| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 16 października 2001 r.

w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych

Na podstawie art. 81 ust. 5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. – Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (Dz. U. Nr 118, poz. 754 i Nr 141, poz. 945, z 1998 r. Nr 107, poz. 669 i Nr 113, poz. 715, z 2000 r. Nr 22, poz. 270, Nr 60, poz. 702 i 703, Nr 94, poz. 1037, Nr 103, poz. 1099, Nr 114, poz. 1191, Nr 116, poz. 1216 i Nr 122, poz. 1315 oraz z 2001 r. Nr 110, poz. 1189 i Nr 123, poz. 1351) zarządza się, co następuje:

Rozdział 1

Przepisy ogólne

§ 1.

1. Rozporządzenie określa rodzaj, formę i zakres informacji bieżących i okresowych oraz terminy ich przekazywania przez emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu na urzędowym rynku giełdowym oraz emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu, które nie są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym.

2. Emitent papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu na urzędowym rynku giełdowym oraz emitent papierów wartościowych, dopuszczonych do publicznego obrotu na podstawie prospektu emisyjnego sporządzonego w przypadku wprowadzania papierów wartościowych do obrotu na urzędowym rynku giełdowym, które nie są dopuszczone do obrotu na urzędowym rynku giełdowym, jest obowiązany do przekazywania informacji zgodnie z § 5–69,

3. Emitent papierów wartościowych, dopuszczonych do publicznego obrotu na podstawie prospektu emisyjnego sporządzonego w przypadku wprowadzania papierów wartościowych do obrotu na rynku nieurzędowym, które nie są dopuszczone do obrotu na rynku nieurzędowym, jest obowiązany do przekazywania informacji w zakresie określonym w § 70.

4. Emitent, o którym mowa w ust. 3, jest obowiązany do przekazywania informacji zgodnie z § 5–69 w przypadku, gdy w terminie 6 miesięcy od dnia dopuszczenia wyemitowanych papierów wartościowych do publicznego obrotu nie uzyska zgody na dopuszczenie do obrotu na regulowanym rynku nieurzędowym.

§ 2.
1. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) ustawie – rozumie się przez to ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 r. – Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi,

2) ustawie o rachunkowości – rozumie się przez to ustawę z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. Nr 121, poz. 591, z 1997 r. Nr 32, poz. 183, Nr 43, poz. 272, Nr 88, poz. 554, Nr 118, poz. 754, Nr 139, poz. 933 i 934, Nr 140, poz. 939 i Nr 141, poz. 945, z 1998 r. Nr 60, poz. 382, Nr 106, poz. 668, Nr 107, poz. 669 i Nr 155, poz. 1014, z 1999 r. Nr 9, poz. 75 i Nr 83, poz. 931, z 2000 r. Nr 60, poz. 703, Nr 94, poz. 1037 i Nr 113, poz. 1186 oraz z 2001 r. Nr 102, poz. 1117 i Nr 111, poz. 1195),

3) ustawie o funduszach – rozumie się przez to ustawę z dnia 28 sierpnia 1997 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 139, poz. 933, z 1999 r. Nr 72, poz. 801 oraz z 2000 r. Nr 103, poz. 1099 i Nr 114, poz. 1192),

4) ustawie o NFI – rozumie się przez to ustawę z dnia 30 kwietnia 1993 r. o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji (Dz. U. Nr 44, poz. 202, z 1994 r. Nr 84, poz. 385, z 1997 r. Nr 30, poz. 164, Nr 47, poz. 298 i Nr 107, poz. 691, z 2000 r. Nr 122, poz. 1319 oraz z 2001 r. Nr 63, poz. 637),

5) ustawie Prawo bankowe – rozumie się przez to ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. Nr 140, poz. 939, z 1998 r. Nr 160, poz. 1063 i Nr 162, poz. 1118, z 1999 r. Nr 11, poz. 95 i Nr 40, poz. 399, z 2000 r. Nr 93, poz. 1027, Nr 94, poz. 1037, Nr 114, poz. 1191, Nr 116, poz. 1216, Nr 119, poz. 1252 i Nr 122, poz. 1316 oraz z 2001 r. Nr 8, poz. 64, Nr 100, poz. 1084, Nr 111, poz. 1195 i Nr 130, poz. 1450 i 1452),

6) ustawie o działalności ubezpieczeniowej – rozumie się przez to ustawę z dnia 28 lipca 1990 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. z 1996 r. Nr 11, poz. 62, z 1997 r. Nr 43, poz. 272, Nr 88, poz. 554, Nr 107, poz. 685, Nr 121, poz. 769 i 770 i Nr 139, poz. 934, z 1998 r. Nr 155, poz. 1015, z 1999 r. Nr 49, poz. 483, Nr 101, poz. 1178 i Nr 110, poz. 1255, z 2000 r. Nr 43, poz. 483, Nr 48, poz. 552, Nr 70, poz. 819, Nr 114, poz. 1193 i Nr 116, poz. 1216 oraz z 2001 r. Nr 37, poz. 424, Nr 88, poz. 961, Nr 100, poz. 1084 i Nr 110, poz. 1189),

7) ustawie o KRS – rozumie się przez to ustawę z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 17, poz. 209 i Nr 110, poz. 1189),

8) rozporządzeniu o prospekcie – rozumie się przez to rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. w sprawie szczegółowych warunków, jakim powinien odpowiadać prospekt emisyjny oraz skrót prospektu (Dz. U. Nr 139, poz. 1568),

9) Komisji – rozumie się przez to Komisję Papierów Wartościowych i Giełd,

10) Krajowym Depozycie – rozumie się przez to Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.,

11) podmiocie zagranicznym – rozumie się przez to podmiot z siedzibą (miejscem zamieszkania) poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, będący osobą prawną, osobą fizyczną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej,

12) OECD – rozumie się przez to Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju,

13) MSR – rozumie się przez to Międzynarodowe Standardy Rachunkowości, wydane przez Komitet Międzynarodowych Standardów Rachunkowości, z uwzględnieniem Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej, wydanych przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości,

14) US GAAP – rozumie się przez to Amerykańskie Standardy Rachunkowości, wydane przez Radę Finansowych Standardów Rachunkowości,

15) ISA – rozumie się przez to Międzynarodowe Standardy Badania Sprawozdań Finansowych, wydane przez Międzynarodową Federację Biegłych Rewidentów,

16) US GAAS – rozumie się przez to Standardy Badania Sprawozdań Finansowych, wydane przez Amerykański Instytut Biegłych Rewidentów,

17) funduszu – rozumie się przez to fundusz inwestycyjny zamknięty, specjalistyczny fundusz inwestycyjny zamknięty i fundusz inwestycyjny mieszany, utworzony na podstawie ustawy o funduszach, oraz fundusz inwestycyjny otwarty utworzony na podstawie przepisów kraju będącego członkiem OECD,

18) narodowym funduszu inwestycyjnym – rozumie się przez to narodowy fundusz inwestycyjny, utworzony na podstawie ustawy o NFI,

19) przedsiębiorstwie leasingowym – rozumie się przez to przedsiębiorcę, który w zakresie swojej podstawowej działalności gospodarczej świadczy, jako finansujący, usługi na podstawie umowy leasingu w rozumieniu art. 7091 Kodeksu cywilnego lub na podstawie każdej innej umowy, na mocy której oddaje do odpłatnego używania albo używania i pobierania pożytków podlegające amortyzacji środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne, a także grunty,

20) międzynarodowej instytucji finansowej – rozumie się przez to instytucję finansową, której członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub Narodowy Bank Polski, lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD, lub bank centralny takiego państwa lub instytucję, z którą Rzeczpospolita Polska zawarła umowę regulującą jej działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

21) jednostce samorządu terytorialnego – rozumie się przez to gminę, powiat, województwo, związki tych jednostek oraz miasto stołeczne Warszawę,

22) zagranicznej jednostce terytorialnej – rozumie się przez to wydzieloną finansowo i organizacyjnie, na podstawie prawa kraju pochodzenia, jednostkę samorządu terytorialnego, która może zaciągać zobowiązania na własny rachunek i we własnym imieniu,

23) jednostce dominującej – rozumie się przez to jednostkę dominującą w rozumieniu ustawy o rachunkowości,

24) jednostce zależnej – rozumie się przez to jednostkę zależną w rozumieniu ustawy o rachunkowości,

25) jednostce zależnej, w przypadku gdy emitentem jest fundusz – rozumie się przez to spółkę, w której fundusz sprawuje kontrolę sam lub z innymi podmiotami, a w szczególności:

a) ma prawo wykonywania bezpośrednio lub pośrednio większości ogólnej liczby głosów w organie tej spółki, także na podstawie porozumień z innymi uprawnionymi do głosu, wykonującymi swe prawa głosu zgodnie z wolą funduszu, lub

b) jest uprawniony do kierowania polityką finansową i operacyjną tej spółki w sposób samodzielny lub przez wyznaczone przez siebie osoby lub podmioty na podstawie umowy zawartej z innymi uprawnionymi do głosu, posiadającymi, na podstawie statutu lub umowy spółki, łącznie z funduszem, większość ogólnej liczby głosów w jej organie, lub

c) jest uprawniony, jako udziałowiec, do powoływania lub odwoływania większości członków organów zarządzających lub nadzorczych tej spółki, lub

d) jest udziałowcem podmiotu, którego członkowie zarządu w poprzednim roku obrotowym, w okresie bieżącego roku obrotowego i do czasu sporządzenia sprawozdania finansowego za bieżący rok obrotowy, stanowią jednocześnie więcej niż połowę składu zarządu tej spółki,

26) jednostce stowarzyszonej – rozumie się przez to jednostkę stowarzyszoną w rozumieniu ustawy o rachunkowości,

27) grupie kapitałowej – rozumie się przez to grupę kapitałową w rozumieniu ustawy o rachunkowości,

28) osobie zarządzającej – rozumie się przez to:

a) osoby mające istotny wpływ na zarządzanie emitentem, a w szczególności: członka zarządu, osobę pełniącą obowiązki członka zarządu, prokurenta, kuratora, członka zarządu komisarycznego lub likwidatora – w przypadku gdy emitentem jest przedsiębiorca,

b) członka zarządu, osobę pełniącą obowiązki członka zarządu, skarbnika, sekretarza jednostki, kuratora, członka zarządu komisarycznego lub likwidatora – w przypadku gdy emitentem jest jednostka samorządu terytorialnego, a w przypadku gdy emitentem jest zagraniczna jednostka terytorialna – osobę pełniącą funkcję odpowiadającą funkcji członka zarządu, skarbnika lub sekretarza tej jednostki,

c) ministra lub inne osoby, w których kompetencjach leży podejmowanie decyzji lub nadzór nad realizacją wypełniania zobowiązań, wynikających z emitowanych przez inne państwo papierów wartościowych,

d) osoby mające istotny wpływ na działalność emitenta, w szczególności na decyzje inwestycyjne, w tym: członka zarządu, osobę pełniącą obowiązki członka zarządu lub prokurenta towarzystwa funduszy inwestycyjnych zarządzającego emitentem, likwidatora – w przypadku gdy emitentem jest fundusz,

29) osobie nadzorującej – rozumie się przez to:

a) członka rady nadzorczej, członka komisji rewizyjnej lub członka innego organu, powołanego w podmiocie w celu nadzorowania jego prawidłowego działania – w przypadku gdy emitentem jest przedsiębiorca,

b) przewodniczącego rady jednostki – w przypadku gdy emitentem jest jednostka samorządu terytorialnego, a w przypadku gdy emitentem jest zagraniczna jednostka terytorialna – osobę pełniącą funkcję odpowiadającą funkcji przewodniczącego rady tej jednostki,

c) członka rady nadzorczej towarzystwa funduszy inwestycyjnych zarządzającego emitentem – w przypadku gdy emitentem jest fundusz,

30) podmiocie powiązanym – rozumie się przez to:

a) podmiot dominujący w stosunku do emitenta, jednostkę z grupy kapitałowej podmiotu dominującego albo współmałżonka, krewnych i powinowatych do drugiego stopnia, przysposobionego lub przysposabiającego oraz inne osoby, z którymi podmiot dominujący jest powiązany osobiście, a także podmiot, w którym jedna z tych osób jest podmiotem dominującym lub osobą zarządzającą,

b) innego akcjonariusza (wspólnika) posiadającego w rozumieniu ustawy w chwili przekazania informacji co najmniej 20% głosów na walnym zgromadzeniu emitenta lub zgromadzeniu wspólników, a także jednostkę od niego zależną lub podmiot, w którym jest osobą zarządzającą,

c) jednostkę z grupy kapitałowej emitenta, a w przypadku gdy emitentem jest fundusz – jednostkę z grupy kapitałowej towarzystwa funduszy inwestycyjnych zarządzającego emitentem,

d) osobę zarządzającą lub nadzorującą emitenta w chwili przekazania informacji, jej współmałżonka, krewnych i powinowatych do drugiego stopnia, przysposobionego lub przysposabiającego oraz inne osoby, z którymi jest powiązany osobiście, a także podmiot, w którym jedna z tych osób jest podmiotem dominującym lub osobą zarządzającą,

31) emitencie bazy – rozumie się przez to emitenta akcji, które stanowią podstawę wystawienia kwitów depozytowych,

32) domu depozytowym – rozumie się przez to instytucję finansową wystawiającą lub zamierzającą wystawić kwity depozytowe na podstawie umowy z emitentem bazy,

33) przekazywaniu raportu lub informacji – rozumie się przez to przekazywanie informacji do publicznej wiadomości, na podstawie art. 81 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy,

34) raporcie bieżącym – rozumie się przez to przekazywane przez emitenta informacje bieżące, sporządzone w formie i zakresie określonym w rozporządzeniu, ujawniające dane zgodnie z przepisami rozporządzenia,

35) raporcie okresowym – rozumie się przez to przekazywane przez emitenta informacje okresowe, w których dane finansowe wyrażone są w tysiącach złotych, chyba że przepisy rozporządzenia stanowią inaczej lub gdy charakter i znaczenie (istotność) pozycji wymagają innej dokładności lub przedstawienia w innych jednostkach (ze wskazaniem tego w nazwie pozycji), sporządzone w określonej formie i ujawniające dane zgodnie z przepisami rozporządzenia oraz z przepisami rozporządzenia o prospekcie,

36) sprawozdaniu finansowym – rozumie się przez to sprawozdanie finansowe, sporządzone zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości i ujawniające dane zgodnie z wymogami rozporządzenia, w zakresie wskazanym odpowiednio w przepisach rozporządzenia o prospekcie,

37) skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym – rozumie się przez to skonsolidowane sprawozdanie finansowe, sporządzone zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości i ujawniające dane zgodnie z wymogami rozporządzenia, w zakresie wskazanym odpowiednio w przepisach rozporządzenia o prospekcie,

38) danych porównywalnych – rozumie się przez to dane porównawcze sporządzone w sposób zapewniający ich porównywalność przez zastosowanie jednolitych zasad (polityki) rachunkowości we wszystkich prezentowanych okresach, zgodnych z zasadami (polityką) rachunkowości stosowanymi przez emitenta przy sporządzaniu sprawozdania finansowego, skróconego sprawozdania finansowego lub skonsolidowanego sprawozdania finansowego, za ostatni okres oraz przez ujęcie korekt błędów podstawowych w okresach, których one dotyczą, bez względu na okres, w którym zostały ujęte w księgach rachunkowych; kwotę korekty z tytułu zmian zasad (polityki) rachunkowości i korekty błędu podstawowego odnosi się na kapitał własny i wykazuje jako niepodzielony zysk lub niepokrytą stratę z lat ubiegłych,

39) przychodach ze sprzedaży – rozumie się przez to:

a) łączne przychody z tytułu odsetek i przychody z tytułu prowizji – w przypadku banku lub międzynarodowej instytucji finansowej,

b) składki na udziale własnym – w przypadku zakładu ubezpieczeń,

c) przychody z inwestycji – w przypadku narodowego funduszu inwestycyjnego,

d) przychody z lokat – w przypadku funduszu,

e) przychody z działalności maklerskiej – w przypadku domu maklerskiego,

f) dochody ogółem – w przypadku jednostki samorządu terytorialnego i zagranicznej jednostki terytorialnej,

g) przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów – w przypadku innych podmiotów,

40) kapitałach własnych emitenta, w przypadku gdy emitentem jest fundusz – rozumie się przez to wartość aktywów netto funduszu,

41) nabyciu – rozumie się przez to przeniesienie, na rzecz emitenta lub jednostki od niego zależnej, prawa własności, innego prawa rzeczowego lub prawa do używania, a także objęcie akcji (udziałów),

42) zbyciu – rozumie się przez to przeniesienie, przez emitenta lub przez jednostkę od niego zależną, prawa własności, innego prawa rzeczowego lub prawa do używania,

43) podjęciu decyzji o zamiarze – rozumie się przez to podjęcie przez organ emitenta decyzji o wszczęciu procedury, która ma doprowadzić do zrealizowania wskazanego zamiaru,

44) znaczącej umowie – rozumie się przez to, z uwzględnieniem ust. 2, umowę, której jedną ze stron jest emitent lub jednostka od niego zależna, a wartość przedmiotu umowy wynosi co najmniej 10%, a w przypadku emitenta, o którym mowa w § 1 ust. 3, odpowiednio 20%:

a) wartości kapitałów własnych emitenta, a w przypadku jednostki samorządu terytorialnego lub zagranicznej jednostki terytorialnej – wysokości rocznego budżetu, lub

b) w przypadku gdy wielkość kapitałów własnych nie jest kryterium pozwalającym na właściwą ocenę znaczenia zawartej umowy – wartości przychodów ze sprzedaży emitenta za okres ostatnich czterech kwartałów obrotowych, a w przypadku gdy emitent jest jednostką dominującą sporządzającą skonsolidowane sprawozdanie finansowe – wartości przychodów ze sprzedaży grupy kapitałowej emitenta za okres ostatnich czterech kwartałów obrotowych,

45) aktywach o znacznej wartości – rozumie się przez to, z uwzględnieniem ust. 3, aktywa stanowiące co najmniej 10%, a w przypadku emitenta, o którym mowa w § 1 ust. 3, odpowiednio 20%:

a) wartości kapitałów własnych emitenta, a w przypadku jednostki samorządu terytorialnego lub zagranicznej jednostki terytorialnej – wysokości rocznego budżetu, lub

b) w przypadku gdy wielkość kapitałów własnych nie jest kryterium pozwalającym na właściwą ocenę znaczenia aktywów – wartości przychodów ze sprzedaży emitenta za okres ostatnich czterech kwartałów obrotowych, a w przypadku gdy emitent jest jednostką dominującą sporządzającą skonsolidowane sprawozdanie finansowe – wartości przychodów ze sprzedaży grupy kapitałowej emitenta za okres ostatnich czterech kwartałów obrotowych,

46) ratingu – rozumie się przez to ocenę ryzyka inwestycyjnego związanego z określonymi papierami wartościowymi lub zdolnością emitenta do terminowej spłaty zaciągniętych zobowiązań, dokonywaną przez wyspecjalizowaną instytucję.

2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o znaczącej umowie, rozumie się przez to również dwie lub więcej umów zawieranych przez emitenta lub jednostkę od niego zależną z jednym podmiotem lub jednostkami od niego zależnymi, w okresie krótszym niż 12 miesięcy, jeżeli łączna wartość tych umów spełnia kryteria, o których mowa w ust. 1 pkt 44. W przypadku umów wieloletnich przez wartość umowy rozumie się łączną wartość świadczeń wynikających z tych umów, określoną dla całego okresu ich obowiązywania. W przypadku umów zawartych na czas nieoznaczony wartością tych umów jest łączna wartość świadczeń wynikających z zawartych umów na okres 5 lat. W przypadku braku możliwości określenia wartości świadczeń wynikających z zawartej umowy należy określić jej szacunkową wartość.

3. W przypadku aktywów finansowych za aktywa o znacznej wartości uważa się również aktywa stanowiące co najmniej 20% kapitału zakładowego jednostki, której akcje (udziały) stanowią przedmiot aktywów finansowych emitenta lub jednostki od niego zależnej.

4. Ilekroć raport bieżący przekazywany na podstawie rozporządzenia zawiera dane wyrażone w walucie obcej lub odnosi się do kryterium równowartości w złotych waluty euro, przeliczenia tej wartości dokonuje się według średniego kursu, ustalonego przez Narodowy Bank Polski dla tej waluty na dzień wystąpienia zdarzenia, o którym emitent jest obowiązany przekazać raport bieżący.

§ 3.
1. Raporty bieżące i okresowe powinny zawierać informacje odzwierciedlające specyfikę opisywanej sytuacji oraz powinny być sporządzone w sposób prawdziwy, rzetelny i kompletny.

2. W przypadku gdy specyfika opisanej sytuacji, której dotyczy dany raport bieżący lub okresowy, wymaga podania dodatkowych informacji gwarantujących jej prawdziwy, rzetelny i kompletny obraz, emitent jest obowiązany do zamieszczenia tych informacji w raporcie bieżącym lub okresowym.

3. Przekazywane przez emitenta raporty bieżące i okresowe powinny być sporządzone w sposób umożliwiający inwestorom ocenę wpływu przekazywanych informacji na sytuację gospodarczą, majątkową i finansową emitenta.

4. Raporty bieżące i okresowe powinny zawierać podstawę prawną ich przekazywania oraz, w przypadku raportów bieżących, powinny wskazywać rodzaj sytuacji, której dotyczą.

§ 4.
Po udostępnieniu prospektu, na podstawie którego emitent po raz pierwszy wprowadził do publicznego obrotu papiery wartościowe, emitent jest obowiązany przekazać w formie i trybie raportu bieżącego informację wskazującą osobę odpowiedzialną za kontakty z Komisją w zakresie wykonywania obowiązków określonych w rozporządzeniu i przekazywać w formie raportu bieżącego informacje o każdej zmianie w tym zakresie.

Rozdział 2

Raporty bieżące przekazywane przez emitenta papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu na urzędowym rynku giełdowym oraz przez emitenta papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu na podstawie prospektu emisyjnego sporządzonego w przypadku wprowadzania papierów wartościowych do obrotu na urzędowym rynku giełdowym, które nie są dopuszczone do obrotu na urzędowym rynku giełdowym

§ 5.

1. Emitent, o którym mowa w § 1 ust. 2, jest obowiązany do przekazywania w formie raportu bieżącego, z zastrzeżeniem ust. 2, informacji o:

1) nabyciu lub zbyciu aktywów o znacznej wartości, a także ustanowieniu hipoteki, zastawu lub innego ograniczonego prawa rzeczowego na aktywach o znacznej wartości, przez emitenta lub jednostkę od niego zależną,

2) utracie przez emitenta lub jednostkę od niego zależną, w wyniku zdarzeń losowych, aktywów o znacznej wartości,

3) zawarciu lub zmianie przez emitenta lub jednostkę od niego zależną znaczącej umowy,

4) spełnieniu się lub niespełnieniu warunku dotyczącego zawartej przez emitenta lub jednostkę od niego zależną znaczącej umowy warunkowej,

5) wypowiedzeniu lub rozwiązaniu znaczącej umowy, zawartej przez emitenta lub przez jednostkę od niego zależną,

6) nabyciu lub zbyciu przez emitenta lub jednostkę od niego zależną papierów wartościowych wyemitowanych przez emitenta,

7) powzięciu przez emitenta informacji o nabyciu lub zbyciu przez podmioty, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 30 lit. a) i lit. d), a w przypadku emitenta będącego funduszem również przez podmiot, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 30 lit. c), papierów wartościowych wyemitowanych przez emitenta lub praw do otrzymania tych papierów, jeżeli wartość transakcji (jednorazowa lub łączna wartość transakcji zawartych przez te podmioty w okresie ostatnich 12 miesięcy) przekracza odpowiednio wyrażoną w złotych równowartość kwoty 5 000 euro,

8) zawarciu przez emitenta lub jednostkę od niego zależną transakcji z podmiotem powiązanym, jeżeli wartość tej transakcji przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 500 000 euro,

9) udzieleniu przez emitenta lub przez jednostkę od niego zależną poręczenia kredytu lub pożyczki lub udzieleniu gwarancji, jeżeli wartość poręczenia lub gwarancji stanowi równowartość co najmniej 10% kapitałów własnych emitenta,

10) wezwaniu emitenta lub jednostki od niego zależnej do spełnienia świadczenia przed terminem jego wymagalności, określonym w znaczącej umowie zawartej przez emitenta lub jednostkę od niego zależną,

11) wszczęciu przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej postępowania dotyczącego zobowiązań lub wierzytelności emitenta lub jednostki od niego zależnej, którego wartość stanowi odpowiednio co najmniej 10% kapitałów własnych emitenta,

12) rejestracji przez sąd zmiany wysokości lub struktury kapitału zakładowego emitenta lub jednostki od niego zależnej,

13) podjęciu decyzji o zamiarze wniesienia, przez emitenta lub jednostkę od niego zależną, aktywów w formie wkładów niepieniężnych do majątku innego podmiotu, jeżeli wartość księgowa wnoszonych aktywów stanowi równowartość co najmniej 10% kapitałów własnych emitenta lub równowartość co najmniej 20% kapitałów własnych podmiotu, do którego wnoszone są te aktywa,

14) założeniu lub współfinansowaniu przez emitenta lub jednostkę od niego zależną fundacji, jeżeli kwota przeznaczona na ten cel przez emitenta lub jednostkę od niego zależną przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 100 000 euro lub 1% kapitałów własnych emitenta,

15) podjęciu decyzji o zamiarze zmiany praw z papierów wartościowych emitenta,

16) zmianie praw z papierów wartościowych emitenta,

17) podjęciu decyzji o zamiarze emisji obligacji, w przypadku gdy wartość emisji obligacji może przekroczyć 10% kapitałów własnych emitenta, oraz podjęciu decyzji o zamiarze emisji obligacji zamiennych na akcje, obligacji z prawem pierwszeństwa oraz obligacji przychodowych,

18) emisji obligacji, w przypadku gdy wartość emitowanych obligacji przekracza 10% kapitałów własnych emitenta, oraz emisji obligacji zamiennych na akcje, obligacji z prawem pierwszeństwa oraz obligacji przychodowych,

19) podjęciu decyzji o zamiarze umorzenia papierów wartościowych emitenta,

20) umorzeniu papierów wartościowych emitenta,

21) otrzymaniu przez emitenta, na podstawie art. 147 ustawy, zawiadomienia o nabyciu lub zbyciu znacznego pakietu jego akcji,

22) podjęciu decyzji o zamiarze połączenia emitenta z innym podmiotem,

23) połączeniu emitenta z innym podmiotem,

24) podjęciu decyzji o zamiarze podziału emitenta,

25) podziale emitenta,

26) podjęciu decyzji o zamiarze przekształcenia emitenta,

27) przekształceniu emitenta,

28) wyborze przez właściwy organ emitenta podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, z którym ma zostać zawarta umowa o dokonanie badania, przeglądu lub innych usług dotyczących sprawozdań finansowych lub skonsolidowanych sprawozdań finansowych emitenta,

29) wypowiedzeniu przez emitenta lub przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych umowy o badanie, przegląd lub inne usługi dotyczące sprawozdań finansowych lub skonsolidowanych sprawozdań finansowych emitenta, zawartej przez emitenta z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych, dokonującym badania lub przeglądu sprawozdań finansowych lub skonsolidowanych sprawozdań finansowych emitenta,

30) odwołaniu lub rezygnacji osoby zarządzającej lub nadzorującej emitenta albo powzięciu przez emitenta informacji o decyzji osoby zarządzającej lub nadzorującej emitenta o rezygnacji z ubiegania się o wybór w następnej kadencji,

31) powołaniu osoby zarządzającej lub nadzorującej emitenta,

32) umieszczeniu wpisu dotyczącego przedsiębiorstwa emitenta w dziale 4 rejestru przedsiębiorców, o którym mowa w ustawie o KRS,

33) złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości, oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości w przypadku, gdy majątek dłużnika oczywiście nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania lub w razie stwierdzenia, że przedmioty majątkowe wchodzące w skład majątku dłużnika są obciążone zastawem, zastawem rejestrowym lub hipoteką, a pozostały jego majątek oczywiście nie wystarcza nawet na zaspokojenie kosztów postępowania, ogłoszeniu upadłości, złożeniu podania o otwarcie postępowania układowego, otwarciu postępowania układowego, odrzuceniu podania o dopuszczenie do zawarcia układu, odmowie dopuszczenia do zawarcia układu, zawieszeniu postępowania układowego lub jego umorzeniu, uchyleniu układu, umorzeniu prowadzonej przeciwko emitentowi egzekucji sądowej lub administracyjnej z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy większej od kosztów postępowania egzekucyjnego, otwarciu postępowania likwidacyjnego oraz ukończeniu postępowania upadłościowego – w odniesieniu do emitenta lub jednostki od niego zależnej,

34) sporządzeniu prognozy wyników finansowych emitenta lub jego grupy kapitałowej, jeżeli emitent podjął decyzję o jej przekazaniu do wiadomości publicznej,

35) przyznaniu lub zmianie ratingu, dokonanego na zlecenie emitenta

– z uwzględnieniem szczegółowego zakresu tych informacji określonego w § 7–41.

2. W przypadku gdy jednostka zależna od emitenta jest spółką publiczną, obowiązek przekazania przez emitenta, w formie raportu bieżącego, informacji określonych w ust. 1, w zakresie obejmującym informacje o jednostce zależnej, uważa się za wykonany, jeżeli informacje te przekazała jednostka zależna.

§ 6.
Raporty bieżące przekazywane do publicznej wiadomości zgodnie z wymogami określonymi w rozporządzeniu powinny być numerowane w sposób ciągły w danym roku kalendarzowym, przy czym numeracja ta powinna uwzględniać informacje przekazywane przez emitenta na podstawie art. 81 ust. 1 pkt 2 ustawy.
§ 7.
W przypadku wskazanym w § 5 ust. 1 pkt 1 raport bieżący zawiera:

1) nazwę (firmę) podmiotu nabywającego lub zbywającego aktywa albo podmiotu, na którego aktywach ustanowiono hipotekę, zastaw lub inne ograniczone prawo rzeczowe,

2) podstawowe dane o nabywającym – osobie, na rzecz której dokonano zbycia, lub o zbywającym – osobie, od której nabyto aktywa, albo osobie, na rzecz której ustanowiono hipotekę, zastaw lub inne ograniczone prawo rzeczowe,

3) datę i sposób nabycia lub zbycia aktywów albo datę i sposób ustanowienia hipoteki, zastawu lub innego ograniczonego prawa rzeczowego,

4) podstawową charakterystykę nabytych lub zbytych aktywów albo aktywów, na których ustanowiono hipotekę, zastaw lub inne ograniczone prawo rzeczowe,

5) cenę, po jakiej zostały nabyte lub zbyte aktywa, albo wartość zobowiązania zabezpieczonego ograniczonym prawem rzeczowym na aktywach oraz wartość ewidencyjną tych aktywów w księgach rachunkowych emitenta lub jednostki od niego zależnej,

6) charakter powiązań pomiędzy emitentem i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi emitenta a nabywającym lub zbywającym aktywa lub osobą, na rzecz której ustanowiono hipotekę, zastawnikiem oraz osobą, na rzecz której ustanowiono inne ograniczone prawo rzeczowe, i osobami nimi zarządzającymi,

7) kryterium będące podstawą uznania aktywów za aktywa o znacznej wartości,

8) w przypadku nabycia aktywów – źródło finansowania nabytych aktywów,

9) w przypadku nabycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanych części jego mienia, nieruchomości lub innych środków trwałych – oznaczenie rodzaju działalności gospodarczej, w której dane aktywa były wykorzystywane przed ich nabyciem przez emitenta lub jednostkę od niego zależną, oraz wskazanie, czy emitent lub jednostka od niego zależna planuje kontynuować ich dotychczasowy sposób wykorzystania, a jeśli nie – podanie planowanego sposobu wykorzystania nabytych aktywów,

10) w przypadku nabycia, zbycia lub obciążenia akcji (udziałów) ograniczonym prawem rzeczowym w innych jednostkach – dodatkowo nazwę (firmę) jednostki, której akcje (udziały) są przedmiotem nabycia, zbycia lub obciążenia ograniczonym prawem rzeczowym, ich udział w kapitale zakładowym tej jednostki oraz wartość nominalną tych aktywów i ich charakter jako długo- lub krótkoterminowej lokaty kapitałowej emitenta lub jednostki od niego zależnej, a także udział emitenta lub jednostki od niego zależnej w kapitale zakładowym i liczbie posiadanych głosów na walnym zgromadzeniu lub zgromadzeniu wspólników jednostki, której akcje (udziały) były przedmiotem nabycia lub zbycia,

11) w przypadku gdy umowa nabycia, zbycia lub obciążenia ograniczonym prawem rzeczowym aktywów o znacznej wartości jest umową z podmiotem powiązanym – dodatkowo opis powiązań emitenta lub jednostki od niego zależnej z podmiotem zbywającym, nabywającym lub osobą, na rzecz której ustanowiono ograniczone prawo rzeczowe, oraz szczegółowy opis warunków tej umowy.

§ 8.
W przypadku wskazanym w § 5 ust. 1 pkt 2 raport bieżący zawiera:

1) nazwę (firmę) podmiotu, którego zdarzenie dotyczy,

2) datę wystąpienia zdarzenia,

3) charakter zdarzenia,

4) opis utraconych aktywów,

5) wartość ewidencyjną i szacunkową wartość rynkową utraconych aktywów,

6) opis przewidywanych skutków utraty aktywów dla dalszej działalności gospodarczej emitenta lub jednostki od niego zależnej oraz całej grupy kapitałowej emitenta,

7) oznaczenie kryterium uznania aktywów za aktywa o znacznej wartości.

§ 9.
W przypadku wskazanym w § 5 ust. 1 pkt 3 raport bieżący zawiera:

1) datę zawarcia lub zmiany znaczącej umowy,

2) oznaczenie stron umowy,

3) oznaczenie przedmiotu umowy,

4) istotne warunki umowy, ze szczególnym uwzględnieniem warunków finansowych umowy, oraz wskazanie określonych przez strony specyficznych warunków, charakterystycznych dla tej umowy, w szczególności tych, które odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla danego typu umów,

5) w przypadku zawarcia w znaczącej umowie postanowień dotyczących kar umownych, których maksymalna wysokość może przekroczyć równowartość co najmniej 10% wartości tej umowy lub co najmniej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 200 000 euro według kursu na dzień zawarcia tej umowy – określenie tej maksymalnej wysokości, a w przypadku gdy nie jest to możliwe, wskazanie podstawy przekroczenia określonego limitu, jak również wskazanie, czy zapłata kar umownych wyłącza uprawnienia do dochodzenia roszczeń odszkodowawczych przekraczających wysokość tych kar,

6) w przypadku zawarcia znaczącej umowy z zastrzeżeniem warunku lub terminu – zastrzeżony w tej umowie warunek lub termin, ze wskazaniem, czy jest on rozwiązujący czy zawieszający,

7) oznaczenie kryterium uznania umowy za znaczącą umowę,

8) w przypadku zawarcia przez emitenta w okresie ostatnich 12 miesięcy dwu lub więcej umów, które łącznie spełniają kryterium znaczącej umowy – informacje o łącznej wartości wszystkich tych umów oraz informacje określone w pkt 1–7 w odniesieniu do umowy o największej wartości,

9) w przypadku zmiany znaczącej umowy – określenie istotnych zmian dokonanych w treści znaczącej umowy.

§ 10.
W przypadku wskazanym w § 5 ust. 1 pkt 4 raport bieżący zawiera:

1) oznaczenie stron umowy,

2) oznaczenie przedmiotu umowy,

3) treść warunku lub termin realizacji umowy,

4) informację o spełnieniu się lub niespełnieniu wskazanego warunku wraz ze wskazaniem przyczyn.

§ 11.
W przypadku wskazanym w § 5 ust. 1 pkt 5 raport bieżący zawiera:

1) oznaczenie stron umowy,

2) datę wypowiedzenia umowy, ze wskazaniem daty rozwiązania umowy,

3) oznaczenie przedmiotu umowy,

4) przyczyny rozwiązania umowy, ze wskazaniem strony wypowiadającej umowę,

5) opis przewidywanych skutków finansowych wynikających z rozwiązania umowy dla emitenta, jednostki od niego zależnej i grupy kapitałowej emitenta.

§ 12.
W przypadku wskazanym w § 5 ust. 1 pkt 6 raport bieżący zawiera:

1) podstawę prawną nabycia wyemitowanych przez emitenta papierów wartościowych,

2) liczbę nabytych lub zbytych papierów wartościowych,

3) przyczyny i cel nabycia lub zbycia papierów wartościowych,

4) średnią jednostkową cenę nabycia lub zbycia papieru wartościowego,

5) wskazanie wartości nominalnej akcji i ich udziału w kapitale zakładowym emitenta oraz określenie liczby głosów na walnym zgromadzeniu odpowiadających nabytym lub zbytym akcjom emitenta – w przypadku nabycia lub zbycia przez emitenta lub jednostkę od niego zależną akcji własnych emitenta,

6) szczegółowe określenie rodzaju zagrożenia wraz z określeniem wartości świadczenia spełnionego w zamian za nabyte akcje – w przypadku nabycia przez emitenta własnych akcji na podstawie art. 362 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych w celu zapobieżenia, bezpośrednio zagrażającej spółce, poważnej szkodzie.

§ 13.
W przypadku wskazanym w § 5 ust. 1 pkt 7 raport bieżący zawiera:

1) nazwę (firmę) podmiotu, który nabył lub zbył papiery wartościowe emitenta,

2) datę zawarcia transakcji,

3) liczbę papierów wartościowych, które zostały nabyte lub zbyte, wraz z określeniem ich rodzaju oraz ewentualnego uprzywilejowania,

4) cenę jednostkową nabytych lub zbytych papierów wartościowych,

5) charakter powiązań występujących pomiędzy emitentem a podmiotem, który nabył lub zbył papiery wartościowe emitenta.

§ 14.
1. W przypadku wskazanym w § 5 ust. 1 pkt 8 raport bieżący zawiera:

1) nazwę (firmę) podmiotu, z którym transakcja została zawarta,

2) powiązania emitenta lub jednostki od niego zależnej z podmiotem będącym stroną transakcji,

3) oznaczenie przedmiotu transakcji,

4) istotne warunki transakcji, ze szczególnym uwzględnieniem warunków finansowych, oraz wskazanie określonych przez strony specyficznych warunków, charakterystycznych dla tej umowy, w szczególności tych, które odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla danego typu umów.

2. Obowiązek, o którym mowa w ust. 1, nie dotyczy typowych i rutynowych transakcji, zawieranych na warunkach rynkowych w ramach grupy kapitałowej, których charakter i warunki wynikają z bieżącej działalności operacyjnej, prowadzonej przez emitenta lub jednostkę od niego zależną, z wyjątkiem transakcji zawieranych przez emitenta będącego funduszem z podmiotem powiązanym.

§ 15.
W przypadku wskazanym w § 5 ust. 1 pkt 9 raport bieżący zawiera:

1) nazwę (firmę) podmiotu, któremu zostało udzielone poręczenie lub gwarancja,

2) łączną kwotę kredytu, pożyczki lub innego zobowiązania, które w całości lub w części zostało odpowiednio poręczone lub zabezpieczone gwarancją, wraz ze wskazaniem wysokości poręczenia lub gwarancji udzielonej przez emitenta,

3) okres, na jaki zostało udzielone poręczenie lub gwarancja,

4) warunki finansowe, na jakich poręczenie lub gwarancja zostały udzielone, z określeniem wynagrodzenia emitenta lub jednostki od niego zależnej za udzielenie poręczenia lub gwarancji,

5) charakter powiązań istniejących pomiędzy emitentem a podmiotem, który zaciągnął kredyt lub pożyczkę.

§ 16.
W przypadku wskazanym w § 5 ust. 1 pkt 10 raport bieżący zawiera:

1) nazwę (firmę) podmiotu, w wyniku działań którego emitent lub jednostka od niego zależna została wezwana do spełnienia świadczenia przed terminem jego wymagalności,

2) działania podjęte w stosunku do emitenta lub jednostki od niego zależnej celem wyegzekwowania realizacji jego zobowiązań,

3) wartość zobowiązań emitenta lub jednostki od niego zależnej, które zostały postawione w stan natychmiastowej wymagalności,

4) datę wezwania emitenta lub jednostki od niego zależnej do spełnienia świadczenia przed terminem jego wymagalności,

5) przyczyny i podstawę prawną wezwania emitenta lub jednostki od niego zależnej do spełnienia świadczenia przed terminem jego wymagalności,

6) stanowisko emitenta.

§ 17.
W przypadku wskazanym w § 5 ust. 1 pkt 11 raport bieżący zawiera:

1) przedmiot postępowania,

2) wartość przedmiotu sporu,

3) datę wszczęcia postępowania,

4) oznaczenie stron wszczętego postępowania,

5) stanowisko emitenta.

§ 18.
W przypadku wskazanym w § 5 ust. 1 pkt 12 raport bieżący zawiera:

1) datę rejestracji przez sąd zmiany wysokości lub struktury kapitału zakładowego,

2) wysokość, a gdy znajduje to zastosowanie, również strukturę kapitału zakładowego po rejestracji jego zmiany,

3) ogólną liczbę głosów wynikającą ze wszystkich wyemitowanych akcji (udziałów) po zarejestrowaniu zmiany wysokości lub struktury kapitału zakładowego,

4) w przypadku zmiany wysokości lub struktury kapitału zakładowego jednostki zależnej od emitenta, w drodze wniesienia przez emitenta lub jednostkę od niego zależną wkładów niepieniężnych – dodatkowo wartość:

a) ewidencyjną aktywów wniesionych w formie wkładów niepieniężnych w księgach rachunkowych emitenta lub jednostki od niego zależnej oraz ewentualnych rezerw lub odpisów aktualizujących, utworzonych w związku z tymi aktywami, wraz z informacją o podstawie ich utworzenia,

b) aktywów, po jakiej zostały one wniesione w formie wkładów niepieniężnych.

§ 19.
W przypadku wskazanym w § 5 ust. 1 pkt 13 raport bieżący zawiera:

1) datę podjęcia decyzji o wniesieniu przez emitenta lub jednostkę od niego zależną aktywów,

2) nazwę (firmę) i siedzibę podmiotu, do którego mają zostać wniesione aktywa,

3) oznaczenie przedmiotu działalności podmiotu, do którego majątku mają zostać wniesione aktywa,

4) podstawową charakterystykę wnoszonych aktywów,

5) wartość ewidencyjną aktywów w księgach rachunkowych emitenta lub jednostki od niego zależnej,

6) wartość aktywów, która zostanie ujawniona w księgach rachunkowych podmiotu, do którego aktywa te są wnoszone, wraz z podaniem metody jej określenia.

§ 20.
W przypadku wskazanym w § 5 ust. 1 pkt 14 raport bieżący zawiera:

1) nazwę (firmę) podmiotu zakładającego lub współfinansującego działalność fundacji wraz z określeniem zależności tego podmiotu względem emitenta,

2) nazwę i siedzibę fundacji,

3) nazwiska i imiona osób zarządzających fundacją, wraz z określeniem ich funkcji,

4) powiązania osób zarządzających fundacją z emitentem lub jednostką od niego zależną,

5) przedmiot działalności fundacji,

6) cel założenia lub współfinansowania fundacji,

7) wielkość zaangażowania finansowego emitenta lub jednostki od niego zależnej w działalność fundacji.

§ 21.
W przypadku wskazanym w § 5 ust. 1 pkt 15 raport bieżący zawiera:

1) określenie papierów wartościowych, z których prawa mają zostać zmienione, z podaniem ich liczby oraz praw z nich wynikających,

2) wskazanie przyczyn podjęcia decyzji o zamiarze zmiany praw z papierów wartościowych emitenta,

3) wskazanie planowanego sposobu zmiany praw z papierów wartościowych emitenta,

4) opis praw z papierów wartościowych po planowanej zmianie – w zakresie tych zmian.

§ 22.
1. W przypadku wskazanym w § 5 ust. 1 pkt 16 raport bieżący, z zastrzeżeniem ust. 3, zawiera:

1) wskazanie papierów wartościowych emitenta, z których prawa zostały zmienione, z podaniem ich liczby,

2) wskazanie podstaw prawnych podjętych działań, jak również treści uchwał właściwych organów emitenta, na mocy których dokonano zmiany praw z papierów wartościowych emitenta,

3) pełny opis praw z papierów wartościowych przed i po zmianie – w zakresie tych zmian,

4) ewentualne wskazanie osób lub ich grup, na których korzyść zmieniono prawa z papierów wartościowych,

5) w przypadku zamiany akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu na akcje na okaziciela – dodatkowo:

a) liczbę akcji imiennych, które podlegały zamianie,

b) ogólną liczbę głosów na walnym zgromadzeniu emitenta po dokonaniu zamiany,

6) w przypadku zmiany praw z akcji uprzywilejowanych w sposób inny niż poprzez liczbę przysługujących z nich głosów – dodatkowo:

a) liczbę akcji, dla których zmienione zostały prawa,

b) określenie zmian praw z akcji,

7) w przypadku zamiany akcji na okaziciela na akcje imienne uprzywilejowane – dodatkowo:

a) liczbę akcji na okaziciela, które podlegały zamianie,

b) określenie rodzaju uprzywilejowania akcji imiennych po dokonaniu zamiany akcji na okaziciela na akcje imienne uprzywilejowane,

c) ogólną liczbę głosów na walnym zgromadzeniu emitenta po dokonaniu zamiany.

2. W przypadku emitenta obligacji dopuszczonych do publicznego obrotu za zmianę praw z papierów wartościowych uważa się również zmianę oprocentowania obligacji.

3. W przypadku każdej zamiany obligacji zamiennych na akcje, których łączna wartość przekracza 5% albo wielokrotność 5% wartości wyemitowanych pierwotnie przez emitenta obligacji zamiennych na akcje, emitent przekazuje, w formie raportu bieżącego, następujące informacje:

1) datę złożenia przez emitenta zgłoszenia o podwyższeniu kapitału zakładowego w wyniku dokonania zamiany obligacji na akcje,

2) liczbę akcji, które zostaną wydane w zamian za obligacje,

3) strukturę kapitału zakładowego po dokonaniu zamiany obligacji na akcje, z określeniem wysokości kapitału zakładowego emitenta i liczby głosów na jego walnym zgromadzeniu oraz udziału nowych akcji w kapitale zakładowym i w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu emitenta,

4) liczbę obligacji, które nie zostały zamienione na akcje.

§ 23.
W przypadku wskazanym w § 5 ust. 1 pkt 17 raport bieżący zawiera:

1) określenie rodzaju obligacji planowanej emisji,

2) wielkość planowanej emisji obligacji,

3) planowane warunki emisji obligacji,

4) planowane świadczenie niepieniężne wynikające z obligacji,

5) relację wartości danej emisji obligacji do wartości kapitałów własnych emitenta,

6) relację wartości danej emisji obligacji i wszystkich uprzednio wyemitowanych i nieumorzonych obligacji emitenta do wartości kapitałów własnych emitenta,

7) wskazanie, czy i w jakim terminie emitent będzie ubiegać się o wprowadzenie obligacji do publicznego obrotu.

§ 24.
W przypadku wskazanym w § 5 ust. 1 pkt 18 raport bieżący zawiera:

1) cel emisji obligacji, jeżeli został określony,

2) określenie rodzaju emitowanych obligacji,

3) wielkość emisji,

4) wartość nominalną i cenę emisyjną obligacji lub sposób jej ustalenia,

5) warunki wykupu i warunki wypłaty oprocentowania obligacji,

6) wysokość i formy ewentualnego zabezpieczenia i oznaczenie podmiotu udzielającego zabezpieczenia,

7) wartość zaciągniętych zobowiązań na ostatni dzień kwartału poprzedzającego udostępnienie propozycji nabycia oraz perspektywy kształtowania zobowiązań emitenta do czasu całkowitego wykupu obligacji proponowanych do nabycia,

8) dane umożliwiające potencjalnym nabywcom obligacji orientację w efektach przedsięwzięcia, które ma być sfinansowane z emisji obligacji, oraz zdolność emitenta do wywiązywania się z zobowiązań wynikających z obligacji, jeżeli przedsięwzięcie jest określone,

9) zasady przeliczania wartości świadczenia niepieniężnego na świadczenie pieniężne,

10) w przypadku ustanowienia zastawu lub hipoteki jako zabezpieczenia wierzytelności wynikających z obligacji – wycenę przedmiotu zastawu lub hipoteki, dokonaną przez uprawnionego biegłego,

11) w przypadku emisji obligacji zamiennych na akcje – dodatkowo:

a) liczbę głosów na walnym zgromadzeniu emitenta, która przysługiwałaby z objętych akcji – w przypadku gdy dokonana zostałaby zamiana wszystkich wyemitowanych obligacji,

b) ogólną liczbę głosów na walnym zgromadzeniu emitenta – w przypadku gdy dokonana zostałaby zamiana wszystkich wyemitowanych obligacji,

12) w przypadku emisji obligacji z prawem pierwszeństwa – dodatkowo:

a) liczbę akcji przypadających na jedną obligację,

b) cenę emisyjną akcji lub sposób jej ustalenia,

c) terminy, od których przysługują i wygasają prawa obligatariuszy do nabycia tych akcji.

§ 25.
W przypadku wskazanym w § 5 ust. 1 pkt 19 raport bieżący zawiera:

1) planowaną datę umorzenia,

2) liczbę papierów wartościowych, którą emitent zamierza umorzyć, lub kwotę przeznaczoną na zakup papierów wartościowych w celu ich umorzenia,

3) przewidywaną liczbę papierów wartościowych po umorzeniu,

4) przewidywaną ogólną liczbę głosów wynikającą z akcji po umorzeniu.

§ 26.
W przypadku wskazanym w § 5 ust. 1 pkt 20 raport bieżący zawiera:

1) liczbę umorzonych papierów wartościowych,

2) liczbę głosów odpowiadających umorzonym akcjom,

3) liczbę głosów na walnym zgromadzeniu z akcji po umorzeniu,

4) określenie, czy umorzenie nastąpiło za zgodą akcjonariusza (umorzenie dobrowolne), czy bez jego zgody (umorzenie przymusowe), a w przypadku gdy umorzenie przymusowe nastąpiło w wyniku ziszczenia się określonego zdarzenia bez powzięcia uchwały przez walne zgromadzenie – określenie tego zdarzenia,

5) wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi akcji umorzonych albo uzasadnienie umorzenia akcji bez wynagrodzenia.

§ 27.
1. W przypadku wskazanym w § 5 ust. 1 pkt 21 raport bieżący zawiera:

1) imię i nazwisko albo nazwę (firmę) podmiotu, który nabył lub zbył znaczny pakiet akcji emitenta,

2) liczbę akcji posiadanych przez ten podmiot,

3) procentowy udział posiadanych przez ten podmiot akcji w kapitale zakładowym emitenta,

4) liczbę głosów z akcji posiadanych przez ten podmiot,

5) procentowy udział posiadanych przez ten podmiot głosów w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy emitenta.

2. Emitent dołącza do raportu bieżącego, o którym mowa w ust. 1, informacje otrzymane na podstawie art. 147 ust. 5 ustawy.

§ 28.
1. W przypadku wskazanym w § 5 ust. 1 pkt 22 raport bieżący zawiera:

1) uzasadnienie podjęcia decyzji o zamiarze połączenia i celów długookresowych, które mają zostać zrealizowane w wyniku podjętych działań,

2) sposób planowanego połączenia (przez przejęcie lub przez zawiązanie nowej spółki) wraz ze wskazaniem jego podstawy prawnej,

3) wskazanie podmiotów, które mają się połączyć, wraz z podstawową charakterystyką ich działalności.

2. W przypadku planowanego połączenia emitenta z innym podmiotem, przekazaniu, w formie raportu bieżącego, podlega również:

1) plan połączenia, sporządzony zgodnie z art. 499 § 1 Kodeksu spółek handlowych, wraz z dołączonymi dokumentami, o których mowa w art. 499 § 2 Kodeksu spółek handlowych,

2) sprawozdanie zarządu, sporządzone na podstawie art. 501 Kodeksu spółek handlowych,

3) pisemna opinia biegłego, sporządzona na podstawie art. 503 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

3. Emitent przekazuje, w formie raportu bieżącego, pisemne stanowisko zarządu i każdą jego zmianę, odnośnie do planowanego połączenia, wraz z jego uzasadnieniem, nie później niż na 2 dni robocze przed walnym zgromadzeniem akcjonariuszy mającym powziąć uchwałę o tym połączeniu.

§ 29.
W przypadku wskazanym w § 5 ust. 1 pkt 23 raport bieżący zawiera:

1) sposób połączenia (przez przejęcie lub przez zawiązanie nowej spółki) wraz ze wskazaniem podstawy prawnej,

2) wskazanie podmiotów, które się połączyły, wraz z podstawową charakterystyką ich działalności,

3) datę wpisania połączenia do rejestru właściwego według siedziby, odpowiednio, spółki przejmującej albo spółki nowo zawiązanej (dzień połączenia).

§ 30.
1. W przypadku wskazanym w § 5 ust. 1 pkt 24 raport bieżący zawiera:

1) uzasadnienie podjęcia decyzji o zamiarze podziału i celów długookresowych, które mają zostać zrealizowane w wyniku podjętych działań,

2) sposób planowanego podziału (przez przejęcie, przez zawiązanie, przez przejęcie i zawiązanie lub przez wydzielenie) wraz ze wskazaniem jego podstawy prawnej.

2. W przypadku planowanego podziału, przekazaniu, w formie raportu bieżącego, podlega również:

1) plan podziału, sporządzony zgodnie z art. 534 § 1 Kodeksu spółek handlowych, wraz z dołączonymi dokumentami, o których mowa w art. 534 § 2 Kodeksu spółek handlowych,

2) pisemne sprawozdanie zarządu, sporządzone na podstawie art. 536 Kodeksu spółek handlowych,

3) pisemna opinia biegłego, sporządzona na podstawie art. 538 § 1 Kodeksu spółek handlowych,

4) wniesione do planu podziału zastrzeżenia, sporządzone na podstawie art. 541 § 5 Kodeksu spółek handlowych.

3. Emitent przekazuje, w formie raportu bieżącego, pisemne stanowisko zarządu i każdą jego zmianę, odnośnie do planowanego podziału, wraz z jego uzasadnieniem, nie później niż na 2 dni robocze przed walnym zgromadzeniem akcjonariuszy mającym powziąć uchwałę o tym podziale.

4. Emitent dołącza do raportu bieżącego, o którym mowa w ust. 2, strategię działania oraz plan finansowy obejmujący co najmniej analizę ekonomiczno-finansową możliwości prowadzenia działalności przez okres co najmniej 3 lat od dnia planowanego rozpoczęcia działalności.

§ 31.
W przypadku wskazanym w § 5 ust. 1 pkt 25 raport bieżący zawiera:

1) sposób podziału (przez przejęcie, przez zawiązanie, przez przejęcie i zawiązanie lub przez wydzielenie) wraz ze wskazaniem jego podstawy prawnej,

2) wskazanie podmiotów, które powstały po podzieleniu, wraz z podstawową charakterystyką ich działalności,

3) datę wpisu nowo zawiązanej spółki do właściwego rejestru,

4) datę wpisów uchwały o podziale do właściwego rejestru,

5) datę wykreślenia spółki dzielonej z rejestru (dzień podziału).

§ 32.
1. W przypadku wskazanym w § 5 ust. 1 pkt 26 raport bieżący zawiera:

1) uzasadnienie podjęcia decyzji o zamiarze przekształcenia i celów długookresowych, które mają zostać zrealizowane w wyniku podjętych działań,

2) charakter planowanego przekształcenia, z określeniem jego podstawy prawnej,

3) planowane zmiany relacji przekształconego podmiotu z osobami trzecimi,

4) projekt umowy albo statutu podmiotu po przekształceniu.

2. W przypadku planowanego przekształcenia, przekazaniu, w formie raportu bieżącego, podlega również:

1) plan przekształcenia, sporządzony zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu spółek handlowych, wraz z dołączonymi dokumentami, o których mowa w art. 558 § 2 Kodeksu spółek handlowych,

2) pisemna opinia biegłego rewidenta, sporządzona na podstawie art. 559 § 4 Kodeksu spółek handlowych,

3) uchwała o przekształceniu, powzięta zgodnie z art. 562 Kodeksu spółek handlowych.

3. Emitent przekazuje, w formie raportu bieżącego, pisemne stanowisko zarządu i każdą jego zmianę, odnośnie do planowanego przekształcenia, wraz z jego uzasadnieniem, nie później niż na 2 dni robocze przed walnym zgromadzeniem akcjonariuszy mającym powziąć uchwałę o tym przekształceniu.

§ 33.
W przypadku wskazanym w § 5 ust. 1 pkt 27 raport bieżący zawiera:

1) określenie podstawy prawnej decyzji o przekształceniu,

2) określenie trybu i warunków przekształcenia, a w szczególności:

a) określenie rodzaju spółki handlowej, w którą przekształcił się emitent,

b) szacunkową wartość kapitałów własnych emitenta według stanu na dzień przekształcenia,

c) szacunkową wartość kapitałów własnych przekształconego podmiotu i sposób pokrycia kapitału zakładowego,

3) umowę albo statut przekształconego podmiotu,

4) datę wpisu spółki przekształconej do rejestru oraz wykreślenia z rejestru spółki przekształcanej (dzień przekształcenia).

§ 34.
W przypadku wskazanym w § 5 ust. 1 pkt 28 raport bieżący zawiera:

1) dane o podmiocie uprawnionym do badania sprawozdań finansowych, wybranym przez właściwy organ emitenta, z którym ma zostać zawarta umowa o badanie, przegląd lub inne usługi dotyczące sprawozdań finansowych lub skonsolidowanych sprawozdań finansowych emitenta, z określeniem:

a) nazwy (firmy), siedziby i adresu,

b) podstawy uprawnień,

2) datę wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych,

3) określenie, czy emitent korzystał z usług wybranego podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, a jeśli tak, to w jakim zakresie,

4) określenie organu, który dokonał wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych wraz ze wskazaniem, iż nastąpiło to zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi,

5) określenie okresu, na jaki ma zostać zawarta umowa.

§ 35.
1. W przypadku wskazanym w § 5 ust. 1 pkt 29 raport bieżący zawiera:

1) wskazanie, czy wypowiedzenie umowy wynika z decyzji podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, czy z decyzji emitenta,

2) wskazanie wszystkich przypadków rezygnacji z wyrażenia opinii, wydania opinii negatywnych albo opinii z zastrzeżeniami o prawidłowości i rzetelności sprawozdań finansowych lub skonsolidowanych sprawozdań finansowych emitenta,

3) wskazanie organów zalecających lub akceptujących zmianę podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych,

4) opis rozbieżności odnośnie do interpretacji i stosowania przepisów prawa lub postanowień statutu dotyczących przedmiotu i zakresu badania, przeglądu lub innych usług, jakie miały miejsce pomiędzy osobami zarządzającymi a podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych i biegłym rewidentem, który w imieniu podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych dokonywał badania, przeglądu lub innych usług dotyczących sprawozdań finansowych lub skonsolidowanych sprawozdań finansowych emitenta, w okresie obowiązywania umowy, która podlega wypowiedzeniu, z zaznaczeniem sposobu ich rozstrzygnięcia.

2. Do raportu bieżącego, o którym mowa w ust. 1, emitent dołącza albo przekazuje niezwłocznie po jego uzyskaniu pismo podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych i działającego w jego imieniu biegłego rewidenta, sporządzone na wniosek emitenta i adresowane do Komisji, w którym potwierdzają oni informacje podane w raporcie bieżącym lub odmawiają ich potwierdzenia.

§ 36.
W przypadku wskazanym w § 5 ust. 1 pkt 30 raport bieżący zawiera:

1) datę odwołania lub rezygnacji osoby zarządzającej lub nadzorującej emitenta albo powzięcia wiadomości przez emitenta o decyzji osoby zarządzającej lub nadzorującej emitenta o rezygnacji z ubiegania się o wybór w następnej kadencji,

2) imię i nazwisko osoby zarządzającej lub nadzorującej,

3) dotychczas pełnioną funkcję w przedsiębiorstwie emitenta,

4) przyczyny odwołania lub rezygnacji, jeżeli przyczyny te zostały podane przez organ lub osobę podejmującą decyzję.

§ 37.
W przypadku wskazanym w § 5 ust. 1 pkt 31 raport bieżący zawiera:

1) datę powołania osoby zarządzającej lub nadzorującej emitenta,

2) imię i nazwisko oraz wiek powołanej osoby zarządzającej lub nadzorującej,

3) wskazanie funkcji powierzonej w przedsiębiorstwie emitenta,

4) posiadane wykształcenie, kwalifikacje i zajmowane wcześniej stanowiska wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej,

5) wskazanie innej działalności wykonywanej poza przedsiębiorstwem emitenta, z oceną, czy jest w stosunku do niej konkurencyjna, oraz wskazaniem, czy osoba ta uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu,

6) informacje o wpisie powołanej osoby zarządzającej lub nadzorującej, zamieszczonym w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

§ 38.
W przypadku wskazanym w § 5 ust. 1 pkt 32 raport bieżący zawiera dane dotyczące przedsiębiorstwa emitenta, zamieszczone w dziale 4 rejestru przedsiębiorców, o którym mowa w ustawie o KRS.
§ 39.
W przypadku wskazanym w § 5 ust. 1 pkt 33 raport bieżący zawiera:

1) w przypadku złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości – wskazanie sądu, do którego został złożony wniosek o ogłoszenie upadłości, wraz ze wskazaniem daty złożenia wniosku oraz podmiotu, który złożył ten wniosek,

2) w przypadku oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości w przypadku, gdy majątek dłużnika oczywiście nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania lub w razie stwierdzenia, że przedmioty majątkowe wchodzące w skład majątku dłużnika są obciążone zastawem, zastawem rejestrowym lub hipoteką, a pozostały jego majątek oczywiście nie wystarcza nawet na zaspokojenie kosztów postępowania – wskazanie sądu, który oddalił ten wniosek, wraz ze wskazaniem przyczyny jego oddalenia,

3) w przypadku ogłoszenia upadłości – wskazanie sądu, który ogłosił upadłość, wraz ze wskazaniem daty wydania postanowienia, daty jego uprawomocnienia oraz sędziego-komisarza i syndyka masy upadłości,

4) w przypadku złożenia podania o otwarcie postępowania układowego – wskazanie sądu, do którego zostało złożone podanie o otwarcie postępowania układowego, wraz ze wskazaniem daty złożenia podania,

5) w przypadku otwarcia postępowania układowego – wskazanie sądu, który otworzył postępowanie układowe, oraz daty jego otwarcia, a w przypadku, gdy postępowanie układowe łączy się z reorganizacją przedsiębiorstwa emitenta, należy wskazać również główne elementy programu naprawczego,

6) w przypadku odrzucenia podania o dopuszczenie do zawarcia układu – wskazanie przyczyn odrzucenia przez sędziego-komisarza podania o dopuszczenie do zawarcia układu,

7) w przypadku odmowy zatwierdzenia układu – wskazanie przyczyn odmowy przez sędziego-komisarza zatwierdzenia układu,

8) w przypadku zawieszenia postępowania układowego – wskazanie daty wydania postanowienia i sądu, który zawiesił postępowanie układowe, wraz ze wskazaniem, czy zawieszenie postępowania nastąpiło na wniosek emitenta, oraz informacje o planowanych działaniach emitenta związanych z zawieszeniem postępowania,

9) w przypadku umorzenia postępowania układowego – wskazanie daty wydania postanowienia i sądu, który umorzył postępowanie układowe, wraz ze wskazaniem, czy umorzenie postępowania nastąpiło na wniosek emitenta,

10) w przypadku gdy postępowanie układowe wiąże się z reorganizacją przedsiębiorstwa emitenta – wskazanie głównych elementów programu naprawczego,

11) w przypadku uchylenia układu – wskazanie przyczyn uchylenia układu,

12) w przypadku umorzenia prowadzonej przeciwko emitentowi egzekucji sądowej lub administracyjnej z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy większej od kosztów postępowania egzekucyjnego – wskazanie organu, który prowadził postępowanie egzekucyjne, wraz ze wskazaniem tytułu do jej wszczęcia,

13) w przypadku otwarcia postępowania likwidacyjnego – wskazanie sądu, do którego został złożony wniosek o otwarcie postępowania likwidacyjnego, wraz ze wskazaniem daty złożenia wniosku oraz osoby likwidatora,

14) w przypadku ukończenia postępowania upadłościowego – postanowienie sądu o ukończeniu postępowania upadłościowego.

§ 40.
1. W przypadku wskazanym w § 5 ust. 1 pkt 34 raport bieżący zawiera:

1) prognozowane wyniki,

2) okres, którego prognoza dotyczy,

3) podstawy i istotne założenia tej prognozy,

4) sposób monitorowania przez emitenta możliwości realizacji prognozowanych wyników,

5) okresy, w jakich emitent będzie dokonywał oceny możliwości realizacji prognozowanych wyników oraz dokonywał ewentualnej korekty prezentowanej prognozy, wraz z określeniem zastosowanych kryteriów tej oceny.

2. Emitent przekazuje niezwłocznie, w formie raportu bieżącego, korektę prognozy zawartej w raporcie bieżącym, o którym mowa w ust. 1, w przypadku gdy co najmniej jedna z prognozowanych pozycji różni się o co najmniej 10% w stosunku do pozycji zamieszczonej w ostatniej przekazanej do publicznej wiadomości prognozie.

3. Raport bieżący zawierający korektę prognozy przekazanej przez emitenta w ciągu danego roku obrotowego stanowi nową prognozę wyników emitenta.

§ 41.
W przypadku wskazanym w § 5 ust. 1 pkt 35 raport bieżący zawiera:

1) nazwę (firmę) wyspecjalizowanej instytucji, która przyznała lub zmieniła rating dla emitenta lub emitowanych przez niego dłużnych papierów wartościowych,

2) oceny, które zostały przyznane,

3) miejsca przyznanej oceny w skali ocen wyspecjalizowanej instytucji jej dokonującej,

4) datę przyznania oceny.

Rozdział 3

Szczególne przypadki przekazywania raportów bieżących

§ 42.

W przypadku zakończenia subskrypcji lub sprzedaży, związanej z wprowadzeniem papierów wartościowych emitenta do publicznego obrotu i przydziałem papierów wartościowych, emitent jest obowiązany do przekazania, w formie raportu bieżącego:

1) daty rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji lub sprzedaży,

2) daty przydziału papierów wartościowych,

3) liczby papierów wartościowych objętych subskrypcją lub sprzedażą,

4) stopy redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych papierów wartościowych była mniejsza od liczby papierów wartościowych, na które złożono zapisy,

5) liczby papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji lub sprzedaży,

6) liczby papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży,

7) ceny, po jakiej papiery wartościowe były nabywane (obejmowane),

8) liczby osób, które złożyły zapisy na papiery wartościowe objęte subskrypcją lub sprzedażą w poszczególnych transzach,

9) liczby osób, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach,

10) nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli papiery wartościowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby papierów wartościowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki papieru wartościowego (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki papieru wartościowego w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta,

11) wartości przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży, rozumianej jako iloczyn liczby papierów wartościowych objętych ofertą i ceny emisyjnej lub ceny sprzedaży,

12) łącznego określenia wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale przynajmniej na koszty:

a) przygotowania i przeprowadzenia oferty,

b) wynagrodzenia subemitentów, oddzielnie dla każdego z subemitentów,

c) sporządzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztu doradztwa,

d) promocji oferty

– wraz z metodami rozliczenia tych kosztów w księgach rachunkowych i sposobem ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym emitenta,

13) średniego kosztu przeprowadzenia subskrypcji lub sprzedaży przypadającego na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją lub sprzedażą.

§ 43.
W przypadku wprowadzania papierów wartościowych do publicznego obrotu emitent jest obowiązany do przekazania, w formie raportów bieżących, informacji o:

1) rejestracji papierów wartościowych złożonych w Krajowym Depozycie wraz z określeniem daty rejestracji oraz ich kodu w Krajowym Depozycie lub jego zmiany,

2) złożeniu wniosku przez emitenta o dopuszczenie papierów wartościowych do obrotu na rynku regulowanym, na którym będą notowane jego papiery wartościowe, wraz z określeniem tego rynku i liczby papierów wartościowych, których wniosek dotyczy,

3) dopuszczeniu papierów wartościowych emitenta do obrotu na rynku regulowanym wraz z określeniem tego rynku, daty dopuszczenia, liczby dopuszczonych papierów wartościowych, oraz ich serii,

4) ustaleniu daty pierwszego notowania papierów wartościowych emitenta w obrocie na rynku regulowanym,

5) ustaleniu daty pierwszego notowania papierów wartościowych po asymilacji papierów wartościowych emitenta wprowadzanych do obrotu na rynku regulowanym z papierami wartościowymi emitenta będącymi już przedmiotem obrotu na tym rynku.

§ 44.
Emitent, który odstąpił od przeprowadzenia publicznej oferty papierów wartościowych, jest obowiązany do przekazania, w formie raportu bieżącego, informacji o przyczynach odstąpienia od przeprowadzenia tej oferty.
§ 45.
Emitent, który odstąpił od procedur mających doprowadzić do notowania jego papierów wartościowych na rynku regulowanym, jest obowiązany do przekazania, w formie raportu bieżącego, informacji o przyczynach odstąpienia od tych procedur i planach dotyczących notowania jego papierów wartościowych na rynku regulowanym.
§ 46.
1. W przypadku notowania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej papierów wartościowych wyemitowanych przez emitenta, jest on obowiązany dodatkowo do przekazywania, w formie raportów bieżących, przetłumaczonych na język polski, informacji ujawnianych zgodnie z przepisami obowiązującymi na tych rynkach regulowanych, na których są notowane jego papiery wartościowe, wyłącznie w przypadku, gdy zakres tych informacji jest szerszy od zakresu informacji przekazywanych na podstawie przepisów prawa polskiego.

2. Informacje, o których mowa w ust, 1, są przekazywane równocześnie z przekazaniem ich na rynkach regulowanych, na których są notowane papiery wartościowe emitenta.

3. Po dopuszczeniu papierów wartościowych do publicznego obrotu poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej emitent, o którym mowa w ust. 1, jest obowiązany do przekazania, w formie raportu bieżącego, informacji na temat źródeł prawa regulujących przekazywanie informacji do publicznej wiadomości na danym rynku regulowanym oraz do przekazywania informacji o istotnych zmianach tych przepisów.

4. Emitent, o którym mowa w ust. 1, jest obowiązany dodatkowo do przekazania, w formie raportu bieżącego, informacji dotyczących rozpoczęcia i zakończenia postępowania, prowadzonego przez organy nadzoru nad rynkiem regulowanym, na którym papiery wartościowe przez niego wyemitowane są przedmiotem obrotu, związanego z wypełnianiem przez niego obowiązków informacyjnych wraz z określeniem zakresu tego postępowania oraz podjętej decyzji w przedmiotowej sprawie.

§ 47.
1. W przypadku zawarcia przez emitenta umowy z domem depozytowym, na podstawie której będzie przeprowadzony program emisji kwitów depozytowych poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z akcjami dopuszczonymi do publicznego obrotu, emitent jest obowiązany do przekazania raportu bieżącego, zawierającego:

1) datę zawarcia umowy,

2) przewidywany termin rozpoczęcia wystawiania kwitów depozytowych,

3) liczbę akcji objętych programem emisji kwitów depozytowych wraz z liczbą głosów na walnym zgromadzeniu, które z nich wynikają,

4) liczbę, uczestniczących w programie emisji kwitów depozytowych, akcji przypadających na jeden kwit depozytowy oraz przewidywaną łączną liczbę wystawionych kwitów depozytowych,

5) cele, które emitent chce osiągnąć w związku z programem emisji kwitów depozytowych,

6) istniejące ograniczenia w przenoszeniu własności kwitów depozytowych,

7) określenie rynku regulowanego, na którym planuje się notowania kwitów depozytowych,

8) nazwę (firmę) domu depozytowego.

2. W przypadku istotnych zmian informacji określonych w ust. 1 emitent jest obowiązany do ich przekazania w formie raportu bieżącego.

3. Emitent, o którym mowa w ust. 1, jest obowiązany dodatkowo do przekazywania, w formie raportów bieżących, przetłumaczonych na język polski, informacji, ujawnianych zgodnie z przepisami obowiązującymi w kraju, w którym dopuszczone zostały do publicznego obrotu kwity depozytowe wystawione na podstawie akcji wyemitowanych przez emitenta, wyłącznie w przypadku, gdy zakres tych informacji jest szerszy od zakresu informacji przekazywanych na podstawie przepisów prawa polskiego.

4. Informacje, o których mowa w ust. 3, są przekazywane równocześnie z przekazaniem ich na rynkach regulowanych, na których są notowane kwity depozytowe.

5. Po dopuszczeniu do publicznego obrotu poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej kwitów depozytowych wyemitowanych na podstawie papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu emitent, o którym mowa w ust. 1, jest obowiązany do przekazania w trybie i formie raportu bieżącego informacji na temat źródeł prawa regulujących przekazywanie informacji do publicznej wiadomości na danym rynku regulowanym oraz do przekazywania informacji o istotnych zmianach tych przepisów.

6. Emitent jest obowiązany dodatkowo do przekazania, w formie raportu bieżącego, informacji dotyczących rozpoczęcia lub zakończenia postępowania, prowadzonego przez organy nadzoru nad rynkiem regulowanym w kraju, w którym kwity depozytowe wystawione na podstawie akcji wyemitowanych przez emitenta są przedmiotem obrotu na rynku regulowanym, związanego z wypełnianiem obowiązków informacyjnych, wraz z określeniem zakresu tego postępowania oraz podjętej decyzji w przedmiotowej sprawie.

§ 48.
1. W przypadku wystawienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej kwitów depozytowych, na podstawie umowy emitenta bazy mającego siedzibę w państwie członkowskim lub w państwie należącym do OECD z domem depozytowym, stanowiącej podstawę przeprowadzenia programu emisji kwitów depozytowych w związku z akcjami wyemitowanymi i dopuszczonymi do publicznego obrotu poza tym terytorium – przez wypełnianie obowiązków informacyjnych określonych przepisami rozporządzenia rozumie się przekazywanie przez emitenta będącego domem depozytowym, na podstawie umowy z emitentem bazy, wyłącznie informacji bieżących i okresowych, przetłumaczonych na język polski, które są przekazywane do publicznej wiadomości przez emitenta bazy zgodnie z przepisami obowiązującymi w kraju, w którym zostały wprowadzone do publicznego obrotu wyemitowane przez niego akcje, będące podstawą wystawienia kwitów depozytowych, z zastrzeżeniem ust. 2–6.

2. W przypadku wprowadzenia do publicznego obrotu papierów wartościowych, wyemitowanych przez emitenta bazy, o którym mowa w ust. 1, na więcej niż jednym rynku, emitent, będący domem depozytowym, jest obowiązany do przekazywania, przetłumaczonych na język polski, wszystkich informacji przekazywanych do publicznej wiadomości zgodnie z przepisami obowiązującymi na tych rynkach, na których są dopuszczone do publicznego obrotu papiery wartościowe emitenta bazy.

3. W przypadku wystawienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej kwitów depozytowych, na podstawie umowy emitenta bazy mającego siedzibę w państwie niebędącym państwem członkowskim lub w państwie nienależącym do OECD z domem depozytowym o przeprowadzeniu programu emisji kwitów depozytowych w związku z akcjami wyemitowanymi i dopuszczonymi do publicznego obrotu poza tym terytorium, dom depozytowy jest obowiązany do przekazywania przetłumaczonych na język polski informacji w zakresie przewidzianym dla emitentów papierów wartościowych dopuszczonych w Rzeczypospolitej Polskiej do publicznego obrotu oraz dodatkowo informacji, przetłumaczonych na język polski, ujawnianych zgodnie z przepisami obowiązującymi w kraju, w którym dopuszczone zostały do publicznego obrotu kwity depozytowe wystawione na podstawie akcji wyemitowanych przez emitenta, wyłącznie gdy zakres tych informacji jest szerszy od zakresu informacji przekazywanych na podstawie przepisów prawa polskiego.

4. Emitent będący domem depozytowym jest obowiązany do przekazania, w formie raportu bieżącego, informacji o istotnych zmianach umowy zawartej przez emitenta bazy z domem depozytowym o przeprowadzeniu programu emisji kwitów depozytowych w związku z akcjami wyemitowanymi i dopuszczonymi do publicznego obrotu poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

5. Informacje, o których mowa w ust. 1–3, są przekazywane równocześnie z przekazaniem ich na rynkach, na których są notowane papiery wartościowe emitenta bazy.

6. Emitent będący domem depozytowym jest obowiązany do przekazywania szczegółowych informacji na temat źródeł prawa regulujących przekazywanie informacji do publicznej wiadomości na danym rynku regulowanym oraz do przekazywania informacji o istotnych zmianach przepisów, zgodnie z którymi emitent bazy przekazuje informacje do publicznej wiadomości na każdym rynku regulowanym, na którym są notowane jego papiery wartościowe.

7. W przypadku wystawienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej kwitów depozytowych w związku z akcjami wyemitowanymi poza tym terytorium, które nie są wprowadzone do publicznego obrotu w kraju emitenta bazy, dom depozytowy jest obowiązany do przekazywania informacji w zakresie przewidzianym dla emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Przepis ust. 4 stosuje się odpowiednio.

8. Dom depozytowy jest obowiązany dodatkowo do przekazania w formie raportu bieżącego informacji dotyczących rozpoczęcia lub zakończenia postępowania, prowadzonego przez organy nadzoru nad rynkiem regulowanym w kraju siedziby emitenta bazy lub w kraju, w którym papiery wartościowe emitenta bazy są przedmiotem obrotu na rynku regulowanym, związanego z wypełnianiem przez emitenta bazy obowiązków informacyjnych wraz z określeniem zakresu tego postępowania oraz podjętej decyzji w przedmiotowej sprawie.

§ 49.
1. Jeżeli emitentem papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu jest spółka akcyjna, to dodatkowo przekazaniu, w formie raportu bieżącego, podlegają:

1) data, godzina i miejsce walnego zgromadzenia akcjonariuszy wraz z jego szczegółowym porządkiem obrad oraz data i godzina, do której należy składać imienne świadectwa depozytowe lub zaświadczenie o złożeniu akcji do depozytu, wraz ze wskazaniem miejsca, w którym należy je złożyć,

2) w przypadku zamierzonej zmiany statutu – dotychczas obowiązujące jego postanowienia, treść proponowanych zmian oraz, w przypadku gdy w związku ze znacznym zakresem zamierzonych zmian emitent podjął decyzję o sporządzeniu projektu nowego tekstu jednolitego statutu wraz z wyliczeniem jego nowych lub zmienionych postanowień, treść nowego tekstu jednolitego statutu wraz z wyliczeniem jego nowych lub zmienionych postanowień,

3) treść projektów uchwał oraz załączników do tych projektów, które mają być przedmiotem obrad walnego zgromadzenia,

4) ogłoszenie przerwy w obradach walnego zgromadzenia wraz z określeniem daty jego wznowienia,

5) treść uchwał powziętych przez walne zgromadzenie oraz treść załączników do tych uchwał wraz z informacją o odstąpieniu przez walne zgromadzenie od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad oraz informacje o sprzeciwach zgłoszonych do protokołu podczas obrad walnego zgromadzenia ze wskazaniem, których uchwał dotyczyły,

6) wniesienie powództwa o uchylenie lub stwierdzenie nieważności uchwały walnego zgromadzenia,

7) wszystkie decyzje dotyczące deklaracji wypłat lub wstrzymania wypłat zaliczki na poczet przewidywanych dywidend oraz wypłat lub wstrzymania wypłat dywidend lub odsetek od papierów wartościowych,

8) opinia zarządu emitenta dotycząca wezwania, ogłoszonego na podstawie ustawy, sporządzona zgodnie z art. 155a ustawy,

9) pisemne sprawozdanie z wyników badania zagadnienia związanego z utworzeniem spółki lub prowadzeniem jej spraw, sporządzone przez rewidenta do spraw szczególnych, przekazane emitentowi na podstawie art. 158d ustawy,

10) udzielone akcjonariuszowi na podstawie art. 429 § 1 Kodeksu spółek handlowych informacje wynikające z zobowiązania przez sąd rejestrowy zarządu emitenta do udzielenia akcjonariuszowi, który zgłosił sprzeciw do protokołu w sprawie odmowy ujawnienia żądanej na walnym zgromadzeniu informacji, oraz informacje, do których ogłoszenia emitent jest obowiązany na podstawie art. 429 § 2 Kodeksu spółek handlowych przez sąd rejestrowy, a które zostały udzielone innemu akcjonariuszowi poza walnym zgromadzeniem.

2. W przypadku walnego zgromadzenia akcjonariuszy, na którym jest planowane powzięcie uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego emitenta ze środków spółki, jeżeli ostatnie sprawozdanie finansowe przypada na dzień bilansowy co najmniej na sześć miesięcy przed dniem walnego zgromadzenia, emitent jest obowiązany do przekazania, w formie raportu bieżącego, informacji określonych w art. 442 § 2 Kodeksu spółek handlowych, które powinny być przedstawione na tym zgromadzeniu.

§ 50.
Emitent, który wprowadził do publicznego obrotu jedynie obligacje, jest obowiązany do przekazania, z zastrzeżeniem § 51, w formie raportu bieżącego, wyłącznie informacji:

1) mających wpływ na jego zdolność wywiązywania się ze zobowiązań wynikających z wyemitowanych obligacji,

2) o zamiarze wprowadzenia zmiany, mającej wpływ na prawa posiadaczy obligacji, do aktu założycielskiego, umowy spółki albo statutu,

3) o niedojściu emisji do skutku z powodu nieosiągnięcia progu emisji,

4) o zmianie banku-reprezentanta lub istotnej zmianie umowy łączącej emitenta z bankiem-reprezentantem,

5) o znaczącej zmianie przedmiotu zabezpieczenia ustanowionego w związku z emisją, z określeniem przyczyn tej zmiany, z uwzględnieniem:

a) zniszczenia w wyniku zdarzeń losowych obiektów, na których ustanowiono hipotekę dla zabezpieczenia wierzytelności wynikających z obligacji,

b) zmniejszenia wartości obiektów określonych w lit. a),

c) utraty lub istotnego zmniejszenia wartości przedmiotów majątkowych lub praw, które stanowią zabezpieczenie wierzytelności wynikających z obligacji,

6) o nabyciu przez emitenta obligacji w celu ich umorzenia,

7) o zawiadomieniu obligatariuszy przez bank-reprezentanta o zaistnieniu okoliczności stanowiących naruszenie obowiązków emitenta wobec obligatariuszy,

8) o zastosowaniu przez bank-reprezentanta środków mających na celu ochronę praw obligatariuszy wraz z ich wskazaniem,

9) o ogłoszeniu upadłości lub otwarciu postępowania likwidacyjnego – w przypadku gdy emitentem jest spółka akcyjna lub spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,

10) o zmianie praw z papierów wartościowych, wraz ze wskazaniem:

a) papierów wartościowych emitenta, z których prawa zostały zmienione, z podaniem ich liczby,

b) podstaw prawnych podjętych działań, jak również treści uchwał właściwych organów emitenta, na mocy których dokonano zmiany praw z papierów wartościowych emitenta,

c) pełnego opisu praw z papierów wartościowych przed i po zmianie – w zakresie zmian,

d) ewentualnie wskazania osób lub ich grup, na których korzyść zmieniono prawa z papierów wartościowych

– przy czym, w przypadku obligacji dopuszczonych do publicznego obrotu, za zmianę praw z papierów wartościowych uważa się również zmianę oprocentowania obligacji,

11) o każdej zamianie obligacji zamiennych, których łączna wartość przekracza 5% albo wielokrotność 5% wartości wyemitowanych pierwotnie przez emitenta obligacji zamiennych na akcje wraz ze wskazaniem:

a) daty złożenia przez emitenta zgłoszenia o podwyższeniu kapitału zakładowego w wyniku dokonania zamiany obligacji na akcje,

b) liczby akcji, które zostaną wydane w zamian za obligacje,

c) struktury kapitału zakładowego po dokonaniu zamiany obligacji na akcje, z określeniem wysokości kapitału zakładowego emitenta i liczby głosów na jego walnym zgromadzeniu oraz udziału nowych akcji w kapitale zakładowym i w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu emitenta,

d) liczby obligacji, które nie zostały zamienione na akcje,

12) wskazanych w § 5 ust. 1 pkt 15, 17, 18 i 35 oraz § 42–46.

§ 51.
Emitent, który wprowadził do publicznego obrotu jedynie obligacje przychodowe, jest obowiązany do przekazania, w formie raportu bieżącego, wyłącznie informacji, o których mowa w § 50 pkt 1–10 i 12, oraz:

1) sprawozdania zawierającego dane o sumie przychodów z przedsięwzięcia, które zostało sfinansowane ze środków uzyskanych z emisji tych obligacji lub innych przedsięwzięć określonych przez emitenta, o kwotach wypłaconych obligatariuszom oraz emitentowi w okresie od poprzedniej wypłaty świadczeń z rachunku bankowego, który jest przeznaczony wyłącznie do gromadzenia środków z tego przedsięwzięcia, oraz omówienie struktury przychodów z przedsięwzięcia i struktury kosztów ponoszonych przez emitenta na utrzymanie przedsięwzięcia w okresie od poprzedniej wypłaty obligatariuszom świadczeń – co najmniej na dwa tygodnie przed każdym terminem wypłaty świadczeń z obligacji, jednakże nie rzadziej niż raz w roku,

2) informacji o zbyciu lub obciążeniu składników majątkowych przedsięwzięcia, które zostało sfinansowane ze środków uzyskanych z emisji obligacji lub innych przedsięwzięć określonych przez emitenta,

3) informacji o zmianie systemu opłat, z którego pochodzą przychody przedsięwzięcia, które zostało sfinansowane ze środków uzyskanych z emisji tych obligacji.

§ 52.
1. Emitent będący funduszem jest obowiązany do przekazywania, w formie raportu bieżącego, wyłącznie informacji:

1) wskazanych w § 5 ust. 1 pkt 1–5, pkt 7–11, pkt 15 i 16, pkt 30 i 31, pkt 34 i 35 oraz § 42–46,

2) wskazanych w § 5 ust. 1 pkt 13–14 i 33 – jedynie w odniesieniu do jego jednostki zależnej,

3) dotyczących błędnej wyceny wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny,

4) dotyczących zawarcia umowy, której przedmiotem są papiery wartościowe i prawa majątkowe, z innym funduszem inwestycyjnym zarządzanym przez to samo towarzystwo funduszy inwestycyjnych oraz o istotnych warunkach zawartej umowy,

5) dotyczących każdorazowego dokonania czynności, o których mowa w art. 77 ust. 2 ustawy o funduszach, na których dokonywanie fundusz uzyskał zgodę Komisji,

6) o zamiarze podziału certyfikatów inwestycyjnych,

7) o dokonaniu podziału certyfikatów inwestycyjnych,

8) o zamiarze wykupywania certyfikatów inwestycyjnych funduszu mieszanego,

9) o wykupieniu certyfikatów inwestycyjnych funduszu mieszanego,

10) o zamiarze przekształcenia funduszu zamkniętego w fundusz mieszany albo funduszu mieszanego w fundusz zamknięty,

11) o przekształceniu funduszu zamkniętego w fundusz mieszany albo funduszu mieszanego w fundusz zamknięty,

12) o wypowiedzeniu umowy o prowadzenie rejestru aktywów funduszu przez depozytariusza lub fundusz,

13) o rozpoczęciu działania rady inwestorów,

14) o zmianie w składzie rady inwestorów, w tym zawieszeniu i wznowieniu działania rady inwestorów,

15) o wyznaczeniu daty zgromadzenia inwestorów specjalistycznego funduszu inwestycyjnego zamkniętego wraz z przytoczeniem treści uchwały towarzystwa funduszy inwestycyjnych w tej sprawie,

16) o powzięciu uchwały o rozwiązaniu funduszu przez radę inwestorów albo zgromadzenie inwestorów,

17) o zmianach w składzie zespołu rzeczoznawców majątkowych w przypadku specjalistycznego funduszu inwestycyjnego zamkniętego,

18) o niezatwierdzeniu przez zgromadzenie inwestorów specjalistycznego funduszu inwestycyjnego zamkniętego rocznego sprawozdania finansowego,

19) o zajściu zdarzenia, które zgodnie z odrębnymi przepisami jest przesłanką rozwiązania emitenta,

20) o nazwach (firmach) domów maklerskich prowadzących na podstawie art. 92 ustawy wtórny obrót certyfikatami inwestycyjnymi,

21) o wyborze przez właściwy organ emitenta podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, z którym ma zostać zawarta umowa o dokonanie badania lub innych usług dotyczących sprawozdań finansowych emitenta,

22) o wypowiedzeniu przez emitenta lub towarzystwo funduszy inwestycyjnych zarządzające emitentem lub przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych umowy o badanie lub inne usługi dotyczące sprawozdań finansowych emitenta, zawartej z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych, dokonującym badania sprawozdań finansowych emitenta.

2. W przypadku wskazanym w ust. 1 pkt 3 raport bieżący zawiera:

1) datę błędnej wyceny,

2) wartość błędnie wycenionych aktywów netto funduszu przypadających na certyfikat inwestycyjny oraz wartość prawidłowo wycenionych aktywów netto funduszu przypadających na certyfikat inwestycyjny,

3) przyczyny powstania błędu w wycenie,

4) sposób rozliczenia skutków błędu z uczestnikami funduszu mieszanego, od których fundusz wykupił certyfikaty inwestycyjne po niewłaściwie wyliczonej wartości aktywów netto przypadającej na certyfikat inwestycyjny.

3. W przypadku wskazanym w ust. 1 pkt 4 raport bieżący zawiera:

1) wskazanie stron oraz daty zawarcia umowy,

2) liczbę, rodzaj papierów wartościowych lub praw majątkowych będących przedmiotem transakcji zawartej w ramach umowy, o której mowa w pkt 1, oraz nazwę (firmę) emitenta tych papierów lub praw,

3) cenę papieru wartościowego lub prawa majątkowego będącego przedmiotem transakcji oraz wartość transakcji,

4) przyczynę zawarcia transakcji.

4. W przypadku wskazanym w ust. 1 pkt 5 raport bieżący zawiera:

1) wskazanie strony umowy oraz daty jej zawarcia,

2) liczbę, rodzaj papierów wartościowych lub praw majątkowych będących przedmiotem transakcji oraz nazwę (firmę) emitenta tych papierów lub praw,

3) cenę papieru wartościowego lub prawa majątkowego będącego przedmiotem transakcji,

4) uzasadnienie ceny, po jakiej zawarto transakcję.

5. W przypadku wskazanym w ust. 1 pkt 6 raport bieżący zawiera planowaną datę oraz sposób dokonania podziału certyfikatów inwestycyjnych.

6. W przypadku wskazanym w ust. 1 pkt 7 raport bieżący zawiera:

1) datę podziału,

2) liczbę certyfikatów przed podziałem i po podziale lub wartość nominalną po podziale,

3) wartość aktywów netto funduszu przypadającą na certyfikat inwestycyjny przed i po podziale.

7. W przypadku wskazanym w ust. 1 pkt 8 raport bieżący zawiera:

1) datę rozpoczęcia i zakończenia wykupywania certyfikatów inwestycyjnych,

2) informację o miejscach, gdzie można złożyć zlecenie wykupienia certyfikatów.

8. W przypadku wskazanym w ust. 1 pkt 9 raport bieżący zawiera:

1) datę zakończenia wykupywania certyfikatów inwestycyjnych,

2) liczbę certyfikatów inwestycyjnych:

a) przedstawionych do wykupienia w okresie wykupywania,

b) pozostałą po zakończeniu wykupywania certyfikatów inwestycyjnych,

3) wartość aktywów netto przypadającą na certyfikat inwestycyjny w dniu następnym po dniu zakończenia wykupywania certyfikatów inwestycyjnych.

9. W przypadku wskazanym w ust. 1 pkt 10 raport bieżący zawiera:

1) wskazanie przyczyn podjęcia decyzji o zamiarze przekształcenia i celów długookresowych, które mają zostać zrealizowane w wyniku tego przekształcenia, oraz wpływu tego przekształcenia na prawa uczestników funduszu,

2) projekt statutu funduszu po przekształceniu,

3) planowany termin przekształcenia.

10. W przypadku wskazanym w ust. 1 pkt 11 raport bieżący zawiera:

1) datę przekształcenia,

2) statut funduszu po przekształceniu.

11. W przypadku wskazanym w ust. 1 pkt 12 raport bieżący zawiera:

1) datę wypowiedzenia umowy,

2) przewidywany termin rozwiązania umowy,

3) przyczyny wypowiedzenia umowy przez fundusz albo przez depozytariusza.

12. W przypadku wskazanym w ust. 1 pkt 13 raport bieżący zawiera:

1) datę wystąpienia zdarzenia,

2) wskazanie członków rady inwestorów, z podaniem:

a) imion i nazwisk – w przypadku osób fizycznych,

b) nazw (firm), siedzib i adresów – w przypadku osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej,

3) procent zablokowanych certyfikatów inwestycyjnych na rachunkach papierów wartościowych każdego z członków rady inwestorów.

13. W przypadku wskazanym w ust. 1 pkt 14 raport bieżący zawiera:

1) datę wystąpienia zdarzenia,

2) wskazanie nowego członka rady inwestorów lub członka, który przestał wchodzić w skład rady inwestorów, z podaniem:

a) imienia i nazwiska – w przypadku osoby fizycznej,

b) nazwy (firmy), siedziby i adresu – w przypadku osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej,

3) procent zablokowanych certyfikatów inwestycyjnych na rachunkach papierów wartościowych każdego z członków rady inwestorów.

14. W przypadku wskazanym w ust. 1 pkt 16 raport bieżący zawiera datę powzięcia uchwały wraz z przytoczeniem treści uchwały i jej uzasadnienia.

15. W przypadku wskazanym w ust. 1 pkt 17 raport bieżący zawiera:

1) rodzaj i datę wystąpienia zdarzenia,

2) imiona i nazwiska oraz adresy rzeczoznawców, którzy przestali wchodzić w skład zespołu, oraz imiona, nazwiska i adresy nowych rzeczoznawców,

3) przyczyny zaprzestania pracy w zespole rzeczoznawców,

4) imiona, nazwiska i adresy rzeczoznawców majątkowych wchodzących w skład zespołu po dokonaniu zmian w składzie zespołu.

16. W przypadku wskazanym w ust. 1 pkt 18 raport bieżący zawiera datę powzięcia uchwały wraz z przytoczeniem treści uchwały i jej uzasadnienia.

17. W przypadku wskazanym w ust. 1 pkt 19 raport bieżący zawiera:

1) wskazanie przesłanki rozwiązania emitenta,

2) datę otwarcia likwidacji emitenta.

18. W przypadku wskazanym w ust. 1 pkt 20 raport bieżący zawiera:

1) wskazanie nazwy (firmy) i adresów domów maklerskich prowadzących wtórny obrót certyfikatami inwestycyjnymi,

2) datę rozpoczęcia albo zaprzestania obrotu certyfikatami inwestycyjnymi.

19. W przypadku wskazanym w ust. 1 pkt 21 raport bieżący zawiera:

1) dane o wybranym przez właściwy organ emitenta podmiocie uprawnionym do badania sprawozdań finansowych, z którym ma zostać zawarta umowa o badanie lub inne usługi dotyczące sprawozdań finansowych emitenta, z określeniem:

a) nazwy (firmy), siedziby i adresu,

b) podstawy uprawnień,

2) datę wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych,

3) określenie, czy emitent korzystał z usług wybranego podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, a jeśli tak, to w jakim zakresie,

4) określenie organu, który dokonał wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, wraz ze wskazaniem, że nastąpiło to zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi,

5) określenie okresu, na jaki ma zostać zawarta umowa.

20. W przypadku wskazanym w ust. 1 pkt 22:

1) raport bieżący zawiera:

a) wskazanie, czy wypowiedzenie umowy wynika z decyzji podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, czy z decyzji emitenta lub towarzystwa funduszy inwestycyjnych,

b) wskazanie przypadków dotyczących rezygnacji z wyrażenia opinii, wydania opinii negatywnych lub opinii z zastrzeżeniami o prawidłowości i rzetelności sprawozdań finansowych emitenta,

c) wskazanie organów zalecających lub akceptujących zmianę podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych,

d) opis rozbieżności odnośnie do interpretacji i stosowania przepisów prawa lub postanowień statutu dotyczących przedmiotu i zakresu badania lub innych usług, jakie miały miejsce pomiędzy osobami zarządzającymi a podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych i biegłym rewidentem, który w imieniu podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych dokonywał badania lub innych usług dotyczących sprawozdań finansowych emitenta, w okresie obowiązywania umowy, która podlega wypowiedzeniu, z zaznaczeniem sposobu ich rozstrzygnięcia,

2) przekazaniu, w formie raportu bieżącego, podlega również pismo podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych i działającego w jego imieniu biegłego rewidenta, sporządzone na wniosek emitenta i adresowane do Komisji, w którym potwierdzają oni informacje podane w raporcie bieżącym lub odmawiają ich potwierdzenia – dołączone do raportu bieżącego, o którym mowa w pkt 1, albo przekazane niezwłocznie po otrzymaniu tego pisma przez emitenta.

§ 53.
1. Emitent będący bankiem, w rozumieniu ustawy Prawo bankowe, jest obowiązany dodatkowo do przekazywania, w formie raportu bieżącego, informacji o podjętych przez właściwy organ nadzoru decyzjach dotyczących:

1) zalecenia zwiększenia funduszy własnych banku,

2) nakazania wstrzymania wypłat z zysku lub wstrzymania tworzenia nowych jednostek organizacyjnych,

3) ograniczenia zakresu działalności banku,

4) uchylenia zezwolenia na utworzenie banku lub podjęcia przez ten organ decyzji o likwidacji banku,

5) zlecenia uzupełnienia lub ponownego opracowania programu postępowania naprawczego,

6) zatwierdzenia programu naprawczego,

7) ustanowienia kuratora nadzorującego wykonanie programu naprawczego,

8) ustanowienia, na czas postępowania naprawczego, zarządu komisarycznego,

9) podjęcia decyzji o przejęciu banku przez inny bank, za zgodą banku przejmującego.

2. W przypadku ustanowienia zarządu komisarycznego obowiązki określone w rozporządzeniu wykonuje ten zarząd.

3. Emitent, o którym mowa w ust. 1, jest obowiązany do przekazywania informacji w zakresie określonym w rozporządzeniu, z wyłączeniem informacji o imionach i nazwiskach oraz nazwach (firmach) kredytobiorców, których przekazanie skutkowałoby naruszeniem tajemnicy bankowej, o której mowa w art. 104 ustawy Prawo bankowe.

§ 54.
1. Emitent będący zakładem ubezpieczeń, w rozumieniu ustawy o działalności ubezpieczeniowej, jest obowiązany dodatkowo do przekazywania, w formie raportu bieżącego, informacji o:

1) wydaniu przez właściwy organ decyzji o ograniczeniu obszaru lub rzeczowego zakresu działania,

2) wydaniu przez organ nadzoru decyzji o ograniczeniach możliwości lokowania środków funduszu ubezpieczeniowego, z określeniem podstawowych ograniczeń,

3) wydaniu przez organ nadzoru decyzji o nałożeniu następujących wymogów:

a) przedłożenia przez zakład ubezpieczeń planu przywrócenia prawidłowych stosunków finansowych (planu finansowego), w przypadku gdy środki własne są niższe od wymaganego marginesu wypłacalności,

b) przedstawienia do zatwierdzenia organowi nadzoru krótkoterminowego planu podwyższenia środków własnych (krótkoterminowy plan wypłacalności), w przypadku gdy środki własne są niższe od wymaganego kapitału gwarancyjnego,

4) wprowadzeniu u emitenta zarządu komisarycznego,

5) podpisaniu przez emitenta z innym zakładem ubezpieczeń umowy o przeniesienie portfela ubezpieczeń.

2. W przypadku ustanowienia zarządu komisarycznego obowiązki określone w rozporządzeniu wykonuje ten zarząd.

3. Emitent będący zakładem ubezpieczeń jest obowiązany do przekazywania informacji w zakresie określonym w rozporządzeniu, z wyłączeniem informacji o imionach i nazwiskach albo nazwach (firmach) ubezpieczających, których przekazanie skutkowałoby naruszeniem tajemnicy ubezpieczeniowej, o której mowa w art. 9 ustawy o działalności ubezpieczeniowej.

§ 55.
1. Emitent będący jednostką samorządu terytorialnego albo zagraniczną jednostką terytorialną jest obowiązany do przekazywania, w formie raportu bieżącego, wyłącznie informacji:

1) wskazanych w § 5 ust. 1 pkt 20 i pkt 28–31 oraz w § 50–51,

2) o ustanowieniu nowych istotnych źródeł dochodów emitenta lub zniesieniu dotychczasowego istotnego źródła dochodów, z określeniem wpływu tego zdarzenia na dochody budżetu jednostki,

3) o zmniejszeniu kapitałów własnych banku lub międzynarodowej instytucji finansowej udzielającej gwarancji, poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 10 000 000 euro,

4) o zniesieniu jednostki samorządu terytorialnego poręczającej za zobowiązania wynikające z obligacji, z podaniem podmiotu, który przejął ciążące na niej zobowiązania z tytułu poręczenia,

5) o zmianie rodzaju zabezpieczenia lub podmiotu zabezpieczającego wierzytelności wynikające z obligacji, w tym również ustanowieniu dodatkowego zabezpieczenia na żądanie banku-reprezentanta,

6) o wszczęciu postępowania zmierzającego do ustanowienia zarządu komisarycznego i komisarza rządowego oraz o ustanowieniu zarządcy komisarycznego i komisarza rządowego,

7) o negatywnej opinii regionalnej izby obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego lub o półrocznym sprawozdaniu z przebiegu wykonywania budżetu,

8) o uchwaleniu budżetu, z określeniem ogólnej sumy dochodów i planowanych wydatków emitenta, oraz o sposobie pokrycia deficytu budżetowego lub o nieuchwaleniu budżetu w terminie do dnia 30 kwietnia danego roku budżetowego, z określeniem skutków tego zdarzenia dla jednostki samorządu terytorialnego,

9) o stwierdzeniu przez regionalną izbę obrachunkową nieważności uchwały budżetowej w całości lub w części, z określeniem skutków tego zdarzenia dla jednostki samorządu terytorialnego,

10) o złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości lub o ogłoszeniu upadłości banku obsługującego budżet emitenta, z oceną ewentualnego wpływu tego zdarzenia na realizację wykonania budżetu emitenta oraz na zdolność emitenta do realizacji zaciągniętych zobowiązań,

11) wszczęciu postępowania zmierzającego do zniesienia jednostki samorządu terytorialnego oraz o zniesieniu emitenta, z podaniem, kto przejął ciążące na niej zobowiązania wynikające z wyemitowanych papierów wartościowych.

2. W przypadku ustanowienia zarządu komisarycznego obowiązki określone w rozporządzeniu wykonuje komisarz rządowy.

§ 56.
1. Emitent będący międzynarodową instytucją finansową, innym państwem lub bankiem hipotecznym emitującym wyłącznie listy zastawne jest obowiązany do przekazywania, w formie raportu bieżącego, wyłącznie informacji:

1) o przyznaniu lub zmianie ratingu, dokonanego na zlecenie emitenta, z podaniem:

a) nazwy (firmy) wyspecjalizowanej instytucji, która przyznała lub zmieniła rating dla emitenta lub wyemitowanych przez niego dłużnych papierów wartościowych,

b) oceny, jaka została przyznana emitentowi,

c) miejsca przyznanej oceny w skali ocen wyspecjalizowanej instytucji jej dokonującej,

d) daty przyznania ratingu,

2) o podjęciu decyzji o zmianie praw z papierów wartościowych i dokonaniu tej zmiany, z podaniem zakresu zmian i praw po zmianie,

3) wskazanych w § 42–45.

2. Emitent będący innym państwem jest obowiązany dodatkowo do przekazywania, w formie raportu bieżącego, informacji o przyjęciu budżetu na nowy rok budżetowy.

3. Emitent będący bankiem hipotecznym emitującym wyłącznie listy zastawne jest obowiązany dodatkowo do przekazywania, w formie raportu bieżącego, informacji o:

1) zamiarze wprowadzenia do statutu zmiany mającej wpływ na prawa posiadaczy listów zastawnych,

2) łącznej kwocie nominalnych wartości wyemitowanych listów zastawnych, jakie znajdowały się w obrocie na ostatni dzień roku obrotowego,

3) jego łącznej kwocie wierzytelności i środków wpisanych do rejestru zabezpieczenia listów zastawnych według stanu na ostatni dzień roku obrotowego.

4. Informacje, o których mowa w ust. 3 pkt 2 i 3, emitent będący bankiem hipotecznym przekazuje do publicznej wiadomości w dniu ich przekazania do ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Rozdział 4

Raporty okresowe przekazywane przez emitenta papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu na urzędowym rynku giełdowym oraz przez emitenta papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu na podstawie prospektu emisyjnego sporządzonego w przypadku wprowadzania papierów wartościowych do obrotu na urzędowym rynku giełdowym, które nie są dopuszczone do obrotu na urzędowym rynku giełdowym

§ 57.

1. Emitent jest obowiązany do przekazywania, z zastrzeżeniem ust. 2–7 i § 58, raportów okresowych:

1) kwartalnych,

2) półrocznych,

3) rocznych.

2. Emitent będący jednostką dominującą jest obowiązany dodatkowo do przekazywania raportów okresowych w formie skonsolidowanego raportu kwartalnego, skonsolidowanego raportu półrocznego i skonsolidowanego raportu rocznego, chyba że na podstawie odrębnych przepisów jest zwolniony z obowiązku sporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych lub może wyłączyć wszystkie jednostki zależne i stowarzyszone z obowiązku objęcia konsolidacją.

3. Emitent będący jednostką samorządu terytorialnego albo zagraniczną jednostką terytorialną jest obowiązany do przekazywania raportów okresowych wyłącznie w formie raportów rocznych.

4. Emitent będący międzynarodową instytucją finansową jest obowiązany do przekazywania raportów okresowych wyłącznie w formie raportów rocznych.

5. Emitent będący innym państwem jest obowiązany do przekazywania wyłącznie raportów rocznych zawierających podstawowe informacje dotyczące wykonania budżetu za ostatni rok budżetowy.

6. Emitent będący bankiem hipotecznym wprowadzającym do publicznego obrotu wyłącznie listy zastawne jest obowiązany do przekazywania raportów okresowych wyłącznie w formie raportów rocznych i skonsolidowanych raportów rocznych, w zakresie określonym dla emitentów będących bankami, chyba że na podstawie odrębnych przepisów jest zwolniony z obowiązku sporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych lub może wyłączyć wszystkie jednostki zależne i stowarzyszone z obowiązku objęcia konsolidacją.

7. Emitent wprowadzający do publicznego obrotu wyłącznie obligacje, z wyjątkiem emitenta obligacji zamiennych na akcje, który przekazuje raporty okresowe zgodnie z ust. 1 i 2, jest obowiązany do przekazywania raportów okresowych w formie raportów półrocznych oraz raportów rocznych i skonsolidowanych raportów rocznych, chyba że na podstawie odrębnych przepisów jest zwolniony z obowiązku sporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych lub może wyłączyć wszystkie jednostki zależne i stowarzyszone z obowiązku objęcia konsolidacją.

§ 58.
1. Emitent będący jednostką dominującą nie jest obowiązany do przekazywania odrębnego raportu kwartalnego, pod warunkiem zamieszczenia w skonsolidowanym raporcie kwartalnym skróconego kwartalnego sprawozdania finansowego, zawierającego informacje określone w § 61 ust. 1–3, ust. 4 zdanie wstępne i ust. 5, oraz pod warunkiem przekazania, w formie raportu bieżącego, oświadczenia o zamiarze stałego przekazywania skonsolidowanych raportów kwartalnych zawierających te skrócone kwartalne sprawozdania finansowe.

2. Przekazanie skonsolidowanego raportu kwartalnego, o którym mowa w ust. 1, następuje w dniu określonym przez emitenta w raporcie bieżącym, o którym mowa w § 69, nie później jednak niż w terminie określonym do przekazania skonsolidowanego raportu kwartalnego.

3. Emitent będący jednostką dominującą nie jest obowiązany do przekazywania odrębnego raportu półrocznego, pod warunkiem zamieszczenia w skonsolidowanym raporcie półrocznym skróconego półrocznego sprawozdania finansowego, wraz z raportem podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych z przeglądu dotyczącego tego sprawozdania, zawierającego: bilans, rachunek zysków i strat (ogólny rachunek zysków i strat oraz techniczny rachunek ubezpieczeń – w przypadku emitenta będącego zakładem ubezpieczeń), zestawienie zmian w kapitale własnym, rachunek przepływu środków pieniężnych oraz skróconą informację dodatkową, zawierającą te informacje i dane, które są istotne dla właściwej oceny sytuacji majątkowej, finansowej i wyniku finansowego emitenta, a nie zostały zamieszczone w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym.

4. Przekazanie skonsolidowanego raportu półrocznego, o którym mowa w ust. 3, następuje w dniu określonym przez emitenta w raporcie bieżącym, o którym mowa w § 69, nie później jednak niż w terminie określonym do przekazania raportu półrocznego.

§ 59.
1. W odniesieniu do emitenta będącego podmiotem zagranicznym lub emitentem bazy:

1) skonsolidowane sprawozdania finansowe i sprawozdania finansowe oraz dane porównywalne mogą zostać sporządzone zgodnie z zasadami określonymi w MSR lub US GAAP,

2) badanie i odpowiednio przegląd skonsolidowanych sprawozdań finansowych i sprawozdań finansowych mogą być przeprowadzone zgodnie z ISA lub US GAAS.

2. Emitent będący przedsiębiorstwem leasingowym zamieszcza w raportach półrocznych i rocznych oraz skonsolidowanych raportach półrocznych i rocznych dodatkowo sprawozdania finansowe sporządzone zgodnie z zasadami określonymi w MSR lub US GAAP, w przypadku sprawozdań półrocznych – poddane przeglądowi, a w przypadku sprawozdań rocznych – zbadane przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych.

§ 60.
1. W przypadku gdy emitent lub emitent bazy jest podmiotem zagranicznym, raport okresowy może być sporządzony w walucie kraju pochodzenia emitenta lub emitenta bazy, pod warunkiem przeliczenia co najmniej podstawowych pozycji skonsolidowanego sprawozdania finansowego i sprawozdania finansowego na złote i euro, ze wskazaniem zasad przyjętych przy tym przeliczeniu, oraz określenia w raporcie okresowym średnich kursów wymiany ustalanych przez Narodowy Bank Polski dla waluty, w której został oryginalnie sporządzony raport okresowy, w stosunku do złotego i euro – w przypadku gdy dane te zostały sporządzone w walucie innej niż złoty lub euro, w szczególności kursu obowiązującego na ostatni dzień każdego okresu objętego raportem, kursu średniego w każdym okresie obliczonego jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w okresie objętym raportem oraz najwyższego i najniższego kursu w każdym okresie.

2. Informacje finansowe podlegające przeliczeniu i ujawnieniu w raportach okresowych przelicza się na złote lub euro według następujących zasad:

1) poszczególne pozycje bilansu przelicza się na złote lub euro według średniego kursu obowiązującego na dany dzień bilansowy ustalonego dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski,

2) poszczególne pozycje rachunku zysków i strat przelicza się na złote lub euro według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez Narodowy Bank Polski dla waluty, w której zostały sporządzone informacje finansowe podlegające przeliczeniu, obowiązujących na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca roku obrotowego,

3) różnice kursowe powstałe z przeliczenia, zgodnie z zasadami określonymi w pkt 1 i 2, wykazuje się jako oddzielną pozycję kapitału własnego „Różnice kursowe z przeliczenia waluty”.

§ 61.
1. Raport kwartalny zawiera, odpowiednio do rodzaju prowadzonej działalności, dane za kwartał roku obrotowego objęty tym raportem oraz dane narastająco za wszystkie pełne kwartały danego roku obrotowego w formie skróconego kwartalnego sprawozdania finansowego, zawierającego co najmniej: bilans, rachunek zysków i strat (ogólny rachunek zysków i strat oraz techniczny rachunek ubezpieczeń – w przypadku emitenta będącego zakładem ubezpieczeń, rachunek wyniku z operacji – w przypadku emitenta będącego funduszem), zestawienie zmian w kapitale własnym (zmiany w aktywach netto – w przypadku emitenta będącego funduszem) oraz rachunek przepływu środków pieniężnych, w zakresie określonym odpowiednio w przepisach rozporządzenia o prospekcie. Dane sporządza się zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości, z zastosowaniem zasady wyceny aktywów i pasywów oraz pomiaru wyniku finansowego netto określonych na dzień bilansowy, z uwzględnieniem korekt z tytułu rezerw, w tym rezerwy na przejściową różnicę z tytułu podatku dochodowego, o której mowa w ustawie o rachunkowości, oraz odpisów aktualizujących wartość składników majątku.

2. Przy wszystkich danych zawartych w skróconym kwartalnym sprawozdaniu finansowym prezentuje się dane porównywalne za analogiczne kwartały roku poprzedniego, a w przypadku bilansu dodatkowo za kwartały bezpośrednio poprzedzające kwartały objęte tym raportem, sporządzone w sposób zapewniający porównywalność danych przedstawionych w raporcie dla okresów roku poprzedniego z danymi za kwartały bieżącego roku obrotowego.

3. W przypadku zmiany w danym roku obrotowym zasad ustalania wartości aktywów i pasywów oraz pomiaru wyniku finansowego należy dodatkowo w skróconym kwartalnym sprawozdaniu finansowym zamieścić wyjaśnienie, na czym polegała zmiana, uzasadnić jej dokonanie i podać jej wpływ na wynik finansowy i kapitał własny.

4. Raport kwartalny zawiera również informację dodatkową ujawniającą zasady przyjęte przy sporządzeniu raportu oraz informację o korektach z tytułu rezerw, w tym rezerwy na przejściową różnicę z tytułu podatku dochodowego, o której mowa w ustawie o rachunkowości, dokonanych odpisach aktualizujących wartość składników majątku oraz:

1) zwięzły opis istotnych dokonań lub niepowodzeń emitenta w okresie, którego dotyczy raport, wraz z wykazem najważniejszych zdarzeń ich dotyczących,

2) opis czynników i zdarzeń, w szczególności o nietypowym charakterze, mających znaczący wpływ na osiągnięte wyniki finansowe,

3) wskazanie zdarzeń, które wystąpiły po dniu, na który sporządzono skrócone kwartalne sprawozdanie finansowe, nieujętych w tym sprawozdaniu, a mogących w znaczący sposób wpłynąć na przyszłe wyniki finansowe emitenta,

4) stanowisko zarządu odnośnie do możliwości zrealizowania wcześniej publikowanych prognoz wyników na dany rok, w świetle wyników zaprezentowanych w raporcie kwartalnym w stosunku do wyników prognozowanych,

5) wskazanie akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio przez podmioty zależne co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu emitenta na dzień przekazania raportu kwartalnego wraz ze wskazaniem liczby posiadanych przez te podmioty akcji, ich procentowego udziału w kapitale zakładowym, liczby głosów z nich wynikających i ich procentowego udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu oraz wskazanie zmian w strukturze własności znacznych pakietów akcji emitenta w okresie od przekazania poprzedniego raportu kwartalnego,

6) zestawienie zmian w stanie posiadania akcji emitenta lub uprawnień do nich (opcji) przez osoby zarządzające i nadzorujące emitenta, zgodnie z posiadanymi przez emitenta informacjami, w okresie od przekazania poprzedniego raportu kwartalnego,

7) wskazanie postępowań toczących się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej, z uwzględnieniem informacji w zakresie:

a) postępowania dotyczącego zobowiązań albo wierzytelności emitenta lub jednostki od niego zależnej, którego wartość stanowi co najmniej 10% kapitałów własnych emitenta, z określeniem: przedmiotu postępowania, wartości przedmiotu sporu, daty wszczęcia postępowania, stron wszczętego postępowania oraz stanowiska emitenta,

b) dwu lub więcej postępowań dotyczących zobowiązań oraz wierzytelności, których łączna wartość stanowi odpowiednio co najmniej 10% kapitałów własnych emitenta, z określeniem łącznej wartości postępowań odrębnie w grupie zobowiązań oraz wierzytelności wraz ze stanowiskiem emitenta w tej sprawie oraz, w odniesieniu do największych postępowań w grupie zobowiązań i grupie wierzytelności – ze wskazaniem ich przedmiotu, wartości przedmiotu sporu, daty wszczęcia postępowania oraz stron wszczętego postępowania.

8) informacje o zawarciu przez emitenta lub jednostkę od niego zależną jednej lub wielu transakcji z podmiotami powiązanymi, jeżeli wartość tych transakcji (łączna wartość wszystkich transakcji zawartych w okresie od początku roku obrotowego) przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 500 000 euro – jeżeli nie są one transakcjami typowymi i rutynowymi, zawieranymi na warunkach rynkowych w ramach grupy kapitałowej, a ich charakter i warunki wynikają z bieżącej działalności operacyjnej, prowadzonej przez emitenta lub jednostkę od niego zależną, z wyjątkiem transakcji zawieranych przez emitenta będącego funduszem z podmiotem powiązanym, wraz ze wskazaniem ich łącznej wartości, oraz, w odniesieniu do umowy o największej wartości, z przedstawieniem informacji o:

a) podmiocie, z którym została zawarta transakcja,

b) powiązaniach emitenta lub jednostki od niego zależnej z podmiotem będącym stroną transakcji,

c) przedmiocie transakcji,

d) istotnych warunkach transakcji, ze szczególnym uwzględnieniem warunków finansowych oraz wskazaniem określonych przez strony specyficznych warunków, charakterystycznych dla tej umowy, w szczególności odbiegających od warunków powszechnie stosowanych dla danego typu umów,

9) informacje o udzieleniu przez emitenta lub przez jednostkę od niego zależną poręczeń kredytu lub pożyczki lub udzieleniu gwarancji – łącznie jednemu podmiotowi lub jednostce od niego zależnej, jeżeli łączna wartość istniejących poręczeń lub gwarancji stanowi równowartość co najmniej 10% kapitałów własnych emitenta, z określeniem:

a) nazwy (firmy) podmiotu, któremu zostały udzielone poręczenia lub gwarancje,

b) łącznej kwoty kredytów lub pożyczek, która w całości lub w określonej części została odpowiednio poręczona lub gwarantowana,

c) okresu, na jaki zostały udzielone poręczenia lub gwarancje,

d) warunków finansowych, na jakich poręczenia lub gwarancje zostały udzielone, z określeniem wynagrodzenia emitenta lub jednostki od niego zależnej za udzielenie poręczeń lub gwarancji,

e) charakteru powiązań istniejących pomiędzy emitentem a podmiotem, który zaciągnął kredyty lub pożyczki,

10) inne informacje, które zdaniem emitenta są istotne dla oceny jego sytuacji kadrowej, majątkowej, finansowej, wyniku finansowego i ich zmian.

5. W przypadku emitenta będącego narodowym funduszem inwestycyjnym skrócone sprawozdanie finansowe zamieszczone w raporcie kwartalnym zawiera dodatkowo zestawienie portfela inwestycyjnego, obejmujące co najmniej: zmiany wartości bilansowej składników portfela inwestycyjnego, zbywalność składników portfela inwestycyjnego, udziały wiodące oraz akcje i udziały w jednostkach zależnych i stowarzyszonych, zestawienie dłużnych papierów wartościowych oraz informacje o istotnych zmianach pozostałych składników portfela, w tym udziałów mniejszościowych, z wyłączeniem danych porównawczych, w zakresie określonym odpowiednio w rozporządzeniu o prospekcie.

6. W przypadku emitenta będącego funduszem skrócone kwartalne sprawozdanie finansowe zamieszczone w raporcie kwartalnym zawiera dodatkowo szczegółowe zestawienie lokat na ostatni dzień bilansowy, a także zestawienie zmian w stanie lokat, ujawniające stan lokat na ostatni dzień bilansowy oraz dane porównawcze co najmniej za poprzedni rok obrotowy, w zakresie określonym odpowiednio w rozporządzeniu o prospekcie. W skróconym kwartalnym sprawozdaniu finansowym nie zamieszcza się informacji o korektach z tytułu rezerwy na przejściową różnicę z tytułu podatku dochodowego, dokonanych odpisach aktualizujących wartość składników majątku oraz informacji, o których mowa w ust. 4 pkt 5 i 6.

7. Do skonsolidowanego raportu kwartalnego ust. 1–5 stosuje się odpowiednio.

§ 62.
1. Raport półroczny zawiera co najmniej:

1) półroczne sprawozdanie finansowe, w zakresie określonym odpowiednio w przepisach rozporządzenia o prospekcie, sporządzone zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości i poddane przeglądowi, z zastrzeżeniem ust. 6 pkt 2, a w przypadku emitenta będącego funduszem zbadane przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi,

2) sprawozdanie zarządu lub osoby zarządzającej na temat działalności emitenta oraz zasad sporządzenia półrocznego sprawozdania finansowego, zwane dalej „sprawozdaniem z działalności emitenta”,

3) raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych z przeglądu półrocznego sprawozdania finansowego, a w przypadku emitenta będącego funduszem – opinię podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych o badanym półrocznym sprawozdaniu finansowym, raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych z badania półrocznego sprawozdania finansowego oraz oświadczenie depozytariusza.

2. Przy wszystkich danych zawartych w półrocznym sprawozdaniu finansowym prezentuje się dane porównywalne za półrocze poprzedniego roku obrotowego, a w przypadku bilansu dodatkowo za poprzedni rok obrotowy, sporządzone w sposób zapewniający porównywalność danych przedstawionych w raporcie dla okresów roku poprzedniego z danymi dla półrocza bieżącego roku obrotowego, z zastrzeżeniem ust. 3.

3. W przypadku funduszu przy wszystkich danych zawartych w półrocznym sprawozdaniu finansowym, z wyłączeniem zestawienia lokat w części l, prezentuje się dane porównywalne, w szczególności odnośnie do:

1) bilansu – co najmniej za poprzedni rok obrotowy,

2) rachunku wyniku z operacji i rachunku przepływu środków pieniężnych – za półrocze co najmniej poprzedniego roku obrotowego,

3) zestawienia lokat w części II i zmian w aktywach netto – co najmniej za trzy poprzednie lata obrotowe.

4. W przypadku zmiany w danym roku obrotowym zasad ustalania wartości aktywów i pasywów oraz pomiaru wyniku finansowego należy dodatkowo w sprawozdaniu finansowym zamieścić wyjaśnienie, na czym polegała zmiana, uzasadnić jej dokonanie i podać jej wpływ na wynik finansowy i kapitał własny.

5. W przypadku narodowego funduszu inwestycyjnego emitent może przedstawić zestawienie portfela inwestycyjnego wyłącznie za okres i na dzień, na który zostało sporządzone półroczne sprawozdanie finansowe, z wyłączeniem danych porównawczych.

6. W przypadku gdy na podstawie przepisów rozporządzenia o prospekcie w prospekcie emisyjnym zamieszcza się raport półroczny:

1) zawarte w nim sprawozdanie z działalności emitenta sporządza się w zakresie określonym odpowiednio w § 64 ust. 6–12, w odniesieniu do okresu objętego raportem półrocznym,

2) półroczne sprawozdanie finansowe podlega badaniu przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych, a raport półroczny zawiera opinię o badanym sprawozdaniu finansowym i raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, w miejsce raportu z przeglądu.

§ 63.
1. Skonsolidowany raport półroczny zawiera co najmniej:

1) półroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe, w zakresie określonym odpowiednio w przepisach rozporządzenia o prospekcie, sporządzone zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości i poddane przeglądowi przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi,

2) sprawozdanie zarządu lub osoby zarządzającej na temat działalności grupy kapitałowej emitenta oraz zasad sporządzenia półrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego,

3) raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych z przeglądu półrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

2. Do skonsolidowanego raportu półrocznego § 62 ust. 2–6 stosuje się odpowiednio.

§ 64.
1. Raport roczny zawiera co najmniej:

1) pismo prezesa zarządu lub osoby zarządzającej, w zwięzły sposób omawiające najważniejsze dokonania lub niepowodzenia emitenta w danym roku obrotowym i perspektywy rozwoju działalności emitenta na najbliższy rok obrotowy, z określeniem adresatów raportu rocznego,

2) roczne sprawozdanie finansowe, w zakresie określonym odpowiednio w przepisach rozporządzenia o prospekcie, sporządzone zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości, zbadane przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi,

3) sprawozdanie zarządu lub osoby zarządzającej na temat działalności emitenta w okresie objętym raportem rocznym oraz zasad sporządzenia rocznego sprawozdania finansowego, zwane dalej „sprawozdaniem z działalności emitenta”,

4) opinię podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych o badanym sprawozdaniu finansowym, zawierającą w odniesieniu do sprawozdania z działalności emitenta opinię, czy informacje zawarte w tym sprawozdaniu uwzględniają przepisy rozporządzenia i są zgodne z informacjami zawartymi w rocznym sprawozdaniu finansowym, oraz raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych z badania rocznego sprawozdania finansowego; w przypadku emitenta będącego zakładem ubezpieczeń, dodatkowo opinię aktuariusza, jeżeli obowiązek uzyskania takiej opinii wynika z odrębnych przepisów, w przypadku emitenta będącego funduszem, dodatkowo oświadczenie depozytariusza, a w przypadku emitenta będącego jednostką samorządu terytorialnego dodatkowo w roku, w którym dokonano emisji obligacji, opinię regionalnej izby obrachunkowej odnośnie do możliwości wykupu tych obligacji.

2. Przy wszystkich danych zawartych w rocznym sprawozdaniu finansowym prezentuje się dane porównywalne za poprzedni rok obrotowy, sporządzone w sposób zapewniający porównywalność danych przedstawionych w raporcie dla roku poprzedniego z danymi dla bieżącego roku obrotowego, z zastrzeżeniem ust. 3.

3. W przypadku funduszu przy wszystkich danych zawartych w rocznym sprawozdaniu finansowym, z wyłączeniem zestawienia lokat w części l, prezentuje się dane porównywalne za poprzedni rok obrotowy, a odnośnie do zestawienia lokat w części II i zmian w aktywach netto – co najmniej za dwa poprzednie lata obrotowe.

4. W przypadku zmiany w danym roku obrotowym zasad ustalania wartości aktywów i pasywów oraz pomiaru wyniku finansowego należy dodatkowo w sprawozdaniu finansowym zamieścić wyjaśnienie, na czym polegała zmiana, uzasadnić jej dokonanie i podać jej wpływ na wynik finansowy i kapitał własny.

5. W przypadku narodowego funduszu inwestycyjnego emitent może przedstawić zestawienie portfela inwestycyjnego wyłącznie za okres i na dzień, na który zostało sporządzone roczne sprawozdanie finansowe, z wyłączeniem danych porównawczych.

6. W przypadku wszystkich emitentów, sprawozdanie z działalności emitenta zawiera, z uwzględnieniem ust. 7–12:

1) informacje określone w art. 49 ust. 2 ustawy o rachunkowości,

2) omówienie podstawowych wielkości ekonomiczno-finansowych, ujawnionych w rocznym sprawozdaniu finansowym, w szczególności opis czynników i zdarzeń, w tym o nietypowym charakterze, mających znaczący wpływ na działalność emitenta i osiągnięte przez niego zyski lub poniesione straty w roku obrotowym, a także omówienie perspektyw rozwoju działalności emitenta przynajmniej w najbliższym roku obrotowym,

3) opis istotnych czynników ryzyka i zagrożeń, z określeniem, w jakim stopniu emitent jest na nie narażony.

7. W przypadku emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową, sprawozdanie z działalności emitenta zawiera również:

1) informacje o podstawowych produktach, towarach lub usługach wraz z ich określeniem wartościowym i ilościowym oraz udziałem poszczególnych produktów, towarów i usług (jeżeli są istotne) albo ich grup w sprzedaży emitenta ogółem, a także zmianach w tym zakresie w danym roku obrotowym,

2) informacje o zmianach rynków zbytu, z uwzględnieniem podziału na rynki krajowe i zagraniczne, oraz informacje o zmianach źródeł zaopatrzenia w materiały do produkcji, w towary i usługi, z. określeniem uzależnienia od jednego lub więcej odbiorców i dostawców, a w przypadku gdy udział jednego odbiorcy lub dostawcy osiąga co najmniej 10% przychodów ze sprzedaży ogółem – nazwy (firmy) dostawcy lub odbiorcy, jego udział w sprzedaży lub zaopatrzeniu oraz jego formalne powiązania z emitentem,

3) informacje o umowach znaczących dla działalności emitenta, w tym znanych emitentowi umowach zawartych pomiędzy akcjonariuszami (wspólnikami) oraz umowach ubezpieczenia, współpracy lub kooperacji,

4) informacje o zmianach w powiązaniach organizacyjnych lub kapitałowych emitenta z innymi podmiotami oraz określenie jego głównych inwestycji krajowych i zagranicznych (papiery wartościowe, instrumenty finansowe, wartości niematerialne i prawne oraz nieruchomości), w tym inwestycji kapitałowych dokonanych poza jego grupą kapitałową oraz opis metod ich finansowania,

5) opis transakcji z podmiotami powiązanymi, jeżeli jednorazowa lub łączna wartość transakcji zawartych przez dany podmiot powiązany w okresie 12 miesięcy przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 500 000 euro,

6) informacje o zaciągniętych kredytach, umowach pożyczek, z uwzględnieniem terminów ich wymagalności oraz o udzielonych poręczeniach i gwarancjach,

7) informacje o udzielonych pożyczkach, z uwzględnieniem terminów ich wymagalności, a także udzielonych poręczeniach i gwarancjach, ze szczególnym uwzględnieniem pożyczek, poręczeń i gwarancji udzielonych jednostkom grupy kapitałowej emitenta,

8) w przypadku emisji papierów wartościowych w okresie objętym raportem – opis wykorzystania przez emitenta wpływów z emisji,

9) objaśnienie różnic pomiędzy wynikami finansowymi wykazanymi w raporcie rocznym a wcześniej publikowanymi prognozami wyników na dany rok, jeżeli co najmniej jedna z pozycji składających się na wynik finansowy różni się w znacznym stopniu w stosunku do pozycji opublikowanej w ostatniej przekazanej do publicznej wiadomości prognozie,

10) ocenę, wraz z jej uzasadnieniem, dotyczącą zarządzania zasobami finansowymi, ze szczególnym uwzględnieniem zdolności wywiązywania się z zaciągniętych zobowiązań, oraz określenie ewentualnych zagrożeń i działań, jakie emitent podjął lub zamierza podjąć w celu przeciwdziałania tym zagrożeniom,

11) ocenę możliwości realizacji zamierzeń inwestycyjnych, w tym inwestycji kapitałowych, w porównaniu do wielkości posiadanych środków, z uwzględnieniem możliwych zmian w strukturze finansowania tej działalności,

12) ocenę czynników i nietypowych zdarzeń mających wpływ na wynik z działalności za rok obrotowy, z określeniem stopnia wpływu tych czynników lub nietypowych zdarzeń na osiągnięty wynik,

13) charakterystykę zewnętrznych i wewnętrznych czynników istotnych dla rozwoju przedsiębiorstwa emitenta oraz opis perspektyw rozwoju działalności emitenta co najmniej do końca roku obrotowego następującego po roku obrotowym, za który sporządzono sprawozdanie finansowe zamieszczone w raporcie rocznym, z uwzględnieniem elementów strategii rynkowej przez niego wypracowanej,

14) zmiany w podstawowych zasadach zarządzania przedsiębiorstwem emitenta i jego grupą kapitałową,

15) zmiany w składzie osób zarządzających i nadzorujących emitenta w ciągu ostatniego roku obrotowego,

16) łączną wartość wynagrodzeń i nagród (w pieniądzu i w naturze), wypłaconych lub należnych, odrębnie dla osób zarządzających i nadzorujących emitenta w przedsiębiorstwie emitenta, za ostatni zakończony rok obrotowy, bez względu na to, czy były one zaliczane w koszty, czy też wynikały z podziału zysku, a w przypadku gdy emitentem jest jednostka dominująca – oddzielnie informacje o wartości wynagrodzeń i nagród otrzymanych z tytułu pełnienia funkcji we władzach jednostek zależnych i stowarzyszonych,

17) wartość wszystkich niespłaconych zaliczek, kredytów, pożyczek, gwarancji, poręczeń lub innych umów zobowiązujących do świadczeń na rzecz emitenta, jednostek od niego zależnych i z nim stowarzyszonych z podaniem warunków ich oprocentowania i spłaty, udzielonych przez emitenta w przedsiębiorstwie emitenta oraz oddzielnie w przedsiębiorstwach jednostek od niego zależnych i z nim stowarzyszonych (dla każdej grupy osobno), osobom zarządzającym i nadzorującym, odrębnie dla osób zarządzających i nadzorujących oraz ich współmałżonkom, krewnym i powinowatym do drugiego stopnia, przysposobionym lub przysposabiającym oraz innym osobom, z którymi są one powiązane osobiście,

18) w przypadku spółek kapitałowych – określenie łącznej liczby i wartości nominalnej wszystkich akcji (udziałów) emitenta oraz akcji i udziałów w jednostkach grupy kapitałowej emitenta, będących w posiadaniu osób zarządzających i nadzorujących (dla każdej osoby oddzielnie),

19) wskazanie akcjonariuszy posiadających, bezpośrednio lub pośrednio przez podmioty zależne, co najmniej 5% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu emitenta, wraz ze wskazaniem liczby posiadanych przez te podmioty akcji, ich procentowego udziału w kapitale zakładowym, liczby głosów z nich wynikających i ich procentowego udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu,

20) informacje o znanych emitentowi umowach (w tym również zawartych po dniu bilansowym), w wyniku których mogą w przyszłości nastąpić zmiany w proporcjach posiadanych akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy i obligatariuszy.

8. W przypadku emitentów papierów wartościowych będących bankami sprawozdanie z działalności emitenta zawiera również:

1) informacje określone w ust. 7, z uwzględnieniem specyfiki działalności bankowej,

2) informacje o źródłach finansowania działalności operacyjnej banku, z wyszczególnieniem udziału poszczególnych czynności bankowych w finansowaniu działalności banku ogółem, z uwzględnieniem struktury terytorialnej,

3) informacje o liczbie i wartości wystawionych przez bank tytułów egzekucyjnych i wartości zabezpieczeń, ustanowionych na rachunkach lub majątku kredytobiorców,

4) informacje o innych istotnych umowach pomiędzy bankiem a bankiem centralnym lub organami nadzoru,

5) informacje o zaciągniętych kredytach, umowach pożyczek, poręczeń i gwarancji, niedotyczących działalności operacyjnej banku, o wszystkich zobowiązaniach umownych wynikających z emitowanych dłużnych papierów wartościowych lub instrumentów finansowych, umowach o subemisje oraz gwarancjach udzielonych podmiotom zależnym,

6) opis współpracy z międzynarodowymi instytucjami finansowymi oraz charakterystykę polityki kredytowej banku,

7) charakterystykę aktywów i pasywów banku oraz opis głównych pozycji bilansu,

8) strukturę udzielonych kredytów,

9) strukturę posiadanych depozytów,

10) określenie przeciętnej podstawowej stopy procentowej stosowanej w banku dla depozytów i kredytów w ciągu roku obrotowego,

11) opis udzielonych przez bank gwarancji i poręczeń.

9. W przypadku emitentów papierów wartościowych będących zakładami ubezpieczeń sprawozdanie z działalności emitenta zawiera również:

1) informacje określone w ust. 7, z uwzględnieniem specyfiki działalności zakładu ubezpieczeń,

2) informacje o strukturze portfela ubezpieczeń oraz o ogólnych warunkach ubezpieczeń, taryfach i wysokości stawek ubezpieczeniowych stosowanych przez emitenta,

3) informacje o uzyskanych przez emitenta zezwoleniach udzielonych przez właściwe organy, wynikających również ze zmiany zakresu prowadzonej działalności oraz zmiany obszaru działania,

4) informacje o cofnięciu przez właściwy organ zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie jednej lub więcej grup ubezpieczeń albo jednego lub więcej rodzajów ubezpieczeń,

5) informacje o ustanowieniu zarządu komisarycznego, z podaniem przyczyn oraz okresu, na jaki zarząd komisaryczny został ustanowiony,

6) informacje o sumie ubezpieczenia od pojedynczego ryzyka na udziale własnym przekraczającej 25% łącznej wysokości rezerw techniczno-ubezpieczeniowych i kapitału własnego, z określeniem, czy organ nadzoru wyraził zgodę na taką wysokość sumy ubezpieczenia od pojedynczego ryzyka na udziale własnym,

7) zestawienie struktury aktywów stanowiących pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych oraz ich wysokości w porównaniu z limitami określonymi w odrębnych przepisach, oraz informacje o zgodzie udzielonej przez właściwy organ na uzyskanie za aktywa stanowiące pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych innych aktywów, w tym znajdujących się za granicą,

8) opis zawartych przez zakład ubezpieczeń głównych umów reasekuracyjnych,

9) opis współpracy z międzynarodowymi instytucjami finansowymi.

10. W przypadku emitentów papierów wartościowych będących przedsiębiorstwami leasingowymi sprawozdanie z działalności emitenta zawiera również informacje określone w ust. 7, z uwzględnieniem specyfiki działalności przedsiębiorstwa leasingowego, oraz dokładny opis charakteru umów zawieranych na oddanie w odpłatne użytkowanie majątku trwałego.

11. W przypadku emitentów papierów wartościowych będących narodowymi funduszami inwestycyjnymi lub funduszami sprawozdanie z działalności emitenta zawiera również:

1) informacje określone w ust. 7, z uwzględnieniem specyfiki działalności narodowego funduszu inwestycyjnego lub funduszu,

2) omówienie podstawowych zmian w portfelu inwestycyjnym narodowego funduszu inwestycyjnego lub lokatach funduszu, z opisem głównych inwestycji dokonanych w danym roku obrotowym oraz zmian w strukturze portfela (lokat),

3) omówienie polityki inwestycyjnej narodowego funduszu inwestycyjnego lub funduszu w raportowanym okresie wraz z analizą działań związanych z realizacją jego celu.

12. W przypadku emitentów papierów wartościowych będących jednostkami samorządu terytorialnego albo zagranicznymi jednostkami terytorialnymi sprawozdanie z działalności emitenta zawiera również informacje określone w ust. 7, z uwzględnieniem specyfiki ich działalności, oraz:

1) omówienie znaczących zmian w powierzchni lub przynależności do struktur administracyjnych oraz w podstawowych danych demograficznych,

2) omówienie znaczących zmian w powiązaniach organizacyjnych jednostki z innymi podmiotami,

3) omówienie znaczących zmian w aktywności gospodarczej na terenie jednostki,

4) omówienie znaczących zmian w stanie posiadania mienia,

5) opis zadań realizowanych przez jednostkę,

6) zmiany w organizacji świadczenia usług komunalnych,

7) określenie wydatków na poszczególne zadania realizowane przez jednostkę,

8) określenie dochodów ogółem budżetu jednostki,

9) ocenę efektywności uzyskiwania dochodów przez jednostkę oraz opis trybu i efektywności planowania budżetowego oraz wykonywania budżetu jednostki,

10) informacje o zaciągniętych przez emitenta zobowiązaniach z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów, umów pożyczek, poręczeń i gwarancji, z określeniem ustanowionych zabezpieczeń z tytułu tych zobowiązań,

11) prognozę spłaty ciążących na emitencie zobowiązań,

12) opis perspektyw rozwoju jednostki oraz ocenę obecnej efektywności usług komunalnych z określeniem planów w zakresie ich rozwoju,

13) zmiany w zakresie zarządzania jednostką.

§ 65.
1. Skonsolidowany raport roczny zawiera:

1) pismo prezesa zarządu lub osoby zarządzającej emitenta w sposób zwięzły omawiające najważniejsze dokonania lub niepowodzenia grupy kapitałowej emitenta w danym roku obrotowym i perspektywy rozwoju działalności grupy kapitałowej emitenta na najbliższy rok obrotowy, z określeniem adresatów skonsolidowanego raportu rocznego,

2) roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe, w zakresie określonym odpowiednio w przepisach rozporządzenia o prospekcie, sporządzone zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości, zbadane przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi,

3) sprawozdanie zarządu lub osoby zarządzającej na temat działalności grupy kapitałowej emitenta oraz zasad sporządzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego, zwane dalej „sprawozdaniem z działalności grupy kapitałowej emitenta”,

4) opinię podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych o badanym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym, zawierającą w odniesieniu do sprawozdania z działalności grupy kapitałowej emitenta opinię, czy informacje zawarte w tym sprawozdaniu uwzględniają przepisy rozporządzenia i są zgodne z informacjami zawartymi w rocznym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym, oraz raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

2. Do skonsolidowanego raportu rocznego § 64 ust. 2–5 stosuje się odpowiednio.

3. Sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej emitenta zawiera, odpowiednio w odniesieniu do grupy kapitałowej emitenta, informacje określone w § 64 ust. 6–11 oraz:

1) charakterystykę struktury aktywów i pasywów skonsolidowanego bilansu, w tym z punktu widzenia płynności grupy kapitałowej emitenta,

2) ważniejsze zdarzenia mające znaczący wpływ na działalność oraz wyniki finansowe grupy kapitałowej w roku obrotowym lub których wpływ jest możliwy w następnych latach,

3) opis struktury głównych lokat kapitałowych lub głównych inwestycji kapitałowych dokonanych w ramach grupy kapitałowej emitenta w danym roku obrotowym,

4) opis zmian w organizacji grupy kapitałowej emitenta oraz ich przyczyn,

5) charakterystykę polityki w zakresie kierunków rozwoju grupy kapitałowej emitenta,

6) opis istotnych pozycji pozabilansowych w ujęciu podmiotowym, przedmiotowym i wartościowym.

Rozdział 5

Terminy przekazywania raportów bieżących i okresowych

§ 66.

1. Raport bieżący przekazuje się, z zastrzeżeniem ust. 2–6, w ciągu 24 godzin od zaistnienia zdarzenia lub powzięcia o nim informacji przez emitenta.

2. W przypadku, o którym mowa w § 42, raport bieżący przekazuje się w terminie do dwóch tygodni od dnia zakończenia subskrypcji lub sprzedaży związanej z wprowadzeniem papierów wartościowych emitenta do publicznego obrotu.

3. W przypadku, o którym mowa w § 49 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz § 52 ust. 1 pkt 15, raport bieżący przekazuje się co najmniej na 22 dni przed terminem odpowiednio walnego zgromadzenia akcjonariuszy albo zgromadzenia inwestorów. W przypadku gdy upoważniony organ emitenta podjął decyzję o sporządzeniu nowego tekstu jednolitego statutu, raport bieżący zawierający jego treść przekazuje się w ciągu 24 godzin od momentu jego sporządzenia. W przypadku gdy zgromadzenie inwestorów jest zwoływane na żądanie uczestników funduszu, raport bieżący przekazuje się co najmniej na 8 dni przed terminem zgromadzenia inwestorów.

4. W przypadku, o którym mowa w § 49 ust. 1 pkt 3, raport bieżący przekazuje się co najmniej na 8 dni przed terminem walnego zgromadzenia.

5. W przypadku, o którym mowa w § 49 ust. 1 pkt 5, raport bieżący przekazuje się w ciągu 24 godzin od powzięcia uchwał przez walne zgromadzenie.

6. W przypadku, o którym mowa w § 49 ust. 1 pkt 8, raport bieżący przekazuje się co najmniej na 2 dni robocze przed przyjmowaniem zapisów, przeprowadzanych w związku z wezwaniem ogłoszonym na podstawie przepisów ustawy.

§ 67.
1. Raport kwartalny przekazuje się w dniu określonym przez emitenta w raporcie bieżącym, o którym mowa w § 69, nie później jednak niż w terminie do 35 dni od dnia zakończenia kwartału roku obrotowego, którego dotyczy, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3 oraz § 58 ust. 2.

2. Raport kwartalny za ostatni kwartał roku obrotowego przekazuje się w dniu określonym przez emitenta w raporcie bieżącym, o którym mowa w § 69, nie później jednak niż w terminie do 45 dni od dnia zakończenia ostatniego kwartału roku obrotowego, którego dotyczy, z zastrzeżeniem § 58 ust. 2.

3. Raport kwartalny emitenta będącego narodowym funduszem inwestycyjnym przekazuje się w dniu określonym przez emitenta w raporcie bieżącym, o którym mowa w § 69, nie później jednak niż w terminie do 45 dni od dnia zakończenia kwartału roku obrotowego, którego dotyczy, z zastrzeżeniem § 58 ust. 2.

4. Skonsolidowany raport kwartalny przekazuje się w dniu określonym przez emitenta w raporcie bieżącym, o którym mowa w § 69, nie później jednak niż w terminie do 45 dni od dnia zakończenia kwartału roku obrotowego, którego dotyczy, z zastrzeżeniem ust. 5.

5. Skonsolidowany raport kwartalny za ostatni kwartał roku obrotowego przekazuje się w dniu określonym przez emitenta w raporcie bieżącym, o którym mowa w § 69, nie później jednak niż w terminie do 60 dni od dnia zakończenia ostatniego kwartału roku obrotowego, którego dotyczy.

6. Raport półroczny przekazuje się w dniu określonym przez emitenta w raporcie bieżącym, o którym mowa w § 69, niezwłocznie po wydaniu raportu z przeglądu przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania przez emitenta oraz nie później jednak niż w terminie trzech miesięcy od dnia zakończenia półrocza roku obrotowego, którego dotyczy. Raport półroczny jest przekazywany wyłącznie za pierwsze półrocze danego roku obrotowego, z zastrzeżeniem ust. 7 i 8.

7. Raport półroczny emitenta będącego narodowym funduszem inwestycyjnym przekazuje się w dniu określonym przez emitenta w raporcie bieżącym, o którym mowa w § 69, niezwłocznie po wydaniu raportu z przeglądu przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania przez emitenta oraz nie później niż w terminie czterech miesięcy od daty zakończenia pierwszego półrocza roku obrotowego, którego dotyczy. Raport półroczny jest przekazywany wyłącznie za pierwsze półrocze danego roku obrotowego.

8. Raport półroczny emitenta będącego funduszem przekazuje się w dniu określonym przez emitenta w raporcie bieżącym, o którym mowa w § 69, niezwłocznie po wydaniu opinii przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania przez emitenta oraz nie później niż w terminie dwóch miesięcy od daty zakończenia pierwszego półrocza roku obrotowego, którego dotyczy, a także nie później niż w dniu poprzedzającym dzień złożenia półrocznego sprawozdania finansowego funduszu do ogłoszenia w Monitorze Polskim B, o którym mowa w ustawie o rachunkowości. Raport półroczny jest przekazywany wyłącznie za pierwsze półrocze danego roku obrotowego.

9. Skonsolidowany raport półroczny przekazuje się w dniu określonym przez emitenta w raporcie bieżącym, o którym mowa w § 69, nie później jednak niż w terminie czterech miesięcy od daty zakończenia pierwszego półrocza roku obrotowego, którego dotyczy. Skonsolidowany raport półroczny jest przekazywany wyłącznie za pierwsze półrocze danego roku obrotowego, z zastrzeżeniem § 58 ust. 4.

10. Raport roczny przekazuje się w dniu określonym przez emitenta w raporcie bieżącym, o którym mowa w § 69, niezwłocznie po wydaniu opinii przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania przez emitenta oraz nie później niż sześć miesięcy od dnia bilansowego, na który został sporządzony, a także nie później niż 15 dni przed terminem zwyczajnego walnego zgromadzenia, dokonującego zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego, zawartego w raporcie rocznym, z zastrzeżeniem ust. 11.

11. Raport roczny emitenta będącego funduszem przekazuje się w dniu określonym przez emitenta w raporcie bieżącym, o którym mowa w § 69, niezwłocznie po wydaniu opinii przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania przez emitenta oraz nie później niż cztery miesiące od dnia bilansowego, na który został sporządzony, a także nie później niż 15 dni przed terminem zwyczajnego walnego zgromadzenia towarzystwa funduszy inwestycyjnych albo zgromadzenia inwestorów, dokonującego zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego, zawartego w raporcie rocznym.

12. Skonsolidowany raport roczny grupy kapitałowej emitenta przekazuje się w dniu określonym przez emitenta w raporcie bieżącym, o którym mowa w § 69, niezwłocznie po wydaniu opinii przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania przez emitenta oraz nie później niż 15 dni przed terminem walnego zgromadzenia dokonującego zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej emitenta, zawartego w skonsolidowanym raporcie rocznym, a także nie później niż dwa miesiące od daty określonej jako dzień przekazania raportu rocznego emitenta.

13. W przypadku gdy koniec terminu przekazania raportu okresowego przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, sobotę lub dodatkowy dzień wolny od pracy, określony odrębnymi przepisami, termin ten upływa pierwszego dnia roboczego następującego po tym dniu.

§ 68.
1. Przekazywanie raportu półrocznego i rocznego nie zwalnia z obowiązku przekazywania raportu kwartalnego.

2. W przypadku emitentów sporządzających raporty skonsolidowane:

1) przekazywanie raportów skonsolidowanych nie zwalnia z obowiązku przekazywania raportów jednostkowych, z zastrzeżeniem § 58,

2) przekazywanie skonsolidowanego raportu półrocznego i skonsolidowanego raportu rocznego nie zwalnia z obowiązku przekazania skonsolidowanego raportu kwartalnego.

§ 69.
1. Emitent jest obowiązany określić i przekazać do końca pierwszego miesiąca danego roku obrotowego, w formie raportu bieżącego, stałe daty przekazywania w danym roku obrotowym raportów okresowych, z uwzględnieniem dni uznanych na podstawie odrębnych przepisów za dni wolne od pracy. Informacja o zmianie dat przekazywania raportów okresowych jest przekazywana w formie raportu bieżącego, nie później niż na dwa dni przed przekazaniem raportu okresowego, którego dany raport bieżący dotyczy.

2. W przypadku emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu po raz pierwszy, raport bieżący określający stałe daty przekazywania raportów okresowych poprzedza przekazanie pierwszego raportu okresowego, zgodnie z wymogami określonymi w rozporządzeniu.

Rozdział 6

Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitenta papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu na podstawie prospektu emisyjnego sporządzonego w przypadku wprowadzania papierów wartościowych do obrotu na rynku nieurzędowym, które nie są dopuszczone do obrotu na rynku nieurzędowym

§ 70.

1. Emitent, o którym mowa w § 1 ust. 3, jest obowiązany do przekazywania informacji wskazanych w § 5 ust. 1 pkt 1–8, pkt 16, pkt 18, pkt 20, pkt 22–27, pkt 30, pkt 31, pkt 33–35 i ust. 2, § 42, § 43 pkt 1 i 2, § 44–48, § 49 ust. 1 pkt 1–7, 9 i 10, § 50–56, § 57 ust. 1 pkt 1 i 3, ust. 3–6, § 59 ust. 1, § 60, § 61 ust. 1–4 i 6, § 64 ust. 1–4 i ust. 6–12, § 65 oraz § 68 i 69, z zastrzeżeniem ust. 2–7.

2. Emitent, który wprowadził do publicznego obrotu obligacje oferowane do nabycia wyłącznie przez inwestora kwalifikowanego, jest obowiązany do przekazywania, w formie raportu bieżącego, informacji w zakresie wskazanym w § 50 pkt 1–3.

3. Emitent będący funduszem jest obowiązany również do przekazywania raportów okresowych w formie półrocznego raportu okresowego, w zakresie wskazanym w § 62.

4. Emitent będący jednostką dominującą jest obowiązany również do przekazywania raportów okresowych w formie skonsolidowanego raportu rocznego, chyba że na podstawie odrębnych przepisów jest zwolniony z obowiązku sporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych lub może wyłączyć wszystkie jednostki zależne i stowarzyszone z obowiązku objęcia konsolidacją.

5. Emitent wprowadzający do publicznego obrotu wyłącznie obligacje, z wyjątkiem emitenta obligacji zamiennych na akcje, jest obowiązany do przekazywania raportów okresowych, w formie raportów rocznych i skonsolidowanych raportów rocznych, chyba że na podstawie odrębnych przepisów jest zwolniony z obowiązku sporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych lub może wyłączyć z obowiązku objęcia konsolidacją wszystkie jednostki zależne i stowarzyszone.

6. Emitent będący przedsiębiorstwem leasingowym zamieszcza w raportach rocznych oraz skonsolidowanych raportach rocznych dodatkowo sprawozdania finansowe sporządzone zgodnie z zasadami określonymi w MSR lub US GAAP, zbadane przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych.

7. Emitent będący jednostką samorządu terytorialnego nie jest obowiązany do przekazywania opinii podmiotu uprawnionego, o której mowa w § 64 ust. 1 pkt 4, wyłącznie w przypadku, gdy finansowe roczne sprawozdanie jednostki samorządu terytorialnego zostało sporządzone zgodnie z załącznikiem nr 6/8 do rozporządzenia o prospekcie.

§ 71.
Informacje, o których mowa w § 70, emitent jest obowiązany przekazywać w terminach wskazanych w § 66 i 67.

Rozdział 7

Przepisy końcowe

§ 72.

Traci moc rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 r. w sprawie rodzaju, formy i zakresu informacji bieżących i okresowych oraz terminów ich przekazywania przez emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu (Dz. U. Nr 163, poz. 1160).
§ 73.
[1] Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: J. Buzek

[1] Rozporządzenie wchodzi w życie 10 stycznia 2002 r.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Maciej Godyń

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »