| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA

z dnia 11 grudnia 2001 r.

w sprawie niezbędnego zakresu informacji objętych obowiązkiem zbierania i przetwarzania oraz sposobu prowadzenia centralnej i wojewódzkiej bazy danych dotyczącej wytwarzania i gospodarowania odpadami.

Na podstawie art. 37 ust. 12 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Obowiązkiem zbierania i przetwarzania, w celu prowadzenia centralnej bazy danych dotyczącej wytwarzania i gospodarowania odpadami, są objęte następujące informacje:

1) o ilościach i rodzajach wytworzonych odpadów, z wyłączeniem olejów odpadowych i komunalnych osadów ściekowych, w poszczególnych województwach,

2) o sposobach gospodarowania poszczególnymi rodzajami odpadów, z wyłączeniem olejów odpadowych i komunalnych osadów ściekowych, z podaniem metod odzysku i unieszkodliwiania odpadów, w poszczególnych województwach,

3) o gospodarce olejami odpadowymi, z wyszczególnieniem ilości olejów odpadowych poddanych odzyskowi i unieszkodliwionych oraz liczby wydanych decyzji i wpisów do rejestru w zakresie gospodarowania olejami odpadowymi, w poszczególnych województwach,

4) o gospodarce komunalnymi osadami ściekowymi, z wyszczególnieniem składu i właściwości komunalnych osadów ściekowych oraz miejsc ich stosowania, w poszczególnych województwach,

5) o liczbie wydanych decyzji w zakresie wytwarzania i gospodarowania odpadami wraz z liczbą rejestrów posiadaczy odpadów zwolnionych z obowiązku uzyskania zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania, transportu, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, w poszczególnych województwach,

6) o planach gospodarki odpadami, z uwzględnieniem zakresu i terminów kolejnych etapów opracowywania planu, w poszczególnych województwach,

7) o instalacjach służących do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, z wyodrębnieniem składowisk odpadów i instalacji do termicznego przekształcania odpadów, w poszczególnych województwach.

§ 2.
Obowiązkiem zbierania i przetwarzania, w celu prowadzenia wojewódzkiej bazy danych dotyczącej wytwarzania i gospodarowania odpadami, są objęte następujące informacje:

1) o ilościach i rodzajach wytworzonych odpadów, z wyłączeniem olejów odpadowych i komunalnych osadów ściekowych,

2) o sposobach gospodarowania poszczególnymi rodzajami odpadów, z wyłączeniem olejów odpadowych i komunalnych osadów ściekowych, z podaniem metod odzysku i unieszkodliwiania odpadów,

3) o gospodarce olejami odpadowymi, z wyszczególnieniem ilości olejów odpadowych poddanych odzyskowi i unieszkodliwionych oraz liczby wydanych decyzji i wpisów do rejestru w zakresie gospodarowania olejami odpadowymi,

4) o gospodarce komunalnymi osadami ściekowymi, z wyszczególnieniem składu i właściwości komunalnych osadów ściekowych oraz miejsc ich stosowania,

5) o rejestrze wydanych decyzji w zakresie wytwarzania i gospodarowania odpadami wraz z zestawieniem rejestrów posiadaczy odpadów zwolnionych z obowiązku uzyskania zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania, transportu, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów,

6) o planach gospodarki odpadami, z uwzględnieniem zakresu planu i terminów kolejnych etapów opracowywania planu,

7) o instalacjach służących do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, z wyodrębnieniem składowisk odpadów i instalacji do termicznego przekształcania odpadów.

§ 3.
1. Zbieranie danych dla centralnej bazy danych odbywa się z wykorzystaniem raportów wojewódzkich, o których mowa w przepisach o odpadach.

2. Zbieranie danych dla wojewódzkiej bazy danych odbywa się z wykorzystaniem zbiorczych zestawień danych, o których mowa w przepisach o odpadach.

3. Zbieranie danych dla centralnej i wojewódzkiej bazy danych odbywa się w formie elektronicznej na informatycznych nośnikach danych oraz w formie pisemnej.

§ 4.
1. Centralna i wojewódzka baza danych są prowadzone w formie informatycznej bazy danych.

2. Centralna i wojewódzka informatyczna baza danych są prowadzone w sposób zapewniający zgodność programową i zgodność danych.

3. Układ informacji w centralnej bazie danych zawiera załącznik nr 1 do rozporządzenia.

4. Układ informacji w wojewódzkiej bazie danych zawiera załącznik nr 2 do rozporządzenia.

5. Centralna i wojewódzka informatyczna baza danych mają jednakowe układy elektroniczne umożliwiające połączenie komputera z urządzeniem zewnętrznym (interfejsy).

6. Odpowiadające sobie pola w centralnej i wojewódzkiej informatycznej bazie danych mają jednakowe nazwy oraz jednakowy format i typ zawartości danych.

§ 5.
1. W celu ochrony danych znajdujących się w bazie danych administrator centralnej lub wojewódzkiej bazy danych nadaje numer identyfikacyjny każdemu z posiadaczy odpadów.

2. Przez administratora bazy danych rozumie się ministra właściwego do spraw środowiska dla centralnej bazy danych i marszałka województwa dla wojewódzkiej bazy danych.

§ 6.
1. Integralną częścią wojewódzkiej i centralnej bazy danych jest lista numerów identyfikacyjnych posiadaczy odpadów zawierająca następujące dane: imię i nazwisko lub nazwę posiadacza odpadów, adres zamieszkania lub siedziby posiadacza odpadów, numer Regon, numer telefonu/faxu oraz numery wszystkich decyzji wydanych w zakresie wytwarzania i gospodarowania odpadami, wraz z terminem ich obowiązywania, lub numery rejestrów.

2. Numer identyfikacyjny, o którym mowa w § 5 ust. 1, jest znany wyłącznie administratorowi bazy danych lub osobie przez niego upoważnionej. Numer ten nie może być udostępniany innej osobie fizycznej, osobie prawnej lub jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.

§ 7.
Przetwarzanie danych w centralnej i wojewódzkiej bazie danych następuje poprzez wybór jednego lub kilku z następujących kryteriów wyboru danych:

1) kod i rodzaj odpadów,

2) posiadacz odpadów,

3) rodzaj instalacji,

4) projektowana moc przerobowa instalacji,

5) spełnianie przez instalacje poszczególnych wymogów ustawowych,

6) rodzaj decyzji i wpisu do rejestrów,

7) województwo,

8) powiat,

9) gmina,

10) przedział czasowy, a w szczególności rok, data, termin obowiązywania decyzji.

§ 8.
Aktualizacja danych w centralnej i wojewódzkiej bazie danych jest dokonywana niezwłocznie po uzyskaniu informacji przez administratora bazy danych.
§ 9.
Częścią centralnej i wojewódzkiej informatycznej bazy danych jest graficzna prezentacja danych, obejmująca przedstawienie rozmieszczenia wytwórców odpadów oraz instalacji do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów odpowiednio na mapie kraju, województwa, powiatu i gminy.
§ 10.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2002 r.

Minister Środowiska: S. Żelichowski

Załącznik 1. [UKŁAD INFORMACJI OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM ZBIERANIA I PRZETWARZANIA PRZEZ MINISTRA WŁAŚCIWEGO DO SPRAW ŚRODOWISKA W CELU PROWADZENIA CENTRALNEJ BAZY DANYCH DOTYCZĄCEJ WYTWARZANIA I GOSPODAROWANIA ODPADAMI]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Środowiska
z dnia 11 grudnia 2001 r. (poz. 1740)

Załącznik nr 1

UKŁAD INFORMACJI OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM ZBIERANIA I PRZETWARZANIA PRZEZ MINISTRA WŁAŚCIWEGO DO SPRAW ŚRODOWISKA W CELU PROWADZENIA CENTRALNEJ BAZY DANYCH DOTYCZĄCEJ WYTWARZANIA I GOSPODAROWANIA ODPADAMI

Dział 1. Wytwarzanie odpadów, z wyłączeniem olejów odpadowych i komunalnych osadów ściekowych

Województwo

Rok

Kod odpadów

Rodzajodpadów

Ilość wytworzonych odpadów [Mg]a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dział 2. Gospodarowanie poszczególnymi rodzajami odpadów, z wyłączeniem olejów odpadowych i komunalnych osadów ściekowych

a) Odzyskb

Województwo

Rok

Kod odpadów

Ilość odpadów poddana odzyskowi [Mg]a poprzez:

Wykorzysta­nie jako paliwa lub innego środka wytwarzania energii R1

Kompo­stowanie R3

Przekształcenie innymi metodami biologicznymi R3, R10

Przekształcenie metodami fiz.-chem. R2, R4, R5, R6, R7, R8, R9

Pozostałe metody R 11, R12, R13, R14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Unieszkodliwianie odpadówc

Województwo

Rok

Kod odpadów

Ilość unieszkodliwionych odpadów [Mg]a poprzez:

Spalanie bez odzysku energii D10, D11

Składowa­nie D1, D3, D5, D7, D12

Unieszkodliwia­nie metodami biologicznymi D2, D8

Unieszkodliwia­nie metodami fiz.-chem. D4, D9

Pozostałe metody D13, D14, D15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Dział 3. Gospodarka olejami odpadowymi

a) Ilość olejów odpadowych poddanych odzyskowi i unieszkodliwionych

Województwo

Rok

Kod odpadów

Ilość olejów odpadowych [Mg]a

wytworzonych

zebranych

poddanych odzyskowi

unieszkodliwionych

ogółem

poprzez regenerację R9

poprzez wykorzystanie jako paliwa lub innego środka wytwarzania energii R1

ogółem

poprzez spalanie bez odzysku energii D10, D11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Liczba wydanych decyzjid i zgłoszeń do rejestrue w zakresie gospodarowania olejami odpadowymi

infoRgrafika


 

Dział 4. Gospodarowanie komunalnymi osadami ściekowymi

Numer identyfikacyjny wytwórcy komunalnych osadów ściekowych

Rok sprawozdawczy

Rodzaj obróbki komunalnych osadów ściekowych przeprowadzonej przez ich wytwórcę

 

 

 

Skład i właściwości komunalnych osadów ściekowych

Oznaczona najniższa wartość

Oznaczona najwyższa wartość

Średnia wartość ze wszystkich oznaczeń w ciągu roku

Odczyn pH

 

 

 

Zawartość suchej masy [%]

 

 

 

Zawartość substancji organicznych [% s.m.]

 

 

 

Zawartość azotu ogólnego [% s.m.] w tym: azotu amonowego [% s.m.]

 

 

 

Zawartość fosforu ogólnego [°/o s.m.]

 

 

 

Zawartość wapnia i magnezu [% s.m.]

 

 

 

Liczba żywych jaj pasożytów

 

 

 

Ołów [mg/kg s.m.]

 

 

 

Kadm [mg/kg s.m.]

 

 

 

Chrom [mg/kg s.m.]

 

 

 

Miedź [mg/kg s.m.]

 

 

 

Nikiel [mg/kg s.m.]

 

 

 

Rtęć [mg/kg s.m.]

 

 

 

Cynk [mg/kg s.m.]

 

 

 

Postać osadów [T/N]g:

płynna

ziemista

mazista

Masa wytworzonych osadów [Mg]a

Masa stosowanych osadów [Mg]a

Miejsce stosowania osadówh

Powierzchnia stosowania osadów [ha]

Typ glebyi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Dział 5. Wydane decyzje w zakresie wytwarzania i gospodarowania odpadami oraz zestawienie rejestrów posiadaczy odpadów zwolnionych z obowiązku uzyskania zezwolenia

Lp.

Województwo

Rok

Rodzaj decyzji/rejestru

Organ wydający decyzję lub dokonujący wpisu do rejestru

Liczba decyzji/wpisów do rejestru

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dział 6. Plany gospodarki odpadami

Województwo

Nazwa jednostki samorządu terytorialnegoh

Dataj

Zakres planu gospodarki odpadami

Uchwalenia planu gospodarki odpadami

rozpoczęcia wdrażania planu gospodarki odpadami

uchwalenia ostatniej aktualizacji planu gospodarki odpadami

zakończe­nia wdrażania planu gospodarki odpadami

odpady komunalne [T/N]g

odpady niebez­pieczne [T/N]g

inne odpady [T/N]g

wszystkie odpady [T/N]15

obszar obejmowany planem

jedna jednostka samorządu terytorial­nego [T/N]g

kilka jednostek samorządu terytorialnego (wymienić jakie)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dział 7. Instalacje służące do odzyskub lub unieszkodliwianiac odpadów, z wyodrębnieniem składowisk odpadów i instalacji do termicznego przekształcania odpadów

a) Instalacje służące do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów

Województwo

Nazwa instalacji

Adres instalacji

Projektowana moc przerobowa [Mg/rok]

Rodzaj procesu [R/D]

Kod odpadów

Ilość odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym [Mg]a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


b) Składowiska odpadówk

Numer identyfikacyjny posiadacza odpadów zarządzającego składowiskiem

Rok sprawozdawczy

 

 

Nazwa składowiska

Adres składowiska

Typ składowiskal

 

 

 

Kwatery do składowania odpadów niebezpiecznych [T/N]g

 

Pozwolenie na budowę

Nr

Decyzja zatwierdzająca instrukcję eksploatacji

Nr

Pozwolenie na użytkowanie

Nr

Przegląd ekologiczny [T/N]g, rok ostatniego przeglądu

 

Decyzja o wstrzymaniu działalności

Nr

Powierzchnia całkowita ogółem [ha]

 

Powierzchnia wykorzystana ogółem [ha]

 

Pojemność planowana ogółem [Mg]a

 

Pojemność wykorzystana ogółem [Mg]a

 

Uszczelnienie naturalne [T/N]g, rodzaj

 

Uszczelnienie sztuczne [T/N]g, rodzaj

 

Instalacje do zbierania odcieków [T/N]g, rodzaj

 

Instalacje do odzysku biogazu [T/N]g, rodzaj

 

Ogrodzenie [T/N]g

 

Pas zieleni [T/N]g

 

Piezometry [T/N]g

 

Waga [T/N]g

 

Monitoring [T/N]g

 

Rodzaje odpadów umieszczonych na składowisku w roku sprawozdawczym

Kod odpadów

Ilość odpadów [Mg]a

 

 

 

 

 

c) Instalacje do termicznego przekształcania odpadówm

Numer identyfikacyjny posiadacza odpadów zarządzającego instalacją do termicznego przekształcania odpadów

Rok sprawozdawczy

 

 

Nazwa instalacji

Adres instalacji

Typ instalacjin

 

 

 

Pozwolenie na budowę

Nr

Pozwolenie na użytkowanie

Nr

Decyzja o wstrzymaniu działalności

Nr

Planowana moc przerobowa [Mg/rok]a

 

Ilość odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym [Mg]a

 

% masy odpadów w ogólnej masie spalanego paliwa – przy współspalaniu

 

Instalacja do oczyszczania gazów [T/N]g

 

Instalacja do odpylania gazów [T/N]g

 

Instalacja do usuwania metali ciężkich [T/N]g

 

Instalacja do usuwania dioksyn [T/N]g

 

Inne gazy

 

Monitoring gazów [T/N]g

 

Rodzaje odpadów przetwarzanych w danym roku sprawozdawczym

Kod odpadów

Ilość odpadów (Mg]a

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik 2. [UKŁAD INFORMACJI objętych OBOWIĄZKIEM ZBIERANIA l PRZETWARZANIA PRZEZ MARSZAŁKÓW WOJEWÓDZTWA W CELU PROWADZENIA WOJEWÓDZKIEJ BAZY DANYCH DOTYCZĄCEJ WYTWARZANIA l GOSPODAROWANIA ODPADAMI]

Załącznik nr 2

UKŁAD INFORMACJI OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM ZBIERANIA l PRZETWARZANIA PRZEZ MARSZAŁKÓW WOJEWÓDZTWA W CELU PROWADZENIA WOJEWÓDZKIEJ BAZY DANYCH DOTYCZĄCEJ WYTWARZANIA l GOSPODAROWANIA ODPADAMI

Dział 1. Wytwarzanie odpadów, z wyłączeniem olejów odpadowych i komunalnych osadów ściekowych

Numer identyfikacyjny posiadacza odpadów

Rok

Kod odpadów

Rodzaj odpadów

Ilość wytworzonych odpadów [Mg]a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dział 2. Gospodarowanie poszczególnymi rodzajami odpadów, z wyłączeniem olejów odpadowych i komunalnych osadów ściekowych

a) Odzyskb

Numer identyfika­cyjny posiadacza odpadów

Rok

Kod odpa­dów

Ilość odpadów poddana odzyskowi |Mg]° poprzez:

Wykorzystanie jako paliwa lub innego środka wytwarzania energii R1

Komposto­wanie R3

Przekształcenie innymi metodami biologicznymi R3, R10

Przekształce­nie metodami fiz.-chem. R2, R4, R5, R6, R7, R8, R9

Pozostałe metody R11, R12, R13, R14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Unieszkodliwianie odpadówc

Numer iden­tyfikacyjny posiadacza odpadów

Rok

Kod odpa­dów

Ilość unieszkodliwionych odpadów [Mg]a poprzez:

Spalanie bez odzysku energii D10, D11

Składowanie Dl, D3, D5, D7, D12

Unieszkodli­wianie metodami biologicz­nymi D2, D8

Unieszkodli­wianie metodami fiz.-chem. D4, D9

Pozostałe metody D 13, D 14, D15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Dział 3. Gospodarka olejami odpadowymi

a) Ilość olejów odpadowych poddanych odzyskowi i unieszkodliwionych

Kod odpadów

Ilość olejów odpadowych [Mg]a

 

 

poddanych odzyskowi

unieszkodliwionych

wytworzonych

zebranych

ogółem

poprzez regeneracja R9

poprzez wykorzystanie jako paliwa lub innego środka wytwarzania energii R1

ogółem

poprzez spalanie bez odzysku energii D10, D11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Liczba wydanych decyzjid i wpisów do rejestrue w zakresie gospodarowania olejami odpadowymi

infoRgrafika

Dział 4. Gospodarka komunalnymi osadami ściekowymi

Numer identyfikacyjny wytwórcy komunalnych osadów ściekowych

Rok

Rodzaj obróbki komunalnych osadów ściekowych przeprowadzonej przez ich wytwórcę

 

 

 

Skład i właściwości komunalnych osadów ściekowych

Oznaczona najniższa wartość

Oznaczona najwyższa wartość

Średnia wartość ze wszystkich oznaczeń w ciągu roku

Odczyn pH

 

 

 

Zawartość suchej masy [%]

 

 

 

Zawartość substancji organicznych [% s.m.]

 

 

 

Zawartość azotu ogólnego [% s.m.]
w tym: azotu amonowego [% s.m.]

 

 

 

Zawartość fosforu ogólnego [% s.m.]

 

 

 

Zawartość wapnia i magnezu [% s.m.]

 

 

 

Liczba żywych jaj pasożytów

 

 

 

Ołów [mg/kg s.m.]

 

 

 

Kadm [mg/kg s.m.]

 

 

 

Chrom [mg/kg s.m.]

 

 

 

Miedź [mg/kg s.m.]

 

 

 

Nikiel [mg/kg s.m.]

 

 

 

Rtęć [mg'kg s.m.]

 

 

 

Cynk [mg/kg s.m.]

 

 

 

Postać osadów [T/N]g:

Płynna

Ziemista

Mazista

Masa wytworzonych osadów [Mg]a

Masa stosowanych osadów [Mg]a

Miejsce stosowania osadówh

Ilość miejsc stosowania osadów

Powierzchnia stosowania osadów [ha]

Typ glebyi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dział 5. Rejestr0 wydanych decyzji w zakresie wytwarzania i gospodarowania odpadami wraz z zestawieniem rejestrów posiadaczy odpadów zwolnionych z obowiązku uzyskania zezwolenia

a) Zestawienia wydanych decyzji dla wytwórców odpadów prowadzących instalację

Pozwolenia zintegrowane

Lp.

Numer pozwolenia

Organ wydający

Wytwarzanie

Zbieranie

Transport

Odzysk

Unieszkodliwianie

Okres obowiązywania pozwolenia'

Kod odpadów

Roczna ilość odpadów [Mg]a

Kod odpadów

Kod odpadów

Kod odpadów

Metoda odzysku Rb

Roczna ilość odpadów [Mg]a

Kod odpadów

Metoda unieszko­dliwiania Dc

Roczna ilość odpadów [Mg]a

Data wydania

Termin obowią­zywania

Zmiana terminu obowią­zywania

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pozwolenia na wytwarzanie odpadów

Lp.

Numer pozwolenia

Organ wydający

Wytwarzanie

Zbieranie

Transport

Odzysk

Unieszkodliwianie

Okres obowiązywania pozwolenia'

Kod odpadów

Roczna ilość odpadów [Mg]a

Kod odpadów

Kod odpadów

Kod odpadów

Metoda odzysku Rb

Roczna ilość odpadów [Mg]a

Kod odpadów

Metoda unieszko­dliwiania Dc

Roczna ilość odpadów [Mg]a

Data wydania

Termin obowią­zywania

Zmiana terminu obowią­zywania

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Decyzje zatwierdzające program gospodarki odpadami niebezpiecznymi

Lp.

Numer decyzji

Organ wydający

Wytwarzanie

Zbieranie

Transport

Odzysk

Unieszkodliwianie

Okres obowiązywania pozwoleniaj

Kod odpadów

Roc/na ilość odpadów [Mg]a

Kod odpadów

Kod odpadów

Kod odpadów

Metoda odzysku Rb

Roczna ilość odpadów [Mg]a

Kod odpadów

Metoda unieszko­dliwiania Dc

Roczna ilość odpadów [Mg]a

Data wydania

Terminobowia-zywania

Zmtana lerminu obowią-zywania

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Zestawienia wydanych decyzji dla wytwórców odpadów nieprowadzących instalacji

Decyzje zatwierdzające program gospodarki odpadami niebezpiecznymi

Lp.

Numer decyzji

Organ wydający

Wytwarzanie

Zbieranie

Transport

Odzysk

Unieszkodliwianie

Okres obowiązywania pozwoleniaj

Kod odpadów

Roczna ilość odpadów [Mg]a

Kod odpadów

Kod odpadów

Kod odpadów

Metoda odzysku Rb

Roczna ilość odpadów [Mg]a

Kod odpadów

Metoda unieszko­dliwiania Dc

Roczna ilość odpadów [Mg]a

Data wydania

Termin obowią­zywania

Termin obowią­zywania

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) Zestawienie udzielonych zezwoleń dla posiadaczy odpadów na prowadzenie działalności w zakresie odzysku, unieszkodliwiania, zbierania lub transportu odpadów

Zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów

Lp.

Numer zezwolenia

Organ wydający

Wytwarzanie

Zbieranie

Transport

Odzysk

Unieszkodliwianie

Okres obowiązywania pozwoleniaj

 

Kod odpadów

Roczna ilość odpadów [Mg]a

Kod odpadów

Kod odpadów

Kod odpadów

Metoda odzysku Rb

Roczna ilość odpadów [Mg]a

Kod odpadów

Metoda unieszko­dliwiania Dc

Roczna ilość odpadów [Mg]a

Data wydania

Termin obowią­zywania

Zmiana terminu obowią­zywania

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania lub transportu odpadów

Lp.

Numer zezwolenia

Organ wydający

Zbieranie

Transport

Okres obowiązywania pozwoleniaj

Kod odpadów

Roczna ilość odpadów [Mg]a

Kod odpadów

Roczna ilość odpadów [Mg]a

Data wydania

Termin obowiązywania

Zmiana terminu obowiązywania

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d) Zestawienie rejestrów posiadaczy odpadów zwolnionych z obowiązku uzyskania zezwolenia

Lp.

Nr wpisu do rejestru

Organ dokonujący wpisu do rejestru

Zbieranie

Transport

Odzysk

Unieszkodliwianie

Kod odpadów

Roczna ilość odpadów [Mg]a

Kod odpadów

Roczna ilość odpadów [Mg]a

Kod odpadów

Metoda odzysku Rb

Roczna ilość odpadów [Mg]a

Kod odpadów

Metoda unieszkodli­wiania Dc

Roczna ilość odpadów [Mg]a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dział 6. Plany gospodarki odpadami

Nazwa jednostki samorządu terytorialnegoh

Dataj

Zakres planu gospodarki odpadami

uchwalenia planu gospodarki odpadami

rozpoczęcia wdrażania planu gospodarki odpadami

uchwalenia ostatniej aktualizacji planu gospodarki odpadami

zakończenia wdrażania planu gospodarki odpadami

odpady komunalne [T/N]g

odpady niebezpieczne [T/N]6

inne odpady [T/N]g

wszystkie odpady [T/N]g

obszar obejmowany planem

jedna jednostka samorządu terytorial­nego [T/N]g

kilka jednostek samorządu terytorialnego (wymienić jakie)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dział 7. Instalacje służące do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów

a) Instalacje służące do odzyskub lub unieszkodliwianiac odpadów, z wyodrębnieniem składowisk odpadów i instalacji do termicznego przekształcania odpadów

Numer identyfikacyjny posiadacza odpadów

Rok

Nazwa instalacji

Adres instalacji

Projektowana moc przerobowa (Mg/rok]

Rodzaj procesu [R/D]

Kod odpadów

Ilość odpadów przetworzonych w roku sprawozdawczym [Mg]a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

b) Składowiska odpadówk

Numer identyfikacyjny posiadacza odpadów zarządzającego składowiskiem

Rok sprawozdawczy

Typ składowiskal

Nazwa i adres składowiska

Rodzaj odpadów niebezpiecznych składowanych w wydzielonej kwaterze

 

 

 

 

 

Decyzja

Nr

Dataj

Organ wydający

Pozwolenie na budowę

 

 

 

Decyzja zatwierdzająca instrukcję eksploatacji

 

 

 

Pozwolenie na użytkowanie

 

 

 

Przegląd ekologiczny

 

 

 

Decyzja o wstrzymaniu działalności

 

 

 

Zgoda na zamknięcie

 

 

 

Powierzchnia [ha]

całkowita

wykorzystana

Pojemność [Mg]

planowana

wykorzystana

Uszczelnienie

naturalne [grubość, współczynnik filtracji]

sztuczne [materiał, grubość, współczynnik filtracji]

Odcieki

sposób postępowania

Gaz składowiskowy

sposób postępowania

Monitoring

sposób postępowania

Ogrodzenie
[T/N]g

Pas zieleni [T/N]g

Piezometry [T/N]g

Waga [T/N]g

Rodzaje odpadów umieszczonych na składowisku w roku sprawozdawczym

Kod odpadów

Ilość odpadów [Mg]a

 

 

 

 

c) Instalacje do termicznego przekształcania odpadówm

Numer identyfikacyjny posiadacza odpadów zarządzającego instalacją

Rok sprawozdawczy

Typ instalacjin

Nazwa i adres instalacji

Współspalanie – % masy w ogólnej masie spalanego paliwa

 

 

 

 

 

Decyzja

Nr

Dataj

Organ wydający

Pozwolenie na budowę

 

 

 

Pozwolenie na użytkowanie

 

 

 

Przegląd ekologiczny

 

 

 

Decyzja o wstrzymaniu działalności

 

 

 

Planowana moc przerobowa [Mg/rok]

 

Ilość przetworzona w roku sprawozdawczym [Mg]a

 

Odzysk energii [MW]

 

Oczyszczanie gazów lub pyłów

Odpylenie [T/N]g

Usuwanie metali ciężkich [T/N]g

Usuwanie dioksyn i furanów [T/N]g

Inne gazy

Monitoring gazów lub pyłów [T/N]g

 

Rodzaje przetwarzanych odpadów w roku sprawozdawczym

Kod odpadów

Ilość odpadów [Mg]a

 

 

 

 

 

 

 

a Z dokładnością do 1 miejsca po przecinku dla odpadów innych niż niebezpieczne, do 3 miejsca po przecinku dla odpadów niebezpiecznych.

b Symbole R określają działania polegające na wykorzystaniu odpadów w całości lub w części lub prowadzące do odzyskania z odpadów substancji lub materiałów, lub energii, wraz z ich wykorzystaniem według załącznika nr 5 do ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach

c Symbole D określają procesy unieszkodliwiania odpadów według załącznika nr 6 do ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach.

Łącznie z wydanymi pozwoleniami zintegrowanymi.

e Rejestr, o którym jest mowa w art. 33 ust. 5 ustawy o odpadach.

f Wpisać nazwę organu (starosty lub wojewody) wydającego decyzje lub dokonującego wpisu do rejestru.

g Wpisać odpowiednią odpowiedź: T – jest, N – nie ma.

h Wpisać nazwę województwa, powiatu lub gminy.

i Wpisać typ gleby: lekka, średnia, ciężka.

j Sposób zapisu daty: xx–yy–zzzz. gdzie xx – oznacza dany dzień miesiąca, yy – oznacza numer danego miesiąca. zzzz – oznacza dany rok.

k Wypełnia się dla każdego składowiska odpadów oddzielnie.

l Wpisać prawidłowy typ składowiska: N – odpadów niebezpiecznych. O – odpadów obojętnych. IN – odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne.

m Wypełnia się dla każdej instalacji do termicznego przekształcania odpadów oddzielnie.

n Wpisać prawidłowy typ spalarni: N – odpadów niebezpiecznych. K – odpadów komunalnych, IN – odpadów innych niż niebezpieczne i komunalne, WSP – instalacja współspalajaca.

o Rejestr wydanych decyzji, o którym jest mowa w art. 37 ust. 6 ustawy o odpadach.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Danuta Trochim

Księgowa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »