| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI

z dnia 30 stycznia 2002 r.

w sprawie trybu wydawania pozwoleń na prowadzenie działalności z wykorzystaniem toksycznych związków chemicznych lub ich prekursorów.

Na podstawie art. 8 ustawy z dnia 22 czerwca 2001 r. o wykonywaniu Konwencji o zakazie prowadzenia badań, produkcji, składowania i użycia broni chemicznej oraz o zniszczeniu jej zapasów (Dz. U. Nr 76, poz. 812) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 22 czerwca 2001 r. o wykonywaniu Konwencji o zakazie prowadzenia badań, produkcji, składowania i użycia broni chemicznej oraz o zniszczeniu jej zapasów,

2) Konwencji – należy przez to rozumieć Konwencję o zakazie prowadzenia badań, produkcji, składowania i użycia broni chemicznej oraz o zniszczeniu jej zapasów, sporządzoną w Paryżu dnia 13 stycznia 1993 r. (Dz. U. z 1999 r. Nr 63, poz. 703),

3) podmiotach i przedsiębiorcach – należy przez to rozumieć podmioty i przedsiębiorców, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy,

4) pozwoleniu – należy przez to rozumieć pozwolenie na produkcję, wytwarzanie, przetwarzanie, zużycie, nabywanie, gromadzenie, przechowywanie, zbywanie, przekazywanie lub używanie toksycznych związków chemicznych lub ich prekursorów wymienionych w Wykazie 1 Załącznika do Konwencji.

§ 2.
Rozporządzenie określa:

1) tryb wydawania pozwoleń,

2) wzory wniosków o wydanie pozwoleń,

3) dokumenty, które powinny być dołączone do wniosków o wydanie pozwoleń,

4) wzory pozwoleń.

§ 3.
1. Wniosek o wydanie pozwolenia składa się, z zastrzeżeniem ust. 2, do ministra właściwego do spraw gospodarki.

2. Wniosek o wydanie pozwolenia dla jednostek i komórek organizacyjnych podporządkowanych Ministrowi Obrony Narodowej oraz przez niego nadzorowanych, a także dla przedsiębiorstw państwowych, dla których jest on organem założycielskim, składa się do Ministra Obrony Narodowej.

§ 4.
1. Wzór wniosku, o którym mowa w § 3 ust. 1, określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

2. Wzór wniosku, o którym mowa w § 3 ust. 2, określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§ 5.
Wniosek o wydanie pozwolenia sporządza się osobno na każdy toksyczny związek chemiczny lub jego prekursor.
§ 6.
Do wniosku o wydanie pozwolenia, o którym mowa w § 3 ust. 1, dołącza się następujące dokumenty:

1) odpis lub wyciąg z rejestru przedsiębiorców,

2) kopię koncesji lub zezwolenia na wykonywanie działalności gospodarczej, jeżeli są wymagane według odrębnych przepisów,

3) kopię decyzji właściwego urzędu skarbowego o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej (NIP),

4) kopię zaświadczenia właściwego urzędu statystycznego o nadaniu przedsiębiorcy numeru identyfikacyjnego REGON w krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej,

5) pełnomocnictwo do reprezentowania podmiotu lub przedsiębiorcy, jeżeli jest wymagane według odrębnych przepisów,

6) opinię dotyczącą spełnienia warunków technicznych, zapewniających prawidłowe wykonywanie działalności z toksycznym związkiem chemicznym lub jego prekursorem, wydaną przez jednostkę organizacyjną upoważnioną przez ministra właściwego do spraw gospodarki,

7) oświadczenie podmiotu lub przedsiębiorcy o spełnieniu warunków organizacyjnych i kadrowych, zapewniających prawidłowe wykonywanie działalności z toksycznym związkiem chemicznym lub jego prekursorem.

§ 7.
1. Wzór pozwolenia wydawanego przez ministra właściwego do spraw gospodarki określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.

2. Wzór pozwolenia wydawanego przez Ministra Obrony Narodowej określa załącznik nr 4 do rozporządzenia.

§ 8.
Pozwolenie wydaje się w czterech egzemplarzach, przy czym:

1) oryginał wraz z kopią otrzymuje wnioskodawca za potwierdzeniem odbioru,

2) drugi i trzeci egzemplarz kopii zachowuje organ wydający pozwolenie, chyba że przepisy ustawy stanowią inaczej.

§ 9.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Gospodarki: w z. A. Szarawarski

Załącznik 1.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Gospodarki
z dnia 30 stycznia 2002 r. (poz. 160)

Załącznik nr 1

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 2.

Załącznik nr 2

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 3.

Załącznik nr 3

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 4.

Załącznik nr 4

infoRgrafika

infoRgrafika

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Krajowa Informacja Podatkowa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »