| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 10 września 2002 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska

Na podstawie art. 290 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 627 i Nr 115, poz. 1229 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984 i Nr 153, poz. 1271) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 października 2001 r. w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska (Dz. U. z 2001 r. Nr 130, poz. 1453 i Nr 151, poz. 1703) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 3 w ust. 1:

a) pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) sumy chlorków i siarczanów (CI+SO4) – wynosi 0,035 zł, z zastrzeżeniem pkt 5,",

b) dodaje się pkt 5 w brzmieniu:

„5) sumy chlorków i siarczanów (Cl+SO4) dla obszaru działania Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku – wynosi 0,0105 zł."

2) w § 5 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) 0,05 zł na rok za 1 m2 powierzchni portów, o których mowa w ustawie z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 43 i Nr 100, poz. 1085), portów morskich i lotnisk,"

3) w § 8 ust. 3–6 otrzymują brzmienie:

„3. W przypadku wody podziemnej współczynniki różnicujące wynoszą:

1) 2 – jeżeli woda nie podlega żadnym procesom uzdatniania lub woda podlega wyłącznie dezynfekcji lub demineralizacji albo innym procesom uzdatniania niewymienionym w pkt 2–5,

2) 1,25 – jeżeli woda podlega procesom odżelaziania i utleniania,

3) 1 – jeżeli woda podlega procesom odmanganiania,

4) 0,5 – jeżeli woda podlega procesom usuwania amoniaku, koagulacji domieszek lub adsorpcji,

5) 0,3 – jeżeli woda podlega procesom usuwania azotanów lub metali ciężkich.

4. W przypadku wody powierzchniowej śródlądowej współczynniki różnicujące wynoszą:

1) 2,8:

a) jeżeli woda nie jest uzdatniona,

b) przy uzdatnianiu wody za pomocą cedzenia na kratach lub sitach oraz usuwania z niej zawiesin bez stosowania chemicznych środków wspomagających,

c) przy stosowaniu innych procesów uzdatniania niewymienionych w pkt 1–4,

2) 2 – przy stosowaniu filtracji pospiesznej lub ujmowaniu wody za pomocą urządzeń infiltracyjnych,

3) 1 – przy stosowaniu koagulacji domieszek i flokulacji albo filtracji powolnej lub przy stosowaniu odżelaziania i odmanganiania wody z ujęć infiltracyjnych,

4) 0,6 – przy stosowaniu procesów membranowych, utleniania ozonem lub innymi utleniaczami i sorpcji na węglu aktywnym lub samej sorpcji na węglu aktywnym.

5. Jeżeli do uzdatniania tej samej wody podziemnej lub powierzchniowej śródlądowej stosuje się dwa lub więcej spośród procesów wymienionych w ust. 3 lub w ust. 4, przy ustalaniu opłaty przyjmuje się ten proces, przy którym współczynnik różnicujący jest najniższy.

6. Jeżeli podmiot korzystający ze środowiska prowadzi pomiar ilości wody podziemnej lub powierzchniowej śródlądowej uzdatnionej różnymi sposobami za pomocą przyrządów posiadających dowód legalizacji w rozumieniu ustawy z dnia 11 maja 2001 r. – Prawo o miarach (Dz. U. z 2001 r. Nr 63, poz. 636 i Nr 154, poz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 155, poz. 1286), opłaty ustala się z uwzględnieniem ilości wody uzdatnionej poszczególnymi sposobami."

4) tabele B–D w załączniku nr 1 do rozporządzenia otrzymują brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego rozporządzenia;

5) załącznik nr 2 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego rozporządzenia.

§ 2.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2003 r.

Prezes Rady Ministrów: L. Miller

Załącznik 1.

Załączniki do rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 10 września 2002 r. (poz. 1335)

Załącznik nr 1

Wyświetl załącznik

Załącznik 2. [JEDNOSTKOWE STAWKI OPŁAT ZA UMIESZCZENIE ODPADÓW NA SKŁADOWISKU]

Załącznik nr 2

JEDNOSTKOWE STAWKI OPŁAT ZA UMIESZCZENIE ODPADÓW NA SKŁADOWISKU

Wyświetl załącznik

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

dr Adrianna Lewandowska, MBA

Założycielka i prezes Instytutu Biznesu Rodzinnego, doradca rodzin biznesowych, właścicielka firmy doradczej Lewandowska & Partnerzy.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »