| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY

z dnia 29 kwietnia 2002 r.

w sprawie wymiany praw jazdy.

Na podstawie art. 150 ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Nr 98, poz. 602, Nr 123, poz. 779 i Nr 160, poz. 1086, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 133, poz. 872, z 1999 r. Nr 106, poz. 1216, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 43, poz. 483 i Nr 53, poz. 649, z 2001 r. Nr 27, poz. 298, Nr 106, poz. 1149, Nr 110, poz. 1189, Nr 111, poz. 1194, Nr 123, poz. 1353, Nr 125, poz. 1371, Nr 129, poz. 1444 i Nr 130. poz. 1452 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa warunki i terminy wymiany praw jazdy i innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami lub potwierdzających dodatkowe kwalifikacje kierujących pojazdami, zwanych dalej „dokumentami”, oraz wysokość opłat za ich wymianę.
§ 2.
1. Wymiany dokumentów, o których mowa w § 1, dokonuje organ wydający uprawnienia do kierowania pojazdami, na wniosek osoby uprawnionej do kierowania pojazdami złożony na druku, którego wzór określają przepisy w sprawie wydawania uprawnień do kierowania pojazdami.

2. Okres od dnia złożenia wniosku do dnia wydania nowego dokumentu nie może być dłuższy niż 30 dni.

3. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, osoba dołącza:

1) wyraźną fotografię o wymiarach 3,5 x 4,5 cm, przedstawiającą osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami w taki sposób, aby ukazywała głowę w pozycji lewego półprofilu i z widocznym lewym uchem, z zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy,

2) kserokopię dokumentu podlegającego wymianie,

3) dowód uiszczenia opłaty za wymianę dokumentu.

4. Nowy dokument wydaje się po unieważnieniu dotychczasowego dokumentu przez odcięcie lewego rogu o powierzchni co najmniej 1 cm2. Unieważniony dokument zwraca się jego posiadaczowi.

§ 3.
Opłatę za wymianę dokumentów, o których mowa w § 1, ustala się w wysokości opłat za wydanie dokumentów określonych w przepisach w sprawie wysokości opłat i wynagrodzeń za sprawdzenie kwalifikacji oraz za wydanie dokumentów określonych przepisami Prawa o ruchu drogowym.
§ 4.
1. W zakresie dokumentów wydanych na podstawie przepisów rozporządzenia Ministrów Transportu Drogowego i Lotniczego oraz Obrony Narodowej z dnia 15 grudnia 1953 r. w sprawie zmiany rozporządzenia z dnia 27 października 1937 r. o ruchu pojazdów mechanicznych na drogach publicznych (Dz. U. z 1954 r. Nr 3, poz. 6) wymienia się:

1) pozwolenie kategorii l – na prawo jazdy kategorii B, C, D, T, B+E, C+E i D+E,

2) pozwolenie kategorii II – na prawo jazdy kategorii B, C, D, T, B+E i C+E,

3) pozwolenie kategorii III – na prawo jazdy kategorii B, C. T, B+E i C+E,

4) pozwolenie kategorii amatorskiej – na prawo jazdy kategorii B,

5) pozwolenie kategorii motocyklowej – na prawo jazdy kategorii A,

6) pozwolenie kategorii ciągnikowej – na prawo jazdy kategorii T,

7) pozwolenie kategorii trolejbusowej – na prawo jazdy kategorii D z ograniczeniem do kierowania trolejbusami.

2. W zakresie dokumentów wydanych na podstawie przepisów rozporządzenia Ministrów Komunikacji i Spraw Wewnętrznych z dnia 1 października 1962 r. w sprawie ruchu na drogach publicznych (Dz. U. Nr 61, poz. 295) wymienia się:

1) prawo jazdy kategorii l – na prawo jazdy kategorii B, C, D, T, B+E, C+E i D+E,

2) prawo jazdy kategorii II – na prawo jazdy kategorii B, C, T, B+E i C+E,

3) prawo jazdy kategorii III – na prawo jazdy kategorii B,

4) prawo jazdy kategorii IV – na prawo jazdy kategorii A i B1,

5) prawo jazdy kategorii Va – na prawo jazdy kategorii T z ograniczeniem do kierowania pojazdem wolnobieżnym,

6) prawo jazdy kategorii Vb – na prawo jazdy kategorii A i B,

7) prawo jazdy kategorii ciągnikowej – na prawo jazdy kategorii T.

3. W zakresie dokumentów wydanych na podstawie przepisów rozporządzenia Ministrów Komunikacji i Spraw Wewnętrznych z dnia 20 lipca 1968 r. w sprawie ruchu na drogach publicznych (Dz. U. Nr 27, poz.183, z 1972 r. Nr 55, poz. 382 i z 1974 r. Nr 23, poz. 140) dotychczasowe prawa jazdy wymienia się zgodnie z posiadaną kategorią, z tym że:

1) prawo jazdy kategorii A wymienia się na prawo jazdy kategorii A i B1,

2) prawo jazdy kategorii trolejbusowej wymienia się na prawo jazdy kategorii D z ograniczeniem do kierowania trolejbusami,

3) prawo jazdy kategorii M wymienia się na prawo jazdy kategorii T z ograniczeniem do kierowania pojazdem wolnobieżnym,

z zastrzeżeniem ust. 6.

4. W zakresie dokumentów wydanych na podstawie przepisów ustawy z dnia 1 lutego 1983 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 1992 r. Nr 11, poz. 41 i Nr 26, poz. 114 oraz z 1995 r. Nr 104, poz. 515) dotychczasowe prawa jazdy wymienia się zgodnie z posiadaną kategorią, z tym że:

1) prawo jazdy kategorii trolejbusowej wymienia się na prawo jazdy kategorii D z ograniczeniem do kierowania trolejbusami,

2) prawo jazdy kategorii M wymienia się na prawo jazdy kategorii T z ograniczeniem do kierowania pojazdem wolnobieżnym,

z zastrzeżeniem ust. 6.

5. W zakresie pozwoleń na prowadzenie tramwajów, wydanych na podstawie dotychczasowych przepisów, dokumenty te wymienia się na pozwolenia do kierowania tramwajem bez uwzględnienia dotychczasowych ograniczeń w zakresie typu i rodzaju kierowanego tramwaju.

6. Prawo jazdy kategorii C wraz z kategorią D i E, wydane na podstawie przepisów określonych w ust. 3 i 4, wymienia się również na prawo jazdy kategorii C+E, przy czym datą uzyskania uprawnienia tej kategorii jest:

1) dzień 1 października 1991 r. – gdy oba uprawnienia zostały uzyskane przed tą datą,

2) data najpóźniej uzyskanego uprawnienia – gdy jedno z nich lub oba zostały uzyskane po dniu 1 października 1991 r.

§ 5.
1. W wydanych w drodze wymiany dokumentach uwzględnia się ograniczenia wynikające ze stanu zdrowia lub możliwości prowadzenia określonego pojazdu, przy zastosowaniu liczbowego ich oznaczenia w postaci kodu określonego przepisami w sprawie wzorów dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami,

2. Przy wymianie dokumentów stosuje się zasady i tryb postępowania określone w przepisach, o których mowa w § 2 ust. 1.

§ 6.
1. Ustala się następujące terminy wymiany dokumentów, o których mowa w § 4:

1) w ust. 3 – do dnia 31 grudnia 2002 r.

2) w ust. 4:

a) wydanych w okresie od dnia 1 stycznia 1984 r. do dnia 30 kwietnia 1993 r. – do dnia 31 grudnia 2004 r.,

b) wydanych w okresie od dnia 1 maja 1993 r. do dnia 30 czerwca 1999 r. – do dnia 30 czerwca 2006 r.,

c) wydanych po dniu 1 lipca 1999 r. – do dnia 30 czerwca 2006 r.

2. Świadectwa kwalifikacji wydane na podstawie przepisów ustawy z dnia 1 lutego 1983 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 1992 r. Nr 11, poz. 41 i Nr 26, poz. 114 oraz z 1995 r. Nr 104, poz. 515) wymienia się do dnia 31 grudnia 2002 r.

§ 7.
Dokumenty podlegające wymianie tracą ważność po upływie ustalonych w § 6 terminów.
§ 8.
Dokumenty, o których mowa w § 4 i 6 ust. 2, niewymienione w terminach określonych w § 6 niniejszego rozporządzenia, oraz w § 6 pkt 1 i 4 rozporządzenia, o którym mowa w § 9, podlegają wymianie w dowolnym czasie na zasadach określonych w niniejszym rozporządzeniu.
§ 9.
Traci moc rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 26 kwietnia 2000 r. w sprawie wymiany praw jazdy (Dz. U. Nr 39, poz. 459 i Nr 55, poz. 663 oraz z 2001 r. Nr 70, poz. 732, Nr 87, poz. 959 i Nr 150, poz. 1683).
§ 10.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Infrastruktury: M. Pol

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Paulina Filipczak-Zawadzka

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »