

b) imion i nazwisk, adresów i funkcji osób fizycznych działających w imieniu oferującego,

c) opisu powiązań oferującego oraz osób fizycznych działających w imieniu oferującego z emitentem oraz emitentem bazy, a także podmiotem dominującym wobec emitenta bazy lub wprowadzającym,

d) własnoręcznie podpisanego oświadczenia o odpowiedzialności osób wymienionych w lit. b), stwierdzającego, że oferujący dołożył należytej zawodowej staranności przy przygotowaniu i przeprowadzeniu wprowadzania kwitów depozytowych do publicznego obrotu.

2. W przypadku gdy:

1) opinia o badanym sprawozdaniu finansowym lub skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym zawiera dodatkowe objaśnienia, zastrzeżenia lub jest opinią negatywną w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 1 pkt 5 lit. g), przytacza się te dodatkowe objaśnienia, zastrzeżenia lub tę opinię negatywną w całości,

2) prospekt, oprócz sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych emitenta, zawiera inne informacje lub dane finansowe, które podlegały badaniu lub przeglądowi przez osoby wymienione w ust. 1 pkt 5 lit. b) i c), lub osoby te wyraziły o nich opinię lub raport o innym charakterze, zawarte w prospekcie – w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 1 pkt 5 lit. g), wskazuje się te informacje i dane.

§ 111.
1. W rozdziale „Dane o emisji" zamieszcza się co najmniej:

1) szczegółowe określenie rodzajów, maksymalnej liczby oraz wartości emitowanych kwitów depozytowych i szacunkowych łącznych kosztów emisji, wszelkich ograniczeń co do przenoszenia praw z kwitów depozytowych oraz zabezpieczeń lub świadczeń dodatkowych,

2) łączne określenie kosztów, jakie zostały zaliczone do szacunkowych kosztów emisji kwitów depozytowych według wzoru zawartego w załączniku nr 3 do rozporządzenia, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale przynajmniej na:

a) koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty,

b) koszty wynagrodzenia subemitentów, oddzielnie dla każdego z subemitentów,

c) koszty sporządzenia prospektu, z uwzględnieniem kosztu doradztwa,

d) szacunkowy koszt promocji planowanej oferty,

e) koszty umowy z domem depozytowym

– wraz z metodami rozliczenia tych kosztów w księgach rachunkowych i sposobem ujęcia w sprawozdaniu finansowym emitenta bazy,

3) określenie podstawy emisji kwitów depozytowych i ich wprowadzenia do publicznego obrotu, ze wskazaniem:

a) rodzaju i serii akcji będących podstawą emisji kwitów depozytowych,

b) organu lub osób uprawnionych do podjęcia decyzji o emisji akcji będących podstawą emisji kwitów depozytowych oraz jej podstawy prawnej,

c) organu lub osób uprawnionych do podjęcia decyzji o emisji kwitów depozytowych i ich wprowadzenia do publicznego obrotu oraz jej podstawy prawnej,

d) daty i formy podjęcia decyzji o emisji, z przytoczeniem jej treści lub treści co najmniej tego fragmentu, który odnosi się do emisji,

4) w przypadku gdy emisja kwitów depozytowych powiązana jest z programem opcji pracowniczych, wskazanie kryteriów i warunków, jakie muszą spełniać osoby uprawnione, oraz warunków umowy, na podstawie których udostępniane są oferowane papiery wartościowe, ze wskazaniem miejsca w prospekcie, w którym szczegółowo opisany został program opcji pracowniczych,

5) wskazanie praw z kwitów depozytowych wprowadzanych do publicznego obrotu, przewidzianych świadczeń dodatkowych na rzecz emitenta bazy ciążących na nabywcy, a także przewidzianych w statucie lub przepisach prawa obowiązkach uzyskania przez nabywcę lub zbywcę odpowiednich zezwoleń lub obowiązku dokonania określonych zawiadomień,

6) informację o zasadach opodatkowania dochodów związanych z posiadaniem i obrotem wprowadzanymi do publicznego obrotu kwitami depozytowymi,

7) wskazanie stron umów o subemisję usługową lub inwestycyjną oraz istotnych postanowień tych umów, z przedstawieniem informacji według wzoru zawartego w załączniku nr 5 do rozporządzenia, w przypadku gdy emitent zawarł takie umowy,

8) określenie zasad dystrybucji oferowanych kwitów depozytowych, w tym co najmniej wskazanie:

a) osób, do których kierowana jest oferta,

b) terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji lub sprzedaży,

c) zasad, miejsc i terminów składania zapisów oraz terminu związania zapisem,

d) zasad, miejsc i terminów dokonywania wpłat oraz skutków prawnych niedokonania wpłaty w oznaczonym terminie lub wniesienia wpłaty niepełnej,

e) terminów i szczegółowych zasad przydziału,

f) zasad oraz terminów rozliczenia wpłat i zwrotu nadpłaconych kwot,

g) przypadków, w których oferta może nie dojść do skutku lub emitent może odstąpić od jej przeprowadzenia,

h) sposobu i formy ogłoszenia o dojściu lub niedojściu oferty do skutku oraz sposobu i terminu zwrotu wpłaconych kwot,

i) sposobu i formy ogłoszenia o odstąpieniu od przeprowadzenia oferty lub jej odwołaniu,

9) wskazanie rynku regulowanego, na który emitent planuje wprowadzić kwity depozytowe do wtórnego obrotu, ze wskazaniem planowanego terminu rozpoczęcia obrotu,

10) szczegółowy opis procedury umarzania i zamiany kwitów depozytowych na akcje emitenta bazy, ze wskazaniem terminów, miejsc i podmiotów lub osób odpowiedzialnych za te procedury,

11) szczegółowy opis procedury związanej z podziałem wartości nominalnej akcji emitenta bazy oraz wypłaty i dystrybucji dywidendy przez emitenta bazy, ze wskazaniem terminów i podmiotów lub osób odpowiedzialnych za te procedury,

12) szczegółowy opis procedury związanej z ewentualnym połączeniem emitenta bazy z innym podmiotem, ze wskazaniem terminów i podmiotów lub osób odpowiedzialnych za te procedury,

13) szczegółowy opis procedury związanej z reprezentowaniem posiadaczy kwitów depozytowych na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy emitenta bazy, ze wskazaniem terminów i podmiotów lub osób odpowiedzialnych za te procedury.

2. W przypadku gdy prospekt emisyjny zawiera jednocześnie różnego rodzaju oferty, informacje, o których mowa w ust. 1, należy przedstawić oddzielnie dla każdego rodzaju oferty, chyba że charakter ofert powoduje konieczność przedstawienia tych informacji łącznie.

§ 112.
1. W rozdziale „Dane o emitencie i emitencie bazy" zamieszcza się informacje o emitencie (domu depozytowym) i emitencie bazy.

2. W odniesieniu do emitenta:

1) nazwę (firmę), formę prawną, kraj siedziby, siedzibę i adres emitenta wraz z numerami telekomunikacyjnymi, adresem głównej strony internetowej, identyfikatorem według właściwej klasyfikacji statystycznej oraz numerem według właściwej identyfikacji podatkowej, a jeżeli emitent posiada wydzielone oddziały, istotne dla działalności emitenta – ich wskazanie wraz z adresami,

2) określenie poprzednich form prawnych emitenta oraz dat i podstaw prawnych zmiany formy prawnej – w przypadku takiej zmiany,

3) wskazanie przepisów prawa, na podstawie których został utworzony emitent,

4) wskazanie sądu, który wydał postanowienie o wpisie do właściwego rejestru, a w przypadku gdy emitentem jest podmiot, którego utworzenie wymagało uzyskania zezwolenia – przedmiot i numer zezwolenia, ze wskazaniem organu, który je wydał,

5) określenie rodzajów i wartości kapitałów (funduszy) własnych emitenta oraz zasad ich tworzenia,

6) oznaczenie liczby i rodzaju akcji tworzących kapitał zakładowy, ich wartości nominalnej i ceny emisyjnej, ze wskazaniem nie w pełni opłaconych akcji,

7) opis powiązań organizacyjnych lub kapitałowych emitenta z innymi podmiotami mających istotny wpływ na działalność, a także określenie roli emitenta w grupie kapitałowej, w której jest jednostką dominującą, ze wskazaniem wszystkich jednostek jego grupy kapitałowej, oraz opis i schemat struktury grupy kapitałowej z określeniem charakteru powiązań pomiędzy poszczególnymi jednostkami z grupy kapitałowej,

8) informacje o podstawowym przedmiocie działalności domu depozytowego,

9) podstawowe dane finansowe z ostatniego zbadanego przez podmiot uprawniony do badania rocznego sprawozdania finansowego domu depozytowego, wraz z opisem każdej istotnej zmiany jego sytuacji finansowej lub majątkowej w okresie od dnia, na który sporządzone zostało to sprawozdanie, do dnia sporządzenia i uaktualnienia prospektu.

3. W odniesieniu do emitenta bazy zamieszcza się informacje zawarte w prospekcie emitenta bazy, zatwierdzonym przez instytucję nadzoru w państwie, w którym są lub będą notowane papiery wartościowe emitenta bazy, będące podstawą wystawienia kwitów depozytowych, obejmujące swoim zakresem co najmniej informacje określone w § 13.

§ 113.
W rozdziale „Dane o działalności emitenta bazy" zamieszcza się w odniesieniu do emitenta bazy informacje zawarte w jego prospekcie zatwierdzonym przez instytucję nadzoru w państwie, w którym notowane są papiery wartościowe będące podstawą wystawienia kwitów depozytowych, obejmujące swoim zakresem co najmniej informacje określone w § 14.
§ 114.
W rozdziale „Oceny i perspektywy rozwoju emitenta bazy" zamieszcza się w odniesieniu do emitenta bazy informacje zawarte w jego prospekcie zatwierdzonym przez instytucję nadzoru w państwie, w którym notowane są papiery wartościowe będące podstawą wystawienia kwitów depozytowych, obejmujące swoim zakresem co najmniej informacje określone w § 15.
§ 115.
W rozdziale „Dane o organizacji emitenta bazy, osobach zarządzających, osobach nadzorujących oraz znacznych akcjonariuszach”, w odniesieniu do emitenta bazy, zamieszcza się informacje zawarte w jego prospekcie zatwierdzonym przez instytucję nadzoru w państwie, w którym notowane są papiery wartościowe będące podstawą wystawienia kwitów depozytowych, obejmujące swoim zakresem co najmniej informacje określone w § 16.
§ 116.
1. W rozdziale „Sprawozdania finansowe”, z zastrzeżeniem ust. 2–10, zamieszcza się:

1) sprawozdanie finansowe emitenta bazy, zbadane zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi, sporządzone na dzień bilansowy poprzedzający datę złożenia prospektu do Komisji o nie więcej niż 9 miesięcy oraz porównywalne dane finansowe co najmniej za 3 lata obrotowe poprzedzające okres objęty tym sprawozdaniem, sporządzone na podstawie sprawozdań finansowych, zbadanych zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi,

2) skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej emitenta bazy, zbadane zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi, sporządzone na dzień bilansowy poprzedzający datę złożenia prospektu do Komisji o nie więcej niż 9 miesięcy oraz porównywalne skonsolidowane dane finansowe co najmniej za 3 lata obrotowe poprzedzające okres objęty tym sprawozdaniem, sporządzone na podstawie skonsolidowanych sprawozdań finansowych, zbadanych zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi,

3) informacje, o których mowa w pkt 1 i 2, uzupełnione o porównywalne dane finansowe lub porównywalne skonsolidowane dane finansowe prawnych poprzedników emitenta bazy, sporządzone na podstawie ich sprawozdań finansowych lub skonsolidowanych sprawozdań finansowych, zbadanych zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi – w przypadku gdy emitent bazy prowadzi działalność krócej niż przez okres, za który wymagane jest przedstawienie sprawozdania finansowego i porównywalnych danych finansowych lub skonsolidowanego sprawozdania finansowego i porównywalnych skonsolidowanych danych finansowych, o których mowa w pkt 1 i 2, a jego prawnym poprzednikiem była inna osoba prawna, lub nastąpiła zmiana formy prawnej (przekształcenie),

4) sprawozdanie finansowe emitenta bazy sporządzone na dzień bilansowy nie wcześniejszy niż dzień dokonania rejestracji zmiany statutu odnośnie do zmiany wartości kapitału zakładowego lub zmiany formy prawnej (przekształcenia), zbadane przez podmiot uprawniony do badania, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi – w przypadku gdy zmiana ta nastąpiła w terminie, który uniemożliwia uwzględnienie jej w sprawozdaniach , o których mowa w pkt 1 i 2,

5) opinie (opinię) podmiotu uprawnionego do badania, że sprawozdanie finansowe i skonsolidowane sprawozdanie finansowe, o których mowa w pkt 1–4, są prawidłowe, rzetelne i jasne oraz o tym, że wskazane tam porównywalne dane finansowe i porównywalne skonsolidowane dane finansowe są sporządzone zgodnie z wymogami rozporządzenia,

6) opinie podmiotów uprawnionych do badania o prawidłowości, rzetelności i jasności sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych emitenta bazy oraz odpowiednio prawnych poprzedników emitenta, będących podstawą sporządzenia porównywalnych danych finansowych i porównywalnych skonsolidowanych danych finansowych, o których mowa w pkt 1–4.

2. W przypadku gdy papiery wartościowe emitenta bazy lub kwity depozytowe wystawiane w związku z papierami wartościowymi emitenta bazy są notowane na rynku regulowanym poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo emitent zamierza lub ubiega się o dopuszczenie papierów wartościowych do obrotu na rynku regulowanym poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – we wstępie do sprawozdania finansowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego zamieszcza się wskazanie i objaśnienie różnic w wartości ujawnionych danych, dotyczących co najmniej kapitału własnego (aktywów netto) i wyniku finansowego netto, oraz istotnych różnic dotyczących przyjętych zasad i metod rachunkowości, pomiędzy informacjami, o których mowa w ust. 1 pkt 1–4, a sprawozdaniami finansowymi i danymi porównywalnymi oraz skonsolidowanymi sprawozdaniami finansowymi i porównywalnymi skonsolidowanymi danymi finansowymi, które zostałyby sporządzone według MSR lub US GAAP, z tym że:

1) w przypadku gdy emitent bazy sporządza skonsolidowane sprawozdanie finansowe – obowiązek, o którym mowa w zdaniu wstępnym, w zakresie wskazania różnic w wartości ujawnionych danych, można zastosować wyłącznie w tym sprawozdaniu i porównywalnych skonsolidowanych danych finansowych,

2) obowiązek, o którym mowa w zdaniu wstępnym, w zakresie wskazania różnic w wartości ujawnionych danych, stosuje się, z uwzględnieniem pkt 1, po raz pierwszy do sprawozdań finansowych lub odpowiednio skonsolidowanych sprawozdań finansowych emitenta bazy sporządzonych za okresy roku obrotowego rozpoczynającego się w roku 2004,

3) w przypadku emitentów nieobjętych obowiązkiem wskazania różnic w zakresie przyjętych zasad i metod rachunkowości i ujawnionych danych zgodnych z polskimi zasadami rachunkowości a MSR lub US GAAP przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, obowiązek, o którym mowa w zdaniu wstępnym, z uwzględnieniem pkt 1 i 2, stosuje się po raz pierwszy do sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych emitenta sporządzonych za okresy roku obrotowego rozpoczynającego się w roku 2003, z zastrzeżeniem pkt 4,

4) jeżeli emitent sporządza sprawozdania finansowe lub skonsolidowane sprawozdania finansowe według MSR lub US GAAP – pkt 2 i 3 nie stosuje się.

3. W przypadku gdy w skład przedsiębiorstwa emitenta bazy wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe, emitent zamieszcza w prospekcie łączne sprawozdania finansowe i łączne porównywalne dane finansowe emitenta bazy, o których mowa w ust. 1 pkt 1–4, oraz uwzględnia te dane w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym i porównywalnych skonsolidowanych danych finansowych.

4. W przypadku gdy sprawozdanie finansowe i skonsolidowane sprawozdanie finansowe, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, zostały sporządzone za rok obrotowy, emitent bazy zamieszcza w prospekcie porównywalne dane finansowe i porównywalne skonsolidowane dane finansowe, co najmniej za 2 lata obrotowe poprzedzające ten rok.

5. W przypadku gdy emitent bazy jest jednostką dominującą, sporządzającą skonsolidowane sprawozdanie finansowe, wymóg zamieszczenia w prospekcie informacji, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 3 i 6, odnośnie do sprawozdania finansowego i porównywalnych danych finansowych, uważa się za spełniony przez zamieszczenie w prospekcie:

1) w przypadku sprawozdania finansowego za rok obrotowy:

a) skróconego rocznego sprawozdania finansowego, wynikającego ze zbadanego rocznego sprawozdania finansowego, i porównywalnych danych finansowych, obejmujących: bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w kapitale własnym, rachunek przepływu środków pieniężnych oraz skróconą informację dodatkową, zawierającą te informacje i dane, które są istotne dla właściwej oceny sytuacji majątkowej, finansowej, wyniku finansowego emitenta i ich zmian, a nie zostały zamieszczone w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym,

b) raportu podmiotu uprawnionego do badania o zgodności skróconego rocznego sprawozdania finansowego ze zbadanym rocznym sprawozdaniem finansowym, ze wskazaniem rodzaju opinii, jaką uzyskało roczne sprawozdanie finansowe,

– a ponadto przez udostępnienie zbadanego rocznego sprawozdania finansowego, wraz z opinią i raportem z badania podmiotu uprawnionego do badania, w siedzibie emitenta i oferującego oraz jeśli jest to możliwe na stronie internetowej emitenta, w okresie od dnia publikacji prospektu do dnia upływu terminu jego ważności,

2) w przypadku sprawozdania finansowego za okres inny niż rok obrotowy:

a) zbadanego skróconego sprawozdania finansowego i porównywalnych danych finansowych, obejmujących: bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w kapitale własnym, rachunek przepływu środków pieniężnych oraz skróconą informację dodatkową, zawierającą te informacje i dane, które są istotne dla właściwej oceny sytuacji majątkowej, finansowej, wyniku finansowego emitenta bazy i ich zmian, a nie zostały zamieszczone w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym,

b) opinii podmiotu uprawnionego do badania, że skrócone sprawozdanie finansowe jest prawidłowe, rzetelne i jasne oraz o tym, że porównywalne dane finansowe są sporządzone zgodnie z wymogami rozporządzenia.

6. W przypadku gdy sprawozdania finansowe lub skonsolidowane sprawozdania finansowe, będące podstawą sporządzenia danych porównywalnych i skonsolidowanych danych porównywalnych, zamieszczonych w prospekcie, nie podlegały badaniu, podmiot uprawniony do badania wydaje opinie o prawidłowości, rzetelności i jasności również danych porównywalnych i skonsolidowanych danych porównywalnych.

7. W odniesieniu do emitenta bazy, będącego podmiotem zagranicznym, skonsolidowane sprawozdanie finansowe i sprawozdanie finansowe oraz porównywalne skonsolidowane dane finansowe i odpowiednio porównywalne dane finansowe mogą zostać sporządzone zgodnie z zasadami określonymi w MSR lub US GAAP.

8. W odniesieniu do podmiotu dominującego, będącego podmiotem zagranicznym, skonsolidowane sprawozdanie finansowe i sprawozdanie finansowe oraz porównywalne skonsolidowane dane finansowe i odpowiednio porównywalne dane finansowe mogą zostać sporządzone zgodnie z zasadami określonymi w MSR lub US GAAP, lub standardach rachunkowości kraju pochodzenia podmiotu, pod warunkiem – w przypadku zastosowania standardów rachunkowości kraju pochodzenia – wskazania i objaśnienia istotnych różnic dotyczących przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, pomiędzy tymi sprawozdaniami i danymi porównywalnymi a sprawozdaniami i danymi porównywalnymi, które zostałyby sporządzone według MSR lub US GAAP.

9. W odniesieniu do podmiotu dominującego i emitenta bazy, będących podmiotami zagranicznymi, badanie skonsolidowanych sprawozdań finansowych i sprawozdań finansowych może być przeprowadzone zgodnie z ISA lub US GAAS, lub – w przypadku podmiotu dominującego – zgodnie ze standardami badania kraju pochodzenia podmiotu.

10. W przypadku gdy emitent bazy prowadzi działalność krócej niż przez okres, za który przedstawia się sprawozdania finansowe i porównywalne dane finansowe oraz skonsolidowane sprawozdania finansowe i porównywalne skonsolidowane dane finansowe, o których mowa w ust. 1 pkt 1–4, w rozdziale „Sprawozdania finansowe” zamieszcza się sprawozdanie finansowe i porównywalne dane finansowe oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe i porównywalne skonsolidowane dane finansowe za okres od dnia rejestracji emitenta przez sąd rejestrowy, z zastrzeżeniem ust. 1 pkt 3.

§ 117.
1. Informacje, o których mowa w § 116, w odniesieniu do sprawozdania finansowego i porównywalnych danych finansowych, przedstawia się w następującej formie, zakresie i kolejności:

1) z zastrzeżeniem pkt 2, opinia podmiotu uprawnionego do badania o badanym sprawozdaniu finansowym, zawierająca następujące elementy:

a) tytuł opinii,

b) wskazanie adresatów opinii,

c) wskazanie sprawozdania finansowego za ostatni okres, porównywalnych danych finansowych oraz sprawozdań finansowych będących podstawą sporządzenia danych porównywalnych,

d) wskazanie, kto jest odpowiedzialny za sporządzenie sprawozdania finansowego i porównywalnych danych finansowych,

e) wskazanie, że forma prezentacji sprawozdania finansowego i porównywalnych danych finansowych, zamieszczonych w prospekcie, i zakres ujawnionych w nich danych są zgodne z wymogami rozporządzenia,

f) wskazanie, że ujawnione dane zostały sporządzone w sposób zapewniający ich porównywalność przez zastosowanie jednolitych zasad (polityki) rachunkowości we wszystkich prezentowanych okresach, zgodnych z zasadami (polityką) rachunkowości stosowanymi przez emitenta przy sporządzaniu sprawozdania finansowego za ostatni okres oraz przez ujęcie korekt błędów podstawowych w okresach, których one dotyczą, bez względu na okres, w którym zostały ujęte w księgach rachunkowych oraz, że uzgodnienie porównywalnych danych finansowych zamieszczonych w prospekcie do pozycji zbadanych sprawozdań finansowych rzetelnie odzwierciedla dokonane przekształcenie, zaś porównywalne dane finansowe zamieszczone w prospekcie wynikają ze zbadanych sprawozdań finansowych, po uwzględnieniu korekt doprowadzających do porównywalności z tytułu zmian zasad (polityki) rachunkowości i korekt błędów podstawowych,

g) wskazanie przepisów prawa i standardów rachunkowości, zgodnie z którymi zostało sporządzone sprawozdanie finansowe i porównywalne dane finansowe, zamieszczone w prospekcie,

h) wskazanie, że badanie sprawozdania finansowego zostało przeprowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz normami zawodowymi,

i) wyrażenie opinii o prawidłowości, rzetelności i jasności sprawozdania finansowego za ostatni okres, zamieszczonego w prospekcie,

j) wskazanie miejsca w prospekcie, w którym zamieszczone zostały opinie podmiotów uprawnionych do badania o sprawozdaniach finansowych, będących podstawą sporządzenia porównywalnych danych finansowych,

k) imiona, nazwiska, miejsca zamieszkania, adresy i podstawa uprawnień biegłych rewidentów sporządzających opinię oraz nazwa (firma), siedziba, adres i podstawa uprawnień podmiotu uprawnionego do badania, oraz imię, nazwisko, adres i podstawa uprawnień osoby działającej w imieniu tego podmiotu,

l) data i miejsce sporządzenia opinii oraz własnoręczne podpisy osób, o których mowa w lit. k),

2) w przypadku gdy wydawana jest opinia o prawidłowości, rzetelności i jasności również porównywalnych danych finansowych – opinia podmiotu uprawnionego do badania o badanym sprawozdaniu finansowym i porównywalnych danych finansowych, zawierająca następujące elementy:

a) tytuł opinii,

b) wskazanie adresatów opinii,

c) wskazanie sprawozdania finansowego za ostatni okres i porównywalnych danych finansowych,

d) wskazanie, kto jest odpowiedzialny za sporządzenie sprawozdań finansowych i porównywalnych danych finansowych,

e) wskazanie, że forma prezentacji sprawozdania finansowego i porównywalnych danych finansowych, zamieszczonych w prospekcie, i zakres ujawnionych w nich danych są zgodne z wymogami rozporządzenia,

f) wskazanie, że ujawnione dane zostały sporządzone w sposób zapewniający ich porównywalność przez zastosowanie jednolitych zasad (polityki) rachunkowości we wszystkich prezentowanych okresach, zgodnych z zasadami (polityką) rachunkowości stosowanymi przez emitenta przy sporządzaniu sprawozdania finansowego za ostatni okres oraz przez ujęcie korekt błędów podstawowych w okresach, których one dotyczą, bez względu na okres, w którym zostały ujęte w księgach rachunkowych,

g) wskazanie przepisów prawa i standardów rachunkowości, zgodnie z którymi zostało sporządzone sprawozdanie finansowe i porównywalne dane finansowe, zamieszczone w prospekcie,

h) wskazanie, że badanie sprawozdania finansowego i porównywalnych danych finansowych zostało przeprowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz normami zawodowymi,

i) wyrażenie opinii o prawidłowości, rzetelności i jasności sprawozdania finansowego za ostatni okres i porównywalnych danych finansowych, zamieszczonych w prospekcie,

j) imiona, nazwiska, miejsca zamieszkania, adresy i podstawa uprawnień biegłych rewidentów sporządzających opinię oraz nazwa (firma), siedziba, adres i podstawa uprawnień podmiotu uprawnionego do badania, oraz imię, nazwisko, adres i podstawa uprawnień osoby działającej w imieniu tego podmiotu,

k) data i miejsce sporządzenia opinii oraz własnoręczne podpisy osób, o których mowa w lit. j),

3) określenie źródeł informacji stanowiących podstawę sporządzenia sprawozdania finansowego i porównywalnych danych finansowych, zamieszczonych w prospekcie, oraz opinii, o których mowa w pkt 1 i 2, wraz z przytoczeniem, w przypadku przedstawienia opinii, o której mowa w pkt 1 – pełnych treści opinii podmiotów uprawnionych do badania, które dokonały badania sprawozdań finansowych będących podstawą sporządzenia porównywalnych danych finansowych, ze wskazaniem imion, nazwisk i podstawy uprawnień biegłych rewidentów sporządzających opinie oraz nazw (firm), siedzib i podstawy uprawnień podmiotów uprawnionych do badania, oraz imion, nazwisk i podstawy uprawnień osób działających w imieniu tych podmiotów,

4) wstęp do sprawozdania finansowego i porównywalnych danych finansowych zawierający, przy uwzględnieniu specyfiki działalności emitenta bazy, w szczególności:

a) nazwę (firmę) i siedzibę, wskazanie właściwego sądu rejestrowego i numeru rejestru oraz podstawowy przedmiot działalności emitenta według PKD, a w przypadku gdy papiery wartościowe emitenta znajdują się w obrocie na rynku regulowanym – także wskazanie branży według klasyfikacji przyjętej przez dany rynek,

b) wskazanie czasu trwania emitenta, jeżeli jest oznaczony,

c) wskazanie okresów, za które prezentowane jest sprawozdanie finansowe i porównywalne dane finansowe,

d) wskazanie, czy sprawozdanie finansowe i porównywalne dane finansowe zawierają dane łączne – jeżeli w skład przedsiębiorstwa emitenta wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe,

e) w przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w czasie którego nastąpiło połączenie, wskazanie, że jest to sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu spółek, oraz wskazanie zastosowanej metody rozliczenia połączenia,

f) wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez emitenta w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności,

g) stwierdzenie, że sprawozdania finansowe podlegały przekształceniu w celu zapewnienia porównywalności danych, a zestawienie i objaśnienie różnic, będących wynikiem korekt z tytułu zmian zasad (polityki) rachunkowości lub korekt błędów podstawowych zostało zamieszczone w dodatkowej nocie objaśniającej,

h) wskazanie, czy w przedstawionym sprawozdaniu finansowym lub porównywalnych danych finansowych dokonano korekt wynikających z zastrzeżeń w opiniach podmiotów uprawnionych do badania o sprawozdaniach finansowych za lata, za które sprawozdanie finansowe lub porównywalne dane finansowe zostały zamieszczone w prospekcie,

i) opis przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym nadrzędnych zasad rachunkowości, metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), ustalenia wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego i danych porównywalnych,

j) wskazanie, zgodnie z załącznikiem nr 2 do rozporządzenia, średnich kursów wymiany złotego, w okresach objętych sprawozdaniem finansowym i porównywalnymi danymi finansowymi, w stosunku do euro, ustalanych przez Narodowy Bank Polski, w szczególności:

– kursu obowiązującego na ostatni dzień każdego okresu,

– kursu średniego w każdym okresie, obliczonego jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie,

– najwyższego i najniższego kursu w każdym okresie,

k) wskazanie co najmniej podstawowych pozycji bilansu, rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływu środków pieniężnych ze sprawozdania finansowego i porównywalnych danych finansowych, przeliczonych na euro, ze wskazaniem zasad przyjętych do tego przeliczenia,

l) wskazanie i objaśnienie różnic w wartości ujawnionych danych oraz istotnych różnic dotyczących przyjętych zasad (polityki) rachunkowości – zgodnie z § 116 ust. 2,

5) sprawozdanie finansowe i porównywalne dane finansowe ujawniające informacje w zakresie określonym w załączniku nr 6 do rozporządzenia, o ile rozporządzenie nie stanowi inaczej, z pominięciem tych informacji lub poszczególnych pozycji sprawozdania finansowego, które nie wystąpiły zarówno w okresie objętym sprawozdaniem finansowym, jak i porównywalnymi danymi finansowymi,

6) informacje zawarte w sprawozdaniu finansowym i porównywalnych danych finansowych, wykazane ze szczegółowością większą niż określona w załączniku nr 6 do rozporządzenia – jeżeli wynika to z potrzeb lub specyfiki jednostki,

7) dane dotyczące okresu objętego ostatnim zbadanym sprawozdaniem finansowym przedstawione jako pierwsze przy opisie pozycji sprawozdania finansowego, a następnie kolejno porównywalne dane finansowe za poprzednie okresy,

8) zestawienie uzgodnień wartości przepływów pieniężnych netto z działalności operacyjnej, w rachunku przepływu środków pieniężnych, sporządzonych metodą pośrednią, do wartości wyliczonych metodą bezpośrednią, w dodatkowej nocie objaśniającej – w przypadku sporządzenia rachunku przepływu środków pieniężnych metodą bezpośrednią, o ile metoda ta nie jest właściwą i jedyną dla emitenta metodą, wskazaną przez obowiązujące go przepisy o rachunkowości,

9) sprawozdanie finansowe i porównywalne dane finansowe, co najmniej w odniesieniu do podstawowych pozycji bilansu oraz rachunku zysków i strat, skorygowane odpowiednim wskaźnikiem inflacji, z podaniem źródła wskaźnika oraz metody wykorzystania tego wskaźnika, oraz z przyjęciem okresu ostatniego sprawozdania finansowego jako okresu bazowego – jeżeli skumulowana średnioroczna stopa inflacji z okresu ostatnich trzech lat działalności emitenta osiągnęła lub przekroczyła wartość 100% – w dodatkowej nocie objaśniającej,

10) zestawienie i objaśnienie różnic pomiędzy danymi ujawnionymi w sprawozdaniu finansowym i w porównywalnych danych finansowych zamieszczonych w prospekcie a uprzednio sporządzonymi i opublikowanymi sprawozdaniami finansowymi – w dodatkowej nocie objaśniającej,

11) informacje o relacjach między prawnym poprzednikiem a emitentem oraz o sposobie i zakresie przejęcia aktywów i pasywów – w dodatkowej nocie objaśniającej,

12) w przypadku występowania niepewności co do możliwości kontynuowania działalności, opis tych niepewności oraz stwierdzenie, że taka niepewność występuje, oraz wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zawiera korekty z tym związane; informacja powinna zawierać również opis podejmowanych bądź planowanych przez emitenta działań mających na celu eliminację niepewności – w dodatkowej nocie objaśniającej,

13) w przypadku gdy informacje inne, niż określone w załączniku nr 6 do rozporządzenia, mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej, wyniku finansowego emitenta i ich zmian – ujawnienie tych informacji odpowiednio we wstępie, notach objaśniających lub dodatkowych notach objaśniających.

2. Informacje, o których mowa w § 116, w odniesieniu do skonsolidowanego sprawozdania finansowego i porównywalnych skonsolidowanych danych finansowych, przedstawia się w następującej formie, zakresie i kolejności:

1) opinia podmiotu uprawnionego do badania o badanym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym, zawierająca, z zastrzeżeniem pkt 2, następujące elementy:

a) tytuł opinii,

b) wskazanie adresatów opinii,

c) wskazanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego za ostatni okres, porównywalnych skonsolidowanych danych finansowych oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych, będących podstawą sporządzenia skonsolidowanych danych porównywalnych,

d) wskazanie, kto jest odpowiedzialny za sporządzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego i porównywalnych skonsolidowanych danych finansowych,

e) stwierdzenie, że forma prezentacji skonsolidowanego sprawozdania finansowego i porównywalnych skonsolidowanych danych finansowych, zamieszczonych w prospekcie, i zakres ujawnionych w nich danych są zgodne z wymogami rozporządzenia,

f) stwierdzenie, że ujawnione dane zostały sporządzone w sposób zapewniający ich porównywalność przez zastosowanie jednolitych zasad (polityki) rachunkowości we wszystkich prezentowanych okresach zgodnych z zasadami (polityką) rachunkowości stosowanymi przez emitenta przy sporządzaniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego za ostatni okres oraz przez ujęcie korekt błędów podstawowych w okresach, których one dotyczą, bez względu na okres, w którym zostały ujęte w księgach rachunkowych, oraz że uzgodnienie porównywalnych skonsolidowanych danych finansowych zamieszczonych w prospekcie do pozycji zbadanych skonsolidowanych sprawozdań finansowych rzetelnie odzwierciedla dokonane przekształcenie, zaś porównywalne skonsolidowane dane finansowe zamieszczone w prospekcie, wynikają ze zbadanych skonsolidowanych sprawozdań finansowych, po uwzględnieniu korekt doprowadzających do porównywalności z tytułu zmian zasad (polityki) rachunkowości i korekt błędów podstawowych,

g) wskazanie przepisów prawa i standardów rachunkowości, zgodnie z którymi zostało sporządzone skonsolidowane sprawozdanie finansowe i porównywalne skonsolidowane dane finansowe, zamieszczone w prospekcie,

h) stwierdzenie, że badanie sprawozdania zostało przeprowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz normami zawodowymi,

i) wyrażenie opinii o prawidłowości, rzetelności i jasności skonsolidowanego sprawozdania finansowego za ostatni okres, zamieszczonego w prospekcie,

j) wskazanie miejsca w prospekcie, w którym zamieszczone zostały opinie podmiotów uprawnionych do badania o skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych, będących podstawą sporządzenia porównywalnych skonsolidowanych danych finansowych,

k) imiona, nazwiska, miejsca zamieszkania i podstawa uprawnień biegłych rewidentów sporządzających opinię oraz nazwa (firma) i siedziba podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, oraz imię, nazwisko, adres i podstawa uprawnień osoby działającej w imieniu tego podmiotu,

l) data i miejsce sporządzenia opinii oraz własnoręczne podpisy osób, o których mowa w lit. k),

2) w przypadku gdy wydawana jest opinia o prawidłowości, rzetelności i jasności również porównywalnych skonsolidowanych danych finansowych – opinia podmiotu uprawnionego do badania o badanym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym i porównywalnych skonsolidowanych danych finansowych, zawierająca następujące elementy:

a) tytuł opinii,

b) wskazanie adresatów opinii,

c) wskazanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego za ostatni okres i porównywalnych skonsolidowanych danych finansowych,

d) wskazanie, kto jest odpowiedzialny za sporządzenie skonsolidowanych sprawozdań finansowych i porównywalnych skonsolidowanych danych finansowych,

e) stwierdzenie, że forma prezentacji skonsolidowanego sprawozdania finansowego i porównywalnych skonsolidowanych danych finansowych, zamieszczonych w prospekcie, i zakres ujawnionych w nich danych są zgodne z wymogami rozporządzenia,

f) stwierdzenie, że ujawnione dane zostały sporządzone w sposób zapewniający ich porównywalność przez zastosowanie jednolitych zasad (polityki) rachunkowości we wszystkich prezentowanych okresach, zgodnych z zasadami (polityką) rachunkowości stosowanymi przez emitenta przy sporządzaniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego za ostatni okres oraz przez ujęcie korekt błędów podstawowych w okresach, których one dotyczą, bez względu na okres, w którym zostały ujęte w księgach rachunkowych,

g) wskazanie przepisów prawa i standardów rachunkowości, zgodnie z którymi zostało sporządzone skonsolidowane sprawozdanie finansowe i porównywalne skonsolidowane dane finansowe, zamieszczone w prospekcie,

h) stwierdzenie, że badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego i porównywalnych skonsolidowanych danych finansowych zostało przeprowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz normami zawodowymi,

i) wyrażenie opinii o prawidłowości, rzetelności i jasności skonsolidowanego sprawozdania finansowego za ostatni okres i porównywalnych skonsolidowanych danych finansowych, zamieszczonych w prospekcie,

j) imiona, nazwiska, miejsca zamieszkania, adresy i podstawa uprawnień biegłych rewidentów sporządzających opinię oraz nazwa (firma), siedziba, adres i podstawa uprawnień podmiotu uprawnionego do badania oraz imię, nazwisko, adres i podstawa uprawnień osoby działającej w imieniu tego podmiotu,

k) data i miejsce sporządzenia opinii oraz własnoręczne podpisy osób, o których mowa w lit. j),

3) określenie źródeł informacji stanowiących podstawę sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego i porównywalnych skonsolidowanych danych finansowych, zamieszczonych w prospekcie, oraz opinii, o których mowa w pkt 1 i 2, wraz z przytoczeniem – w przypadku przedstawienia opinii, o której mowa w pkt 1 – pełnych treści opinii podmiotów uprawnionych do badania, które dokonały badania skonsolidowanych sprawozdań finansowych, będących podstawą sporządzenia porównywalnych skonsolidowanych danych finansowych, ze wskazaniem imion, nazwisk i podstawy uprawnień biegłych rewidentów sporządzających opinie oraz nazw (firm), siedzib i podstawy uprawnień podmiotów uprawnionych do badania oraz imion, nazwisk i podstawy uprawnień osób działających w imieniu tych podmiotów,

4) wstęp do skonsolidowanego sprawozdania finansowego i porównywalnych skonsolidowanych danych finansowych zawierający przy uwzględnieniu specyfiki działalności emitenta bazy, w szczególności:

a) nazwę (firmę) i siedzibę, wskazanie właściwego sądu rejestrowego i numeru rejestru, podstawowy przedmiot działalności emitenta bazy według PKD, a w przypadku gdy papiery wartościowe emitenta znajdują się w obrocie na rynku regulowanym – także wskazanie branży według klasyfikacji przyjętej przez dany rynek oraz podstawowe segmenty działalności grupy kapitałowej emitenta bazy i opis jego roli w grupie,

b) wskazanie czasu trwania emitenta bazy i jednostek z grupy kapitałowej, jeżeli jest oznaczony,

c) wskazanie okresów, za które prezentowane jest skonsolidowane sprawozdanie finansowe i porównywalne skonsolidowane dane finansowe,

d) wskazanie, czy skonsolidowane sprawozdanie finansowe i porównywalne skonsolidowane dane finansowe zawierają dane łączne – jeżeli w skład przedsiębiorstwa emitenta bazy lub jednostek grupy kapitałowej wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe,

e) w przypadku skonsolidowanego sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w czasie którego nastąpiło połączenie – wskazanie, że jest to skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu spółek, oraz wskazanie zastosowanej metody rozliczenia połączenia,

f) wskazanie, czy skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez emitenta bazy i jednostki grupy kapitałowej w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności,

g) wykaz jednostek wchodzących w skład grupy kapitałowej objętych konsolidacją oraz wykaz jednostek nieobjętych konsolidacją, z uzasadnieniem odstąpienia od konsolidacji oraz podaniem kwoty ich przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów i operacji finansowych za ostatni rok obrotowy oraz sumy bilansowej na koniec ostatniego roku obrotowego, a także wykaz udziału jednostek wchodzących w skład grupy kapitałowej w kapitałach innych podmiotów wchodzących w skład grupy kapitałowej oraz informację o zmianie składu jednostek podlegających konsolidacji w okresie objętym skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym i porównywalnymi skonsolidowanymi danymi finansowymi,

h) wskazanie, że skonsolidowane sprawozdania finansowe podlegały przekształceniu w celu zapewnienia porównywalności danych, a zestawienie i objaśnienie różnic, będących wynikiem korekt z tytułu zmian zasad (polityki) rachunkowości lub korekt błędów podstawowych, zostało zamieszczone w dodatkowej nocie objaśniającej,

i) wskazanie, czy w przedstawionym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym lub porównywalnych skonsolidowanych danych finansowych dokonano korekt wynikających z zastrzeżeń w opiniach podmiotów uprawnionych o skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych lub sprawozdaniach finansowych za lata, za które skonsolidowane sprawozdanie finansowe lub porównywalne skonsolidowane dane finansowe zostały zamieszczone w prospekcie,

j) opis przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym nadrzędnych zasad rachunkowości, metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), ustalenia wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego i skonsolidowanych danych porównywalnych,

k) wskazanie, zgodnie z załącznikiem nr 2 do rozporządzenia, średnich kursów wymiany złotego, w okresach objętych skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym i porównywalnymi skonsolidowanymi danymi finansowymi, w stosunku do euro, ustalanych przez Narodowy Bank Polski, w szczególności:

– kursu obowiązującego na ostatni dzień każdego okresu,

– kursu średniego w okresie, obliczonego jako średnia arytmetyczna kursów, obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie,

– najwyższego i najniższego kursu obowiązującego w każdym okresie,

l) wskazanie co najmniej podstawowych pozycji skonsolidowanego bilansu, rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływu środków pieniężnych, ze skonsolidowanego sprawozdania finansowego i porównywalnych skonsolidowanych danych finansowych, przeliczonych na euro, ze wskazaniem zasad przyjętych przy tym przeliczeniu,

m) wskazanie i objaśnienie różnic w wartości ujawnionych danych oraz istotnych różnic dotyczących przyjętych zasad (polityki) rachunkowości – zgodnie z § 116 ust. 2,

5) skonsolidowane sprawozdanie finansowe i porównywalne skonsolidowane dane finansowe ujawniające informacje w zakresie określonym w załączniku nr 6 do rozporządzenia, o ile rozporządzenie nie stanowi inaczej, z pominięciem tych informacji lub poszczególnych pozycji skonsolidowanego sprawozdania finansowego, które nie wystąpiły zarówno w okresie objętym skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym, jak i porównywalnymi skonsolidowanymi danymi finansowymi,

6) informacje zawarte w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym i porównywalnych skonsolidowanych danych finansowych, wykazane ze szczegółowością większą niż określona w załączniku nr 6 do rozporządzenia, jeżeli wynika to z potrzeb lub specyfiki jednostki,

7) dane dotyczące okresu objętego ostatnim zbadanym skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym przedstawione jako pierwsze przy opisie pozycji skonsolidowanego sprawozdania finansowego, a następnie kolejno porównywalne skonsolidowane dane finansowe za poprzednie okresy,

8) zestawienie uzgodnień wartości przepływów pieniężnych netto z działalności operacyjnej, w skonsolidowanym rachunku przepływu środków pieniężnych, sporządzone metodą pośrednią, do wartości wyliczonych metodą bezpośrednią, w dodatkowej nocie objaśniającej – w przypadku sporządzenia skonsolidowanego rachunku przepływu środków pieniężnych metodą bezpośrednią, o ile metoda ta nie jest właściwą i jedyną dla emitenta metodą, wskazaną przez obowiązujące go przepisy o rachunkowości,

9) skonsolidowane sprawozdanie finansowe i porównywalne skonsolidowane dane finansowe, co najmniej w odniesieniu do podstawowych pozycji bilansu oraz rachunku zysków i strat, skorygowane odpowiednim wskaźnikiem inflacji, z podaniem źródła wskaźnika oraz metody wykorzystania tego wskaźnika, oraz z przyjęciem okresu ostatniego skonsolidowanego sprawozdania finansowego jako okresu bazowego, jeżeli skumulowana średnioroczna stopa inflacji z okresu ostatnich trzech lat działalności emitenta osiągnęła lub przekroczyła wartość 100% – w dodatkowej nocie objaśniającej,

10) zestawienie i objaśnienie różnic pomiędzy danymi ujawnionymi w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym i porównywalnych skonsolidowanych danych finansowych zamieszczonych w prospekcie a uprzednio sporządzonymi i opublikowanymi skonsolidowanymi sprawozdaniami finansowymi – w dodatkowej nocie objaśniającej,

11) informacje o relacjach między prawnym poprzednikiem a emitentem oraz o sposobie i zakresie przejęcia aktywów i pasywów – w dodatkowej nocie objaśniającej,

12) w przypadku występowania niepewności co do możliwości kontynuowania działalności – opis tych niepewności oraz stwierdzenie, że taka niepewność występuje, oraz wskazanie, czy skonsolidowane sprawozdanie finansowe zawiera korekty z tym związane; informacja powinna zawierać również opis podejmowanych bądź planowanych przez jednostkę działań mających na celu eliminację niepewności – w dodatkowej nocie objaśniającej,

13) w przypadku gdy inne informacje, niż określone w załączniku nr 6 do rozporządzenia, mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej, wyniku finansowego i ich zmian – ujawnienie tych informacji odpowiednio we wstępie, notach objaśniających lub dodatkowych notach objaśniających.

3. W przypadku gdy stosuje się przepisy § 116 ust. 5:

1) informacje, o których mowa w § 116, przedstawia się odpowiednio, z uwzględnieniem formy, zakresu i kolejności określonych w ust. 1 i 2, przy czym raport podmiotu uprawnionego o skróconym sprawozdaniu finansowym i odpowiednio danych porównywalnych może być zawarty w opinii o badanym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym i odpowiednio skonsolidowanych danych porównywalnych,

2) w źródłach informacji, o których mowa w ust. 2 pkt 3, przedstawia się dodatkowo źródła informacji stanowiące podstawę sporządzenia raportu o skróconym sprawozdaniu finansowym i odpowiednio danych porównywalnych, wraz z przytoczeniem pełnych treści opinii podmiotów uprawnionych do badania, które dokonały badania sprawozdań finansowych, będących podstawą sporządzenia skróconego sprawozdania finansowego i danych porównywalnych oraz, określone we wskazanym przepisie, informacje o biegłych rewidentach i podmiotach uprawnionych do badania.

§ 118.
W rozdziale „Informacje dodatkowe” zamieszcza się:

1) z zastrzeżeniem pkt 2 i 3, informacje finansowe w formie raportów kwartalnych i skonsolidowanych raportów kwartalnych; obowiązek zamieszczenia w prospekcie raportów kwartalnych lub skonsolidowanych raportów kwartalnych powstaje z chwilą, gdy w dniu złożenia prospektu do Komisji lub w dniu aktualizacji danych zawartych w prospekcie upłynął termin przekazania danego raportu, wskazany w przepisach odnośnie do obowiązków informacyjnych w kraju siedziby emitenta bazy lub rynku, na którym notowane są akcje emitenta bazy,

2) bilans zamknięcia prawnego poprzednika emitenta bazy i bilans otwarcia przedsiębiorstwa emitenta bazy, jeżeli zmiana formy prawnej (przekształcenie) miała miejsce w okresie ostatnich 5 lat,

3) inne niż określone w § 108–117 dane, mające według emitenta bazy znaczenie dla wprowadzenia papierów wartościowych do publicznego obrotu, oraz uzupełnienie o wszystkie informacje istotne dla oceny emitenta bazy lub jego grupy kapitałowej, które powstały po sporządzeniu informacji finansowych, o których mowa w pkt 1,

4) istotne postanowienia umowy domu depozytowego z emitentem bazy dotyczącej wystawienia kwitów depozytowych,

5) opis obowiązków informacyjnych na rynku regulowanym, którym podlega emitent bazy w związku z notowaniem papierów wartościowych; w przypadku gdy papiery wartościowe emitenta bazy notowane są na kilku rynkach, należy przedstawić opis obowiązków informacyjnych na rynku, na którym obroty papierami wartościowymi emitenta bazy są najwyższe,

6) wskazanie sposobu i trybu, w jakim emitent będzie wykonywał obowiązki informacyjne na rynku polskim.

§ 119.
W rozdziale „Załączniki” zamieszcza się:

1) odpis z właściwego dla emitenta bazy rejestru,

2) opinie biegłych rewidentów, dotyczące wkładów niepieniężnych,

3) uchwałę właściwego organu stanowiącego emitenta bazy o emisji papierów wartościowych i wprowadzeniu ich do publicznego obrotu,

4) ujednolicony aktualny tekst statutu emitenta bazy,

5) inne dokumenty mające znaczenie dla oceny emitenta, emitenta bazy i jego grupy kapitałowej lub wprowadzenia papierów wartościowych do publicznego obrotu,

6) definicje i objaśnienia skrótów.

§ 120.
1. W informacjach objętych wnioskiem o niepublikowanie zamieszcza się:

1) informacje, których ujawnienie wymagane jest przepisami rozporządzenia i które zostały objęte tym wnioskiem,

2) informacje dotyczące planowanego obiegu informacji poufnych u emitenta, w tym:

a) opis zasad obiegu informacji oraz zasad zabezpieczenia informacji poufnych przed osobami nieuprawnionymi,

b) opis struktury i kompetencji kontroli wewnętrznej w spółce,

c) listę osób uprawnionych oraz mających dostęp do informacji poufnych,

d) informacje o ograniczeniach w zakresie nabywania i zbywania papierów wartościowych emitenta bazy i podmiotów powiązanych, w odniesieniu do osób mających dostęp do informacji poufnych, jeżeli ograniczenia takie są przewidziane,

3) dane osobowe osób fizycznych wymienionych w treści prospektu emisyjnego, w tym wartość indywidualnych wynagrodzeń i nagród osób zarządzających i nadzorujących,

4) informacje o toczących się lub zakończonych w okresie ostatnich 5 lat postępowaniach cywilnych, karnych, administracyjnych i karno-skarbowych dotyczących:

a) osób zarządzających: emitenta bazy, podmiotu dominującego emitenta bazy,

b) osób nadzorujących; emitenta bazy, podmiotu dominującego emitenta bazy,

c) osób fizycznych posiadających ponad 5% głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy emitenta bazy, podmiotu dominującego emitenta bazy, jeżeli są one znane emitentowi bazy

– jeżeli wynik tych postępowań ma lub może mieć znaczenie dla działalności emitenta,

5) planowany sposób organizacji i przebiegu akcji marketingowej oferty.

2. Informacje, o których mowa w ust. 1, zamieszcza się wyłącznie w informacjach objętych wnioskiem o niepublikowanie, z jednoczesnym zaznaczeniem w odpowiednim miejscu prospektu złożonego do Komisji, iż informacja, która powinna zostać tam zamieszczona, została objęta wnioskiem o niepublikowanie i przedstawiona w informacjach objętych wnioskiem o niepublikowanie.

§ 121.
1. W przypadku gdy emitent bazy jest podmiotem zależnym, prospekt powinien, z zastrzeżeniem ust. 2–4 oraz § 116 ust. 8 i 9, zawierać informacje o podmiocie dominującym w zakresie, o którym mowa w § 112–115, oraz zbadane przez podmiot uprawniony do badania skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej podmiotu dominującego, za ostatni rok obrotowy, w zakresie określonym w załączniku nr 6 do rozporządzenia. Informacje o podmiocie dominującym zamieszcza się w oddzielnej części prospektu.

2. Wymogu, o którym mowa w ust. 1, nie stosuje się w przypadku, gdy podmiotem dominującym wobec emitenta bazy jest osoba fizyczna. Skarb Państwa, jednostka samorządu terytorialnego lub zagraniczna jednostka samorządu.

3. W przypadku gdy podmiotem dominującym jest podmiot, którego papiery wartościowe znajdują się w obrocie na rynku regulowanym w jednym z państw należących do OECD, w oddzielnej części prospektu zamieszcza się ostatni dostępny oficjalny raport roczny tego podmiotu, sporządzony zgodnie z wymogami tego rynku oraz publikowany i udostępniany inwestorom.

4. W przypadku gdy podmiot dominujący nie prowadzi działalności albo prowadzi działalność polegającą wyłącznie na posiadaniu, inwestowaniu w papiery wartościowe lub wykonywaniu praw z tych papierów wartościowych, informacje określone w ust. 1–3 należy zamieścić także w stosunku do podmiotu pośrednio dominującego, który ma szczególne znaczenie dla działalności emitenta bazy.

5. W przypadku określonym w ust. 4 nie stosuje się wymogu zamieszczenia w prospekcie skonsolidowanych sprawozdań finansowych podmiotu dominującego, o którym mowa w ust. 1, chyba że skonsolidowane sprawozdanie finansowe podmiotu pośrednio dominującego, o którym mowa w ust. 4, nie obejmuje konsolidacją podmiotu dominującego, o którym mowa w ust. 1.

§ 122.
1. W przypadku emisji kwitów depozytowych, wystawianych na podstawie akcji, które zostały wprowadzone do obrotu na rynku regulowanym w państwie członkowskim lub państwie należącym do OECD, w prospekcie, z uwzględnieniem specyfiki kwitów depozytowych, zamieszcza się informacje określone w ust. 2–9.

2. W rozdziale „Wstęp” zamieszcza się informacje, o których mowa w § 108.

3. W rozdziale „Podsumowanie i czynniki ryzyka” zamieszcza się:

1) streszczenie najważniejszych informacji odnośnie do emitenta bazy i jego grupy kapitałowej,

2) opis czynników powodujących wysokie ryzyko dla nabywcy kwitu depozytowego, a w szczególności czynników związanych z działalnością emitenta bazy i jego grupą kapitałową oraz czynników związanych z otoczeniem, w jakim prowadzi on działalność, związane z nabywaniem i obrotem tymi kwitami,

3) informacje o ratingu przyznanym emitentowi bazy lub emitowanym przez niego papierom wartościowym, ze wskazaniem:

a) nazwy wyspecjalizowanej instytucji, która przeprowadziła rating dla emitenta bazy lub emitowanych papierów wartościowych,

b) oceny, która została przyznana, oraz jej opis, wraz ze wskazaniem miejsca przyznanej oceny w skali ocen,

c) daty przyznania oceny,

4) cele emisji akcji, na podstawie których emitowane są kwity depozytowe, wraz z określeniem planowanej wielkości wpływów oraz określeniem, jaka część tych wpływów będzie przeznaczona na każdy z wymienionych celów.

4. W rozdziale „Osoby odpowiedzialne za informacje zawarte w prospekcie” zamieszcza się informacje, o których mowa w § 110.

5. W rozdziale „Dane o emisji” zamieszcza się informacje, o których mowa w § 111.

6. W rozdziale „Dane o emitencie i emitencie bazy” zamieszcza się co najmniej:

1) informacje określone w § 112 ust. 2 w stosunku do emitenta kwitów depozytowych,

2) w stosunku do emitenta bazy zamieszcza się:

a) nazwę (firmę), formę prawną, kraj siedziby, siedzibę i adres emitenta bazy, wraz z numerami telekomunikacyjnymi, identyfikatorem według właściwej klasyfikacji statystycznej oraz numerem według właściwej identyfikacji podatkowej,

b) wskazanie przepisów prawa, na podstawie których został utworzony emitent bazy,

c) wskazanie sądu, który wydał postanowienie o wpisie do właściwego rejestru, a w przypadku gdy emitentem bazy jest podmiot, którego utworzenie wymagało uzyskania zezwolenia – numer zezwolenia, ze wskazaniem organu, który je wydał,

d) określenie rodzajów i wartości kapitałów własnych emitenta bazy,

e) informacje o powiązaniach organizacyjnych i kapitałowych emitenta bazy.

7. W rozdziale „Dane o działalności emitenta bazy” zamieszcza się co najmniej:

1) informacje o podstawowych produktach, towarach lub usługach w podziale na segmenty działalności,

2) informacje o otoczeniu, w jakim prowadzi działalność emitent bazy i jego grupa kapitałowa,

3) informacje o głównych rynkach zbytu oraz o wartości sprzedaży za ostatnie 3 lata obrotowe.

8. Informacji, o których mowa w ust. 7, nie zamieszcza się w przypadku, gdy oferta kierowana jest wyłącznie do inwestorów kwalifikowanych.

9. W rozdziale „Informacje dodatkowe” zamieszcza się inne niż określone w ust. 1–7 dane, mające według emitenta bazy znaczenie dla wprowadzenia papierów wartościowych do publicznego obrotu.

10. Sporządzenie i opublikowanie prospektu, o którym mowa w ust. 1, może nastąpić w przypadku:

1) sporządzenia przez emitenta bazy prospektu emisyjnego obejmującego papiery wartościowe emitenta bazy, na podstawie których będą wystawiane kwity depozytowe, zawierającego dane co najmniej w zakresie określonym w przepisach prawa obowiązujących łącznie w państwach członkowskich regulujących dopuszczanie papierów wartościowych do oficjalnych notowań giełdowych oraz podlegające publikacji informacje o tych papierach wartościowych, których przedstawienie jest niezbędne dla dopuszczenia do obrotu giełdowego, na rynkach regulowanych tych państw,

2) gdy emitent kwitów depozytowych zawrze z emitentem bazy umowę, na mocy której emitent bazy zobowiąże się do udostępnienia w siedzibie emitenta, w siedzibie podmiotu prowadzącego rynek, na którym notowane będą kwity depozytowe, w urzędzie Komisji oraz miejscach przyjmowania zapisów na kwity depozytowe, przetłumaczonego na język polski prospektu emisyjnego emitenta bazy, o którym mowa w pkt 1, w liczbie nie mniejszej niż liczba prospektów, do których przedstawienia zobowiązany jest emitent kwitów depozytowych oraz w tym samym terminie,

3) gdy prospekt emisyjny emitenta bazy, o którym mowa w pkt 1 i 2, jest zaktualizowany zgodnie z przepisami kraju siedziby emitenta bazy lub rynku regulowanego na terytorium państwa członkowskiego lub państwa należącego do OECD, na którym notowane są papiery wartościowe emitenta bazy; w przypadku gdy termin ważności prospektu emisyjnego emitenta bazy obejmującego akcje, na podstawie których emitowane są kwity depozytowe, upłynął na terytorium kraju siedziby emitenta bazy lub rynku regulowanego, na którym notowane są te akcje, należy dodatkowo dołączyć do prospektu przetłumaczone na język polski informacje przekazywane przez emitenta bazy do publicznej wiadomości od dnia upływu terminu ważności prospektu, o którym mowa w pkt 2, zgodnie z przepisami kraju siedziby emitenta bazy lub rynku regulowanego, na terytorium państwa członkowskiego lub państwa należącego do OECD, na którym notowane są papiery wartościowe emitenta bazy,

4) zawarcia umowy przez emitenta bazy z emitentem kwitów depozytowych, na podstawie której emitent bazy będzie przekazywać emitentowi kwitów depozytowych informacje aktualizujące treść prospektu emisyjnego, o którym mowa w pkt 1 i 2, oraz informacje po upływie terminu ważności prospektu, o którym mowa w pkt 1 i 2, w takim zakresie i w takich terminach, aby emitent kwitów depozytowych mógł spełnić wymogi informacyjne wynikające z prawa polskiego dla podmiotów, których papiery wartościowe zostały wprowadzone do publicznego obrotu,

5) przedstawienia w prospekcie emisyjnym kwitów depozytowych treści umów, o których mowa w pkt 2 i 4.

§ 123.
Skrót prospektu powinien zawierać co najmniej informacje, o których mowa w § 108 ust. 1 pkt 2–9, 12, 13 i 15 z uwzględnieniem § 108 ust. 2 oraz § 109 lub w przypadku gdy prospekt został sporządzony zgodnie z § 122, informacje, o których mowa w § 108 ust. 1 pkt 2–9, 12, 13 i 15 oraz
§ 122 ust. 3.

Rozdział 8

Prospekt i jego skrót w przypadku wprowadzania certyfikatów inwestycyjnych do publicznego obrotu na rynku regulowanym

§ 124.

Prospekt funduszu składa się z następujących części:

1) wstępu,

2) rozdziału „Podsumowanie i czynniki ryzyka”,

3) rozdziału „Osoby odpowiedzialne za informacje zawarte w prospekcie”,

4) rozdziału „Dane o emisji”,

5) rozdziału „Dane o funduszu i jego działalności gospodarczej”,

6) rozdziału „Dane o towarzystwie, osobach zarządzających, osobach nadzorujących oraz znacznych akcjonariuszach”,

7) rozdziału „Dane o depozytariuszu i podmiotach obsługujących fundusz”,

8) rozdziału „Oceny i prognozy funduszu”,

9) rozdziału „Sprawozdania finansowe”,

10) rozdziału „Informacje dodatkowe”,

11) rozdziału „Załączniki”,

12) informacji objętych wnioskiem o niepublikowanie.

§ 125.
1. We wstępie zamieszcza się:

1) tytuł „Prospekt emisyjny funduszu”, ze wskazaniem rodzaju papierów wartościowych objętych prospektem,

2) nazwę (firmę), siedzibę i adres głównej strony internetowej funduszu,

3) nazwę (firmę) lub imię i nazwisko oraz siedzibę (miejsce zamieszkania) podmiotu dominującego w stosunku do towarzystwa funduszy inwestycyjnych będącego organem funduszu, zwanego dalej towarzystwem,

4) liczbę, jednostkową wartość nominalną i oznaczenie emisji certyfikatów inwestycyjnych wprowadzanych do publicznego obrotu,

5) liczbę, jednostkową wartość nominalną i oznaczenie emisji oferowanych certyfikatów inwestycyjnych,

6) cenę emisyjną (sprzedaży) oferowanych certyfikatów inwestycyjnych albo sposób jej ustalenia oraz tryb i termin udostępnienia ceny do publicznej wiadomości,

7) określenie terminów przeprowadzenia subskrypcji lub sprzedaży, podstawowych zasad dystrybucji i przydziału oferowanych certyfikatów inwestycyjnych, ze wskazaniem, czy przeprowadzenie subskrypcji lub sprzedaży nastąpi w trybie wykonania umowy o subemisję,

8) wskazanie, czy certyfikaty inwestycyjne funduszu są przedmiotem obrotu na rynku regulowanym, z ujawnieniem ich kodu, oraz czy i kiedy certyfikaty inwestycyjne wprowadzane do publicznego obrotu będą przedmiotem obrotu na rynku regulowanym, z oznaczeniem tego rynku i planowanego terminu wprowadzenia do obrotu,

9) wskazanie głównych czynników ryzyka związanych z nabywanymi certyfikatami inwestycyjnymi, wraz ze wskazaniem miejsca w prospekcie, w którym zamieszczono ich szczegółowy opis,

10) stwierdzenie, że wprowadzenie certyfikatów inwestycyjnych do publicznego obrotu odbywa się wyłącznie na warunkach i zgodnie z zasadami określonymi w prospekcie, jak również że prospekt jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o ofercie i funduszu,

11) oświadczenie Komisji wydane w związku z decyzją o wyrażeniu zgody na wprowadzenie papierów wartościowych do publicznego obrotu,

12) wskazanie nazwy (firmy) i siedziby oferującego oraz subemitentów,

13) datę i miejsce sporządzenia prospektu z oznaczeniem daty ważności prospektu oraz daty, do której informacje aktualizujące prospekt zostały zamieszczone w jego treści,

14) określenie form, miejsc i terminów, w których prospekt oraz załączniki i inne dokumenty będą udostępnione publicznie,

15) wskazanie trybu, w jakim informacje o zmianie danych zawartych w prospekcie, w okresie jego ważności, będą podawane do publicznej wiadomości,

16) w przypadku wprowadzenia do publicznego obrotu certyfikatów inwestycyjnych funduszu, którego certyfikaty inwestycyjne co najmniej jednej emisji zostały dopuszczone i znajdują się w publicznym obrocie, wskazanie miejsc, w których dostępne są raporty okresowe, z oznaczeniem terminu, w jakim były przekazane do publicznej wiadomości, oraz miejsca ich udostępnienia,

17) wskazanie organów nadzoru nad rynkiem kapitałowym, które udzieliły zgody na wprowadzenie zagranicznych certyfikatów inwestycyjnych objętych prospektem do publicznego obrotu, i państwa ich pochodzenia,

18) spis treści.

2. W przypadku gdy wprowadzanie certyfikatów inwestycyjnych do publicznego obrotu jest połączone z przeprowadzeniem sprzedaży w trybie pierwszej oferty publicznej, w informacjach, o których mowa w ust. 1 pkt 2, zamieszcza się także nazwę (firmę) lub imię i nazwisko oraz siedzibę (miejsce zamieszkania) wprowadzającego certyfikaty inwestycyjne do publicznego obrotu.

3. W przypadku gdy do publicznego obrotu wprowadzane są wyłącznie certyfikaty będące przedmiotem oferty, we wstępie nie zamieszcza się informacji, o których mowa w ust. 1 pkt 4.

4. W przypadku gdy wprowadzanie certyfikatów inwestycyjnych do publicznego obrotu nie jest połączone z przeprowadzeniem sprzedaży lub subskrypcji, we wstępie nie zamieszcza się informacji, o których mowa w ust. 1 pkt 5–9.

5. W przypadku wprowadzenia papierów wartościowych do publicznego obrotu w trybie art. 63 ust. 1 ustawy, zamiast oświadczenia Komisji określonego w ust. 1 pkt 11 należy zamieścić informacje o tym trybie, ze wskazaniem daty złożenia do Komisji zawiadomienia, oraz stwierdzenie, że w związku z tym emitent nie występował o uzyskanie zgody Komisji.

6. W przypadku zagranicznych certyfikatów inwestycyjnych prospekt emisyjny może nie określać liczby wprowadzanych certyfikatów; wówczas należy wskazać ich maksymalną liczbę lub sposób jej ustalenia.

7. W przypadku certyfikatów inwestycyjnych funduszu inwestycyjnego mieszanego prospekt emisyjny może nie określać liczby wprowadzanych certyfikatów.

§ 126.
1. W rozdziale „Podsumowanie i czynniki ryzyka" zamieszcza się:

1) streszczenie najważniejszych informacji odnośnie do funduszu zawartych w prospekcie, obejmujące co najmniej:

a) cele inwestycyjne i podstawowe zasady polityki inwestycyjnej,

b) częstotliwość i sposób dokonywania wyceny aktywów netto funduszu i ustalania wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny,

c) zasady wypłacania przez fundusz dochodów funduszu jego uczestnikom,

d) zasady wykupu certyfikatów inwestycyjnych funduszu mieszanego,

e) wskazanie podmiotów prowadzących działalność maklerską świadczących na rzecz funduszu usługi doradztwa w zakresie obrotu papierami wartościowymi oraz usługi polegające na zarządzaniu pakietem papierów wartościowych, a także innych przedsiębiorstw doradczych, świadczących usługi na rzecz funduszu,

f) wskazanie rodzaju kosztów obciążających fundusz,

2) opis czynników powodujących wysokie ryzyko dla nabywcy certyfikatu inwestycyjnego, a w szczególności czynników związanych bezpośrednio z działalnością funduszu oraz czynników związanych z otoczeniem, w jakim prowadzi on działalność,

3) dane finansowe dotyczące funduszu, osobno za okres ostatnich 3 lat obrotowych oraz za okres bieżącego roku obrotowego, za który zostało sporządzone ostatnie sprawozdanie finansowe zbadane przez podmiot uprawniony do badania, obejmujące co najmniej:

a) wartość aktywów netto,

b) liczbę certyfikatów inwestycyjnych,

c) wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny,

d) wypłacone dochody na certyfikat inwestycyjny,

e) przychody z lokat,

f) przychody z lokat netto,

g) wynik z operacji,

4) opis podstawowych czynników zewnętrznych i wewnętrznych mających wpływ na cenę emisyjną oferowanych certyfikatów inwestycyjnych, wraz z określeniem zasad ustalenia tej ceny.

2. W przypadku gdy fundusz prowadzi działalność krócej niż przez okres, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, w prospekcie należy zamieścić dane finansowe za okres od dnia rejestracji funduszu przez sąd.

3. W przypadku zagranicznych certyfikatów inwestycyjnych oraz certyfikatów inwestycyjnych funduszu inwestycyjnego mieszanego, prospekt może nie zawierać informacji, o których mowa w ust. 1 pkt 3.

§ 127.
W rozdziale „Osoby odpowiedzialne za informacje zawarte w prospekcie" zamieszcza się dane osób odpowiedzialnych za informacje zawarte w prospekcie, z przedstawieniem:

1) w przypadku funduszu:

a) nazwy (firmy), siedziby i adresu funduszu, wraz z numerami telekomunikacyjnymi (telefon, telefaks, adres poczty elektronicznej i adres głównej strony internetowej),

b) nazwy (firmy), siedziby i adresu towarzystwa funduszy inwestycyjnych będącego organem funduszu, wraz z numerami telekomunikacyjnymi (telefon, telefaks, adres poczty elektronicznej i adres głównej strony internetowej),

c) imion i nazwisk, miejsc zamieszkania i funkcji osób fizycznych działających w imieniu towarzystwa funduszy inwestycyjnych działającego jako organ funduszu,

d) własnoręcznie podpisanych oświadczeń o odpowiedzialności osób wymienionych w lit. c), stwierdzających, że informacje zawarte w prospekcie są prawdziwe, rzetelne i nie pomijają żadnych faktów ani okoliczności, których ujawnienie w prospekcie jest wymagane przepisami prawa, a także że, zgodnie z najlepszą wiedzą tych osób, nie istnieją, poza ujawnionymi w prospekcie, istotne zobowiązania funduszu ani okoliczności, które mogłyby wywrzeć znaczący wpływ na sytuację prawną, majątkową i finansową funduszu oraz osiągane przez niego wyniki finansowe,

2) w przypadku wprowadzającego:

a) nazwy (firmy) lub imienia i nazwiska, siedziby i adresu (miejsca zamieszkania) wprowadzającego, wraz z numerami telekomunikacyjnymi (telefon, telefaks, adres poczty elektronicznej i adres głównej strony internetowej),

b) imion i nazwisk, miejsc zamieszkania i funkcji osób fizycznych działających w imieniu wprowadzającego,

c) opisu powiązań wprowadzającego oraz osób fizycznych działających w jego imieniu z funduszem, towarzystwem funduszy inwestycyjnych oraz podmiotem dominującym w stosunku do towarzystwa,

d) własnoręcznie podpisanych oświadczeń o odpowiedzialności osób wymienionych w lit. b), stwierdzających, że informacje zawarte w prospekcie są prawdziwe, rzetelne i nie pomijają żadnych faktów ani okoliczności, których ujawnienie w prospekcie jest wymagane przepisami prawa, a także że, zgodnie z najlepszą wiedzą tych osób, nie istnieją, poza ujawnionymi w prospekcie, istotne zobowiązania funduszu ani okoliczności, które mogłyby wywrzeć znaczący wpływ na sytuację prawną, majątkową i finansową funduszu oraz osiągane przez niego wyniki finansowe,

3) w przypadku podmiotów sporządzających prospekt, dla każdego sporządzającego oddzielnie:

a) nazwy (firmy) lub imienia i nazwiska oraz siedziby (miejsca zamieszkania) i adresu sporządzającego prospekt, wraz z numerami telekomunikacyjnymi (telefon, telefaks, adres poczty elektronicznej i adres głównej strony internetowej),

b) imion i nazwisk, miejsc zamieszkania i funkcji osób fizycznych działających w imieniu sporządzającego prospekt, przy czym ograniczenie odpowiedzialności tych osób za poszczególne części prospektu jest dopuszczalne wyłącznie, gdy za każdą część prospektu odpowiada wyraźnie wskazana osoba,

c) opisu powiązań sporządzającego prospekt oraz osób fizycznych działających w jego imieniu z funduszem, towarzystwem funduszy inwestycyjnych lub wprowadzającym,

d) własnoręcznie podpisanego oświadczenia o odpowiedzialności osób wymienionych w lit. b), stwierdzającego, że prospekt został sporządzony z zachowaniem należytej staranności zawodowej oraz że informacje zawarte w tych częściach prospektu, za które odpowiada wskazana osoba, są prawdziwe i rzetelne i nie pomijają żadnych faktów ani okoliczności, których ujawnienie w prospekcie jest wymagane przepisami prawa,

4) w przypadku oferującego:

a) nazwy (firmy), siedziby oraz adresu oferującego, wraz z numerami telekomunikacyjnymi (telefon, telefaks, adres poczty elektronicznej i adres głównej strony internetowej),

b) imion i nazwisk, miejsc zamieszkania i funkcji osób fizycznych działających w imieniu oferującego,

c) opisu powiązań oferującego oraz osób fizycznych działających w jego imieniu z funduszem, towarzystwem funduszy inwestycyjnych, podmiotem dominującym w stosunku do towarzystwa lub wprowadzającym,

d) własnoręcznie podpisanych oświadczeń o odpowiedzialności osób wymienionych w lit. b), stwierdzających, że oferujący dołożył należytej zawodowej staranności przy przygotowaniu i przeprowadzeniu wprowadzania certyfikatów inwestycyjnych do publicznego obrotu,

5) w przypadku podmiotów uprawnionych do badania , dla każdego podmiotu oddzielnie:

a) nazwy (firmy), siedziby i adresu oraz podstawy uprawnień podmiotu uprawnionego, wydającego opinię o badanych sprawozdaniach finansowych, zamieszczonych w prospekcie, wraz z numerami telekomunikacyjnymi (telefon, telefaks i adres głównej strony internetowej),

b) imion i nazwisk oraz miejsc zamieszkania, funkcji i podstawy uprawnień osób fizycznych działających w imieniu podmiotu uprawnionego – w zakresie ich odpowiedzialności za opinie o prawidłowości, rzetelności i jasności sprawozdań finansowych funduszu, zawartych w prospekcie,

c) imion i nazwisk oraz adresów i podstawy uprawnień biegłych rewidentów dokonujących badania sprawozdań finansowych funduszu,

d) opisu powiązań podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych oraz osób fizycznych działających w imieniu i na jego rzecz z funduszem, towarzystwem, podmiotem dominującym w stosunku do towarzystwa lub wprowadzającym,

e) własnoręcznie podpisanego oświadczenia osób wymienionych w lit. b), stwierdzającego, że podmiot uprawniony do badania został wybrany zgodnie z przepisami prawa oraz że podmiot ten spełnia warunki do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badaniu,

f) własnoręcznie podpisanego oświadczenia osób wymienionych w lit. c), stwierdzającego, że osoby te spełniają warunki do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badaniu,

g) własnoręcznie podpisanego oświadczenia o odpowiedzialności osób wymienionych w lit. b) i lit. c), stwierdzającego, że:

– sprawozdania finansowe zamieszczone w prospekcie podlegały ich badaniu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i normami zawodowymi oraz że na podstawie przeprowadzonego badania wyraziły one opinie (opinię) o prawidłowości, rzetelności i jasności sprawozdania finansowego, których (której) pełna treść jest przedstawiona w dalszej części prospektu, ze wskazaniem rodzaju opinii, jaką uzyskały te sprawozdania,

– porównywalne dane finansowe, zamieszczone w prospekcie, zostały sporządzone w sposób zapewniający ich porównywalność przez zastosowanie jednolitych zasad (polityki) rachunkowości we wszystkich prezentowanych okresach, zgodnych z zasadami (polityką) rachunkowości stosowanymi przez emitenta za ostatni okres oraz przez ujęcie korekt błędów podstawowych w okresach, których one dotyczą, bez względu na okres, w którym zostały ujęte w księgach rachunkowych, oraz że uzgodnienie danych porównywalnych, zamieszczonych w prospekcie, do pozycji zbadanych sprawozdań finansowych rzetelnie odzwierciedla dokonane przekształcenie, zaś dane porównywalne zamieszczone w prospekcie wynikają ze zbadanych sprawozdań finansowych, po uwzględnieniu korekt doprowadzających do porównywalności z tytułu zmian zasad (polityki) rachunkowości i korekt błędów podstawowych,

– forma prezentacji sprawozdania finansowego oraz danych porównywalnych, zamieszczonych w prospekcie, i zakres ujawnionych w nich danych są zgodne z wymogami rozporządzenia.

§ 128.
W rozdziale „Dane o emisji" zamieszcza się informacje dotyczące certyfikatów inwestycyjnych wprowadzanych do publicznego obrotu, obejmujące:

1) szczegółowe określenie liczby oraz łącznej wartości emitowanych certyfikatów inwestycyjnych i szacunkowych łącznych kosztów emisji, z wyszczególnieniem wszelkich ograniczeń co do przenoszenia praw z oferowanych certyfikatów inwestycyjnych oraz zabezpieczeń lub świadczeń dodatkowych; w przypadku zagranicznych certyfikatów inwestycyjnych oraz certyfikatów inwestycyjnych funduszu inwestycyjnego mieszanego, prospekt może nie określać ich liczby – w takim przypadku należy wskazać maksymalną liczbę certyfikatów oraz sposób jej ustalenia,

2) łączne określenie kosztów, jakie zostały zaliczone do szacunkowych kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale przynajmniej na:

a) koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty,

b) koszty wynagrodzenia subemitentów, oddzielnie dla każdego z subemitentów,

c) koszty sporządzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztu doradztwa,

d) szacunkowy koszt promocji planowanej oferty

– wraz z metodami rozliczenia tych kosztów w księgach rachunkowych funduszu lub towarzystwa,

3) określenie podstawy emisji certyfikatów inwestycyjnych i ich wprowadzenia do publicznego obrotu, ze wskazaniem:

a) organu uprawnionego do podjęcia decyzji o emisji certyfikatów inwestycyjnych i ich wprowadzeniu do publicznego obrotu oraz jej podstawy prawnej,

b) daty i formy podjęcia decyzji o emisji, z przytoczeniem jej treści lub treści co najmniej tego fragmentu, który odnosi się do emisji,

4) wskazanie praw z oferowanych certyfikatów inwestycyjnych, w tym wskazanie, czy zgodnie ze statutem ma zastosowanie prawo pierwszeństwa do objęcia certyfikatów inwestycyjnych kolejnej emisji przez dotychczasowych posiadaczy certyfikatów inwestycyjnych,

5) wskazanie przewidzianych w statucie funduszu lub przepisach prawa obowiązków uzyskania przez nabywcę lub zbywcę certyfikatów inwestycyjnych odpowiednich zezwoleń lub obowiązku dokonania określonych zawiadomień,

6) informacje o zasadach opodatkowania dochodów związanych z posiadaniem i obrotem wprowadzanymi do publicznego obrotu certyfikatami inwestycyjnymi,

7) wskazanie stron umów o subemisję usługową lub inwestycyjną oraz istotnych postanowień tych umów, z przedstawieniem informacji według wzoru zawartego w załączniku nr 5 do rozporządzenia, w przypadku gdy fundusz zawarł takie umowy,

8) określenie zasad dystrybucji oferowanych certyfikatów inwestycyjnych, w tym co najmniej wskazanie:

a) kategorii osób, do których kierowana jest oferta,

b) terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji lub sprzedaży,

c) zasad, miejsc i terminów składania zapisów oraz terminu związania zapisem,

d) zasad, miejsc i terminów dokonywania wpłat oraz wnoszenia papierów wartościowych i udziałów w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością oraz skutków prawnych niedokonania wpłaty w oznaczonym terminie, wniesienia wpłaty niepełnej lub wniesienia papierów wartościowych i udziałów w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością, w ilości niewystarczającej,

e) terminów i szczegółowych zasad przydziału, w tym zasad przeliczania wartości wniesionych papierów wartościowych lub udziałów w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością na liczbę certyfikatów inwestycyjnych,

f) zasad oraz terminów rozliczenia wpłat i zwrotu nadpłaconych kwot oraz wniesionych papierów wartościowych i udziałów w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością,

g) sposobu, formy oraz terminu ogłoszenia o niedojściu emisji do skutku,

h) sposobu i terminu zwrotu wpłaconych kwot i wniesionych papierów wartościowych oraz udziałów w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością,

9) wskazanie rynku bądź rynków regulowanych, na które fundusz planuje wprowadzić certyfikaty inwestycyjne do wtórnego obrotu, ze wskazaniem planowanego terminu rozpoczęcia obrotu oraz decyzji dotyczących dopuszczenia tych certyfikatów inwestycyjnych do obrotu na danym rynku,

10) wskazanie sposobu i szczegółowych warunków wykupywania certyfikatów inwestycyjnych oraz ich umarzania.

§ 129.
W rozdziale „Dane o funduszu i jego działalności gospodarczej" zamieszcza się:

1) nazwę (firmę), formę prawną, kraj siedziby, siedzibę i adres funduszu, wraz z numerami telekomunikacyjnymi, identyfikatorem według właściwej klasyfikacji statystycznej oraz numerem według właściwej identyfikacji podatkowej,

2) wskazanie czasu trwania funduszu, jeżeli jest oznaczony,

3) wskazanie przepisów prawa, na podstawie których został utworzony fundusz,

4) wskazanie sądu, który wydał postanowienie o wpisie funduszu do właściwego rejestru,

5) datę i numer decyzji Komisji o udzieleniu zezwolenia na utworzenie funduszu,

6) informacje o otoczeniu, w jakim prowadzi działalność fundusz, wraz z określeniem jego pozycji na rynku,

7) opis polityki inwestycyjnej i zasad wyceny aktywów funduszu, w tym w szczególności:

a) celów inwestycyjnych funduszu wraz z omówieniem podstawowych zasad funkcjonowania i sposobu działania funduszu,

b) struktury portfela inwestycyjnego, ze wskazaniem podstawowych elementów jego konstrukcji, ze względu na sposób pozyskania inwestycji, oraz dane ekonomiczne dotyczące podstawowych jego części i ich wpływu na wartość aktywów netto funduszu inwestycyjnego,

c) sposobu podejmowania decyzji inwestycyjnych w funduszu, w tym opis kompetencji decyzyjnych i wzajemnych powiązań pomiędzy poszczególnymi szczeblami zarządzania,

d) podstawowych zasad organizacji zarządzania poszczególnymi częściami portfela inwestycyjnego,

e) stosowanych przez fundusz zasad wyceny inwestycji w poszczególnych częściach portfela inwestycyjnego oraz ich wpływ na wartość aktywów netto,

f) struktury portfela inwestycyjnego ze względu na płynność inwestycji,

g) zasad, kryteriów i strategii wyboru inwestycji w poszczególne lokaty,

h) wskazanie zasad dywersyfikacji portfela inwestycyjnego funduszu,

i) struktury branżowej dla portfela inwestycyjnego obejmującego akcje i udziały z określeniem branży najistotniejszych z punktu widzenia polityki inwestycyjnej funduszu, z podaniem podstawowych danych ekonomicznych dotyczących tej struktury,

j) struktury portfela inwestycyjnego obejmującego pozostałe lokaty,

k) działalności i polityki funduszu w zakresie dokonywanych lokat,

8) informację o utworzeniu rady lub zgromadzenia inwestorów oraz o ich kompetencjach, wynikających ze statutu funduszu lub ustawy o funduszach,

9) informacje o przypadkach, w których towarzystwo jest zobowiązane niezwłocznie zwrócić wpłaty do funduszu wraz z odsetkami od wpłat naliczonych przez depozytariusza,

10) informację na temat poprzednich emisji certyfikatów inwestycyjnych, ze wskazaniem:

a) liczby i łącznej wartości wyemitowanych certyfikatów inwestycyjnych,

b) rynku regulowanego, na którym prowadzony jest obrót certyfikatami inwestycyjnymi.

§ 130.
1. W rozdziale „Dane o towarzystwie, osobach zarządzających, osobach nadzorujących oraz znacznych akcjonariuszach" zamieszcza się:

1) firmę (nazwę), siedzibę, adres towarzystwa i adres głównej strony internetowej, wraz z numerami telekomunikacyjnymi, identyfikatorem według właściwej klasyfikacji statystycznej oraz numerem według właściwej identyfikacji podatkowej,

2) datę i numer decyzji Komisji o udzieleniu zezwolenia na utworzenie towarzystwa,

3) wskazanie sądu, który wydał postanowienie o wpisie towarzystwa do właściwego rejestru,

4) określenie rodzajów i wartości kapitałów (funduszy) własnych towarzystwa,

5) dane dotyczące utrzymania kapitałów własnych towarzystwa na poziomie wymaganym przepisami ustawy o funduszach, w okresie 3 lat poprzedzających datę złożenia prospektu do Komisji,

6) dane dotyczące osób zarządzających i osób nadzorujących działalność towarzystwa obejmujące:

a) imię, nazwisko, adres, wiek, stanowisko oraz termin upływu kadencji, na jaką zostali powołani,

b) posiadane wykształcenie, kwalifikacje i zajmowane wcześniej stanowiska, wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej,

c) wskazanie innej działalności wykonywanej poza przedsiębiorstwem funduszu, jeżeli jest w stosunku do niej konkurencyjna,

d) wskazanie, czy osoby te pełniły w przeszłości funkcje osób nadzorujących lub zarządzających w podmiotach, które w okresie kadencji tych osób znalazły się w stanie upadłości lub likwidacji,

7) dane o akcjonariuszach posiadających bezpośrednio lub pośrednio co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu towarzystwa lub akcji w jego kapitale akcyjnym, ze wskazaniem w szczególności:

a) nazwy (firmy) lub imienia i nazwiska oraz siedziby (miejsca zamieszkania) i adresu,

b) rodzaju i liczby posiadanych akcji oraz liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy z podziałem na posiadane bezpośrednio i pośrednio poprzez jednostki zależne,

c) prowadzonej działalności gospodarczej, powiązań umownych z funduszem, w tym również poprzez porozumienia z podmiotami powiązanymi, oraz innych cech dominacji,

8) informacje o nazwie i charakterystyce funduszy zarządzanych przez towarzystwo oraz krótkie informacje określające cel inwestycyjny każdego z tych funduszy,

9) informacje o osobach odpowiedzialnych za zarządzanie aktywami funduszu:

a) imię, nazwisko, adres, wiek i stanowisko,

b) posiadane wykształcenie, kwalifikacje, wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej,

c) wskazanie innej działalności wykonywanej poza przedsiębiorstwem funduszu, z oceną, czy jest w stosunku do niej konkurencyjna.

2. W przypadku zagranicznych certyfikatów inwestycyjnych oraz certyfikatów inwestycyjnych funduszu inwestycyjnego mieszanego, prospekt emisyjny może nie zawierać informacji, o których mowa w ust. 1 pkt 8 – w takim przypadku należy zamieścić ogólną charakterystykę funduszy zarządzanych przez towarzystwo lub spółkę zarządzającą.

§ 131.
W rozdziale „Dane o depozytariuszu i podmiotach obsługujących fundusz" zamieszcza się:

1) informacje o depozytariuszu obejmujące:

a) firmę (nazwę), siedzibę i adres depozytariusza,

b) firmę (nazwę) i siedzibę podmiotu dominującego wobec depozytariusza, ze wskazaniem cech tej dominacji,

c) wskazanie, czy depozytariusz jest spółką publiczną w rozumieniu ustawy,

d) wysokość kapitałów własnych depozytariusza,

e) zakres obowiązków depozytariusza wobec funduszu,

f) zakres obowiązków depozytariusza wobec uczestników funduszu,

g) uprawnienia depozytariusza w zakresie reprezentowania interesów uczestników wobec towarzystwa,

2) dane o podmiotach, które pośredniczą w wykupywaniu przez fundusz certyfikatów inwestycyjnych, obejmujące:

a) nazwę (firmę), siedzibę, adres i formę prawną,

b) zakres świadczonych usług,

c) podstawę prawną prowadzenia tej działalności,

d) wskazanie miejsca, gdzie można uzyskać informację o punktach przyjmujących zlecenia wykupu certyfikatów inwestycyjnych – w przypadku funduszu inwestycyjnego mieszanego,

3) dane o podmiotach świadczących na rzecz funduszu usługi doradztwa w zakresie obrotu papierami wartościowymi, obejmujące:

a) firmę (nazwę), siedzibę i adres podmiotu,

b) podstawę uprawnień do wykonywania czynności doradztwa w zakresie obrotu papierami wartościowymi,

c) zakres świadczonych usług na rzecz funduszu,

d) wskazanie imion i nazwisk doradców inwestycyjnych zatrudnionych w domu maklerskim do wykonywania czynności doradztwa w zakresie obrotu papierami wartościowymi oraz imion i nazwisk tych doradców, którzy wykonują czynności doradztwa w zakresie obrotu pakietem papierów wartościowych funduszu,

4) dane o podmiotach świadczących na rzecz funduszu usługi zarządzania pakietem papierów wartościowych, obejmujące:

a) firmę (nazwę), siedzibę i adres podmiotu,

b) podstawę uprawnień do wykonywania czynności zarządzania cudzym pakietem papierów wartościowych na zlecenie,

c) zakres świadczonych usług na rzecz funduszu,

d) wskazanie imion i nazwisk doradców inwestycyjnych zatrudnionych w domu maklerskim do wykonywania czynności zarządzania cudzym pakietem papierów wartościowych na zlecenie oraz imion i nazwisk tych doradców, którzy wykonują czynności zarządzania pakietem papierów wartościowych funduszu.

§ 132.
W rozdziale „Oceny i prognozy funduszu" zamieszcza się ocenę czynników i nietypowych zdarzeń mających wpływ na wyniki w przyszłości, z określeniem stopnia wpływu tych czynników lub nietypowych zdarzeń na osiągane wyniki.
§ 133.
1. W rozdziale „Sprawozdania finansowe" zamieszcza się:

1) sprawozdanie finansowe funduszu, zbadane zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi, sporządzone na dzień bilansowy poprzedzający datę złożenia prospektu do Komisji o nie więcej niż 9 miesięcy oraz porównywalne dane finansowe co najmniej za 2 lata obrotowe poprzedzające okres objęty tym sprawozdaniem, sporządzone na podstawie sprawozdań finansowych, zbadanych zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi,

2) opinię podmiotu uprawnionego do badania, że sprawozdanie finansowe, o którym mowa w pkt 1, jest prawidłowe, rzetelne i jasne oraz o tym, że wskazane tam porównywalne dane finansowe są sporządzone zgodnie z wymogami rozporządzenia,

3) opinie podmiotów uprawnionych do badania o prawidłowości, rzetelności i jasności sprawozdań finansowych funduszu, będących podstawą sporządzenia porównywalnych danych finansowych, o których mowa w pkt 1.

2. W przypadku gdy fundusz prowadzi działalność krócej niż przez okres, za który przedstawia się sprawozdanie finansowe i porównywalne dane finansowe, o których mowa w ust. 1, w rozdziale „Sprawozdania finansowe" zamieszcza się sprawozdanie finansowe i porównywalne dane finansowe za okres od dnia rejestracji funduszu przez właściwy sąd,

3. W przypadku emisji zagranicznych certyfikatów inwestycyjnych sprawozdania finansowe, o których mowa w ust. 1, powinny być sporządzone według MSR lub US GAAP, a w przypadku gdyby sporządzone byty według innych standardów rachunkowości, do prospektu należy dołączyć wskazanie i objaśnienie różnic w wartości ujawnionych danych, dotyczących co najmniej kapitału własnego (aktywów netto), wyniku finansowego netto i wartości aktywów netto na zagraniczny certyfikat inwestycyjny, oraz istotnych różnic dotyczących przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, pomiędzy tymi sprawozdaniami finansowymi a sprawozdaniami finansowymi, które zostałyby sporządzone według MSR lub US GAAP, przy czym badanie może być przeprowadzone zgodnie z ISA lub US GAAS.

§ 134.
1. Informacje, o których mowa w § 133, w odniesieniu do sprawozdania finansowego i porównywalnych danych finansowych, przedstawia się w następującej formie, zakresie i kolejności:

1) opinia podmiotu uprawnionego do badania o badanym sprawozdaniu finansowym, zawierająca następujące elementy:

a) tytuł opinii,

b) wskazanie adresatów opinii,

c) wskazanie sprawozdania finansowego za ostatni okres, porównywalnych danych finansowych oraz sprawozdań finansowych będących podstawą sporządzenia danych porównywalnych,

d) wskazanie, kto jest odpowiedzialny za sporządzenie sprawozdania finansowego i porównywalnych danych finansowych,

e) wskazanie, że forma prezentacji sprawozdania finansowego i porównywalnych danych finansowych, zamieszczonych w prospekcie, i zakres ujawnionych w nich danych są zgodne z wymogami rozporządzenia,

f) wskazanie, że ujawnione dane zostały sporządzone w sposób zapewniający ich porównywalność przez zastosowanie jednolitych zasad rachunkowości we wszystkich prezentowanych okresach, zgodnych z zasadami rachunkowości stosowanymi przez fundusz przy sporządzaniu sprawozdania finansowego za ostatni okres oraz przez ujęcie korekt błędów podstawowych w okresach, których one dotyczą, bez względu na okres, w którym zostały ujęte w księgach rachunkowych, oraz że uzgodnienie porównywalnych danych finansowych zamieszczonych w prospekcie do pozycji zbadanych sprawozdań finansowych rzetelnie odzwierciedla dokonane przekształcenie, zaś porównywalne dane finansowe zamieszczone w prospekcie wynikają ze zbadanych sprawozdań finansowych, po uwzględnieniu korekt doprowadzających do porównywalności z tytułu zmian zasad (polityki) rachunkowości i korekt błędów podstawowych,

g) wskazanie przepisów prawa i standardów rachunkowości, zgodnie z którymi zostało sporządzone sprawozdanie finansowe i porównywalne dane finansowe, zamieszczone w prospekcie,

h) wskazanie, że badanie sprawozdania finansowego zostało przeprowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz normami zawodowymi,

i) wyrażenie opinii o prawidłowości, rzetelności i jasności sprawozdania finansowego za ostatni okres, zamieszczonego w prospekcie,

j) wskazanie miejsca w prospekcie, w którym zamieszczone zostały opinie podmiotów uprawnionych do badania o sprawozdaniach finansowych, będących podstawą sporządzenia porównywalnych danych finansowych,

k) imiona, nazwiska, miejsca zamieszkania, adresy i podstawa uprawnień biegłych rewidentów sporządzających opinię oraz nazwa (firma), siedziba, adres i podstawa uprawnień podmiotu uprawnionego do badania, oraz imię, nazwisko, adres i podstawa uprawnień osoby działającej w imieniu tego podmiotu,

l) data i miejsce sporządzenia opinii oraz własnoręczne podpisy osób, o których mowa w lit. k),

2) określenie źródeł informacji stanowiących podstawę sporządzenia sprawozdania finansowego i porównywalnych danych finansowych, zamieszczonych w prospekcie, oraz opinii, o której mowa w pkt 1, wraz z przytoczeniem pełnych treści opinii podmiotów uprawnionych do badania, które dokonały badania sprawozdań finansowych, będących podstawą sporządzenia porównywalnych danych finansowych, ze wskazaniem imion, nazwisk i podstawy uprawnień biegłych rewidentów sporządzających opinie oraz nazw (firm), siedzib i podstawy uprawnień podmiotów uprawnionych do badania oraz imion, nazwisk i podstawy uprawnień osób działających w imieniu tych podmiotów,

3) wskazanie, zgodnie z załącznikiem nr 2 do rozporządzenia, kursów wymiany złotego, w okresach objętych sprawozdaniem finansowym i porównywalnymi danymi finansowymi, w stosunku do euro, ustalanych przez Narodowy Bank Polski, w szczególności:

– kursu obowiązującego na ostatni dzień każdego okresu,

– kursu średniego w każdym okresie, obliczonego jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie,

– najwyższego i najniższego kursu w każdym okresie,

4) wskazanie co najmniej podstawowych pozycji bilansu, rachunku wyniku z operacji oraz rachunku przepływu środków pieniężnych ze sprawozdania finansowego i porównywalnych danych finansowych, przeliczonych na euro, ze wskazaniem zasad przyjętych dla tego przeliczenia,

5) wstęp do sprawozdania finansowego i porównywalnych danych finansowych zawierający, przy uwzględnieniu specyfiki działalności funduszu, w szczególności:

a) nazwę (firmę) i siedzibę, podstawowy przedmiot działalności funduszu według PKD oraz wskazanie właściwego sądu rejestrowego i numeru rejestru, a w przypadku gdy certyfikaty inwestycyjne funduszu znajdują się w obrocie na rynku regulowanym, także wskazanie branży według klasyfikacji przyjętej przez dany rynek,

b) wskazanie czasu trwania funduszu, jeżeli jest ograniczony,

c) wskazanie okresów, za które prezentowane jest sprawozdanie finansowe i porównywalne dane finansowe,

d) wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez fundusz w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez niego działalności,

e) wskazanie, że sprawozdania finansowe podlegały przekształceniu w celu zapewnienia porównywalności danych, a zestawienie i objaśnienie różnic zostało zamieszczone w dodatkowej nocie objaśniającej załączonej do prospektu,

f) wskazanie, czy w przedstawionym sprawozdaniu finansowym lub porównywalnych danych finansowych dokonano korekt błędów podstawowych lub korekt wynikających z zastrzeżeń w opiniach podmiotów uprawnionych o sprawozdaniach finansowych za lata, za które sprawozdanie finansowe lub porównywalne dane finansowe zostały zamieszczone w prospekcie,

g) opis przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym nadrzędnych zasad rachunkowości, metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), ustalenia wyniku z operacji oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego,

6) sprawozdanie finansowe i porównywalne dane finansowe ujawniające informacje w zakresie wskazanym w załączniku nr 6/5 do rozporządzenia, o ile rozporządzenie nie stanowi inaczej, z pominięciem informacji dotyczących poszczególnych pozycji sprawozdania finansowego, które nie wystąpiły zarówno w okresie objętym sprawozdaniem finansowym, jak i porównywalnymi danymi finansowymi,

7) dane dotyczące okresu objętego ostatnim zbadanym sprawozdaniem finansowym przedstawione jako pierwsze przy opisie pozycji sprawozdania finansowego, a następnie kolejno porównywalne dane finansowe za poprzednie okresy,

8) zestawienie i objaśnienie różnic pomiędzy danymi ujawnionymi w sprawozdaniu finansowym i w porównywalnych danych finansowych zamieszczonych w prospekcie a uprzednio sporządzonymi i opublikowanymi sprawozdaniami finansowymi, w dodatkowej nocie objaśniającej,

9) w przypadku występowania niepewności co do możliwości kontynuowania działalności, opis tych niepewności oraz stwierdzenie, że taka niepewność występuje, oraz wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zawiera korekty z tym związane; informacja powinna zawierać również opis podejmowanych bądź planowanych przez jednostkę działań mających na celu eliminację niepewności, w dodatkowej nocie objaśniającej,

10) w przypadku gdy informacje inne, niż wskazane w załączniku nr 6/5 do rozporządzenia, mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej, wyniku funduszu i ich zmian – ujawnienie tych informacji odpowiednio we wstępie lub w notach objaśniających.

2. Informacje, o których mowa w § 133, mogą być przedstawione w formie załącznika do prospektu.

§ 135.
W rozdziale „Informacje dodatkowe" zamieszcza się inne, niż określone w § 125–134, dane, mające w ocenie funduszu znaczenie dla planowanej emisji.
§ 136.
W rozdziale „Załączniki" zamieszcza się:

1) statut funduszu, a w przypadku zagranicznych certyfikatów inwestycyjnych – statut, regulamin lub inny odpowiedni dokument określający sposób funkcjonowania funduszu,

2) statut towarzystwa funduszy inwestycyjnych będącego organem funduszu,

3) odpis z właściwego rejestru funduszu,

4) inne dokumenty mające znaczenie dla oceny funduszu i emisji,

5) definicje i objaśnienia skrótów.

§ 137.
1. W informacjach objętych wnioskiem o nie-publikowanie zamieszcza się:

1) informacje, których ujawnienie wymagane jest przepisami rozporządzenia i które zostały objęte tym wnioskiem,

2) informacje dotyczące obiegu informacji poufnych w funduszu i towarzystwie funduszy inwestycyjnych będącym jego organem, w tym:

a) opis zasad obiegu informacji oraz zasad zabezpieczenia informacji poufnych przed osobami nieuprawnionymi,

b) opis struktury i kompetencji kontroli wewnętrznej,

c) listę osób uprawnionych oraz mających dostęp do informacji poufnych,

d) informacje o ograniczeniach w zakresie nabywania i zbywania papierów wartościowych funduszu i podmiotów powiązanych, w odniesieniu do osób mających dostęp do informacji poufnych, jeżeli ograniczenia takie są przewidziane,

3) inne niż imię i nazwisko dane osobowe osób fizycznych wymienionych w treści prospektu emisyjnego,

4) informacje na temat toczących się lub zakończonych w ciągu ostatnich 5 lat postępowań cywilnych, karnych, administracyjnych i karno-skarbowych dotyczących:

a) osób zarządzających i osób nadzorujących działalność towarzystwa funduszy inwestycyjnych będącego organem funduszu,

b) osób odpowiedzialnych za zarządzanie aktywami funduszu,

c) osób fizycznych posiadających ponad 5% głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy towarzystwa funduszy inwestycyjnych będącego organem funduszu.

2. Fakt objęcia informacji, o których mowa w ust. 1, wnioskiem o niepublikowanie należy wskazać w tych miejscach prospektu składanego do Komisji, w których powinna zostać zamieszczona informacja objęta takim wnioskiem.

§ 138.
1. W przypadku nowej emisji dokonywanej przez fundusz, który wypełnia obowiązki informacyjne, o których mowa w art. 81 ust. 1 pkt 3 ustawy, a jego certyfikaty znajdują się w obrocie na rynku regulowanym, w prospekcie zamieszcza się:

1) informacje określone w § 124–128, § 129 pkt 1–5 i pkt 10,

2) opis zmian w polityce inwestycyjnej funduszu oraz zasadach wyceny, które nastąpiły od momentu dopuszczenia do publicznego obrotu certyfikatów tego funduszu po raz pierwszy, ze wskazaniem dat przekazania raportów bieżących dotyczących tych zmian oraz miejsc, w których raporty te są dostępne,

3) informacje określone w § 130 ust. 1 pkt 1–3 i pkt 8–9, § 131 pkt 1 lit. a)–c), pkt 2 oraz, z zastrzeżeniem ust. 2, w § 133–136.

2. W przypadku gdy emisja, o której mowa w ust. 1, dokonywana jest po upływie co najmniej 3 lat obrotowych od pierwszej emisji certyfikatów inwestycyjnych, wymogi, o których mowa w § 133–134, uważa się za spełnione przez zamieszczenie odpowiednio, z uwzględnieniem terminu, o którym mowa w § 133 ust. 1 pkt 1, ostatniego raportu rocznego zawierającego zbadane przez podmiot uprawniony do badania sprawozdanie finansowe i dane porównywalne, wraz z opinią i raportem podmiotu uprawnionego do badania, uzupełnionego o wszystkie informacje istotne dla oceny funduszu, które powstały po sporządzeniu tego raportu, o ile nie zostały one zawarte w informacjach, o których mowa w § 135.

§ 139.
Skrót prospektu obejmuje informacje, o których mowa w § 125 ust. 1 pkt 2–7, 11–12, 14, z uwzględnieniem § 125 ust. 2–6 oraz § 126.

Rozdział 9

Przepisy przejściowe i końcowe

§ 140.

W przypadku gdy na podstawie jednego prospektu wprowadzane są do publicznego obrotu różnego rodzaju papiery wartościowe, przepisy § 8–106 stosuje się odpowiednio.
§ 141.
1. Do prospektów złożonych do Komisji przed dniem wejścia w życie rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Przepisy rozporządzenia stosuje się do prospektów złożonych do Komisji przed dniem jego wejścia w życie, jeżeli emitent lub wprowadzający złożył do Komisji oświadczenie o sporządzeniu prospektu zgodnie z przepisami tego rozporządzenia.

§ 142.
Traci moc rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych warunków, jakim powinien odpowiadać prospekt emisyjny, skrót prospektu emisyjnego oraz memorandum informacyjne i skrót memorandum informacyjnego (Dz. U. Nr 163, poz. 1162).
§ 143.
[1] Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: J. Buzek

Załącznik 1. [CENA EMISYJNA (SPRZEDAŻY) l WARTOŚĆ EMISJI (SPRZEDAŻY)]

Załączniki do rozporządzenia Rady Ministrów
 z dnia 16 października 2001 r. (poz. 1568)

Załącznik nr 1

CENA EMISYJNA (SPRZEDAŻY) l WARTOŚĆ EMISJI (SPRZEDAŻY)

 

 

Cena emisyjna

Prowizja subemitentów i inne koszty

Rzeczywiste wpływy emitenta lub wprowadzającego

Na jednostkę

 

 

 

Razem

 

 

 

 

Załącznik 2. [KURSY WYMIANY]

Załącznik nr 2

KURSY WYMIANY

 

 

Średni kurs w okresie*

Minimalny kurs w okresie

Maksymalny kurs w okresie

Kurs na ostatni dzień okresu

Rb**

 

 

 

 

Rb–1

 

 

 

 

Rb–2

 

 

 

 

Rb–3

 

 

 

 

Rb–4

 

 

 

 

Rb–5

 

 

 

 

 

* Średnia kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie.

** Okres bieżącego roku obrotowego, za który zostało sporządzone ostatnie sprawozdanie finansowe zbadane przez podmiot uprawniony, zamieszczone w prospekcie.

Załącznik 3. [PAPIERY WARTOŚCIOWE OFEROWANE W PUBLICZNYM OBROCIE]

Załącznik nr 3

PAPIERY WARTOŚCIOWE OFEROWANE W PUBLICZNYM OBROCIE

 

Papiery wartościowe wg rodzajów

Liczba

Wartość nominalna

Cena emisyjna

Nadwyżka ceny emisyjnej nad wartością nominalną

Szacunkowe prowizje i koszty emisji

Wpływy emitenta

1

2

3

4

5

6

7 = (2 x 4)–6

Na jednostkę

Razem

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik 4. [STOPIEŃ OBNIŻENIA WARTOŚCI KSIĘGOWEJ NETTO NA JEDNĄ AKCJĘ]

Załącznik nr 4

STOPIEŃ OBNIŻENIA WARTOŚCI KSIĘGOWEJ NETTO NA JEDNĄ AKCJĘ

 

Cena emisyjna 1 akcji

...........................

 

xxx

Wartość księgowa netto na 1 akcję przed emisją

...........................

xxx

 

Wzrost wartości księgowej na 1 akcję w wyniku emisji

...........................

xxx

 

Wartość księgowa netto na 1 akcję po emisji (pro forma)

...........................

 

xxx

Obniżenie wartości księgowej netto na 1 nabywaną akcję

...........................

 

xxx

 

 

Nabyte akcje

Łączny wkład pieniężny do kapitału spółki

Średnia cena zapłacona za 1 akcję

 

ilość

procent

wartość

procent

Dotychczasowi akcjonariusze

 

 

 

 

 

Nowi nabywcy

 

 

 

 

 

Razem

 

 

 

 

 

 

Załącznik 5. [WARUNKI UMOWY SUBEMISYJNEJ]

Załącznik nr 5

WARUNKI UMOWY SUBEMISYJNEJ

 

Sub-emitent dekla­rujący objęcie papie­rów warto
ścio­wych
w ramach umowy

Adres (siedzi-ba)

Wyso-kość kapitału własne-go sub-emi-tenta

Liczba papie-rów warto-ścio-wych, któ­rych­doty-czy umowa

War-tość papie-rów warto-ścio-wych, których dotyczy umowa(wg ceny emisyj-nej)

Wysokość opłaty stałej dla subemi­tenta

Wysokość prowizji dla subemitenta w przypadku objęcia papierów warto­ściowych w ramach umowy

Faktyczny koszt nabycia jednego papieru warto­ściowego przez subemitenta

wartość

procent

wartość

procent

1

2

3

4

5

6

7= (6/5)* 100

8

9= (8/5)* 100

10 = (5–6–8)/4

 

Załącznik 61.

Załącznik nr 6/1

Zakres informacji wykazywanych w sprawozdaniach finansowych i porównywalnych danych finansowych oraz skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych i porównywalnych skonsolidowanych danych finansowych, o których mowa w rozporządzeniu, dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej

WSTĘP DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO / WSTĘP DO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO,

o którym mowa w rozporządzeniu

BILANS /SKONSOLIDOWANY BILANS

Aktywa

I. Majątek trwały

1. Wartości niematerialne i prawne

2. Wartość firmy z konsolidacji*)

3. Rzeczowy majątek trwały

4. Finansowy majątek trwały

akcje i udziały w jednostkach objętych konsolidacją metodą praw własności*)

5. Należności długoterminowe

II. Majątek obrotowy

1. Zapasy

2. Należności krótkoterminowe

3. Akcje (udziały) własne do zbycia

4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu

5. Środki pieniężne

III. Rozliczenia międzyokresowe

1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego

2. Pozostałe rozliczenia miedzyokresowe

Aktywa razem

Pasywa

I. Kapitał własny1)

1. Kapitał zakładowy

2. Należne wpłaty na poczet kapitału zakładowego (wielkość ujemna)

3. Kapitał zapasowy

4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny

5. Pozostałe kapitały rezerwowe

6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych

7. Różnice kursowe z konsolidacji*)

8. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych

9. Zysk (strata) netto

//. Rezerwa kapitałowa z konsolidacji*)

III. Kapitał własny akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych)*

IV. Rezerwy

1. Rezerwy na podatek dochodowy

2. Pozostałe rezerwy

V. Zobowiązania

1. Zobowiązania długoterminowe

2. Zobowiązania krótkoterminowe

VI. Rozliczenia miedzyokresowe i przychody przyszłych okresów

Pasywa razem

Wartość księgowa

Liczba akcji

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)

Przewidywana liczba akcji

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję2) (w zł)

1) Jeżeli emitent nie jest spółką akcyjną, to wykazuje kapitał własny zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, statutem lub umową o jego utworzeniu

2) Wskaźnik obliczony z uwzględnieniem liczby potencjalnych akcji zwykłych zastosowanych przy wyliczeniu rozwodnionego zysku (straty) na jedną akcję zwykłą

*) Pozycja wykazywana wyłącznie w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym

Zobowiązania pozabilansowe

Zobowiązania pozabilansowe

a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym:

– na rzecz jednostek zależnych

– na rzecz jednostek stowarzyszonych

– na rzecz jednostki dominującej

– na rzecz innych jednostek

b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu)

...

Zobowiązania pozabilansowe, razem

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT l SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

(wariant kalkulacyjny)

I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

1. Przychody netto ze sprzedaży produktów

2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów

II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów

1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów

2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów

III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I–II)

IV. Koszty sprzedaży

V. Koszty ogólnego zarządu

VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III–IV–V)

VII. Pozostałe przychody operacyjne

VIII. Pozostałe koszty operacyjne

IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII–VIII)

X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach

XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego

XII. Pozostałe przychody finansowe

XIII. Koszty finansowe

XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII–XIII)

XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. – XV.2.)

1. Zyski nadzwyczajne

2. Straty nadzwyczajne

XVI. Odpis wartości firmy z konsolidacji*)

XVII. Odpis rezerwy kapitałowej z konsolidacji*)

XVIII. Zysk (strata) brutto

XIX. Podatek dochodowy

XX. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)

XXI. Udział w zyskach (stratach) jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności*)

XXII. (Zysk) strata akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych*)

XXIII. Zysk (strata) netto

Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy)

Średnia ważona liczba akcji zwykłych

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)3)

Średnia ważona przewidywana liczba akcji zwykłych

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą4) (w zł)

3, 4) Wskaźniki wyliczone zgodnie z MSR

*)Pozycja wykazywana wyłącznie w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM / ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM

ZMIANY W KAPITALE WŁASNYM / SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM

I. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO)

a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

b) korekty błędów podstawowych

I.a. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych

l. Stan kapitału zakładowego na początek okresu

1. 1. Zmiany stanu kapitału zakładowego

a) zwiększenie (z tytułu)

– emisji akcji

...

b) zmniejszenie (z tytułu)

– umorzenia

...

1. 2. Stan kapitału zakładowego na koniec okresu

2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału zakładowego na początek okresu

2. 1. Zmiana stanu należnych wpłat na poczet kapitału zakładowego

a) zwiększenie

b) zmniejszenie

2. 2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału zakładowego na koniec okresu

3. Stan kapitału zapasowego na początek okresu

3. 1. Zmiany stanu kapitału zapasowego

a) zwiększenie (z tytułu)

– emisji akcji powyżej wartości nominalnej

– z podziału zysku (ustawowo)

– z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)

b) zmniejszenie (z tytułu)

– pokrycia straty

3. 2. Stan kapitału zapasowego na koniec okresu

4. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na początek okresu

4. 1. Zmiany stanu kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny

a) zwiększenie (z tytułu)

...

b) zmniejszenie (z tytułu)

– sprzedaży i likwidacji środków trwałych

...

4. 2. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na koniec okresu

5. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na początek okresu

5. 1. Zmiany stanu pozostałych kapitałów rezerwowych

a) zwiększenie (z tytułu)

...

b) zmniejszenie (z tytułu)

...

5. 2. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na koniec okresu

6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych

7. Różnice kursowe z konsolidacji *)

8. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu

8. 1. Stan niepodzielnego zysku z lat ubiegłych na początek okresu

a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

b) korekty błędów podstawowych

8. 2. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych

a) zwiększenie (z tytułu)

– podziału zysku

...

b) zmniejszenie (z tytułu)

...

8. 3. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na koniec okresu

8. 4. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu

a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

b) korekty błędów podstawowych

8. 5. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych

a) zwiększenie (z tytułu)

– przeniesienia straty do pokrycia

...

b) zmniejszenie (z tytułu)

...

8. 6. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec okresu

8. 7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec okresu

9. Wynik netto

a) zysk netto

b) strata netto

II. Stan kapitału własnego na koniec okresu (BZ)

*) Pozycja wykazywana wyłącznie w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym

RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH / SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

Rachunek przepływu środków pieniężnych może być sporządzony metodą bezpośrednią lub pośrednią, zależnie od wyboru dokonanego przez emitenta.

(metoda bezpośrednia)

A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I–II)

I. Wpływy z działalności operacyjnej

1. Wpływy ze sprzedaży:

a) produktów

b) towarów

c) materiałów

2. Pozostałe wpływy

II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej

1. Nabycie:

a) towarów

b) materiałów

2. Zużycie energii

3. Nabycie usług obcych

4. Podatki i opłaty

5. Wynagrodzenia

6. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia

7. Zapłata podatku dochodowego

8. Pozostałe wydatki

B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)

I. Wpływy z działalności inwestycyjnej

1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych

2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego

3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym:

– w jednostkach zależnych

– w jednostkach stowarzyszonych

– w jednostce dominującej

4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu

5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych

6. Otrzymane dywidendy

7. Otrzymane odsetki

8. Pozostałe wpływy

II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej

1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych

2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego

3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym:

– w jednostkach zależnych

– w jednostkach stowarzyszonych

– w jednostce dominującej

4. Nabycie akcji (udziałów) własnych

5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu

6. Udzielone pożyczki długoterminowe

7. Dywidendy wypłacone akcjonariuszom (udziałowcom) mniejszościowym*)

8. Pozostałe wydatki

C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)

I. Wpływy z działalności finansowej

1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek

2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych

3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek

4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych

5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych

6. Dopłaty do kapitału

7. Pozostałe wpływy

II. Wydatki z tytułu działalności finansowej

1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek

2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych

3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek

4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych

5. Koszty emisji akcji własnych

6. Nabycie akcji (udziałów) własnych celem umorzenia

7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli

8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących

9. Wydatki na cele społecznie użyteczne

10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego

11. Zapłacone odsetki

12. Pozostałe wydatki

D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C)

E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych

– w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych

F. Środki pieniężne na początek okresu

G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D)

– w tym o ograniczonej możliwości dysponowania

*) Pozycja wykazywana wyłącznie w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym

(metoda pośrednia)

A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I +/-II)

I. Zysk (strata) netto

II. Korekty razem

1. Zysk (strata) akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych*)

2. Udział w (zyskach) stratach jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności*)

3. Amortyzacja (w tym odpisy wartości firmy z konsolidacji lub rezerwy kapitałowej z konsolidacji*))

4. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych

5. Odsetki i dywidendy

6. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej

7. Zmiana stanu pozostałych rezerw

8. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat)

9. Podatek dochodowy zapłacony

10. Zmiana stanu zapasów

11. Zmiana stanu należności

12. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)

13. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych

14. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów

15. Pozostałe korekty

B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)

I. Wpływy z działalności inwestycyjnej

1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych

2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego

3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym:

– w jednostkach zależnych

– w jednostkach stowarzyszonych

– w jednostce dominującej

4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu

5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych

6. Otrzymane dywidendy

7. Otrzymane odsetki

8 . Pozostałe wpływy

II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej

1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych

2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego

3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym:

– w jednostkach zależnych

– w jednostkach stowarzyszonych

– w jednostce dominującej

4. Nabycie akcji (udziałów) własnych

5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu

6. Udzielone pożyczki długoterminowe

7. Dywidendy wypłacone akcjonariuszom (udziałowcom) mniejszościowym*)

8. Pozostałe wydatki

C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)

I. Wpływy z działalności finansowej

1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek

2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych

3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek

4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych

5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych

6. Dopłaty do kapitału

7. Pozostałe wpływy

II. Wydatki z tytułu działalności finansowej

1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek

2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych

3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek

4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych

5. Koszty emisji akcji własnych

6. Nabycie akcji (udziałów) własnych celem umorzenia

7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli

8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących

9. Wydatki na cele społecznie użyteczne

10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego

11. Zapłacone odsetki

12. Pozostałe wydatki

D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C)

E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych

– w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych

F. Środki pieniężne na początek okresu

G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D)

– w tym o ograniczonej możliwości dysponowania

*) Pozycja wykazywana wyłącznie w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym

NOTY OBJAŚNIAJĄCE

Noty objaśniające do bilansu / skonsolidowanego bilansu

Przy odpowiednich pozycjach aktywów należy przedstawić informacje o obciążeniach majątku o charakterze prawnorzeczowym i obligacyjnym.

Nota 1 – do poz. I. 1. aktywów

1. 1. Wartości niematerialne i prawne

a) rozliczane w czasie koszty organizacji poniesione przy założeniu lub późniejszym rozszerzeniu spółki akcyjnej

b) koszty prac rozwojowych

c) nabyta wartość firmy

d) nabyte koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym:

– oprogramowanie komputerowe

e) nabyte prawa wieczystego użytkowania gruntów

f) pozostałe wartości niematerialne i prawne

g) zaliczki na poczet wartości niematerialnych i prawnych

Wartości niematerialne i prawne, razem

1. 2. Tabela ruchu wartości niematerialnych i prawnych (wg grup rodzajowych)

a) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na początek okresu

b) zwiększenia (z tytułu)

...

c) zmniejszenia (z tytułu)

...

d) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu

e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu

f) amortyzacja za okres (z tytułu)

...

g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu

h) nieplanowe odpisy

i) wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu

Należy podać wysokość i wyjaśnić przyczyny nieplanowych odpisów amortyzacyjnych (umorzeniowych)

Nota 2 – do poz. I. 2 aktywów *)

2. 1 Wartość firmy z konsolidacji

a) wartość firmy z konsolidacji – jednostki zależne

b) wartość firmy z konsolidacji – jednostki stowarzyszone

Wartość firmy z konsolidacji, razem

2 .2 Zmiana stanu wartości firmy z konsolidacji – jednostki zależne

a) wartość brutto na początek okresu

b) zwiększenia (z tytułu)

...

c) zmniejszenia (z tytułu)

...

d) wartość brutto na koniec okresu

e) odpis wartości firmy z konsolidacji na początek okresu

f) odpis wartości firmy z konsolidacji za okres (z tytułu)

...

g) odpis wartości firmy z konsolidacji na koniec okresu

h) wartość netto na koniec okresu

2. 3 Zmiana stanu wartości firmy z konsolidacji – jednostki stowarzyszone

a) wartość brutto na początek okresu

b) zwiększenia (z tytułu)

...

c) zmniejszenia (z tytułu)

...

d) wartość brutto na koniec okresu

e) odpis wartości firmy z konsolidacji na początek okresu

f) odpis wartości firmy z konsolidacji za okres (z tytułu)

...

g) odpis wartości firmy z konsolidacji na koniec okresu

h) wartość netto na koniec okresu

Należy podać wartość firmy z konsolidacji dla każdej jednostki objętej konsolidacją osobno, ze wskazaniem sposobu jej ustalenia oraz wysokości dotychczas dokonanych odpisów

Nota 3 – do poz. I. 3. aktywów

3. 1. Rzeczowy majątek trwały

a) środki trwałe, w tym:

– grunty własne

– budynki i budowle

– urządzenia techniczne i maszyny

– środki transportu

– pozostałe środki trwałe

b) inwestycje rozpoczęte

c) zaliczki na poczet inwestycji

Rzeczowy majątek trwały, razem

3. 2. Tabela ruchu środków trwałych (wg grup rodzajowych)

a) wartość brutto środków trwałych na początek okresu

b) zwiększenia (z tytułu)

...

c) zmniejszenia (z tytułu)

...

d) wartość brutto środków trwałych na koniec okresu

e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu

f) amortyzacja za okres (z tytułu)

...

g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu

h) nieplanowe odpisy

i) wartość netto środków trwałych na koniec okresu

Należy podać wysokość i wyjaśnić przyczyny nieplanowych odpisów amortyzacyjnych (umorzeniowych)

3. 3. Środki trwałe bilansowe (struktura własnościowa)

a) własne

b) używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym:

...

Środki trwałe bilansowe, razem

3. 4. Środki trwałe pozabilansowe

używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym:

– wartość gruntów użytkowanych wieczyście

...

Środki trwałe pozabilansowe, razem

Nota 4 – do poz. I. 4. aktywów

4.1. Finansowy majątek trwały

a) akcje i udziały, w tym:

– w jednostkach zależnych

– w jednostkach stowarzyszonych

– w jednostce dominującej

b) udzielone pożyczki długoterminowe, w tym:

– jednostkom zależnym

– jednostkom stowarzyszonym

– jednostce dominującej

c) pozostałe papiery wartościowe, w tym:

– jednostek zależnych

– jednostek stowarzyszonych

– jednostki dominującej

d) inne prawa majątkowe (wg rodzaju)

...

e) pozostałe składniki finansowego majątku trwałego

Finansowy majątek trwały, razem

4.2 Finansowy majątek trwały*)

a) akcje (udziały) własne

b) akcje i udziały w jednostkach objętych konsolidacją metodą praw własności:

– w jednostkach zależnych

– w jednostkach stowarzyszonych

c) pozostałe akcje i udziały, w tym:

– w jednostkach zależnych nieobjętych konsolidacją

– w jednostkach stowarzyszonych nieobjętych konsolidacją

d) udzielone pożyczki długoterminowe, w tym:

– jednostkom zależnym, nieobjętym konsolidacją

– jednostkom stowarzyszonym

e) pozostałe papiery wartościowe, w tym:

– jednostek zależnych nieobjętych konsolidacją

– jednostek stowarzyszonych

f) inne prawa majątkowe (wg rodzaju)

...

g) pozostałe składniki finansowego majątku trwałego

Finansowy majątek trwały, razem

4.3. Zmiana stanu finansowego majątku trwałego (z podziałem wg grup finansowego majątku trwałego)

a) stan na początek okresu

...

b) zwiększenia (z tytułu)

...

c) zmniejszenia (z tytułu)

...

d) stan na koniec okresu

...

Finansowy majątek trwały, razem

4.4. Akcje / udziały w jednostkach zależnych i stowarzyszonych (lokaty)

a) nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej

b) siedziba

c) przedmiot przedsiębiorstwa

d) charakter powiązania (jednostka zależna, jednostka stowarzyszona, z wyszczególnieniem powiązań bezpośrednich i pośrednich)

e) zastosowana metoda konsolidacji bądź wskazanie, że jednostka nie podlega konsolidacji

f) data objęcia kontroli / data, od której wywierany jest znaczny wpływ

g) wartość akcji / udziałów według ceny nabycia

h) odpisy aktualizujące wartość (razem)

i) wartość bilansowa akcji / udziałów

j) procent posiadanego kapitału zakładowego

k) udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu

l) wskazanie, innej niż określona pod lit. j) lub k), podstawy dominacji

m) kapitał własny jednostki, w tym:

– kapitał zakładowy

– należne wpłaty na poczet kapitału (wielkość ujemna)

– kapitał zapasowy

– pozostały kapitał własny, w tym:

– niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych

– zysk (strata) netto

n) zobowiązania jednostki, w tym:

– długoterminowe

o) należności jednostki, w tym:

– długoterminowe

p) aktywa jednostki, razem

r) przychody ze sprzedaży

s) nieopłacona przez emitenta wartość akcji / udziałów w jednostce

t) otrzymane lub należne dywidendy od jednostki za ostatni rok obrotowy

4.5. Akcje / udziały w pozostałych jednostkach (lokaty)5)

a) nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej

b) siedziba

c) przedmiot przedsiębiorstwa

d) wartość bilansowa akcji / udziałów

e) procent posiadanego kapitału zakładowego

f) udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu

g) nieopłacona przez emitenta wartość akcji (udziałów)

h) otrzymane lub należne dywidendy za ostatni rok obrotowy

5) Akcje i udziały zapewniające mniej niż 5% kapitału i ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu jednostki można wykazać łącznie w pozycji „ inne ", o ile nie są one istotne ze względu na wartość (rynkową) lub politykę inwestycyjną emitenta

4.6. Udzielone pożyczki długoterminowe (struktura walutowa)

a) w walucie polskiej

b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)

...

Udzielone pożyczki długoterminowe, razem

4.7. Długoterminowe papiery wartościowe, udziały i inne prawa majątkowe (struktura walutowa)

a) w walucie polskiej

b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)

...

Długoterminowe papiery wartościowe oraz udziały i inne prawa majątkowe, razem

4.8. Długoterminowe papiery wartościowe, udziały i inne prawa majątkowe (wg zbywalności)

A. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach (wartość bilansowa)

a) akcje (wartość bilansowa):

– korekty aktualizujące wartość (saldo)

– wartość według cen nabycia

b) obligacje (wartość bilansowa):

– korekty aktualizujące wartość (saldo)

– wartość według cen nabycia

c) inne – wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):

– korekty aktualizujące wartość (saldo)

– wartość według cen nabycia

...

B. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na rynkach pozagiełdowych (wartość bilansowa)

a) akcje (wartość bilansowa):

– korekty aktualizujące wartość (saldo)

– wartość według cen nabycia

b) obligacje (wartość bilansowa):

– korekty aktualizujące wartość (saldo)

– wartość według cen nabycia

c) inne – wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):

– korekty aktualizujące wartość (saldo)

– wartość według cen nabycia

...

C. Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na rynkach regulowanych (wartość bilansowa)

a) akcje (wartość bilansowa):

– korekty aktualizujące wartość (saldo)

– wartość według cen nabycia

b) obligacje (wartość bilansowa):

– korekty aktualizujące wartość (saldo)

– wartość według cen nabycia

c) inne – wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):

– korekty aktualizujące wartość (saldo)

– wartość według cen nabycia

...

D. Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa)

a) akcje i udziały (wartość bilansowa):

– korekty aktualizujące wartość (saldo)

– wartość według cen nabycia

b) obligacje (wartość bilansowa):

– korekty aktualizujące wartość (saldo)

– wartość według cen nabycia

c) inne – wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):

– korekty aktualizujące wartość (saldo)

– wartość według cen nabycia

...

Wartość według cen nabycia, razem

Korekty aktualizujące wartość (saldo), razem

Wartość bilansowa, razem

4.9. Inne składniki finansowego majątku trwałego (struktura walutowa)

a) w walucie polskiej

b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)

...

Inne składniki finansowego majątku trwałego, razem

Nota 5 – do poz. I.5. aktywów

5.1. Należności długoterminowe

a) należności długoterminowe z tytułu dostaw, robót i usług, w tym:

– od jednostek zależnych

– od jednostek stowarzyszonych

– od jednostki dominującej

b) pozostałe należności długoterminowe, w tym:

– od jednostek zależnych

– od jednostek stowarzyszonych

– od jednostki dominującej

Należności długoterminowe netto

c) rezerwy na należności (wielkość dodatnia)

Należności długoterminowe brutto

5.2. Zmiana stanu należności długoterminowych

a) stan na początek okresu

b) zwiększenia (z tytułu)

...

c) zmniejszenia (z tytułu)

...

Stan należności długoterminowych na koniec okresu

5.3. Zmiana stanu rezerw na należności długoterminowe

a) stan na początek okresu

b) zwiększenia (z tytułu)

...

c) wykorzystanie (z tytułu)

...

d) rozwiązanie z (tytułu)

...

Stan rezerw na należności długoterminowe na koniec okresu

5.4. Należności długoterminowe (struktura walutowa)

a) w walucie polskiej

b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)

Należności długoterminowe, razem

Nota 6 – do poz. II. 1. aktywów

Zapasy

a) materiały

b) półprodukty i produkty w toku

c) produkty gotowe

d) towary

e) zaliczki na poczet dostaw

Zapasy, razem

Nota 7 – do poz. II. 2. i I. 5. aktywów

7.1. Należności krótkoterminowe

a) należności z tytułu dostaw, robót i usług, w tym:

– od jednostek zależnych

– od jednostek stowarzyszonych

– od jednostki dominującej

b) pozostałe należności od jednostek zależnych

c) pozostałe należności od jednostek stowarzyszonych

d) pozostałe należności od jednostki dominującej

e) należności z tytułu podatków, dotacji i ubezpieczeń społecznych

f) należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach

g) pozostałe należności

h) należności dochodzone na drodze sądowej, nieobjęte rezerwą

Należności krótkoterminowe netto

i) rezerwy na należności (wielkość dodatnia)

Należności krótkoterminowe brutto

7.2. Zmiana stanu rezerw na należności krótkoterminowe

a) stan na początek okresu

b) zwiększenia (z tytułu)

...

c) wykorzystanie (z tytułu)

...

d) rozwiązanie z (tytułu)

...

Stan rezerw na należności krótkoterminowe na koniec okresu

7.3. Należności krótkoterminowe brutto (struktura walutowa)

a) w walucie polskiej

b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)

Należności krótkoterminowe, razem

7.4. Należności z tytułu dostaw, robót i usług (brutto) – o pozostałym od dnia bilansowego okresie spłaty:

a) do 1 miesiąca

b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy

c) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy

d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku

e) powyżej 1 roku

f) należności przeterminowane

Należności z tytułu dostaw, robót i usług, razem (brutto)

g) rezerwa na należności z tytułu dostaw robót i usług (wielkość ujemna)

Należności z tytułu dostaw, robót i usług, razem (netto)

W odniesieniu do należności z tytułu dostaw, robót i usług należy wskazać, które przedziały czasowe spłacania należności związane są z normalnym tokiem sprzedaży przez emitenta.

7.4.1. Należności z tytułu dostaw, robót i usług, przeterminowane (brutto) – z podziałem na należności niespłacone w okresie:

a) do 1 miesiąca

b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy

c) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy

d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku

e) powyżej 1 roku

Należności z tytułu dostaw, robót i usług, przeterminowane, razem (brutto)

f) rezerwa na należności z tytułu dostaw robót i usług, przeterminowane (wielkość ujemna)

Należności z tytułu dostaw, robót i usług, przeterminowane, razem (netto)

W odniesieniu do łącznej wartości należności (długo– i krótkoterminowych) należy podać kwoty należności spornych oraz należności przeterminowanych (z podziałem wg tytułów), w tym nieobjętych rezerwami i niewykazanych jako „Należności dochodzone na drodze sądowej”

Nota 8 – do poz. II.3. aktywów

8.1. Akcje (udziały) własne do zbycia

a) liczba

b) wartość wg ceny nabycia

c) wartość bilansowa

d) cel nabycia

e) przeznaczenie

8.2. Akcje (udziały) emitenta będące własnością jednostek zależnych

a) nazwa (firma) jednostki, siedziba

b) liczba

c) wartość wg ceny nabycia

d) wartość bilansowa

Nota 9 – do poz. II. 4. aktywów

9.1. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu, udziały i inne prawa majątkowe

a) udziały i akcje, w tym:

– w jednostkach zależnych

– w jednostkach stowarzyszonych

– w jednostce dominującej

b) pozostałe papiery wartościowe, w tym:

– jednostek zależnych

– jednostek stowarzyszonych

– jednostki dominującej

c) inne prawa majątkowe (wg rodzaju)

...

Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu oraz udziały i inne prawa majątkowe, razem

9.2. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu, udziały i inne prawa majątkowe (struktura walutowa)

a) w walucie polskiej

b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)

Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu oraz udziały i inne prawa majątkowe, razem

9.3. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu, udziały i inne prawa majątkowe (wg zbywalności)

A. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach (wartość bilansowa)

a) akcje (wartość bilansowa):

– wartość rynkowa

– wartość według cen nabycia

b) obligacje (wartość bilansowa):

– wartość rynkowa

– wartość według cen nabycia

c) inne – wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):

– wartość rynkowa

– wartość według cen nabycia

...

B. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na rynkach pozagiełdowych (wartość bilansowa)

a) akcje (wartość bilansowa):

– wartość rynkowa

– wartość według cen nabycia

b) obligacje (wartość bilansowa):

– wartość rynkowa

– wartość według cen nabycia

c) inne – wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):

– wartość rynkowa

– wartość według cen nabycia

...

C. Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na rynkach regulowanych (wartość bilansowa)

a) akcje (wartość bilansowa):

– wartość rynkowa

– wartość według cen nabycia

b) obligacje (wartość bilansowa):

– wartość rynkowa

– wartość według cen nabycia

c) inne – wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):

– wartość rynkowa

– wartość według cen nabycia

...

D. Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa)

a) akcje i udziały (wartość bilansowa):

– oszacowana wartość rynkowa

– wartość według cen nabycia

b) obligacje (wartość bilansowa):

– oszacowana wartość rynkowa

– wartość według cen nabycia

c) inne – wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):

– oszacowana wartość rynkowa

– wartość według cen nabycia

...

Wartość według cen nabycia, razem

Korekty aktualizujące wartość (saldo), razem

Wartość rynkowa / oszacowana wartość rynkowa, razem

Wartość bilansowa, razem

Nota 10 – do poz. II. 5. aktywów

10.1. Środki pieniężne

a) środki pieniężne w kasie

b) środki pieniężne na rachunkach bankowych

c) inne środki pieniężne

Środki pieniężne, razem

10.2. Środki pieniężne (struktura walutowa)

a) w walucie polskiej

b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)

Środki pieniężne, razem

Nota 11 – do poz. III aktywów

11.1. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych z tytułu odroczonego podatku dochodowego

1. Stan rozliczeń międzyokresowych z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu

a) zwiększenia (z tytułu)

...

b) zmniejszenia (z tytułu)

...

Stan rozliczeń międzyokresowych z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu

11.2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe

a) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:

...

b) inne rozliczenia międzyokresowe, w tym:

...

Rozliczenia międzyokresowe, razem

Nota 12 – do poz. I. 1. pasywów

12.1. Kapitał zakładowy (struktura)6)

a) wartość nominalna jednej akcji

b) seria / emisja

c) rodzaj akcji

d) rodzaj uprzywilejowania akcji

e) liczba akcji

f) wartość serii / emisji wg wartości nominalnej

g) sposób pokrycia kapitału

h) data rejestracji

i) prawo do dywidendy (od daty)

j) liczba akcji, razem

Kapitał zakładowy, razem

Ponadto należy przedstawić informacje o wszelkich zmianach w kapitale zakładowym w okresie sprawozdawczym, w szczególności o:

– liczbie, rodzaju, wartości nominalnej, cenie emisyjnej oferowanych akcji

– zmianach wartości nominalnej akcji

– zmianach praw z akcji

oraz należy wskazać akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio przez jednostki zależne co najmniej 5% kapitału zakładowego emitenta lub co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy

6) Jeżeli emitent nie jest spółką akcyjną, to przedstawia odpowiednie dane dla kapitału podstawowego.

Nota 13 – do poz. I. 3. pasywów

Kapitał zapasowy

a) ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej

b) utworzony ustawowo

c) utworzony zgodnie ze statutem / umową, ponad wymaganą ustawowo (minimalną) wartość

d) z dopłat akcjonariuszy / wspólników

e) inny

Kapitał zapasowy, razem

Nota 14 – do poz. I. 5. pasywów

Pozostałe kapitały rezerwowe (według celu przeznaczenia)

...

Pozostałe kapitały rezerwowe, razem

Nota 15 – do poz. I.8. pasywów

Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych

a) niepodzielony zysk (wartość dodatnia)

b) niepokryta strata (wartość ujemna)

Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych

Nota 16 – do poz. II pasywów*)

16.1 Rezerwa kapitałowa z konsolidacji

a) rezerwa kapitałowa z konsolidacji – jednostki zależne

b) rezerwa kapitałowa z konsolidacji – jednostki stowarzyszone

Rezerwa kapitałowa z konsolidacji, razem

16.2 Zmiana stanu rezerwy kapitałowej z konsolidacji – jednostki zależne

a) wartość brutto na początek okresu

b) zwiększenia (z tytułu)

...

c) zmniejszenia (z tytułu)

...

d) wartość brutto na koniec okresu

e) odpis rezerwy kapitałowej z konsolidacji na początek okresu

f) odpis rezerwy kapitałowej z konsolidacji za okres (z tytułu)

...

g) odpis rezerwy kapitałowej z konsolidacji na koniec okresu

h) wartość netto na koniec okresu

16.3 Zmiana stanu rezerwy kapitałowej z konsolidacji – jednostki stowarzyszone

a) wartość brutto na początek okresu

b) zwiększenia (z tytułu)

...

c) zmniejszenia (z tytułu)

...

d) wartość brutto na koniec okresu

e) odpis rezerwy kapitałowej z konsolidacji na początek okresu

f) odpis rezerwy kapitałowej z konsolidacji za okres (z tytułu)

...

g) odpis rezerwy kapitałowej z konsolidacji na koniec okresu

h) wartość netto na koniec okresu

Należy podać wartość rezerwy kapitałowej z konsolidacji dla każdej jednostki objętej konsolidacją osobno, ze wskazaniem sposobu jej ustalenia oraz wysokości dotychczas dokonanych odpisów

Nota 17 – do poz. III pasywów*)

17.1 Zmiana stanu kapitału własnego akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych

a) stan na początek okresu

b) zwiększenia (z tytułu)

c) zmniejszenia (z tytułu)

d) stan na koniec okresu

Nota 18 – do poz. IV.1. pasywów

Zmiana stanu rezerw na podatek dochodowy Stan rezerw na podatek dochodowy na początek okresu

a) zwiększenia (z tytułu)

...

b) zmniejszenia (z tytułu)

...

Stan rezerw na podatek dochodowy na koniec okresu

Nota 19 – do poz. IV.2. pasywów

19.1. Pozostałe rezerwy (wg tytułów):

...

Pozostałe rezerwy, razem

19.2. Zmiana stanu pozostałych rezerw (z wyłączeniem rezerw na należności)

Stan pozostałych rezerw na początek okresu (wg tytułów)

...

a) utworzenie (z tytułu)

...

b) wykorzystanie (z tytułu)

...

c) rozwiązanie (z tytułu)

...

Stan pozostałych rezerw na koniec okresu (według tytułów)

...

Stan pozostałych rezerw na koniec okresu, razem

Nota 20 – do poz. V. l. pasywów

20.1. Zobowiązania długoterminowe

a) długoterminowe kredyty bankowe, w tym:

– od jednostki dominującej

b) długoterminowe pożyczki, w tym:

– od jednostek zależnych

– od jednostek stowarzyszonych

– od jednostki dominującej

c) zobowiązania z tytułu wyemitowanych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych

d) zobowiązania z tytułu innych papierów wartościowych i praw majątkowych

e) zobowiązania z tytułu umów leasingu finansowego

f) pozostałe zobowiązania długoterminowe, w tym:

...

Zobowiązania długoterminowe, razem

20.2. Zobowiązania długoterminowe, o pozostałym od dnia bilansowego okresie spłaty

a) powyżej 1 roku do 3 lat

b) powyżej 3 do 5 lat

c) powyżej 5 lat

Zobowiązania długoterminowe, razem

20.3. Zobowiązania długoterminowe (struktura walutowa)

a) w walucie polskiej

b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)

Zobowiązania długoterminowe, razem

20.4. Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów bankowych i pożyczek

a) nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej

b) siedziba

c) kwota kredytu / pożyczki wg umowy7)

d) kwota kredytu / pożyczki pozostała do spłaty7)

e) warunki oprocentowania

f) termin spłaty

g) zabezpieczenia

7) W przypadku kredytów i pożyczek w walutach obcych należy podać kwotę w danej walucie i po przeliczeniu na zł

20.5. Zobowiązania długoterminowe z tytułu wyemitowanych dłużnych papierów wartościowych

a) dłużne papiery wartościowe wg rodzaju

b) wartość nominalna

c) warunki oprocentowania

d) termin wykupu

e) gwarancje / zabezpieczenia

f) dodatkowe prawa

Należy przedstawić wykaz grup zobowiązań długoterminowych zabezpieczonych na majątku emitenta / jednostek wchodzących w skład grupy kapitałowej (ze wskazaniem rodzaju zabezpieczeń)

Nota 21 – do poz. V. 2. pasywów

21.1. Zobowiązania krótkoterminowe

a) kredyty bankowe, w tym:

– od jednostki dominującej

b) pożyczki, w tym:

– od jednostek zależnych

– od jednostek stowarzyszonych

– od jednostki dominującej

c) zobowiązania z tytułu wyemitowanych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych

d) zobowiązania z tytułu innych papierów wartościowych i praw majątkowych

e) zobowiązania z tytułu dostaw i usług, w tym:

– wobec jednostek zależnych

– wobec jednostek stowarzyszonych

– wobec jednostki dominującej

f) zaliczki otrzymane na poczet dostaw

g) zobowiązania wekslowe

h) zobowiązania z tytułu podatków, ceł i ubezpieczeń społecznych

i) zobowiązania z tytułu dywidend

j) zobowiązania z tytułu wynagrodzeń

k) zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń

l) zobowiązania długoterminowe w okresie spłaty, w tym:

– z tytułu kredytów bankowych i pożyczek

m) fundusze specjalne

n) pozostałe zobowiązania krótkoterminowe, w tym:

...

Zobowiązania krótkoterminowe, razem

21.2. Zobowiązania krótkoterminowe (struktura walutowa)

a) w walucie polskiej

b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)

Zobowiązania krótkoterminowe, razem

21.3. Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu kredytów bankowych, pożyczek

a) nazwa (firma) jednostki

b) siedziba

c) kwota kredytu / pożyczki wg umowy8)

d) kwota kredytu / pożyczki pozostała do spłaty8)

e) warunki oprocentowania

f) termin spłaty

g) zabezpieczenia

8) W przypadku kredytów i pożyczek w walutach obcych należy podać kwotę w danej walucie i po przeliczeniu na zł

21.4. Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu wyemitowanych dłużnych papierów wartościowych

a) dłużne papiery wartościowe wg rodzaju

b) wartość nominalna

c) warunki oprocentowania

d) termin wykupu

e) gwarancje / zabezpieczenia

f) dodatkowe prawa

Ponadto należy przedstawić wykaz grup zobowiązań krótkoterminowych zabezpieczonych na majątku emitenta / jednostek wchodzących w skład grupy kapitałowej (ze wskazaniem rodzaju zabezpieczeń)

21.5. Fundusze specjalne (z podziałem na tytuły)

...

Fundusze specjalne, razem

Nota 22 – do poz. VI pasywów

Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów

a) bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:

...

b) przychody przyszłych okresów, w tym:

– niezrealizowane różnice kursowe

...

Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów, razem

Nota 22

Należy przedstawić dodatkowe dane objaśniające sposób obliczenia wartości księgowej na jedną akcję oraz rozwodnionej wartości księgowej na jedną akcję

––––––– ––––––

*) Pozycja wykazywana wyłącznie w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym

Noty objaśniające do rachunku zysków i strat / skonsolidowanego rachunku zysków i strat

Nota 24 – do poz. I. 1

24.1. Przychody netto ze sprzedaży produktów (struktura rzeczowa – rodzaje działalności)

...

Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem

24.2. Przychody netto ze sprzedaży produktów (struktura terytorialna)

a) kraj

b) eksport

Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem

Nota 25 – do poz. I. 2

25.1. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów (struktura rzeczowa – rodzaje działalności)

...

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem

25.2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów (struktura terytorialna)

a) kraj

b) eksport

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem

Należy przedstawić podział wykazanych w skonsolidowanym rachunku zysków i strat przychodów ze sprzedaży według segmentów, tj. rodzajów działalności oraz określonych geograficznie rynków, jeżeli przy uwzględnieniu organizacji sprzedaży towarów i produktów typowych dla normalnej działalności gospodarczej grupy, dziedziny działalności lub określone geograficznie rynki różnią się znacznie.

Nota 26 – do poz. II.1., poz. IV i poz. V

Koszty według rodzaju

a) zużycie materiałów i energii

b) usługi obce

c) podatki i opłaty

d) wynagrodzenia

e) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia

f) amortyzacja

g) pozostałe

Koszty według rodzaju, razem

Zmiana stanu zapasów, produktów i rozliczeń międzyokresowych

Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby (wielkość ujemna)

Koszty sprzedaży (wielkość ujemna)

Koszty ogólnego zarządu (wielkość ujemna)

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów

Nota 27 – do poz. VII

Pozostałe przychody operacyjne

a) przychody ze sprzedaży składników majątku trwałego

b) dotacje

c) rozwiązane rezerwy (z tytułu)

...

d) pozostałe, w tym:

...

Pozostałe przychody operacyjne, razem

Nota 28 – do poz. VIII

Pozostałe koszty operacyjne

a) wartość sprzedanych składników majątku trwałego

b) korekty wartości zapasów

c) nieplanowe odpisy amortyzacyjne

d) utworzone rezerwy (z tytułu)

...

e) pozostałe, w tym:

...

Pozostałe koszty operacyjne, razem

W odniesieniu do nieplanowych odpisów amortyzacyjnych należy wskazać ich wysokość w podziale wg tytułów oraz wyjaśnić przyczyny ich utworzenia

Nota 29 – do poz. X

Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach, w tym:

1. od jednostek zależnych

2. od jednostek stowarzyszonych

3. od jednostki dominującej

Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach

Nota 30 – do poz. XI

Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego, w tym:

1. od jednostek zależnych

2. od jednostek stowarzyszonych

3. od jednostki dominującej

Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego, razem

Nota 31 – do poz. XII

Pozostałe przychody finansowe

a) odsetki z tytułu udzielonych pożyczek, w tym:

– od jednostek zależnych

– od jednostek stowarzyszonych

– od jednostki dominującej

b) pozostałe odsetki, w tym:

– od jednostek zależnych

– od jednostek stowarzyszonych

– od jednostki dominującej

c) zysk ze zbycia papierów wartościowych, udziałów i innych praw majątkowych

d) odpisy aktualizujące wartość papierów wartościowych, udziałów i innych praw majątkowych

e) dodatnie różnice kursowe

f) rozwiązane rezerwy (z tytułu)

...

g) pozostałe, w tym:

...

Pozostałe przychody finansowe, razem

Nota 32 – do poz. XIII

Koszty finansowe

a) odsetki od kredytów i pożyczek, w tym:

– dla jednostek zależnych

– dla jednostek stowarzyszonych

– dla jednostki dominującej

b) pozostałe odsetki, w tym:

– dla jednostek zależnych

– dla jednostek stowarzyszonych

– dla jednostki dominującej

c) strata ze zbycia papierów wartościowych, udziałów i innych praw majątkowych

d) odpisy aktualizujące wartość papierów wartościowych, udziałów i innych praw majątkowych

e) ujemne różnice kursowe, w tym:

– zrealizowane

– niezrealizowane

f) utworzone rezerwy (z tytułu)

...

g) pozostałe koszty finansowe, w tym:

...

Koszty finansowe, razem

Nota 33 – do poz. XV. 1

Zyski nadzwyczajne

a) losowe

b) zyski ze sprzedaży akcji i udziałów w jednostkach zależnych*)

c) zyski ze sprzedaży akcji i udziałów w jednostkach stowarzyszonych*)

d) pozostałe, w tym:

Zyski nadzwyczajne, razem

Nota 34 – do poz. XV. 2

Straty nadzwyczajne

a) losowe

b) straty ze sprzedaży akcji i udziałów w jednostkach zależnych*)

c) straty ze sprzedaży akcji i udziałów w jednostkach stowarzyszonych*)

d) pozostałe, w tym:

...

Straty nadzwyczajne, razem

Należy przedstawić informacje o wyniku na sprzedaży całości lub części akcji (udziałów) w poszczególnych jednostkach zależnych i stowarzyszonych, sposobie rozliczeń pomiędzy jednostką sprzedającą a kupującą akcje (udziały) oraz wartości księgowej każdej sprzedanej jednostki

Nota 35 – do poz. XIX

Podatek dochodowy

1. Zysk (strata) brutto (skonsolidowany*))

2. Korekty konsolidacyjne*)

3. Trwałe różnice pomiędzy zyskiem (stratą) brutto a podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym

4. Przejściowe różnice pomiędzy zyskiem brutto a podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym

5. Inne różnice pomiędzy zyskiem brutto a podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym, w tym:

– straty z lat ubiegłych

6. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym

7. Podatek dochodowy według stawki....%

8. Zwiększenia, zaniechania, zwolnienia, odliczenia i obniżki podatku

9. Podatek dochodowy należny

10. Rezerwa na podatek dochodowy

– stan na początek okresu

– zwiększenie

– zmniejszenie

– stan na koniec okresu

11. Rozliczenia międzyokresowe z tytułu odroczonego podatku dochodowego

– stan na początek okresu

– zwiększenie

– zmniejszenie

– stan na koniec okresu

12. Podatek dochodowy współmierny do zysku (straty) brutto, wykazany w rachunku zysków i strat

Ponadto należy podać informacje o głównych różnicach pomiędzy podatkiem dochodowym wykazanym w rachunku zysków i strat a podatkiem ustalonym od podstawy opodatkowania z rozliczeniem głównych pozycji tych różnic, w szczególności:

a) wysokość odliczenia osobno z tytułu ulgi inwestycyjnej i premii inwestycyjnej

b) wysokość darowizn podlegających odliczeniu od dochodu

c) przyczyny i wartość zaniechania, zwolnienia, odliczenia i obniżki podatku dochodowego

d) wysokość przyszłego zobowiązania z tytułu podatku dochodowego według stanu na koniec okresu z podziałem na tytuły, ze wskazaniem stawki podatku

e) wysokość przyszłej należności z tytułu podatku dochodowego według stanu na koniec okresu, z podziałem na tytuły

f) zmiany z tytułu zmiany stawek podatkowych

g) spisanie rozliczeń międzyokresowych z tytułu odroczonego podatku dochodowego spowodowane brakiem prawdopodobieństwa odzyskania należności podatkowej

h) informacje o podatku dochodowym od wyniku na operacjach nadzwyczajnych

W odniesieniu do skonsolidowanego rachunku zysków i strat należy podać informacje o podatku dochodowym w przekroju jednostek objętych konsolidacją, z uwzględnieniem różnic pomiędzy podatkiem naliczonym do skonsolidowanego rachunku zysków i strat w danym okresie a tymi, które naliczono w okresach poprzednich, oraz o wysokości podatku naliczonego w tych okresach, pod warunkiem, że różnica ta jest znacząca z punktu widzenia przyszłego opodatkowania

Nota 36 – do poz. XX

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty), z tytułu:

...

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty), razem

Nota 37 – do poz. XXIII

Należy również przedstawić sposób podziału zysku lub pokrycia straty za prezentowane lata obrotowe, a w przypadku niezakończonego roku obrotowego – propozycję podziału zysku lub pokrycia straty, ujawniając, odpowiednie dla ustalenia wielkości zysku lub straty, dane liczbowe w zł i groszach

Zysk (strata) netto*)

a) zysk (strata) netto jednostki dominującej

b) zyski (straty) netto jednostek zależnych

c) zyski (straty) netto jednostek stowarzyszonych

d) korekty konsolidacyjne

e) zysk (strata) netto

Należy wskazać udział poszczególnych segmentów działalności grupy kapitałowej w wypracowanym skonsolidowanym wyniku finansowym netto

Nota 38

Należy przedstawić dodatkowe dane objaśniające sposób obliczenia zysku (straty) na jedną akcję zwykłą oraz rozwodnionego zysku (straty) na jedną akcję zwykłą

––––––– ––

*) Pozycja wykazywana wyłącznie w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym

Noty objaśniające do rachunku przepływu środków pieniężnych /skonsolidowanego rachunku przepływu środków pieniężnych

Należy zdefiniować środki pieniężne przyjęte do rachunku przepływu środków pieniężnych, przedstawiając ich strukturę na początek i koniec okresu.

Należy objaśnić podział działalności emitenta na działalność operacyjną, inwestycyjną i finansową, przyjęty w rachunku przepływu środków pieniężnych.

W przypadku wystąpienia niezgodności pomiędzy bilansowymi zmianami stanu niektórych pozycji oraz zmianami stanu tych pozycji wykazanymi w rachunku przepływu środków pieniężnych, należy wskazać ich przyczyny.

W odniesieniu do pozycji rachunku przepływu środków pieniężnych „Pozostałe korekty”, „Pozostałe wpływy” i „Pozostałe wydatki” należy przedstawić wykaz tych korekt, wpływów i wydatków, których kwoty przekraczają 5% ogólnej sumy odpowiednio korekt, wpływów lub wydatków z danej działalności, a zostały ujęte w tych pozycjach.

W przypadku gdy rachunek przepływu środków pieniężnych / skonsolidowany rachunek przepływu środków pieniężnych sporządzony jest metodą bezpośrednią, dodatkowo należy przedstawić notę objaśniającą zawierającą uzgodnienie przepływów pieniężnych netto z działalności operacyjnej metodą pośrednią do wartości wyliczonych metodą bezpośrednią.

Dodatkowe noty objaśniające

Ponadto w notach objaśniających do ostatniego sprawozdania finansowego / skonsolidowanego sprawozdania finansowego należy przedstawić:

1. Odnośnie do „instrumentów finansowych” – papierów wartościowych, wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy oraz innych praw pochodnych od praw majątkowych będących przedmiotem inwestycji emitenta oraz transakcji terminowych – informacje dla poszczególnych klas instrumentów, dotyczące co najmniej:

a) zakresu i charakteru instrumentu,

b) przyjętych dla instrumentu zasad (polityki) rachunkowości,

c) wartości godziwej, o której mowa w art. 28 ust. 6 ustawy o rachunkowości, zmienionym ustawą z dnia 9 listopada 2000r. o zmianie ustawy o rachunkowości (Dz. U. Nr 113, poz. 1186 i z 2001 r. Nr 102, poz. 1117), jeżeli jej ustalenie w sposób wiarygodny jest możliwe; w przeciwnym przypadku należy poinformować o nieujawnieniu wartości godziwej, z wyjaśnieniem przyczyny, oraz podać informacje o podstawowych cechach charakterystycznych instrumentu, które mają znaczenie dla wysokości jego wartości godziwej,

d) celu nabywania lub wystawiania instrumentu – np. zabezpieczenie

e) kwoty (wielkości) będącej podstawą obliczenia przyszłych płatności,

f) sumy i terminu przyszłych przychodów lub płatności kasowych,

g) terminu ustalania cen, zapadalności, wygaśnięcia lub wykonania instrumentu,

h) możliwości wcześniejszego rozliczenia – okres lub dzień – jeśli istnieją,

i) ceny lub przedziału cen realizacji instrumentu,

j) możliwości wymiany lub zamiany na inny składnik aktywów lub pasywów,

k) ustalonej stopy lub kwoty odsetek, dywidendy lub innych przychodów oraz terminu ich płatności,

l) dodatkowych zabezpieczeń związanych z tym instrumentem, przyjętych lub złożonych,

m) ww. informacji (a–l) również dla instrumentu, na który dany instrument może być zamieniony,

n) innych warunków towarzyszących danemu instrumentowi,

o) rodzaju ryzyka związanego z instrumentem – np. ryzyko stopy procentowej,

p) sumy istniejących zobowiązań z tytułu zajętych pozycji w instrumentach.

2. Istotne dane o zobowiązaniach warunkowych, w tym również udzielonych przez emitenta gwarancjach i poręczeniach (także wekslowych), z wyodrębnieniem udzielonych na rzecz jednostek zależnych i stowarzyszonych, a w przypadku skonsolidowanego sprawozdania finansowego należy także dokonać podziału zobowiązań warunkowych z wyodrębnieniem tych udzielonych na rzecz jednostek wchodzących w skład grupy kapitałowej, nieobjętych konsolidacją, oraz jednostek zależnych i stowarzyszonych objętych konsolidacją.

3. Dane dotyczące zobowiązań wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli.

4. Przychody, koszty i wyniki działalności zaniechanej w okresie sprawozdawczym lub przewidzianej do zaniechania w następnym okresie.

5. Koszt wytworzenia inwestycji rozpoczętych, środków trwałych i rozwoju na własne potrzeby.

6. Poniesione i planowane nakłady inwestycyjne w okresie najbliższych 12 miesięcy od dnia bilansowego; odrębnie należy wykazać poniesione i planowane nakłady na ochronę środowiska naturalnego.

7.1. Znaczące transakcje emitenta z podmiotami powiązanymi, dotyczące przeniesienia praw lub zobowiązań.

7.2. Dane liczbowe, dotyczące jednostek powiązanych z emitentem, o:

a) stopniu udziału w zarządzaniu (z określeniem nazwy jednostki)

b) wzajemnych należnościach i zobowiązaniach

c) kosztach i przychodach z wzajemnych transakcji

d) inne dane, niezbędne do sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

8. Informacje o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji metodą pełną lub praw własności, w tym:

a) nazwie, zakresie działalności wspólnego przedsięwzięcia

b) procentowym udziale

c) części wspólnie kontrolowanych rzeczowych składników majątku trwałego, wartości niematerialnych i prawnych

d) zobowiązaniach zaciągniętych na potrzeby przedsięwzięcia lub zakupu używanych rzeczowych składników majątku trwałego

e) części zobowiązań wspólnie zaciągniętych

f) dochodach otrzymanych ze wspólnego przedsięwzięcia i kosztach z nimi związanych

g) zobowiązaniach warunkowych i inwestycyjnych dotyczących wspólnego przedsięwzięcia.

9. Informacje o przeciętnym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe. W przypadku skonsolidowanego sprawozdania finansowego – informacje o przeciętnym zatrudnieniu w grupie kapitałowej emitenta, z podziałem na grupy zawodowe.

10. W sprawozdaniu finansowym oraz skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym – informacje o łącznej wartości wynagrodzeń i nagród (w pieniądzu i w naturze), wypłaconych lub należnych, odrębnie dla osób zarządzających i nadzorujących emitenta w przedsiębiorstwie emitenta, bez względu na to, czy były one zaliczane w koszty, czy też wynikały z podziału zysku, a w przypadku gdy emitentem jest jednostka dominująca – oddzielnie informacje o wartości wynagrodzeń i nagród otrzymanych z tytułu pełnienia funkcji we władzach jednostek zależnych i stowarzyszonych.

11. W sprawozdaniu finansowym oraz skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym – informacje o wartości niespłaconych zaliczek, kredytów, pożyczek, gwarancji, poręczeń lub innych umów zobowiązujących do świadczeń na rzecz emitenta, jednostek od niego zależnych i z nim stowarzyszonych, z podaniem warunków oprocentowania i spłaty tych kwot, udzielonych, przez emitenta w przedsiębiorstwie emitenta oraz oddzielnie w przedsiębiorstwach jednostek od niego zależnych i z nim stowarzyszonych (dla każdej grupy osobno), osobom zarządzającym i nadzorującym, odrębnie dla osób zarządzających i nadzorujących oraz oddzielnie ich współmałżonkom, krewnym i powinowatym do drugiego stopnia, przysposobionym lub przysposabiającym oraz innym osobom, z którymi są one powiązane osobiście, z podaniem warunków oprocentowania i spłaty tych kwot.

12. Informacje o znaczących zdarzeniach, dotyczących lat ubiegłych, ujętych w sprawozdaniu finansowym / skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za bieżący okres.

13. Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym / skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym.

Ponadto należy przedstawić;

14. Informacje o relacjach między prawnym poprzednikiem a emitentem oraz o sposobie i zakresie przejęcia aktywów i pasywów.

15. Sprawozdanie finansowe i porównywalne dane finansowe / skonsolidowane sprawozdanie finansowe i porównywalne skonsolidowane dane finansowe, co najmniej w odniesieniu do podstawowych pozycji bilansu oraz rachunku zysków i strat / skonsolidowanego bilansu oraz skonsolidowanego rachunku zysków i strat, skorygowane odpowiednim wskaźnikiem inflacji, z podaniem źródła wskaźnika oraz metody jego wykorzystania, z przyjęciem okresu ostatniego sprawozdania finansowego / skonsolidowanego sprawozdania finansowego jako okresu bazowego – jeżeli skumulowana średnioroczna stopa inflacji z okresu ostatnich trzech lat działalności emitenta osiągnęła lub przekroczyła wartość 100%.

16. Zestawienie oraz objaśnienie różnic pomiędzy danymi ujawnionymi w sprawozdaniu finansowym i porównywalnych danych finansowych / skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym i porównywalnych skonsolidowanych danych finansowych, a uprzednio sporządzonymi i opublikowanymi sprawozdaniami finansowymi / skonsolidowanymi sprawozdaniami finansowymi.

17. Zmiany stosowanych zasad (polityki) rachunkowości i sposobu sporządzania sprawozdania finansowego / skonsolidowanego sprawozdania finansowego, dokonanych w stosunku do poprzedniego roku obrotowego (lat obrotowych), ich przyczyny, tytuły oraz wpływ wywołanych tym skutków finansowych na sytuację majątkową i finansową, płynność oraz wynik finansowy i rentowność emitenta.

18. Dokonane korekty błędów podstawowych, ich przyczyny, tytuły oraz wpływ wywołanych tym skutków finansowych na sytuację majątkową i finansową, płynność oraz wynik finansowy i rentowność emitenta.

19. W przypadku występowania niepewności co do możliwości kontynuowania działalności, opis tych niepewności oraz stwierdzenie, że taka niepewność występuje oraz wskazanie, czy sprawozdanie finansowe / skonsolidowane sprawozdanie finansowe zawiera korekty z tym związane; informacja powinna zawierać również opis podejmowanych bądź planowanych przez jednostkę działań mających na celu eliminację niepewności.

20. W przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie, wskazanie, że jest to sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu spółek, oraz wskazanie dnia połączenia i zastosowanej metody rozliczenia połączenia (nabycia, łączenia udziałów).

21. Jeżeli emitent nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego, wyłączając na podstawie odrębnych przepisów wszystkie jednostki z obowiązku objęcia konsolidacją, w dodatkowej nocie objaśniającej do sprawozdania finansowego należy przedstawić podstawę prawną wraz z danymi uzasadniającymi odstąpienie od konsolidacji oraz inne informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów.

22. Jeżeli emitent sporządzający skonsolidowane sprawozdanie finansowe wyłącza na podstawie odrębnych przepisów jednostkę zależną lub stowarzyszoną z obowiązku objęcia konsolidacją, w dodatkowej nocie objaśniającej do skonsolidowanego sprawozdania finansowego należy przedstawić podstawę prawną wraz z danymi uzasadniającymi wyłączenia oraz inne informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów.

Ponadto w przypadku gdy inne informacje, niż wskazane powyżej, mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej, wyniku finansowego emitenta i ich zmian, należy ujawnić te informacje odpowiednio we wstępie, notach objaśniających lub dodatkowych notach objaśniających, w sprawozdaniu finansowym / skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym.

Załącznik 62.

Załącznik nr 6/2

Zakres informacji wykazywanych w sprawozdaniach finansowych i porównywalnych danych finansowych oraz skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych i porównywalnych skonsolidowanych danych finansowych, o których mowa w rozporządzeniu, dla emitentów papierów wartościowych będących bankami:

WSTĘP DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO /

WSTĘP DO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO,

o którym mowa w rozporządzeniu

BILANS / SKONSOLIDOWANY BILANS

Aktywa

I. Kasa, operacje z bankiem centralnym

II. Dłużne papiery wartościowe uprawnione do redyskontowania w banku centralnym

III. Należności od sektora finansowego

1. W rachunku bieżącym

2. Terminowe

IV. Należności od sektora niefinansowego i sektora budżetowego

1. W rachunku bieżącym

2. Terminowe

V. Należności od jednostek zależnych i stowarzyszonych nieobjętych konsolidacją*)

VI. Należności od jednostek zależnych i stowarzyszonych objętych konsolidacją metodą praw własności*)

VII. Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu

VIII. Dłużne papiery wartościowe

IX. Akcje i udziały w jednostkach zależnych / Akcje i udziały w jednostkach zależnych i stowarzyszonych nieobjętych konsolidacją*)

X. Akcje i udziały w jednostkach stowarzyszonych / Akcje i udziały w jednostkach zależnych i stowarzyszonych objętych konsolidacją metodą praw własności*)

XI. Akcje i udziały w pozostałych jednostkach

XII. Pozostałe papiery wartościowe i inne prawa majątkowe

XIII. Wartości niematerialne i prawne

XIV. Wartość firmy z konsolidacji*)

XV. Rzeczowy majątek trwały

XVI. Akcje własne do zbycia

XVII. Inne aktywa

1. Przejęte aktywa – do zbycia

2. Pozostałe

XVIII. Rozliczenia międzyokresowe

1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego

2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe

Aktywa razem

Pasywa

I. Zobowiązania wobec banku centralnego

II. Zobowiązania wobec sektora finansowego

1. Bieżące

2. Terminowe

III. Zobowiązania wobec sektora niefinansowego i sektora budżetowego

1. Lokaty oszczędnościowe, w tym:

a) bieżące

b) terminowe

2. Pozostałe, w tym:

a) bieżące

b) terminowe

IV. Zobowiązania wobec jednostek zależnych i stowarzyszonych nieobjętych konsolidacją*)

V. Zobowiązania wobec jednostek zależnych i stowarzyszonych objętych konsolidacją metodą praw własności*)

VI. Zobowiązania z tytułu sprzedanych papierów wartościowych z udzielonym przyrzeczeniem odkupu

VII. Zobowiązania z tytułu emisji własnych papierów wartościowych

VIII. Fundusze specjalne i inne pasywa

IX. Koszty i przychody rozliczane w czasie oraz zastrzeżone

X. Rezerwy

1. Rezerwy na podatek dochodowy

2. Pozostałe rezerwy.

XI. Zobowiązania podporządkowane

XII. Kapitał własny akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych*)

XIII. Rezerwa kapitałowa z konsolidacji*)

XIV. Kapitał (fundusz) zakładowy

XV. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)

XVI. Kapitał (fundusz) zapasowy

XVII. Kapitał (fundusz) rezerwowy z aktualizacji wyceny

XVIII. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe

XIX. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów zagranicznych

XX. Różnice kursowe z konsolidacji*)

XXI. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych

XXII. Zysk (strata) netto

Pasywa razem

Współczynnik wypłacalności

Wartość księgowa

Liczba akcji

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)

Przewidywana liczba akcji

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję1) (w zł)

––––––– ––––

1) Wskaźnik obliczony z uwzględnieniem liczby potencjalnych akcji zwykłych zastosowanych przy wyliczeniu rozwodnionego zysku (straty) na jedną akcję zwykłą

*) Pozycja wykazywana wyłącznie w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym

Pozycje pozabilansowe

Pozycje pozabilansowe

I. Pozabilansowe zobowiązania warunkowe

1. Zobowiązania udzielone:

a) dotyczące finansowania

b) gwarancyjne

2. Zobowiązania otrzymane:

a) dotyczące finansowania

b) gwarancyjne

II. Zobowiązania związane z realizacją operacji kupna / sprzedaży

III. Pozostałe, w tym:

...

Pozycje pozabilansowe, razem

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT / SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

l. Przychody z tytułu odsetek

II. Koszty odsetek

III. Wynik z tytułu odsetek (I–II)

IV. Przychody z tytułu prowizji

V. Koszty z tytułu prowizji

VI. Wynik z tytułu prowizji (IV–V)

VII. Przychody z akcji i udziałów, pozostałych papierów wartościowych i innych praw majątkowych

VIII. Wynik na operacjach finansowych

IX. Wynik z pozycji wymiany

X. Wynik na działalności bankowej

XI. Pozostałe przychody operacyjne

XII. Pozostałe koszty operacyjne

XIII. Koszty działania banku

XIV. Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

XV. Odpisy na rezerwy i aktualizacja wartości

XVI. Rozwiązanie rezerw i zmniejszenia dotyczące aktualizacji wartości

XVII. Różnica wartości rezerw i aktualizacji (XV– XVI)

XVIII. Wynik na działalności operacyjnej

XIX. Wynik na operacjach nadzwyczajnych

1. Zyski nadzwyczajne

2. Straty nadzwyczajne

XX .Odpis wartości firmy z konsolidacji*)

XXI. Odpis rezerwy kapitałowej z konsolidacji*)

XXII. Zysk (strata) brutto

XXIII. Podatek dochodowy

XXIV. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)

XXV. Udział w zyskach (stratach) jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności*)

XXVI. (Zysk) strata akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych*)

XXVII. Zysk (strata) netto

Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy)

Średnia ważona liczba akcji zwykłych

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą2) (w zł)

Średnia ważona przewidywana liczba akcji zwykłych

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą3) (w zł)

––––––– ––––

2) Wskaźniki wyliczone zgodnie z MSR.

*) Pozycja wykazywana wyłącznie w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM / ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM

ZMIANY W KAPITALE WŁASNYM l SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM

I. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO)

a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

b) korekty błędów podstawowych

I.a. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych

1. Stan kapitału zakładowego na początek okresu

1.1. Zmiany stanu kapitału zakładowego

a) zwiększenia (z tytułu)

– emisji akcji

...

b) zmniejszenia (z tytułu)

– umorzenia

...

1.2. Stan kapitału zakładowego na koniec okresu

2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału zakładowego na początek okresu

2.1. Zmiana stanu należnych wpłat na poczet kapitału zakładowego

a) zwiększenie

b) zmniejszenie

2. 2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału zakładowego na koniec okresu

3. Stan kapitału zapasowego na początek okresu

3. 1. Zmiany stanu kapitału zapasowego

a) zwiększenia (z tytułu)

– emisji akcji powyżej wartości nominalnej

– podziału zysku (ustawowo)

– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)

. . .

b) zmniejszenia (z tytułu)

– pokrycia straty

. . .

3. 2. Stan kapitału zapasowego na koniec okresu

4. Stan kapitału (funduszu) rezerwowego z aktualizacji wyceny na początek okresu

4. 1. Zmiany stanu kapitału (funduszu) rezerwowego z aktualizacji wyceny

a) zwiększenie (z tytułu)

. . .

b) zmniejszenie (z tytułu)

– sprzedaży i likwidacji środków trwałych

. . .

4. 2. Stan kapitału (funduszu) rezerwowego z aktualizacji wyceny na koniec okresu

5. Stan funduszu ogólnego ryzyka bankowego na początek okresu

5. 1. Zmiany stanu funduszu ogólnego ryzyka bankowego

a) zwiększenie (z tytułu)

. . .

b) zmniejszenie (z tytułu)

. . .

5. 2. Stan funduszu ogólnego ryzyka bankowego na koniec okresu

6. Stan funduszu na działalność maklerską na początek okresu

6. 1. Zmiany stanu funduszu na działalność maklerską

a) zwiększenie (z tytułu)

b) zmniejszenie (z tytułu)

6. 2. Stan funduszu na działalność maklerską na koniec okresu

7. Stan innych składników pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych na początek okresu

7. 1. Zmiany stanu innych składników pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych

a) zwiększenie (z tytułu)

. . .

b) zmniejszenie (z tytułu)

. . .

7. 2. Stan innych składników pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych na koniec okresu

8. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów zagranicznych

9. Różnice kursowe z konsolidacji*)

10. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu

10. 1. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na początek okresu

– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

– korekty błędów podstawowych

10. 2. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych

a) zwiększenie (z tytułu)

– podziału zysku

b) zmniejszenie (z tytułu)

10. 3. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na koniec okresu

10. 4. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu

– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

– korekty błędów podstawowych

10. 5. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych

a) zwiększenie (z tytułu)

– przeniesienia straty do pokrycia

. . .

b) zmniejszenie (z tytułu)

. . .

10. 6. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec okresu

10. 7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec okresu

11. Wynik netto

a) zysk netto

b) strata netto

II. Stan kapitału własnego na koniec okresu (BZ)

----------------------------------

*) Pozycja wykazywana wyłącznie w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym

RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH l SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

Rachunek przepływu środków pieniężnych może być sporządzony metodą bezpośrednią lub pośrednią, zależnie od wyboru dokonanego przez bank

(metoda bezpośrednia)

A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I – II)

I. Wpływy z działalności operacyjnej

1. Wpływy z tytułu:

a) odsetek

b) prowizji

2. Pozostałe wpływy

II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej

1. Koszty:

a) odsetek

b) prowizji

2. Wynagrodzenia

3. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia

4. Zapłata podatku dochodowego

5. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych

6. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych

7. Pozostałe wydatki

B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)

I. Wpływy z działalności inwestycyjnej

1. Sprzedaż wartości niematerialnych i prawnych

2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego

3. Sprzedaż akcji i udziałów w jednostkach zależnych

4. Sprzedaż akcji i udziałów w jednostkach stowarzyszonych

5. Sprzedaż akcji i udziałów w jednostce dominującej

6. Sprzedaż akcji i udziałów w innych jednostkach, pozostałych papierów wartościowych (w tym również przeznaczonych do obrotu) i innych praw majątkowych

7. Pozostałe wpływy

II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej

1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych

2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego

3. Nabycie akcji i udziałów w jednostkach zależnych

4. Nabycie akcji i udziałów w jednostkach stowarzyszonych

5. Nabycie akcji i udziałów w jednostce dominującej

6. Nabycie akcji i udziałów w innych jednostkach, pozostałych papierów wartościowych (w tym również przeznaczonych do obrotu) i innych praw majątkowych

7. Nabycie akcji własnych

8. Pozostałe wydatki

C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)

I. Wpływy z działalności finansowej

1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów od banków

2. Zaciągnięcie długoterminowych pożyczek od innych niż banki instytucji finansowych

3. Emisja obligacji lub innych dłużnych papierów wartościowych dla innych instytucji finansowych

4. Zwiększenie stanu zobowiązań podporządkowanych

5. Wpływy z emisji akcji własnych

6. Dopłaty do kapitału

7. Pozostałe wpływy

II. Wydatki z tytułu działalności finansowej

1. Spłata długoterminowych kredytów na rzecz banków

2. Spłata długoterminowych pożyczek na rzecz innych niż banki instytucji finansowych

3. Wykup obligacji lub innych papierów wartościowych od innych instytucji finansowych

4. Zmniejszenie stanu zobowiązań podporządkowanych

5. Koszty emisji akcji własnych

6. Nabycie akcji własnych celem umorzenia

7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli

8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących

9. Wydatki na cele społecznie użyteczne

10. Dywidendy wypłacone akcjonariuszom (udziałowcom) mniejszościowym*)

11. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego

12. Pozostałe wydatki

D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C)

E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych

– w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych

F. Środki pieniężne na początek okresu

G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D)

- w tym o ograniczonej możliwości dysponowania

------------------------------- ---

*) Pozycja wykazywana wyłącznie w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym

(metoda pośrednia)

A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-Ia+/-II)

I. Zysk (strata) netto

II. Korekty razem:

1. Zysk (strata) akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych*)

2. Udział w (zyskach) stratach jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności*)

3. Amortyzacja (w tym odpisy wartości firmy z konsolidacji lub rezerwy kapitałowej z konsolidacji*))

4. Zyski/straty z tytułu różnic kursowych

5. Odsetki i dywidendy

6. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej

7. Zmiany stanu pozostałych rezerw

8. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat)

9. Podatek dochodowy zapłacony

10. Zmiana stanu dłużnych papierów wartościowych

11. Zmiana stanu należności od sektora finansowego

12. Zmiana stanu należności od sektora niefinansowego i sektora budżetowego

13. Zmiana stanu należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu

14. Zmiana stanu akcji, udziałów i innych papierów wartościowych o zmiennej kwocie dochodu

15. Zmiana stanu zobowiązań wobec sektora finansowego

16. Zmiana stanu zobowiązań wobec sektora niefinansowego i sektora budżetowego

17. Zmiana stanu zobowiązań z tytułu sprzedanych papierów wartościowych z udzielonym przyrzeczeniem odkupu

18. Zmiana stanu zobowiązań z tytułu papierów wartościowych

19. Zmiana stanu innych zobowiązań

20. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych

21. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów

22. Pozostałe pozycje

B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)

I. Wpływy z działalności inwestycyjnej

1. Sprzedaż wartości niematerialnych i prawnych

2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego

3. Sprzedaż akcji i udziałów w jednostkach zależnych

4. Sprzedaż akcji i udziałów w jednostkach stowarzyszonych

5. Sprzedaż akcji i udziałów w jednostce dominującej

6. Sprzedaż akcji i udziałów w innych jednostkach, pozostałych papierów wartościowych (w tym również przeznaczonych do obrotu) i innych praw majątkowych

7. Pozostałe wpływy

II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej

1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych

2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego

3. Nabycie akcji i udziałów w jednostkach zależnych

4. Nabycie akcji i udziałów w jednostkach stowarzyszonych

5. Nabycie akcji i udziałów w jednostce dominującej

6. Nabycie akcji i udziałów w innych jednostkach, pozostałych papierów wartościowych (w tym również przeznaczonych do obrotu) i innych praw majątkowych

7. Nabycie akcji własnych

8. Pozostałe wydatki

C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)

I. Wpływy z działalności finansowej

1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów od banków

2. Zaciągnięcie długoterminowych pożyczek od innych niż banki instytucji finansowych

3. Emisja obligacji lub innych dłużnych papierów wartościowych dla innych instytucji finansowych

4. Zwiększenie stanu zobowiązań podporządkowanych

5. Wpływy z emisji akcji własnych

6. Dopłaty do kapitału

7. Pozostałe wpływy

II. Wydatki z tytułu działalności finansowej

1. Spłata długoterminowych kredytów na rzecz banków

2. Spłata długoterminowych pożyczek na rzecz innych niż banki instytucji finansowych

3. Wykup obligacji lub innych papierów wartościowych od innych instytucji finansowych

4. Zmniejszenie stanu zobowiązań podporządkowanych

5. Koszty emisji akcji własnych

6. Nabycie akcji własnych celem umorzenia

7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli

8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących

9. Wydatki na cele społecznie użyteczne

10. Dywidendy wypłacone akcjonariuszom (udziałowcom) mniejszościowym*)

11. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego

12. Pozostałe wydatki

D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C)

E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych

– w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych

F. Środki pieniężne na początek okresu

G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D)

– w tym o ograniczonej możliwości dysponowania

----------------------------------

*) Pozycja wykazywana wyłącznie w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym

NOTY OBJAŚNIAJĄCE

Noty objaśniające do bilansu / skonsolidowanego bilansu

Przy poszczególnych pozycjach aktywów należy przedstawić informacje o obciążeniach majątku o charakterze prawnorzeczowym i obligacyjnym

Nota 1 – do poz. I aktywów

1. 1 Kasa, środki w banku centralnym

1. Lokaty a'vista

2. Rezerwa obowiązkowa

3. Środki Bankowego Funduszu Gwarancyjnego

4. Inne środki

Kasa, środki w banku centralnym, razem

1. 2 Środki pieniężne (struktura walutowa)

a) w walucie polskiej

b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)

Środki pieniężne, razem

Nota 2. – do poz. III, V i VI aktywów

2. 1. Należności od sektora finansowego (według struktury rodzajowej)

1. Rachunki bieżące

2. Kredyty, lokaty i pożyczki

3. Skupione wierzytelności

4. Zrealizowane gwarancje i poręczenia

5. Inne należności (z tytułu)

. . .

6. Odsetki:

a) niezapadłe

b) zapadłe

Należności (brutto) od sektora finansowego razem

7. Rezerwa utworzona na należności od sektora finansowego (wielkość ujemna)

Należności (netto) od sektora finansowego, razem

2. 2. Należności (brutto) od sektora finansowego (według terminów zapadalności)

1. W rachunku bieżącym

2. Należności terminowe, o pozostałym od dnia bilansowego okresie spłaty:

a) do 1 miesiąca

b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy

c) powyżej 3 miesięcy do 1 roku

d) powyżej 1 roku do 5 lat

e) powyżej 5 lat

f) dla których termin zapadalności upłynął

3. Odsetki

– niezapadłe

– zapadłe

Należności (brutto) od sektora finansowego, razem

2. 3. Należności (brutto) od sektora finansowego (według pierwotnych terminów zapadalności)

1. W rachunku bieżącym

2. Należności terminowe o okresie spłaty:

a) do 1 miesiąca

b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy

c) powyżej 3 miesięcy do 1 roku

d) powyżej 1 roku do 5 lat

e) powyżej 5 lat

3. Odsetki

– niezapadłe

– zapadłe

Należności (brutto) od sektora finansowego, razem

2. 4. Należności (brutto) od sektora finansowego (według struktury walutowej)

a) w walucie polskiej

b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)

Należności (brutto) od sektora finansowego, razem

2.5. Należności (brutto) od sektora finansowego

1. Należności normalne

2. Należności pod obserwacją

3. Należności zagrożone, w tym:

– poniżej standardu

– wątpliwe

– stracone

4. Odsetki

a) niezapadłe

b) zapadłe

– od należności normalnych i pod obserwacją

– od należności zagrożonych

Należności (brutto) od sektora finansowego, razem

2. 6. Wartość zabezpieczeń prawnych pomniejszających podstawę naliczania rezerw celowych na należności od sektora finansowego dotyczące należności:

a) pod obserwacją

b) zagrożonych

– poniżej standardu

– wątpliwych

– straconych

Wartość zabezpieczeń prawnych pomniejszających podstawę naliczania rezerw na należności od sektora finansowego, razem

2. 7. Stan rezerw na należności od sektora finansowego

a) pod obserwacją

b) zagrożone

– poniżej standardu

– wątpliwe

– stracone

Rezerwy na należności od sektora finansowego, razem

2. 8. Zmiana stanu rezerw na należności od sektora finansowego

Stan rezerw na należności od sektora finansowego na początek okresu

a) zwiększenia (z tytułu)

. . .

b) wykorzystanie (z tytułu)

. . .

c) rozwiązanie (z tytułu)

. . .

Stan rezerw na należności od sektora finansowego na koniec okresu

2.9. Należności (brutto) od sektora finansowego*)

a) od jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności

b) od pozostałych jednostek

Należności (brutto) od sektora finansowego, razem

Jeżeli kwoty należności zagrożonych stanowią powyżej 10% sumy bilansowej, należy szczegółowo przedstawić występujące w księgach rachunkowych banku – należności z tytułu niedoborów i szkód, należności sporne i inne, które na podstawie dokonanej inwentaryzacji (weryfikacji) i oceny będą trudne do odzyskania – spłaty, podając w szczególności:

– wysokość należności w poszczególnych grupach rodzajowych,

– wysokość utworzonych rezerw w poszczególnych grupach rodzajowych,

– informacje z zakresu ustalonego w banku trybu postępowania w przedmiocie rozliczenia tych należności.

Nota 3 – do poz. IV, V i VI aktywów

3. 1. Należności od sektora niefinansowego i sektora budżetowego (według struktury rodzajowej)

1. Kredyty i pożyczki

2. Skupione wierzytelności

3. Zrealizowane gwarancje i poręczenia

4. Inne należności (z tytułu)

. . .

5. Odsetki

a) niezapadłe

b) zapadłe

6. Należności z tytułu dopłat do oprocentowanych kredytów preferencyjnych

Należności (brutto) od sektora niefinansowego i sektora budżetowego, razem

7. Rezerwa utworzona na należności od sektora niefinansowego i sektora budżetowego (wielkość ujemna)

Należności (netto) od sektora niefinansowego i sektora budżetowego, razem

Z wyżej wymienionych pozycji:

– kredyty z tytułu leasingu finansowego

3.2. Należności (brutto) od sektora niefinansowego i sektora budżetowego (według terminów zapadalności)

1. W rachunku bieżącym

2. Należności terminowe o pozostałym od dnia bilansowego okresie spłaty:

a) do 1 miesiąca

b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy

c) powyżej 3 miesięcy do 1 roku

d) powyżej 1 roku do 5 lat

e) powyżej 5 lat

f) dla których termin zapadalności upłynął

3. Odsetki

– niezapadłe

– zapadłe

Należności (brutto) od sektora niefinansowego i sektora budżetowego, razem

3. 3. Należności (brutto) od sektora niefinansowego i sektora budżetowego (według pierwotnych terminów zapadalności)

1. W rachunku bieżącym

2. Należności terminowe o okresie spłaty:

a) do 1 miesiąca

b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy

c) powyżej 3 miesięcy do 1 roku

d) powyżej 1 roku do 5 lat

e) powyżej 5 lat

3. Odsetki

– niezapadłe

– zapadłe

Należności (brutto) od sektora niefinansowego i sektora budżetowego, razem

3. 4. Należności (brutto) od sektora niefinansowego i sektora budżetowego (według struktury walutowej)

a) w walucie polskiej

b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)

Należności (brutto) od sektora niefinansowego i sektora budżetowego, razem

3. 5. Należności (brutto) od sektora niefinansowego i sektora budżetowego

1. Należności normalne

2. Należności pod obserwacją

3. Należności zagrożone, w tym:

– poniżej standardu

– wątpliwe

– stracone

4. Odsetki

a) niezapadłe

b) zapadłe

– od należności normalnych i pod obserwacją

– od należności zagrożonych

Należności (brutto) od sektora niefinansowego i sektora budżetowego, razem

3.6. Wartość zabezpieczeń prawnych pomniejszających podstawę naliczania rezerw celowych na należności od sektora niefinansowego i sektora budżetowego dotyczące należności:

a) normalnych

b) pod obserwacją

c) zagrożonych

– poniżej standardu

– wątpliwych

– straconych

Wartość zabezpieczeń prawnych pomniejszających podstawę naliczania rezerw na należności od sektora niefinansowego i sektora budżetowego razem

3. 7. Stan rezerw na należności od sektora niefinansowego i sektora budżetowego

a) normalne

b) pod obserwacją

c) zagrożone

– poniżej standardu

– wątpliwe

– stracone

Rezerwy na należności od sektora niefinansowego i sektora budżetowego, razem

3. 8. Zmiana stanu rezerw na należności od sektora niefinansowego i sektora budżetowego stan rezerw na należności od sektora niefinansowego i sektora budżetowego na początek okresu

a) zwiększenia (z tytułu)

. . .

b) wykorzystanie (z tytułu)

. . .

c) rozwiązanie (z tytułu)

. . .

Stan rezerw na należności od sektora niefinansowego i sektora budżetowego na koniec okresu

3.9. Należności (brutto) od sektora niefinansowego i budżetowego*)

a) od jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności

b) od pozostałych jednostek

Należności (brutto) od sektora niefinansowego i budżetowego, razem

Nota 4 – do poz. VII aktywów

Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu

a) od sektora finansowego

b) od sektora niefinansowego i sektora budżetowego

c) odsetki

Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu, razem

Nota 5 – do poz. VIII aktywów

5. 1. Dłużne papiery wartościowe

1. Emitowane przez banki centralne, w tym:

– obligacje wyrażone w walutach obcych

2. Emitowane przez pozostałe banki, w tym:

– wyrażone w walutach obcych

3. Emitowane przez inne jednostki finansowe, w tym:

– wyrażone w walutach obcych

4. Emitowane przez jednostki niefinansowe, w tym:

– wyrażone w walutach obcych

5. Emitowane przez budżet państwa, w tym:

– wyrażone w walutach obcych

6. Emitowane przez budżety terenowe, w tym:

– wyrażone w walutach obcych

7. Odkupione własne dłużne papiery wartościowe

Dłużne papiery wartościowe, razem

5. 2 Dłużne papiery wartościowe (według rodzaju)

1. Emitowane przez budżet państwa, w tym:

a) obligacje

b) bony skarbowe

c) inne (według rodzaju):

. . .

2. Emitowane przez jednostkę dominującą, w tym:

a) obligacje

b) inne (według rodzaju):

. . .

3. Emitowane przez jednostki zależne, w tym:

a) obligacje

b) inne (według rodzaju):

. . .

4. Emitowane przez jednostki stowarzyszone, w tym:

a) obligacje

b) inne (według rodzaju):

. . .

5. Emitowane przez pozostałe jednostki, w tym:

a) obligacje

b) inne (według rodzaju):

. . .

Dłużne papiery wartościowe razem

5. 3. Dłużne papiery wartościowe

a) operacyjne – bankowego biura maklerskiego

b) handlowe

c) lokacyjne

Dłużne papiery wartościowe razem

5. 4. Zmiana stanu dłużnych papierów wartościowych

Stan na początek okresu

a) zwiększenia (z tytułu)

. . .

b) zmniejszenia (z tytułu)

. . .

Stan na koniec okresu

Nota 6 – do poz. IX aktywów

6. 1 Akcje i udziały w jednostkach zależnych / Akcje i udziały w jednostkach zależnych i stowarzyszonych nieobjętych konsolidacją*)

a) w bankach

b) w innych jednostkach finansowych

c) w jednostkach niefinansowych

Akcje i udziały w jednostkach zależnych, razem / Akcje i udziały w jednostkach zależnych i stowarzyszonych nieobjętych konsolidacją*)

6. 2 Akcje i udziały w jednostkach zależnych i stowarzyszonych nieobjętych konsolidacją*)

a) w jednostkach zależnych

b) w jednostkach stowarzyszonych

Akcje i udziały w jednostkach zależnych i stowarzyszonych nieobjętych konsolidacją, razem

6. 3 Zmiana stanu akcji i udziałów w jednostkach zależnych / Zmiana stanu akcji i udziałów w jednostkach zależnych i stowarzyszonych nieobjętych konsolidacją*)

Stan na początek okresu

a) zwiększenia (z tytułu)

. . .

b) zmniejszenia (z tytułu)

. . .

Stan akcji i udziałów w jednostkach zależnych na koniec okresu / Stan akcji i udziałów w jednostkach zależnych i stowarzyszonych nieobjętych konsolidacją, na koniec okresu*)

6. 4 Akcje i udziały w jednostkach zależnych l Akcje i udziały w jednostkach zależnych i stowarzyszonych nieobjętych konsolidacją*)

a) operacyjne – bankowego biura maklerskiego

b) handlowe

c) lokacyjne

Akcje i udziały w jednostkach zależnych, razem / Akcje i udziały w jednostkach zależnych i stowarzyszonych nieobjętych konsolidacją, razem*)

Nota 7 – do poz. X aktywów

7. 1 Akcje i udziały w jednostkach stowarzyszonych / Akcje i udziały w jednostkach zależnych i stowarzyszonych objętych konsolidacją metodą praw własności*)

a) w bankach

b) w innych jednostkach finansowych

c) w jednostkach niefinansowych

Akcje i udziały w jednostkach stowarzyszonych, razem/Akcje i udziały w jednostkach zależnych i stowarzyszonych objętych konsolidacją metodą praw własności, razem*)

7. 2 Akcje i udziały w jednostkach zależnych i stowarzyszonych objętych konsolidacją metodą praw własności*)

a) w jednostkach zależnych

b) w jednostkach stowarzyszonych

Akcje i udziały w jednostkach zależnych i stowarzyszonych objętych konsolidacją metodą praw własności, razem

7. 3 Zmiana stanu akcji i udziałów w jednostkach stowarzyszonych / Zmiana stanu akcji i udziałów w jednostkach zależnych i stowarzyszonych objętych konsolidacją metodą praw własności*)

Stan na początek okresu

a) zwiększenia (z tytułu)

. . .

b) zmniejszenia (z tytułu)

. . .

Stan akcji i udziałów w jednostkach stowarzyszonych na koniec okresu l Stan akcji i udziałów w jednostkach zależnych i stowarzyszonych objętych konsolidacją metodą praw własności na koniec okresu*)

7.4 Akcje i udziały w jednostkach stowarzyszonych / Akcje i udziały w jednostkach zależnych i stowarzyszonych objętych konsolidacją metodą praw własności*)

a) operacyjne – bankowego biura maklerskiego

b) handlowe

c) lokacyjne

Akcje i udziały w jednostkach stowarzyszonych, razem / Akcje i udziały w jednostkach zależnych i stowarzyszonych objętych konsolidacją metodą praw własności, razem*)

Nota 8 – do poz. IX i X aktywów

Akcje (udziały) w jednostkach zależnych i stowarzyszonych (lokacyjne)

a) nazwa jednostki (ze wskazaniem formy prawnej)

b) siedziba

c) przedmiot przedsiębiorstwa

d) charakter powiązania (jednostka zależna, jednostka stowarzyszona, z wyszczególnieniem powiązań bezpośrednich i pośrednich)

e) zastosowana metoda konsolidacji bądź wskazanie, że jednostka nie podlega konsolidacji

f) data objęcia kontroli / data, od której wywierany jest znaczny wpływ

g) wartość akcji / udziałów według ceny nabycia

h) odpisy aktualizujące wartość (razem)

i) wartość bilansowa akcji (udziałów)

j) procent posiadanego kapitału zakładowego

k) udział w ogólnej liczbie głosów w walnym zgromadzeniu

l) wskazanie, innej niż określona pod lit. j) lub k), podstawy dominacji

m) kapitał własny, w tym:

– kapitał zakładowy

– należne wpłaty na poczet kapitału

– kapitał zapasowy

– pozostały kapitał własny, w tym:

– niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych

– zysk (strata) netto

n) zobowiązania jednostki, w tym:

– długoterminowe

o) należności jednostki, w tym:

– długoterminowe

p) aktywa jednostki, razem

r) przychody ze sprzedaży

s) nieopłacona przez emitenta wartość akcji (udziałów)

t) otrzymane lub należne dywidendy za ostatni rok obrotowy

Nota 9 – do poz. XI aktywów

9. 1. Akcje i udziały w pozostałych jednostkach

a) w bankach

b) w innych jednostkach finansowych

c) w jednostkach niefinansowych

Akcje i udziały w pozostałych jednostkach, razem

9. 2. Zmiana stanu akcji i udziałów w pozostałych jednostkach

Stan na początek okresu

a) zwiększenia (z tytułu)

...

b) zmniejszenia (z tytułu)

...

Stan akcji i udziałów w pozostałych jednostkach na koniec okresu

9. 3. Akcje i udziały w pozostałych jednostkach

a) operacyjne – bankowego biura maklerskiego

b) handlowe

c) lokacyjne

Akcje i udziały w pozostałych jednostkach, razem

9. 4. Akcje (udziały) w pozostałych jednostkach (lokacyjne)4)

a) nazwa (firma) jednostki (ze wskazaniem formy prawnej)

b) siedziba

c) przedmiot przedsiębiorstwa

d) wartość bilansowa akcji (udziałów)

e) procent posiadanego kapitału zakładowego

f) udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu

g) nieopłacona przez emitenta wartość akcji (udziałów)

h) otrzymane lub należne dywidendy za ostatni rok obrotowy

------------------------------------- ---

4) Akcje i udziały zapewniające mniej niż 5% kapitału i ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu jednostki można wykazać łącznie w pozycji „ inne ", o ile nie są one istotne ze względu na wartość (rynkową) lub politykę inwestycyjną emitenta

Nota 10 – do poz. XII aktywów

10. 1. Pozostałe papiery wartościowe i inne prawa majątkowe (według rodzaju)

a) jednostki uczestnictwa w funduszach powierniczych

b) prawa poboru

c) prawa pochodne

d) inne (według rodzaju)

...

Pozostałe papiery wartościowe i inne prawa majątkowe, razem

10. 2. Pozostałe papiery wartościowe i inne prawa majątkowe

a) operacyjne – bankowego biura maklerskiego

b) handlowe

c) lokacyjne

Pozostałe papiery wartościowe i inne prawa majątkowe, razem

10. 3 Zmiana stanu pozostałych papierów wartościowych i innych praw majątkowych

Stan na początek okresu

a) zwiększenia (z tytułu)

...

b) zmniejszenia (z tytułu)

...

Stan pozostałych papierów wartościowych i innych praw majątkowych na koniec okresu

Nota 11 – do poz. VIII–XII aktywów

11. 1. Papiery wartościowe, udziały i inne prawa majątkowe

1. Operacyjne – bankowego biura maklerskiego

2. Handlowe

3. Lokacyjne

Papiery wartościowe, udziały i inne prawa majątkowe, razem

11. 2. Zmiana stanu papierów wartościowych, udziałów i innych praw majątkowych

Stan na początek okresu

a) zwiększenia (z tytułu)

...

b) zmniejszenia (z tytułu)

...

Stan papierów wartościowych, udziałów i innych praw majątkowych na koniec okresu

11. 3. Papiery wartościowe, udziały i inne prawa majątkowe (według struktury walutowej)

a) w walucie polskiej

b) w walucie obcej (wg walut i po przeliczeniu na zł)

Papiery wartościowe, udziały i inne prawa majątkowe, razem

11. 4. Papiery wartościowe oraz udziały i jednostki uczestnictwa – handlowe (wg zbywalności)

A. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach (wartość bilansowa)

a) akcje (wartość bilansowa):

– wartość rynkowa

– wartość według cen nabycia

b) obligacje (wartość bilansowa):

– wartość rynkowa

– wartość według cen nabycia

c) inne – wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):

– wartość rynkowa

– wartość według cen nabycia

...

B. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na rynkach pozagiełdowych (wartość bilansowa)

a) akcje (wartość bilansowa):

– wartość rynkowa

– wartość według cen nabycia

b) obligacje (wartość bilansowa):

– wartość rynkowa

– wartość według cen nabycia

c) inne – wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):

– wartość rynkowa

– wartość według cen nabycia

...

C. Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na rynkach regulowanych (wartość bilansowa)

a) akcje (wartość bilansowa):

– wartość rynkowa

– wartość według cen nabycia

b) obligacje (wartość bilansowa):

– wartość rynkowa

– wartość według cen nabycia

c) inne – wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):

– wartość rynkowa

– wartość według cen nabycia

...

D. Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa)

a) akcje i udziały (wartość bilansowa):

– oszacowana wartość rynkowa

– wartość według cen nabycia

b) obligacje (wartość bilansowa):

– oszacowana wartość rynkowa

– wartość według cen nabycia

c) inne – wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):

– oszacowana wartość rynkowa

– wartość według cen nabycia

...

Wartość według cen nabycia, razem

Korekty aktualizujące wartość (saldo), razem

Wartość rynkowa / oszacowana wartość rynkowa, razem

Wartość bilansowa, razem

11. 5. Papiery wartościowe, udziały i jednostki uczestnictwa – lokacyjne (wg zbywalności)

A. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach (wartość bilansowa)

a) akcje (wartość bilansowa):

– korekty aktualizujące wartość (saldo)

– wartość według cen nabycia

b) obligacje (wartość bilansowa):

– korekty aktualizujące wartość (saldo)

– wartość według cen nabycia

c) inne – wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):

– korekty aktualizujące wartość (saldo)

– wartość według cen nabycia

...

B. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na rynkach pozagiełdowych (wartość bilansowa)

a) akcje (wartość bilansowa):

– korekty aktualizujące wartość (saldo)

– wartość według cen nabycia

b) obligacje (wartość bilansowa):

– korekty aktualizujące wartość (saldo)

– wartość według cen nabycia

c) inne – wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):

– korekty aktualizujące wartość (saldo)

– wartość według cen nabycia

...

C. Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na rynkach regulowanych (wartość bilansowa)

a) akcje (wartość bilansowa):

– korekty aktualizujące wartość (saldo)

– wartość według cen nabycia

b) obligacje (wartość bilansowa):

– korekty aktualizujące wartość (saldo)

– wartość według cen nabycia

c) inne – wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):

– korekty aktualizujące wartość (saldo)

– wartość według cen nabycia

...

D. Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa)

a) akcje i udziały (wartość bilansowa):

– korekty aktualizujące wartość (saldo)

– wartość według cen nabycia

b) obligacje (wartość bilansowa):

– korekty aktualizujące wartość (saldo)

– wartość według cen nabycia

c) inne – wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):

– korekty aktualizujące wartość (razem)

– wartość według cen nabycia

...

Wartość według cen nabycia, razem

Korekty aktualizujące wartość (saldo), razem

Wartość bilansowa, razem

Nota 12 – do poz. XIII aktywów

12. 1. Wartości niematerialne i prawne

a) rozliczane w czasie koszty organizacji poniesione przy założeniu lub późniejszym rozszerzeniu spółki akcyjnej

b) koszty prac rozwojowych

c) nabyta wartość firmy

d) nabyte koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym:

– oprogramowanie komputerowe

e) nabyte prawa wieczystego użytkowania gruntów

f) pozostałe wartości niematerialne i prawne

g) zaliczki na poczet wartości niematerialnych i prawnych

Wartości niematerialne i prawne, razem

12. 2. Tabela ruchu wartości niematerialnych i prawnych (wg grup rodzajowych)

a) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na początek okresu

b) zwiększenia (z tytułu)

...

c) zmniejszenia (z tytułu)

...

d) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu

e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu

f) amortyzacja za okres (z tytułu)

...

g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu

h) nieplanowe odpisy

i) wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu

Należy podać wysokość i wyjaśnić przyczyny nieplanowych odpisów amortyzacyjnych (umorzeniowych) wartości niematerialnych i prawnych

Nota 13 – do poz. XIV aktywów*)

13. 1. Wartość firmy z konsolidacji

a) wartość firmy z konsolidacji – jednostki zależne

b) wartość firmy z konsolidacji – jednostki stowarzyszone

Wartość firmy z konsolidacji razem

13. 2. Zmiana stanu wartości firmy z konsolidacji – jednostki zależne

a) wartość brutto na początek okresu

b) zwiększenie (z tytułu)

...

c) zmniejszenie (z tytułu)

...

d) wartość brutto na koniec okresu

e) odpis wartości firmy z konsolidacji na początek okresu

f) odpis wartości firmy z konsolidacji za okres (z tytułu)

...

g) odpis wartości firmy z konsolidacji na koniec okresu

h) wartość netto na koniec okresu

13. 3. Zmiana stanu wartości firmy z konsolidacji – jednostki stowarzyszone

a) wartość brutto na początek okresu

b) zwiększenia (z tytułu)

...

c) zmniejszenia (z tytułu)

...

d) wartość brutto na koniec okresu

e) odpis wartości firmy z konsolidacji na początek okresu

f) odpis wartości firmy z konsolidacji za okres (z tytułu)

...

g) odpis wartości firmy z konsolidacji na koniec okresu

h) wartość netto na koniec okresu

Należy podać wartość firmy z konsolidacji dla każdej jednostki objętej konsolidacją osobno, ze wskazaniem sposobu jej ustalenia oraz wysokości dotychczas dokonanych odpisów

Nota 14 – do poz. XV aktywów

14. 1. Rzeczowy majątek trwały

a) środki trwałe, w tym:

– grunty własne i budynki zajmowane przez bank na cele własnej działalności

– inne grunty i budynki

– urządzenia

– środki transportu

– pozostałe środki trwałe

b) inwestycje rozpoczęte

c) zaliczki na poczet inwestycji

Rzeczowy majątek trwały, razem

14. 2. Tabela ruchu środków trwałych (wg grup rodzajowych)

a) wartość brutto środków trwałych na początek okresu

b) zwiększenia (z tytułu)

...

c) zmniejszenia (z tytułu)

...

d) wartość brutto środków trwałych na koniec okresu

e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu

f) amortyzacja za okres (z tytułu)

...

g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu

h) nieplanowe odpisy

i) wartość netto środków trwałych na koniec okresu

Należy podać wysokość i wyjaśnienie przyczyn nieplanowych odpisów amortyzacyjnych (umorzeniowych) środków trwałych

14. 3. Środki trwałe bilansowe (struktura własnościowa)

a) własne

b) używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym:

...

Środki trwałe bilansowe, razem

14. 4. Środki trwałe pozabilansowe

używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym:

– wartość gruntów użytkowanych wieczyście

...

Środki trwałe pozabilansowe, razem

Nota 15 – do poz. XVI aktywów

15. 1. Akcje własne do zbycia

a) liczba

b) wartość wg ceny nabycia

c) wartość bilansowa

d) cel nabycia

e) przeznaczenie

15. 2. Akcje emitenta będące własnością jednostek zależnych

a) nazwa (firma) jednostki, siedziba

b) liczba

c) wartość wg ceny nabycia

d) wartość bilansowa

Nota 16 – do poz. XVII aktywów

16. 1. Inne aktywa

1. Przejęte aktywa do zbycia

2. Pozostałe, w tym:

...

Inne aktywa, razem

16. 2. Przejęte aktywa – do zbycia

1. Inwestycje

2. Nieruchomości

3. Zapasy

4. Inne

Przejęte aktywa do – zbycia, razem

16. 3. Zmiana stanu przejętych aktywów – do zbycia

Stan na początek okresu

a) zwiększenia w okresie (z tytułu)

...

b) zmniejszenia w okresie (z tytułu)

...

Stan przejętych aktywów – do zbycia na koniec okresu

Nota 17 – do poz. XVIII aktywów

17. 1. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych z tytułu odroczonego podatku dochodowego

Stan na początek okresu

a) zwiększenia (z tytułu)

...

b) zmniejszenia (z tytułu)

...

Stan rozliczeń międzyokresowych z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu

17. 2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe

a) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:

...

b) inne rozliczenia międzyokresowe, w tym:

...

Pozostałe rozliczenia międzyokresowe, razem

Ponadto do pozycji aktywów banku należy podać informację o pożyczkach podporządkowanych, zawierającą następujące dane:

1. Nazwa jednostki

2. Wartość pożyczki (wg walut i po przeliczeniu na zł)

3. Warunki oprocentowania

4. Termin wymagalności

Nota 18 – do poz. II, IV i V pasywów

18. 1. Zobowiązania wobec sektora finansowego (według struktury rodzajowej)

1. Środki na rachunkach i depozyty

2. Kredyty i pożyczki otrzymane

3. Inne zobowiązania (z tytułu)

...

4. Odsetki

Zobowiązania wobec sektora finansowego, razem

18. 2. Zobowiązania wobec sektora finansowego (według terminów wymagalności)

1. Zobowiązania bieżące

2. Zobowiązania terminowe, o pozostałym od dnia bilansowego okresie spłaty:

a) do 1 miesiąca

b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy

c) powyżej 3 miesięcy do 1 roku

d) powyżej 1 roku do 5 lat

e) powyżej 5 lat

f) dla których termin wymagalności upłynął

3. Odsetki

Zobowiązania wobec sektora finansowego, razem

18. 3 Zobowiązania wobec sektora finansowego (według pierwotnych terminów wymagalności)

1. Zobowiązania bieżące

2. Zobowiązania terminowe, o okresie spłaty:

a) do 1 miesiąca

b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy

c) powyżej 3 miesięcy do 1 roku

d) powyżej 1 roku do 5 lat

e) powyżej 5 lat

3. Odsetki

Zobowiązania wobec sektora finansowego, razem

18. 4. Zobowiązania wobec sektora finansowego (według struktury walutowej)

a) w walucie polskiej

b) w walucie obcej (wg walut i po przeliczeniu na zł)

Zobowiązania wobec sektora finansowego, razem

18. 5. Zobowiązania wobec sektora finansowego*)

a) wobec jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności

b) wobec pozostałych jednostek

Zobowiązania wobec sektora finansowego, razem

Nota 19 – do poz. III, IV i V pasywów

19. 1 Zobowiązania wobec sektora niefinansowego i sektora budżetowego (według struktury rodzajowej)

1. Środki na rachunkach i depozyty

2. Inne zobowiązania (z tytułu)

...

3. Odsetki

Zobowiązania wobec sektora niefinansowego i sektora budżetowego, razem

19. 2. Zobowiązania wobec sektora niefinansowego i sektora budżetowego – lokaty oszczędnościowe (według terminów wymagalności)

1. Zobowiązania bieżące

2. Zobowiązania terminowe, o pozostałym od dnia bilansowego okresie spłaty:

a) do 1 miesiąca

b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy

c) powyżej 3 miesięcy do 1 roku

d) powyżej 1 roku do 5 lat

e) powyżej 5 lat

f) dla których termin wymagalności upłynął

3. Odsetki

Zobowiązania wobec sektora niefinansowego i sektora budżetowego – lokaty oszczędnościowe, razem

19. 3. Zobowiązania wobec sektora niefinansowego i sektora budżetowego – lokaty oszczędnościowe (według pierwotnych terminów wymagalności)

1. Zobowiązania bieżące

2. Zobowiązania terminowe, o okresie spłaty:

a) do 1 miesiąca

b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy

c) powyżej 3 miesięcy do 1 roku

d) powyżej 1 roku do 5 lat

e) powyżej 5 lat

3. Odsetki

Zobowiązania wobec sektora niefinansowego i sektora budżetowego – lokaty oszczędnościowe, razem

19. 4. Zobowiązania wobec sektora niefinansowego i sektora budżetowego – pozostałe (według terminów wymagalności)

1. Zobowiązania bieżące

2. Zobowiązania terminowe, o pozostałym od dnia bilansowego okresie spłaty:

a) do 1 miesiąca

b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy

c) powyżej 3 miesięcy do 1 roku

d) powyżej 1 roku do 5 lat

e) powyżej 5 lat

f) dla których termin wymagalności upłynął

3. Odsetki

Zobowiązania wobec sektora niefinansowego i sektora budżetowego – pozostałe, razem

19. 5. Zobowiązania wobec sektora niefinansowego i sektora budżetowego – pozostałe (według pierwotnych terminów wymagalności)

1. Zobowiązania bieżące

2. Zobowiązania terminowe, o okresie spłaty:

a) do 1 miesiąca

b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy

c) powyżej 3 miesięcy do 1 roku

d) powyżej 1 roku do 5 lat

e) powyżej 5 lat

3. Odsetki

Zobowiązania wobec sektora niefinansowego i sektora budżetowego – pozostałe, razem

19. 6. Zobowiązania wobec sektora niefinansowego i sektora budżetowego (według struktury walutowej)

a) w walucie polskiej

b) w walucie obcej (wg walut i po przeliczeniu na zł)

Zobowiązania wobec sektora niefinansowego i sektora budżetowego, razem

19. 7. Zobowiązania wobec sektora niefinansowego i sektora budżetowego*)

a) wobec jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności

b) wobec pozostałych jednostek

Zobowiązania wobec sektora niefinansowego i sektora budżetowego, razem

Nota 20 – do poz. VI pasywów

Zobowiązania z tytułu sprzedanych papierów wartościowych z udzielonym przyrzeczeniem odkupu

a) wobec sektora finansowego

b) wobec sektora niefinansowego i sektora budżetowego

c) odsetki

Zobowiązania z tytułu sprzedanych papierów wartościowych z udzielonym przyrzeczeniem odkupu, razem

Nota 21 – do poz. VII pasywów

21. 1. Zobowiązania z tytułu emisji własnych papierów wartościowych

1. Obligacji

2. Certyfikatów

3. Pozostałych (z tytułu)

...

4. Odsetki

Zobowiązania z tytułu emisji własnych papierów wartościowych, razem

21. 2. Zmiana stanu zobowiązań z tytułu emisji własnych papierów wartościowych

Stan na początek okresu

a) zwiększenia (z tytułu)

...

b) zmniejszenia (z tytułu)

...

Stan na koniec okresu

21. 3 Zobowiązania długoterminowe z tytułu wyemitowanych dłużnych papierów wartościowych

a) dłużne papiery wartościowe wg rodzaju

b) wartość nominalna

c) warunki oprocentowania

d) termin wykupu

e) gwarancje/ zabezpieczenia

f) dodatkowe prawa

Ponadto należy przedstawić wykaz grup zobowiązań zabezpieczonych na majątku emitenta / jednostek wchodzących w skład grupy kapitałowej (ze wskazaniem rodzaju zabezpieczeń)

Nota 22 – do poz. VIII pasywów

Fundusze specjalne i inne pasywa

1. Fundusze specjalne (z tytułu)

...

2. Inne pasywa (z tytułu)

...

Fundusze specjalne i inne pasywa, razem

Nota 23 – do poz. IX pasywów

Koszty i przychody rozliczane w czasie oraz zastrzeżone

a) bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:

...

b) przychody przyszłych okresów, w tym:

– niezrealizowane różnice kursowe

...

c) przychody zastrzeżone (z tytułu)

...

Koszty i przychody rozliczane w czasie oraz zastrzeżone, razem

Nota 24 – do poz. X pasywów

24. 1. Zmiana stanu rezerw na podatek dochodowy

Stan rezerw na początek okresu

a) zwiększenia (z tytułu)

...

b) zmniejszenia (z tytułu)

...

Stan rezerw na podatek dochodowy na koniec okresu

24. 2. Pozostałe rezerwy (wg tytułów), w tym:

– na pozabilansowe zobowiązania warunkowe

...

Pozostałe rezerwy, razem

24. 3. Zmiana stanu pozostałych rezerw

Stan na początek okresu

a) zwiększenia (z tytułu)

...

b) wykorzystanie (z tytułu)

...

c) rozwiązanie (z tytułu)

...

Stan rezerw na koniec okresu, razem

Nota 25 – do poz. XI pasywów

25. 1. Zobowiązania podporządkowane

1. Nazwa jednostki

2. Wartość pożyczki (wg walut i po przeliczeniu na zł)

3. Warunki oprocentowania

4. Termin wymagalności

5. Stan zobowiązań podporządkowanych

6. Odsetki

25. 2. Zmiana stanu zobowiązań podporządkowanych

Stan na początek okresu

a) zwiększenia (z tytułu)

...

b) zmniejszenia (z tytułu)

...

Stan zobowiązań podporządkowanych na koniec okresu

Nota 26 – do poz. XII pasywów*)

Zmiana stanu kapitału własnego akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych

Stan na początek okresu

a) zwiększenia (z tytułu)

...

b) zmniejszenia (z tytułu)

...

Stan na koniec okresu

Nota 27 – do poz. XIII pasywów*)

27. 1. Rezerwa kapitałowa z konsolidacji

a) rezerwa kapitałowa z konsolidacji – jednostki zależne

b) rezerwa kapitałowa z konsolidacji – jednostki stowarzyszone

Rezerwa kapitałowa z konsolidacji, razem

27. 2. Zmiana stanu rezerwy kapitałowej z konsolidacji – jednostki zależne

a) wartość brutto na początek okresu

b) zwiększenia (z tytułu)

...

c) zmniejszenia (z tytułu)

...

d) wartość brutto na koniec okresu

e) odpis rezerwy kapitałowej z konsolidacji na początek okresu

f) odpis rezerwy kapitałowej z konsolidacji za okres (z tytułu)

...

g) odpis rezerwy kapitałowej z konsolidacji na koniec okresu

h) wartość netto na koniec okresu

27. 3. Zmiana stanu rezerwy kapitałowej z konsolidacji – jednostki stowarzyszone

a) wartość brutto na początek okresu

b) zwiększenia (z tytułu)

...

c) zmniejszenia (z tytułu)

...

d) wartość brutto na koniec okresu

e) odpis rezerwy kapitałowej z konsolidacji na początek okresu

f) odpis rezerwy kapitałowej z konsolidacji za okres (z tytułu)

...

g) odpis rezerwy kapitałowej z konsolidacji na koniec okresu

h) wartość netto na koniec okresu

Należy podać wartość rezerwy kapitałowej z konsolidacji dla każdej jednostki objętej konsolidacją osobno, ze wskazaniem sposobu jej ustalenia oraz wysokości dotychczas dokonanych odpisów

Nota 28 – do poz. XIV pasywów

Struktura kapitału zakładowego

a) wartość nominalna jednej akcji

b) seria/ emisja

c) rodzaj akcji

d) rodzaj uprzywilejowania akcji

e) liczba akcji

f) wartość serii / emisji wg wartości nominalnej

g) sposób pokrycia kapitału

h) data rejestracji

i) prawo do dywidendy (od daty)

j) liczba akcji, razem

Kapitał zakładowy, razem

Ponadto należy przedstawić informacje o wszelkich zmianach w kapitale zakładowym w okresie sprawozdawczym, w szczególności o:

– liczbie, rodzaju, wartości nominalnej, cenie emisyjnej oferowanych akcji

– zmianach wartości nominalnej akcji

– zmianach praw z akcji

oraz należy wskazać akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio przez jednostki zależne co najmniej 5% kapitału zakładowego emitenta lub co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy

Nota 29 – do poz. XVI pasywów

Kapitał zapasowy

a) ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej

b) utworzony ustawowo

c) utworzony zgodnie ze statutem ponad wymaganą ustawowo (minimalną) wartość

d) z dopłat akcjonariuszy

e) inny

Kapitał zapasowy, razem

Nota 30 – do poz. XVI pasywów

Pozostałe kapitały rezerwowe (według celu przeznaczenia), w tym:

– Fundusz ogólnego ryzyka bankowego

– Fundusz na działalność maklerską

...

Pozostałe kapitały rezerwowe, razem

Nota 31– do poz. XXI pasywów

Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych

a) niepodzielony zysk (wartość dodatnia)

b) niepokryta strata (wartość ujemna)

Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych, razem

Nota 32 – do współczynnika wypłacalności i wartości księgowej na jedną akcję

Należy przedstawić dane liczbowe do obliczenia współczynnika wypłacalności, ze wskazaniem tych funduszy, które zostały zaliczone do funduszy własnych, w układzie umożliwiającym ustalenie wartości poszczególnych kategorii funduszy

Należy przedstawić dodatkowe dane objaśniające sposób obliczenia wartości księgowej na jedną akcję oraz rozwodnionej wartości księgowej na jedną akcję

Nota 33 do pozabilansowych zobowiązań warunkowych

Gwarancje i poręczenia udzielone na rzecz:

a) jednostek zależnych

b) jednostek stowarzyszonych

c) jednostki dominującej

d) pozostałych jednostek

Udzielone gwarancje i poręczenia, razem

––––––– ––––––

*) Pozycja wykazywana wyłącznie w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym

Noty objaśniające do rachunku zysków i strat / skonsolidowanego rachunku zysków i strat

Nota 34 – do poz. I

Przychody z tytułu odsetek

1. Od sektora finansowego

2. Od sektora niefinansowego i sektora budżetowego

3. Od papierów wartościowych, w tym:

a) o stałej kwocie dochodu

b) o zmiennej kwocie dochodu

4. Pozostałe

Przychody z tytułu odsetek, razem

Nota 35 – do poz. II

Koszty odsetek

1. Od operacji z sektorem finansowym

2. Od operacji z sektorem niefinansowym i z sektorem budżetowym

3. Pozostałe

Koszty odsetek, razem

Nota 36 – do poz. IV

Przychody z tytułu prowizji

1. Prowizje z tytułu działalności bankowej

2. Prowizje z tytułu działalności maklerskiej

Przychody z tytułu prowizji, razem

Nota 37 – do poz. VII

Przychody z akcji i udziałów, pozostałych papierów wartościowych i innych praw majątkowych

1. Od jednostek zależnych

2. Od jednostek stowarzyszonych

3. Od pozostałych jednostek

Przychody z akcji i udziałów, pozostałych papierów wartościowych i innych praw majątkowych, razem

Nota 38 – do poz. VIII

Wynik na operacjach finansowych

1. Wynik na operacjach finansowych papierami wartościowymi

a) przychody z operacji papierami wartościowymi

b) koszty operacji papierami wartościowymi

2. Wynik na pozostałych operacjach finansowych

Wynik na operacjach finansowych, razem

Nota 39 – do poz. XI

Pozostałe przychody operacyjne

a) z tytułu działalności zarządzania majątkiem osób trzecich

b) z tytułu sprzedaży lub likwidacji składników majątku trwałego i aktywów do zbycia

c) z tytułu odzyskanych należności nieściągalnych

d) otrzymane odszkodowania, kary i grzywny

e) otrzymane darowizny

f) inne (z tytułu)

...

Pozostałe przychody operacyjne, razem

Nota 40 – do poz. XII

Pozostałe koszty operacyjne

a) z tytułu działalności zarządzania majątkiem osób trzecich

b) z tytułu sprzedaży lub likwidacji składników majątku trwałego i aktywów do zbycia

c) z tytułu odpisanych należności

d) zapłacone odszkodowania, kary i grzywny

e) przekazane darowizny

f) z tytułu nieplanowych odpisów amortyzacyjnych

g) inne (z tytułu)

Pozostałe koszty operacyjne, razem

Nota 41 – do poz. XIII

Koszty działania banku

1. Wynagrodzenia

2. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia

3. Koszty rzeczowe

4. Podatki i opłaty

5. Składka i wpłaty na Bankowy Fundusz Gwarancyjny

6. Pozostałe (z tytułu)

...

Koszty działania banku, razem

Nota 42 – do poz. XV

Odpisy na rezerwy i aktualizacja wartości

1. Odpisy na rezerwy na:

– należności normalne

– należności pod obserwacją

– należności zagrożone

– zobowiązania pozabilansowe

– ogólne ryzyko bankowe

– ...

– inne

2. Aktualizacja wartości:

– z tytułu deprecjacji majątku finansowego

– ....

– inne

Odpisy na rezerwy i aktualizacja wartości, razem

Nota 43 – do poz. XVI

Rozwiązanie rezerw i zmniejszenia dotyczące aktualizacji wartości

1. Rozwiązanie rezerw na:

– należności normalne

– należności pod obserwacją

– należności zagrożone

– zobowiązania pozabilansowe

– ogólne ryzyko bankowe

– ...

– inne

2. Zmniejszenia odpisów dotyczących aktualizacji wartości:

– majątku finansowego

– ...

– inne

Rozwiązanie rezerw i zmniejszenia dotyczące aktualizacji wartości, razem

Nota 44 – do poz. XIX. 1

Zyski nadzwyczajne

a) losowe

b) ze sprzedaży akcji i udziałów w jednostkach zależnych*)

c) ze sprzedaży akcji i udziałów w jednostkach stowarzyszonych*)

d) pozostałe (z tytułu)

...

Zyski nadzwyczajne, razem

Nota 45 – do poz. XIX. 2

Straty nadzwyczajne

a) losowe

b) ze sprzedaży akcji i udziałów w jednostkach zależnych*)

c) ze sprzedaży akcji i udziałów w jednostkach stowarzyszonych*)

d) pozostałe (z tytułu)

...

Straty nadzwyczajne, razem

Należy przedstawić informacje o wyniku na sprzedaży całości lub części akcji (udziałów) w poszczególnych jednostkach zależnych i stowarzyszonych, sposobie rozliczeń pomiędzy jednostką sprzedającą a kupującą akcje (udziały) oraz wartości księgowej każdej sprzedanej jednostki*)

Nota 46 – do poz. XXIII

Podatek dochodowy

1. Zysk (strata) brutto (skonsolidowany*))

2. Korekty konsolidacyjne*)

3. Trwałe różnice pomiędzy zyskiem (stratą) brutto a podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym

4. Przejściowe różnice pomiędzy zyskiem brutto a podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym

5. Inne różnice pomiędzy zyskiem brutto a podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym, w tym:

– straty z lat ubiegłych

6. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym

7. Podatek dochodowy według stawki....%

8. Zaniechania, zwolnienia, odliczenia, obniżki i zwiększenia podatku

9. Podatek dochodowy należny

10. Rezerwa na podatek dochodowy

– stan na początek okresu

– zwiększenie

– zmniejszenie

– stan na koniec okresu

11. Rozliczenia międzyokresowe z tytułu odroczonego podatku dochodowego

– stan na początek okresu

– zwiększenie

– zmniejszenie

– stan na koniec okresu

12. Podatek dochodowy współmierny do zysku (straty) brutto, wykazany w rachunku zysków i strat

Ponadto należy podać informacje o głównych różnicach pomiędzy podatkiem dochodowym wykazanym w rachunku zysków i strat a podatkiem ustalonym od podstawy opodatkowania z rozliczeniem głównych pozycji tych różnic, w szczególności:

a) wysokość odliczenia osobno z tytułu ulgi inwestycyjnej i premii inwestycyjnej

b) wysokość darowizn podlegających odliczeniu od dochodu

c) przyczyny i wartość zaniechania, zwolnienia, odliczenia i obniżki podatku dochodowego

d) wysokość przyszłego zobowiązania z tytułu podatku dochodowego według stanu na koniec okresu z podziałem na tytuły, ze wskazaniem stawki podatku

e) wysokość przyszłej należności z tytułu podatku dochodowego według stanu na koniec okresu z podziałem na tytuły

f) zmiany z tytułu zmiany stawek podatkowych

g) spisanie rozliczeń międzyokresowych z tytułu odroczonego podatku dochodowego spowodowane brakiem prawdopodobieństwa odzyskania należności podatkowej

h) informacje o podatku dochodowym od wyniku na operacjach nadzwyczajnych

W odniesieniu do skonsolidowanego rachunku zysków i strat należy podać informacje o podatku dochodowym w przekroju jednostek objętych konsolidacją, z uwzględnieniem różnic pomiędzy podatkiem naliczonym do skonsolidowanego rachunku zysków i strat w danym okresie a tymi, które naliczono w okresach poprzednich, oraz o wysokości podatku naliczonego w tych okresach, pod warunkiem, że różnica ta jest znacząca z punktu widzenia przyszłego opodatkowania*)

Nota 47 – do poz. XXIV

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty), z tytułu:

...

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty), razem

Nota 48 – do poz. XXVII

Zysk (strata) netto*)

a) zysk (strata) netto jednostki dominującej

b) zyski (straty) netto jednostek zależnych

c) zyski (straty) netto jednostek stowarzyszonych

d) korekty konsolidacyjne

e) zysk (strata) netto

Należy wskazać udział poszczególnych segmentów działalności grupy kapitałowej w wypracowanym skonsolidowanym wyniku finansowym netto*)

Należy również przedstawić sposób podziału zysku lub pokrycia straty za prezentowane lata obrotowe, a w przypadku niezakończonego roku obrotowego – propozycję podziału zysku lub pokrycia straty, ujawniając odpowiednie, dla ustalenia wielkości zysku lub straty, dane liczbowe w zł i groszach

Nota 49

Należy przedstawić dodatkowe dane objaśniające sposób obliczenia zysku (straty) na jedną akcję zwykłą oraz rozwodnionego zysku (straty) na jedną akcję zwykłą

––––––– ––––––– –––––––

*) Pozycja wykazywana wyłącznie w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym

Noty objaśniające do rachunku przepływu środków pieniężnych /skonsolidowanego rachunku przepływu środków pieniężnych

Należy zdefiniować środki pieniężne przyjęte do rachunku przepływu środków pieniężnych, przedstawiając ich strukturę

Należy objaśnić podział działalności emitenta na działalność operacyjną, inwestycyjną i finansową, przyjęty w rachunku przepływu środków pieniężnych

W przypadku wystąpienia niezgodności pomiędzy bilansowymi zmianami stanu niektórych pozycji oraz zmianami stanu tych pozycji wykazanymi w rachunku przepływu środków pieniężnych, należy wskazać ich przyczyny

W odniesieniu do pozycji rachunku przepływu środków pieniężnych „Pozostałe korekty”, „Pozostałe wpływy” i „Pozostałe wydatki” należy przedstawić wykaz tych korekt, wpływów i wydatków, których kwoty przekraczają 5% ogólnej sumy odpowiednio korekt, wpływów lub wydatków z danej działalności, a zostały ujęte w tych pozycjach

W przypadku gdy rachunek przepływu środków pieniężnych / skonsolidowany rachunek przepływu środków pieniężnych sporządzony jest metodą bezpośrednią, dodatkowo należy przedstawić notę objaśniającą zawierającą uzgodnienie przepływów pieniężnych netto z działalności operacyjnej metodą pośrednią do wartości wyliczonych metodą bezpośrednią

Dodatkowe noty objaśniające

Ponadto w notach objaśniających do ostatniego sprawozdania finansowego / skonsolidowanego sprawozdania finansowego należy przedstawić:

1. Informacje z zakresu struktury koncentracji zaangażowania banku w poszczególne podmioty, grupy kapitałowe, branże, wraz z oceną ryzyka związanego z tym zaangażowaniem

2. Odnośnie do „instrumentów finansowych” – papierów wartościowych wymienionych w art. 3 ust. 3 oraz innych praw pochodnych od praw majątkowych będących przedmiotem inwestycji emitenta oraz transakcji terminowych – informacje dla poszczególnych klas instrumentów, dotyczące co najmniej:

a) zakresu i charakteru instrumentu

b) przyjętych dla instrumentu zasad (polityki) rachunkowości

c) wartości godziwej, o której mowa w art. 28 ust. 6 ustawy o rachunkowości, zmienionym ustawą z dnia 9 listopada 2000 r. o zmianie ustawy o rachunkowości (Dz. U. Nr 113, poz. 1186 i z 2001 r. Nr 102, poz. 1117), jeżeli jej ustalenie w sposób wiarygodny jest możliwe; w przeciwnym przypadku należy poinformować o nieujawnieniu wartości godziwej, z wyjaśnieniem przyczyny, oraz podać informacje o podstawowych cechach charakterystycznych instrumentu, które mają znaczenie dla wysokości jego wartości godziwej

d) celu nabywania lub wystawiania instrumentu – np. zabezpieczenie

e) kwoty (wielkości) będącej podstawą obliczenia przyszłych płatności

f) terminu ustalania cen, zapadalności, wygaśnięcia lub wykonania instrumentu

g) możliwości wcześniejszego rozliczenia – okres lub dzień – jeśli istnieją

h) ceny lub przedziału cen realizacji instrumentu

i) możliwości wymiany lub zamiany na inny składnik aktywów lub pasywów

j) sumy i terminu przyszłych przychodów lub płatności kasowych

k) ustalonej stopy lub kwoty odsetek, dywidendy lub innych przychodów oraz terminu ich płatności

l) dodatkowych zabezpieczeń związanych z tym instrumentem, przyjętych lub złożonych

m) ww. informacji (a–1) również dla instrumentu, na który dany instrument może być zamieniony

n) innych warunków towarzyszących danemu instrumentowi

o) rodzaju ryzyka związanego z instrumentem – np. ryzyko stopy procentowej

p) sumy istniejących zobowiązań z tytułu zajętych pozycji w instrumentach

3. Istotne dane o zobowiązaniach warunkowych, w tym również wynikających z umów subemisji, udzielonych przez emitenta gwarancjach i poręczeniach (także wekslowych), z wyodrębnieniem udzielonych na rzecz jednostek zależnych i stowarzyszonych, a w przypadku skonsolidowanego sprawozdania finansowego należy także dokonać podziału zobowiązań warunkowych, z wyodrębnieniem tych udzielonych na rzecz jednostek wchodzących w skład grupy kapitałowej nieobjętych konsolidacją oraz jednostek zależnych i stowarzyszonych objętych konsolidacją

4. Wykaz zobowiązań wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli

5. Przychody, koszty i wyniki działalności zaniechanej w okresie sprawozdawczym lub przewidzianej do zaniechania w następnym okresie

6. Koszt wytworzenia inwestycji rozpoczętych, środków trwałych i rozwoju na własne potrzeby

7. Poniesione i planowane nakłady inwestycyjne w okresie najbliższych 12 miesięcy od dnia bilansowego

8.1. Znaczące transakcje emitenta z podmiotami powiązanymi, dotyczące przeniesienia praw i zobowiązań

8.2. Dane liczbowe, dotyczące spółek powiązanych z emitentem, o:

a) stopniu udziału w zarządzaniu (z określeniem nazwy spółki)

b) wzajemnych należnościach i zobowiązaniach

c) kosztach i przychodach z wzajemnych transakcji

d) inne dane, niezbędne do sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego

9. Informacje o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji metodą pełną lub praw własności, w tym:

a) nazwie, zakresie działalności wspólnego przedsięwzięcia

b) procentowym udziale

c) części wspólnie kontrolowanych rzeczowych składników majątku trwałego, wartości niematerialnych i prawnych

d) zobowiązaniach zaciągniętych na potrzeby przedsięwzięcia lub zakupu używanych rzeczowych składników majątku trwałego

e) części zobowiązań wspólnie zaciągniętych

f) dochodach otrzymanych ze wspólnego przedsięwzięcia i kosztach z nimi związanych

g) zobowiązaniach warunkowych i inwestycyjnych dotyczących wspólnego przedsięwzięcia

10. Informacje o przeciętnym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe. W przypadku skonsolidowanego sprawozdania finansowego – informacje o przeciętnym zatrudnieniu w grupie kapitałowej emitenta, z podziałem na grupy zawodowe

11. W sprawozdaniu finansowym oraz skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym - informacje o łącznej wartości wynagrodzeń i nagród (w pieniądzu i w naturze), wypłaconych lub należnych, odrębnie dla osób zarządzających i nadzorujących emitenta w przedsiębiorstwie emitenta, bez względu na to, czy były one zaliczane w koszty, czy też wynikały z podziału zysku, a w przypadku, gdy emitentem jest jednostka dominująca – oddzielnie informacje o wartości wynagrodzeń i nagród otrzymanych z tytułu pełnienia funkcji we władzach jednostek zależnych i stowarzyszonych

12. W sprawozdaniu finansowym oraz skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym – informacje o wartości niespłaconych zaliczek, kredytów, pożyczek, gwarancji, poręczeń lub innych umów zobowiązujących do świadczeń na rzecz emitenta, jednostek od niego zależnych i z nim stowarzyszonych, z podaniem warunków oprocentowania i spłaty tych kwot, udzielonych przez emitenta w przedsiębiorstwie emitenta oraz oddzielnie w przedsiębiorstwach jednostek od niego zależnych i z nim stowarzyszonych (dla każdej grupy osobno) osobom zarządzającym i nadzorującym, odrębnie dla osób zarządzających i nadzorujących oraz oddzielnie ich współmałżonkom, krewnym i powinowatym do drugiego stopnia, przysposobionym lub przysposabiającym oraz innym osobom, z którymi są one powiązane osobiście, z podaniem warunków oprocentowania i spłaty tych kwot

13. Informacje o znaczących zdarzeniach, dotyczących lat ubiegłych, ujętych w sprawozdaniu finansowym / skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za bieżący okres

14. Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym / skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym

Ponadto należy przedstawić:

15. Informacje o relacjach między prawnym poprzednikiem a emitentem oraz o sposobie i zakresie przejęcia aktywów i pasywów

16. Sprawozdanie finansowe i porównywalne dane finansowe / skonsolidowane sprawozdanie finansowe i porównywalne skonsolidowane dane finansowe, co najmniej w odniesieniu do podstawowych pozycji bilansu oraz rachunku zysków i strat / skonsolidowanego bilansu oraz skonsolidowanego rachunku zysków i strat, skorygowane odpowiednim wskaźnikiem inflacji, z podaniem źródła wskaźnika oraz metody jego wykorzystania, z przyjęciem okresu ostatniego sprawozdania finansowego jako okresu bazowego – jeżeli skumulowana średnioroczna stopa inflacji z okresu ostatnich trzech lat działalności emitenta osiągnęła lub przekroczyła wartość 100%

17. Zestawienie oraz objaśnienie różnic pomiędzy danymi ujawnionymi w sprawozdaniu finansowym i porównywalnych danych finansowych / skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym i porównywalnych skonsolidowanych danych finansowych, a uprzednio sporządzonymi i opublikowanymi sprawozdaniami finansowymi / skonsolidowanymi sprawozdaniami finansowymi

18. Zmiany stosowanych zasad (polityki) rachunkowości i sposobu sporządzania sprawozdania finansowego / skonsolidowanego sprawozdania finansowego, dokonanych w stosunku do poprzedniego roku obrotowego (lat obrotowych), ich przyczyny, tytuły oraz wpływ wywołanych tym skutków finansowych na sytuację majątkową i finansową, płynność oraz wynik finansowy i rentowność emitenta

19. Dokonane korekty błędów podstawowych, ich przyczyny, tytuły oraz wpływ wywołanych tym skutków finansowych na sytuację majątkową i finansową, płynność oraz wynik finansowy i rentowność emitenta

20. W przypadku występowania niepewności co do możliwości kontynuowania działalności, opis tych niepewności oraz stwierdzenie, że taka niepewność występuje, oraz wskazanie, czy sprawozdanie finansowe / skonsolidowane sprawozdanie finansowe zawiera korekty z tym związane; informacja powinna zawierać również opis podejmowanych bądź planowanych przez jednostkę działań mających na celu eliminację niepewności

21. W przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie, wskazanie, że jest to sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu spółek, oraz wskazanie dnia połączenia i zastosowanej metody rozliczenia połączenia (nabycia, łączenia udziałów)

22. Jeżeli emitent nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego, wyłączając na podstawie odrębnych przepisów wszystkie jednostki z obowiązku objęcia konsolidacją, w dodatkowej nocie objaśniającej do sprawozdania finansowego należy przedstawić podstawę prawną wraz z danymi uzasadniającymi odstąpienie od konsolidacji oraz inne informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów

23. Jeżeli emitent sporządzający skonsolidowane sprawozdanie finansowe wyłącza na podstawie odrębnych przepisów jednostkę zależną lub stowarzyszoną z obowiązku objęcia konsolidacją, w dodatkowej nocie objaśniającej do skonsolidowanego sprawozdania finansowego należy przedstawić podstawę prawną wraz z danymi uzasadniającymi wyłączenia oraz inne informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów

Ponadto w przypadku gdy inne informacje, niż wskazane powyżej, mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej, wyniku finansowego emitenta i ich zmian, należy ujawnić te informacje odpowiednio we wstępie, notach objaśniających lub dodatkowych notach objaśniających, w sprawozdaniu finansowym / skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym

Załącznik 63.

Załącznik nr 6/3

Zakres informacji wykazywanych w sprawozdaniach finansowych i porównywalnych danych finansowych oraz skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych i porównywalnych skonsolidowanych danych finansowych, o których mowa w rozporządzeniu, dla emitentów papierów wartościowych będących zakładami ubezpieczeń:

WSTĘP DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO /
WSTĘP DO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO,
o którym mowa w rozporządzeniu

BILANS/ SKONSOLIDOWANY BILANS

Aktywa

I. Wartości niematerialne i prawne

//. Wartość firmy z konsolidacji*)

III. Lokaty

1. Nieruchomości

2. Lokaty w jednostkach zależnych i stowarzyszonych1)

3. Lokaty w pozostałych jednostkach

4. Inne lokaty finansowe

5. Należności depozytowe od cedentów

IV. Lokaty funduszów ubezpieczeń na życie na rachunek i ryzyko ubezpieczającego

V. Inne należności

1. Należności z tytułu ubezpieczeń bezpośrednich

2. Należności z tytułu reasekuracji

3. Pozostałe należności

VI. Inne składniki majątku

1. Rzeczowe składniki majątku

2. Środki pieniężne

3. Akcje własne do zbycia

4. Pozostałe składniki majątku

VII. Rozliczenia międzyokresowe

1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego

2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe

Aktywa, razem

Pasywa

I. Kapitał własny

1. Kapitał zakładowy

2. Należne wpłaty na poczet kapitału zakładowego (wielkość ujemna)

3. Kapitał zapasowy

4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny

5. Pozostałe kapitały rezerwowe

6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów zagranicznych

7. Różnice kursowe z konsolidacji*)

8. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych

9. Zysk (strata) netto

//. Rezerwa kapitałowa z konsolidacji*)

III. Kapitał własny akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych*)

IV. Zobowiązania podporządkowane

V. Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe

VI. Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe dla ubezpieczeń na życie, jeżeli ryzyko lokaty ponosi ubezpieczający

VII. Pozostałe rezerwy

1. Rezerwy na podatek dochodowy

2. Pozostałe rezerwy

VIII. Zobowiązania depozytowe wobec reasekuratorów

IX. Inne zobowiązania

1. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń bezpośrednich

2. Zobowiązania z tytułu reasekuracji

3. Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych

4. Zobowiązania wobec instytucji finansowych

5. Pozostałe zobowiązania

6. Fundusze specjalne

X. Rozliczenia międzyokresowe bierne i przychody przyszłych okresów

Pasywa, razem

Wysokość marginesu wypłacalności i środków własnych stanowiących jego pokrycie

Wysokość rezerw techniczno–ubezpieczeniowych i wysokość aktywów stanowiących ich pokrycie

Wartość księgowa

Liczba akcji

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)

Przewidywana liczba akcji

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję2) (w zł)

––––––– ––––––– ––––––– –––––

1) W przypadku sporządzania sprawozdania skonsolidowanego, pozycję „Lokaty w jednostkach zależnych i stowarzyszonych” zastępuje się pozycjami „Lokaty w jednostkach objętych konsolidacją metodą praw własności” i „Lokaty w jednostkach zależnych i stowarzyszonych nieobjętych konsolidacją”

2) Wskaźnik obliczony z uwzględnieniem liczby potencjalnych akcji zwykłych zastosowanych przy wyliczeniu rozwodnionego zysku (straty) na jedną akcję zwykłą

*) Pozycja wykazywana wyłącznie w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym

TECHNICZNY RACHUNEK UBEZPIECZEŃ MAJĄTKOWYCH I OSOBOWYCH / SKONSOLIDOWANY TECHNICZNY RACHUNEK UBEZPIECZEŃ MAJĄTKOWYCH I OSOBOWYCH

I. Składki na udziale własnym (1-2+/-3+/-4)

1. Składki przypisane brutto

2. Udział reasekuratorów w składce

3. Zmiany stanu rezerw składek oraz rezerw na ryzyko niewygasłe brutto

4. Udział reasekuratorów w zmianie stanu rezerw

II. Pozostałe przychody techniczne na udziale własnym

III. Odszkodowania i świadczenia na udziale własnym (1-2+/-3+/-4)

1. Odszkodowania i świadczenia wypłacone brutto

2. Udział reasekuratorów w odszkodowaniach i świadczeniach wypłaconych

3. Zmiany stanu rezerw na niewypłacone odszkodowania i świadczenia brutto

4. Udział reasekuratorów w zmianie stanu rezerw

IV. Zmiany stanu innych rezerw techniczno-ubezpieczeniowych na udziale własnym

V. Premie i rabaty dla ubezpieczonych na udziale własnym, łącznie ze zmianą stanu rezerw

VI. Koszty działalności ubezpieczeniowej (1+2-3)

1. Koszty akwizycji

2. Koszty administracyjne

3. Otrzymane prowizje asekuracyjne i udziały w zyskach reasekuratorów

VII. Pozostałe koszty techniczne na udziale własnym

VIII. Zmiany stanu rezerw na wyrównanie szkodowości (ryzyka)

IX. Wynik techniczny ubezpieczeń majątkowych i osobowych (do przeniesienia do ogólnego rachunku zysków i strat)

TECHNICZNY RACHUNEK UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE /
SKONSOLIDOWANY TECHNICZNY RACHUNEK UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE

I. Składki na udziale własnym (1-2+/-3)

1. Składki przypisane brutto

2. Udział reasekuratorów w składce

3. Zmiany stanu rezerw składek na udziale własnym

II. Przychody z lokat

1. Przychody z nieruchomości

2. Przychody z lokat w jednostkach zależnych i stowarzyszonych, w tym:

a) z udziałów i akcji

b) odsetki od pożyczek

3. Przychody z lokat w pozostałych jednostkach, w tym:

a) z udziałów i akcji

b) odsetki od pożyczek

4. Przychody z dłużnych papierów wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa

5. Przychody z pozostałych lokat, w tym:

a) odsetki od bankowych lokat terminowych

b) odsetki od pożyczek

6. Wynik dodatni z rewaloryzacji lokat

7. Wynik dodatni ze sprzedaży lokat

III. Niezrealizowane zyski z lokat

IV. Pozostałe przychody techniczne na udziale własnym

V. Odszkodowania i świadczenia na udziale własnym (1-2+/-3+/-4)

1. Odszkodowania i świadczenia wypłacone brutto

2. Udział reasekuratorów w odszkodowaniach i świadczeniach wypłaconych

3. Zmiany stanu rezerw na niewypłacone odszkodowania i świadczenia brutto

4. Udział reasekuratorów w zmianie stanu rezerw na niewypłacone odszkodowania i świadczenia

VI. Zmiany stanu innych rezerw technicznych na udziale własnym

1. Rezerwy ubezpieczeń na życie, w tym:

a) rezerwy brutto

b) udział reasekuratorów

2. Pozostałe rezerwy techniczne na udziale własnym

VII. Premie i rabaty dla ubezpieczonych na udziale własnym, łącznie ze zmianą stanu rezerw

VIII. Koszty działalności ubezpieczeniowej

1. Koszty akwizycji

2. Koszty administracyjne

3. Otrzymane prowizje reasekuracyjne i udziały w zyskach reasekuratorów

IX. Koszty działalności lokacyjnej

1. Koszty utrzymania nieruchomości

2. Pozostałe koszty działalności lokacyjnej

3. Wynik ujemny z rewaloryzacji lokat

4. Wynik ujemny ze sprzedaży lokat

X. Niezrealizowane straty na lokatach

XI. Pozostałe koszty techniczne na udziale własnym

XII. Przeniesienie przychodów z lokat w części zarachowanej na przychody ogólnego rachunku zysków i strat

XIII. Wynik techniczny ubezpieczeń na życie

OGÓLNY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT / SKONSOLIDOWANY OGÓLNY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

I. Wynik techniczny ubezpieczeń majątkowych i osobowych

albo

I. Wynik techniczny ubezpieczeń na życie

II. Przychody z lokat

1. Przychody z nieruchomości

2. Przychody z lokat w jednostkach zależnych i stowarzyszonych, w tym:

a) z udziałów i akcji

b) odsetki od pożyczek

3. Przychody z lokat w pozostałych jednostkach, w tym:

a) z udziałów i akcji

b) odsetki od pożyczek

4. Przychody z dłużnych papierów wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa

5. Przychody z pozostałych lokat, w tym:

a) odsetki od bankowych lokat terminowych

b) odsetki od pożyczek

6. Wynik dodatni z rewaloryzacji lokat, w tym:

a) w jednostkach zależnych

b) w jednostkach stowarzyszonych

7. Wynik dodatni ze sprzedaży lokat, w tym:

a) w jednostkach zależnych

b) w jednostkach stowarzyszonych

III. Przeniesienie przychodów z lokat w części niezaliczonej na przychody technicznego rachunku ubezpieczeń

IV. Koszty działalności lokacyjnej

1. Koszty utrzymania nieruchomości

2. Pozostałe koszty działalności lokacyjnej

3. Wynik ujemny z rewaloryzacji lokat

a) w jednostkach zależnych

b) w jednostkach stowarzyszonych

4. Wynik ujemny ze sprzedaży lokat

a) w jednostkach zależnych

b) w jednostkach stowarzyszonych

V. Pozostałe przychody operacyjne

VI. Pozostałe koszty operacyjne

VII. Zysk (strata) na działalności operacyjnej

VIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych

1. Zyski nadzwyczajne

2. Straty nadzwyczajne

IX. Odpis wartości firmy z konsolidacji*)

X. Odpis rezerwy kapitałowej z konsolidacji*)

XI. Zysk (strata) brutto

XII. Podatek dochodowy

XIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)

XIV. Udział w zyskach (stratach) jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności*)

XV. (Zysk) strata akcjonariuszy( udziałowców) mniejszościowych*)

XVI. Zysk (strata) netto

Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy)

Średnia ważona liczba akcji zwykłych

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)3)

Średnia ważona przewidywana liczba akcji zwykłych

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą4) (w zł)

––––––– ––––––– ––––

3,4)Wskaźniki wyliczone zgodnie z MSR

*) Pozycja wykazywana wyłącznie w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM / ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM

ZMIANY W KAPITALE WŁASNYM / SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM

I. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO)

a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

b) korekty błędów podstawowych

I. a. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych

1. Stan kapitału zakładowego na początek okresu

1.1. Zmiany stanu kapitału zakładowego

a) zwiększenia (z tytułu)

– emisji akcji

...

b) zmniejszenia (z tytułu)

– umorzenia

...

1.2. Stan kapitału zakładowego na koniec okresu

2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału zakładowego na początek okresu

2.1. Zmiana stanu należnych wpłat na poczet kapitału zakładowego

a) zwiększenie

b) zmniejszenie

2.2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału zakładowego na koniec okresu

3. Stan kapitału zapasowego na początek okresu

3.1. Zmiany stanu kapitału zapasowego

a) zwiększenie (z tytułu)

– emisji akcji powyżej wartości nominalnej

– podziału zysku (ustawowo)

– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)

...

b) zmniejszenie (z tytułu)

– pokrycia straty

...

3.2. Stan kapitału zapasowego na koniec okresu

4. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na początek okresu

4.1. Zmiany stanu kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny

a) zwiększenie (z tytułu)

...

b) zmniejszenie (z tytułu)

– sprzedaży i likwidacji środków trwałych

...

4.2. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na koniec okresu

5. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na początek okresu

5.1. Zmiany stanu pozostałych kapitałów rezerwowych

a) zwiększenie (z tytułu)

...

b) zmniejszenie (z tytułu)

...

5.2. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na koniec okresu

6.Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów zagranicznych

7. Różnice kursowe z konsolidacji*)

8. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu

8.1. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na początek okresu

a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

b) korekty błędów podstawowych

8.2. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych

a) zwiększenie (z tytułu)

– podziału zysku

...

b) zmniejszenie (z tytułu)

...

8.3. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na koniec okresu

8.4. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu

a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

b) korekty błędów podstawowych

8.5. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych

a) zwiększenie (z tytułu)

– przeniesienia straty do pokrycia

...

b) zmniejszenie (z tytułu)

...

8.6. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec okresu

8.7. Stan niepodziełonego zysku lub niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec okresu

9. Wynik netto

a) zysk netto

b) strata netto

II. Stan kapitału własnego na koniec okresu (BZ)

––––––– –––––

*) Pozycja wykazywana wyłącznie w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym

RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH / SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II)

I. Wpływy z działalności operacyjnej

1. Wpływy z tytułu składek netto

2. Wpłaty reasekuratorów z tytułu udziału w odszkodowaniach

3. Wpływy z tytułu regresów

4. Wpływy z pośrednictwa i czynności komisarza awaryjnego

5. Opłaty za cesje, opłaty manipulacyjne, odsetki za nieterminowe opłacenie rat

6. Pozostałe wpływy operacyjne

II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej

1. Składki zapłacone z tytułu reasekuracji netto

2. Odszkodowania i świadczenia wypłacone

3. Podatek dochodowy zapłacony

4. Wydatki z tytułu pośrednictwa i czynności komisarza awaryjnego

5. Składki na Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny i Fundusz Ochrony Ubezpieczonych

6. Pozostałe wydatki operacyjne

B. Przepływy pieniężne netto z działalności lokacyjnej (I-II)

I. Wpływy z działalności lokacyjnej

1. Wpływy z likwidacji lokat terminowych

2. Wpływy ze sprzedaży akcji i udziałów w jednostkach zależnych i stowarzyszonych

3. Sprzedaż akcji i udziałów w jednostce dominującej

4. Odsetki otrzymane

5. Dywidendy otrzymane

6. Wpływy z pozostałych lokat

7. Wpływy ze sprzedaży i likwidacji wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych

8. Pozostałe wpływy lokacyjne

II. Wydatki z tytułu działalności lokacyjnej

1. Wydatki na lokaty terminowe

2. Wydatki na akcje i udziały w jednostkach zależnych i stowarzyszonych

3. Wydatki na akcje i udziały w jednostce dominującej

4. Wydatki na pozostałe lokaty

5. Wydatki na zakup wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych

6. Dywidendy wypłacone akcjonariuszom (udziałowcom) mniejszościowym*)

7. Pozostałe wydatki lokacyjne

C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)

I. Wpływy z działalności finansowej

1. Wpływy z emisji akcji własnych

2. Pozostałe wpływy finansowe

II. Wydatki z tytułu działalności finansowej

1. Zapłacone odsetki od kredytów i pożyczek

2. Koszty emisji akcji własnych

3. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli

4. Pozostałe wydatki finansowe

D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C)

E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych

– w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych

F. Środki pieniężne na początek okresu

G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D)

– w tym o ograniczonej możliwości dysponowania

––––––– –––––

*) Pozycja wykazywana wyłącznie w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym

NOTY OBJAŚNIAJĄCE

Noty objaśniające do bilansu / skonsolidowanego bilansu

Przy odpowiednich pozycjach aktywów należy przedstawić informacje o obciążeniach majątku o charakterze prawnorzeczowym i obligacyjnym

Nota 1 - do poz. I aktywów

1.1. Wartości niematerialne i prawne

a) rozliczane w czasie koszty organizacji poniesione przy założeniu lub późniejszym rozszerzeniu spółki akcyjnej

b) koszty prac rozwojowych

c) nabyta wartość firmy

d) nabyte koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym:

– oprogramowanie komputerowe

e) inne wartości niematerialne i prawne

f) zaliczki na poczet wartości niematerialnych i prawnych

Wartości niematerialne i prawne, razem

1.2. Tabela ruchu wartości niematerialnych i prawnych (wg grup rodzajowych)

a) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na początek okresu

b) zwiększenia (z tytułu)

...

c) zmniejszenia (z tytułu)

...

d) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu

e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu

f) amortyzacja za okres (z tytułu)

...

g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu

h) nieplanowe odpisy

i) wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu

Należy podać wysokość i wyjaśnić przyczyny nieplanowych odpisów amortyzacyjnych (umorzeniowych)

Nota 2 – do poz. II aktywów*)

2. 1 Wartość firmy z konsolidacji

a) wartość firmy z konsolidacji – jednostki zależne

b) wartość firmy z konsolidacji – jednostki stowarzyszone

Wartość firmy z konsolidacji, razem

2.2 Zmiana stanu wartości firmy z konsolidacji – jednostki zależne

a) wartość brutto na początek okresu

b) zwiększenia (z tytułu)

...

c) zmniejszenia (z tytułu)

...

d) wartość brutto na koniec okresu

e) odpis wartości firmy z konsolidacji na początek okresu

f) odpis wartości firmy z konsolidacji za okres (z tytułu)

...

g) odpis wartości firmy z konsolidacji na koniec okresu

h) wartość netto na koniec okresu

2.3 Zmiana stanu wartości firmy z konsolidacji – jednostki stowarzyszone

a) wartość brutto na początek okresu

b) zwiększenia (z tytułu)

...

c) zmniejszenia (z tytułu)

...

d) wartość brutto na koniec okresu

e) odpis wartości firmy z konsolidacji na początek okresu

f) odpis wartości firmy z konsolidacji za okres (z tytułu)

...

g) odpis wartości firmy z konsolidacji na koniec okresu

h) wartość netto na koniec okresu

Należy podać wartość firmy z konsolidacji dla każdej jednostki objętej konsolidacją osobno, ze wskazaniem sposobu jej ustalenia oraz wysokości dotychczas dokonanych odpisów

Nota 3 – do poz. III. 1. aktywów

3.1 Lokaty w nieruchomości (według grup)

a) grunty

– według cen nabycia

– według bieżącej wartości

b) budynki i budowle

– według cen nabycia

– według bieżącej wartości

c) inwestycje budowlane

d) zaliczki na poczet inwestycji budowlanych

Lokaty w nieruchomości (według grup), razem

3.2 Zmiana stanu lokat w nieruchomości

a) wartość brutto na początek okresu

b) zwiększenia (z tytułu)

...

c) zmniejszenia (z tytułu)

...

d) wartość brutto na koniec okresu

e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu

f) amortyzacja za okres (z tytułu)

...

g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu

h) nieplanowe odpisy

i) wartość netto na koniec okresu

3.3 Nieruchomości (według wykorzystania)

a) nieruchomości dla działalności własnej

b) pozostałe nieruchomości

Nieruchomości (według wykorzystania), razem

3.4. Lokaty w nieruchomości

a) krótkoterminowe

b) długoterminowe

Lokaty w nieruchomości, razem

Nota 4 – do poz. III. 2. aktywów

4.1. Lokaty w jednostkach zależnych i stowarzyszonych (wartość bilansowa)

a) udziały i akcje w jednostkach zależnych, w tym:

– lokaty długoterminowe

b) udziały i akcje w jednostkach stowarzyszonych, w tym:

– lokaty długoterminowe

c) pożyczki udzielone jednostkom zależnym, w tym:

– pożyczki długoterminowe

d) pożyczki udzielone jednostkom stowarzyszonym, w tym:

– pożyczki długoterminowe

e) dłużne papiery wartościowe jednostek zależnych, w tym:

– lokaty długoterminowe

f) dłużne papiery wartościowe jednostek stowarzyszonych, w tym:

– lokaty długoterminowe

g) inne, w tym:

– lokaty długoterminowe

Lokaty w jednostkach zależnych i stowarzyszonych, razem

4.1.1. Lokaty w jednostkach objętych konsolidacją metodą praw własności (wartość bilansowa)*)

a) udziały i akcje, w tym:

– w jednostkach zależnych

– w jednostkach stowarzyszonych

b) pożyczki udzielone, w tym:

– dla jednostek zależnych

– dla jednostek stowarzyszonych

c) dłużne papiery wartościowe, w tym:

– jednostek zależnych

– jednostek stowarzyszonych

d) inne, w tym:

– jednostek zależnych

– jednostek stowarzyszonych

Lokaty w jednostkach objętych konsolidacją metodą praw własności (razem)

4.1.2. Lokaty w jednostkach zależnych i stowarzyszonych nieobjętych konsolidacją (wartość bilansowa)*)

a) udziały i akcje, w tym:

– w jednostkach zależnych

– w jednostkach stowarzyszonych

b) pożyczki udzielone, w tym:

– dla jednostek zależnych

– dla jednostek stowarzyszonych

c) dłużne papiery wartościowe, w tym:

– jednostek zależnych

– jednostek stowarzyszonych

d) inne, w tym:

– jednostek zależnych

– jednostek stowarzyszonych

– pozostałe lokaty długoterminowe

Lokaty w jednostkach zależnych i stowarzyszonych nieobjętych konsolidacją, razem

––––––– ––––––– –––

*) Pozycja wykazywana wyłącznie w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym

4.2 Zmiana stanu lokat w jednostkach zależnych i stowarzyszonych

a) stan na początek okresu

b) zwiększenia (z tytułu)

– zakup

– inne

– korekty aktualizujące wartość

c) zmniejszenia (z tytułu)

– sprzedaż

– inne

– korekty aktualizujące wartość

d) stan na koniec okresu

4.3 Papiery wartościowe oraz udziały w jednostkach zależnych i stowarzyszonych (lokaty długoterminowe)

– wg zbywalności

A. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach (wartość bilansowa)

a) akcje (wartość bilansowa):

– korekty aktualizujące wartość (saldo)

– wartość według cen nabycia

b) obligacje (wartość bilansowa):

– korekty aktualizujące wartość (saldo)

– wartość według cen nabycia

c) inne – wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):

– korekty aktualizujące wartość (saldo)

– wartość według cen nabycia

B. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na rynkach pozagiełdowych (wartość bilansowa)

a) akcje (wartość bilansowa):

– korekty aktualizujące wartość (saldo)

– wartość według cen nabycia

b) obligacje (wartość bilansowa):

– korekty aktualizujące wartość (saldo)

– wartość według cen nabycia

c) inne – wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):

– wartość według cen nabycia

– korekty aktualizujące wartość (saldo)

C. Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na rynkach regulowanych (wartość bilansowa)

a) akcje (wartość bilansowa):

– korekty aktualizujące wartość (saldo)

– wartość według cen nabycia

b) obligacje (wartość bilansowa):

– korekty aktualizujące wartość (saldo)

– wartość według cen nabycia

c) inne – wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):

– korekty aktualizujące wartość (saldo)

– wartość według cen nabycia

D. Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa)

a) akcje i udziały (wartość bilansowa):

– korekty aktualizujące wartość (saldo)

– wartość według cen nabycia

b) obligacje (wartość bilansowa):

– korekty aktualizujące wartość (saldo)

– wartość według cen nabycia

c) inne – wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):

– korekty aktualizujące wartość (saldo)

– wartość według cen nabycia

Wartość według cen nabycia, razem

Korekty aktualizujące wartość (saldo), razem

Wartość bilansowa, razem

4.4 Akcje / udziały w jednostkach zależnych i stowarzyszonych (lokaty długoterminowe)

a) nazwa (firma) jednostki, ze wskaz