| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY

z dnia 14 grudnia 2001 r.

w sprawie wzorów dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami.

Na podstawie art. 100 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Nr 98, poz. 602, Nr 123, poz. 779 i Nr 160, poz. 1086, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 133, poz. 872, z 1999 r. Nr 106, poz. 1216, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 43, poz. 483 i Nr 53, poz. 649 oraz z 2001 r. Nr 27, poz. 298, Nr 106, poz. 1149, Nr 110, poz. 1189, Nr 111, poz. 1194, Nr 123, poz. 1353, Nr 125, poz. 1371, Nr 129, poz. 1444 i Nr 130, poz. 1452) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa wzory dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami oraz ich opis.
§ 2.
Ustala się wzór:

1) krajowego prawa jazdy, stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia,

2) międzynarodowego prawa jazdy, stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia,

3) pozwolenia do kierowania tramwajem, zwanego dalej „pozwoleniem”, stanowiący załącznik nr 3 do rozporządzenia,

4) karty rowerowej i motorowerowej, stanowiący załącznik nr 4 do rozporządzenia,

5) świadectwa kwalifikacji, stanowiący załącznik nr 5 do rozporządzenia.

§ 3.
Dokumenty stwierdzające uprawnienia do kierowania pojazdami, wydane zgodnie z wzorami określonymi w rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 23 grudnia 1997 r. w sprawie wzorów dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 1998 r. Nr 18, poz. 86, z 1999 r. Nr 58, poz. 620 i z 2000 r. Nr 15, poz. 200) i w rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 13 czerwca 2001 r. w sprawie wzorów dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. Nr 70, poz. 729 i Nr 83, poz. 899), zachowują swoją ważność na czas w nich określony.
§ 4.
Traci moc rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 13 czerwca 2001 r. w sprawie wzorów dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. Nr 70, poz. 729 i Nr 83, poz. 899).
§ 5.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2002 r.

Minister Infrastruktury: M. Pol

Załącznik 1.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 14 grudnia 2001 r. (poz. 1679)

Załącznik nr 1

infoRgrafika

II. Opis wzoru krajowego prawa jazdy

1. 1 Format karty identyfikacyjnej (układ poziomy) o wymiarach 53,98 x 85,60 mm i promieniu zaokrągleń 3,18 mm i grubości 0,76 mm (+80 µm/-300 µm), której inne właściwości fizyczne i chemiczne odpowiadają standardom określonym w normach:

1) PN-ISO/IEC 7810:1997, Karty identyfikacyjne. Charakterystyki fizyczne,

2) PN-EN ISO/IEC 10373:1997, Karty identyfikacyjne. Metody testowania.

1. 2 Karta składa się z rdzenia karty i folii laminującej.

1. 3 Barwa tła rdzenia prawa jazdy jest utrzymana w tonacji różowej z wielobarwnymi nadrukami zabezpieczającymi, z zastrzeżeniem pkt 2. 5. Poza rdzeń wystaje przezroczysty margines folii laminującej.

1. 4 Barwa tekstu, symboli i znaków graficznych prawa jazdy jest czarna, z zastrzeżeniem pkt 2.3.

1. 5 Prawo jazdy zawiera elementy zabezpieczające dokument przed podrobieniem.

1. 6 Prawo jazdy ma dwie strony.

2. 1 Na pierwszej stronie umieszcza się:

2. 2 W dwóch wierszach – wyrazy o treściach: „PERMIS DE CONDUIRE, PRAWO JAZDY”, „RZECZPOSPOLITA POLSKA”.

2. 3 W lewym górnym rogu – symbol „PL” wpisany w elipsę o barwie białej na niebieskim tle w kształcie prostokąta o wymiarze 12 x 20 mm.

2. 4 Następujące cyfry i dane oznaczające:

1 – nazwisko,

2 – imię (imiona),

3 – datę i miejsce urodzenia,

4a – datę wydania prawa jazdy,

4b – datę ważności prawa jazdy (znak „–”oznacza bezterminową ważność prawa jazdy),

4c – organ wydający,

4d – nr PESEL,

5 – numer prawa jazdy,

7 – podpis posiadacza,

8 – adres,

9 – kategorie, z wyjątkiem tych, których posiadanie jest warunkiem uzyskania następnych lub zakres uprawnień stanowi część lub całość uprawnień innej kategorii.

2. 5 Pod symbolem, o którym mowa w pkt 2. 3. – fotografię.

3. 1 Na drugiej stronie umieszcza się:

3. 2 W lewym górnym rogu – ramkę ograniczającą obszar o wymiarach 7 x 18 mm, oznaczoną liczbą 13; odstęp pomiędzy krótszym bokiem ramki a krótszym bokiem tabeli, o której mowa w pkt 3. 5., wynosi 5 mm.

3. 3 Poniżej ramki, o której mowa w pkt 3. 2., umieszcza się kod kreskowy zawierający cechy identyfikujące dokument oraz poniżej numer druku składający się z jednej litery alfabetu łacińskiego i siedmiu cyfr arabskich.

3. 4 W lewym dolnym rogu – objaśnienie dotyczące rodzaju wypełnianych danych:

1 – nazwisko,

2 – imię (imiona),

3 – data i miejsce urodzenia,

4a – data wydania prawa jazdy,

4b – data ważności prawa jazdy,

4c – organ wydający,

4d – nr PESEL,

5 – numer prawa jazdy,

8 – adres,

9 – kategorie,

10 – data wydania uprawnienia,

11 – data ważności uprawnienia,

12 – ograniczenia.

3. 5 Tabelę o wymiarach 44 x 51 mm zawierającą 16 wierszy podzielonych, z wyjątkiem ostatniego, na cztery kolumny oznaczone cyframi:

9 – kategorie,

10 – data decyzji o wydaniu uprawnienia określonej kategorii po raz pierwszy,

11 – data ważności uprawnienia (znak „–” oznacza bezterminową ważność uprawnienia),

12 – ograniczenia.

Wiersze tabeli mają wymiar 2,75 x 51 mm, a cztery rubryki – wymiary odpowiednio: 2,75 x 17 mm, 2,75 x 10 mm, 2,75 x 10 mm i 2,75 x 14 mm. W polach kolumny oznaczonej cyfrą 9 umieszcza się literowe oznaczenia kategorii prawa jazdy oraz, z wyjątkiem kategorii T, ustalone dla nich symbole graficzne. W polach kolumny oznaczonej liczbą 12 umieszcza się liczbowe oznaczenia kodów i subkodów, które określają następujące ograniczenia w korzystaniu z uprawnień lub informacje dodatkowe:

1) 01 – wymagana korekta i/lub ochrona wzroku:

01.01 – okulary,

01.02 – soczewka (i) kontaktowa (e),

01.03 – szkła ochronne,

01.04 – szkło matowe,

01.05 – przepaska na oko,

01.06 – okulary lub szkła kontaktowe,

2) 02 – wymagana korekta słuchu:

02.01 – aparat słuchowy jednouszny,

02.02 – aparat słuchowy obuuszny,

3) 03 – wymagane protezy/szyny ortopedyczne kończyn:

03.01 – proteza/szyna ortopedyczna kończyny górnej,

03.02 – proteza/szyna ortopedyczna kończyny dolnej,

4) 05 – wymagane ograniczone korzystanie z pojazdu (obowiązkowe stosowanie subkodów):

05.01 – jazda tylko przy świetle dziennym,

05.03 – jazda bez pasażerów,

05.05 – jazda tylko w towarzystwie osoby posiadającej prawo jazdy,

05.06 – bez prawa ciągnięcia przyczepy,

05.07 – bez prawa jazdy po autostradach,

5) 10 – wymagane modyfikacje w układzie zmiany biegów:

10.01 – ręczna zmiana biegów,

10.02 – automatyczna zmiana biegów,

10.03 – zmiana biegów sterowana elektronicznie,

10.04 – regulowana dźwignia zmiany biegów,

10.05 – bez przekładni dodatkowej,

6) 15 – wymagana modyfikacja sprzęgła:

15.01 – regulowany pedał sprzęgła,

15.02 – sprzęgło sterowane ręcznie,

15.03 – sprzęgło automatyczne,

15.04 – składany lub odkręcany pedał sprzęgła za przegrodą,

7) 20 – wymagane modyfikacje w układzie hamulcowym:

20.01 – regulowany pedał hamulca,

20.02 – powiększony pedał hamulca,

20.03 – pedał hamulca dostosowany do obsługi lewą stopą,

20.04 – pedał hamulca pod całą stopę,

20.05 – wychylny pedał hamulca,

20.06 – ręcznie sterowany hamulec roboczy,

20.07 – maksymalne użycie wzmocnionego hamulca roboczego,

20.08 – maksymalne użycie hamulca awaryjnego zintegrowanego z hamulcem roboczym,

20.09 – regulowane sterowanie hamulca postojowego,

20.10 – elektrycznie sterowany hamulec postojowy,

20.11 – nożny hamulec postojowy,

20.12 – składany lub odkręcany pedał hamulca za przegrodą,

20.13 – hamulec obsługiwany kolanem,

20.14 – elektrycznie sterowany hamulec roboczy,

8) 25 – wymagane modyfikacje w układzie przyspieszenia:

25.01 – regulowany pedał przyspieszenia,

25.02 – pedał przyspieszenia pod całą stopę,

25.03 – wychylny pedał przyspieszenia,

25.04 – przyspieszenie sterowane ręcznie,

25.05 – przyspieszenie sterowane kolanem,

25.06 – serwoprzyspieszacz (elektroniczny, pneumatyczny itp.),

25.07 – pedał przyspieszenia po lewej stronie pedału hamulca,

25.08 – pedał przyspieszenia po lewej stronie,

25.09 – składany lub odkręcany pedał przyspieszenia za przegrodą,

9) 30 – wymagane wspólne modyfikacje układów hamowania i przyspieszenia:

30.01 – pedały równoległe,

30.02 – pedały na tym samym lub prawie na tym samym poziomie,

30.03 – przesuwne pedały hamowania i przyspieszenia,

30.04 – pedały hamowania i przyspieszenia z przesuwem i szyną,

30.05 – składane lub odkręcane pedały hamowania i przyspieszenia,

30.06 – wypiętrzona podłoga,

30.07 – przegroda z boku pedału hamowania,

30.08 – przegroda na protezę z boku pedału hamulca,

30.09 – przegroda pod pedałami hamowania i przyspieszenia,

30.10 – podparcie pięty/nogi,

30.11 – elektryczne sterowanie hamowania i przyspieszenia,

10) 35 – wymagane modyfikacje urządzeń sterowania (przełączniki świateł, wycieraczki szyby przedniej, spryskiwacz, sygnał dźwiękowy, kierunkowskazy):

35.01 – urządzenia sterowania obsługiwane bez negatywnego wpływu na kierowanie i obsługę,

35.02 – urządzenia sterowania obsługiwane bez puszczenia kierownicy i akcesoriów (gałek, dźwigni itp.),

35.03 – urządzenia sterowania obsługiwane bez puszczenia kierownicy i akcesoriów lewą ręką,

35.04 – urządzenia sterowania obsługiwane bez puszczenia kierownicy i akcesoriów prawą ręką,

35.05 – urządzenia sterowania obsługiwane bez puszczenia kierownicy i akcesoriów ze wspólnymi mechanizmami hamowania i przyspieszenia,

11) 40 – wymagane modyfikacje w układzie kierowniczym:

40.01 – zwykły układ kierowania ze wspomaganiem,

40.02 – układ kierowniczy z aktywnym wspomaganiem,

40.03 – układ kierowniczy z systemem rezerwowym (sprzężeniem zwrotnym),

40.04 – wydłużona kolumna kierownicy,

40.05 – zmodyfikowana kierownica (grubszy lub cieńszy przekrój koła kierownicy, kierownica o mniejszej średnicy itp.),

40.06 – wychylne koło kierownicy,

40.07 – pionowe koło kierownicy,

40.08 – poziome koło kierownicy,

40.09 – kierowanie nożne,

40.10 – alternatywny system kierownicy (drążek itp.),

40.11 – gałka na kierownicy,

40.12 – szyna ortopedyczna ręki na kole kierownicy,

40.13 – ze stawem szynowym,

12) 42 – wymagane modyfikacje lusterka (lusterek):

42.01 – zewnętrzne lusterko prawe lub lewe,

42.02 – zewnętrzne lusterko na wysięgniku,

42.03 – dodatkowe zewnętrzne lusterko pozwalające na obserwację ruchu,

42.04 – panoramiczne wewnętrzne lusterko,

42.05 – lusterko do obserwacji martwych pól,

42.06 – elektrycznie sterowane zewnętrzne lusterko (lusterka),

13) 43 – wymagane modyfikacje fotela kierowcy:

43.01 – fotel kierowcy na dobrej wysokości obserwacyjnej i w normalnej odległości od kierownicy i pedałów,

43.02 – fotel kierowcy dostosowany do kształtu ciała,

43.03 – fotel kierowcy z oparciem bocznym stabilizującym pozycję,

43.04 – fotel kierowcy z podłokietnikiem,

43.05 – wydłużone szyny prowadzące fotela kierowcy,

43.06 – regulacja pasa bezpieczeństwa,

43.07 – pas bezpieczeństwa szelkowy,

14) 44 – wymagane modyfikacje motocykli (obowiązkowe stosowanie subkodów):

44.01 – hamulec z pojedynczym sterowaniem,

44.02 – zmodyfikowany hamulec ręczny,

44.03 – zmodyfikowany hamulec nożny,

44.04 – zmodyfikowana rączka przyspieszenia,

44.05 – ręczna zmiana biegów i ręczne sprzęgło,

44.06 – zmodyfikowane lusterko (lusterka) wsteczne,

44.07 – zmodyfikowane wskaźniki kontrolne (kierunkowskazy, lampy hamulca itp.),

44.08 – wysokość siedzenia pozwalająca kierowcy na oparcie dwóch stóp na ziemi jednocześnie w pozycji siedzącej,

15) 45 – wyłącznie motocykle z koszem,

16) 70 – wymiana prawa jazdy wydanego za granicą,

17) 71 – wtórnik,

18) 72 – ograniczenie kategorii A do kategorii A1 w odniesieniu do konkretnych pojazdów,

19) 73 – ograniczenie kategorii B do kategorii B1 w odniesieniu do konkretnych pojazdów,

20) 74 – ograniczenie kategorii C do kategorii C1 w odniesieniu do konkretnych pojazdów,

21) 75 – ograniczenie kategorii D do kategorii D1 w odniesieniu do konkretnych pojazdów,

22) 76 – ograniczenie kategorii C+E do kategorii C1+E w odniesieniu do konkretnych pojazdów,

23) 77 – ograniczenie kategorii D+E do kategorii D1+E w odniesieniu do konkretnych pojazdów,

24) 78 – wyłącznie pojazdy z automatyczną skrzynią biegów,

25) 101 – wymagane dodatkowe oznakowanie pojazdu,

26) 102 – wymiana uzyskanego przed dniem 1 lipca 1999 r. prawa jazdy kategorii C bez posiadania kategorii B prawa jazdy,

27) 103 – wymiana uzyskanego przed dniem 1 lipca 1999 r. prawa jazdy kategorii D bez posiadania kategorii B prawa jazdy,

28) 104 – wymiana prawa jazdy kategorii M z ograniczeniem do kierowania tylko pojazdami wolnobieżnymi,

29) 105 – wymiana prawa jazdy kategorii trolejbusowej z ograniczeniem do kierowania tylko trolejbusami,

30) 106 – zakaz w zakresie kategorii B prawa jazdy przy posiadaniu kategorii C1, C, D1 lub D prawa jazdy,

31) 107 – wymagane dostosowanie pojazdu do rodzaju schorzenia.

W przypadku gdy ograniczenie dotyczy wszystkich posiadanych przez osobę kategorii prawa jazdy, odpowiedni kod umieszcza się wyłącznie w ostatnim wierszu tabeli.


Załącznik 2.

Załączniki nr 2

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika


infoRgrafika

II. Opis wzoru międzynarodowego prawa jazdy

1. 1 Format A6 (układ pionowy).

1. 2 Międzynarodowe prawo jazdy posiada okładkę barwy szarej i osiem stron wewnętrznych barwy białej.

1. 3 Tekst, symbole i znaki graficzne umieszczone na kartkach okładki i stronach wewnętrznych są barwy czarnej.

2. 1 Na zewnętrznej stronie pierwszej kartki okładki umieszcza się:

2. 2 Wyrazy w jednym wierszu o treści – „RZECZPOSPOLITA POLSKA”,

2. 3 Symbol „PL” wpisany w elipsę,

2. 4 Wyrazy o treściach:

1) w dwóch wierszach – „MIĘDZYNARODOWY RUCH SAMOCHODOWY, MIĘDZYNARODOWE PRAWO JAZDY”,

2) w jednym wierszu – „Nr” i numer druku, składający się z siedmiu cyfr arabskich,

3) w dwóch wierszach – „Konwencja o ruchu drogowym z dnia 8 listopada 1968 r.”,

4) w pięciu wierszach – „Ważne do ..... roku. Wydane przez ......, w ......, dnia ..... r., Nr krajowego prawa jazdy .....”,

5) w trzech wierszach – „...... Podpis i pieczęć organu wydającego prawo jazdy”,

2. 5 Symbol „mp.” wpisany w okrąg o średnicy 20 mm, który jest linią przerywaną.

3. 1 Na wewnętrznej stronie pierwszej kartki okładki umieszcza się:

3. 2 Wyrazy o następujących treściach:

1) w pięciu wierszach – „Niniejsze prawo jazdy nie jest ważne w ruchu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Jest ono ważne na terytoriach wszystkich innych Umawiających się Stron. Kategorie pojazdów, do których prowadzenia ono uprawnia, ustalone są na końcu książeczki”,

2) w pięciu wierszach – „Niniejsze prawo jazdy nie zwalnia jego posiadacza od obowiązku przestrzegania w każdym z Państw, w którym uczestniczy w ruchu, ustaw i przepisów dotyczących osiedlania się lub wykonywania zawodu. W szczególności prawo jazdy traci swą ważność w Państwie, w którym jego posiadacz osiedla się na stałe”,

3. 3 W czterech kolumnach – listę państw, które ratyfikowały postanowienia Konwencji o ruchu drogowym sporządzonych w Genewie dnia 19 września 1949 r. i w Wiedniu dnia 8 listopada 1968 r.

4. 1 Strony 6 i 7 odpowiadają wzorowi nr 3, określonemu w załączniku nr 7 do Konwencji o ruchu drogowym, sporządzonej w Wiedniu dnia 8 listopada 1968 r., i drukowane są w języku francuskim.

4. 2 Strony od 1 do 5 powtarzają treść oraz układ symboli i znaków graficznych strony 6 kolejno w językach: polskim, angielskim, rosyjskim, niemieckim i hiszpańskim.

4. 3 Ostatnia strona jest pusta.

Załącznik 3.

Załącznik nr 3

infoRgrafika

II. Opis wzoru pozwolenia do kierowania tramwajem

1. 1 Format A7 (układ pionowy).

1. 2 Pozwolenie posiada 2 strony o barwie różowej.

1. 3 Tekst i znaki graficzne są barwy czarnej.

1. 4 Pozwolenie ma dwie strony.

2. 1 Na pierwszej stronie umieszcza się:

2. 2 wyrazy o treściach:

1) w dwóch wierszach – „POZWOLENIE DO KIEROWANIA TRAMWAJEM”,

2) w sześciu wierszach – „1. Nazwisko ......, 2. Imiona ......, 3. Data ur....., 4. Adres zamieszk.: Kod ....-.......Miejsc. ......, Ul......., Nr budynku ...., Nr lokalu .....”,

3) w dwóch wierszach – „...... (podpis posiadacza)”,

2. 3 ramkę o wymiarach 45 x 35 mm, a w niej wyrazy o treści: „Miejsce na fotografię 45 x 35 mm”,

2. 4 symbol „mp.” wpisany w okrąg o średnicy 15 mm, który jest linią przerywaną,

2. 5 w jednym wierszu – numer druku składający się z jednej litery alfabetu łacińskiego poprzedzonej wyrazem o treści

„Seria” i siedmiu cyfr arabskich poprzedzonych wyrazem o treści „Nr”,

2. 6 wyrazy o treściach:

1) w ośmiu wierszach – „5. Data wydania ......... r., 6. Data ważności....... r., 7. Organ wydający: Nazwa ......, Kod .....-......, Miejsc. ......, 8. Nr pozwolenia ...../.....”,

2) w dwóch wierszach – „...... (podpis i pieczęć organu wydającego)”.

3. 1 Na drugiej stronie umieszcza się:

3. 2 wyrazy o treściach:

1) w pięciu wierszach – „9. Zmiana adresu zamieszk.: Kod ....-......, Miejsc. .....,. Ul. ....., Nr budynku ......, Nr lokalu ....................., Data ............ r.”,

2) w dwóch wierszach – „...... (podpis i pieczęć organu wydającego)”,

3. 3 linię ciągłą o długości 68 mm,

3. 4 wyrazy o treści w jednym wierszu – „10. Miejsce na adnotacje urzędowe”.


Załącznik 4.

Załącznik nr 4

infoRgrafika

II. Opis wzoru karty rowerowej i motorowerowej

1. 1 Format A7 (układ pionowy).

1. 2 Karta rowerowa i motorowerowa posiada dwie strony o barwie różowej.

1. 3 Tekst i znaki graficzne są barwy czarnej.

1. 4 Karta rowerowa i motorowerowa ma dwie strony.

2. 1 Na pierwszej stronie umieszcza się:

2. 2 wyrazy o treściach:

1) w jednym wierszu – „KARTA ROWEROWA l MOTOROWEROWA”,

2) w sześciu wierszach – „1. Nazwisko ......, 2. Imiona ......, 3. Data ur......., 4. Adres zamieszk.: Kod ....-.......Miejsc......., Ul......., Nr budynku ......, Nr lokalu .....”,

3) w dwóch wierszach – „.....(podpis posiadacza)”,

2. 3 ramkę o wymiarach 45 x 35 mm, a w niej wyrazy o treści: „Miejsce na fotografię 45 x 35 mm”,

2. 4 symbol „mp.” wpisany w okrąg o średnicy 15 mm, który jest linią przerywaną,

2. 5 w jednym wierszu – numer druku składający się z jednej litery alfabetu łacińskiego poprzedzonej wyrazem o treści „Seria” i siedmiu cyfr arabskich poprzedzonych wyrazem o treści „Nr”,

2. 6 wyrazy o treściach;

1) w siedmiu wierszach – „5. Data wydania .............. r., 6. Nazwa szkoły: ......, Kod ...-......., Miejsc. ........, Ul. ......., Nr budynku ........., 7. Nr karty .....”,

2) w dwóch wierszach – „...... (podpis i pieczęć dyrektora szkoły)”.

3. 1 Na drugiej stronie umieszcza się:

3. 2 wyrazy w jednym wierszu o treści – „8. Rodzaj pojazdów, na które karta jest ważna:”,

3. 3 tabelę o wymiarach 34 x 70 mm, podzieloną na dwie kolumny i dwa wiersze. Kolumny tabeli dzielą się na:

1) pierwsza – dwa pola o wymiarze 17 x 50 mm każde, w których umieszcza się wyrazy o treści odpowiednio „Rowery” i „Motorowery”,

2) druga – dwa pola o wymiarach 17 x 20 mm każde, w których umieszcza się okrąg o średnicy 15 mm, który jest linią przerywaną, a w nim symbol „mp.”,

3. 4 wyrazy o treściach:

1) w pięciu wierszach – „9. Zmiana adresu zamieszk.: Kod ..-........, Miejsc. ......, Ul. ....., Nr budynku ......, Nr lokalu......., Data .............. r.”,

2) w dwóch wierszach – „...... (podpis i pieczęć dyrektora szkoły)”,

3. 5 linię ciągłą o długości 68 mm,

3. 6 wyrazy o treści – „10. Miejsce na adnotacje”.

Załącznik 5.

Załącznik nr 5

I. Wzór świadectwa kwalifikacji

infoRgrafika

II. Opis wzoru świadectwa kwalifikacji

1.1 Format karty identyfikacyjnej (układ poziomy) o wymiarach 53,98 x 85,60 mm i promieniu zaokrągleń 3,18 mm i grubości 0,76 mm (+80μm/–300μm), której inne właściwości fizyczne i chemiczne odpowiadają standardom określonym w normach:

1) PN-ISO/IEC 7810:1997, Karty identyfikacyjne. Charakterystyki fizyczne,

2) PN-EN ISO/IEC 10373:1997, Karty identyfikacyjne. Metody testowania,

1.2 karta składa się z rdzenia karty i folii laminującej,

1.3 barwa tła rdzenia świadectwa kwalifikacji utrzymana jest w tonacji jasnozielonej z wielobarwnymi nadrukami zabezpieczającymi, z zastrzeżeniem pkt 2.4. Poza rdzeń wystaje przezroczysty margines folii laminującej,

1.4 barwa tekstu, symboli i znaków graficznych świadectwa kwalifikacji jest czarna,

1.5 świadectwo kwalifikacji zawiera elementy zabezpieczające dokument przed podrobieniem,

1.6 świadectwo kwalifikacji ma dwie strony.

2.1 Na pierwszej stronie umieszcza się:

2.2 w jednym wierszu – wyrazy o treści: „ŚWIADECTWO KWALIFIKACJI”,

2.3 następujące cyfry i dane oznaczające:

1 – nazwisko,

2 – imię (imiona),

3 – datę urodzenia,

4a – datę wydania świadectwa kwalifikacji,

4b – organ wydający,

4c – nr PESEL,

5 – numer świadectwa kwalifikacji,

7 – podpis posiadacza,

8 – adres,

9 – datę ważności świadectwa kwalifikacji,

2.4 w lewym górnym rogu – fotografię.

3.1 Na drugiej stronie umieszcza się:

3.2 z lewej strony – kod kreskowy zawierający cechy identyfikujące dokument oraz poniżej numer druku składający się z jednej litery alfabetu łacińskiego i siedmiu cyfr arabskich,

3.3 w lewym dolnym rogu – objaśnienie dotyczące rodzaju wypełnianych danych:

1 – nazwisko,

2 – imię (imiona),

3 – data urodzenia,

4a – data wydania świadectwa kwalifikacji,

4b – organ wydający,

4c – nr PESEL,

5 – numer świadectwa kwalifikacji,

8 – adres,

9 – data ważności świadectwa kwalifikacji,

3.4 w górnej części wyrażenie „10. KWALIFIKACJE” , a pod nim tabelę zawierającą 6 wierszy podzielonych na 3 kolumny oznaczone wyrażeniami: „Poz.”, „Wymagania”, „Data ważności”,

3.5 w polach kolumny oznaczonej wyrażeniem „Poz.” – odpowiednio cyfry 1 – 5, w polach kolumny oznaczonej wyrażeniem „Wymagania” odpowiednio:

– Badanie lekarskie,

– Badanie psychologiczne,

– Kurs dla kierowców przewożących rzeczy,

Kurs dla kierowców przewożących osoby,

– Kod ogólny,

a w polach kolumny oznaczonej wyrażeniem „Data ważności” – datę upływu ważności danego wymagania lub znak „–„ oznaczający jego bezterminowość,

3.6 w wierszu „Poz. 5” w wydzielonej ramce za wyrażeniem „Kod ogólny” kod liczbowy oznaczający:

– 71 – wtórnik świadectwa kwalifikacji wydanego na podstawie przepisów niniejszego rozporządzenia,

– 720 – wtórnik świadectwa kwalifikacji ważnego w dniu 1 stycznia 2002 r.,

– 730 – wymianę dokumentu wydanego na podstawie przepisów ustawy z dnia 1 lutego 1983 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 1992 r. Nr 11, poz. 41 i Nr 26, poz. 114 oraz z 1995 r. Nr 104, poz. 515).

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

SOVA Accounting

Biuro rachunkowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »