| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY1)

z dnia 9 października 2002 r.

w sprawie szczegółowego trybu przeprowadzania kontroli działania organów administracji architektoniczno-budowlanej oraz wzoru protokołu kontroli i sposobu jego sporządzania

Na podstawie art. 84b ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126, Nr 109, poz. 1157 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 5, poz. 42, Nr 100, poz. 1085, Nr 110, poz. 1190, Nr 115, poz. 1229, Nr 129, poz. 1439 i Nr 154, poz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) „postępowaniu kontrolnym” – należy przez to rozumieć czynności podejmowane przez upoważnione osoby w ramach prowadzonej przez nie kontroli, mające na celu ustalenie stanu faktycznego w zakresie działalności podmiotów kontrolowanych, rzetelne jego udokumentowanie i dokonanie oceny kontrolowanej działalności;

2) „organie kontrolującym” – należy przez to rozumieć organy wymienione w art. 84b ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane;

3) „kontrolującym” – należy przez to rozumieć upoważnioną osobę, wchodzącą w skład zespołu, przeprowadzającą kontrolę w podmiocie kontrolowanym;

4) „zespole” – należy przez to rozumieć co najmniej dwóch kontrolujących, przeprowadzających kontrolę w podmiocie kontrolowanym;

5) „kierowniku zespołu” – należy przez to rozumieć osobę, kierującą pracami zespołu, wyznaczoną przez kierownika kontroli;

6) „kierowniku kontroli” – należy przez to rozumieć osobę bezpośrednio nadzorującą zespół, wyznaczoną przez organ kontrolujący;

7) „podmiocie kontrolowanym” – należy przez to rozumieć organ oraz właściwą w sprawach administracji architektoniczno-budowlanej komórkę organizacyjną urzędu wojewódzkiego, starostwa powiatowego lub, w zakresie zawartego porozumienia, urzędu gminy.

§ 2.
1. Kontrolę przeprowadza zespół na podstawie legitymacji służbowych i imiennych upoważnień, określających podmiot kontrolowany, termin kontroli, okres ważności upoważnienia oraz podstawę prawną przeprowadzenia kontroli.

2. Imienne upoważnienia do przeprowadzenia kontroli wydają:

1) Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego – dla pracowników Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego;

2) wojewódzki inspektor nadzoru budowlanego – dla pracowników wojewódzkiego inspektoratu nadzoru budowlanego.

3. Wzór upoważnienia, o którym mowa w ust. 1, stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia.

§ 3.
Organ kontrolujący, co najmniej na 7 dni przed rozpoczęciem postępowania kontrolnego, powiadamia organ administracji architektoniczno-budowlanej, który będzie kontrolowany, o przedmiocie, zakresie i terminie kontroli.
§ 4.
Postępowanie kontrolne jest przeprowadzane w siedzibie podmiotu kontrolowanego oraz w siedzibie organu kontrolującego.
§ 5.
1. Kontrolujący jest upoważniony do poruszania się na terenie podmiotu kontrolowanego bez obowiązku uzyskiwania przepustki.

2. Kierownik podmiotu kontrolowanego zapewnia kontrolującemu warunki niezbędne do przeprowadzenia kontroli, w szczególności niezwłocznie przedstawia żądane dokumenty i materiały oraz udziela wyjaśnień.

§ 6.
1. Kontrolujący ustala stan faktyczny na podstawie zebranych w toku postępowania materiałów dowodowych.

2. Materiałami dowodowymi są w szczególności: dokumenty, pisemne wyjaśnienia i oświadczenia.

§ 7.
1. Zebrane w toku postępowania kontrolnego materiały dowodowe kontrolujący odpowiednio zabezpiecza przez:

1) oddanie na przechowanie kierownikowi lub innemu upoważnionemu pracownikowi podmiotu kontrolowanego za pokwitowaniem;

2) przechowanie w podmiocie kontrolowanym w oddzielnym, zamkniętym i opieczętowanym pomieszczeniu;

3) pobranie z podmiotu kontrolowanego za pokwitowaniem.

2. Odpisy i wyciągi z materiałów dowodowych zabezpieczonych w trybie, o którym mowa w ust. 1, mogą być sporządzane tylko za zgodą i w obecności kontrolującego, który potwierdza ich zgodność z oryginałem i wydaje je za pokwitowaniem.

§ 8.
1. Kierownik zespołu może żądać od kierownika podmiotu kontrolowanego sporządzania niezbędnych dla kontroli odpisów lub wyciągów z materiałów dowodowych, jak również zestawień i obliczeń na podstawie tych materiałów.

2. Zgodność odpisów i wyciągów oraz zestawień i obliczeń z oryginalnymi materiałami potwierdza kierownik komórki organizacyjnej, w której materiały się znajdują, lub osoba do tego upoważniona.

§ 9.
1. Kontrolujący może żądać od pracowników podmiotu kontrolowanego udzielenia, w terminie przez niego wyznaczonym, ustnych i pisemnych wyjaśnień w sprawach dotyczących przedmiotu kontroli.

2. Z ustnych wyjaśnień kontrolujący sporządza notatkę służbową.

3. Fakt odmowy udzielenia wyjaśnień i jej przyczyny kontrolujący wpisuje do protokołu kontroli.

4. Kontrolujący nie może odmówić przyjęcia oświadczenia, ustnego lub pisemnego, jeżeli ma ono związek z przedmiotem kontroli.

§ 10.
1. Kierownik zespołu przedstawia wyniki przeprowadzonej kontroli w protokole kontroli, sporządzonym przez zespół.

2. Protokół kontroli składa się z dwóch części:

1) części pierwszej – ustalenia;

2) części drugiej – ocena ustaleń i wnioski.

3. Część pierwsza zawiera:

1) datę i miejsce przeprowadzonej kontroli;

2) nazwę organu kontrolującego;

3) nazwę i adres podmiotu kontrolowanego;

4) imię i nazwisko kierownika podmiotu kontrolowanego;

5) podstawę prawną przeprowadzenia kontroli;

6) imiona, nazwiska, stanowiska służbowe i podpisy kierownika oraz członków zespołu;

7) cel i zakres przeprowadzonej kontroli;

8) wskazanie dokumentów, na podstawie których dokonano ustaleń;

9) opis stanu faktycznego, stwierdzonego w toku kontroli działalności podmiotu kontrolowanego;

10) adnotację o zgłoszeniu zastrzeżeń przez kierownika podmiotu kontrolowanego do ustaleń stanu faktycznego.

4. Część druga zawiera:

1) ocenę przedstawionego stanu faktycznego;

2) wnioski wynikające z oceny, o której mowa w pkt 1;

3) adnotację o zgłoszeniu zastrzeżeń przez kierownika podmiotu kontrolowanego;

4) wskazanie zmian dokonanych w protokole w wyniku uwzględnienia zastrzeżeń zgłoszonych przez kierownika podmiotu kontrolowanego;

5) adnotację o zgłoszeniu zastrzeżeń przez organ administracji architektoniczno-budowlanej;

6) wskazanie zmian dokonanych w protokole w wyniku uwzględnienia zastrzeżeń zgłoszonych przez organ administracji architektoniczno-budowlanej;

7) adnotację o odmowie i przyczynach odmowy podpisania protokołu przez organ administracji architektoniczno-budowlanej.

5. Wzór protokołu kontroli stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§ 11.
1. Podpisany przez kierownika i członków zespołu protokół kontroli przekazuje się bezzwłocznie kierownikowi podmiotu kontrolowanego w celu zapoznania się z jego treścią.

2. Kierownikowi kontrolowanej komórki organizacyjnej przysługuje prawo zgłoszenia, w terminie 7 dni od dnia przedłożenia protokołu, umotywowanych zastrzeżeń do ustaleń stanu faktycznego.

3. Zespół, w terminie 14 dni od dnia przedłożenia kierownikowi kontrolowanej komórki organizacyjnej części pierwszej protokołu kontroli, dokonuje oceny ustaleń w niej zawartych.

§ 12.
1. Kierownik kontroli zatwierdza podpisaną przez kierownika i członków zespołu część drugą protokołu kontroli i bezzwłocznie przekazuje do podpisu kierownikowi kontrolowanej komórki organizacyjnej.

2. Kierownikowi kontrolowanej komórki organizacyjnej przysługuje prawo zgłoszenia, w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu kontroli, umotywowanych zastrzeżeń.

3. W razie zgłoszenia zastrzeżeń do protokołu kontroli, zespół dokonuje, w terminie 7 dni od dnia ich wniesienia, analizy tych zastrzeżeń i w miarę potrzeby podejmuje dodatkowe czynności kontrolne. W przypadku stwierdzenia zasadności wniesionych zastrzeżeń w protokole dokonuje się odpowiednich zmian, podając uzasadnienie ich wprowadzenia.

4. Protokół kontroli z wprowadzonymi zmianami, o których mowa w ust. 3, wymaga ponownego zatwierdzenia przez kierownika zespołu i kierownika kontroli.

5. W razie nieuwzględnienia zastrzeżeń w całości lub w części kierownik kontroli przekazuje bezzwłocznie na piśmie swoje stanowisko zgłaszającemu zastrzeżenia.

§ 13.
1. Kierownik kontroli przekazuje podpisany protokół kontroli do organu administracji architektoniczno-budowlanej.

2. Organowi administracji architektoniczno-budowlanej przysługuje prawo zgłoszenia, przed podpisaniem protokołu kontroli, umotywowanych zastrzeżeń. Zastrzeżenia należy zgłosić na piśmie w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu kontroli.

3. Organ kontrolujący w terminie 7 dni uwzględnia lub odmawia uwzględnienia zastrzeżeń organu administracji architektoniczno-budowlanej i przedkłada protokół ponownie do podpisu.

4. Kontrolowany organ administracji architektoniczno-budowlanej, w terminie 7 dni od dnia przedstawienia protokołu kontroli:

1) podpisuje protokół kontroli i przekazuje do organu kontrolującego albo

2) przekazuje do organu kontrolującego odmowę podpisania protokołu z uzasadnieniem.

5. Kierownik kontroli zamieszcza w protokole kontroli adnotację o odmowie podpisania protokołu kontroli i przedstawionych przyczynach odmowy podpisania.

§ 14.
Traci moc rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 kwietnia 1999 r. w sprawie szczegółowego trybu przeprowadzania kontroli działania organów administracji architektoniczno-budowlanej oraz wzoru protokołu kontrolnego i sposobu jego sporządzania (Dz. U. z 1999 r. Nr 41, poz. 420).
§ 15.
[1] Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Infrastruktury: M. Pol

 

1) Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej – budownictwo, gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. z 2002 r. Nr 32, poz. 302). Dział administracji rządowej – budownictwo, gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa przejął sprawy należące do działu – architektura i budownictwo na podstawie art. 2 pkt 1 lit. a i art. 44 ustawy z dnia 21 grudnia 2001 r. o zmianie ustawy o organizacji i trybie pracy Rady Ministrów oraz o zakresie działania ministrów, ustawy o działach administracji rządowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 2001 r. Nr 154, poz. 1800).

Załącznik 1.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 9 października 2002 r. (poz. 1494)

Załącznik nr 1

infoRgrafika

Załącznik 2.

Załącznik nr 2

infoRgrafika

infoRgrafika

[1] Rozporządzenie wchodzi w życie 13 listopada 2002 r.

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Monika Brzostowska

Konsultant podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »