| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 19 lutego 2002 r.

w sprawie określenia właściwości miejscowej i rzeczowej delegatur Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Na podstawie art. 28 ust. 3 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 122, poz. 1319 oraz z 2001 r. Nr 110, poz. 1189 i Nr 154, poz. 1800) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Ustala się właściwość miejscową delegatur Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

1) Delegatura Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Bydgoszczy – województwa: kujawsko-pomorskie i warmińsko-mazurskie,

2) Delegatura Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Gdańsku – województwa: pomorskie i zachodniopomorskie,

3) Delegatura Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Katowicach – województwa: śląskie i opolskie,

4) Delegatura Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Krakowie – województwa: małopolskie i podkarpackie,

5) Delegatura Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Lublinie – województwa: lubelskie i podlaskie,

6) Delegatura Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Łodzi – województwa: łódzkie i świętokrzyskie,

7) Delegatura Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Poznaniu – województwo wielkopolskie,

8) Delegatura Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów we Wrocławiu – województwa: dolnośląskie i lubuskie,

9) Delegatura Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie – województwo mazowieckie.

§ 2.
1. W zakresie swojej właściwości miejscowej delegatury Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, zwane dalej „delegaturami":

1) sprawują kontrolę przestrzegania przez przedsiębiorców przepisów o ochronie konkurencji i konsumentów,

2) prowadzą badania stanu koncentracji gospodarki oraz zachowań rynkowych przedsiębiorców, z zastrzeżeniem ust. 2,

3) prowadzą postępowania wyjaśniające na podstawie art. 43 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, zwanej dalej „ustawą", oraz postępowania antymonopolowe, a także wydają w tych sprawach decyzje i postanowienia, jeżeli strony postępowania mają siedziby na terenie objętym właściwością miejscową tej samej delegatury, z zastrzeżeniem § 3–5,

4) podejmują czynności wynikające z przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, a także przepisów dotyczących niedozwolonych postanowień umownych, jeżeli skutki czynów nieuczciwej konkurencji występują wyłącznie lub w przeważającej części na terenie objętym właściwością miejscową delegatury; wytoczenie przez delegaturę odpowiedniego powództwa wymaga uprzedniej zgody Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, zwanego dalej „Prezesem Urzędu",

5) występują do przedsiębiorców i związków przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów,

6) współpracują z wojewódzkimi inspektorami Inspekcji Handlowej, organami samorządu terytorialnego oraz z organizacjami społecznymi i innymi instytucjami, do których zadań statutowych należy ochrona interesów konsumentów,

7) udzielają pomocy organom samorządu województwa i powiatu oraz organizacjom, do których zadań statutowych należy ochrona interesów konsumentów, w zakresie wynikającym z rządowej polityki konsumenckiej.

2. Delegatura może przeprowadzić badania, o których mowa w ust. 1 pkt 2, również w odniesieniu do przedsiębiorców mających siedziby na obszarze objętym właściwością miejscową innych delegatur, jeżeli charakter tych badań tego wymaga.

§ 3.
1. Jeżeli strony postępowań w sprawach praktyk ograniczających konkurencję mają siedziby na terenie objętym właściwością miejscową dwóch lub więcej delegatur, właściwa jest delegatura ze względu na siedzibę przedsiębiorcy stosującego praktykę ograniczającą konkurencję, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.

2. Jeżeli praktyka ograniczająca konkurencję jest związana z działalnością jednostki organizacyjnej przedsiębiorcy, w szczególności oddziału lub zakładu, właściwa jest delegatura ze względu na miejsce położenia tej jednostki organizacyjnej.

3. Jeżeli praktyką ograniczającą konkurencję jest porozumienie, o którym mowa w art. 5 ustawy, lub w razie powstania wątpliwości co do właściwości miejscowej delegatury w przypadku określonym w ust. 1 lub 2, delegaturę właściwą wskazuje Prezes Urzędu.

4. Przepisy ust. 1–3 nie dotyczą przedsiębiorców działających w warunkach monopolu naturalnego (sieciowego), w szczególności w sektorze paliwowo-energetycznym, transporcie kolejowym i łączności, jeżeli stosowane przez nich praktyki ograniczające konkurencję ujawniają się na całym lub znacznej części rynku krajowego. W tych sprawach właściwy jest Prezes Urzędu – Centrala w Warszawie.

§ 4.
1. W sprawach dotyczących koncentracji delegatury są właściwe, jeżeli łączny obrót przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji w roku obrotowym poprzedzającym rok zgłoszenia zamiaru koncentracji nie przekracza 500 mln euro, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. W sprawach dotyczących koncentracji przedsiębiorców wykonujących usługi komunalne, w szczególności wodociągowo-kanalizacyjne, ciepłownicze i transportowe oraz usługi turystyczne, handlowe i telewizji kablowej, delegatury są również właściwe, jeżeli łączny obrót przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji przekracza 500 mln euro.

3. Właściwość delegatury w sprawach dotyczących koncentracji ustala się ze względu na siedzibę przedsiębiorcy:

1) powstającego w wyniku połączenia innych przedsiębiorców – w przypadku, o którym mowa w art. 12 ust. 2 pkt 1 ustawy,

2) nad którym (nad którego całością lub częścią) będzie przejmowana kontrola – w przypadku, o którym mowa w art. 12 ust. 2 pkt 2 ustawy,

3) wspólnie tworzonego przez innych przedsiębiorców – w przypadku, o którym mowa w art. 12 ust. 2 pkt 3 ustawy,

4) którego akcje lub udziały mają zostać objęte lub nabyte – w przypadku, o którym mowa w art. 12 ust. 3 pkt 1 ustawy,

5) w którego organie ma objąć funkcję osoba pełniąca ją już w organie innego przedsiębiorcy – w przypadku, o którym mowa w art. 12 ust. 3 pkt 2 ustawy,

6) z którego akcji lub udziałów ma być rozpoczęte wykonywanie praw – w przypadku, o którym mowa w art. 12 ust. 3 pkt 3 ustawy.

4. Jeżeli w koncentracji uczestniczy przedsiębiorca, którego siedziba znajduje się za granicą, właściwa jest delegatura ze względu na siedzibę uczestniczącego w koncentracji przedsiębiorcy krajowego. W razie powstania wątpliwości co do właściwości delegatury, delegaturę właściwą wskazuje Prezes Urzędu.

§ 5.
Delegatury właściwe w sprawach, o których mowa w § 2–4, właściwe są również do nakładania przewidzianych ustawą kar pieniężnych w tych sprawach oraz do podejmowania czynności zmierzających do zastosowania środków egzekucyjnych.
§ 6.
1. Decyzje i postanowienia wydawane przez dyrektorów delegatur w imieniu Prezesa Urzędu w sprawach, o których mowa w art. 28 ust. 6 ustawy, podpisują dyrektorzy delegatur.

2. Przepis ust. 1 dotyczy również innych dokumentów wydawanych w toku postępowania oraz dotyczących zastosowania środków egzekucyjnych.

§ 7.
Do postępowań wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowego rozporządzenia.
§ 8.
Traci moc rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 stycznia 1999 r. w sprawie określenia właściwości miejscowej i rzeczowej delegatur Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (Dz. U. Nr 7, poz. 55).
§ 9.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: L. Miller

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

decyzje-IT.pl

decyzje-IT.pl to specjalistyczny, internetowy serwis branży IT, stanowiący centrum wiedzy na temat rozwiązań informatycznych dla przedsiębiorstw i organizacji.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »