REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2002 nr 117 poz. 1008

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 25 czerwca 2002 r.

w sprawie warunków i trybu dokonywania oceny zgodności aparatury z zasadniczymi wymaganiami dotyczącymi kompatybilności elektromagnetycznej oraz sposobu oznakowania aparatury.

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 28 kwietnia 2000 r. o systemie oceny zgodności, akredytacji oraz zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 43, poz. 489, z 2001 r. Nr 63, poz. 636 i z 2002 r. Nr 74, poz. 676) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Przepisy rozporządzenia stosuje się do aparatury, dla której zasadnicze wymagania dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej, zwane dalej „zasadniczymi wymaganiami”, określają przepisy ustawy z dnia 21 lipca 2000 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 73, poz. 852, z 2001 r. Nr 122, poz. 1321 i Nr 154, poz. 1800 i 1802 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253 i Nr 74, poz. 676).
§ 2.
Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o normach zharmonizowanych – należy przez to rozumieć normy krajowe transponujące europejskie normy zharmonizowane ustanowione przez europejskie organizacje normalizacyjne na podstawie mandatu udzielonego przez Komisję Europejską, których numery zostały opublikowane w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich.
§ 3.
1. Domniemywa się, że aparatura spełnia zasadnicze wymagania, jeżeli jest zgodna z odpowiednimi normami zharmonizowanymi.

2. W przypadku gdy nie ma norm zharmonizowanych, domniemywa się, że aparatura spełnia zasadnicze wymagania, jeżeli jest zgodna z odpowiednimi normami krajowymi, których numery zostały opublikowane w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich.

3. Jeżeli producent nie wykaże zgodności aparatury z normami, o których mowa w ust. 1 lub 2, wykazuje jej zgodność z zasadniczymi wymaganiami na podstawie dowodów zawartych w dokumentacji technicznej.

§ 4.
1. Jeżeli w procesie projektowania, wytwarzania, badania i końcowej kontroli produkcji zastosowano normy, o których mowa w § 3 ust. 1 i 2, producent lub jego przedstawiciel potwierdza spełnienie przez aparaturę zasadniczych wymagań przez wystawienie deklaracji zgodności.

2. Podstawą wystawienia deklaracji zgodności jest pozytywny wynik oceny zgodności aparatury z zasadniczymi wymaganiami.

3. Deklaracja zgodności zawiera w szczególności:

1) imię i nazwisko lub nazwę producenta albo jego przedstawiciela, jego siedzibę i adres,

2) nazwę i typ aparatury, której deklaracja dotyczy,

3) wskazanie dokumentów technicznych, na podstawie których jest deklarowana zgodność, i działań podjętych w razie potrzeby, w celu zapewnienia zgodności aparatury z zasadniczymi wymaganiami, w tym wskazanie zastosowanych norm, oraz świadectwo badania typu WE, jeżeli było wydane,

4) imię i nazwisko osoby upoważnionej do składania podpisu w imieniu producenta lub jego przedstawiciela,

5) datę wystawienia deklaracji.

4. Dokumentacja techniczna zawiera:

1) ogólny opis aparatury,

2) koncepcję konstrukcyjną aparatury, w tym: rysunki techniczne oraz schematy połączeń elementów, podzespołów, obwodów wraz z opisami i wyjaśnieniami niezbędnymi do ich zrozumienia,

3) informacje o ograniczeniach:

a) instalowania aparatury i jej używania zgodnie z przeznaczeniem, jeżeli nie jest ona przystosowana do instalowania i używania we wszystkich elektromagnetycznych warunkach środowiskowych,

b) polegających na niezakłócaniu pracy aparatury przeznaczonej do używania w celu obronności i bezpieczeństwa państwa lub w celu przestrzegania porządku publicznego,

4) wykaz zastosowanych norm,

5) sprawozdania z badań technicznych przeprowadzonych przed wystawieniem deklaracji zgodności.

5. Do dokumentacji, o której mowa w ust. 4, producent lub jego przedstawiciel dołącza instrukcję obsługi aparatury, o ile została sporządzona.

§ 5.
1. Jeżeli w procesie projektowania, wytwarzania, badania i końcowej kontroli produkcji aparatury nie zastosowano norm, o których mowa w § 3 ust. 1 i 2, bądź zastosowano je częściowo albo normy takie nie istnieją, deklaracja zgodności wystawiona przez producenta lub jego przedstawiciela zawiera informacje, o których mowa w § 4 ust. 3, oraz:

1) nazwę jednostki notyfikowanej lub laboratorium notyfikowanego, które brały udział w ocenie zgodności aparatury z zasadniczymi wymaganiami,

2) wskazanie dokumentów, o których mowa w ust. 2 pkt 2, na podstawie których jest deklarowana zgodność.

2. Producent lub jego przedstawiciel sporządza dokumentację określoną w § 4 ust. 4, która ponadto zawiera:

1) opis metod zastosowanych w procesie produkcyjnym aparatury w celu spełnienia przez aparaturę wymagań zasadniczych oraz

2) wydany przez jednostkę notyfikowaną:

a) certyfikat zgodności,

b) potwierdzenie zgodności lub

c) sprawozdanie z badań technicznych aparatury oraz opinię potwierdzającą spełnianie przez aparaturę zasadniczych wymagań.

3. Przepis § 4 ust. 5 stosuje się odpowiednio.

§ 6.
1. W przypadku aparatury przeznaczonej do celów nadawczych w radiokomunikacji stosuje się przepisy § 4 ust. 1–3, po uzyskaniu świadectwa badania typu WE wydanego przez jednostkę notyfikowaną lub laboratorium notyfikowane.

2. Badanie typu WE jest procedurą, przez którą jednostka notyfikowana lub laboratorium notyfikowane upewnia się i poświadcza przez wydanie świadectwa badania typu WE, że przedstawiony reprezentatywny egzemplarz aparatury przeznaczonej do celów nadawczych w radiokomunikacji, zwany dalej „danym typem aparatury”, spełnia zasadnicze wymagania.

3. Producent lub jego przedstawiciel składa w jednostce notyfikowanej lub laboratorium notyfikowanym wniosek o poddanie danego typu aparatury badaniu typu WE.

4. Wniosek, o którym mowa w ust. 3, zawiera:

1) imię i nazwisko lub nazwę producenta albo jego przedstawiciela, jego siedzibę i adres,

2) miejsce wyprodukowania aparatury przeznaczonej do celów nadawczych w radiokomunikacji,

3) dokumentację techniczną, o której mowa w § 4 ust. 4, zawierającą ponadto:

a) informacje niezbędne do sprawdzenia zgodności aparatury przeznaczonej do celów nadawczych w radiokomunikacji z zasadniczymi wymaganiami,

b) opis metod zastosowanych w procesie produkcyjnym do wyeliminowania zagrożeń stwarzanych przez aparaturę przeznaczoną do celów nadawczych w radiokomunikacji w zakresie kompatybilności elektromagnetycznej,

c) w przypadku produkcji seryjnej aparatury przeznaczonej do celów nadawczych w radiokomunikacji – opis czynności podjętych w celu zapewnienia zgodności produkowanej aparatury z zasadniczymi wymaganiami określonymi dla danego typu aparatury.

5. Do wniosku, o którym mowa w ust. 3, dołącza się dany typ aparatury reprezentatywny dla planowanej produkcji lub informacje o miejscu jego udostępnienia, w celu przeprowadzenia badań, oraz instrukcję, o której mowa w § 4 ust. 5.

6. W dokumentacji technicznej dotyczącej aparatury przeznaczonej do celów nadawczych w radiokomunikacji nie jest wymagane zamieszczanie szczegółowych rysunków i schematów lub innych szczegółowych informacji o podzespołach użytych do jej produkcji, chyba że są niezbędne przy weryfikacji zgodności tej aparatury z zasadniczymi wymaganiami.

§ 7.
1. Jednostka notyfikowana lub laboratorium notyfikowane przeprowadza badanie typu WE, o którym mowa w § 6 ust. 2, w następujący sposób:

1) sprawdza dokumentację techniczną w celu stwierdzenia, czy dokumentacja ta jest właściwa, oraz bada dostarczony lub udostępniony egzemplarz aparatury przeznaczonej do celów nadawczych w radiokomunikacji,

2) podczas badania, o którym mowa w pkt 1:

a) upewnia się, że aparatura przeznaczona do celów nadawczych w radiokomunikacji została wyprodukowana zgodnie z dokumentacją techniczną i może być bezpiecznie użytkowana w przewidywanych dla tej aparatury warunkach pracy,

b) sprawdza, czy zostały zastosowane właściwe normy,

c) przeprowadza odpowiednie badania i próby w celu sprawdzenia, czy aparatura przeznaczona do celów nadawczych w radiokomunikacji spełnia odnoszące się do niej zasadnicze wymagania.

2. Jeżeli dany egzemplarz aparatury przeznaczonej do celów nadawczych w radiokomunikacji spełnia zasadnicze wymagania określone dla danego typu aparatury, jednostka notyfikowana lub laboratorium notyfikowane sporządza świadectwo badania typu WE i przekazuje je producentowi lub jego przedstawicielowi.

3. Świadectwo, o którym mowa w ust. 2, powinno zawierać wnioski z badań oraz informacje dotyczące jego wydania. Do świadectwa dołącza się opisy i rysunki niezbędne do identyfikacji każdego egzemplarza danego typu aparatury przeznaczonej do celów nadawczych w radiokomunikacji.

§ 8.
1. Producent lub jego przedstawiciel informuje jednostkę notyfikowaną lub laboratorium notyfikowane o modyfikacjach, które zostały wprowadzone lub które planuje wprowadzić do danego typu aparatury.

2. Jednostka notyfikowana lub laboratorium notyfikowane sprawdza zakres modyfikacji, o których mowa w ust. 1, i informuje producenta lub jego przedstawiciela, czy świadectwo badania typu WE zachowuje ważność.

§ 9.
Dokumenty i korespondencję, odnoszące się do badania typu WE, sporządza się w języku polskim oraz, w miarę potrzeb, w języku akceptowanym przez jednostkę notyfikowaną.
§ 10.
1. Producent lub jego przedstawiciel przechowuje deklarację zgodności wraz z dokumentacją, do celów kontrolnych, przez okres 10 lat od daty wprowadzenia do obrotu ostatniego egzemplarza aparatury.

2. Jeżeli producent lub jego przedstawiciel nie ma siedziby na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, obowiązek, o którym mowa w ust. 1, spoczywa na importerze.

3. Przepisu ust. 2 nie stosuje się do producenta lub jego przedstawiciela, który ma siedzibę na terytorium Unii Europejskiej.

§ 11.
Producent dołącza do każdego egzemplarza aparatury instrukcję obsługi, o której mowa w § 4 ust. 5, o ile została sporządzona.
§ 12.
1. Przed wprowadzeniem aparatury do obrotu producent lub jego przedstawiciel umieszcza na aparaturze oznakowanie CE, jeżeli wystawił deklarację zgodności.

2. Oznakowanie CE umieszcza się na aparaturze albo jej tablicy znamionowej w sposób czytelny i trwały, a w przypadku braku takich możliwości:

1) na opakowaniu aparatury lub

2) w instrukcji obsługi, lub

3) dokumencie gwarancyjnym dołączonym do aparatury.

3. Wzór oznakowania CE określa załącznik do rozporządzenia.

4. Obok oznakowania CE mogą być umieszczone inne znaki, pod warunkiem że nie zmniejszą widoczności i czytelności oznakowania CE oraz nie będą sugerować tego oznakowania.

§ 13.
1. Przepisy rozporządzenia dotyczące oznakowania CE i posługiwania się tym oznakowaniem oraz stosowania norm, o których mowa w § 3 ust. 2, stosuje się od dnia przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej.

2. Przepis ust. 1 nie uchybia możliwości umieszczania na aparaturze i posługiwania się oznakowaniem CE na podstawie prawa państw obcych.

§ 14.
Przepis § 10 ust. 3 stosuje się od dnia przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej.
§ 15.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2003 r.

Prezes Rady Ministrów: L Miller

Załącznik 1. [WZÓR OZNAKOWANIA CE]

Załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 25 czerwca 2002 r. (poz. 1008)

WZÓR OZNAKOWANIA CE

infoRgrafika

1. Proporcje podane na rysunku powinny być zachowane zarówno przy zwiększaniu, jak i zmniejszaniu rozmiarów znaku.

2. Wysokość znaku zgodności nie powinna być mniejsza od 5 mm, chyba że nie jest to możliwe z powodu konstrukcji aparatury.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2002-07-25
  • Data wejścia w życie: 2003-01-01
  • Data obowiązywania: 2002-12-31
  • Dokument traci ważność: 2004-01-02

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA