| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

USTAWA

z dnia 7 czerwca 2002 r.

o zmianie ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

Art. 1.
W ustawie z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. Nr 86, poz. 959 i Nr 103, poz. 1099 oraz z 2001 r. Nr 100, poz. 1085) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 1:

a) w ust. 1 w pkt 1 skreśla się lit. c),

b) w ust. 3:

– w pkt 1 wyrazy „spółce cywilnej lub jawnej” zastępuje się wyrazami „spółce cywilnej, jawnej lub partnerskiej”,

– pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) przy spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej – wniesienie lub podwyższenie wniesionego do spółki wkładu, którego wartość powoduje zwiększenie majątku spółki lub kapitału zakładowego,”

– w pkt 3 oraz w art. 4 pkt 2, w art. 6 ust. 1 pkt 8 lit. a) i b), w art. 7 ust. 1 pkt 9 lit. a) i b) i w ust. 2 skreśla się wyraz „(akcyjnego)”,

c) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Umowy majątkowe małżeńskie podlegają podatkowi, jeżeli przynajmniej jedna ze stron umowy ma miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.”;

2) w art. 3 w ust. 1 po pkt 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu:

„2a) z chwilą złożenia oświadczenia o ustanowieniu hipoteki lub zawarcia umowy ustanowienia hipoteki,”;

3) w art. 7 w ust. 1:

a) w pkt 3 po wyrazie „użytkowania” dodaje się wyrazy „, w tym również nieprawidłowego,”

b) w pkt 4 po wyrazie „pożyczki” dodaje się wyrazy „oraz depozytu nieprawidłowego”,

c) skreśla się pkt 6;

4) w art. 9:

a) w pkt 10:

– lit. c) i d) otrzymują brzmienie:

„c) na podstawie umowy zawartej między osobami zaliczonymi do l grupy podatkowej do wysokości kwoty niepodlegającej opodatkowaniu – na zasadach określonych w przepisach o podatku od spadków i darowizn,

d) na podstawie umowy zwartej między innymi podmiotami niż osoby, o których mowa w lit. c), jeżeli łączna kwota lub wartość pożyczek otrzymanych od tego samego podmiotu nie przekracza w ciągu kolejnych 12 miesięcy 1000 zł,”

– dodaje się lit. g) w brzmieniu:

„g) na rozpoczęcie lub prowadzenie działalności gospodarczej, pod warunkiem udokumentowania, że pieniądze będące przedmiotem pożyczki zostaną przeznaczone na pokrycie wydatków poniesionych na rozpoczęcie lub prowadzenie działalności gospodarczej w ciągu 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy albo wykorzystania w tym okresie rzeczy oznaczonych co do gatunku, stanowiących przedmiot pożyczki,”

b) skreśla się pkt 12,

c) w pkt 13 w lit. e) po wyrazie „celowych” dodaje się wyrazy „utworzonych w drodze ustawy”;

5) w art. 10:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Podatnicy są obowiązani, bez wezwania organu podatkowego, złożyć deklarację w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych oraz obliczyć i wpłacić podatek w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego, z wyłączeniem przypadków, gdy podatek jest pobierany przez płatnika.”,

b) po ust. 3 dodaje się ust. 3a i 3b w brzmieniu:

„3a. Płatnicy przekazują pobrany podatek na rachunek urzędu skarbowego właściwego ze względu na siedzibę płatnika.

3b. Notariusze, jako płatnicy podatku, są obowiązani do przekazywania urzędowi skarbowemu właściwemu ze względu na siedzibę płatnika odpisów sporządzanych aktów notarialnych dotyczących czynności cywilnoprawnych stanowiących przedmiot opodatkowania.”;

6) w art. 11 w ust. 1:

a) w pkt 4 wyraz „handlowym” zastępuje się wyrazem „przedsiębiorców”, a kropkę zastępuje się przecinkiem,

b) dodaje się pkt 5 w brzmieniu:

„5) nie dokonano wpisu hipoteki do księgi wieczystej.”;

7) w art. 12 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. W sprawach podatku od czynności cywilnoprawnych od umów majątkowych małżeńskich właściwym organem podatkowym jest urząd skarbowy właściwy ze względu na miejsce zamieszkania jednej ze stron umowy.”

Art. 2.
Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2003 r.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Kwaśniewski

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Mirosław Siwiński

Radca Prawny nr wpisu WA-9949 Doradca Podatkowy nr wpisu 09923

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »