| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI

z dnia 8 sierpnia 2002 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie.

Na podstawie art. 45 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 578) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 13 czerwca 2001 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (Dz. U. Nr 66, poz. 665), wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 4 w ust. 1 pkt 2 i 3 otrzymują brzmienie:

„2) przeciwpożarowych – opinią właściwej miejscowo komendy powiatowej (miejskiej) Państwowej Straży Pożarnej, a w przypadku kontroli obiektu, za równorzędny opinii uznaje się protokół okresowej kontroli Państwowej Straży Pożarnej,

3) sanitarnych – opinią właściwego miejscowo państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, a w przypadku kontroli obiektu, za równorzędny opinii uznaje się protokół okresowej kontroli Państwowej Inspekcji Sanitarnej.”

2) w § 5:

a) w ust. 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) opis obiektu potwierdzający stopień spełnienia przez ten obiekt wymagań dla rodzaju i kategorii, o które ubiega się wnioskodawca,”,

b) w ust. 3 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON przedsiębiorcy, wydane przez właściwy urząd statystyczny,”

3) w § 6 skreśla się ust. 3;

4) po § 6 dodaje się § 6a w brzmieniu:

„§ 6a. Przedsiębiorca jest obowiązany przedłożyć dokumenty potwierdzające kwalifikacje personelu w trakcie oceny obiektu, o której mowa w § 6 ust. 1, na żądanie wojewody lub jego przedstawiciela, o którym mowa w § 6 ust. 2 pkt 1.”

5) w § 8 w ust. 2 wyrazy „dwa lata” zastępuje się wyrazami „trzy lata”

6) w § 9:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Wykonywanie czynności kontrolnych powinno odbywać się w obecności kierownika kontrolowanego obiektu hotelarskiego lub osoby upoważnionej do zastępowania go, z zastrzeżeniem ust. 2a.”,

b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

„2a. W przypadku nieobecności kierownika lub osoby upoważnionej do zastępowania go można wykonywać wyłącznie te czynności kontrolne, o których terminie przeprowadzenia uprzednio powiadomiono kierownika obiektu.”,

c) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Jeżeli wyniki przeprowadzonej kontroli obiektu hotelarskiego wskazują na to, że zachodzą przesłanki zmiany rodzaju, do którego obiekt został zaszeregowany, lub obniżenia nadanej mu kategorii, wojewoda dokonuje ponownej oceny obiektu, z zastrzeżeniem ust. 6.”,

d) dodaje się ust. 6 w brzmieniu:

„6. Wojewoda może odstąpić od ponownej oceny obiektu, o której mowa w ust. 5, jeżeli przedsiębiorca wyraził zgodę na zmianę rodzaju, do którego obiekt został zaszeregowany, lub obniżenie nadanej mu kategorii.”

7) w § 10 po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

„2a. Przedsiębiorca zgłaszający do ewidencji świadczenie usług hotelarskich w innym obiekcie jest obowiązany dołączyć zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON, wydane przez właściwy urząd statystyczny.”

8) w § 15 w ust. 1 w pkt 3 skreśla się wyrazy „a także zmiany czasu trwania sezonu,”

9) w § 17 wyrazy „odmawiającą potwierdzenia zaszeregowania” zastępuje się wyrazami „uchylającą zaszeregowanie”

10) załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego rozporządzenia;

11) załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego rozporządzenia;

12) załącznik nr 7 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszego rozporządzenia;

13) załącznik nr 8 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszego rozporządzenia.

§ 2.
Dostosowanie obiektów działających w dniu wejścia w życie rozporządzenia do wymagań określonych w § 2 ust. 4 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 13 czerwca 2001 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie, powinno nastąpić do dnia 1 stycznia 2004 r.
§ 3.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Gospodarki: w z. A. Szarawarski

Załącznik 1. [WYMAGANIA CO DO WYPOSAŻENIA, KWALIFIKACJI PERSONELU ORAZ ZAKRESU ŚWIADCZONYCH USŁUG DLA HOTELI l MOTELI]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Gospodarki
z dnia 8 sierpnia 2002 r. (poz. 1190)

Załącznik nr 1

WYMAGANIA CO DO WYPOSAŻENIA, KWALIFIKACJI PERSONELU ORAZ ZAKRESU ŚWIADCZONYCH USŁUG DLA HOTELI l MOTELI

 infoRgrafika

 infoRgrafika

 infoRgrafika

 infoRgrafika

 infoRgrafika

 infoRgrafika

 infoRgrafika

 

 

 

Objaśnienia znaków i skrótów:

H – hotel M – motel

* kategoria jedna gwiazdka

** kategoria dwie gwiazdki

*** kategoria trzy gwiazdki

**** kategoria cztery gwiazdki

***** kategoria pięć gwiazdek

o – wymaganie obowiązuje

j.m. – jednostka mieszkalna

w.h.s. – węzeł higieniczno-sanitarny

1) Wentylacja mechaniczna powinna zapewniać wymianę powietrza zgodnie z Polską Normą oraz usuwanie zapachów w całym obiekcie; w salach konferencyjnych hoteli *** wymagana jest klimatyzacja.

2) Dopuszcza się elementy dwufunkcyjne.

3) Praktyka hotelarska:

a) w odniesieniu do przedsiębiorców świadczących usługi hotelarskie na własny rachunek –praktyka potwierdzona wpisem do ewidencji gospodarczej lub wpisem do rejestru przedsiębiorców działalności obejmującej usługi hotelarskie albo wpisem do ewidencji obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie,

b) w odniesieniu do osób świadczących pracę na podstawie stosunku pracy – praktyka potwierdzona zaświadczeniem wystawionym przez przedsiębiorcę spełniającego warunki, o których mowa w lit. a.

4) Potwierdzona dokumentami określonymi w art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych lub w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2000 r. w sprawie dokumentowania znajomości języka obcego przez przewodników turystycznych i pilotów wycieczek (Dz. U. Nr 70, poz. 824), lub oceną z języka obcego na świadectwie ukończenia szkoły średniej, lub oceną z egzaminu z języka obcego na studiach wyższych udokumentowaną wpisem do indeksu. Nie wymaga dokumentowania znajomość języka obcego przez osoby posiadające wykształcenie hotelarskie.

Załącznik 2. [WYMAGANIA CO DO WYPOSAŻENIA, KWALIFIKACJI PERSONELU ORAZ ZAKRESU ŚWIADCZONYCH USŁUG, W TYM USŁUG GASTRONOMICZNYCH DLA PENSJONATÓW]

Załącznik nr 2

WYMAGANIA CO DO WYPOSAŻENIA, KWALIFIKACJI PERSONELU ORAZ ZAKRESU ŚWIADCZONYCH USŁUG, W TYM USŁUG GASTRONOMICZNYCH DLA PENSJONATÓW

 

Lp.

Wymagania

Kategorie

*****

****

***

**

*

1

2

3

4

5

6

7

1

Obiekt stanowi odrębny budynek lub wydzieloną część budynku

0

0

 

 

 

 

Obiekt stanowi odrębny budynek lub wydzieloną część budynku. Dopuszcza się usytuowanie części mieszkalnej w odrębnych pawilonach, pod warunkiem należytego informowania klientów

 

 

0

0

0

 

l. Zewnętrzne elementy zagospodarowania i urządzenia

 

 

 

 

 

2

Bezpośrednie wejście do hallu recepcyjnego, chronione przed nadmiernym napływem powietrza z zewnątrz

0

0

0

 

 

3

Wydzielona droga dostaw

0

0

 

 

 

4

Zagospodarowanie otoczenia obiektu obejmujące utwardzoną nawierzchnię dojazdów i dojść, należyte utrzymanie zieleni ozdobnej i izolacyjnej, oraz oświetlenie dojść i dojazdu

0

0

0

0

0

5

Strzeżone garaże lub strzeżone parkingi Nie dotyczy pensjonatów zlokalizowanych w zwartej zabudowie miejskiej, w których należy zapewnić miejsce postojowe na czas przyjazdu i odjazdu gości

0

0

 

 

 

 

II. Instalacje i urządzenia techniczne

 

 

 

 

 

6

Klimatyzacja lub inne urządzenia i systemy zapewniające właściwą wymianę powietrza i utrzymanie temperatury 18–21°C i wilgotność 45–60% w części ogólnodostępnej obejmującej hall recepcyjny, sale gastronomiczne i wielofunkcyjne

0

0

 

 

 

7

W części pobytowej – j.m.:

0

 

 

 

 

 

– klimatyzacja lub inne urządzenia i systemy zapewniające wymianę powietrza i utrzymanie temperatury 18–21 °C i wilgotności 45–60%

 

 

 

 

 

8

Wentylacja:

 

 

 

 

 

 

1) mechaniczna wyciągowa w w.h.s.; w obiektach ** i * dopuszcza się wentylację grawitacyjną w w.h.s. z oknem lub przy kubaturze kabin ustępowych przekraczającej
6,5 m3

0

0

0

0

0

 

2) mechaniczna1) w części ogólnodostępnej

 

 

0

0

 

 

3) mechaniczna1) lub grawitacyjna w części ogólnodostępnej

 

 

 

 

0

9

Ogrzewanie w całym obiekcie lub w części nieklimatyzowanej

 

0

0

0

0

10

Instalacja sanitarna: zimna i ciepła woda przez całą dobę

0

0

0

0

0

11

Oświetlenie dostosowane do charakteru pomieszczeń

0

0

0

0

0

12

Telefon i taks dostępny dla gości w recepcji

0

0

0

0

0

13

Instalacja radiowo-telewizyjna przystosowana do odbioru programów lokalnych i satelitarnych

0

0

0

 

 

14

Dźwigi osobowe w obiektach:

 

 

 

 

 

 

1) poniżej kondygnacji 0, o ile są tam usytuowane pomieszczenia usługowe (np. garaże, zespół odnowy biologicznej)

0

 

 

 

 

 

2) powyżej 1. kondygnacji mieszkalnej w części przeznaczonej dla gości

0

 

 

 

 

 

3) powyżej 2. kondygnacji mieszkalnej w części przeznaczonej dla gości

 

0

 

 

 

 

 

4) powyżej 3. kondygnacji mieszkalnej w części przeznaczonej dla gości

 

 

0

 

 

 

5) powyżej 4. kondygnacji mieszkalnej w części przeznaczonej dla gości

 

 

 

0

0

15

Dwustronne zasilanie energetyczne lub awaryjny agregat prądotwórczy w obiektach powyżej:

 

 

 

 

 

 

1) 150 j.m.

0

 

 

 

 

 

2) 200 j.m.

 

0

 

 

 

 

3) 300 j.m.

 

 

0

 

 

 

III. Podstawowe elementy dotyczące funkcji, programu obsługowego i użytkowości obiektu

 

 

 

 

 

16

Hall recepcyjny o powierzchni minimum (w m2)

30

25

20

15

10

17

Zespół higieniczno-sanitarny przy zespole ogólnodostępnym, dostosowany do liczby miejsc gastronomicznych i w salach wielofunkcyjnych. Wyposażenie minimum:

 

 

 

 

 

 

1) umywalki z blatem lub z półką

0

0

0

0

0

 

2) lustro nad każdą umywalką z oświetleniem górnym lub bocznym

0

0

0

0

0

 

3) suszarka do rąk lub ręczniki jednorazowego użytku

0

0

0

0

0

 

4) pojemnik niepalny na papier i odpady

0

0

0

0

0

 

5) dozownik do płynnego mydła

0

0

0

0

0

 

6) wieszaki ścienne

0

0

0

0

0

 

7) WC

0

0

0

0

0

 

8) pisuar w WC męskim

0

0

0

0

0

 

IV. Część mieszkalna

 

 

 

 

 

18

Powierzchnia mieszkalna pokoju w m2 (nie obejmuje wyodrębnionych w.h.s., przedpokojów, aneksów barowych, loggii itp.):

0

0

0

0

0

 

1) pokój 1-osobowy

14

12

10

9

8

 

2) pokój 2-osobowy

18

16

14

12

10

 

3) pokój 3-osobowy

 

 

16

15

14

 

4) pokój 4-osobowy

 

 

 

18

16

 

5) pokój większy niż 4-osobowy – powierzchnia 4-osobowego plus dodatkowo na każdą następną osobę Dopuszcza się odstępstwa powierzchni pokoju nieprzekraczające 10%, jeżeli są zrekompensowane odpowiednio większą powierzchnią pozostałych części j.m. i funkcjonalnością umeblowania

 

 

 

4

4

19

Jednostka apartamentowa obejmująca co najmniej: salon o powierzchni minimum 25 m2, sypialnię z łazienką część wejściową z wydzielonym dodatkowo w.h.s., aneks barowy

0

 

 

 

 

 

1. Wyposażenie jednostki mieszkalnej w meble i elementy uzupełniające

 

 

 

 

 

20

Zestaw wyposażenia meblowego – w kategorii *** – ***** wymagane są jednolite komplety mebli:

 

 

 

 

 

 

1) łóżko jednoosobowe o wymiarach min. 90 x 200 cm

0

0

0

0

0

 

2) łóżko dwuosobowe o wymiarach min. 140 x 200 cm

0

0

0

0

0

 

3) nocny stolik lub półka przy każdym miejscu do spania

0

0

0

0

0

 

4) szafa garderobiana lub zabudowana wnęka, minimum 5 wieszaków na osobę

0

0

0

0

0

 

5) biurko lub stół

0

0

0

0

0

 

6) bagażnik

0

0

0

0

0

 

7) krzesło lub inny mebel do siedzenia (1 na osobę, lecz nie mniej niż 2 na pokój)

0

0

0

0

0

 

8) stolik okolicznościowy

0

0

 

 

 

 

9) fotele wypoczynkowe min. 2 lub kanapa

0

0

 

 

 

 

10) lustro

0

0

0

0

0

 

11) wieszak ścienny na wierzchnią odzież

0

0

I 0

0

0

 

21

Oświetlenie:

 

 

 

 

 

1) lampka nocna przy każdym miejscu do spania umożliwiająca czytanie w pozycji leżącej

0

0

0

0

0

2) lampa do pracy przy stole lub biurku

0

0

0

0

 

3) oświetlenie ogólne

0

0

0

0

0

22

Wyposażenie uzupełniające każdej j.m.:

 

 

 

 

 

1) telefon

0

0

 

 

 

2) telewizor

0

0

0

 

 

3) możliwość odbioru programów radiowych

0

0

0

0

 

4) dywan lub wykładzina dywanowa

0

0

0

 

 

5) co najmniej dywanik przy łóżku

 

 

 

0

0

6) firany lub żaluzje lub rolety przepuszczające światło 2)

0

0

0

0

0

7) zasłony lub rolety lub żaluzje okienne zaciemniające 2)

0

0

0

0

0

8) elementy dekoracyjne

0

0

0

0

 

9) informacje dotyczące usług i bezpieczeństwa gości

0

0

0

 

 

10) popielniczka w pokojach dla palących

0

0

0

0

0

11) zestaw do czyszczenia odzieży, obuwia oraz igielnik

0

0

0

 

 

12) torba na bieliznę gościa zleconą do prania

0

 

 

 

 

13) kosz niepalny na śmieci w j.m. bez w.h.s.

 

 

0

0

0

 

2. Urządzenia i wyposażenie węzłów higieniczno-sanitarnych przy jednostkach mieszkalnych

 

 

 

 

 

23

Wyposażenie podstawowe:

 

 

 

 

 

1) wanna z baterią) natryskiem lub kabina natryskowa

0

0

0

0

0

2) umywalka z blatem lub półką

0

0

0

0

0

3) WC

0

0

0

0

0

24

Wyposażenie uzupełniające:

 

 

 

 

 

1) osłona wanny lub natrysku

0

0

0

0

 

2) dywanik przy wannie (kabinie natryskowej)

0

0

0

 

 

3) mydelniczka, papiernica, haczyki, wieszaki na ręczniki, uchwyty przy wannie i natrysku

0

0

0

0

0

4) lustro z górnym lub bocznym oświetleniem

0

0

0

0

0

5) uniwersalne gniazdko elektryczne z osłoną

0

0

0

0

0

6) suszarka do włosów

0

0

 

 

 

7) waga osobowa

0

 

 

 

 

8) pojemnik na śmieci niepalny lub trudno palny

0

0

0

0

0

9) zestaw minimum dla jednej osoby:

 

 

 

 

 

a) mydełko toaletowe lub dozownik mydła

0

0

0

0

0

b) ręcznik

0

0

0

0

0

c) ręcznik kąpielowy

0

0

0

 

 

d) płaszcz kąpielowy

0

 

 

 

 

e) szklanka

0

0

0

0

0

f) torba higieniczna

0

0

0

0

0

25

Procent pokoi z pełnym węzłem higieniczno-sanitarnym

100

100

50

25

0

26

Urządzenia higieniczno-sanitarne ogólne w części pobytowej – liczba miejsc noclegowych w pokojach bez w.h.s. na jedno urządzenie:

 

 

 

 

 

1) umywalka z blatem lub półką

 

 

5

5

5

2) wanna z baterią i natryskiem lub kabina natryskowa

 

 

10

10

15

3) WC z umywalkami (minimum jeden osobny dla kobiet i jeden osobny dla mężczyzn)

 

 

10

15

20

 

27

Wyposażenie dodatkowe:

 

 

 

 

 

1) lustro z oświetleniem górnym lub bocznym

 

 

0

0

0

2) dozownik płynnego mydła

 

 

0

0

0

3) suszarka do rąk lub ręczniki jednorazowego użytku

 

 

0

0

0

4) pojemnik na papier i odpady

 

 

0

0

0

5) wieszaki ścienne

 

 

0

0

0

 

V. Oferta usług podstawowych i uzupełniających

 

 

 

 

 

28

Zapewnienie gościom gorących napojów przez całą dobę; dopuszcza się zamiennie sprzedaż z automatów i sprzedaż w recepcji

0

0

0

0

0

29

Budzenie

0

0

0

0

0

30

Usługa bagażowa

0

0

0

 

 

31

Przechowywanie bagażu, pieniędzy i przedmiotów wartościowych gości

0

0

0

0

0

32

Wymiana walut lub kantor; w obiektach *** dopuszcza się kantor lub bankomat lub wypłatę z karty płatniczej w odległości do 50 m od obiektu

0

0

0

 

 

33

Akceptacja kart płatniczych

0

0

0

 

 

34

Dostarczanie prasy na życzenie gości

0

0

 

 

 

35

Udzielanie pierwszej pomocy w nagłych wypadkach –apteczka, personel przeszkolony w zakresie pomocy przedlekarskiej, przywołanie pomocy lekarskiej

0

0

0

0

0

36

Podawanie posiłków do j.m.- room-service czynny przez:

 

 

 

 

 

1) całą dobę

0

0

 

 

 

2) minimum 12 godzin

 

 

0

 

 

37

Usługi gastronomiczne:

 

 

 

 

 

1) podawanie przynajmniej dwóch posiłków dziennie (śniadań, obiadów, kolacji, obiadokolacji) w obiektach * – *** można ograniczyć do podawania śniadania i obiadokolacji o ustalonych porach, w jadalni

0

0

0

0

0

2) aperitif-bar, bar kawowy lub sala klubowa z podawaniem napojów na życzenie gości

0

0

0

 

 

3) podawanie śniadań do pokoju na życzenie gości

0

0

0

 

 

38

Usługi rekreacyjne w obiektach zlokalizowanych w miejscowościach wypoczynkowo-turystycznych i rejonach niezurbanizowanych o dużych walorach przyrodniczych:

 

 

 

 

 

1) przechowywanie sprzętu rekreacyjnego

0

0

0

0

 

2) zespół odnowy biologicznej (np. basen, sauna, siłownia, solarium, masaże – minimum dwa rodzaje usług) – w obiektach ***** wymagany także w pozostałych miejscowościach

0

0

0

 

 

39

Możliwość oglądania telewizji w miejscu ogólnodostępnym

 

 

 

0

0

40

Pranie, prasowanie i czyszczenie bielizny i odzieży gości

0

 

 

 

 

41

Pralka lub możliwość prania rzeczy gości

 

0

0

0

0

42

Zmiana pościeli i ręczników:

 

 

 

 

 

1) codziennie lub na życzenie gości

0

0

 

 

 

2) co trzy dni lub częściej na życzenie gości

 

 

0

0

0

 

VI. Kwalifikacje zawodowe personelu

 

 

 

 

 

43

Kierownik obiektu hotelarskiego:
wykształcenie wyższe lub wykształcenie średnie hotelarskie lub kurs specjalistyczny lub praktyka:

0

 

 

 

 

– trzy lata prowadzenia własnej firmy w zakresie usług hotelarskich albo zatrudnienia na stanowisku dyrektora w obiekcie hotelarskim 3)

 

44

Personel recepcyjny:

 

 

 

 

 

1) – wykształcenie wyższe lub

0

0

0

 

 

– wykształcenie średnie hotelarskie, lub

 

 

 

 

 

– wykształcenie średnie i kurs specjalistyczny (minimum 60 godz.), lub

 

 

 

 

 

– dwa lata praktyki3) w obiekcie hotelarskim

 

 

 

 

 

2) znajomość co najmniej jednego języka obcego4)

0

0

0

 

 

 

VII. Inne

 

 

 

 

 

45

Jednolity ubiór dla poszczególnych służb

0

0

0

 

 

 

 

Objaśnienia znaków i skrótów:

*

kategoria jedna gwiazdka

**

kategoria dwie gwiazdki

***

kategoria trzy gwiazdki

****

kategoria cztery gwiazdki

*****

kategoria pięć gwiazdek

0 – wymaganie obowiązuje

j.m. – jednostka mieszkalna

w.h.s. – węzeł higieniczno-sanitarny.

 

1) Wentylacja mechaniczna powinna zapewniać wymianę powietrza zgodnie z Polską Normą oraz usuwanie zapachów w całym obiekcie.

2) Dopuszcza się elementy dwufunkcyjne,

3) Praktyka hotelarska:

a) w odniesieniu do przedsiębiorców świadczących usługi hotelarskie na własny rachunek – praktyka potwierdzona wpisem do ewidencji gospodarczej lub wpisem do rejestru przedsiębiorców działalności obejmującej usługi hotelarskie albo wpisem do ewidencji obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie,

b) w odniesieniu do osób świadczących pracę na podstawie stosunku pracy – praktyka potwierdzona zaświadczeniem wystawionym przez przedsiębiorcę spełniającego warunki, o których mowa w lit. a.

4) Potwierdzona dokumentami określonymi w art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych lub w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2000 r. w sprawie dokumentowania znajomości języka obcego przez przewodników turystycznych i pilotów wycieczek (Dz. U. Nr 70, poz. 824), lub oceną z języka obcego na świadectwie ukończenia szkoły średniej, lub oceną z egzaminu z języka obcego na studiach wyższych udokumentowaną wpisem do indeksu. Nie wymaga dokumentowania znajomość języka obcego przez osoby posiadające wykształcenie hotelarskie.

Załącznik 3. [MINIMALNE WYMAGANIA CO DO WYPOSAŻENIA DLA INNYCH OBIEKTÓW, W KTÓRYCH ŚWIADCZONE SĄ USŁUGI HOTELARSKIE]

Załącznik nr 3

MINIMALNE WYMAGANIA CO DO WYPOSAŻENIA DLA INNYCH OBIEKTÓW, W KTÓRYCH ŚWIADCZONE SĄ USŁUGI HOTELARSKIE

Lp.

Wymagania

1

2

 

l. Dla wynajmowania miejsc na ustawienie namiotów i przyczep samochodowych

1

Teren obozowiska wyrównany, suchy, ukształtowany w sposób zapewniający odprowadzenie wód opadowych i uprzątnięty z przedmiotów mogących zagrażać bezpieczeństwu

2

Punkt poboru wody do picia1) i potrzeb gospodarczych

3

Miejsce wylewania nieczystości płynnych odpowiednio zabezpieczone i oznakowane

4

Pojemnik na śmieci i odpady stałe, regularnie opróżniany

5

Ustęp utrzymywany w czystości

 

II. Dla wynajmowania miejsc w namiotach, przyczepach mieszkalnych, domkach turystycznych i obiektach prowizorycznych

6

Stanowiska dla namiotów i przyczep mieszkalnych oraz dojścia do stanowisk utwardzone

7

Oświetlenie dojść do stanowisk i obiektów higieniczno-sanitamych

8

Półka lub stelaż na rzeczy osobiste

9

Oddzielne łóżka lub łóżka polowe dla każdego korzystającego z namiotu, w odległości nie mniejszej niż 30 cm pomiędzy łóżkami

 

III. Dla wynajmowania miejsc i świadczenia usług w budynkach stałych

10

Ogrzewanie – w całym obiekcie w miesiącach X–IV, temperatura minimum 18°C

11

Instalacja sanitarna: zimna woda przez całą dobę i dostęp do ciepłej wody 2)

12

Maksymalna liczba osób przypadających na jeden w.h.s. – 15

13

Wyposażenie podstawowe w.h.s.:

1) natrysk lub wanna

2) umywalka z blatem lub półką i wieszakiem na ręcznik

3) WC

4) lustro z górnym lub bocznym oświetleniem

5) uniwersalne gniazdko elektryczne z osłoną

6) pojemnik na śmieci (niepalny lub trudno palny)

7) dozownik do płynnego mydła i ręczniki papierowe

 

IV. Ola wynajmowania miejsc noclegowych w pomieszczeniach wspólnych (salach)

14

Powierzchnia sal nie mniejsza niż 2,5 m2 – na jedną osobę (przy łóżkach piętrowych 1,5 m2)

15

Wyposażenie sal sypialnych:

1) łóżka jednoosobowe o wymiarach minimum 80 x 190 cm

2) oddzielne zamykane szafki dla każdej osoby

3) stół

4) krzesła lub taborety (1 na osobę) lub ławy

5) wieszaki na odzież wierzchnią

6) lustro

7) oświetlenie ogólne

16

Dostęp do w.h.s. jak w Ip. 12 i 13

 

V. Dla wynajmowania samodzielnych pokoi

17

Powierzchnia mieszkalna w m2:

1) pokój 1- i 2-osobowy – 6 m2

2) pokój większy niż 2-osobowy – dodatkowo 2 m2 na każdą następną osobę3)

 

18

Zestaw wyposażenia meblowego:

1) łóżka jednoosobowe o wymiarach minimum 80 x 190 cm lub łóżka dwuosobowe o wymiarach minimum 120 x 190 cm

2) nocny stolik lub półka przy każdym łóżku

3) stół lub stolik

4) krzesło lub taboret (1 na osobę, lecz nie mniej niż 2 na pokój), lub ława

5) wieszak na odzież oraz półka lub stelaż na rzeczy osobiste

19

Pościel dla jednej osoby:

1) kołdra lub dwa koce

2) poduszka

3) poszwa

4) poszewka na poduszkę

5) prześcieradło

20

Oświetlenie – minimum jeden punkt świetlny o mocy 60 W

21

Zasłony okienne zaciemniające

22

Dostęp do w.h.s. jak w Ip. 12 i 13

23

Kosz na śmieci niepalny lub trudno palny

 

 

Objaśnienia odnośników i skrótów:

1) Dopuszcza się miejsca biwakowania przy szlakach wodnych bez punktu poboru wody do picia.

2) Minimum dwie godziny rano i dwie godziny wieczorem o ustalonych porach.

3) W pomieszczeniach o wysokości co najmniej 2,5 m dopuszcza się łóżka piętrowe – powierzchnia pokoju może zostać zmniejszona o 20%.

w. h. s. – węzeł higieniczno-sanitarny.

Załącznik 4. [MINIMALNE WYMAGANIA W ZAKRESIE DOSTOSOWANIA OBIEKTÓW HOTELARSKICH DO POTRZEB OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH]

Załącznik nr 4

MINIMALNE WYMAGANIA W ZAKRESIE DOSTOSOWANIA OBIEKTÓW HOTELARSKICH DO POTRZEB OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

1. Obiekty hotelarskie powinny spełniać wymagania w zakresie dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych, w zakresie określonym dla budynków zamieszkania zbiorowego w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690), a do dnia jego wejścia w życie w zakresie określonym dla budynków zamieszkania zbiorowego w rozporządzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14 grudnia 1994 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 140 z późn. zm.), zwane dalej „warunkami technicznymi", a także następujące wymagania dodatkowe:

Lp.

Rodzaj wymagania

1

2

1

W obiektach powyżej 50 j.m. co najmniej jedna j.m. powinna być dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych w sposób określony w Ip. 7–9, a dla każdych kolejnych rozpoczętych 100 j.m. powyżej 100 j.m. co najmniej jedna

2

Ogólnodostępne elementy wyposażenia obiektu, takie jak urządzenia komunikacji wewnętrznej, przyciski i wyłączniki powinny być umieszczane na wysokości 90–110 cm, umożliwiającej swobodne korzystanie osobom poruszającym się na wózku

3

Co najmniej jeden telefon ogólnodostępny przystosowany do korzystania przez osoby niepełnosprawne, umieszczony na wysokości 90–110 cm, umożliwiającej swobodne korzystanie osobom poruszającym się na wózku

4

Co najmniej jedno stanowisko recepcyjne powinno dysponować ladą o wysokości nieprzekraczającej 90 cm, z podjazdem o wysokości min. 67 cm lub powinno być wydzielone osobne stanowisko obsługi osób poruszających się na wózkach

5

W salach gastronomicznych i wielofunkcyjnych należy przystosować miejsca umożliwiające korzystanie z usług osobom na wózkach

6

Przyciski sterujące windami powinny być opisane w sposób czytelny dla niewidzących, a windy wyposażone w sygnalizację dźwiękową

7

J.m., o których mowa w Ip. 1, powinny zostać wyposażone w poręcze i uchwyty ułatwiające korzystanie z urządzeń higieniczno-sanitarnych

8

Wyłączniki światła, sygnalizacja przywoławcza, telefon i sterowanie telewizorem powinny być dostępne z łóżka

9

W j.m., o których mowa w Ip. 1, należy zapewnić umeblowanie umożliwiające korzystanie osobom poruszającym się na wózkach, w tym wysokość podjazdu min. 67 cm pod płytę stołu, biurka i umywalki

 

2. Kempingi, niezależnie od wymagań dla budynków usytuowanych na ich terenie, powinny spełniać następujące wymagania dodatkowe:

Lp.

Rodzaj wymagania

1

2

1

Należy zapewnić co najmniej 2 stanowiska obozowania dla osób niepełnosprawnych położone w najbliższej odległości od urządzeń ogólnodostępnych

2

Parking przy recepcji powinien posiadać stanowisko postojowe dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych

3

Stanowiska obozowania dla osób niepełnosprawnych powinny dysponować dojazdem dla samochodów

4

Ciągi komunikacyjne powinny zostać utwardzone, posiadać szerokość co najmniej 180 cm i umożliwiać dostęp ze stanowisk dla osób niepełnosprawnych do wszystkich urządzeń ogólnodostępnych

5

Co najmniej jeden ustęp powinien być dostępny dla osoby na wózku

 

3. Nie wymagają dostosowywania do potrzeb osób niepełnosprawnych;

1) schroniska górskie pozbawione dojazdu drogą publiczną;

2) schroniska młodzieżowe i domy wycieczkowe mające mniej niż 150 miejsc noclegowych.

 

Objaśnienie:

j.m. – jednostki mieszkalne.

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Krajowa Informacja Podatkowa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »