| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 16 października 2001 r.

w sprawie określenia terminu ważności prospektu emisyjnego, terminu, w którym po opublikowaniu prospektu i jego skrótu może rozpocząć się sprzedaż lub subskrypcja papierów wartościowych, wymaganej liczby prospektów oraz miejsca, terminów i sposobów udostępniania do publicznej wiadomości prospektu oraz jego skrótu

Na podstawie art. 75 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. – Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (Dz. U. Nr 118, poz. 754 i Nr 141, poz. 945, z 1998 r. Nr 107, poz. 669 i Nr 113, poz. 715, z 2000 r. Nr 22, poz. 270, Nr 60, poz. 702 i 703, Nr 94, poz. 1037, Nr 103, poz.1099, Nr 114, poz. 1191, Nr 116, poz. 1216 i Nr 122, poz. 1315 oraz z 2001 r. Nr 110, poz. 1189 i Nr 123, poz. 1351) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) ustawie – rozumie się przez to ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 r. – Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi,

2) Komisji – rozumie się przez to Komisję Papierów Wartościowych i Giełd,

3) rozporządzeniu o prospekcie – rozumie się przez to rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. w sprawie szczegółowych warunków, jakim powinien odpowiadać prospekt emisyjny oraz skrót prospektu (Dz. U. Nr 139, poz. 1568),

4) rozporządzeniu o raportach bieżących i okresowych – rozumie się przez to rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. Nr 139, poz. 1569),

5) obowiązkach informacyjnych na rynku nieurzędowym – rozumie się przez to obowiązki informacyjne emitentów, których papiery wartościowe znajdują się w obrocie na nieurzędowym rynku giełdowym, określone w regulaminie wydanym na podstawie art. 105 ustawy, albo których papiery wartościowe znajdują się w obrocie na nieurzędowym rynku pozagiełdowym, określone w regulaminie wydanym na podstawie art. 115 ust. 1 ustawy.

§ 2.
W przypadku gdy wprowadzenie papierów wartościowych do publicznego obrotu jest połączone z przeprowadzeniem subskrypcji lub sprzedaży, termin ważności prospektu emisyjnego, zwanego dalej „prospektem”, z zastrzeżeniem § 3–7, nie może być dłuższy niż 12 miesięcy od dnia bilansowego:

1) ostatniego, zbadanego przez podmiot uprawniony, sprawozdania finansowego emitenta lub skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej emitenta, zamieszczonego w prospekcie dołączonym do wniosku, na podstawie którego Komisja wydała zgodę na wprowadzenie papierów wartościowych do publicznego obrotu, albo dołączonego do zawiadomienia o emisji, o którym mowa w art. 63 ust. 1 ustawy, albo

2) zbadanego przez podmiot uprawniony sprawozdania finansowego zawartego w ostatnim udostępnionym do publicznej wiadomości raporcie rocznym lub skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej emitenta zawartego w ostatnim udostępnionym do publicznej wiadomości skonsolidowanym raporcie rocznym, albo

3) poddanego przeglądowi przez podmiot uprawniony sprawozdania finansowego zawartego w ostatnim udostępnionym do publicznej wiadomości raporcie półrocznym lub skonsolidowanego sprawozdania finansowego zawartego w ostatnim udostępnionym do publicznej wiadomości skonsolidowanym raporcie półrocznym, wskazanego w prospekcie dołączonym do wniosku o wprowadzenie papierów wartościowych do publicznego obrotu, albo do zawiadomienia o emisji, o którym mowa w art. 63 ust. 1 ustawy.

§ 3.
W przypadku gdy na podstawie prospektu będzie przeprowadzana subskrypcja lub sprzedaż papierów wartościowych wprowadzanych do publicznego obrotu wyłącznie na regulowanym rynku nieurzędowym, termin ważności prospektu nie może być dłuższy niż 18 miesięcy od dnia bilansowego:

1) ostatniego, zbadanego przez podmiot uprawniony, sprawozdania finansowego emitenta lub skonsolidowanego sprawozdania finansowego, zamieszczonego w prospekcie dołączonym do wniosku, na podstawie którego Komisja wydała zgodę na wprowadzenie papierów wartościowych do publicznego obrotu, albo do zawiadomienia o emisji, o którym mowa w art. 63 ust. 1 ustawy, albo

2) zbadanego przez podmiot uprawniony sprawozdania finansowego zawartego w ostatnim udostępnionym do publicznej wiadomości raporcie rocznym lub skonsolidowanego sprawozdania finansowego zawartego w ostatnim udostępnionym do publicznej wiadomości skonsolidowanym raporcie rocznym, albo

3) poddanego przeglądowi przez podmiot uprawniony sprawozdania finansowego zawartego w ostatnim udostępnionym do publicznej wiadomości raporcie półrocznym lub skonsolidowanego sprawozdania finansowego zawartego w ostatnim udostępnionym do publicznej wiadomości skonsolidowanym raporcie półrocznym, wskazanego w prospekcie dołączonym do wniosku o wprowadzenie papierów wartościowych do publicznego obrotu, albo do zawiadomienia o emisji, o którym mowa w art. 63 ust. 1 ustawy.

§ 4.
1. W przypadku gdy wprowadzanie papierów wartościowych do publicznego obrotu na regulowanym rynku urzędowym jest połączone z przeprowadzeniem subskrypcji lub sprzedaży oraz prospekt nie został udostępniony do publicznej wiadomości, termin ważności prospektu może ulec przedłużeniu do 16 miesięcy, pod warunkiem uzupełnienia prospektu, przed jego udostępnieniem do publicznej wiadomości, w trybie art. 79 ust. 2 ustawy o:

1) ostatnie, zbadane przez podmiot uprawniony, sprawozdanie finansowe emitenta lub skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzone na dzień bilansowy następujący co najmniej 6 miesięcy po dniu bilansowym określonym w § 2 pkt 1, albo

2) wskazanie dnia bilansowego:

a) zbadanego przez podmiot uprawniony sprawozdania finansowego zawartego w ostatnim udostępnionym do publicznej wiadomości raporcie rocznym lub skonsolidowanego sprawozdania finansowego zawartego w ostatnim udostępnionym do publicznej wiadomości skonsolidowanym raporcie rocznym, albo

b) poddanego przeglądowi przez podmiot uprawniony sprawozdania finansowego zawartego w ostatnim udostępnionym do publicznej wiadomości raporcie półrocznym lub skonsolidowanego sprawozdania finansowego zawartego w ostatnim udostępnionym do publicznej wiadomości skonsolidowanym raporcie półrocznym, sporządzonego na dzień bilansowy następujący co najmniej 6 miesięcy po dniu bilansowym, określonym w § 2 pkt 2, wskazanego w prospekcie dołączonym do wniosku o wprowadzenie papierów wartościowych do publicznego obrotu, albo do zawiadomienia o emisji, o którym mowa w art. 63 ust. 1 ustawy.

2. W przypadku gdy wprowadzanie papierów wartościowych do publicznego obrotu na regulowanym rynku urzędowym jest połączone z przeprowadzeniem subskrypcji lub sprzedaży oraz prospekt został udostępniony do publicznej wiadomości, termin ważności prospektu może ulec przedłużeniu do 16 miesięcy, pod warunkiem ponownego udostępnienia prospektu do publicznej wiadomości, w sposób zgodny z przepisami rozporządzenia, oraz w formie załącznika do tego prospektu:

1) informacji przekazanych w formie i trybie art. 81 ust. 1 ustawy do dnia ponownego udostępnienia prospektu, ze wskazaniem, że informacje te stanowią uzupełnienie prospektu, wraz z określeniem daty, do której zaktualizowano informacje zawarte w prospekcie, oraz

2) zbadanego przez podmiot uprawniony sprawozdania finansowego emitenta lub skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej emitenta, sporządzonego na dzień bilansowy następujący co najmniej 6 miesięcy po dniu bilansowym, na który sporządzono sprawozdania finansowe, o których mowa w § 2 pkt 1, albo

3) wskazanie dnia bilansowego:

a) zbadanego przez podmiot uprawniony sprawozdania finansowego zawartego w ostatnim udostępnionym do publicznej wiadomości raporcie rocznym lub skonsolidowanego sprawozdania finansowego zawartego w ostatnim udostępnionym do publicznej wiadomości skonsolidowanym raporcie rocznym, albo

b) poddanego przeglądowi przez podmiot uprawniony sprawozdania finansowego zawartego w ostatnim udostępnionym do publicznej wiadomości raporcie półrocznym lub skonsolidowanego sprawozdania finansowego zawartego w ostatnim udostępnionym do publicznej wiadomości skonsolidowanym raporcie półrocznym, sporządzonego na dzień bilansowy następujący co najmniej 6 miesięcy po dniu bilansowym, na który sporządzono sprawozdania finansowe, o których mowa w § 2 pkt 2, wskazanego w prospekcie dołączonym do wniosku o wprowadzenie papierów wartościowych do publicznego obrotu, albo do zawiadomienia o emisji, o którym mowa w art. 63 ust. 1 ustawy.

3. W przypadku gdy informacje, o których mowa w ust. 2, w istotny sposób zmieniają treść prospektu, ponowne udostępnienie prospektu następuje po zaktualizowaniu jego treści o te informacje. W prospekcie takim należy wskazać, że jest to prospekt uzupełniony, oraz określić datę, do której zaktualizowano informacje w nim zawarte.

§ 5.
W przypadku gdy prospekt jest udostępniany w związku z wprowadzeniem do publicznego obrotu wyłącznie listów zastawnych oraz prospekt ten nie zawiera sprawozdań finansowych emitenta, termin ważności prospektu, z zastrzeżeniem § 7 ust. 8, nie może być dłuższy niż 6 miesięcy od dnia, w którym Komisja wydała zgodę na wprowadzenie papierów wartościowych do publicznego obrotu, albo od dnia złożenia do Komisji zawiadomienia o emisji, o którym mowa w art. 63 ust. 1 ustawy.
§ 6.
W przypadku gdy wprowadzanie papierów wartościowych do publicznego obrotu jest połączone z przeprowadzeniem subskrypcji lub sprzedaży, termin ważności prospektu, z uwzględnieniem § 7, upływa z dniem:

1) dokonania przydziału papierów wartościowych na zasadach określonych w prospekcie lub

2) ogłoszenia o niedojściu subskrypcji lub sprzedaży do skutku, lub

3) ogłoszenia o odstąpieniu emitenta od przeprowadzenia subskrypcji lub sprzedaży albo o odwołaniu subskrypcji lub sprzedaży.

§ 7.
1. W przypadku gdy wprowadzanie papierów wartościowych do publicznego obrotu nie jest połączone z przeprowadzeniem subskrypcji lub sprzedaży, termin ważności prospektu upływa z dniem ich pierwszego notowania na rynku regulowanym, a w przypadku papierów wartościowych niewprowadzanych do obrotu na rynku regulowanym w terminie 12 miesięcy od dnia opublikowania prospektu, termin ważności prospektu upływa w dniu publikacji prospektu oraz jego skrótu.

2. W przypadku łączenia lub podziału spółek termin ważności prospektu upływa z dniem pierwszego notowania na rynku regulowanym akcji wprowadzanych do publicznego obrotu na podstawie tego prospektu, a w przypadku emitowania wyłącznie akcji niewprowadzanych do obrotu na rynku regulowanym w terminie 12 miesięcy od dnia opublikowania prospektu – w dniu wpisu do rejestru spółki nowo zawiązanej lub rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego spółki przejmującej.

3. W przypadku emisji obligacji zamiennych na akcje, lub akcji wydawanych w zamian za obligacje, termin ważności prospektu upływa w dniu dokonania przydziału obligacji zamiennych, nie później niż w terminach określonych w § 2, z wyjątkiem części dotyczącej zasad przeprowadzenia zamiany obligacji na akcje, której ważność upływa w ostatnim dniu terminu do dokonania zamiany albo w dniu, w którym ostatnia obligacja zostanie zamieniona na akcje albo wykupiona, jeśli dzień ten przypada wcześniej.

4. W przypadku emisji akcji w trybie określonym w art. 448 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych termin ważności prospektu w części dotyczącej subskrypcji upływa w dniu wydania wszystkich emitowanych akcji albo w ostatnim z terminów określonych zgodnie z art. 449 § 1 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, jeżeli termin ten przypada wcześniej.

5. W przypadku wprowadzania do publicznego obrotu papierów wartościowych objętych programem motywacyjnym, w rozumieniu § 2 ust. 1 pkt 58 rozporządzenia o prospekcie, gdy papiery wartościowe są oferowane osobom uprawnionym w celu realizacji uprawnienia (opcji) ich zakupu w wykonaniu umowy subemisji usługowej, termin ważności prospektu, w części dotyczącej zasad nabywania papierów wartościowych przez osoby uprawnione, upływa w dniu wyznaczonym w prospekcie jako ostatni dzień realizacji uprawnienia (opcji) nabycia papierów wartościowych albo w dniu, w którym wszystkie uprawnienia (opcje) zostaną zrealizowane, jeżeli dzień ten przypada wcześniej.

6. W przypadku gdy wprowadzanie do publicznego obrotu obligacji odbywa się w ramach powtarzających się emisji obligacji, których podstawowe zasady i warunki zostały uprzednio określone przez emitenta i przedstawione w prospekcie, zwanych dalej „programem obligacji”, termin ważności prospektu pierwszej emisji w ramach programu obligacji upływa w terminach określonych w § 6, z wyjątkiem części dotyczącej opisu programu obligacji, której ważność upływa w tych terminach w odniesieniu do prospektu ostatniej emisji obligacji w programie obligacji. Prospekty kolejnych emisji obligacji w ramach danego programu obligacji udostępnia się, z zastrzeżeniem § 17 ust. 2, nie później niż przed rozpoczęciem subskrypcji każdej nowej emisji obligacji w programie, w formie i trybie raportu bieżącego, zgodnie z art. 81 ust. 1 pkt 3 ustawy.

7. Przepis ust. 6 ma zastosowanie do prospektów udostępnianych do publicznej wiadomości nie później niż w terminie 5 lat od dnia dopuszczenia przez Komisję obligacji emitowanych w ramach programu obligacji albo od dnia złożenia zawiadomienia o emisji, o którym mowa w art. 63 ust. 1 ustawy.

8. W przypadku gdy wprowadzanie do publicznego obrotu listów zastawnych odbywa się w ramach powtarzających się emisji listów zastawnych, których podstawowe zasady i warunki zostały uprzednio określone przez emitenta i przedstawione w prospekcie, zwanych dalej „programem listów zastawnych”, termin ważności prospektu pierwszej emisji w ramach programu listów zastawnych upływa w terminach określonych w § 6, z wyjątkiem części dotyczącej opisu programu listów zastawnych, której ważność upływa w tych terminach w odniesieniu do prospektu ostatniej emisji listów zastawnych w programie listów zastawnych. Prospekty kolejnych emisji listów zastawnych w ramach danego programu listów zastawnych udostępnia się, z zastrzeżeniem § 17 ust. 2, nie później niż przed rozpoczęciem subskrypcji każdej nowej emisji listów zastawnych w programie, w formie i trybie raportu bieżącego, zgodnie z art. 81 ust. 1 pkt 3 ustawy.

9. Przepis ust. 8 ma zastosowanie do prospektów udostępnianych do publicznej wiadomości nie później niż w terminie 5 lat od dnia dopuszczenia przez Komisję listów zastawnych emitowanych w ramach programu listów zastawnych albo od dnia złożenia zawiadomienia o emisji, o którym mowa w art. 63 ust. 1 ustawy.

10. W przypadku gdy emitentem papierów wartościowych jest gmina, powiat, województwo, związek tych jednostek lub miasto stołeczne Warszawa, zwane dalej „jednostkami samorządu terytorialnego” .termin ważności prospektu nie może być dłuższy niż 16 miesięcy, a w przypadku wprowadzania papierów wartościowych wyłącznie do publicznego obrotu na regulowanym rynku nieurzędowym – nie dłuższy niż 18 miesięcy od dnia bilansowego, na który zostało sporządzone sprawozdanie finansowe zamieszczone w prospekcie emisyjnym dołączonym do wniosku, na podstawie którego Komisja wydała zgodę na wprowadzenie papierów wartościowych do publicznego obrotu, albo zawiadomienia o emisji, o którym mowa w art. 63 ust. 1 ustawy.

11. W przypadku wprowadzania do publicznego obrotu kwitów depozytowych termin ważności prospektu upływa w terminach określonych w § 6, a w części dotyczącej oferowania kwitów depozytowych – w dniu zakończenia pierwszej oferty publicznej lub obrotu pierwotnego.

12. W przypadku gdy prospekt emisyjny nie został udostępniony do publicznej wiadomości, a emitent nie przekazał w trybie art. 79 ust. 2 ustawy raportu okresowego zgodnie z rozporządzeniem o raportach bieżących i okresowych albo zgodnie z obowiązkami informacyjnymi na rynku nieurzędowym, termin ważności tego prospektu upływa w dniu następującym po dniu wskazanym w tym rozporządzeniu lub regulaminie określającym obowiązki informacyjne na rynku nieurzędowym, jako ostateczny termin przekazania raportu, wynikającym z wymogów tego rozporządzenia albo regulaminu.

§ 8.
1. W przypadku wprowadzania do publicznego obrotu na podstawie prospektu papierów wartościowych emitowanych przez fundusz wspólnego inwestowania z siedzibą poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zwanych dalej „certyfikatami zagranicznymi”, termin ważności prospektu kończy się z upływem trzech lat od dnia dopuszczenia tych certyfikatów zagranicznych do publicznego obrotu lub wcześniej, w dniu dokonania sprzedaży ostatniego oferowanego certyfikatu zagranicznego, jeżeli ilość certyfikatów zagranicznych została podana w prospekcie, pod warunkiem publikacji co najmniej raz w roku, nie później niż w terminie trzech miesięcy od zakończenia roku obrotowego, w sposób, o którym mowa w § 10 ust. 1, skrótu prospektu uzupełnionego o informacje przekazane w trybie art. 81 ust. 1 ustawy, ze wskazaniem, że jest to skrót prospektu uzupełniony, oraz określeniem dnia, do którego uzupełniono informacje w nim zawarte.

2. W przypadku wprowadzania do publicznego obrotu certyfikatów inwestycyjnych funduszu inwestycyjnego mieszanego ważność prospektu emisyjnego nie jest ograniczona terminem, pod warunkiem że:

1) informacje, o których mowa w § 133 rozporządzenia o prospekcie, są podane w formie załącznika,

2) w miejscach, w których jest udostępniany prospekt, są dostępne:

a) sprawozdania finansowe, sporządzone zgodnie z odrębnymi przepisami, przy czym każde kolejne aktualne sprawozdanie finansowe zastępuje wcześniej udostępnione sprawozdania finansowe za poprzednie okresy,

b) informacje przekazane w trybie art. 81 ust. 1 ustawy.

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2:

1) emitent jest obowiązany do dokonania aktualizacji prospektu przez włączenie informacji podanych w trybie art. 81 ust. 1 ustawy, jeżeli w jego opinii wymaga tego czytelność prospektu i zawartych w nim informacji,

2) sprawozdania, o których mowa w ust. 2 pkt 2 lit. a), powinny być udostępniane w miejscach, w których jest udostępniany prospekt w terminie 2 tygodni od dnia, w którym na podstawie odrębnych przepisów powinny być opublikowane,

3) aktualizacja informacji, o których mowa w art. 81 ust. 1 ustawy, przedstawianych w miejscach, w których jest udostępniany prospekt, powinna być dokonywana nie rzadziej niż raz na kwartał.

4. W przypadku wprowadzania do publicznego obrotu pierwszej emisji certyfikatów inwestycyjnych początkiem biegu terminu ważności prospektu jest dzień udostępnienia prospektu do publicznej wiadomości.

§ 9.
1. Prospekt oraz jego skrót udostępnia się do publicznej wiadomości równocześnie.

2. Prospekt i jego skrót są udostępniane do publicznej wiadomości co najmniej na:

1) 2 tygodnie przed dniem rozpoczęcia subskrypcji – w przypadku emisji akcji w trybie wykonania prawa poboru,

2) 7 dni roboczych przed dniem rozpoczęcia subskrypcji lub sprzedaży,

3) 7 dni roboczych przed dniem przydziału akcji – w przypadku emisji, o której mowa w art. 442 Kodeksu spółek handlowych,

4) 3 dni robocze przed dniem pierwszego notowania na rynku regulowanym papierów wartościowych objętych prospektem – w przypadku gdy wprowadzenie papierów wartościowych nie jest połączone z publiczną subskrypcją lub sprzedażą,

5) 1 dzień przed pierwszym terminem zamiany po wprowadzeniu akcji do publicznego obrotu – w przypadku emisji akcji wydawanych w zamian za obligacje, jeżeli prospekt i jego skrót nie zostały udostępnione w terminie, o którym mowa w pkt 2,

6) 1 dzień przed dniem rozpoczęcia subskrypcji lub sprzedaży papierów wartościowych obejmowanych wyłącznie za wkłady niepieniężne,

7) 1 dzień przed dniem złożenia wniosku o zarejestrowanie podwyższenia kapitału zakładowego spółki przejmującej lub wpisania nowo zawiązanej spółki do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym, stosownie do przepisów o Krajowym Rejestrze Sądowym – w przypadku podziału lub łączenia się spółek,

8) 1 dzień przed dniem rozpoczęcia subskrypcji lub sprzedaży skierowanej wyłącznie do inwestorów kwalifikowanych.

3. W przypadku gdy wprowadzenie papierów wartościowych do publicznego obrotu jest połączone z różnego rodzaju ofertami, udostępnienie prospektu do publicznej wiadomości następuje w pierwszym wymagalnym terminie dla tych ofert.

§ 10.
1. Skrót prospektu, z zastrzeżeniem ust. 2, publikuje się co najmniej w jednym dzienniku o zasięgu ogólnopolskim.

2. W przypadku gdy do publicznego obrotu są wprowadzane obligacje emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego, a emisja jest przeprowadzana wyłącznie na terenie tej jednostki lub jednostek z nią bezpośrednio sąsiadujących albo jest kierowana do osób zamieszkujących lub mających siedzibę na terenie tej jednostki, skrót prospektu może zostać opublikowany w dzienniku o zasięgu lokalnym, pod warunkiem udostępnienia go w trybie art. 81 ust. 1 ustawy.

3. W przypadku nowej emisji papierów wartościowych dokonywanej przez podmiot, którego papiery wartościowe znajdują się w obrocie na rynku regulowanym, kierowanej wyłącznie do inwestorów kwalifikowanych lub obejmowanej w zamian za wkłady niepieniężne, skrót prospektu może zostać udostępniony w formie i trybie art. 81 ust. 1 ustawy.

§ 11.
1. Prospekt udostępnia się do publicznej wiadomości w formie drukowanej, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Prospekt można dodatkowo udostępnić do publicznej wiadomości w formie elektronicznej na elektronicznych nośnikach informacji lub w sieci Internet.

§ 12.
1. W przypadku udostępnienia prospektu w sposób, o którym mowa w § 11 ust. 2, informacje w nim zawarte należy zabezpieczyć w celu uniemożliwienia dokonania w nich zmian przez osoby nieuprawnione.

2. W przypadku stwierdzenia wprowadzenia przez osoby nieuprawnione zmian do udostępnionego w sieci Internet tekstu prospektu, należy dokonać jego korekty z jednoczesnym wskazaniem, kiedy taka zmiana została wykryta, a także które informacje zostały zmienione oraz kiedy miała miejsce korekta.

§ 13.
W przypadku udostępnienia prospektu w sieci Internet należy:

1) wskazać na początku publikowanego prospektu:

a) że elektroniczna wersja prospektu jest publikowana jedynie w celach informacyjnych,

b) miejsca udostępnienia prospektu w formie drukowanej,

c) organy nadzoru nad rynkiem kapitałowym, które udzieliły zgody na wprowadzenie do publicznego obrotu papierów wartościowych objętych prospektem, siedziby tych organów, z informacją, że wyłącznie w państwach działania tych organów można uczestniczyć w subskrypcji lub sprzedaży albo w innej formie wprowadzenia papierów wartościowych do publicznego obrotu oraz że na terytoriach innych państw prospekt może być traktowany jedynie jako materiał informacyjny,

2) aktualizować dane w prospekcie udostępnionym w sieci Internet jednocześnie z aktualizacją danych zawartych w prospekcie w formie i trybie art. 81 ust. 1 ustawy.

§ 14.
1. Wymagana liczba udostępnianych do publicznej wiadomości egzemplarzy prospektu, zwana dalej „nakładem prospektu”, z zastrzeżeniem ust. 2–5, nie może być mniejsza niż iloczyn liczby punktów obsługi klienta biorących udział we wprowadzaniu papierów wartościowych do publicznego obrotu oraz liczby 50, przy czym liczba egzemplarzy prospektu udostępnianych w poszczególnych punktach obsługi klienta powinna zapewniać zaspokojenie przewidywanego popytu w tych punktach oraz sprawne wprowadzenie papierów wartościowych objętych prospektem do publicznego obrotu.

2. W przypadku gdy liczba punktów obsługi klienta, o których mowa w ust. 1, wynosi więcej niż 100, nakład prospektu powinien wynosić co najmniej 3 000 egzemplarzy.

3. W przypadku gdy emisja akcji spółki publicznej, której akcje znajdują się w obrocie na rynku regulowanym, jest kierowana do dotychczasowych akcjonariuszy w trybie wykonania prawa poboru, nakład prospektu powinien wynosić co najmniej 3 000 egzemplarzy.

4. W przypadku gdy papiery wartościowe objęte prospektem emisyjnym są:

1) wprowadzane wyłącznie do publicznego obrotu na regulowanym rynku nieurzędowym lub

2) wprowadzane w trybie subskrypcji lub sprzedaży skierowanej wyłącznie do inwestorów kwalifikowanych, lub

3) emitowane zgodnie z art. 442 Kodeksu spółek handlowych, lub

4) obejmowane wyłącznie za wkłady niepieniężne

– nakład prospektu powinien zapewnić zaspokojenie popytu i sprawne wprowadzenie papierów wartościowych do publicznego obrotu.

5. W przypadku emisji kwitów depozytowych, wystawianych w związku z akcjami, które zostały dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym w państwie członkowskim lub należącym do OECD, oraz dodatkowego udostępnienia przetłumaczonego na język polski prospektu emitenta bazy obejmującego papiery wartościowe, na podstawie których będą wystawiane kwity depozytowe, zawierającego dane co najmniej w zakresie określonym w § 122 ust. 10 pkt 1 rozporządzenia o prospekcie, nakład tego prospektu powinien być nie mniejszy niż nakład prospektu, na podstawie którego będą wprowadzane kwity depozytowe. Prospekt ten powinien być udostępniony w tych samych terminach i miejscach, w których będzie udostępniany prospekt, na podstawie którego będą wprowadzane kwity depozytowe.

§ 15.
W przypadku gdy udostępnienie prospektu w formie drukowanej następuje równocześnie z udostępnieniem go w formie elektronicznej na elektronicznych nośnikach informacji lub w sieci Internet, nakład prospektu określony w § 14 ust. 1–3 może być zmniejszony o 50%.
§ 16.
1. Udostępnienie prospektu do publicznej wiadomości, w okresie jego ważności, następuje w terminach, o których mowa w § 9 ust. 2, w siedzibie emitenta oraz w:

1) siedzibie domu maklerskiego lub banku prowadzącego działalność maklerską oferującego papiery wartościowe objęte prospektem,

2) punktach obsługi klienta domów maklerskich lub banków prowadzących działalność maklerską biorących udział w subskrypcji lub sprzedaży,

3) urzędzie Komisji,

4) siedzibie spółki prowadzącej rynek regulowany, na którym mają być notowane papiery wartościowe objęte prospektem.

2. Emitent przekazuje Komisji oraz spółce, o której mowa w ust. 1 pkt 4, najpóźniej w dniu udostępnienia prospektu, treść prospektu utrwaloną na elektronicznym nośniku informacji.

3. Udostępnienie prospektu jest bezpłatne.

4. W przypadkach określonych w § 14 ust. 4, jak również w przypadku gdy wprowadzenie papierów wartościowych nie jest połączone z przeprowadzeniem subskrypcji lub sprzedaży oraz w przypadku łączenia lub podziału z udziałem spółki publicznej, emitent, za pośrednictwem podmiotu, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, jest obowiązany w punktach obsługi klienta domów maklerskich lub banków prowadzących działalność maklerską, na żądanie osoby zainteresowanej, zgłoszone w terminie ważności prospektu, do dostarczenia tego prospektu, nie później niż w terminie 2 dni roboczych od dnia tego zgłoszenia, w formie drukowanej lub na elektronicznym nośniku informacji w miejscu przyjęcia zgłoszenia.

§ 17.
1. W przypadku gdy wprowadzanie papierów wartościowych do publicznego obrotu jest połączone z przeprowadzeniem subskrypcji lub sprzedaży, subskrypcja lub sprzedaż papierów wartościowych objętych prospektem powinna rozpocząć się w terminie 3 miesięcy od dnia jego udostępnienia zgodnie z § 9–16.

2. W przypadku gdy subskrypcja lub sprzedaż papierów wartościowych nie rozpoczęła się w terminie określonym w ust. 1, najpóźniej na 1 dzień przed rozpoczęciem subskrypcji lub sprzedaży w nowym terminie należy udostępnić do publicznej wiadomości, zgodnie z § 9–16, skrót prospektu, prospekt oraz, w formie załącznika, informacje przekazane w formie i trybie art. 81 ust. 1 ustawy, ze wskazaniem, że informacje te stanowią uzupełnienie prospektu, oraz określeniem daty, do której zaktualizowano informacje zawarte w prospekcie.

§ 18.
Do prospektów oraz skrótów prospektów udostępnionych do publicznej wiadomości przed dniem wejścia w życie rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe.
§ 19.
Traci moc rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 1998 r. w sprawie określenia terminu ważności prospektu emisyjnego, terminu, w którym po opublikowaniu prospektu i jego skrótu może rozpocząć się sprzedaż lub subskrypcja papierów wartościowych, wymaganej liczby prospektów oraz miejsca, terminów i sposobów udostępniania do publicznej wiadomości prospektu i jego skrótu (Dz. U. Nr 160, poz. 1072).
§ 20.
[1] Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: J. Buzek

[1] Rozporządzenie wchodzi w życie 25 grudnia 2001 r.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria klasyfikacyjna

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »